Skip to main content

Full text of "Kamus-i Rûmî : Rûmca'dan Türkçe'ye lugât = Lexikon helleno-tourkikon"

See other formats


•*•> ΚΥ> msk İjiW*" r 

ΛΕΞΙΚΟΝ 

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΪΡΚΙΚ0Ν 

î 

» ΥΠΟ 

δικηγόρου 
^> 

Έγκρίσει και αδεία του Υπουργείου της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως 
ΰπό ήυ.ερ. 27 Μαρτίου 1895 και αριθμ. 1)24 

ΤΟΜΟΣ} ΪΙΡΟΦΟΣ ,φΗΜΕΡίΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑ 

J,\ «U. MPKEiSA TO 1838 

ΣΜΥΡΝΗ 
JOGEHAl AMLTEEA 

EK 5ΓΜΥΡΗΗ 

EK TOT ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ» 

±e©e 

\X\ \ Παν άντίτιτπον μη φέρον την ΐ/πογραφην του συγγραφέ- 
ως και την σφραγίδα της Διευθύνσεως της «Αμάλθειας» 
θεωρείται ως έκ τυποκλοπίας προελθόν και καταδιώκεται 
κατά τους κείμενους νόμους. ^Φη nPOAOFOS Τριάκοντα πέντε πα ρτίλθον έτη από της εκδόσεως του 
Ελληνοτουρκικού Λεξικοί; ύπό Α. θ. Φαρδύ κα\ Κ. Ι. Φω- 
τιάδου, έξαντληθέντος από πολλών ήδη ετών, κα\ όμως, 
έκτοτε, ούδεις τών λογίων ομογενών επεχείρησε ν* άνα- 
λά6η το δυσχερέστατον και έπίπονον έργον τής συντάξεως 
Έλληνο-Τουρκικού Λεξικού, ανταποκρινόμενοι; είς τάς 
σημερινάς απαιτηθείς τών ομογενών σπουδαστών της 'Ο- 
θωμανικής γλώσσης, ης την έκμάθησιν τα μέγιστα έδυ- 
σχέραινε και δυσχεραίνει ή έλλειι^ις τοιούτου Λεξικού. 

Την έλλει^ιν ταύτην ποθών ν' αναπληρώσω κα\ μηδό- 
λως άποδυσπετών προς τάς δυσχέρειας, ας παρουσιάζει 
η λεξικογραφία, κατοίρθωσα μετά πολυετείς κόπους κα\ 
μόχθους νά φέρω είς πέρας το παρόν Λεξικόν, ακολουθών 
τάς προόδους της 'Οθωμανικής γλώσσης, ήτις, αληθώς, 
έπι τών ένδοξων ημερών τοϋ νυν εύκλεώς άνάσσοντος 
ϊονλτάν Άπδοιτλ Χαιιιτ Χάν τοι? Β'. του δντος φιλομου- 
σοτάτου κα\ εύεργετικωτάτου ημών Άνακτος, έπλουτίσθη 
δια διαφόρων επιστημονικών και τεχνικών δρων, διά της 
συγγραφής σπουδαιότατων έργων έν πάση τέχνη και επι- 
στήμη και κατέστη γλώσσα καλλιεπής κα\ πλουσιωτάτη. 

Έν τη συντάξει του παρόντος Λεξικού ήκολούθησα το 
έπόμενον σύστημα. 

Έκάστην έλληνικήν λέξιν Λρμήνευσα πρωτίστως κυ- 
ριολεκτικώς και είτα μεταφορικώς,σημειώσας και τον έπι- 
στημονικόν κα\ τεχνικόν δρον αυτής. 

Έκ του Ελληνικού Λεξιλογίου αφήρεσα μέν τάς μάλ- 
λον χυδαίας, ξενιζούσας και παραμεμορφωμένας λέξεις, 
διετήρησα δμως τάς έν μεγάλη χρήσει κοινάς λέξεις. 

Χάριν συντομίας, τά έξ επιθέτων επιρρήματα παρέθεσα 
είς το τέλος τών έξ ών παράγονται επιθέτων. Ούτως το ε- 
πίρρημα βεβαίως ό αναγνώστης θέλει άνεύρει έν τω τέ- 
λει της λέξεως βέβαιος. 

Ίνα δε καταστήσω αυτό ούχ\ απλούν λεξιλόγιον, άλλα 
λεξικόν όσον ένεστι άξιον τού ονόματος αυτού, προσέθεσα διά* 9 ν*α παραδείγματα, ίνα υποδείξω την χρήσιν έκαστης 
Τοι / ικής λέξεως και την συν"τακτικήν πλοκήν των φρα- 
σεοΛΟγιών. Δεν ήμέλησα δε να προσθέσω καΛ διαφόρους 
έλληνικάς παροιμίας, άντιπαραθέσας αύταϊς τάς αντιστοί- 
χους Τουρκικά'ς, και πλείστους ίδιωτισμους κα\ φρασεο- 
λογίας. 

Προς τούτοις, έπλούτισα αυτό διά διαφόρων επιστημο- 
νικών και τεχνικών δρων, ήτοι τής Νομικής, 'Ιατρικής, 
Φυσικής, 'Αρχιτεκτονικής, Ζωολογίας, Χημείας, Βοτανι- 
κής, 'Ορυκτολογίας, 'Αστρονομίας, τοϋ Εμπορίου κτλ. έ- 
χων ώς βοηθήματα και πηγάς άπαντα τα μέχρι σήμερον 
εκδοθέντα Τουρκικά και Γαλλοτουρκικά Λεξικά, διάφορα 
συγγράμματα και έν τέλει την πεϊράν μου. 

Προς εύκολίαν τών αναγνωστών παρέθεσα και την προ- 
φοράν τών Τουρκικών, 'Αραβικών και Περσικών λέξεων, 
ϊνα ούτως ό αναγνώστης μη ταλαντεύηται έν τη δυσχερεϊ 
προφορά αυτών, άκολουθήσας την έν Κωνσταντινουπόλει 
προφοράν τής Τουρκικής, ίίτις είναι ή μάλλον καλλιεπής, 
έν δε τή ορθογραφία τών κυρίως Τουρκικών λέξεων, τους 
νεωτέρους 'Οθωμανούς συγγραφείς και λογογράφους, γρά- 
φοντας τάς Τουρκικάς λέξεις ώς προφέρονται αύται. 

Έκτος τούτου, παρέθεσα, έστιν οτε, και τον άνώμαλον 
πληθυντικόν τών 'Αραβικών ονομάτων, δστις αποτελεί, έν 
τή Τουρκική, το δυσχερέστερον μέρος τής σπουδής αυτής. 

Φρονώ δτι το παρόν λεξικόν είναι τέλειον δσον ένεστι 
έπι τοϋ παρόντος, υπισχνούμενον νά διευκολύνη τά μέγι- 
στα την σπουδήν τής Τουρκικής, ιτίτις, ώς αναγκαιότατη 
κα\ χρησιμο^τάτη πάσιν ήμΐν, δέον νά διδάσκηται επιμε- 
λώς, προ πάσης ξένης γλώσσης, έν τοις ήμετέροις έκπαι- 
δευτηρίοις. , 

Τοιούτον το έργον, έν συνόψει, δπερ παραδίδωμι .τω δη- 
μοσίω, ευχόμενος ϊνα έτεροι δοκιμώτεροι συμπληρώσωσι 
τάς εμάς άτελείας. θά θεωρήσω δ' έμαυτόν ευτυχή έάν 
τό παρόν Λεξικόν φανή χρήσιμον είς τους ομογενείς μου. 

Έν Σμύρνη, κατά Ίανουάριον του 1 895. 

Ό συντάξας 
ΘΕΜ. ΚΤΕΝΑΣ. 

δικηγόρος. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Άλλ. 


Άλληλοπαθές (ρήμα) 


c£j\s* J«i 


Άμτ. 


Άμετάβατον (ρήμα) 


$ϊ iM 


'Ανατ. 


'Ανατομία 


&*** 


ΆνΟρ. 


'Ανθρωπολογία 


-r*S ^f 


Άντ. 


'Αντωνυμία 


>^ 


Άρθμ. 


'Αριθμητική 


oL> ip 


'%/ 


'Αρχαιολογία 


4i^ jC| l_P 


' Α ΡΧ Γ • 


'Αρχιτεκτονική 


~ ^Λ** 


Άστρ. 


'Αστρονομία 


ı^JsA LP 


Αύτθ. 


Αύτοπαθές (ρήμα) 


vI-PjUj» J_j»S 


B MC 


Βιομηχανία 


L_-*i~* 


Γλγ. 


Γεωλογία 


^ ^ 


Γγρ. 


Γεωγραφία 


Li^»>- 


Γλσ. 


Γλωσσολογία 


Û y> 


1>τ. 


Γεωμετρία 


<UJlîi 


Γνμ. 


Γνωμικον 


^L^ 


Γογ. 


Γεωργία 


^jj 


Γρμ. 


Γραμματική 


(J.^ lo 


Γρφ. 


Γραφή (ιερά) 


^Ai» uuJ» 


Δδκ. 


Διδακτική 


A^^JjJ. (J jm»I 


Δκτ. 


Διοικητικές 


*>-aXJU \^Μ 


Δπλ. 


Διπλωματία 


Λ^χΊ^ο- 


Έκκλ. 


Έκκλησιαστικώς 


Λ^•»1>.^ 


Έμπ. 


Έρπορία 


«3»jlf 


Ένρ. 


Ένεργητικον (ρήμα) 


^.uı» J« 3 


Έπρ. 


'Επίρρημα 


ci^ 


Έπφ. 


Επιφώνημα 


İ-İLp (J _y>- 


Έργ. 


'Εργαλείο ν 


cJÎ 


Ζγρ. 


Ζωγραφική 


fJ ύ» ς•'. 


Ζλγ. 


Ζωολογία 
Ήθ. 


'Ηθικώς 


Θλ. 
Θλγ. 


Θηλυκον 

Θεολογία 


* • * | 


Θρσ. 


Θρησκευτικώς 


4^*1» 


Ι. 


'Ιατρική 


c» Ui> 


Κν. 


Κοινώς 


f\yl\ ^ 


Λγκ. 


Λογική 


^u* 


Μορ. 


Μόοιον 


v^U\ 


Μθλ. 


Μυθολογία 


jjtt-l u» 


Μουσ. 


Μουσική 


&~J* 


Μσ 


Μέσον (ρή[/.α) 


J-p^tL» Jej 


Μτφ. 


Μεταφορικώς 


&? 


Μτχ. 


Μετοχή 
Νλγ, 


Νεολογικώς 


Ν>. 


Νομική 
Ντκ. 


Ναυτική 


Όρκτ. 
Ονο. 


'Ορυκτολογία 
Ούσιαστικον 


1 


Ούδ. 


Ούδέτερον 
Παθητικον (ρή(Α«) 


ıJfJ* >o-*l 


Πθ. 


er 1 ** u£ |<-"l 


Πλ. 


Πληθυντικός 


- J t 


Πολ. 


Πολιτική 


Πρθ. 

Πρ(Λ. 


Πρόθεσις 
Παροικία 


Πσ. 


Ποίησις 


* 


Ρτρ. 

Σγκ. 
ΣνΦ. 


Ρητορική 

Συγκριτικον 
Συνήθως 


*ί ι 


Στρ.. 


Στρατιωτική 


«o^Lp 


Τπγρ. 


Τυπογραφία 


CpU ^9 


Τρπ. 


Τροπικώς 


Öfc 


'Τπρ. 


Ύπερθετικον 


<« L» -*,\ 


Φλγ. 


Φιλολογία 
Φλσ. 


Φιλοσοφία 


•VÂmAî ϊ'. Φ. Ίστ. 


Φυσική 'Ιστορία 
&J° jy 


Φσ. 


Φυσική 


-u-^J» c^• 


Φρμ. 


Φαρμακολογ 


':<Χ 
tileri Ş 


Φρσ. 


Φρασις 


Z*\jl•*! 


Χημ. 


Χηρία 


5f 


Χυδ. 


Χυδαίως 


r»jj» ώ 


Χργ. 


Χειρουργία 


JN>r 
λ == d&\ 


ir. = 


ίτμέκ. 


•jl = İjI 


όλ. = 


όλμάκ. 

SHMEION ΕΡΜΗΝΕΙΑ *H § ορίζει την άλλαγήν της σημασίας της κυρίας λέξεως. 

Ή - μεταξύ τουρκικών λέξεων ! ευρισκομένη σημαίνει την έπα^ 
νάληψιν τοΐ5 βοηθητικού τουρκικού ρήματος. 

Ή — αντιπροσωπεύει τήν άρχικήν έλληνικην λέξιν είς τά επιρ- 
ρήματα, τα παραδείγματα και τάς. φρασεολογίας. 

Τά α έγκλείούσι τα παραδείγματα, τάς φρασεολογίας και τάς 
παροιμίας. η'• ΣΎΝΘΗΜΑΦίςΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το «π» αντιπροσωπεύει την προφοράν του »_» (πέ), ποοφέρεται δε 
ώς το γαλλικον b- 

Το »δ» ε'ις ολας τάς τουρκικάς 'λέξεις, τάς γραφομένας μέ ελ- 
ληνικούς χαρακτήρας, αντιπροσωπεύει την προφοράν του j Γδάλ), 
και προφέρεται ώς το γαλλικον d. 

Το ^δζ» αντιπροσωπεύει τήν προφοράν του -τ (δζψ). 

Το ατσ» αντιπροσωπεύει την προφοράν του π (τσίμ). 

Το «γκ» αντιπροσωπεύει την προφοράν του περσικού il (γκίάφ). 

Το «σης» αντιπροσωπεύει την προφοράν του J» (<πν) και προφέ- 
ρεται ώς το γαλλ'.κόν eh. 

Το οό» προφέρεται ώς το γαλλικον eil- 

Το «όυ» προφέρεται ώς το γαλλικον U. 

Ή ' (απόστροφος) ευρισκομένη είς τάς μέ ελληνικούς χαρακτή- 
ρας γραφομένας τουρκικάς λέξεις αντιπροσωπεύει τήν προφοράν του 
ρ (άϊν) και δέον νά προφέρηται μετά τίνος λαρυγγισμού. ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ Α, α, UH άλφα. <uH UîT j.-i-i] 

6ΰϋ ^-r~ JTJ. CL•. ?3J <£ UÎI «-ί^Γ" ıJ Α% α', (Άρθμ.) j, πΐρ. § ^ 
πιοινδ£ί. [πινινδ^Χ ,Α, ,α, (Άρθ[/,.)ΰΙ- πι< α~, Ά, ά, (Μορ.) >- σιζ η σούζ, 
jti> γάΐρ, 1>* νά, Χ.; πίλα, ,j πί, 
^ άδ'έ(Λ, ίΛί άδτψ. « ανωφελής 
>-ίΛϋ ©αϊδε-σίζ. «avvdçog >»j--> 
σου-σούζ. « άγνωΰτος (*jL»*. _/_έ 
γάί'οι |Αα'λρύ|Λ, ^ jU« Ι,' νά {/.α'λ^οιρ. 
« âvaıricog ^u-- )L πίλα σεπεπ. 

ταάτ. « άπ£ίο% c_pUs^I <λρ ά- 
οη [Jt -ού λ- ίταατ. 

*Α 9 (Έπΐ). θαυ»Λασ|Λθΰ)\ ά.^(πα- 
ρακι'νησεως) ^^U χάϊ -bt. ğ (άγ α- 
νακτήσεως) ^1^ βάϊ. $ (αποτρο- πής) \ «, <^\ αι. g (φόβου) •\_^\ 
έϊβάχ. 

f, A, (Έπφ. γέλωτος) U. χά. 

'Αβαθής, ες, jU,l ^j δερίν 
ολ[Ααγιαν ; i** σήγ. « — ^ νδατα 
) y*> ^ σήγ σουλάρ. 

ΆβαΟ^ίδωτος, ov, (\jjl_•* 
JLıUjjül [νικ'δού^-οΰδ-^εοεδζάτ. 

Άβαθζίος,ον, ^-Ulj πι εσάς. 

'Αβάκιον, το ^-<&=! ^jk γιαζή 
ταχτασή. [όζήκ. 

Άβακϊοκος, ό <5^-4£=ϊ ταχτα- 

'Αβακοενδίις, ές, *>-jUl 4.L•. 
ΐΛΟ'.σαπΙχ-ούλ-λεβχά. 

Άβάνανοος, ov, jLijl Li 
καπά ολμαγ,ταν. 

"Α6αξ,ό ' ^ώ" ταχτά, r -^Ι λεβχ, 
<^^1 λεβχά. « — παιγνιδιού 4_:i" 
ταχτά, «Ι* νάτ'. « — λογιύχνκος Άβάπτιοτος = <s~ iZst Λ ■..-»- •/ισχπ Tay τάση. Άβάπτιό'τος, ov, J,UU πατ- 

υ,άζ. $(Έκκλ.) jUj\ 'jŞi\ 3 βαφτιζ 
όλυ,άζ, <_r*Ujl j~ıil_> βαφτίζ ολ- 
(Λα(Α7ΐς. 

"Αβαπτος, ον, α^^^. ^^ί" 
γιάν^αρ,ης. 

Άβαρβαριοτί *?« -ίό*τως 
(Γλσ.) Jj^^î πίλα γαλάτ. 

Άβάρβαρος, ov, jU.^1 Jjjl 
παρπάρ ολριαγιαν. 

Αβάρετος, ov, jU'Ujl ού- 
σανυ,άζ. g jUj\ j\» παρ δλρκγταν. 

Άβαρής,ές, jU^ >ρΤ άγήρ 
ολυ,αγίκν, <JuÜ χ αφή φ. α ύώματα 
— ^ ^*^ (*^~ »Λ έδζσά[λι χαοηωέ. 

'Αβαρία, ή (Ν|λ.) 4.^1 JÎ άβα- 
Ρ'Υ2 Χ > vliljLi χασαράτ, dljL*• 
4»j^ χασαράτι παχριγε. « — y^t- 
κή ή κοινή *j\} Ûj* πόγΐόύκ άβα- 

*χκσαρά-α πα^ριγέϊ δζεσΐ|Λ£ γΐάχοο 
ούμουυιγέ. « — μερική ί) άπλ»? ^j\c 
4,j\j\ άδή άβαριγια, ** ^£ «lıljl^i• 
-u^j~aij_p-V *jW χασαράτι παχριγέϊ 
άδηγέ γνάχοδ χουσουσιγε. « #- 
φίβταμαι — ν 3 \ ,λ j jLi- χασαρδηδέ 
ολ. «ό δρο? ^£υθ•£ροΐ/ — ας jx\jlS- 
^ji* ıiM iîj: χασα,ρατδάν περί 
6λ(χάκ σαρτή. 

Άβαό*άνιό*τος, ov, .ajlji > _âî5 
jU^\ ούκουπετδ^ο! Ιλ|Λαγΐαν.| ]%tJ. 
j>4İ a, Ι ταχκήκ ίοιλ(Α£|Μς . g — ί'<?τω£ 
(έπρ.) ι5^•'^ί kîIk τ&?*κήκ, 2 = Άβίαό*τος 

Άβαοίλεντος, ov, ^jIju^ 
<^:Μ Χ ουκ Λ ( > υ ρ•δαρτ / δλ{Α*γιαν. 
Άβάοιαος, ov, ^U α πι έ- 

σας, ^α^ βαχί. 
Άβάοκαντος, ov, jTj Jjf 

γκιοζ δεΐ;χέζ.$ το — ον ^«4-^ Jıi 

ναζάρ νουσχεσί. 
'Αβάστακτος, ov^U^j^yatpt 

[j ουτεχα^ρ ίλ . [ τλεσα ευ ις . 

Άβάτευτος,ον,^^^^τσίφ- 
"Αβατος,ον, yXf γκετσΟ^,έζ, 

j.9^ y-***<> σα π-ούλ-|Λουρουρ. Άβαφής,ές, ^Uîljjj πογιάν- 
υαρ,ης, £^-2* >i γάιρι ρ.εσπούγ. 

'Αβδέλλα, ή (Ζλγ.) JjL- σ0 υ- 
λούκ. 

Άβδέλι/κτος, ov, .jjSSl* νά 

μ,εκρουχ, jji&*\> νκ μ,ενοουο. 

Άβέβαιος,ον, >jtf σεπατσίξ, 
Jy J πι καράρ, jjl"v» {Λουτελεββίν. 
%>$££* {/.εσκιουκ, j2^ jic γάϊοι [Λου- 
χακκάκ,,» jk» Ι* νά [Λα'λιόύϋ..^-αύοβ 
(έπρ.)^Ι-* % πίλα σεπάτ.^ ^t ^CAî, 
4>\ σέκκ ου σουπχέ ίλέ, IT^L» |/εσ- 
κι,ουκεν. 

Άβεβαιότης, ή jl.U*^ ά^'ε'αι 
σεπάτ, jjJu τελεββούν. £ d^i^ dLi 
σέκκ ου σουπ/έ, jjj," τερεδδούδ. 

Άβέβηλος,ον,^-ΛΛΛ^ουκαδδες. 

Άβελτηρία,ή CJ\?~ χαο^κάτ. 

Άβέλτερος,ον, ^1 άχράκ. 

Άβίαοτος,ον, jj-jî'jJ> yaîot 
ρ.εδζπουρ,^ϋ^-ΐΐχτιγ^,ζρή.^ — Ctcjg 
(έπρ.) ^ 5L• πίλα δζέπρ, ^Lj:i\ "Αβνβλος = 

iSj^Jİ '''/~'-"l 7 -f r < όλαράκ,Ι*^ κερ- 
χεν. 
"Αβιβλος, ov, >^1^κιτικπσίζ. 

'Αβίωτος, ον, ([/-το) 1«*Α Λ >έ 
γάϊρι v, r yj-ı/y.'j>jik.« βίος — jj>. £■ 
J^st* ό'7.οί γάΐοι ΐΛουτεχα[Λ[λίλ. 

Άβλάβεια, ή ^^'λ» j»jip άδέα.^ 
Βαζαροάτ. 

'Αβλαβύς,ές,.^.^ ζαρχρ-τηζ, 
'jd*jf γάϊρι [Αουζίρρ.^ jv ^ûa>p γκ- 
ϊρι [Αουτεζκρρίρ, ^U σαλ1α.$ — âg 
(έ-: .) ^ }. πίλα ζ'/.οάο, jlL- ^U 
,3^4^! σάγ βέ σαλψ. ρλαράκ, U.U 
οάλιαεν. 

ΆβλαότΛς, ες, ^ jj#> γάϊρι 
[λούσετε?, J>^ άκήρ. 

'Αβλαο^οήιιητος, ov, jy> 
jyıS* γάϊρι [J εκγθυρ . 

νΑβλάοφηιιος,ον,όα^Ι^ 
^ουφρ-πάζ ολ[Αχγνκν. 

Άβλέδαρος,ον, jU^\ ^ ά- 
δη[Α-ούλ-έδζοάν.§τό — ov jU^fi fA» 
έδέρ,-ουλ-έδζοάν. 

'Αβλεψία, ή ν~*-ί f- 1 -* άδέ{Αΐ- 
πασάρ, J- χψί. § (ατο.) Jİ >-"£.> 
δηκκατ-σηζληκ. [[Αχδρούπ. 

"Αβληχος,ον, Vi _^ >ρ γάϊρι 

'Αβοήθητος, ον, ^Λ±Α \ψ- 
δαδστ,ζ, .»iJu.'fl fi-*--** fMi'Soty- 
ούλ-'.^δάό. 

\!6όητός,ον,>**1^σ*[Α3ίτασηζ 
jTU <7κκιν.§ — ^'(έπρ.) >*V, 6ζ- 

Μβόοκητος,ον,^Ι^^τ^ΐότλά- = ΆβροιΙθης 

(χαίλης. [[Λουλαχαζασήζ. 

Άβούλεντος. ov, >-aü>0JU 
Άβονληοία, ή .jIjI jj& οικ- 

οανι »άρε. 

ν 

Άβούλη -soç, ov, ^jL•:^! >έ 
γάϊρι ίχτιγιαρ^ ^AjT κερχή. § — 
/bfrcoç (έπρ.) Ujf κερχεν. 

'Αβουλία, ή aü>-X» (»λρ άδέαι 
w ουλζ/αζά . [ {/ εμ χο υ ρ . 

, A6ov^^ü>'50Ç,ov j j^* j J> γάίρι 

"Αβονλος,ον,>*.<ϋ^'λ> {Αουλα- 
γχζζστΧ, ^Χ\ jj πι ένδισέ, >Jüp 
άκν, λτήζ. [ τηρήλ[Λα^.ης. 

Άβοντηκ^ος,ον^ΙΙ^Λΐίπατ- 

Άβοάβευτος,ον,>^1»^ [χου- 
κΐάβατ,-σηζ. 

Άβραμηλέα,ή (Βτ.) j.,j\ jU 
^rlbl δζάν έριγΐ άγκδζη. 

Άβράμηλον,τ^Βτ.) jj^\ jU 
όζάν έριγί. 

1 'Aöpadxoç,ov, u ^UL:J καϊνά- 
[Aa^ç,dU- Τσιγ; fU. χά|Λ. « — με- 
ταξά dU\ j»L χ ay. ίπέκ, y κάζζ. 

"Αβρεκτος, ov, ^Ι^Χ^Ι ή<τ- 
λάνρα(Αης 5 JjL*jû γάϊρι ν.επλούλ. 

? Αβροβάτ&ις,ό >-ılj\; ναζικ- 
σείρ. [σεχβετ. 

'Αβρόβιος,ον, «l.^ ,_U| έ'χλι 

Άβροδίαιτα,ή jjj^—i σε/βετ. 

Μβροδίαιτος,ον, ^j^i σεχ- 

β' - Λ' - . • » 

η, j3/ j τεν-περοερ ._. *j*jf.- σεχ_ 

βετ-περεστ. 

'Αβροιιθιις,ες, jjL*- 4j^" V5C " 

ζικ-'/ούλκ, ζ^Ι^ ^j\»* ναζ"ίκ-;χιζάδζ. Ά6ρόκαρ«ος = 4 

ΆδρόκΛρτος,ον, jVJ^ ^> 
ταοι-</!>λ-έσ|χαρ. 

Άβροαελής,ές,.^^ û'ji να- 
ζικ-βουδζούδ 7( »\Λ\ iijC ναζικ-ένδάρ.. 

Άβρόπονς,ουν, f\ji\ djJT να- 
ζικ-άκδά[Λ. 

^βρός,ά,όν,^^^γ^υίΛουσάκ 
ğ r% ι^ουλαψ . § djî ναζικ.§ — ώ£ 
(έπο.) &X\j.' νεζακέτλε,*!^' ναζι- 
κτκνέ. 

Άβρότης, ή ^İSL•^ γ,ιου^ου- 
σακληκ.§ -2**:.^• [χο^λαίριέτ. $ νΐίΊ^' 
νεζακέτ. 

Άβρότονον, το (Βτ.) ^Α, e y 
καρά πελίν, f>-^ καϊσού[λ. 

ΆβροφροόΊ/νη,ή vlTlj,' νεζα- 
κέτ, jjUJl ΐλτι:ράτ, ^Uj*>-\ ΐχτι- 
pau.aTjcJki'" τελεττουφ,Ο;^^ C^j>- 
χουρ^έτ βέ ριαγέτ. 

f Αβρόφρων,ον ıJjiî ναζίκ,^ϋΛο» 
μουτελέττίφ. § — <$va>g («rp.) ^Γ^Ιΐ 
πιν-νεζακέ, *\ί'β ναζικικνέ,^ώ^ 
[Αουτελεττιφανε, a^ j; >- χουρρ.ετεν 
%\cj ριάγετεν.« — όνως εχειν προς 
τίνα .1 d\cj jC^aj- -/ουρρ.έτ βέ 
ριαγέτ [τ. 

υ,ουρ^ουζλούκ,^• ajj> άδέρ.ι ρ,ετάρ. 

"Α6ρο^ος,ον, J>-!^ ^ γάϊρι 

[Αεπλούλ. 
Άβρννω, .1 j«y τεζγιν ΐτ. 

g ((λ«7. και π9.) .\ j^jT τεζεγ-ντ,ούν 
ΐτ. 3 .1 j& τεκεππουρ ΐτ. ==3 Άγαθοεργ£α 

Άβρωμία,ή ( ^i»T (»λρ άδέμι τε- 
αοφουν. 

"Αβρωμος,ον, j\-* 9 jâ κοκμάζ, 
^:)U Αβάδη^-ούτ-τεαοφούν, ^k^jj* 
γάϊρι ρ,ουτεαφφίν. 

"Αβρωοία,ή JJ^^c νέ{Α6|Αεζλι-κ ? 
J£T ςχε άδέρα εκλί. 

"Αβρωτος,ον,^Γ γερζ, j^.^ 
γέ;Αε|Λΐ;.§ ^ίΐ γενιλ|/.έ£, J/U >ρ 
γάϊρι [^ε'κιούλ. [ζιρίλ[χε|χις• 

Άβνζακτος,ον,^Α^,,^Ι έμ- 

'A6î/pd£vroç, ov, ^^.ju >c 
[χεοπούγ. 

'Αβνρτάκη, η oij[L-*,y> [Αου- 
στάρόα, JU_/- χαρδάλ. 

'Aeup-eciKoBo^scovTojUb^ 
χαρδαλδάν. [χαρδαλδζή. 

Άβνρτακοποιός, ό ^Ι•*^ 

"A(>vcidoç,o και ή jLJL 3 l ^i 
διπι όλραγικν,^«3 1»' νά κά'ρ.^ ^y-» 
3^ σονού γιοκ, jU ^Jk*-,j πι χάδδ 
ου πκγιάν. $ (ούσ.) 4_λ- λουδζέ. 
§ (Έκκλ.) 4jjLa Χ α βιγέ. « ρίπτω 
είς την — ν Λ L•^ τεβρίτ ΐτ. «πί- 
πτω εις την — ν .1 i^y τεβερρούτ 
ΐτ. « τα κρίματα Κνρίον — (Ρρο. " 
jj-tj^ jj*. ,j 4 Aj-'Iij j»fe$-\ αχκιά^ι pı- 
πανιγέ πι ya5S ού νιχαγέδιρ. 

Άγαθίς, η ^Uy γιου^άκ. 

Άγαθοδότης,ό jl^L•^ ΐχ- 
σαν-ττάχς,^^ιΐιρ ίναγ^ετ-πάχς. 
Αγαθοεργία,/) και — ποιΐα ; 

ή, ύ^\ έγιλικ, Ojj•^ χαϊριγετ ?ι ι,1>^ Αγαθοεργός == 

χαϊράτ, yiy σεβάπ, ^^ΓκερΙ^, jL^-i 
ίχσάν, j»U\ ίνά'ρ.. 

'Αγαθοεργό ς, ό και — ποιος, 
ojjj»• J*^ ά[ηλι χαΐρ, jl^jT κερερ- 
*İ*Pi ^ κερίμ, ^ [ΛουνΓ(Λ, ^ 
[Λουχσι'ν. « — ^ά κατ'χβτ'ήματα L.Â\ 
\J^~ έπνιγέϊ χ αϊ ριγέ, ^lJu^ olj^- 
χαϊράτι σεριφέ, νΐ»\>^- χαϊοάτ. 

Άγαθοεργ(έω)<ο και — ποι- 
(έω)ω, uU^-ijJ ,/>■ χα'ιρ ίσλε[ΐέκ, 
.1 C.^ 1 _5 jLa -Ι ίχσάν βέ νι'ρ.έτ ίτ. 

Άγαθοθέλ,εια, ή jj-İaI^ju- 

Άγαθοθελ,ιις, ες, »ly. j£. 
Άγαθοπρεπής, ές 9 j&f 

κερευι-κιάρ. 
'Αγαθός, ύ 9 όν, jl έγί, >- 

χαίρ, £U σαλίχ, ^/ κερί{Λ, J>i 
χάϊρλή. « — δαίμων j^. j^ δζίννι 
χαΐρ. « — g τ ^ j,^ Jj>j>\ ού- 
γουρλού καόε[/.λή, ΐί*^ 6">• τεπέρ- 
ροΰκεν βέ τεγε|Α|/.ουνεν. « ο£ — ο2 
./>■ cjU^I άσχάπι yaîp. « — άνί^ρ 
(* J \ <3Ι έγΐ άδά|Α. «έπ' άγβ&φ »χΐ*. 
χκκκηνδά,.χ.Ο-Ιέγιλιγινδέ,.Λ^^Ι 
ούγουρουνδά. «ώ άγα&έ ! _^,1 γ^κ- 
χού. §(ουσ.)τό — 07/ jj^\ Ιγιλίκ, 
■J*- χα'ιρ, Oj^- χαϊριγέτ, Jjas φάζλ. 
§(πλ.) τά αραθά Jl^l έ^βάλ, 
ώ^* σερβέτ. § — <x>g (έπρ.) 4^1 έγίοζε, *"^ Χ ό«ε. Άγαθότϊΐς, ή d^-J έγιλίκ, 
(•ji^ tjJaJ λούτφ ού κερέ[λ.§ (Έκκλ.) 
(IjjU-. σααδέτ. > = Άγάλλω 

Άγαθοφέλης, ό j^jj^- χ<*'ρ- 
περβέρ. 

Άγαθόφρων,ον, <u>i- jKil 
^U» έφκιάρι yat ριγέ σαχτ,πη, 
e l_^-j^ χαϊρ-χάχ,^Λ \ dU νικ -âvc ις. 

Άγαβοφνής,ές? J^*-^ Χ αί Ρ~ 
χάλκ, ^>r ; νικ-χοό, jl^iÇ-' νικ-νιχάδ. 

Άγαθοφνϊ'α, ή ^^ ^«^>- 
χηλκάτι χαϊριγέ, {£?£? νικ-χο.ί. 

Άγακλεής, ες, ^il έσχέρ, 
jUî. vl»j^i σοχρετ-σΐάρ, j^O^ σο- 
χρετ-γκίρ. [ούλ-λέπν. 

Άγαλακτία, ή ^4)| ^ άδέρ.- 

Άγάλακτος, ov, jui\ ^jup 
άδτ)(Λ-ούλ-λέπν. § ^t*"' jJ^j' σουδ- 
δάν κεσιλ[Λΐ'ς. 

'Αγάλια,' (Έπρ.) JL|_j> γ,ια- 
βάς, -caaT άχεότέ, yS\ j0\ άγηρ- 

ά Τ^Ρ? >" τ ^• 

Άγαλλίαιια, το ^1^\ ίπτι- 
χάδζ. §j^l ίφτιχάρ. 

Άγαλλιάίίιαος, ο ν, ju^^^a 
(Λεσρετ-πάχς. «ήμερα — j_j^v• ı»y 
γέβ[Αΐ σουρούρ. 

Άγαλ,λίαοις, ή ^Ç>\ ίπτι- 
χάδζ, jj^v« σουρουρ, Jslü νεσάτ, 
^UjUİ. σαδρ,ανί. § j\^\ ίφτιχάρ. 

Άγαλ^•ι(άω)ώ και — ι(άο) 
ώ^ιαι Λζτίρΐ ΐπτιχάτζ ίτ. 
'Άγάλλο^ον, το (Βτ.) j^_p 
^^1 όδ άγαδζή. 

Άγάλλω, .\ ^_y τεζγιν ίτ. 
§ (fi.CE. και πΟ.) — nyaı ._j| J^ 
[λουσερρέφ όλ. § (άλλ.)ύΑ^ σεβιν- "Αγαλμα = 6 

Ι J ξ κ , .j\ jyf- jjjs~* [Λεσρουρ βέ ρ.αγ- 
-^■j'jç ολ. .ji jUj.£< ^ jlî -σάδ οΰ σασ- 
υ.κν δλ. ._jl ^b~^ jUIj διλσάδ ου 
(ρερεχνάκι όλ. ' ._,ϊ ξτ? 3 J5 ^j> ρσ- 
ροΰρ βέ ρ.ουτττεχ-/!όζ όλ. 

"Αγαλμα, το J^_a y/iyy.il, 
~*a σκνέρ. πλ. |»b-»\ sevap.,, C> πούτ. 

Άγαλματίας, ό Lc»*; χουτ^ 
σιμά. [γκελδζΐκ. 

'Αγαλμάτιο ν, το ıİÜS^* χεΐ- 

Άγαλματογλν&ος,ό J..1 >&α 
-/εϊγκελ-τιράς. 

Άγαλματοειδής, ες, -tL•» 
^!-J \ ρ.ουσκπίχ -ούσ-σανερ . 

Άγαλματοποιΐα, ή ^IJ^K-a 
χ ειγκελ-τιρασλτ] κ . 

Άγαλματοποιός, ό ^*&; Λ 
χεΐγκελοζή^ .^Ijk&A χεϊγκελ-τιοάς. 

Άγαλματοποι (έω) ώ, J^a 
ı3:'i^ λ3$ Χ"Υ κ ^ ρ«πρ.άκ — όϊρ,άκ. 

Άγαλματ(όω)ώ, \ JjjJ<|£jh 
χεϊγκελε τεχσιλ ίτ. 

"Αγαμαι, .1 ν ΐ^Α^-1 _ ,_*■»" τε- 
αοζόζούπ — ί'στίΥΰά'π ίτ. 

'Αγαμία, ή ι^μ^Γ,Ι έργκενλίκ, 
jljfeo Αεκιαρληκ, Ajp ΰύζπε. 

"Αγαμος, ov, jT,ı έργκέν., jfci 
πεκ^,*_>^ άζέπ, πλ. ν \^\ άζάπ, 
Ja\v> Ι." νκ [Λουτεεχίλ. ğ (Ολ.) ή — 
*> *ζεπέ. «μένω — jifc ^ ^ε- 
χιάρ καλράκ, .\ cjj^î τεκζζουχ ίτ. 

"Αγαν,(Έ::;.) j^j, πέκ τσόκ, 
Co\c γάγετ,.,»1«Μ 3^ φέβκ-;ούλ-άδδέ, 
aUJ|3^3 οέβκ-ούλ-γαγε. «ό — φόβος == 'Αγαπητός 

-k^ıJ^ Χ^βοι ρ ουφρίτ. «ft^dâv — 
jjj^Os ^ojIj) ζιγικδεσι ζαράρδιρ. 

ΆγανάκτηαΊς,τ] *£j 5 \ όφκιε, 
^α>-χιδδ£τ.,_ί>- '//,σρ•, ,_*^ρ γαζκπ. 

Άγανακτητικός,ή,όν, *.*>. 
JIU /ιδδεδέ y.y.'ık.^ ν*"^ γ α £ ου ^• 

'Αγανακτ(έω)ώ,ΰ^4$ο$\ όο- 
κιελενρ,Ικ,ΰ1^.λ»•/ ιδδετλενρ.εκ J^b 
δαρ•/)λρ.άκ, ö$ «u^ej^- χτ,σρ. ού 
γαζαπα γκελρ.έκ, .\ ^,-^λΓ τεγαζ- 
ζούπ- ίτ. .jl i]L«Mİ>• ^ <_»iaix* ρ,ουτε- 
γαζζιπ βέ χησιρ,-νάκι 6λ. «κάμνω 
χινα ν' άγανακτήβΐ] ΰλ^χ^Γγκιόυ- 
δζενδιρρ.έκ j^jb δαρηλτρ.άκ; JUiil 
.^ί ^-.=»-_$>» _ίνφιαλι [/.ουδζιπ όλ. $(πθ. 
ρ.τγ.) ήγαναχτιύ μένος J4.0j\ oç- 
κιελή, o ; *j\-î δαργήν, ^^Jtu ρ.ουτε- 
γαζζίπ, jjlT^- χησρ.-αλούδ. 

"Αγανον, το (Βτ.) j^s 8 ^Ιαλι 
πογδάϊ κγιλοζηγή. 

Άγανός, ή, όν, ^U χζλτ,ρ.. 
g (υφασρ.α) ^. ji^U'^Sl^ji» τοκ^Αακ- 
λάναα.υ.Υ,ς ^ε-. 

'Αγά νώτο ς, ον,^^Χ^κα- 
λαϊλάνραρ.ης, J^.^â κκλαϊσήζ. 

' Αγάπη, η^^-σεβγκί,^χουππ, 
ι£^ [Αουχαχπέτ, ^^^ [Αουρουββέτ. 
3 3^ ζσκ,Λ9^ρκλικκκ. «αγάπη μον! 
?Α yr x ?''l J ■> f^ J öıX-wepıpt. 

Άγαπητικός,ή, όν, j^U κ- 
σήκ,-^^ΐ*» ακ'σούκ,^,Ι γιάρ_. § (Ολ.) 
ή — κ>/, 4İyUj9 υκ'σουκά. 

'Αγαπητός, ή, όν, J-G- σεβ- 
γκιλή, jk^ ρ-ουχαππετλού, ^*- Άγαπίζω — 7 

γχ%ι%, *-?$£■ ραχπούπ, yj^* μερ- 
γουπ, j's)* διλ-πεζιρ, jtı^Ij δίλ- 
πεσένδ, j,^ άζίζ. α αγαπητέ μοο 
φίλε ^y^p C**şi δόστι άζιζίμ. 

Άγαπίζο, jj^j^jl παρησδηρ- 
ράκ § (άλλ.) J^ijl» παρησρ.άκ. 

, Αγαπ(αω)ώ ί ΰΙ Λ _ > -, σεβρ&κ.'Ι*-^* 
(Λουχαπχέτ ,ίτ. § .l^^ui' τεασσούκ 

τ. .| j|y τεβάδδ ίτ. .| ^ράλιακά 
.τ. ğ dU«a«ı| ίστεμέκ, ,| _jjj\ άρζού 

Γ •- ^^>^ουγ^ουρμάκ.^^μ>!λί^-χοσ- 
λαμάκ, ,Κ6*-χάζζ ίτ. $ 3 \ HjLfi&yC 
(λεμνούν βέ μαχζούζ 6λ. § (π9.) — 
ftatcAi;.^, σεβιλ{/έκ. § ( άλλ . ) UL.1) _^ 
.σεβισρέκ, .1 4_>UÎ τεχάππ ίτ. .1 j\y 
τεβάδί^ ίτ, .1 jjiai τεασσούκ ίτ.«τ& 
άγαπαΤξ • ^.O-j^J-^i 4,'νέ ίστίγιορ- 
σουνουζ;^£ΐ»^Λ^ * νέ πουγιουρούρ- 
σουνουζ; ğ (πθ. μτχ.) ήγαπημ,ένος 
t_jj^ ρ.αχπούπ. « ό αγαπών, ,_£. 
ρ,ουγίππ. 

Άγαρικόν, το (Βτ.) jte κάβ. 

'Αγαστός, ή, ov, '<_*.">' jLlî, 
σαγιάνι τεαδζδζουπ^ r- jJk: μεμδούχ . 

'Αγγαρεία, ή 4,jLiil άγγάρια, 
A-J^t vl>%lıw |Λου«[λελάτι 'όρφιγέ. 
§ (μτφ.) \yt.jı, πεδαχαβά, blf- ρε- 
άζάνεν. 

Άγγαρενιο, JajI *^jU»\ άγγά- 
ριαγτα κοράκ ; .1 jl.i -Ι ίόζπάρ ίτ. 

Άγγειετις, ή (Ι) «upj! <_>ΐρ\ 
ίλτι^άπι έβιγε. 

'Αγγειογραφία, ή (Ι) ι_βν-»/ 
4,o?_j\ τεβσίοι έβίγέ. == Άγγελόπρόό*ωπος 

'Αγγειολογία, ή (Ι) «cp 5 I £^ Λ 
ίλεπχάσι έβιγέ. 

Άγγε&ον, το ı_>fe κάπ, tj^ 
ζάρφ, 1>Ί ίνα. §. (Ι) U^ βιά 1 πλ. 
«U*j\ έβι',-έ. §(Βτ.) 3İj ζάρ ; J^ 
ζάρφ, 4.1ρούλπέ. ^(κν.) ^^.Ιάπρίζ, 
3^jjU χαβρούζ. 

'Αγγειοπλαστική, ή J\f\ J> 
οέννι άβαντ]• 

Άγγειοτενής, (πυρετός) ό (Ι) 
<ulpl ^1?- γο'ψ\ι.άϊ ίλτιχκπιγέ. 
' ΆγγείωοΊς, ή (Ι) OîWj βαίετ. 

'Αγγελία, ή .^i- J^Mf, ^U-l 
ίχπάρ. § -lolj>- χαβαδίς, jli»-\ 
ίστιχπάρ. § (έ'γγρκφος) j"M ίλιάν, 
<,L"^p\ ίλταν-ναμέ. 

'Αγγελιαφόρος, ό jyi£ [ Λ0υ Χ"^ 
π φ, ^•*> [Λουζδεδζή. 

'Αγγελική, η (Βτ.) ^1 ύμ 
μέλΙά ότου, ^Jtf \ άνδζελικ. 

'Αγγελικός, ή, όν, J.1» [J -ε- 
λεκί, j^v- σουρουσί. « — xbv 
κάλλος J.\a JU- r δζεμάλι ρ,ελ'εκί• 

Άγγέλλω, ^Uj-.Ar• πιλδιρμέκ, 
.1 ^li-\ ίχπάρ ίτ. ı^U^j j^~ χα-πτερ 
βιρμέκ. § ;VjUfc|— t'İ ίνχά-ίσά'ρ ίτ. 3 s»* νέσο ου ίλιαν ίτ. "Αγγελία, τό CJ\j\^\ ίχπαράτ, 
Lii\^- γαβαδίς. 

Άγγελοειδής,ές,^Ι» [χελεκι. 

Άγγελό^ορ^ος, ον, \ν&^* 
ρελεκ-σιμά. 

Άγγελοπρόό'ωπος.ον, ?J ^L. 
{λελεκ-ρου, _jj ^^ περι-ρου. "Αγγελος = 

"Αγγελος, ό κα! ή jf- [>.οθχ- 
πίρ. § (Έκκλ.) cty» (Λελέκ'πλ.. CAî^U 
ρελαικ και 4λ1'*λ• ρ,ελαϊκί, J»3s+» 
σουρους, <uiy φέρεστε. 

Άγγελτήριον, το «uVjU -Ι ίγ- 
παρ-ναρ.ε. [παρ ι. 

Άγγελτικός,ή,όν,,^,Ι^Ι ίχ- 

' Αγγουριά, ή (Βτ.) Ju" jU- 
'/ηγιαρ νεπατί. [ϊ^'-ρ• 

Άγγονριον, το (Βτ.) j[J~ χη- 

"Αγε, και 'Άγετε ^jÎU χ&ΐ-ι* 
ijy. γΐο-'ρού- [βασήζ. 

'Αγείο'ωτος, ov >»3\^ πε Ρ~ 

Άγείτων, ό ^^β κορ,σου- 
σούζ, ip τενχά. 

'Αγελάδα ρης, ό ^i^ Ι dL\ 
tjij^p- ίνέκ για σηγηρ τσοπάνη. 

'Αγελαδινός, ιι,όν, jû*>. ση- 
γηρ. « — ον κρέας. J\ j,^> σηγηρέτί. 

Άγρλάζω, Λ <^>_y£ ταχζιπ ίτ. 
£ί(ρ.σ.) .1 ώ^" τεχαζζούπ ίτ. 

Άγελαΐος, α, ο ν ^*5U» ı£j>- 
,σόυρόύ τακηρ.η. « — α ζώα <£jy 
^\^^~ σουρού "/αϊβανατί. 

Άγελάς,ή (Ζλγ.) CL^J ίνέκ, 
^»^ σηγηρ. 

Άγελαοτία,ή ^ιΐ^^'Γγκτόύλ- 
ρ.ερ.ε'Οακ, C-. ^ οΰπουσετ. 

Άγέλαό*τος,ον -J>£ γκ,ιουλ- 
ρ.έζ, ^»ys- ούπούς. [-/ατΓ. 

'Αγέλη, ή £jy~ σόυρόύ, .JaS 

Άγεληδόν, (Έπρ.) 4— >j$-* 
σόυρόυσό -j ίλε, iljl, J^L πόλόυκ-πόυ- 
λόύκ ; ^yUy οέβδζ-α- ? Ιβδζ. 1 = Άγεωηέτρητος 

"Αγελοτρό^ος, ό J^^U; \Sj3" 

σόυρόυ πεσλεγέν. 

Άγέηιοτος, ον, ό\-Χ)\ jLc 
ρ,ερ,λού ολρ,αγίκν. [νεσεπσίζ. 

Άγενεαλόγητος, ov, >»p 

'Αγένεια, ή CİUl ,»ap άδέρ,ι ά- 

σαλέτ, CjU^op άδερ,ι νεδζαπέτ. 3 

jjlâs^' άλτσακλήκ, CJ>\i διγιανέτ. 

'Αγένειος, ov, >JU^ σακαλ- 
σήζ,Λ-.^ κι^σέ. 

'Αγενής, ες, jU^İ ^-f' νεδζιπ 
ο-'λρ.αγναν. ^ j^M άλτσάκ ^j δενί. 

Άγέννητος, ov J^l?ji> δόγ- 
ρ.αρ,ης, .a_)j_a >ρ γάϊρι ρ,ουβελλέδ 
§ tjj^-^ γάνρι ρ.αχλούκ.^ j^-^a^û 
γάϊρί ρ,εβ^ζούδ. 

Άγενωτος, ov, ft. χάρ.. 

'Αγέραοτος, ov,>Jlils£ ρ-'ου- 
κιαφατ-σήζ. 

Άγερω^ία, ή J3 J> γουρούρ, 
Oj-.İS^ ρ^ουκιαπερέτ,^Ο τεκεππούρ. 

'Αγέρωχος, ov, Jjf κεπιρλή, 
j^j•*» ρ.αγρουρ, jfs* ρ,ουτεκεππίρ, 
Ι*»!» ρ,ουτεαζζήρ.. g — w^ojg (έπρ.) 
^'bij** ρ-αγρουρανέ. 

Άγευό*ία,ή 3jj f•^ άδέρ.ι ζέβκ. 

Άγευοτία, ή >α λ περχίζ. 

"Αγενο*τος,ον,ζν\ #ασ. §(ήθ.) 
^is c^^ ρ,αχρούρ. καλάν. « — παί- 
δείας j'İ'&^jfi jj^jİp J^si* ταχσίλι 
ού'λίονρ,οάν ρ,αχρούρ. καλάν, JaU 
δζκ-/ίλ. 

Άγεω^ιέτρητος,ον «u-j^JaU 
δζαχίλι νενδεσδ. «μηδεις — είβίτω Άγεώργητος === 9 

jjıpyı: ^>^ ^jl*>„*fe ! . *-*x&. /ενδεσέ 
πίλ[/,εγενλεριν γκιρμεσί |Λε[Ανου'δουρ. 

Άγεώργητος, ov, ^ 3J ^ jJ> 
γάΐρι ι^εζρού', JU. χαλί. 

Άγεωργία,ή c^\jj ^ άδε^ι 
ζιρχ,άτ ,il*î\j>- C^»)J*a [Λ(ζ'δου|χΐγέτι 
χερασετ. 

"Αγημα, το(Στρ.) ι^Ι πόυλόυκ, 
4sj) φιρκά. 

*Αγήραντος,ον„ και 'Αγή- 
ρο>ς, ω jU^L>-| ίχτι^αρλαν^άζ, 
Jîlj yJ^ fal^ı Cocİa,^ χ \ έπεδι. «βίος 
άγήρως ^λ\ JjU- χαγιάτι έπεδί. 

Άγηραόία, ή jjJ>*jl;>-\ ίχτι- 
γιαρσιζλήκ, CJ-j^" j>jlp αδέρφι σεΐ- 
• χουχέτ. ^ C -ολΙ έπεδινέτ. 

f Αγια ζω , ( Έκκλ . ) . \ ^ jlST τακ- 
όις ιτ. .( yy\ τα ςιζ, ιτ. <-Λ»^ *^~— « 
κουδσιγέτ βιρ^έκ. § 3".^ ^3•^ 
S άγτάζ|Λα 6κου[/.άκ. § (ρσ. και πθ.) 
— ομ£Μ. .1 jjÂİ - ^-λ^" '.,εκαδδούς- 
τεαζζούζίτ. .^I^jû* {/.ουκα^δές όλ. 

'Αγίαομα, το (Έκκλ.) ^jL\ 
άγιάζαα. 

'Αγιαοματάρχον,το (Έκκλ\) 
^-b'Ujİjl άγ_3_κζ[Ααδάν.^(βιβλίον)^Ιι\ 
jl^T^cj άγ^χζρ.α δοά κιτάπι': 

Άγιαο*μός, b (Έκκλ. ) ^jû^ 
τακδϊς, ^-jl-â? τεκαδδούς. § 4_^jl\ 
άγιάζυ,α. 

ΆγιαοτιΊριον, το (Έκκλ. ) 
İ J'fi'jj^j^ άγιαζ(/οζ τσιτσεγί. 

'Αγίγαρτος, <»ν (Βτ.)>^^,£- 
- c^j^' τσεκιρδεκσιζ ούζουα. — Άγιότης 

Άγιο(3αό*ιλιάτικα, τά^Ι,^υ 

--aja γΐλ πάση νεδιγεσί. 
ΆγιοβαοΊλιόπηττα,ή^ίΙ; L 

^ jy- γιλ πάση τσουρεγί. 

f Αγιογραφί α ,ή( Έκκλ . )<Ju^=y 
Ü^l τεβσίφι έβλιγιά. 

f Αγιογράφος, ο(Έκκλ.)_ΐ:υ^ 
t£jj£-,j\f>-\ *^-\J ίβλιγιανιν τερα-- 
δζουαι άχβάλ ριουχαρριρί. 

Άγιοκήριον, το ^^11 πάλ- 
[7.ου[Λθύ. [χαντ)[λ έλί. 

'Αγιόκλημα, το (Βτ.)\)\ r'U. 

f Αγιολογία, ή (Έκκλ.) ιΐ^• 
U/tf\ ρ.επ^άς-ουλ-έβλιγτά. 

"Αγιος, α,ον, 11 άγια, ^jl-İ. 
ρουκαδδες, ^ρ άζίζ, Jj^Ş σερίφ, 
J^ βελι, πλ. Lljl έβλιγτά. «τό — ν 
Πνενμα u »jâ\^) J ρού^-ούλ-κουδούς, 
«τά — α τ<ΰν 'Αγίων (J- \jl_5V\ ^-jlJ 
κουδούς-ούλ-ίκδάς,, j»|^». "il j»^>. χα- 
ρά(;-ούλ-ίχρά{Λ, ^-λΗ^Ι C~<. vLr^ 
ρ.ιχράπι πειτ-ούλ-[./ουκαδδές. «ή — cc 
Τριάς <u»ai. İdi Λ\ ακανίρ σελασέϊ 
[λουκαδδεσέ. « ή — α Γραφή ι_,Ι^Γ 
^«05* κιτάπι [/.ουκαδδές. ^ — ί'ω? 
(έπο.) *\j^• άζιζανέ^ 4,'Ujâ• ρ.ου- 
καδδεσανέ. 

Άγιότης, κοα'Αγιωο'ννη,ή 
^j^3 κουδούς, Cj_*»ji_9 κουδσιγέτ, 
Ci\ji. σερα'^ετ, û^Jj βελιλύ,ι,νΐ^^^ 
άζιζιγέτ,ώΙΙί jl λ [χουπαρεκλικ, ιψ- j^i» 
[Λουκαδδεσλίκ.«ή Αύτοϋ — της (τι- 
τλ. έκκλ.) ^Jj*^ 0\J ζάτι σερι- 
φλερί. 'Αγκάθι 

Αγκάθι, το jÇ δικεν. 

Αγκάλη, ν) uy -^β κουλτούκ, 
jU-jâ κοδζάκ, ^L. χαζεν, J^y 1 ^ 
άγους. 

'Αγκαλιάζω, ^.^lUy κοδζα- 
κλαρ.άκ, .1 JİjMjj δέρ άγους ίτ,. 

Άγκάλιαόμα, το «u^üîUy κο- 
δζκκλζ[7.ά, ^yTjj δέρ άγους. 

Άγκαλίς, η jU-j* κοδζάκ. 

'Αγκινάρα, ή (Βτ.) jbiTîl έν- 
γκινάρ. 

Άγκκίτρεία, ή ^^ Μ *l£ 3 \ 
όλτα ίλέ άβλοας. 

Άγκτϋτρεύω, j^/İ ^j AkJ^ 
ολτα ίλέ άβλαυάκ. 

Άγκιοίτροειδής, ες, ^1 
κουλλαπί. 

"Αγκιιίτρον, το A^'ls κάνδζα, 
J_;>- τσινγκέλ. §(Ντκ) 4»1 3 ΐβόλτα 
η δλτα. § >J% κουλλάπ. 

Άγκιοτροπώλης, ό ^<0^\ 
δλταζη. - 

Άγκιοτρωτος,ΐΐ, όν, Jd&ı>- 
τσενγκελλη,,^β)!^ ζούλ-κουλλάπ. 

Άγκομαχητόν, το <u_Pj^ σο- 
λ ουρ,ά, ^Ι^Ι ίνπιχκρ. 

Άγκομαχ(έω)ώ 9 j-.jl.y-» σο- 
λουμ,άκ, .| ^;1 ίνπιχάρ ίτ. 

! Αγκνλη, ή 4,£y! κόπτσα. 

Άγκυλοβλέφαρον,το(Χργ ) 
jU>-l JL•:)! ίλτισάχι έδζφάν. 

Άγκνλοειδής, ες, (Ι) J^i* 
ρ.εοτ/)λη. 

ΆγκνλοΓ, η,ον, ^jf \ έγρί, 10 = Άγκών 

ια λ (Λουνχαννί, ζ'>-* Λ μουαββέοζ. 
§(έπΙ λόγον,) jl** [/.ουγλάκ, -,-* 
ρουτΐχε[Λ. 

Άγκνλοχειλία,ή (Xpy.)jUJ\ 
•jûii> ίλτισάκι σεοετέϊν. 

Άγι•:νλωηα 9 το <u_ij δεσυέ. 

'Αγκυλώνω, uU-j ^εσ^έκ. 

Άγκυλωοις,ή b£*l ίνχινά.§(1) 
J«ai>»3Lad\ ίλτισάκι {./,εοσήλ. [yocvvi. 

'Αγκυλωτός,ή,ον, ι £_ί& Λ |Λουν- 

"Αγκυρα, ή (Ντκ.) ^>ο J? 
γκε{Αΐ δερρί, ^CJ λενγκέρ ^û^ 
[λερσάτ ;( ^>. τσενγκέλ*«ή — rrçg σω- 
τηρίας ο»}-^^ ταρήκι σελα|/.έτ, 
CjLsi aJsl^\j βασιτάΐ νεδζάτ.«ρ£7Ττω 
τήν — ν .1 jU'ljSCU λενγκέρ ένδάζ 
ίτ. «βΓρω, άναβπώ την — v.\J& ?$j 
ρέ'^ι λενγκέρ ί τ. 

'Αγκυροβόλησα, το και-βο- 
λία,η (Ντκ.) -ûî juj δεμιρ άτμά, , 
Uj\ ίρσά. 

Άγκυροθόλιον, το (Ντκ.) 
j£uU*4>o δερρλεγετζέκ [Λαχάλ, 

^5-V Ρ< ε ? σά • 
Άγκυρο6ολ(έω)ώ, ( Ντκ. ) 

jcT >ο δερ.Ιρ άτρ.άκ, .\ j\x'\ jCa 

λενγκέρ ένδάζ ίτ. .1 Ujl ίρσά ίτ. 

Άγκυροειδής,ές, και Άγ- 
κυρωτός, ή, όν, J&>- τσιν- 
γκελλη, ^jU^» (Αίνκαρή. 

'Αγκυρ(όω)ώ, .\ jU'l ^SCL) 
λενγκέρ ένδάζ ίτ. 

Άγκών, ό dLjj διρσέκ, jj^ 
μ,ιοοάκ. δ <£.*ί κιόσε, 

Γ i t Ο «7 «ν Άγκώνειος — 1 

Άγκώνειος,ον,^^^Αΐρφκκη. 

Άγκωνίζω, ÖSy πάυκυεκ, 

Άγλαΐζω, -Ij^y τεζγιν ίτ. 
• Ι c-i^-uü τεσριφ ία. 

Άγ? dîcf'jittjTOvjUy τεζγινάτ. 
^jli* 9 ! ίφτιχάρ, <1»*^> s j&' σάν ού 
σοχρετ. [χοπ-ρου. 

Άγλαόμορφος, ov, ^.y. 

Άγλαός,η,όν, ^j?. παρλάκ, 
jIjü/^j ρεβνεκδάρ, JjjT γκ^όυζέλ. 

Άγλαόφημος, ο ν, jU-^i'^i 
σοχρετ-σιάρ. 

. Άγλαοφωνος, ov, jljl <_>y- 
γοπ-άβάζ. 

Άγλνκης, ες, καΐ "Αγλυ- 
κος, ov jUjiJlU* τατλη ολρ.α- 
γνζν, ^"jj λεζζετσίζ. 

"Αγλνπτος,ον καΙ "Αγλν- 
φος, OV, jjâi» ,/ρ" γάϊρι ρενκούρ. 

Άγλωό*ο*ία, ή dÖjJG'j δίλσι- 
ζλικ, jU jlji_9 φίκδά.νι λισάν. 

"Αγλωόόος, ov, >~Ljj διλ- 
σις, Λι\ επκερ-. 

Άγμός, Ό jjjü κηρήκ, ^jf κε'σρ. 

"Αγνα(μ)πτος,ον, Ji_j» που- 
κιουλ(λέζ, ώ.^- σε'ρτ. [ήοοέτ. 

Άγνεία, ή dltiı πακιλίκ, Cip 

Άγνενω, .Ic-iur τεαφφούο ίτ. 

Άγνίζω, .1 j^JUr τατχΐρ ίτ. 
§(ρ.σ.καΙ πθ.) -l^-ku τεταχχούρ ίτ. 

Άγνιομός, ό jy-Ja-J τατχίρ, 
jt^S τεταχχούρ. 

Άγνόημα, τδΐΐ^χατά, dlj^lj 
δηκκατ-σιζλίκ. 1 = Άγνωμοοννη 

"Αγνοια, ή dl^-dç 1 . πίλ^ε^εζλικ, 
J$>. δζέχλ, vl.lL,»>- δζεχαλέτ, jIjIT 
νικδοενί, CİaL- δζαχιλιγετ. «$; «- 
γνοίας ^».δζέχλεν. «προσποιούμαι 

— ν .1 JaU" τεδζαχούλ ίτ. 

Άγνός,Α,όν,ίΙΙι tojocîj^aU» τα- 
ytp^^ipâoio^-aP άαη^^Ι^Γΐ,πακι- 
δοφέν. « — r) jrapfrfVos .^ÂU* \$\ 
πακιρέΐ ταχφέ « — α αίβ&ήματα^ΐ: 
4*J\i. νιγιάτι yoCkıai. § — c3g (έπρ.) 
aTUop άοιοανέ, 4.'LJU- χκλισκνε. 

Άγνότης, ή dJ$"jj πακιλικ, 
OjV-^ τεχαρετ, i1._ac ήφ-©έτ, 
vüL-ûa- χασανέτ, CaIj,' νεζαχέτ. 
«παρ & ενική — 4jG o_aIj.* νεζαχέτ 
πικιριγέ. « — ψυχής ^Ju Cx\-j νε- 
ζαχέτι νέος. 

Άγνο(έω)ώ, dU4: ! . πίλ[Λε{Λεκ, 

^α'λιου^ατί-χαπερί ολ[Αα|/.ακ ; _οΐΓ'\ 
J-'U^IjIj^»- άγκιάχ-χαπερδάρ ολ{Λα- 
^ακ«— ta διατρέχοντα fj^o-^&s 
^α5^>βουκουατδάν χαπερίρ. γιόκδουρ. 
.§ ([/.τχ. πθ.) «ήγνοημένος Jj_#£ 
α.εδζχούλ. § .([λτχ. ένρ.) ό ά^νοών 
JaL δζαχίλ. 

Άγνωμον(έω)ω, . jl j_j£2\.'vav- 
κιορ όλ. .jl jL^-lj^e [Λουνκίρι ίχσάν 
όλ. jl ι1.χ* ^1» {νουνκίρι νι'[χέτ όλ. 
.\ ο_^Γκιουνουδ ίτ. diki C^ ^\jS 
κιο'υοράνι νι'ρέτ έΐλε[Λεκ ; .^1 ^U-l•' 
νά σιπας 6λ. dU^t 1 . uj^J εϊλικ πίλ- 
ρ.ε[Αεκ, .1^^* J^j\ ίνκιάρι νι'ρ.έτ ίτ. 

Άγνωμοοννη, ή jJjjSol.' vocv- Άγνώμων = 1 

κιόρλόυκ, Ί,έ* o\yf κιόυοράνι νι'- 
[J. έ τ , j L>-| j&j \ ίνκιά ρ t iy σάν , jl L- 1' 
νκ σιπάς, jjii' κιουνούδ". 
Άγνώμων, ov, jjSCli ναν- 

[Αουνκιρι νι'ΐΛετ,^^^^νε'νεκ-χαράρ., 
j^_xjT»^evoı>o. « — ovcög (έπο.) 
4»! CÜjjCil.' ναν κιόρλούκ ίλέ, 4,'U>^f 
κενουοανε. 

Άγνώηιοτος,ον, j\^\h τα- 
νηλ|Λάζ, y*: J . πιλιψέζ, >jU* t' να 
ρά'Χίουμ, ti^j*» jÖ> γάΐρι αα'ρουο, 
J_^ (λεδζχούλ. 

Άγνωόία, ή cJV->. δζεχαλέτ. 

"Αγνωοτος,ον, jU^l ^_ πελλι 
ολρ.αγικν, oj^j^ γαιρι j /,α ρουφ 5 
J^ ρ.εδζχούλ. §(ΜΘ(Λ.) J^ F §Ç- 
χουλ . « ^ΐ/ώστου διαγωγής J^f 
Jl _y>.^| [Λ.εδζχουλ-ούλ-άχβάλ « αγνώ- 
στων όρί'ων -»jjJ-i Jj^f (λεδζχουλ- 
ούλ-χουδούδ.§(ούσ.)Γδ — ov cJ^f 
ρεδζχουλιγέτ. 

Άγογγνότος,ον,.^.^ σήζ- 
λανιχάζ.^ J/w» σαπιρλή.^ — ίύτως 
ıj yjLsİy** σηζλάνρκκσηζην . $4» 1/"" 
σάπρ ίλέ ; byc [Λ.ε[Ανούνεν. 

ΆγόμφωοΊς,ή (Ι) jU-«,\ JJjT 
τεζελζούλι έσνάν. 

Άγόμ^ωτος 9 ον ! ,(Ι)ύϋ-.|^ , > 
μουτεζελζίλι έσνάν. 

Άγόνατος, ov, >.^j διζσίζ. 

Άγονία, ή ^Ij^â κασήρλήκ, 
JL& άκρ, Jle άκμ. 

"Αγονος, ov, juS κασήρ, >£ρ 2 = 'Αγοράζω 

άκήρ Α* v.vj-'t)])., « κα&ι<5τώ τ£ — ον 
.1 xSmî τεακημ ίτ. α είμαι — .\ in" 
τεακκούμ ίτ. 

'Αγορά, ή(ο τόπος) j\jl> παζάρ, 
^jL τσκρσού,^.^- <ϊέβκ . § (Έμπ.) 
a*-U πιάτσα. § (Νμ.) \^i σιρά, 
\j£\ ίστιρά. « — neci πώληβις 
\kfi\ 3 U-\ αχζ ου ίτά 5 , J* Jm9 J^J\ 
άλΐς βερίς, \^£}*^ πει ούσιρα.«τό 
αντικείμενου της — «slj^JU μάλι 
μουστερά,£, 1»υ Ι^μουπαγιάτ. « — vzb 
δοκιμαοίαν\^\ jLJ 3 \^Ju Ja ^^ σουμ 
ταρικι ίλέ όλουνάν ίστιρά. « — νπό 
έζέταβιν \j&\ ,jÜ 5 l 4^^» >*' fj-* 
σουμι ναζάρ ταρικι ίλέ όλουνάν ίσ- 
τιρά. «εντολή προς — î/ ^kd^ 
βεκΥαλέτι πις σιρά. « Συμφωνία περί 
τι)ν — v^)j\ji παζαρλήκ «ή — ά μας 
ευρίσκεται εις απραξία ν JU (/ >^ a -^-; 
jitX;'jZ. ΐίΐάτσαμιζ χάλι σουκιου- 
νετδέδιρ. 

'Αγοράζω, ^Τ Oy 1 - 3 σατούν 
άλ[λάκ .\ lj£ls.«wU ^ουπαγίά-ίστι- 
ρά ίτ. « — τοις μετρητοίς [;Λ_ία5ί 
,| \J^i\ νάκδεν - πεσίνεν ίστιρά ίτ. 
« — ^jti πιβτώβεί ^iT <u* e y^ βιρε- 
σιγέ άλ[Λάκ. « — ακριβά, εν&ννά J^ 
jlt j/L-s jyb\ -παχαλη - άχβέν σα- 
τούν άλ|Λακ. « — χονδρικώς ja.^Js 
jjJ.1 τοπ^άν άλαάκ. « — λιανικώς 
jU -^ji A»-jl> πκρτσά - παρτσά άλ- 
;χάκ. (ρτχ. π*).) ήγοραομένος \J\^f> 
[Λουστερά. ^ ([Λτχ.ένρ.) (5 αγοράζων 
^Jk^A [Αουστερή. Άγορα?ος 

'Αγοραίος, α, ov, jj-^A 

τσαρσουλού, j^-. σεβκή, ,JU-»I έσ- 
νάο.^ U κχ^τκ, ,j"j δενί. « — αΐα 
χρήματα \^>\ £\j ραι'δζ άκτσέ.« — α 
τιμή Jli 4s-U πιάτσα, φιγιρετι. 

Αγορανομία, ή (Δκτ.) «4—"^ 
ρ ουχτεστπλικ, ^j^U <_>^>-\ ϊχτί- 

btavETt. 

' Αγορανομικό ς, ιι,όν(Λκτ.) 
,3 L.!»-l ΐ/τίσκιτί. «φόρθ£ — α^-Ι— ."»-Ι 
ί/τιταπιγέ. 

Άγορανόμος,ό (Δκτ.) ^~~~£ 
[Λουχτεσίπ, ı£jj-*U t_J — JM ίχτκταπ 
αε>ουρί, ^\ ^,i ο4χρ έμινί. 

Άνοραπωληοία,τ^Ν^.) Ji-J\ 
^.^κλίς βερίς,Ι^ρ\^\ κ/ζ ου ίτά, 
1.^^ πέϊ ού <hpa, £__£- πε- 13 = Άγρενοιμος 

'Αγορεύω, .Ι^Γα^-^Γ τεβδζίχ £ "η υ Άγοραοία,τι^^.πέ? ούσιρα. 

, Αγοραό , τής,ό ^^Λ^ο',στερι. 
«ό — καϊ δ πωλητής ^UL -^^ουτε- 
πκϊγ,ιάτ. 

Άγοραότός, τί,όν, jyi— => 
J^H αατουν άλην^ής. \Juu [ΛΟ'-ό- 
τερά. ^ (3^"^' σαττ,λήκ. 

'Αγόρευοις,ή^ΧΓ^/τεβδξί^ 
κε)ΐά;.Λ, jkjij-J ίράδϊ. νούτκ, *lki- 
-/ιτ~.τ:ε. $ (Ν|Α.) <u*ilJu» [Αουδαοά'. 
(( ή — τον Εισαγγελέως dU^y^a* 
<uI»'\cjI [Λουδδάί ούρουριν'ν ίοκ'- κελτ,ά^ ίτ. .1 J^a ı\j\ ίράόι νούτκ 
ίτ. ğ (^İ J •) •1 ^uU' ΐλουδαφά' ίτ. 
«τις άγορενειν δονλεται ; iki j\ ,\ 
jJuajI^^-./ ώΙ^ίΛΐ ίράόι νούτκ ίδε- 
δζέκ κίίλσε βάριχιδιρ ; 

Άγορητής,ο jAjjk jl^l ipaöt 
νουτκ ίδεν, ,_Jai- γκτίπ, j\ij jjlaj 
νουτκ-πεόδκ'ζ. «εύγλωττος — ^Λ»~ 
^1 γχτίτΐΐ τζίλΐ^'.κίιονεπής — _Jai- 
jlJ cJJaJ γκτιπι λατιο-λισκν. 

Αγόρι, το ^j^- ^S"jl έρκέκ 
τσοδζούκ, jÜ^ji όγλάν. 

? Αγονρίδα,7](Βτ.) J^jS κου ~ 
ρούκ. «etyiü.A7<x άγάλλια γίνεται fj 
— μέλι(τ;ΐ[Λ.) jj 3 \ IjU oiJ^ ^\ ^ 
u Jl>\J-\j\i i i s sa'x , kp Γλέ κουρούκ χελ- 
βκ 6λούρ, δούδ γι άπραγη άτλάς. 

"Αγρα, η j\ αβ, jl_^» σεϊό, jfeC-t ναυ εσι Άγορεντήριον,το jkjlj^l^U• 
{Ακχάλ'. ίράοι νουτκ. Άγραφος, α, ov, ^x^ σεϊδί. 

'Αγράμματος, ov, JîU δζα- 
χίλ, jbl»' νκδάν, ^»i oû[Ajj.t . 
. Άγραμματοοιτνη, ή cJL^»• 
δζε-/κλ£τ„3|οΙ" ναδανι, vl^i όύ^ρ,έτ. 

'"Άγραπτος,ον, καϊ "Αγρα- 
φος, OV, jlJLjl Ji3^. γιαζηλη ολρ-χγ vxM y jjÇ-j& γαΐρΐ ρ,ουχαρρερ. «voftofc — ot ej yi >έ ,jv'Ij3 καβανίνι 
γάϊόί [Λουχαρρερέ, »jJü (J^ 5 'όροι 
πελ^ε, νΐ,αρ άδόέτ. 

Άγρανλ(έω)ώ, »ji^-T — e j e ^l 
,31.^ οβεόέ-κτσηκδκ καλίλάκ, 

ΆγρευοΊμος,ον, ^-^ σεϊδί. Άγρενω — 1 

« — χατάΰταΰις <1**Α-*> JU /«λ t σεΐ- 
& γ έτ. 

Άγρενω, .1 j£i jJu^ σε"ιδ ού 
σικνζρ ^ τ • ν3*^ κβλααάκ. 

Άγριαγκινάρα,τ) (Βτ.) ü^r. 
^Uül γιαπάν ένγκιναρί. 

'Αγριάδα, ή (Βτ.) J 3 \ £ χ \ 
άΐρηκ ότου. ğ "Ιδε Άγριοτης. 

Άγρια ίνοί,ΰΑί^^Ι όρκόυτρ.εκ, 
.1 j^-y τεβ/Ις ίτ. g (»χσ. κκιπΟ.) 
öj>fj^\ όρκόυμέκ, •\ ^»-y τεβεχ- 
νους ΐτ.£/(έπ4 πληγών) . lOi^ip ,_~.» 
κέσπι ούοουνέτ ίτ. 

Άγριάαπελος, ή (Βτ.) jL^. 

Άγριάνθρωπος, ο ^Τ^^^ 
βκ^σί άοέ[Λ. 
Άγριαπιδέα, ή ( Βτ. ) ξ_^-^ 

^■St\ &y>j\ δκγ άρρ.ουδή άγαδζή. 

Άγριέλαιο?, ή (Βτ.) jy^.jjU 
ς^τ^ί γνχπανι ζεϊτούν δγαοζη. 

Αγριεύω, l\jJÎj 3 \ ορκουτμ,έκ. 
$ (π^.) — ofica ^fj$\ όρκάυαέκ. 

Άγριααΐος, α, ov, J U γ^α- 
ττκν'. «τα — κία (κν. άγρίρικ) jU 
( jl*l^>-V^'irav χκΐβανατί. 

Άγριμονιά, ή (Βτ.) J 3 \ j^fe 
κασηκ ότου, ^\^\ Jj^J κν,ζτ,λ 
γιάπράχ. 

Άγριοβάλανος, η (Βτ.) ju 

^^ϋ^^,γικττκν πκλκρ.ούτ άγκδζή 
ΆγριοβαοΊλικός, ό ( Βτ. ) 

JU jCL.9 οεσλεγέν νε~κτγ jUj 
ι5> p''/^- v ' πεορή. 4 = Άγριο κύτταγαα 

Άγριοβλέπω, jA j^jl &ζ- 
γην πακμάκ. 
Άγριοβονβαλον, το (Ζλγ.) 

Άγριόγαττος, ό (Ζλγ.)^^ 
_uj^ γικπκν κεοισι. 
Άγριόγιδα, (Ζλγ.) ^-if £_LU 
δάγ κετσιση. 
Άγριογούροννον,τό (Ζλγ.) 

iS'jyj^ 3 τ" γχζ'ήκχ δθ|Λθυζού. 

Άγριοδαμάοκηνον ,τό(Βτ. ) 
J.,_j\ ^U? δάγ έριγί. 

Άγριοδάφνη, ή (Βτ.) <UâJ jU 
,j^\ γ^κπάν δεονέ άγκδζή. 

Άγριοθυηία, τι tj^-t•"•* θ_^- 
άζιννετι ρ.ουτε^κββιρέ. 

Άγριόθνιιος, ov, jyt z* jyf 
ρεδζνούνι ιχο υ τε/αββίρ. 

Άγριοκάρδαμον, τό(Βτ.) 
ej T jU γικπάν τερε. 

Άγριοκαότανέα, ή (Βτ.) jU 
ıj-Sc^ 4.'Ι^Γγΐκπάν κεστκνέ άγοώζή. 

Άγριοκέραο*ος, ή (Βτ.) ^y 
(5JljT κούσ κεραζί. 

Άγριόκλημα, τό (Βτ.) ^jT 
^j κ^ουοόύρ,ι περρί. 

Άγριοκοκκναηλον,τό(Βτ. ) 
joj\ £ U* δάγ έριγί. 

Άγριοκρόαμνον, τό (Βτ.) 
JSzyo jU γΐκπάν σογανί, ^.J-»; 
πεσλι περρί. 

Άγριοκναινον,τό (Βτ.) £• lk 
<3 Χτ? δκγ xtu.YT0Vi. 

Άγριοκίττταγηα,τό ^«üLj^lâ Άγριοκυττάζω = 15•== Άγροδίαιτος 

βαχσιγέ. « — α ΐβκ4~£**. $1»^ y«- χαϊ- κκς τσατ^αση, CL^yP ουπουσετ. 
Άγριοκνττάζω, j -Λ &i>Ji 

δαργην πακ[Λάκ ;ι ^Ι>. JLfe κάς τσατ- 
ιχάκ, .\ vl.-i'j.P ούπουσέτ ίτ. 

Άγριολά«αθον, to(Bt.)j,*U 
ΙΛ^γταπανΙ λαπά^α. 

Άγριομάροι/λον, το (Βτ.) 
^e-AT^diys φρένκ σαλάτασι, &] 
J^jU άδζη [Λκρουλ. 

Άγριομαλάχπ, η (Ζλγ.) jU 

jfjT λ.\ γνχπάν έπε κνψ,ετσί. 

Άγριο^ιέλιοοα, ή (Ζλγ.) jU 
_«j J\ γικπάν άρησί, ^.ji «İA—İ.\ έσέκ 
άρησί. 

ΆγριομηΧέα, ή (Bt.)UI jU 
^IcT γιαπάν έλ|Αα άγαδζή. 

Άγριόμορφο^,ον, J^^j 
βαχση γτρυζλού. 

Άγριόναροος,ή έρυθρά(Βτ.) 
ά*^ J»y İ»î& πεχι^έν. 

'Αγριόπαππια, ή (Ζλγ.) jU 
J'.jjjl γιαπάν όρδεγη• 

Αγριοπερίστερα, ή (Ζλγ.) 

l^-JÎJÎ jU γταπάν κτόυγερδζινί. 

Άγριοπήγανον, το(Βτ.)^ 
j:^- (Λεχρύρ τσιτσεγή. 

Άγριόρνις,ή (Ζλγ.) (jj.jU' jU 
γ,ικπάν ταβουκ. 

Άγριος, a, ov, jU γιαπάν, 
jt'L yi*wav{,j!>-j• βάχς, ^ 3 βα- 
χσι. § (ήθ.) ^ΛΆ jf γάϊρι (αοο- 
τεεννίς, j^ 5 βα/σί. § (Β τ •) <3,k* 
γιαπζνί, ^j, περρι, J->- οζεπελί. 
«ίκί — çul (ρνλαί \^Α 3 f\jiîl άκβά|7.ι βανάτι βαχσιγέ. § — £ω£ (έπρ.) 
4»'Lii-j βαχσΓ.γικνε, 4,^- σερτδζε, 
«v>-U καπάδζε. 

Άγριοοέλινυν, το (Βτ.) jU w 
<Sj5»j> γιαπάν κερεβιζί. 

Άγριο ό*τ αφ νλιί, ήζΒτ.)^ 
t/iJ^ γ^πάν ούζου υ ου. 

Άγριοονκη, ή (Βτ.)>ώΐ jU 
ışp\i\ γιαπάν ινδζιρ άγαδζή. 

Άγριότης,ή,^Ι- γ^απανί,ο^^ 
βαχσιγέτ,, C*».-. σεπουΐγετ, yi:»-/ 
τεβεχχούς. g ((/Λ©.) CuJlfAP άδέμι 
ούνσιγετ. γερ. 

Άγριότοπος, ό Λ jL- γνχπάν 

Άγριοτριανταφι/λλέα, ή 
cjijcl\ijy, ıl-j.l ίτ πουρνού άγαδζή. 

'Αγριόχηνα, ή (Ζλγ.) > j*U 
γιαπανή κάζ. 

'Αγριόχοιρος, ό (Ζλγ.) jL- 
^Jjj.^Js γιαπάν δθ[Λουζού. 

Άγριόι|?ωρα, η (Ι) ;^| u iP\ 
έσκψις 'όγνούζ, ja^ y^. δζερέπι 
[/,ουζρ,ίν. 

Άγριωπός, όν, £-»j-p ούπου- 
σετλή, ^^ ούιτους, Cjj•* σερτ. 

Άγρογείτων,ό ^-^y jû κήρ 
κοριό ουσου. 

Άγροδίαιτος,ον, ^Ϊ^Ιΐκήρ 
άδαι^ί, ı£3ji& σαχραβή, ^λ πεδεβ^ 
Ic- λ, Λ παοιγε-7Γΐ[Αά ;ι ^Ν 4<j1j παδιγε- 
νισίν. « — αι φνλαϊ ^J^İU 4.211c- *j!» 
^l^e παοιγε-πΐ[Λαλίκλε ■ [χε'λου,ο 
«σαι ρ. Άγροδότης 

Άγροδότης, ό (Νμ.) v5 _^\ J l 
^U» άραζγι σαχηπή. 

'Αγροικία,•/) (Γργ.) μ^*. τσιο- 
τλικ. $ (*^•) ^1.-9 καποίληκ,^Ι .^> 
χοργιατλήκ. 

Άγροϊκος,ον,ϋί καπά, iljji 
χοογιάτ. § — gjç (έπρ.) *£!îjj>- 
νοργιάτζε, Λ>-Ιϋ καπάδζε. 

'Αγροκήπιο ν, το (,Γργ•) 4^ 
^Λί^Ιι τσιφτλικ παγδζεσί, *^!ψ&»- 
τσιοτλίκ. 

'Αγροκόμος, ο ^U*-* ^?*>- 
τσιφτλικ κετνουδαση. 

Μγρολήπτης, b (N;j..) ^^ 
τσιφάζή, 4•? άιχελέ. 

Άγροληΐ|τία, ή (έπι σπορά) 
<*j\js [λουζαραά. $ (έπι δενδροκο- 
μία) «ı^L* ίχουσακάτ. 

'Αγρολογία, ή (Γργ.) ^LL? i* 
^bj îty 1 άμελιγνάτι ζουραϊγέ. 

Άγρομίόθωοις, ή 5 jUl 
^Mjl jUi -Μΐδζάρ βέ ιστίδζάρι άραζτ). 

'Αγρονομία, ή 4^*Γ τζιφτ- 
οζιλίκ, C-pIj3 (js φεννι ζιραάτ. 

'Αγρονομικός, ή, όν, ^3 
ζουρα'ι, ^* φελαχή. 

'Αγρονόμος, ό (Λκτ.) C^J, 
^"λ» ζι,ραάτ μουοεττισί. 

'Αγρός, ό "ÎJ ταρλά, ^Μ^ΐ ά- 
ραζη. ğ j^J κηρ, *,Λ πκδιγέ. 

'Αγρότης, ό J,/ κρϊλου, ^^ 
καρεβί. 

'Αγροτικός, ή, όν, ^λ πε- 
δεβί. $ Ji>^ κι,οΐλού. « — ι) π,ίύτΐξ = 16 === Άγιηόπαις 

4.-^3 jl^\ ίτιπάρι ζουραι'γέ. «• η ödog ij Jj α. J καοιγέ ταρηκη. 

'Αγροφυλακή, ή J^ijy κ ο- 
ρουδζουλούκ,^Ι^^ν- jû κηρ σεροαρή. 

Άγροφύλαξ, b &3jyâ κορου- 
τζου, jIj^^-j^ κηρ σερδάρ. 

Άγρνξία, ή J^Zj/^• σουκιόύτι 
κιαμίλέ. 

Άγρνπνία, η Jjl^-^jl αύϊκου- 
σουζλούκ, ^-* <>£y ερ, ^ybU σχ- 
y -ουρ, üâ^T τεγιάκκούζ. 

"Αγρυπνος, ον, J^'lş^l οΰγια- 
νηκ, j\^- σεχράν, y^u σαχίρ. 
§ (μτφ.) ,5^1 ούγιανηκ^ j\jl- πι- 
δάρ, ^Uü νεκζάν, üju ρ,ουτεγιχκ- 
κίζ. § — ακ? έπρ.) 4*LJü\j ÜS-T τε- 
γτζκκούζ βέ ίντιπάχ ίλέ. 

Άγρνπν(έω)ώ. ι ^ Λ 1 Λ 5- 3 \ ούγρύ- 
|Αα{Αακ, .^\ jj/ \ $\ ούγτανίκ όλ. 

• 3^ 'J^jt•" - j* \~ σα Χ'Ρ " σε ΧΡ* ν ^* Λ • 
.\_^-J τεσεχχούρ ίτ•.$([Λτφ.) .j\ j\ju 
πιδάρόλ. .1 tâJ" τεγικκκαυζ ίτ. οΙΧ'Ι 

• jl oj' J3 \ ίντιπάχ ούζρέ όλ. 
Άγρνπνώδης, ες, ^y jTij 

ζαιλι νεβρ.. 

ΆγρωοτεοειδΛς, ες, καΐ — 
€ΐτώδης,ες, (Βτ)^^' νεδζιλιγέ. 

"Αγρωο;τις, ή (Βτ.) ^ f &J 
άϊρίκ κροκού, Lû ^^ρ ηρκι νεόζίλ. 

Άγνιά, η ό^^ σοκάκ, 3^iJ ^°" 
κάκ, ^jJs ταρηκ πλ. ^,^^τουρούκ, 
»jU δζαδδε, Jy γιόλ. 

Άγιτιόπαις, ό j: ; jU£ κρυλ 
χάν πε'ι, ^U τσαπκτ,ν. Άγνμναότα — 17 = "Αγω 

>*2ΐ%>-\»-σιγιαχέτί σαχιλέϊ κασηρε. ΆγυμναοΊα, ή jUol *j& άδειχί. 

ίδ^άν,ο^Ι* (»α* ocbi[Âi ρουρκσερέτ. 

Άγυμναο^ος, ov, >~;Ιο\ ίδ- 
-ρ,ανσήζ, «-»^f- 1>" να μουδζερρέπ. 

Άγύναικος, ον, και Άγν- 
ναιξ, ό και η jU^l ^-»^ "'-αρηση 
ολ^αγιαν, _,fej πεκνάο. 

"Αγνρ^ια, το και Άγνρ^χός, 
ό **»- δζέ^', «*^" τεδζε^|7θύ'. 

Αγνρτεία ή, jpn I.İ5λ σεκιλπαν- 
λήκ, ^.IT'Üjlî. σαρλατανλήκ. 

'Αγύρτης, ό ıjLls_i σεκιλτνάν, 
jj^ [Λουζεββίρ, jÎ^L• σκρλατάν. 
' Άνιτρτικός, ή, όν, j'Uöi σε- 
κιλπανύ g — ως (^ π ρ•) ^ i t İS_i. σε- 
κιλπανλήκλε, £\j$^ ρ.ουζεββιρανέ. 

'Αγχέμαχος, ov, LajLîl Vj ^ 
ΐΑουναοριπ-ούλ-καριπ. « — α οτίλα 
4.0^1 λ*^\ Ισλι-χάϊ καριπέ, u J Â^-"\ 
»1λ| έσλιχάϊ καριπ-ένδάζ. 

• νΑ ΤΧ ι '(' Επ ?•) ο 1 . yi*S ^ ρα- 

κή ν, ι_>^3 κούρπ, xpy)vö,,_>jİ καρ-ίπ. 
|: 'Αγχίαλος, ov, ujjj\ ^y κα- 
ρίπ-ούο- αεργία, ^L-U σαχίλ. 
Ι Άγ^ίθνρος, ο ν, <JÜI ,_^ 
καρ ιπ-ούλ-πάπ . 

Άγ^ίλω^, ό (Ι) 3^- σουλτάκ, 
. Άγ^ίνοια,ή ^Câ vLaU πεδαχέτι 
οίκο, Culkî "οετανετ, «ı^l^j ζεκια- 
βέτ, jiı.\,Tıil.U. τσαπόύκ ένδισί. 

Άνθινοι/;;• oırv, ^ Χ 3 ζεϊρεκ, 
^.Ιώοετίν, ^3 C£^i 7( jiııJul^iU. τσα- 
πόύκ ένδίς. 

Άγ^ιπλοΐα, ή (Ντκ.) Ca-L» "Αγ^ζκίτα, (Έπο.) <_,J!\ άκρέπ. 
Άγ^ιοτεία, ή \_^> Cj\y κα- 
ρ απ έτι σηχριγέ, «^jaLas [/.ουσαχε- 
ρέτ, iî^J^ σηχριγέτ, ^ σήχρ. 

Άγ^ιοτευς, ο ^ 'σήχρ. 

Άγ^ιοτει/ω, .1 c^aU* (/.οϋ- 
σαχερετ ία. 

"Αγ^ιοτος, ov, Vj H άκρέπ. 

Άγχίοτροφος, ov, ^ ^Τ,Γ 
κολάϊ δονε'ρ, iL^I -.jip άδη^-ουσ- 
σεπάτ, J^ [Αουχαββέλ. ğ το — ον 
της τύχης c,^ Jyî τεχαββούλι 
κησ•|λέτ. 

'Αγχόνη, τ] λΐ:^ μγιχνάκά.. § 
^J <uU<=>\ άσήλ|Α'ά ίπι. 

Άγ^ονίζω, ^Λ* πογμ,άκ, 
,\^^ τεχνίκ ΐτ.. 

Αγχουοα, ή (Βτ. ) ^^ ^ji'ı 
άνκουζάί σηπαγή. 

"Αγ^ω, ^_j». 'πογ{λάκ, lî-^i^ 
τεχνικ ίτ. § (( Ατ 9•) •Ί j£«îi ταζ- 
γικ ίτ. 

"Αγω, ιΙΙβ^'^Γγκιότουρ^έκ, uly 
ίτ^-έκ, dll'.l έϊλε[/.έκ, jt 3 κηλ^άκ. 
§ (έπι bbou) ^Λ?" τσηκ[Λχκ. §(έπι 
ηλικίας) jl_j| ολρ.άκ. § (ά^.τ. ) ot;' 
γκιτ^έκ, cAajjJ». γιόυρόυρ.εκ.^ ((Χ<7.) 
— ομ,οα öj>jS~ j\j περαπέρ γκιτιο- 
υ.έκ. « άγετε ! 5j ^ γτόυρόύ. « ί]6νχίαν 
— Λ JjUJ^-»\ ίστιραχάτ ίτ. <f πό- 
λεμοι/ — .1 4,,^ [χου^κρεπέ ίτ. 
«γυναίκα — ομ,αι ,\ -ryj τεζεβ- 
βούδζ ίτ. « — καΐ φέρω τίνα Άγωγενς = Γ 1 

Ü& j-^'jy πουρνουνδάν τσέχμέχ* 
Άγωγευς, b j^aj p £ X xe ?• g 
(ίππου) ^.γ^υλάρ. 
'Αγωγή, ή •ûj* τερπιγιέ. «J 

των παίδων jL^ «c-^ T*p- 

πιγέϊ σηπγιάν. «ή —των κορέων 
j\_^i ν,/ τερπιγέΐ νισβάν. «ή 
κα λή— £ λτιο2 την κακήν φύΰιν 
jx\ C 5U\ ^U V V ^ //^' σνι 
τερπιγέ σούϊ χουλκη &λάχ $έρ- 
Ι (NjJi'.j ı5j*J δαβά.' « — «οπτική 
_«\ytj ^^2» χουκουκ δαβαση. « — 
Λογική ^\y>.> \^- δζεζά δαβαση-. 

« δημοσίου δικαίου \~t>£ ^^>- 

^y» χουκούκι ού{Λου{Λΐγε δαβαση. 

« ιδιωτικού δικαίου «u^- jjfc- 

Ay>i -/ουκούκι σαχσιγέ δαβαση. 

^κυρι'α— 0-\ ι$1>« $*&*î ά *" 

-■Χηγέ. α παρεμπίπτουσα — ^y».» 

4Î.U δαβάϊ χαδισέ. «—πραγματική 

πικη ^ &\?* δαβάί σαχση. « — 
μικτή ^\y^ JJfi* ρ.ουχτεΓλίτ δα- 
£ ασ ή. « — περί κυριότητος J^' 
^-lyij τεσαρρούφ δαβαση. «κτημα- 
τική — &>\y* jUp άκάρ δαβαση. 
«κινώ, ^είρω — ν .1 (jyo *Λ»\ 
ίκα^έι δαβά ίτ. «τδ αντικείμενου 
της — ης \cj* [Λουδδεά, -)cM [Λουδ- 
δεα-πίχ. « αποκρούω, αναιρώ τήι> 
— ν Λ ^jfii ύ» δεφ'ι δαβά ίτ. 
«τό εγγραφον της — ης \cx^\ ισ- 
τιδά', λΛ^-Λ ίστιδα-ναμέ, Jl*^* 
άρζιχάλ. Ι == 'Αγωνίζομαι 

Άγωγιαο'τήριον, το (Έρπ 

,-ΛΐΊέ «*.JUj\ ίρσαλιέ καψ.εσί. 
'Αγωγιάτης. Ό (Έρπ.) ^ 

κιραδ'ζή, ^& ρυκιαρή, 
Άγωγοάτικος, n, ov, û\!\ 

κτοαλίχ. « — ον αλογον ^j^J* \ 

κιοά παργκιρί. 
Αγώγιμος, ο ν, (Φσ•) J* J 1 . 

καπίλι νάκλ. § (^>[ Λ •) '^ ıS'** 

j^L δαβά ολουνά πΟαρ. 
Άγωγιμότης, ή (Φσ>) J^' 

ίντικάλ. 
Άγώγιον, το <ύ_^ χαρ,ουλέ, 

ıJy γϊουΧ; ^ (το δικαίωμα) »1»^ 

«ü^* ούδζρέτι νακλιγέ, Zjj>-\ odb 

οέτ. « τό — των επιστολών α 

J"^-\ πόστα ούδζρετί. 
'Αγωγός•, ό (Φσ.) Jil»' νακήλ 
g (Ύδραυλ.) Jy_ j^ σου γ^ολού, 
Û.UI κανάτ, \^£ (λεδζρά. | (ούσ.) 
το — bv (Φσ.) Jle^i ίντικάλ. 

Άγων, ο J^jjT γκρυρές, ^ f 
γκ^όυλές, C^jLa/o ^ουσαραατ, CiL•* 
»χουσαπεκάτ. § ^pjU [Λουναζαά, 
\±y> γαβγά. § ({*τφ.) j,- σάΐ, 
jy.>. δζέχδ, j^jii ίκδά[Λ. 

'Αγωνία, ή <s x ^ i tf σηκηνοη, 
»_)\>^\ ΐζτιράπ, Jj:^^ διλτενκί. 
3 ^_t^)s>- j^ δζάν τσεκισρ έ 3 ^Uî^\ 
Ιχτίζάρ. « — ψυχική Jti jL^ χα- 
λεδζάνι κάλπ. 

'Αγωνίζομαι, dU^^jT γκιόυ- 
ρονσμίκ, ,yy» ^^γκιόυρές τουτ- 
ρ.άκ ; .1 ulı^jU - C^-^a* ρουσαραάτ- Άγώνιος 

>ε£έτ ir. Ι (İH.) 


τσαλησ[Λάκ, .| ej^l^-j^^— (»|λ9|_.^ 
σάϊ - ίκοοψ - δζέχδ - »Λουδζαχεδέ ΐτ. 
• Ι djJ^ Ji πίζΧι [Λακδερέτ ίτ. 
Αγώνιος, ον, (ΜΘ(α.) j-v^Lj ζαβιγεσίζ. ΆγώνιοΊς, ή καΐ ' Αγωνι- 
ό" jıoç, ό «UijLa* (/.ουσαραά. 2 „ 
(»\-Λ9ΐ ^ σαι ου ίκοάά. 

Άγωνκίτήριον, το j\jl* 
^jUa {Aşîâavt [Λουσαραά., ju^ ^jf Τ Ζ Ρ' «■είδαν. 
Αγωνιό*τής, 

ρεσοζή, £jL*a [/.αυχταρή*, j,jU [Αου- 
παριζ, j^l r πεχλιβάν. ^ Vj^ 
(Αουχαρίπ, jjfei». δζενκιαβέρ. ğ 
(|j.-(p.) ^L %αψί. « — τ% άλ^- 
imaç ^*;ί>• ufU ytx.ı { j.lî νακηκάτ. 

'Αγωνιστικός, ή, όν. j'l^ 
*εχλίβ«νί-. § ή— κή (τέχνη) jlı^ 
πεχλιβανλήκ. 

Άγωνι(άω)ώ, tik^ jL. δζάν 
τσεκισ^Ικ, ,\ jUaVI ίχτ^ζάο ίτ. 
ğ ό «ycîvtâî/ ^C jU δζάν τσε- 
κισεν, ^"^ [/.ουχτεζζίρ. 

Άγωνοδίκΐπς, ό </>: vii/L•» 
'.ουσαπεκάτ υ ουυ,ενιζί. 

Αγωνοθεοία,η C>i L* *&$ [ίά- 
s t υονσαπεκατ, Oılsj ,^*»ΙΓ τεε- 

ίτε. ρνκαπέτ, 

Άγωνοθέτης, ό ^ciL•» *^ 
5aÇ,u ϋλουσαχεκατ,^ο^ <^»λ-» ^» αου- 

τσιτί ρικαχέτ. 

Άγωνοθετ(έω)ώ,.| oi.L* *ι^ 19 = Άδάμάό'τος 

βάζι' (Λουσαχεκάτ' ίτ. .| CjIsj cr u-V 
τεεσίσι ρικαχέτ ίτ. 

"Αγωνος,ον• (MOjj..) isjjujIJjjp 
γάίρι ζαβιγεβή. 

Άδαημοο'ι/νη, ή cİI^aI; 1 . χίλ- 
|7.ε{;εζλικ, ^Ι^τ* δζεχαλετ. 

Άδαήμων, ό και 'Αδαής, ό 
•Jç 1 . πίλαέζ, JaL. δζαχίλ, jl-A* να- 
άάν, »^ ,j χ! χεχρέ. 

Αδακονς, ό και Άδάκρν- 
τος, ov, j,U^ö\ άγλααάζ, jIijT Ι 
να γκιργιάν, jlCll Ι.' να έσκι-χάρ. 

'Αδαμάντινος, η, ov, J-.IU 
έΤ^ασλή",. ^^f [Λουδζεβχέρ. 

ΆδαμαντόδετοΓ, ον, και 
— κολλητός, ov, j&yr' ^Λ ^\ί\ 

έλρ,κς ίλέ ρ.ουδζεβχέρ, ^^ [Αου- 

r r-, λ, 
ροίσσα, [ελ|.λασοερ. 

Άδαμαντοειδιίς, ες, j^-UI 

Αδαμαντοπωλεεον , το 

jVj ^^Alj^ -δζεβαχιρδζη οουκιανή. 

Άδαμαντοπώλης,ό <^γ^αΙ_^ 
δζεβαχιρδζη, ^y-lil έλ[Λ<κς- φου- 
ρους^ ^*α\ ελ[Λκσϊ("ό• 

Άδαξίαντο^όρος, ov, J^U 
jt> γ>- y7.[Mki (Κεοχερ. 

δζεβνέο. « — ακατέργαστος (»U. 
^lU χάρ έλΐλάς. « — ρόζα ,- J3J 
^\1\ ρόζκ έλιχάς. 

Άδάμαοτος, ov, j[$ â \ J»^» 
"ζάπτ ολουν;Λάζ, j^jl άζγήν, jT^. 
σερκες. § (Ζ'λγ.) j^>- χαρούν, 'Αδαπάνητος 20 = Άδελφιδη 'Αδαπάνητος, ov, j[$ 3 \ J>^* 
σάρ<ρ ολουνμάζ, y ^ τόυκενμεζ,' 
tJ^^aj» jJ> γάίρι μασρουφ. 

Άδάπανος, ον, >-9^-2Λ μασ- 
ρκοτηζ) us^^« ^>. πίλα μουσάρι<ρ ; 
JV μεδζδζανή « — eog(İ7:p. ),JjU/> % 
πίλα μουσαρίφ, bl£ μεοζόζάνεν. 

Άδαοηολόγητος,ον, ö^J^js 
,J\*a βιρνκιόυρβν [7ουάο. 

Άδεής,'ές, ^jj» κορκμάζ, 
»JLfU. C να χα'ίφ. § ^U^ ^L^ μου- 
χταδζ ολμαγιαν. 

Άδέητος*, ον, ^\1 3 \ ^-.\^Λ 
ΐντιγιαοζη δλμαγιαν. 

"Αδεια, ή jil ίζίν, ο^-^ ρουχ- 
ο&τ, OjU -Ι ίοζαζέτ, ıl~y 5 3U μεε- 
ζουνιγετ, »jlpL•» μουσααοε. « έγ- 
γραφος — *a\-J }\ ίζιν.ναμε, «uUt^-j 
ρου^σατνααέ. « έπ' άδεια bjiU 
μεεζούνεν. « με r^v αδειάν 6ag 
4.\^Γ»λρΙ-λ μουοτκαδενίζ ιλε. «άδεια 
τον . . . J^Lop-j ρουχσατί iki. _ 

'Αδειάζω, ^^ ^οσαλάτμά^; 
.\ Οώταχλιγε. ίτ. ğ .^1 jij βοεκτη 
όλ. «ό*«ν — να φά^ω jMj "l 5 4^ş 
γεμεγέ βακτιμ γιόκδουρ. «αμα — 0•ά 
£λ<9•ω çj& \^\ jjlj\ ^9^ βακτιμ 
όλου ρ Ίσε γκελίριμ. 

"Αδειαοηα, το 4^li_j> ποσα- 
λκταά, <ϋώ τοεγλιγέ. 

Άδει^ ία, ή ,jy- f.xp άοεμι 
νάβο, jjjL^- δ,εαζρέτ. 

Αδειλος, ov, jU^y κορκμάζ, 
j^»- άζεσούρ. "Αδειος, "α, ov, J^> πός, Jli. 

"Αδειπνος, ον, και Άδεί- 
πνητος, ov, jiMr γεμερς, ^\ 
κτς. [άλλαχδάν κορκράζ. 

Άδεκίίθεος, ov, JU^S jj^Jlı 
Άδέκαοτος, ον, (Νμ.) >ρ 
.— C"^ γάίρι μουρτεκκίπ, ^L•*** μον- 
στέκήμ. § (ούσ. ) το — ov ο>1^\ 
ίστικαμέτ, cJIap άόαλέτ. 

Άδεκάτεντος, ον 'και — τι- 
ίίτος, ov, j£»u j& γάϊρι lkou- 
•τεασσίρ, ^JU* μουάφ. [της. 

Άδε^,φάτον, το "Ιδε Άδελοό- 
Άδελφή, ή JLU'^S 'js κηζ κα- 
ρηνδάς, vl^-l όυχτ, eJ y^ χεμ- 
σιρέ. « — πρεσβυτέρα ^\ &£>,«, 
ejŞ' CJ~\ ουχτι κεπιρέ. « — al 
δίδυμοι J&^'Ji' yS 'j£\ έν- 
■Δζ κηζ καρηνδασλάρ. α — αϊ 
αμφιθαλείς J^\xJ 'jŞ j 3 \ δζ κηζ 
κκρηνδασλάρ, ^^ ^\^\ κχβάτι 
λι έπεοέϊν. « — αϊ όμοπάτριοι U 
^1-^*^ y} j. ποίπχ πΐρ κηζ κα- 
ρηνδασλάρ, ν ^ ^| >e i\ άχβάτι λι 
Ι'πιν. α — όμομήτρίος J,\xJ 'j£ χ \!\ 
άνά π!ρ κηζ καρηνδάς, ^ oi\ 
ουχτι λι ουμα,ιν. « — vo&og %-£ 
jLU'^S _^.J πίτσ κηζ καοηνδάς, 
j|^\^>- -/αρα.|Λζάδ. « — όμογάλα- 
xtog J^\jCjS 'jû iy* σούδ κηζ κκ- 
ρηνάάς, Aj^j C-^l οΰχτι ρεδιά. 

Άδελφιδή, ή gj& JÂ*J κα- 
ρηνδάς κηζή, JZ γεγέν. Άδελφιδοίτς — 21 

Άδελφιδο#ς, ό JpjI J.\xJ 
καρηνδάς όγλού, : jZ γεγέν. 

Άδελφίζω, ^"^î-U'^ καρην- 
όασλατ^,άκ. 

'Αδελφικός, ύ 9 όν, W* 

πιραοε^κνε, •^IjujJ καρηνδάσδζε, 

ı5j^-\_ «/«££ § — ®s ( έπ ?•) 

<-jşr-\a,'y καρηνδάσδζε, ^'\ji\j πι- 
ραδερανέ, CıU.iy.1; π'ίΧ-ΐΑουββίγάτ. 

Άδελφοκτονία, η ^Sji\j 
πιραδερ-κεσί. [πιραδεο-κές. 

Αδελφοκτόνος, ο jfjAj 

Άδελφο^ιιξία, ή J| ^ ££■ 
j\y>-l τεζεββομδζι πεΐν-ούλ-ίγβάν. 

'Αδελφό παις, δ (6 υίός του 
του άόελφοΰ; jÇ γεγέν, »jİJjjI^. 
πιρκόερι,κυε. g (ο υιός της άόελ- 

f%) u^" Τ ε Τ~ ν ? eJ »Jj-^ Χ ε ρσιρε- 
ζαδέ. § (θλ.) ή — " (ή θυγάτηρ 
του άδελοου) ^ γεγέν., >^\ Οχ, 
πιντ-ούλ-εχχ. g (ή θυγάτηο της 
ά^ελοής) ο^γεγεν, Oi^ £İ πίντ- 
ούλ-ουχτ. 

Αδελφοποίηο'ιο, η ^XiH'VJ 
κκρηνδκσλααά, cU.|j* (Λ,ουβαχάτ. 

'Αδελφό ποίϊΐτος, |ον καΐ 
— τΟ(•, όν, j^İSİJjıİji καρην- 
δασλαν^ης. 

Άδελφοποι(έω)ώ, j^-U'ly 
καρην^σλα^άκ, .| JÜUy• καρην- 
οαάληκ ΐτ. .\ JjUIj* »ν,ουβαχάτ ίτ. 

'Αδελφός-, ό jlUy καρηνδάς, 
t) '^'/Χ> ->^j- ^ιραδερ. « — πρε- 
σβύτερος \i\ £γά. « — άμφιΰαλ- Άδενώδης 

λτ}ς J,\xJ j 3 \ οζ καρηνδάς, ζ\ 
L&y.y εχχι-λί-έπεβέϊν, jii. σεκήκ. 
« — ot δίδυμοι y£\ έγκίζ, 0^»V 
τεβε'αάν. [φότης. 

Άδελφοο*3/νη, η "Ι^ε Άδελ- 
Άδελφότης, ή jliU*^ κα- 
ρηνδασληκ,^/Ι^ ιπραδερλίκ, ^^-1 
ούχουββέτ. ğ ([Λτο.) C^t*>- δζε- ιγε φιλόπτωχος — j^^câlj^ δςερ,ιγέτί σαδακατ-περβέρ. 
« φιλόμουσος — j3J?j\** >-*?*>■ 
ο%ε{λΐγετι »Λααριο-περβέρ. 

Άδεναλγία, ή (Ι) ,ιέ 11 ζλψι 
γουδδέ. 

"Αδενδοος, ov, >~>-\c\ άγαδζ- 
σήζ,^Ι&'^Ι^ΟΛΛ^α'δού^-ούλ-έσδζάρ. 

Άδενϊοκο^, ό (Ι) λ,αρ γουδίδ, 
e j^o \jji γουδδέί' σαγηρέ. § (Β τ •) 
<^\j^- δζουράπ. 

Άδενϊ ; ι ς , ή (Ι , \t UJ "oJâp t.» Ijd \ 
Vk^v/aizı ούκδέϊ λιν^αϊγέ. 

Άδενονοαφία,ή (Ι) jjiPtJu«-»y 
τεβσίοί γουδέδ. [σεπίχι γουδδέ. 

Άδενοειδιί , ες. (Ι) «ορ **£ 

Άδενολογία, ή (Ι) jj^I ^^ 
[Λεπν άς-ούλ-γουδέό . 

Άδενοϊθ{.ιία, ή (Ι) jjjp ^y- 
Y&Ct γ ου 6 εφ. 

Άδενοφθαλμία, η (Ι) olpi 
«jg u>-\ jjki ίίτν/άπι γουδέδι εδζ- 
οανιγέ. 

Άδενώδης» ες, (Ι) ^ώ*^.ουγ- 
δίδ, j jkii \ (»j^ |7ουτεβερρΙ|Λ-οΰλ- 
γουδέδ. 'Αδένωμα = 5 1 

Άδένωιια, το (Ι) &£ fJ3 \ 
βέρερι γουόεόη. [γουδεδη. 

Αδενωτός, ή, όν* (Ij &j* 

Αδέξιος, α, ον, >-ϊ'^^ Λ ;ν.ε- 
χκ:ετ-<7''( ? >-"^. ά κ«πιλινετ-σί^ 5 
o»^w» >έ γάϊρι [Αουστείόδδ. ğ — ίως 
(έπρ.) λ=->-Γ^^λ [λεχαρετ-σίζδζε, . 
*'|j*r.«• >.e γαϊοι μουστεηοδανέ. 

Μδεξιότης, r, ıil3>wjV.« ! 7 • Ξ 7 κ_ 
ρεΐ>/7ΐζλίκ, dU>~Uılâ κατπλη'ΐτ- 
τι,λΐκ, ^jV-" f-** Ko£u.t [χεγαοετ, 
j|j*^-| j»j^ άδε|-/ι ίστιδάδ. 

Άδέομι-ντοί, ο ν, και Άδέ- 
duıoç, ov, jlijl χ,>ο δερ.ιρπένδ 
ολααγιχν,, jUjl J,*^ πκγλτ, δλ^μα- 
[jyav, jjâ*» jtc γάϊρι ι^α'κουδ, jip 
Js«^a νάϊοι μα^πουδ. 

Άδέοποχος, ov, >*->>»- U σα- : 
χηπ-σήζ, ıS^lf >ρ γάϊρι μεμλούκ, 
JL χαλί, § (Νμ.) ζ -U υουπάχ. 
§ (έττΐ γαιών) lijjv» [/.ετοούκ, JU. 
/κλί. « — ot yaîaı £ ' 3 } Α %Mj\ 
άραζίϊ ρ,ετρουκε. $ (l JT ?•) ^ Δ ^ 

γάϊρι [Ιου'τεπέρ . « φι^ — . y \y 
τεβατσυρ, «τα — α κτήματα άνή- 
κονβιν εις το δημόΰιον j\a£ 3 'J%\ 
ji *\c ^ j* £3}* έαλά/. βέ άκάοι 
υετρον/.έ μιρεγέ άίο'διρ. 

"Αδετος, ο ν, j\l 3 \ JpL παγ% 
οΊλμαγ^αν, jjâ»* jhp γάϊρι [/α'κούδ, 
-ky.^ jj* γαϊρι μερπΌ' /r. £ (έπι 
βιβλίον) J^ >ρ. γάϊρι [Αουδζελλιδ, 
(^ έδζ-ζά, ? = Άδηηοίΐίεντος 

Αδηκτος, ov, j*^^ γά- 
ϊρι μά'ζούζ. 

"Αδηλος, ov, jU^l ^ πελλ! 
ολμάγιαν, f^L» V να jA -α'λΐουμ.^ £ 
yblt j£c γάϊρι ζαχήρ, J*>T γκιζλί, 
(jJalı πατιν, £ ıJ^CLo μεσκ^ουκ, Jj#f 
μεδζχούλ. ğ (Ι) ^-^ j<p γάϊρι 
μαχσούς. «ή — διαπνοη r u»i>'l 
^j»y~#- yi- ίνοιζάόζι γάϊρι μάνσούς^ lj" ->~* ^ U"» τενεοοουσι Υαΐρΐ 'j.y.yav'j;. « τό μέλλον — -ov ^U", 
jjTyCL* ^Ij, JU^«4 ζερίάνι ίοττικπάλι 
τ:ιρ ίμρι μεσκίούκδοορ. «tivccı — ov 

γκελοιιπ γκ£Λ[χεγεδζεγι πελλι δε- 
γίλδιρ. « έπ' άαήλοις ^^ [λεδζ- 
χούλεν. g — '^ω? (ewp.) >j^ 
3j4S_j\ πελλισιζ ολαράκ. 

Άδηλότης, r, και Άδηλία, 
ή cSjkZ* [Λεσκ^ουκιγέτ, C.J_^#• 
ρ.εδζχουλιγετ, jj_" τερεδδουδ. 

Άδήηεντος, ov, .jjU^i.^ 
o >U^l ζ^^ τ ου [Λουσαδερέ δλουν- 

ΆδηΗΐού^)γ»»τος, ov, jvp 
'Αδημονία, ν; και Άδηαο- 

dvvn, ή ^Jî ^jh^S ίζτιράπι 

κάλπ., JÜ κηλκ, ^yf^ διλγκιρτ), 

^j^L^> J^jT κϊόνόύλ σηκηνοηση^ 

Άδηηον(έω)ώ, .1 çjl^k^-l ίζ- 

τιοάττ ίτ., .^1 «j^Ja^» [Λουζτερριπ 
ο/.., .1 jli κηλκ ίτ., .^1 j\CJj διλ- 
γκιρ ολ. 
Άδηιιοίΐίεντο^, ov, j ^λ Άδίιν = •?3 == 'Αδιάκριτος 

>L J j\ j^p νεσρ ου ίλιάν ολούν- 

ουόεο; μαμής. ^ 

Άδήν, ο (Ι) »Ae γουδδέ ; πλ. jop 
"ΛΓ»ης. ό (Μτο.) Zij-\ ά/ρέτ. 
Άδηοαγία, ή J£\ ,-jJi.f κε-- 

ρε'τι έκϊλ, J 5 b Cj>T κεσρέτι τι- 

ναβούλ. 
Αδηφάγος, ό J^fl έκιουλ, 

^ J - oy? τσδκ γ^δζή. 
ΆδιάβατοΓ, ο ν- vJ-C γκε- 

τσιλμεζ, jj^ll _-*-= σάπ ουλ μόυρούρ. 
'Αδιάβροχος, ov, ;U3Ul ίσ- 

λάνμάζ, Jji>- Jılâ >ρ γάϊοι καπίλι 

•/ουλοΰλ. £ το — Οί'~(Φ<7.) «idjie jsp 

JjU- γάϊρι καπιλίνετι χουλο,υλ. 'Αδιαίρετος, ov, ^JTJjfc ju 

γάϊρι κκπίλι τακστίμ, j\ijl ι5>* :Λ 
μουνδζεζη δλμαγταν. § (Νμ.) -«12. 
σκι, ?U* μουσά', ıJjv^* μουστερ- 
ρέκ. ğ (εν γένει) ~JLj» ,/ρ γάϊρι 
μ.ουνκκ<7ΐμ.. « εξ αδιαιρέτου U12. 
σάίεν. « μερί§ ^ξ — ov «ujIÎ. £λ>- 
γτ,σσάΐ σαΐά. « — ομολογία j\y\ 
ıSy*r A J& ίκράοι γάϊρι μ-ουνοζαζή, 
αοί ί'ξ — ου ίδιοκτήται ^^^-^U & 
_^"^1 όάϊεν μουτεσαρριφ όλανλάρ'^ 
jSj^»i_jL£?\ έσ/άπι μ,οΐ^στερρεκέ. $ 
— moc (έπιρ.) U12. σάϊεν, ^J^i* 
μου&τέρρεκεν. 
Άδιαιρετότης, ή ci>k >ρ φορέματα \^,]\ yj. ys> -7ου $*•*>. γάϊρι κχττιλιγέτι τκκσήίΐ. νκετσμέζ έλπρτέ. 
Άδιάγνωοτος,ον, jy-j^^f 

γκίούοΓτχενηλουρ, ^J^j* 1>' νκ μκ'- 

ρουο, Jj^ με^ζχούλ. [ττρεμ. 

Ά~ ιάδραό*τος, ον, fjy» μαυ- 
Άδιάδο^ος, ov, >~*â%>- yı- 

λαοετ-τίζ. £ ([-'--φ•) /U• δαιμ 'Αδιάκοπος, ov, ,\Jc+jj>• yx- 
ϊρι μουνκατΫ)', >iaL•^ λαγένκατι', 
4^>1» % ττίλα οκσιλέ, ι5 £*Ί.> öami. 
« — κίνηβις 4/|j C -Γ^- χκρεκετι 
δαψέ. § — ojtgjs (έπρ.) 4**b % 
5«λά οζαύ.ί, - ^1μ-_^ λαγενκατι', 
1^*"•^ μουστέμμερεν, |/|j δάϊμκ, Άδιάζενκτος, ov, ju^t i fb-^ J* άλεδ-δεβάμ. κίρηλάμαζ^^Ι* jjp γάϊρι μουφκρίκ. 

Άδιαθεοία, ή ^^Γ κείοσιζ- 
λίκ, £_\^ <J\j£\ ίνχηράοι μιζάδζ. 

'Αδιάθετος, ον, >^Γ κεΐφσίζ, 
^\^ V νά μιζάδζ, £\^)\jjÂ* L /ουν- 
^ερρίφ-ουΐ-μιζάδζ. g (Npc.) yj:.^> 3 
βκτιγετ-τίζ. « o f| — ov κληρονό- 
μος C*j\ s (teziz. 

Άδιαιρεοία, r, ^Jv 
κδέαι καπιλίνετι τκκσημ 

k ι Γ «JlJbls ΆδιακόΟηητος, nv, J•.^ ^ 
γάϊρι μουζεγ-γε'ν. § ^J^u^ γάϊρι 
μουνταζάα. 

ΆδιακριΟία, r, ^Ι>*Λϋ-"λ. 
ρ.ουλκχαζασηζλήκ ; ^.^(»λρ άδέμ,ι 
χεζα^έτ, jlj-iâ* άκηλσηζληκ. 

'Αδιάκριτος, ον, >-Λϋ>-^ 
μουλίκχαζκσήζ, C^lj^l ^ορ άδήρ.- 
ζΰλ-χεζα(/έτ, >,-İ5 δικκτ-σόζ,> 
οικρισίζ• « — α βλέμματα t y& \ jü 'Αδιάλειπτος 

yoc£apeî γάψ.]Ααζε. § — Ιτωξ (έχρ.) 
A>->-Ü=-^ [χουλκχαζασήζδζε,, !λ 
£*\y~ πίλα χεζα|Αετ. § >;*^ι3^^. 
πίλα οοφκ βέ τερ,γίζ, Ui"-.\ % Λίλα 
ίστισνά, 4,^J\ J# άλ - έσ-σεβιγέ. 
"έτιμώρηοαν τους πάντας — rrcoç 

λεσινι άλ-έσ-σεβιγέ τεεοιπ ίτρ,ισ- 
"JÂobio. 

'Αδιάλειπτος, ov, ^U δα- 
vj.i. % — είπτως \Jt\i δάψ.α. 

'Αδιάλλακτος, ov, j^îj\ 
παρησίΛάζ,^" J^i >ç γάΐρι κα- 
πούλι σούλχ. § "Ιδε "Ασπονδος. 

Άδιαλόγιο*τος, ov, >J^p 
άκηλσήζ. 

Άδιάλνδος, ον, (Φσ.) Jjfe^P 
J*- γάΐρι .καπίλι yoûCky J^ >e 
γάΐρι [Αουνχάλλ. § (ήβ•) jüjy ^°~ 
ζουλ^άζ, f*^ j>>& γάΐρι αουνφεσίχ. 

Άδιαλντό.της, ή (Φσ.) (»λρ 
J>- cJufe άόέρι καπιλιγέτι νάλλ. 

Άδια^ιοίραΟτος, ov, «Γ^Γ 
jiaIc^I τεβζΓ όλουνμαρ,ης, ju> 
f jj** γάϊρι [./,ουτεβαζζά'. 

'Αδιανέμητος, ον, ^Li" 
JL/>U^\ τακσψ. όλουνρ.κ^ης, ıljki* 
(λουστερρέκ. ğ (^Υ•) >-İ^" σαι'. 
«μερίς εξ — îJtov 4*jIİ ■\^>. γησ- 
σάϊ σκιά'. 

Άδίαν:ον, το (Şr.) . J f i ^'t 
πκλότ,ρη καοά. 

-Άδιαντροπία, ή jJ-j^yle άρ- 
ση ζλη κ, jjli Ujf κνόνστανλήκ. — 24 = Άδιάτακτος 

'Αδιάντροπος, ov, >-j\c άρ 
fcujf κΐόυστάχ. σήζ, 
'Αδιαπέραστος, ov, «c_^l 

y^Ç- y>-Ç ίτσινέ γκετσυ-έζ — γκε- 
τσιλ[Αεζ. § (οΰσ.) το — ον (Φσ.) 
J_jls- C-JlıĞ yJ> γάΐρι καπιλιγετι 
■/ουλούλ. [γάΐρι [Λ,ουτεσεκκιλ. 

Άδιάπλαοτος, ov, J£-i."* >ρ 

Άδιάπλευοτος,ον, λ <,*-.>-. 
4-U» >έ σείρι σεφινεγέ γάΐρι σα- 
λΓν, (jlijjlâ καπκν[Λης. 

ΆδιαπνενΟτία, ή (Ι) ^Lks;\ 
^J^ ίνζιτάϊ τεχαλλουπ. 

Άδιάρθρωτος, ον, ( Γλσ. ) 
JüL» _/£ γάΐρι [Λουτελεοοίζ. 

'Αδιάρρηκτος, ov, julVj- 
γηρτηλρ.α;Λης, Jy* >e γά'ι'ρι ρυ- 
τειχαζζίκ, j^"* ^lc γάΐρι υουτεσ- 
σίκ. §3ϋ Γ ^ γηρτηλράζ, J_ife jvp 
^öij" γάΐρι κκπίλι τεσεκκούκ. 

Άδιαοάφητος, ον, ?- 1 ;<- Λ 
j*\r 5 \ ίζάχ ολουν^α^ης, £'oja-jJ> 
γάΐρι ρ.ουβαζζά'/. 

Άδιάο*ειο*τος, ov, jLi}ll-> 
σαλλανιχάζ, ^ |Λουχκέ|Λ. 

Άδιάοπαοτος, ov, Û^U^-p 
γάΐρι [Λουφαρρίκ. «ή 6κια είναι — 
των σωμάτων jj^U*^* jjuLs-lJfc 
ζηλλ έοζσα|/.δάν γάΐρι ίλο'υφαρ- 
ρίκδιρ. 

Άδιάο^ιο*τος, ov, j*\Jc*J 
γη ρ τη λ |j. α (7. Υ) ς. 

Άδιάτακτος, ον, .£"_:* jJ> 
γάΐρι υουντεζάυ . Άδιατίηητος =25 

Άδιατίμητος, ov, ^^^jSsû 

^Μίλ^Ιτακδίρ βέ ταχ^Ιν ιδίλρ'.,ερ',ις. 

Άδιάτρεπτος, ov, y 5 * δόν- 

υ.ίζ, C*»li σαπίτ. 
Άδιάτρητος, ον, ι_»^_2Λλ^ 

γάϊρι {λέ'σκουττ. ^ (ούσ.) το — ον 
(Φσ.) %J& fj& αδέί/,ι τεσεκκουιτ. 

Άδιάφθαρτος και Αδιά- 
φθορος, ov, JiiJ,^» ποζου>[λάζ," 
jL-3 J-J.fe _^Jı γάϊρι καπίλι οεσάδ. 
§ ("όθ.) -λ:^λ [Λουστεκήρ. § (οΰσ.) 
ϊδ — ov tfj^jy. πουζούλ{/.α|;α- 
ζληκ, jL— J «iJulâ^^e γάϊρι καπιλι- 
γέτι οεσά8. § (ήθ.) 0)1λρ άδαλέτ, 
ıl*Ui»i ίστικαϋ.'ετ. 

Άδιαφιλονείκητος, ον, -Jıû 
j\—i$\ jt>\y*\ καπιλι ίτιράζ ολ^α- 
Υ-ΐ«ν 5 £*<&> [Λουσπέτ, L•^ ^ουσελλε^. 

Άδια^>όρετο;, ο ν, >_- •,*& 
οαϊδεσίζ, ο İlâ ,3 πι οαϊδέ^ ._9ΐ;>έ 
•γαιρι ναοί . 

'Αδιαφορία, ή uU>.jlJ καϊδ- 
σιζλικ, 0.x*l (»jlp άδέρ.1 ^χείΛ- 

'Αδιάφορος, ov, >>aJ καϊο- 
σίζ, ,>»<UJ^ βαζιφεσίζ. ^ t_«]ü!£- ^ 
γάϊρι ^ουχτελλίφ, i-k τηπκή, 
^jL•* ιχουσαβι, ^,ρ άϊνί. § ıJ^ J 
πι ταράίρ. § >- β χΰ (ραϊδεσι'ζ, 4^' 
ναοιλέ. « μο ι είναι ahacpoçov 
jjüij ("^^i βαζιφέ[Λ δεγίλδιρ, fej 
Ji,ji Ija πανά χαβά χός. § — ό- 
ρο£ (έπρ.) ^9 % πίλα φάρκ, ^ 
4. jJ\ άλ-έσ-σεβιγέ. 2 4&)>-.aİ κα- S 'Αδίκημα 

ϊδσιζλίκλε, '^<? Λ 3 ^^ ζ 7Μ χ \ λ1 " 
γέτ βίρ[/.εγερεκ. 

"Αδια&ορ(έω)ω, 4.Uİ3 j jj 
dX«4i-\ και δ βέ βαζιφέ ίτ^ε^εκ^ 
ΰΙ»^\ j\ τεεσσούρ ιτ[λε«.ε'κ. 

Άδια^ώριοτος, ov, jW.j\ 
άϊρηλρ-άζ, J^ai^ jjp γάϊρι [Λουνφα- 
σήλ ;( 33^ ^ V! * (λεφρουκ. [τασήζ. 

Άδιάι|τενοτος, ov, >-lk^- χα- 

Άδίδακτος, ov, jtA^l Jw" 
ΐ« ? λΐ{Α όλούνρκ{Λ7)ς, Ua» j^p γάϊρι 
[Αουτεαλλί^Α, »İS'T ίί να άγκιάχ. 

Άδιεκδίκητος, ον, 5^» jf- 
γάϊρι ρ,ουντεκή[./.. § (Ν[ Λ •) ısy^ 
jUİi^l δαβά (χλούνρ.αίΛης. 

'Αδιέξοδος, ov, jU 5 \ (jrj.^ 
μ,αχρεδζΐ ολ^αγ^αν. « — odbg j\J£ 
jğ^-» τσηκιχάζ σοκάκ. 

Άδιενκρίνητος, ον, ζ^Λ 
j^>^ 3 \ Ίζάχ ολούν[Λα|7.ης. 

Άδιήγητος, ov, *^ 3 Jâi 
^U^i νάκλ βέ χικιαγέ όλούν[/.α- 
[Λης. § "Ιδε 'Ανεκδιήγητος. 

'Αδικαιολόγητος, ov, jf 
j5 Ju« γάϊρι ρ,α'ζούρ, j\'x&\ Jjlâ jjp 
γάϊρι καπίλι ίττιζάρ. 

Άδίκα<ίτος, ov, juU'jİa'TL* 
υ,ουχακερ,έ 6λούν[^α|^ης. « cu^fig 
τιμωρείται — Ί>\^ <~*£ ^-αΓΙ^• 

v, S jjT [λουχακε[/.εσιζ κίρσε |Αου- 
δζαζάτ γκ,ιόρέυεζ. - 

Άδίκηηα, το ^Î>J>- -χακκσηζ- 
λήκ. § (^ί 7 -•) Ör 1 δζουρ[7, %\. 
f\j^- δζερα'ίίχ. 'Αδικία = 50 = Άδολεσ^ία 

Αδικία, ή ^>-i>- }£ακκσηζλήκ/| (/.ουρεττεπ, ( J=z* jf γάϊρι |Λθυν- 
C\\±p {AP άοέρι ά^αλετ, jjjt γάδο, i τεζάυ . 

j^>- δζέβρ, ^ ζούλα, cJ^ ζουλρ,έτ. | 'Αδιόρθωτος, ov, jLl^l ζΟΜ 
« ό^πραξί μεγίΰτην — αν lU ^ φ ίαλάν ολαάζ, fv'M J»te j-p γάϊρι 
^αΜ >-ş&j\ fte- πιρ ζουλ|Αΐ άζγΐ|7. κκπίλι ΐσλάχ. g (έπι εγγράφων) 
ίοτικϊάπ έΐλεδί. j^ıi^l f^*^ ^y-c/r,/ 6Xo'jv{aojjüq£ 

Άδικοπραγία, ή ,»^>. 6ζο^ρ•χ. . f^* 2 •• ^ γάϊοι [Αουσαχχάχ.|(ο(κτ;-) 

το — ον rOU>\ cJuls ^ρ γάϊρι κζ- 
πΰ.'Λ'ίτι ίσλά/ . 

'Αδιόριστος, ov, j^j^ ^ 
γάϊρι ay.yfVj'jo. £ j.** ^J; γάϊρι 
-χουαγ-γεν. 

'Αδίστακτος, nv, j^i σουπ- 
γζσίζ, ıJjSCiA ^.J* γάϊρι ρ,εσκρύκ, 
d£.i* ^.ρ γάϊρι |Α0'.σεκκέκ. ğ — ά- 
κτως (έπρ.) -yi- >1 πίλο: σόυπ^έ, 
jjJ % πίλα τερε^οούο, u ; £e ρούσ- 
πετεν. 

Άοί^αοτος και Άδιχοτό- 
μητος,ον, j^U^Ljl;^! ^J^-* Jjİ 
ίκιγε τχκσιρ. ΟΛουνακζ-ολούνααυτ,ς, 
-«* J)fe ^.ρ γάϊρι κκπίλι τακστ,α. 
'Αδικία, ή jdap jüâj οικδάνι 
άτσς. 

'Αδοκίμαστος, ov, A,yf 
^Ldjl τεδζρουπέ 6λούν{λά{Λ7}ς, ^ρ 
y^- ν<Υ-ΐ£ζερρέπ. ğ >J U/°| ίατι- "Αδικος, ov, >-â*- χακκσήζ, 
j^Sİi - ' σιτε{Ακιάο 3 İlk ζαλιά. | 
(οϋσ.) τό αδικον ,jJ>~4^ χακκτ/ΐζ- 
y.r//.. "έχετε — ov ^jjy ^jCi>- χάκ- 
κν.ντ,' νιόκδο -jo. «τό — ov ουκ δΰ- 
λογείται (πρν.) ^^ ^.Ç-CJ llt ζα- 
λιΐλΐ ίτοιγινι πουλούρ. ğ — ικω^ 
(έπρ.)^4^Ι j~i>- χακκσηζ ολαράκ, 

•j• J* ι * νά Χ* 34 * Τ ε ?^ ^ ^ ύ* 
|χίν γάϊρι χάκκ^ 4ı'\j!53l•" σιτεακια- 
ρζνε. « — ixcog ύννέλαδον τον 
δείνα jjJUi-J c—jjj » λ ,3=- Ι' j^ 
φίλανϊ νά -/άκκ γερέ δεο-ίέστ Ίτ- 
μισλέοδιρ. 

Άδικ(έω)ώ, .1 jp^-î^ /κκκ- 
στ,ζληκ *ίτ. .1 jj^-.^ju»: τεζ^δΐ- 
δζέβρ Ιτ. g .ι' >Ι^Ι ^ ίτ. § 
(;λτ/. πθ.) ήδικημένος ^^> μχζ- 
λούι.;, j^j*» [χκγδούρ. <(ό άδικων 
Ϊ[Μ ζαλί|Α, ^\λρ γκδδάρ. 

Άδιονκητος, ov, >* ej \j\ t$«r 
ρεσίζ. ^ »j\j\ Jıfe jjp νάΐρι καπίλι 
ίοαρέ. 

'Αδιόρατος, ο ν, y^f γκιό- ρου t^r. ν & τ KIPI ÎAfiûl Άδιοργί'ινιϋτος και Άδι- 
οργάνωτος, ov, ^J^ /s- γάϊρι χάνσηζ. 

'Αδόκιμος, ον, 3•^* «?„* 
γάϊρι {Αουσαοοάκ 5 Jjî" ^.ρ γάϊρι 
(λακπούλ, r>-^> [λεο<7θυχ ? Jtl πα- 
τήλ, ^sli νακής. « — ποιητής 
^jiit ^li όαιρι νακης. 

Άδολεθ*^ία, ή ^^ λαο- Άδόλεο^ος 97 ζενλ•/;κ.^(Έκκλ.) *ÂS JLıUllk» |λου- 
ταλεάτι αμικέ. 
Άδόλεο^ος, ov, και Άδο- 

λέό^ης, b jy"tf λχοζέν κν. 
λαοκζάν. 

Άδολεο^έω)^?, .i . jl;^ 
Χαφζένληκ ίτ. 

"Αδολος, ον, >-4->- ,/ιλεσίζ., 
jl<^ t' να »χεκκ^άρ, ?■> Ι' νάχουδά', 
^JU. /αλις, jU» σαφή., ^jU» σα- 
δτ,κ, ^V< (ΑοϋΥλίς. « — φιλία cL.fi. 
•ûjU^ ρουχαΊτπετί σαογικά. « — ■ 
οίνο? ι_Λ" %ο\, παδέϊ τοπ, t_>l^i jU> 
σα©7] σζράπ. « — πίΰτις ^JU. jUl 
ίαάνι ναλι~. «εχοο — α αίβ&ήματα 
. 5 \ ^ά.^** 3 <cJU. CjU' νιγιάτί yoc- 
λ'.σε βέ [Λουστεκιυιεσϊ όλ. $ — ω<? 
(έπρ.) ^İİjU» σασηκανέ, 4,'LJU. να- 
λισανε, ^,_1 J^; ο^-^ 1 *" / ου ^°'^ 1 ^άλ 
ίλε. [γάϊρι »ΑΟ'.στεχίρ. 

Άδόξαό*το€, ον, ^Γ^> ^ 

Άδοξία, ί\ j*Çt\ j»jip άδεαι ίσ- 
Τ'.χάρ, vUL'j δενχετ. 

"Αδοξος, ov, w^3 J^ u. πι 
4άν ου σόχρέτ, jV^ ^jl^l j- 
&ουϊ ίτι^κρ! όλάν, jV^I ^l» j, πέδ 
yajAt όλάν^ jC*a jJ> γάϊρι αου'τε- 
τνερ, jIjüA' Ι" νκ νκυώάρ. 2 — ως 

Ι -<-" \ - * .1* -L 1 • ! ' 

\-"'^• ) \->jf^ j ıji— (_j tc ι σαν ου 
σόχρέτ. 

Άδοξ(έω)ώ, ,^Ι ^jUpİ ^-, 
σουϊ ίτιπαρι όλ. .^1 ^Λια >ρ γάϊρι 
υ.ου'τεπερ όλ. 

Άδονλεντος, ο ν, ju4*dij| / === Άδροό*ία 

ίάλένρε[ης. § ( Γ ργ•) ^jj* -Ε? 
γάϊρι [Λα-/ρούς ; JU. χάλι. 

Άδονλία, η uAJ>«djf κιόλεσιζ- 
λικ-- OjUl (»jip άόέ»/ι ίσαρέτ. , 

"Αδουλος,ον, >>-4^ κιόλεσίζ. 

'Αδούλωτος, ov, -jU^l ;Μ 
ju α 5 | έσιρ ολααγ τκν - ολ•ν v.[xr\q . 

Άδράκτι, τό <il\ Γγ. 

Αδράνεια, ή CİpI» (»αρ άδε^ι 
Ο^-ϊλ'/'ετ, dike άτκλέτ. 

'Αδρανής, ες, cİpUÎİ £Αρ 
άδγ,^-ούλ-οκΓλ'.γετ, Jklc ά'τήλ. § 
J£" τενιτέλ. 

Άδραν(έω)ω, . 3 \ Jl»\c ά'τηλ 
όλ. ._j\ uM»" τενπελ ολ. 

"Αδρεπτος, ov, J^^j^yj 
δεβσιρίλ^εμις 

Άδροδάκτνλος, ov, ^j\ 
^>j\ ψ- παρρ-ακλ.^. 

*Αδροκέ«^αλος, ov, JUS^J 
ΐοι κχοαλή. 

'Αδροξ,ιερής, ες, ^L-st-YVvJj^ 
κεσΙο-ούλ-έ^ζίτάΐΛ. 

'Αδρός, ά, όν, iJı._if κ-εσίφ. 
§ tŞa.' «f*J .. lfe κα ^ιΟ ν ί /ς^ δαχή|Λ. 
3 iJ^ χόυγιόύκ, ^-~>- δζεσήρ.. § 
^js καβίγι, ^ [χετίν. § ^Μ_, βα- 
ο ίο , jîS κ ε σ ί ρ • « — « δαπάνη J ^ L^> 
.^[Λεταρίοι κεσιρέ.«τόι/ έπλήρωσα 
αδρά ^^^ 4*-» J ^j νίνιαοεσι ίλέ 
βερδί[;.. § — &g (έπρ.) J_j, J^ 
πολ-πόλ, 4İ~-»»jI;j ζιτίαοέσι ΐλε. 

Άδροόία, ή ^J>w*- τσισιζλίκ^, 
^iâljjâ κουρακλήκ, Άδρότης __ 2 g 

Μδρότης και 'Αδροοννη, 

ή CjliT κεσαφέτ. £ ^bij\ ίοιλίκ, 
,3^Ja καληνλήκ, «_^ΐ£? ραγαΐΑετ. 
$ tUtS^. πόυγιόυκλόύκ, ^_.*L>- δ"ζε- 
σα^έτ. $ c*;Ua [Αετανέτ. g vl>>T 
κεσρέτ, J^li^»- τσοκλούκ. 

'Αδυναμία, ή dJjrJ'yi κουβ- 
βετ-σιζλίκ, jı,_^i -alı νάκσι κουβ- 
βέτ, jjJuL*i ζαΐολήκ. $ « — προς 
Tt ό^ μεράκ. 

Άδι/ναμικός, όν, j«*^ ζαϊφί, 
« — TrvpfTOg (Ι) ^^ ^Ιρ. χου;;.- 
[*.άΐ ζαϊφί. 

Άδννατίζω, jclta.^ ζαί'φ- 
λατ^άκ, ,| ,jU->'i ίζά'φ ΐτ. ui-*^ 
j^r 9 ζαΐφ κηλ|ΑΟκ. § (y.<fr. αυτπΒ.} 
J^jL•^ ζαΐφλαψάκ, .^ ν ΙΓ j π 1 
τάπ 6λ. . 5 | t_jL*^ ζαϊφ όλ. 

Άδι/νάτιομα, το <üXı*^ ζα- 
ϊφλατ^ά, jU^I ίζά'φ. 

'Αδύνατος, ον, ^^ ζ<4'$', 
>-Tjs κουββετ-σίζ, j_>»j ζαπούν, 
i_.li ^ πι ταπ. § (ούδ.) το αδύνα- 
τον JU=- μουχάλ, jCf j*p γάϊρι 
μ ουμκίν> jfcVtfl ^αρ άδτ)[Α-ούλ-έ[Λ- 
κ ^ αν ^ Jj& -^ γάϊρι καπίλ, ^U-*-*! 
ίστΐ[Λχαλε. « είναι — ο ν λογικώς 
καϊ φυσικώς ^JU U-> ^ '}£* άκ- 
λεν βέ τάπ 'αν [λουχάλδιο. «οτ»(Ϊ£ΐ/ 
παρά τω Θίω — -ov gJZju*- JU."^ 
jjjy *Ji JUt »α,'χρ χάκκ τεάλικ 
χαζρετλεριηνδινδέ (Λουχάλσεϊ γιόκ- 
δουρ. «κάμνω τα αδύνατα δυνατά 
Λ jCc Jl£ t /,ουχαλι uo<j[ak\v ΐτ. "Αδωρος 

ilvat των αδυνάτων — ον να γίνγ\ 
ούτως jjj Ut j-\,' \ JUt <j~l^ ^ ποϊλέ 
όλι/,αση υου^άλ ένδέρ [χουχάλδιρ. 

Άδννατ(έω)ώ, ^lij\ j-v&> 
[ΛουκτεΓιρ ολραρακ. § j^i.*^ ζα- 
ίφλανρ,άκ. « — να πράξω j^Ua-Ij 
γ^απάΐλα^ακ. « — να. περιπατήσω 
_Αλ<λ4, 3jj > γιουρο^γέ[;ε(Αεκ. « — να. 
γράψω .y>U<OL• γιάζά[Αα^ακ. « — 
ν« ανατάξω οΙα4λ»λ \^\ efit.jp ίοέμιεμ&κ. 

Άδι οώπητος, ον, .?~^1\ ^ορ 
άδη|7.-ούτ-τεραχχού[Α, Jj£~- σεν- 
κ,2/ίλ, Cİj j πι ρικκάτ, ı_ii-^î Ι ^..αρ 
άδηΐλ-ούτ-τεαττουφ. 

"Αδι/τοξ, ov, U U £ >* ^jf 
γκεριλρεσι (Αε(Λ.νου' f /,αχάλ, ^--λβ* 
(7ουκαδδε'ς. JjU [Λουπαρέκ. «τα 
α^υτα το D ναοϋ j,jî- L,.£ κελίσα 
ριχραπη. 

"Αδω, Λ £S s fj τερεννού|χ βε 
τεγαννι ίτ. § (τριτοπροσώπως) 
««ό^εται οτι . . , j>j\_y* (/.ουτεβα- 
τίρδιρ. «τα αδόμενα ^"ΐ^Γτεβατουο. 
«ψευδή ά^ό/χθ^α ^j^ljl άραδζίφ. 

Άδωοοδάκητος, ov, Cj^İj 
j^i^ >Γ-Ρ ι ^^έτ γε[Λεζ όλάν, j^^jli 
να ρισβετ-χορ, «-^"^ j*p γάϊρι »,ουρτεκκιπ ί _;* V ^ ρ Τ αιρι [Λουρ- τεσσί, ^.L•^ [χουστεκηρ., JjW άδήλ. 

Άδωροδοκία και Άδο)ρο- 
δοκιο*ία, ή ^^UÎ djt'j ρισβέτ 
αλ|Λα|7.ακληκ, ^^JJ\ ^ <kpi}J.ı 
ΐρτικν/π. 

"Αδωρος, ov, j£^ Jf γάϊρι ΆεΙ == 29 = 
ίχσάν αουρτεσσι. . 
ΐΐτύεγέν. 

'Αεί, (Έπρ.) f\j y* χέρ δα/ψ,, 
I^Ij δάΐ[λα, αα** χέρσε. 

Άειβ3»αοτής, ες, jj^- jJa 1/j 
δάϊ[λα Οίλιζ σουρέν, rjj >1Λ να- 

WVTl δκΐ[Α. 

ΆειβλάοτηοΊς, ή 4-/\•> £«-* 
νέπτι δαψ,έ, >*** jLfcVivraeı .jaoO- 
. στε[Α|7ερ.• 

Άειζωΐα, ή -*/\j ώΙ : ^ χαγίά- 
τι δαψ,!., cJjl έζελιγέτ. 

Άείζωος, ov. ^û *<j- χάΐγι 
δαψ, Jjl έζελ. ğ "(ούσ.) το—ον 
(Βτ.) jlfî* «uJaS κατηφέ τσιτσεγί. 

Αειθαλής, ες, f U j\^f-t 
σουκιουφεδάρι 6_oc't (λ . 

Άεικινηο*ία, ή 4Ab sli^s- χα- 
ρεκέτι οαψ,έ. 

Αεικίνητος, ov, /|j dj=i> 
^/ουτεχαρρίκι οαιυ . 

ΆειλαΜπής, ες, ϊ\* *Λ λα- 

Άείηνηό*τος, ov, j£jd\«— ^ 

χ y> βαδζίπ-ούτ- τεζκ_ικρ& αουεπ-• 

ρ δ > <^„* > ε ΡΧ 0, Ψ'- 

Άειπάρθενος, ov, »_f\ 1?\j 
6άϊ|Λα πακιρέ, Jy^ πετούλ. «ή — 
Μαρία ç* Jy^ Jj^i»>- χαζρέτι πε- 
τουλι Μεργέρ . [[λουεππέδ. 

Άειφι/γία, ή juJ-a ^« νέοι 
Άένναος,ον, ^λ! έπεοι, j,J* 
£υέππέδ, Jjl έζελί. § — άω£ 
(έπρ.) U ja {/ουέππεδεν. Άερο6ατ(έω)ώ 

'Αεραγωγός, όν, (Φσ.) JJ1,' 
İja νακιλι χαβά. 

'Αεργία, ή dl>L^>İ ίσσιζλε»•, 
vljj*i* (>j^ άδε^α [Λεσγουλιγετ. 

"Αεργος, όν, ό ±~-£>Λ ΙάσΙζ. 

jfe^j J*~<3 πι σούγλ ού κιάρ. 

ΆερίαόΊς, ή και Άερι- 
djıoç, ό «ü^îIja χαβαλατ^ά, λ.α£ 
Ija τεδζδίδι χαβά. 

'Αερίζω, ^jj.3 lj* χαβά βιρ- 
[λέκ, -.1 \^αλλ4 τεδζδιδι χαβά Ίτ. 

'Αερικός, η, όν, (Φσ.)^!^ 
χαβαδάρ. 

Άεριογενιις, ές,(.Φσ.)^\β jJja 
[Αουβελλίδι γάζ. [[/.ικγιάσι νάζ. 

Άεριόηετρον,τ^Φσ.^^Ι-Α» 

Άέριον, το (Φσ.) 3•^ γάζ. 

Άεριότης, ή (Φσ.) ojle γα- 
ζιγετ. 

Άεριόφως, το (Φσ.) j\c γάζ. 

Άεριοτήρ, ό Ija jo^• [Λουδζεδ- 
διδι χαβά. [γαζί•. 

Άεριώδης, ες, ( Φσ. ) &}h. 

'Αερίωό°ις,7)(Φσ.) 1 £^''τεγαζζ£. 
' Άεροβάκων, ό jIj_-.j^ παδ- 
σουβάρ. ^ (t /,τορ.) «_Jlı πελίγ. 

Άεροβάτης, b 1^1^ [/.ασι- 
ουλ-χαβά. 

Άεροβατ(έω)ώ, .1 Ij_a ju~ 
σειρι χαβά ίτ. § (ιχτορ.) .^| Ly j|» 
παδ-πΐ|Λα όλ. dUj^C c.1^ 4^- •j>-i 
πεϊχουδέ σεϊλέρ ιλέ βακίτ γκε- 
τσουρυέκ, ,^\ ^jJlju 4»J ^»^^ τε χ α Υ~ 
γ_ιουλάτ ίλέ [/.ουτεγαδδι 6λ. Άερόβιον = 

Άερόβιον, το (Xr,jA.) j,\j-*> 
^) 3y .İA /αβαγι ρ.ικρόπ. 

Άερογραφία, η (Φσ.)^^/ 
IjA τεβσήοι χαβά. 

Άεροδιάλντον, το (Φσ.)^6 
C**j~* καπίλι [ζεπου ετ. 

'Αεροδυναμική, ή (Φτ.)^ Λ 
l^Avl*>9 [λεπχάσι κουββέτι χαβά. 

Άεροειδής, ες, (Φσ.)\^Α *Δ 
σεπίχι χκβά. 

Άεροθεραπεία, η (Ι) ^U" 
İ^Jl; τεδαβι πιλ χαβά. 

Άερόλιθος, b (Φσ.) iİ^J^ 
χαδζερι σερίχή-, j^U> cU^ αψσί* 
τάση . 

Άερολογία, ή (Φσ.)^ί^* 
[χεπ/ ας-ουλ-χαβά . 

Άεοοααντεία, η (_>_$) ι. Oi L^-i 
/.ε-/ανετ πιλ χαβά. 

Άεροαετρία, η (Φσ.)ί— . ,L« 
aJ'I^-a f»Lw^\ »Αουκαγιασέϊ έδζσάρ,ι 
•/αβαϊγέ. 

Άερόαετρον, το (Φο-. ) ^-LJ» 
\^ ι (Λ ικγ ι ας-οΰλ-χαβά . 

Άερόαορφος, ov, JfcJl^lj» 
ν αβατ,-οΰσ-σεκλ . 

Άερο ναύτης, ο ^jll» παλον- 
δζν,, i^lir-^U |χελλάχ-ούλ-χαβά. 

'Αεροναυτική, ή .1^ Jlı 7WCr 
λονδζιλικ, Ij-^ll jC^OL* [Λίλαχέτ 
οί-λ χαβά. 

Άεροπετής, ες, l>-fJl jLJ» 
ταϊ-'ιάο-οϋλ-^αβά. [ ταχβιγε. 

ΆεροποίηΟις, r, (Φτ•) *>-λ 30 ==• Άζάρωτος 

Αεροπόρος, ό 1_^)| ζ-\-ί» σεΐ- 
γιάχ-ούλ-•/ αβά . 

Άεροο*κοπία, η (Φσ.) jUj\ 
\_^\ ίρσάδ-ουλ-'/αβά. 

Άεροοτατική, ή (Φσ.) ,1^ Λ 
\^α ^\β μϊπγάσι καβανίνι γαβά. 

Άερόοτατον, το jjllı παλόν. 

Άερότηκτον, το (Φσ.) Jjğ 
f j«* καπιλι [Αεπού*. 

Άερονδροθεραπεία, ή (Ι) 
ILI j ϊ>-^ tii^" τεδαβι πίλ -/αβά 
β-έλ-ρ.ά\ 

Άεροφοβία, 'ό (Ι) I^JlJ^ 
y άβο- ούλ-χαβά . 

Άερόφντα, τα ( Βτ. ) £,Cu' 
4j"|jA νεπατάτι χαβαίγέ. 

Άερό^ρονς, ονν, di,j Ι^_α 
χαβα-ρένκ, jly» χαβαή. 

Άερώδης, ες, (Φσ.) jblj-A 
•/αβαδάρ. 

Άετιδενς, ό (Ζλγ.)^^ JlTy 
καρτάλ γ,ιαβρουσού. 

Άετίτης, ό (Όρκτ.)^^ Jfy 
καρτάλ τασή, ojVjM ^^" χαδζέρ- 
ούλ-βελαδε, ^Jiıl ^L. χαγεί ίπλίς. 

* Αετός, ό (Ζλγ. ) ^y JÇJ& κάρ- 
τα); καύσου, ^y e y καοά κους. λ?-^ 
ρεχρ,έ. [πιγ,ιαδέ σανδζακδαρη. 

Άετοφόρος, ό ^UâLsŞ*" •*ΰ 

Άετώδης, ες, καΐ Άέτειος, 
ov, jy\A£J> καρταλά πενζέρ. 

'Αέτωμα, το(Άρχτ.) ^ τακ. 

Άζάρωτος, ov, jlijl jî-^^ 
πουρουσούκ ολρ.αγ^αν. 'Αζεδαρά^η = 31 = 'AnShç 

βέζν όλοΰνΐ-ΐζρης, J$jj* j& γάΐρι Άζεδαρά^η, ή ( Βτ. ) gr* 
(jr^T τεσπιχ άγαδζή, C_^ljj itj) 
άζάδ δούράντ. 

Άζεηάτιοτος, ov, j^U^İU. 

-/ασλάνίλαυης ρεοζουν. 
Άζνηίτπς, 

αουρσους. J— j^- //- "Αζνμος, ov, >*>j^ χ<ψου( "Αζενκτος, ον, ^^ >ρ ν«- τήζ, >*V» (Ααγιασήζ, jf- jf γάϊρι ϊρι ρ,ερττουτ. g -Κ)}-* j\_p yoetpt 

[Αουτεζεββίδζ. 

i 'Αζήλεντος, ov, aL-p jVM• 

jLJ.^1 σκγιάνι γηιττά ολααγταν. 

'Αζηλία, η jl-İ (•αρ-•άί)ε{Λί να- 
σεό. ğ Zj/f-çsfi άοέ{Αί γαΐρέτ. 

"Αζηλος, ov, j^i Ι.' νά χα- 
"jouo.-g jyj> \ι να γαγιουο. 

'Αζηλότνπος, ον και 'Αζη- 
λοτνπητος, ov, ^\\ 3 \ £\LJ 
κητκάνδζ ολ^αγνζν, jj^i- Ι." νά γοί- 
co'jb. [|Λ<ζζ«ρράτ. 

'Αζηηία, η 0^>λ j»jip άδέ|Λΐ 

Άζήηιος, ο ν και 'Αζημί- 
ωτος, ον, >-j^ ζαραρσήζ, >ρ 
ji-n'^ γάϊρι μαζρούρ. § > jjp 
γάΐρι '(Λουζίρρ. § — teag (έπο) 
^y*jj^> ζαραρσήζδζε,^^^^^^^. 
ζαράρ γκιοομέκοτιζιν; 

'Αζήτητος, ov, j^^\J\ άρα- 
νηλμ,αμ,ης, juaPa^I ΐ$ττενίλώε{/ις 3 
t^jjlLs >ρ γάΐρι μ,ατλούπ. [σέμ,τ. 

Άζιηονθιον, το (Άστο.) c*- 

Άζυγής, ες και "Αζνγος, 
ο ν, jU_jl Ci». τσίοτ οΧραγϊαν, 
^jy οερδί, dT τέκ. § — og ψλε-φ 
(Ι) jy λ^ βεριδι οέοο. 

Άξνγκίτος, ov, j^Uİj\ Jjş |i.o'jyay.|j.£p ; j^ias οετήρ. «ή έορτη 
τ<νν άζνμων j&> xs> ηδι φετήρ, 
j\j\ y^jyf- χ^Μ-ουρσούζ παϊραμ,ή. 

'Αζνηωτος, ov, J^jj^jI 
Υ^ουγόυρρυλμ αιιης, l j^ s * >* γάίρι 
μουτεαδζδ'ζίν. 

Άζωγράφητος, ον και Ά- 
ζωγ^άφκίτος, ov, jy^ 
^f\Ji 5 \ τασβηρ όλουνμ,αμ,ης, jj* 
f JJ ' t /' Υ^ίρι [Λουρεσσέ[Λ 7 jj-2-" J& 
γάίρι υονσαββέρ. [γ^άτ. 

Άζωΐα, η jjL^fAP ^άόέμι χα- 

"Αζωος, ov, >«îb* χαγιατ- 
σΓζ, JLıLi-i (».j-*** [^κ'όού[Λ-ούλ-χα- 
f%XX, £}\ 'όλόΰ. 

"Αζωοτος, ο ν, >Jlij3 κου- 
σακσηζ. 
Άζωτικός, όν, (Xvj[i.) ^j 

Cjj^ ζουλ-άζούτ. « — dv ö%b 
£j$ Ja^- / α ^ίζι άζούτ. « — bv 
akag C*b 3 j\ άζουτιγετ. 

"Αζωτον, το (Χη;^) *1»^ ά- 
ζα.ύτ. [πέβλι άζουτη. 

Άζωτονρία, yi (Ι) J 3 yi jji 

Μζωτώδης, ες, (Xr,|A.) JjJ,^ 
άζουτη . « — eg όζν &y/\ Jaf\- y<*- 
υ,ίζΐ άζουτη. 

'Αηδής, ες, ^'Ua τατ-σίζ, Αηδία 

>J\il λεζζετ-σίζ, J.^. V νχ χός, 

'Αηδία, ή d!>— TU* τχτ-σιζ'ή/., 
dj>jjj λεζζετ-σιζλ''κ,*^£Ί ίγκρεν- 
(λέ, CİL^p ίγικοέτ. $ ('^•) »\J^\ 
ίχράχ, β\^53-\ ίστικράχ, JjjJu' νε- 
φρέτ, *ΙΛ ιτιά'. 

'Αηδιάζω, duıJj τεκσινιχέκ, 
cUi^7\ [γκοεν^ιεκ, .\ C*sLp ίγιαοέτ 
ίτ. .1 ^i— J 'u\- ? 'U ΐπά-ίπαγέτ ίτ. 
% Λ jj-&- Cjyî νεφρέτ-τενεαοούρ 
ίτ. .1 eljG-l - oljfi ίκράχ - ίστικράχ 
ίτ. § JeU»jl ούσαν(Α«κ, j*^ πηκ- 
μάκ> tİL»v πεζαέκ. « άηδίαύα πλέον fjı/U>^l ούσανδη[Α ; (»αϊ-, πηκ- 
or^ , (»jJjl ^1*^ πιζάρ όλτούρ.. 
«κάμνω xıvk να άηδιάβη .\ jü£ 
τενοΐρ ίτ. ğ (ρ.τχ.) «αηδιασμένος 
yi'* [Λουτενεοοίρ, jl'yu πιζάρ. 

Άηδονεύς,ό (Ζλγ.)^^Ι JL 
πουλπόυλ γνζβρουσόύ. 

Άηδόνιος,ον,^ΐιπόυλπόυλόύ. 

Άηδονόγλωσ'ους, ov, J L 

j\tj ποΆπουλ-ζεπάν. 

'Αηδών, ή (Ζλγ.) J_l> πόυλ- 
πόυλ, ,_J.a:p άνσελιπ, ,jk_-.j j^v-a 
χεζαρ-δαστάν. « «dffc ώ? — J_l) 

-> x j £* Jf ^3^ o»J*• πόυλπόυλ χος 
άόκ' κιπι τεγαννϊ ίδέο. 

Άήθεια,ή ^λρ^λρ άδε;Λΐ άδδέτ. 

Άήθιις,ές, jU^ Jjup άδδετί 
ολ|ίοεγιαν 3 jUm^vp γάιρι [χου'τάδδ. 

'Αήρ, ό \^_α χαβά, J_î γιλ, 
j'S'Jij Ρ ου νΥ κ ίί^Ρί *t πάδ. « — âr- 32 = "Αθαπτος 

μοβφαιρικος \^jt^>. δζέβι χαβά. 
« — νοβηρός c>-3 tS^j* /αβάϊ βε- 
χψ.. α — ^λυκΰ$ ^Χ» ^ij* χαβάϊ 
|j ούλα t (Λ. α — υγιεινός J&* 5 ^\ja 
χαβάΐ ση^άτ-πάχς. «αλλαγή α£- 
i>og \>α JjJlİ τεπτίλι χαβά, «λ<5- 
y?a του αέρος JJL d j_^j πεϊχουδέ 
σεϊλεο. «fig τόν αέρα (φρσ.)ο.ΐ1_?Λ 
χαβαδά, <c£.j> ποσουνά, ».sj^. πεΐ- 
χουοε. 

'Αήττητος, ov, ν^-' 1 -* 9 JÎ* 
γάΐρι ΐλαγλούπ. « — στρατός jSLs> 
j\jtj yü ασκέρι ζαοέρ- ρεχπέρ. 

Άθαλής,ές, jü._^> σουλμους, 
J.ÎIJ ζαϊλ. - 

ΆθαηπηΓ, ες, jJj> jip γάϊρι 
ΐΛουτεχαγ-γίρ, j^>- δζεσούρ. 

Άθαναό*ία, τ) J^^i "όλ[/.ε- 
ΐλέκλικ, La^ji-P άόέυι οενά, CjVj- 
ολΙ» χαγιάτι |λουεππεδέ. «ή — rîjs 
■ψυχής ^\ΐ fOP dL'U- δζανίν άδέ^ι 
φενασί. «ή μακάρια — vl<l^ fr l-i 
vliU - ıiıjlt*. πακάϊ χαγιάτι σααδέτ- 
σΐ|χάτ. 

Άθανατίζω, j_b* JI; πακη 
κηλρι.άκ. 

'Αθάνατος, ον, ^.^\ όλ[Λεζ, 
Zjjş^İ λά-γ_ιε[χούτ, J1, πακή, JU- 
/αλήδ, ^λΙ έπεδί. «ό — Θεός t ' { j- 
*jj χάΐΥΐ καΐγιουα. «ή μνήμη τον 
Ββται — jj^^jl (>\jj ^ Jl; ^jfj 
ζικρί πακη βέ πέρ δεβά»Λ όλα- δ^άκδι [λεδφουν. "Αθαπτος, ov, j^rjı* ^ γάϊρι 


Άθαροης = 

Άθαρό*ής 9 ες, jy -^τ Jf γάϊρι 
δζεσουρ. 
ΆθιιιτΗαοτος, ov, jUjl y^ A 

ρ,ουτεχαγ-γιρ ολραγιαν. 

'Αθέατος, ov, j^Asjf γκιό- 
ρούνρ.ερις,^^ γκιόρουνρ,έζ, j_^îu Ιί 
να ρ,εσχούδ. « θ^ατά κα£ αθέατα 
Zj\*jf&* jf• s CjIjj^İa ρεσχουοάτβε 
γάϊρι ρ,εσχουδάτ. 

'Αθεΐα, ή και Άθεϊοηός, ο 
CvA^\^ls^\ ίνκιάρι ούλουχιγετ, jU-İ 
ΐλχάδ, Jllj.da ρ,ουνκιρλι'κ. 

Άθεϊό*τής 9 b C-Ajll _£> ρ,ουν- 
κι'ρι ούλού^ιγετ, j^» ρ,ουλχηδ. 

'Αθέλητος, ov, j»JÎ κερχί, 
t$jL>-\ >ρ γάίρι ίχτιγιαρί. $ — 
ıjrcjg (έπρ.) UjT κέρχεν. 

Άοεμελίωτος, ov, ^u-j^j^ 
γάίρι ρ,ουεσσές. 

'Αθέμιτος, ον 9 (Νρ..) ζ^ν-^ /f• 
-γάιρι ρ,εσρού', fl^>- χαραρ., <_eiU£ 
jyfe ρουχαλίφι κανον, (»Ui J^-*» 
ΐΛουγαίρι νιζάρ,. « τ6 Ο'εμιτόν %αϊ 
— ov Aj*)^*- χαλάλ ού χαράρ. 
«γάμος — £j-/^ J*-*" »fe^-' J νικτάχι 
γάίρι ρ.εσρού'. § — ίτω? (έπρ•) 
i$jA}\£jsJi*jv> γάίρι ρ,εσρού' όλα- 
ράκ, -^fl^ χαράρ,δζε, ^Lti JU» 
iİj 4 ^ üy^â ρουγάϊρι νιζάρ. βέ κα- 
νον όλαράκ. 

Άθεηιτουογία, ή >ρ J*j 
-ρ-^^Δλ φί'λι γάϊρι ρ.εσρου'. 

Άθεμιτονργός, ο j& JUM 
£μΛ ylsCTjl j,*s>fyuA ίο'άλι γάϊρι 33 == Άθέτηό*ις ρ,εσρου'αγι ίρτικιαπ ίδέν, ^ jyls 
jU Cİ^>- J"U* <uUü κανον βέ yı- 
ζ,οί^.ά. ρ,ουγαϊρ χαρεκέτ ίδέν. 

ΆθεΗΐτονογ(έω)ώ, 5 jyis 
.\ Lİ-fy. J"U* Α*11ϋ κανον βέ νιζαρ.ά 
ρ,ουβαϊρ χαρεκέτ ίτ. 

"Αθεος, ο ν, «^a\j]\ Jkx* ρ.ουν- 
κίρ'ι ούλουχιγέτ, j^ ρουλχήδ. 
J^j/j ζινδήκ, >«V)j οινσίζ. 

Άθεο φοβία, ή J^jUlüjy! jj^IM 
άλλαχ^άν κόρκρ,αρ,αζληκ, xJiT ^j^p 
αοερι τεκιγ-γε. 

'Αθεόφοβος, ov, jŞjj? j-yJM 
άλλαχδάν κορκρ,άζ, jt i," να τεκίγ. 

Άθεράπεντος, ov, jUj> Uİ 
σΐ'ρά πουλρ.άζ, >-îUjj δερρ,ανσήζ. 
§ ıSi'^dik -fi* γάϊρι καπίλι τεδαβή. 

Άθερίνα, ή (Ζλγ.) jJlı j^jf 
γκι ϊυρ,ούς παληγή . 

Άθέριοτος,ον,(Γργ-) j^aJi^ 
πιτσιλρερις,,ί^^^ΐρ γάϊρι ρ.αχσούδ. 

Άθέρααντος, ov, ^L^: 1 
ήσήνρ.αρ.ης^^=* ν *^γάϊρι ρ,ουσεχχεν. 

"ΑθερΜος, ov, 3&.j\j>• χαρα- 
ρετ-σίζ, Cjj\j1-\ fj -λ** ρ.α'όούρ.-ούλ- 
χαοαρέτ. 

Άθεοηία, ή (Νρ..) jyiâ cjite 
p.ö »χαλιφέτι κανον^ C^^ ^ρ ά- 
c)ip.ı σεραάτ. 

"Αθε<ΐηος, ον, (Νρ..)^^^ 
γάϊρι ρ,εσρου'.α — ol πράξεις cJ€j>- 
Kî^jSıR >έχαρεκτ,άτι γάϊρι ρ,εσρου'ά. 

Άθέτηο*ις, ή a_s-J ci^y- -cj'iU- 
χιλαφινά χαρεκέτ ίτρ,ε, ^»Jy ποζ- 

3 Άθετ(έω)ώ = 34 

[λά, i»â; νάκζ, Uj (»λρ άδέ|χι βεφά, 
Jllaıi ίπτάλ, «_.\^α*-| (»λρ άδέρι 
ίστισβάχ, j») λάγβ. 

\4θετ(έω)ώ, .\ cXj- A-aftJ~ 
νηλαοινά χαρεκέτ ΐτ. t x2ij>- J\-*» 
J^»Jy [Λουγαιρ χαρεκετδε. πουλουν- 
;χάκ. .\ ^»i _ Jliajl _yj λάγβ-ΐπτάλ- 
νάκζ ΐτ. α — roi>ç νόμους ^\β 
jjr y »α:.Γρ- J"U,e 4»L»Üü ^ καβκνιν 
βέ νιζκ|Ακτά [Αουγα'ιρ χαρεκετδε. 
πουλουνμάκ. « — rov λό^ον ^j*—- 
^»Ιί^Ι» σοζού τούηχαμακ, liU^c-J 1»^ 
βεφά ιτμέίλε,κ. 

Αθεώρητος, ov, >1^1» πα- 
κήλμκμης, j^t.hjji γκιόρούν[χε[χις, 

δε βέ *Αθλον jîaLJ^J »Ujj j e .\AU-e ρουσανεοε 6έ cr""^.*.^ Άθήλαοτος•, ον, 

έ|χζιρίλ[χειχις. 

Αθήρωμα» το (Χργ•) j%> fjj 
βερέρ,ι χουλαρ.ί. 

Άθηρωηατώδης,ες, (Χργ•) 
^"^α χουλκ|χί. 

Άθηο*αύριοτος, ov 9 jji' .*>. 
j^As-'l δζέρ,ι νουκούδ ίτ|χεγεν. 

Άθίβολος, ο (Ντκ.) J^î jj.t 
πάλη κ άγή. 

"Αθικτος, ο ν, jutfj•^ δο- 
κουνούλμααης, fî τάρ, jj* |Α υ- 
κε(Λρ.έλ. «ή νπόληψίς του εμ,εινεν 

[Λούςβέ ίτιπαρϊ οοκουνούΧναμήτδιρ. 

"Αθλαϋτος, ov, juUijj» κη- 

ρήλμαμης, jjm jC>p γάϊρι μεκοτουρ. "Αθληοις, η ,3^1^ πεχλιβαν- 
λήκ, Jİ-jjT γκιόυρές, C^JĞ* μου- 
σαραάτ. $ C.*»jlc μουμαρεσέτ. 

'Αθλητής, ό jl^ πενλιβάν, 
jU^J καχρεμάν, £jLw» μουσαρη' 

jjU* μόυπαρίζ. § J &U φοαλ. « — 

καλώΐ/ £^ων 4^.^ JUM JpU οα'ί'λι. 
ίφάλι χουσνέ. 

'Αθλητικός, ή όν, j'L•»^! 
κάχρεμκνί. § ή — ή τ^χνίϊ jk^ 
πεχλιβανλήκ. 

"Αθλιος, α, ov, JJ— σεφίλ, 
^Χ-λ μισκίν, yAc άδζίζ, ej U J 
πι τσάρε, ι5_γ*^" δζεμρί.$* t^r ^ άλ- 
τσακ, _/ü>- χακήρ, ^j δενί, α.- U^ 
οουοουΐΑΚγέ. α είναι πολύ — αίΑθφω- 
7Cog jJu»jT j-. ,5fM ^-;\c γάγετ άλ- 
τσάκ πιο ά6άμοιρ. ί'.περιήλ&εν εις 
ά&λίαν κατάβταβιν j\z> JÎ^SLa JL" 
i^jJ^I χάλι μισκινετέ γκιριφτάρ 
ολδού. 

Άθλιότης, ή cJ\\L•» σεφαλέτ, 
CUaCa μισκινέτ, uU_y*\c άδζιζλίκ, 
dl.jU^ πι τσαρελίκ. § ^f'^ άλ- 
τσακλήκ, ^vjj*^ χακηρέτ, C-ÎL'j 
δεναέτ. 

'Αθλοθεοία, ή cJ»& ^ja^ 
ταχσίσι [Αουκ,ιαοάτ. 

'Αθλοθέτης, b \ı,li^ <_,-- «<> 
[Αουεσσίσι [Αουκιαφάτ. 

Άθλοθετ(έω)ώ 9 .ΐ^|^ ^-^ 
ταχσίσι (χουκ^αφάτ ΐτ. 

r Αθλο ν, α ο jA έ'δζρ, ^U^ 
υουκ.ιαοάτ. 'Αθλοφόρος = 35 = Άθνροό*τομ(έω)ώ 'Αθλοφόρος, ό cjlifei Jîl>" ναίλι 
μουκταφάτ. 
ΆθΛ(έω)ώ, Λ JJ*jUa>» (Λουσα- CX?jf φεσ^ ut -ε κ. "Αθολος, ον, και Άθόλω- 
toç, OV, ό^^Ι 'iİ.^Jİ πουλανηκ 
ολρ,αγιαν, >„* τεραζ, Jlj, περράκ, 
,JUİ σεφφάο. 

Άθορύθητος, ον, και "Α- 
θόρυβος, OV, ^-aTU* 1 σαρ,ατα- 
σήζ, vfU -σακίν. 

"Αθρανοτος, ov, jL't^S κη- 
ρηλρ,άζ., juUi^S κηρήλρ,αι,Λης, j& 
^jC> γάϊρι [/.ουκεσσερ, 1L σαλίρ,, 

"Αθρίποκος, ov, >-'v.j δινσίζ, 
>u.ubju» ρ,ε^επ-σιζ. 
Άθριάμβευ^ος, ovjjiü* JJ> 

γάϊρι ρ,ουζεφφερ. 

"Αθριξ, ο και ή ^.^-U σατσ- 
σίζ> ^Uİ^İ^Ju*/» ρ,α'δούρ.-ούλ-ίσά'ρ. 

"Αθροίζω, ^λ%_^ τοπλαμ,άκ, 
.\ «*>. δζέρ/ Ίτ. 

"Αθροιό*ις, ή *•»- δζέρ,'. 

"Αθροιο^ια, to^j/t ρεδζρ,ού',, 
4Uf δζούρ.λε. § (ΜΘ|Λ.) j^G γε- 
κτρύν, m^-J^U. χααίλι δζέρ/.. 

Άθροιοτικός, ή, όν, «*- 
δζερ,ί. « — 6ι/ όνομα (Γρρ,.) --| 
»lı^jf ίσρ,ι κεσρέτ. 

'Αθρόος, α, ov, £_^r μεδζ- 

»{Α0'-)% 4-*^- δζούρ/λε, >1ι τάρ., «ή 

jro/Ug — α Jl-*l 4^ πίλ-δζουρλε 

έχαλί. ^ — <5cog (έπρ.) aJu>. δζού- ρ,λετεν, 4**•\ι πιλ-δζούρ/λε ; ja ,J» 
τοπ^άν, Uj^ ρεδζρ.ούεν, Â^ κιά- 
φετεν, U_^ ούρ,ουρ.εν., 4*"_jjj- σο'- 1 - 
ρουαού ίλέ. 

Άθρνλλητος, ov, jH^a» j^p 
γάϊρι ρ,ουτεβατίρ. 

"Αθονπτος, ov, ^Sa j.J> γάϊρι 
[χουκεσσερ. 

Άβνρ,εα, ν) ZtjJr (»ορ άδέρ.ι 
γαϊρέτ, ^L^f-i^ άδέρ.ι δζεσάρετ. 
^ .? γά|Λρ,, ^,^κεδερ, ο^χ'\ ένοούχ, 
jj^- /ουζν, Λ-.ΙΓ τασά, Λ -alc γουσσά. 

"Αθνμος, ον, >-!"^ γαϊρετ- 
σίζ, >«ilş- όζανσήζ, -3^j^ κορκάκ. 
§ fj•*** |>.αγρ.ούρ., jJl_C ρ.ουκεδδέρ, 
lili'Uap γου^σανάκι. $ — cag (έπρ..) 
*'\jjı_C ρ,ουκεοδερανε, lij>*£ p-ay- 
ζουνεν. 

, Αθν^.(έω)ώ, jj.&r'j.'U. δζανί 
σηκηλρ,άκ. g .^ jjj^ j^ ρ,αχ- 
ζουν βέ ρ.ουκεδδέρ 6λ. Λ 'jy£ τε- 
χαζζούν ίτ. .1 jj5o τεκεδόουρ ίτ. 

"Αθυριια, το *jp>\ έγλενδζέ. 
oy )\ όγιουν, *_»1 λουπ. 

Άθναίδω -oç, ov, ^ aj fi 
πίντσερεσιζ. 

'Άθνρος, ο ν, >-j-çâ καπου- 
σομζ. ^ ,3-^-^ άτσήκ. 

Άθνροί5τοξ.ιία, ή $'}*■£ J^y 
πός πογαζλήκ, cJl^S καββαλιγετ. 

"Αθνρόίΐτο^ιος,ον, j\c_j» JLj> 
πος πογάζ ; J\j_i καββάλ, »j^yjT 
γκεβεζέ. 

Άθυ•ρθίΐτο^(έω)ώ„3Ϊ^^.^ Άθνόίαοτος = 36 = Αιγόκερως .\ Λος πογαζληκ \Τ- -\$»'jf γ κε ~ 
βεζελικ ίτ. 
Άθνοίαοτος, ον, και "Α- 

θντος, ov, j^UjU jL t l 3 \ j\J 
κουρπάν ολ[Λαγιαν-ολ[Αα[.;.ης . 

Άθώοί•, α, ον, βΙ^Γ j[ wı γ κ ι- \ 
όυνάχ, 4lı πάκτ, fj~a** [Loî'g<ju[j.,<JiM•- 
άΰήο. (Nja.) *-j»JJl £ χ περι-ούζ- 
ζψΙ>Λτ. 

Άθωότης,ή jl>A Ι^Τγκτουναχ- 
σηζλήκ, ύ&\ ζακιλίκ, CLs^ τ,σ^ετ, 
Οαρ ήοφέτ. § (Nja.) tUljr, περαέτ, 
tLj»i Cîlj. περαετι ζψ^έτ. 

Άθώπεντος, ov, «_ϋ1_* ^ 
γάϊρι ριουλεττέο. 

Άθωράκιοχος,ον,όΙΙ^Ι^Α^ 
ζερχλι ολμαγιαν. 

Άθω(όω)ώ και 'Αθωώνω, 
.\ C— »i ^.j-u τεπριγεϊ ζιρ^έτ ίτ. 
.\ C^»JJl tijj περι-ούζ-ζΐ|ψετ ΐτ. 
§ ([Λσ. και πθ.) .\ ^Π^.. περαέτ ίτ. 
"τό δίκαύτήρων ή&ώωβε τον κα- 
τ ηγοοονμενον *Sh\j CXfXfi jyü* <*^ 
j*z*jjj\J κεχκε^έ ρ,εζνούν άλεϊ- 
νιν περαετινέ καράρ βιριυ,ίσο )ΐρ{λίσ6ιρ. Άθώωοιο, η (Ν[λ.) ς*Μ α πε- 

ζψμίτί >Α πεοαετι ραετ^ »_^»j 
AıjŞ τεπριγε. 

'Αθωωτικός, ή, ov, (Ν[λ.) 
j^j\ J"\j a^Ij. χεραετέ δα'ιρ δλάν. 
«άπόφασις — ^ j% ^Ju ai^I^uL ^ 
^\ ij iX- πιρινιν περαετινέ δα'ιρ βι- ριλεν χουκ|Α ου καραρ. [χ° Α'ίγαγρος, ο και τι(Ζλγ.)£ΐ1» 
çjf δάγ κετσισί, jf jU γιαπάν 
κετσι. 

Αϊγειρος, b (Βτ.)^^ καβάκ. 

Αιγείρων, ο (Βτ.) jJıi\j_S κα- 
βακλήκ. 

Αίνη, ή ^jU^-^jj ^*Γ κετσι 
όερισι-το[Λαρη. 

Αιγιαλός, b ^j\xS" yf* δενιζ 
κεναρί, J\ γταλί, J>-U σαχι'λ,Ι»^ ±J 
λέπι δεργτά, J κηγί. 

Αιγίδιον, το (Ζλγ.) cUss^" κε- 
τσιδζίκ. [άρή κουσού. 
Αιγιθαλός, ό (Ζλγ.) ^y ^j\ 
Αίγίλω^, b (Ι) ^-Jİy 9 j^jf 

γκιόζ φιστούλασι, y**<jf °"vt f -ά'ζ. 

Αιγίς, ή ^ijj ^C κετσι δερισί. 
ğ ([7τφ.) *U σαγέ, 4,1?- yi|xayl. 
"(ΐίαττθλώ ύπό την αιγίδα τινόξ 
^»Jy eX-J \ ^-α, l?~ £k*j πιρινιν yı- 
[Λαγεσ /ı άλτινδά πουλουν^άκ. «ΰΐτό 
τήν αιγίδα τηξ Α. Μ. τοϋ Σουλ- 
τάνου eJUbliolı Cj^x>-\Im σαγέϊγα- 
ζρέτι παδισαχιδέ. 

Αιγ^η, ή 1^ ζιγιά, ^y νούρ, 
α»^*2. σαα'σα'.§(τρπ.) jiı^j-î. 5 jLİ. 
σάν ου σόχρέτ. 

Αΐγοβοό*κός, ο και Αιγονό- 
μοΓ, b jfi;_y»- ^ κετσι τσοπάνη. 

ΑιγοΟήλης, b ( Ζλγ. ) jlıj-.•^ 
^)\T\jJT τσοπάν άλδατάν, 

Αιγόκερως, ο ( Άστρ. ) -κ j 
^λ^- πούρδζι δζεδί. « 6 τροπικός Α\ 9 (Έπφ.) <J\ χϊ, ^\ 3 βάϊ, ^U Ι του — ω ^jj-l j\jj> (Λεδάρ-ούλ-δζεδί. Αιγόκληηα ==■ 3 

Αιγόκληπα, το (Βτ.) J\ ^U. 
yavYjjA έλί. 

Αίγυπιός, ό (Ζλγ.) U ^,'ί <* κ 
παπά. [γαραρ,ήλ. 

Αιγώννχον, το (Βτ.) J-*!^ 

ΑιδέόΊ,ΗΟς, ον, f>£ ρ.ουχ- 
τερέίΛ )( »^^ [/.ουτεκερρέμ .$ (Έκκλ. ) 
_^*^χουρ[Αετλού,^Η^ίΏαζίλετλού. 

Αιδεο'ιμότης, ή ζ~*}έ- ρ.υυχ- 
τερεριγίτ. « ή ^. ΑΙδεβ'ιμότης 
(τίτλ. Έκκλ.)^^'^ vMi ζάτι 
φαζηλετ-σψ,άτ, ylflj*>-| ı_>b>. δζε- 
νάπι Εχτιρχ|Λ-ρ.εάπ. 

Αιδημοϋννη, ή t p*'ITj\ ούτα- 
νης ? i_îj\ εοεπ, ^Ua^v σερερσαοη, 
©t?- yıat,(z%. 

ΑίδηΜων, ό Jılw- χιδζαπλή, 
,_jj\ έοιπ, yjj^» ρ.ουεόόίπ, jL^^ri 
σερερ.σάο. 

Άϊδιος, ov, J-JU.I έπεδί, jj) 
έζελί, ^/Ij δαψ.ί, λ 5 U δζαβίδ, 
.u"* σκρ.έδ, ji'iat" 'σαρ,δανή, Jj\j 
πακη. « — μνήμη JI, ^ vaju πα- 
κή. g — icag (έπρ.) UJ* ρονέπ- 
πεδεν, juV Jl άλ-έλ-έπέδ. 

'Αϊδιότης, ή £*ι>) έπεδίΥετ, 
vlJj>\ έζελίγέτ, ιΙλ'1 -U"* σαρ.δανη'ετ. 

Αιδοιογοαφία,ή ^UpI «Ji^ji 
U UL" τεβσίφι άζάϊ τενασούλ. 

Αίδοιολογία, ή (Ι) ^^* 
J-.V- j^UıPİ ρ,επ^άσί άζάΐ τενασούλ. 

Αίδοΐον, το UL" cH άλέτι 

^τενασούλ. g (το avöpr/.ov) ,31. 

γι,κράκ, ^^ σεκί,, jTj ζεκερ, , i»5 7 == Αιθουοα 

καζ-ηπ, J^-j CJÎ άλέτι ρεδζούλ. § 

(το γυναι/είον) f\ οε|λ, ττ^ <ρερδζ, 

tij" ^-»y 1 άβράτ γερί. 

Αιδώς, ή «uYjl ούτανρ,ά, j\c 

αρρ, U- yacyvk, ^.U?• χιδζάπ, f^ 

σέρα., »_λ»ρ αίπ. «ή - — τον προβώ- 

πον jjıîi jj» γιρυζ άκληγή . « αιδώς! 

(έπ^.) ! ν_Λ-^ ά'ί' π ! [ίς. 

Αιθάλη, ή fjjj! κούρους, ^\ 

Αΐθαλόεις, εοοα, εν, ^jjjâ 

κουρουρλου. 

Αιθέριος, α, ο ν, (Χ"Λ[λ.) ^J\ 
έτερ£> _/> ρ.ουεττέρ. (Φ-σ.) jlj* 
γαβα'ι. [βαί. 

Αιθεροειδής, ες, jJja χα- 
Αιθηρ, ό (Φσ.) \ja χαβά, 
jfcjjj ρουζγκίάρ. § (Χη[>.•) J\ 
έτέο, πλ. ώί/1 έτεράτ. « — αι- θυλικός ıS^ ϊ 3 J.S\ j\ έτέρι ίτύλ [il για χαρ.ρί « — νιτρώδης 
J" 5 jÎ ^ΓΙ έτέρι άζουτι. « — χλω- 
ριούχος J~\a'j 5 \3 J\ έτέρι κολόρι 
pat. « — οξικός -Ji. J"| έτέριχαλλί. 

ΑίθίοΛ, b vjj^. άράπ. «αί&ίοπκ 
βμήχ&ιν η — ου λενκαίνετοα (που..) 
JU.^\ jöU «.j^ άράπ πεγτ,άζ ολρ.άζ. 

Αιθός, ιι, όν, (χροψ.) y-\ 
έσρ.έρ. 

Α''θοι /da, τι "ds^^ °^? 4,'yilyj 
διβανχανέ. « — χοροΰ ^-^^ι yi. 
πάλο ό^ασί, .^«U^ei ,^5, ρά /c 0- i) X(7 l. h — υποδοχής ^^ 3 \ yL•» 
p.ouaraolp hhocaı, *\£\j>ı âtÇavvavI^ 
^Ü« σελα|Λλήκ.« — άνοτΛαΰ^ω^ Αιθρία 

^*.4İ?^| ^jJîS τενε<ρ<ρούς όδασί. « — 
συνεδριάσεως ^λέ- μεδζλίς, oJ"Ij 
δαϊρέ. $ (Βτ.) ji^oH; oUjT καου- 
τσούκ τ: xj.hr, ζ άν. 

Αιθρία, r, l5 î ^V"^ ^'Ija /κβα- 
vlv zTrrr,/.).r,VY,, \ja ιΓ -ijC. σου- 
κιρυνετί -/κβά, 1_^λ Cilj, l CJUİ 
σεώαώέτ νια περακέτι χαβά. 

Αίθριος, α, ov, ly>> j^T 
κτσ/,κ χκβά, <r"}b [Αοϋ)ν«Λ(Χ 3 3^. 
περρακ, ^.jj po\Gİv,jUi αζογ.ο. 

ΑίθριΟίίκόπιον,τ^Φσ.^υ» »ώ μικγιασι τεσκ α. Cst^jj Ρ ου- σεν-πέΐν. 

Α'ίθνια, η (Ζλ.)3^ »j« *α-ρ& 
πατάκ. 

Α İKİLİ-, η 4*W> ^_ (7ουϊ μουαμε- 
λ&§ (Να.) £>■■&£%, ν ^ δάρπ. 

Αικίζω, .\ ^U**^-» (70'jî jjlo'joc- 
ρ.ελέ ίτ. ğ .\ y^P όάρπ ίτ. -lr^- 
I δζερχ ίτ. 

AiKicfuo?, ό (Νλγ.) jl* νάζ, 
e _^İ. σιόέ, b&~l ί<ττιγνά. 

Αΐκιοτικός, ή, όν, J>' V5C ~ 
ζλη, jlSV>^ σιβεκ_ιάρ. 

Α"λονρος, ό (Ζλγ.) ^i-İfoU. 
γιαπάν κεοισί. 

Aıun, το jlâ κάν, ^j ? 
χουν. ğ (συγγ.) ^-» σόΐ, 
σεπ, J — ι νέσλ, j^s. νιρκ, 
ι/ίρό 3£ι> γίνεται (τ: :[j..) ^Jl\ ç JÎ 
jx\ Jj« ,5-v& j^ji κερίρ-ούν-νεσέ^έ 
όλκν ήίκινί πελλί ί§έο. «κατάγο- 
μαι άπο ευγενές — . 3 \ jjıljb». 3^ ψ, j,y~ 
«τό — 38 == Αίηατοκήλη 

ηρκι δζελ'.λδέν ολ. «πέρνω — j& 
^Πκάν κλ{ΐάκ. «συγγένεια έ% αί- 
ματος .1.1 \j3 καοαπέτ. «ήτίμ7)του 
afyıarog V-i^- /ουν-παχά, Co δι- 
γετ, ^LJ κησάς. [{λουτεμμες. 
Αίιιαγωγός, ό (Φρμ•) ν1~^ 
Aıuaöıa, η ^y.J 5jjS κουρού 
διβαοί, ^\1U τσαλλήκ. 

Aıuadtfco, j* 1 bfe κανατμάκ, 
jj<Ol;lâ κανλαμάκ, . \ λ^>^γ τεδμιγε 
ίτ. ğ (ά^.τβ.) ,5*l»le κανααάκ. j_p- 
._j| j^JT χουν-άλονδ ολ. «αίμάσσει 
ή καρδία μου j£$\ J_pT j>>- ^ 
καλπιμ χουν-άλσυο όλούρ. [δέυ . 
ΑιαατέαεοΛς, ή (Ι) {Sj* κάϊ 
Aıua -τηρός, ά, όν, Jıls καν- 

αλουδ. « έγένετο — πόλεμος Jjfe 
jjul^ *ji^ j κανλν) πΐρ μουχάρεπέ 
όλρο''(7δουρ. 

Aiy.axiKOç,"n, όν, ^j δερί. 
« — ov 6\υ ς* J^î» 7<*^ζι δέμ. 

Αιματίτης, ο (Όρκτ.) ja?~ 
ajpt ^\ χούμζι άχτ,ρι χικδίδ, LjfU* 
χεματίτ, 

Αιμαΐοβίΐ^ΐίς, ες, O^^jk 
καν ίλέ [χουλεββεν, oj^T jj>- Ϋουν- 
άλουδέ. [τεβτιοι δέ|χ. 

Αιηατογραφία, ή (Ι) ^j J^»y 

Αιηατοειδιίς, ες, ,»j «ui σε- 
•κί/ι δεμ. [διδάνι δ ejjL . 

Αιαατοζωάρια, τ ά(Ι) j»j jUj 

Αιματοκήλη, ή (Χργ.) *4^ 
4, yo κιλέϊ δεμεβινέ. Αίματόξυλον = 39 = Αιμορροφιλία Αίματό?ν3-ον, το (Βτ.) (»U 

ΑιματοποίηόΊς, ή (Ι) Ujc~\ 
ίστιοΐλά. 
Αιματοό*ταγϊίς, ες, J&\ jls 

κάν ά/άν> jU*j>- "/ουν-πάζ. 

Αίματοό*τάτης, ό (Όρκτ.) 
^ilL» jlâ κάν τασή. 

Αίμα-τοι/ρία, 71 (Ι) ^ <Jy. 
£έβλί blj7., fi J^w" τεπεββούλι δέ[Λ. 

Αιματο&όρος, ov, (Ι) ^aj 

δεαεβί. 
e• 

Αιματόφνρτος, ov, &\ Jâ 

JJijjfe κάν ίλέ καρησήκ, j^i jji 
χουν-άρίζ, «jjl \ jji χοϋν-άλο'υδέ. 

Αίματοχι /dia, ή ^—^ ja 
κάν άοκίόυλι/εσί, -»j dli-. σεωκι δει*. 
$ (ρ.το.) 4»"^• (/ουκατελε, 4jI^• 
[Αουδζαδελε, *^1ί£ ^.ουγαοεπέ. 

Αιματ(όω)ώ και Αιματώ- 
νω, J^'S κοενατ^άκ^ Λ*^ καν- 
λα(λάκ, .1 o»jJ τεδμΛνέ ίτ. § (άατβ.) 
j^blâ καναΐλάκ, jjüT jls κάν άκαάκ. 
«αίμάτωβεν ί] μύτη tov^s^j }J y 
. πόυρόυνου κκναοτ)• «αίμάτωβεν ή 
καρδία τον ^J 3 \ j^. ^jÇ. δζιγερ! 
χουν όλόου. 

Αιματώδης, ες, Jife κανλή, 
^j^j δερ,εβί. « — %οαβις ^^j £_\^ 
u.ı£ab*£t ύε^εβί. 

Γ ' ' ι 

Αιμάτωμα, το (Χργ.). f j f J} 
βερέ'Λί δε';.;.. ğ <u*jj' τεδρ,γέ. 

ΑίμάταιόΊς, ν; (Ι) 1»χ•_-\ Ιί- 
Τί,δαά, ^j^uM ίστιχαλέΐ δέ[Λ. Αίμοθαφής, ες, jjJl*<<M jfe 
κάν Ίλέ |7ουλεββέν. 
Αιμοβόρος, ov, ^^j jls κάν 

δόκιουοζού,^,^'^»• /ουν-ρίζ, jlj^^»- 
•/ουν-χάρ, iHi- σεαοάκ. 

Αιμομίκτης, ό και ή (Ν[λ.) 
Cw \^ίΐ \ ^1* φαδζίρ-ουλ-καραπέτ. 

Αιμομιξία, -i) (Ν(λ.) c*\Jk\jy£ 
οουάζούρ-οΰλ-καραπέτ, 1»^£1 .l»'j ζι- 
νάΐ άκραπά. 

Αίμοπερικάρδιον, το (I)jj'" 
jy,i νέζφι τα[Λθύρ. 

ΑιμοποίηόΊς, ή (Φσλ.) j^C" 
*j τεκεββούνι aept. 

Αίμοποιητικός,ή,όν^Φσλ.) 
(.j j^ [Λουκεββένι δέ^.. 

ΑίμόπτνοΊς, η (Ι) ^j^ 3 a J& 
κάν δόκΐόυρ^ε, fj >İ.Ju νεφίσι ös|a. 

Αιμορραγία, ή (I)4Tjfe κάν 
άκαά,^ j)L- σιλάνι δέ(Α, Jj.* νεζο. 
α — otvbç ^-^ul/lâ J5j> πουρόύν 
κανζα;:σή, J^j ρουάφ. 

Αιμ••ρρ:ιγ»ι;ός,.•ή, όν? (Ι) 

Αιμορραγ(έω)α>, (Ι) .1 Jj,* 

νέζο ίτ. [λάνι δερ. 

Αιμόρροια, ή (Ι) ^j j^ σι- 

Αιμορροϊκός, ϊί, όν, (Ι) 

gjy^ τνασουρι. 

Αιμοοροΐ'ς, ή πλ. οά Αιιιορ- 
ρο"ΐδες ; (Ι)^^-1; πασουρ πλ. jy\ £ 

Αιιιοορο&ιλία, ή (Ι) j!jü-\ ■ς c 

ί'στιδάδι νέ£ο. Αιμοσταγής == 40 = ΑιρεόΊάοχης Αιμοσταγής, ες, jL-'^-i- 
χουν-τΐάζ; i Jş± χουν-ρίζ, jkCf > 
^ουν-τσικίάν. 

Αιμοστατικός, ι'ι, όν, (Ι ι 
(•j «ijfe κκτίΐ δέ[Α. § (πλ.) τα- — κ<% 
>j »Jals ÇjtâJ τερκιπάτι κατίΐ δέρ.. 

Αιμόφυρτος, ov, e j^JT j^- 
νούν-άλουοέ. 

Αίμο^αρτϊς, ες, İÜ jjCJTjj o^ 
jx\ κάν δόκρεκδέν χάζζ ΐ?)έν, jji 
fliÎ νονν-άσάρ., 4li-. σεοοάκ. 

Αίμόχρους, οι/ν, dîj j>^- 
χουν-ρενκ, ^^ ^ jŞ κάν κιπι 
κηρρηζή. 

Αιμωδία, ή καΐ Αιμωδία - 
ομός, ο <\+Z,yj\ ούγίουσρ,έ, j.a_İ- 
χάδρ. § (έπ! οδόντων) ^-^ιϊ ^ο 
δις καρασυ-ασή, ^.η'** τεζρίς. 

Αίμωδι(άω)ώ, και Αιμω- 
δία ζω, j.**^! ούγιουσράκ, .| joi- 
χάδρ ίτ. .IjUiil ίνχιδάρ ίτ..| (επί 
οδόντων) jj^li^j δίς καρασρ,άκ, 
.ι ^jmîj-Lu τε^,ρίζ ιτ. 

Αΐνέτης,ό -τ χ [Λουρ.εδδε/, jTUİ. 
όενακιού, JİS'U-S. σενακνάρ, j.jfcCİ 
σεναβέρ. 

Αΐνετός, ή, όν, ζ^-ί- [JtffA- 
δούχ, ^Λί [Λουρ,εδδέχ. 

Αίνιγμα, το και Αίνιγμα ς, 
ρ 4.5.»^. πιλμεδζ! ; U"* ρουαρ,ρ.ά', jil λάγζ, ^- τσιστκν, ^• rlc^l. γ^άνηλτ[Λάοζ. 

Αινιγματίας, ό και Αΐνιγ- 
ιιατΐθ*τής, ό ^U*» ρουάαριαδζτ], Αΐνιγματίζομαι, kîjy* U"* 
ώΙ»4» <ν> -. [Αουαρ,ρ,ά σουρετι ίλέ σοΐλε- 
ρέκ, .\ 4.^' τα 'ριγέ ίτ. 

Αινιγματικός, ή, όν, JL*• 
[Λουαρ,ραλή, j,*Jü» ρ,ουλγίζ. 

Αινιγματοποιός, ό ^ Lt•* 
ρ.ουαρ.ρ.αδζή, U**»^"^ ρ,ουρεττίπι 
ρουαρρά. 

Αινιγματώδης•, ες, JLx»* 
ρ.ουαρ,ρ.αλή, ^λ* ρ,ουγλάΐί, >4α^ 
τα'ρ,ιγέ-άρ,ίζ. «Adyot — dfig ^U? 
λ51«λ καλιρ.άτι ρ,ουγλακά, λ-χ• 5 "^^ 
•jJ\ καλιρ.άτι τα " [λ ινέ -Jcp. ίζ . $ — ώς 
(έπρ.) ^jy* U** ρ,ουαρρ.ά σου- 
ρετι ίλέ, l•,*! λάγζεν, ^ \ 4, U.T κι- 
ναγιέ ΐλε, oj^i^^*' ρ^ουγλάκ όλα- 
ράκ, Jj/" γκιζλί, JLJ καπκλή. 

ΑινίοόΌμαι και — ττομαι, 
.1 λ.^ τα'ρ.ιγέ ίτ. uU^j-» ^** ^° υ " 
αρ,ρ,ά σοϊλε^έκ, oL»4»>- 4<l *>^Γ κι- 
νάνε ίλέ σο'ι'λερ,έκ. | . \ U\ ίρά ίτ. 

Αίνος, ο V- j λ?- χάρδ ου σενά, 
U* ^ r- λ» ρ-έδχ ου σενά,^ιΐ^- σιτα'ίς. 

Αΐν(έο>)ώ, .1 U*j jk?- χά|/.δ ου 
σενά ίτ. .1 L* ^ ^-λ» (J -έδχ ού σενά 
ό αίνων jwU /α[Λίδ. ^ ό ιτ κινούμενος ij£ ραχρούδ. ^ί^. , δ içi κε- Α"ξ, ή (Ζλγ.) 
τσί. \ ό — £Γ κετσί. «δέρμα 
alybç 'Αγκυρας Üzî τεφτίκ. § ό 
αστερισμός της Αιγός ^c άϊγιούκ. 

Αιπόλος, b Ji»^ ^^ κετσί 
τσοπάνη . 

Αίρεόιάρ^ης, ό Cpu, \ifj~> Aıpedıç '= 41 = AıdOndıç σερκερδέΐ πιοά-'τ, ^Jb-j* Cisâljoaçc- 
ζέτ [Λουοζηδή,Αί!^ ^1^, ρε'εσι φιρκά. 

Aıpedıç, ή (Φλσ.) ^_λ!» [Λεζ- 
χέπ. § (Έκκλ.) C^Mj ραφιζέτ, 
ıl^aMj ρκφιζιγέτ, c*pui πιδά'τ. 8 
(Ν{Λ.) Js^i σάρτ, π>. Ul^i σε- 
ραίτ η Jsj^ σουρουτ. « — άνα- 
δλητική İşj£-V hj» σάρτι τεεχηρί. 
« — διαλυτική ^ i»^ οάρτι 
οεσχή. « — αναγκαία >jY Jj^İ 
σάοτι λαζψ-,. « — αδύνατος ±>^Ζ. 
jCr ~ρ σάρτι γάϊρι {λου{Λκίν. « — 
επιεικής 2% Js^ σάρτι [χουλαψ.. 
« — μή έχιεικης f%> ^ Jpjî, σάρτ& 
γάϊρι ΐΛουλαψ.. «τό έκτης αίρέβεως 
ήρτημένον Js^aJl, j^L» μουαλλάκ 
π«τ-σάρτ. 

Αιρετικός, Λ, όν, (Έκκλ.) 
^Μ^ ραφιζή, C^j^ J-a| έ'^λι πι- 
δά'τ, &J&. χαρδζή. 

Αιρετοκριοία,ή -.5^ ταχκήυ 1 ,. 

Αιρετοκριτής, 6 &■ [Λουχακ- 
κέ{/., _^γ [ΛΟ'-ψεγ-γ&ζ. 

Αιρετός, ή, όν, jul*.- σετσιλ- 
ρς, «^-"[Λουντεχχάττ. « — ο£ dt- 
καοταϊ <ü&-* f»fe£. χ ουκ^άυ ι .ΐΑουντεχ- 
χαπε. 

Αιρ(έω)ώ, ^U άλρ.άκ, jJî_>İ» 
τουτρ,άκ. $ .| L•^ ζάπτ ίτ. § ({/.σ.) 
— οϋμαι ^-J τερδζιχ ίτ. § (πθ.) 
Jc'^uL*'! ιντιχαπ ολουν|Α«κ. «<ή- 
ρ^ ήγεμων ^ 5 \ ^\ğ>\ ^\J κη _ 
ράλ ίντιχάπ ολουνδου. ğ ήρημένος 
*J**'~* [λουντεχναχ. Αίρω, ^*j.jJIs καλδηρίλάκ,- «JJ" 

. Ι uj τερφΓ-ρέ©' ίτ. .1 ^ρ! ίλάίτ. 
3 jjU άλρ-άκ, .1 ,_~jf κέσπ ίτ. « — 
τήν άγκυραν .\ J3 *>j ρέφ'ι λεν- 
γκέρ ίτ. ğ (f -σ.) £$& καλκ^άκ, 
.^1 ^İj"^ [ΛουρτεφΓ 6λ. § (j /,,τορ.) 
• toJ^jj δέρ ούχδέ ίτ. 

Α\0%ά•\θψα\ 9{ $ί£> η j^j- 3 δουϊ- 
ράκ, .1 ^^ _^U**.| ίχσάς -χήσς 
ίτ. §(ήθ.) Jj*^ άνλοψ-άκ, j f fi 
.1 J|jj\ ψεχ[Λ βέ ίδράκ Ιτ. « — ψϋ- 
%ος Λ^^ o>_r" σοούκχήσς ίτ. « — 
μεγίύτην ενχαρίβτηοιν c~_t «_Ü^- r ia> ^^^ ^_λ [λαγζουζιγετι άζηρέ 
χήσς ίτ. 
Αισθαντικός, ή, όν,^Ι^Μ 

ίχσιζσή. ^ ν Ιόε Ευαίσθητος. 

Αι d θ fıçıcı , -co \s^j δουϊ[λά 7 j*j jj 
δουϊγού, ^^ χησς ; ^-L^l ίχτισάς, 
Cj\-*~>- χασιγι,άτ. § J J' ,I! 'U' τεεσίρ, 
Ό^Ι^νΊίτεεσιράτι καλπιγέ. §jfeCM 
έφκιάρ, jUx^I ίττικάδ ^\j ρέϊ, oU* 
νιγιάτ. « ευγενή — τα J^>- 3 <ujT j£s\ 
έφκι,άρι κερι^έ βέ δζελιλέ. « φι- 
λόμουσα — τα α!\^^Ιμ> Jgi\ ίο- 
κιάρι [Λα'ριφ-πτερβερανέ. 

Aid6ti|iaxiKOÇ5 ti, όν, ^^.i 
χησση. 

AYdOndıç, ή j*ı^ So'jîyou, cr >. 
χήσς, ^-LJa-l ίχτισάς. ^ ^y κουβ- 
βέτ. «ή — rijg ακοής α*»- ^.^ κουβ- 
βέϊ σε[χά', .^«. σερ/, «ή — r^g όρα- 
0εως »^\> »β κουββέϊ πασηρέ, ^^»ι 
ιτασάρ. « ή — r^g y£v^£cog aîjIj *Oj5 Αΐίίθητήοιον — 49 χόυββέΐ ζαϊκά, j^j '(^βκ. «ή — ti^ç 
αφής -u^ c e y κουββέϊ λα|λ*σέ ? υΑ. 
"j.i'j.:. «») — tijç όύφρή&εως 4*U Oy 
κουββέϊ σχοαέ, _- πίγ.φ . «αί πέν- 
τε αίβ&ήΰεις 4^?~ ^f\y- /κβάσι 
ναυ,ισέ. «εχαύε τας αΐ6%ί\6εις τον 
^j&IwjAc ıjjya - .,^Α* άκλτ,νί-σου- δυρηνη γάίπ ίτ^ί. οΐϊ κ- Αίοθητήοιον, το , 

Αχοθη~ΐκός,ή, όν,^^-^ χησ- 
σ£ ğ ^*Ιλ [Αουτεεσίρ. 

Αίίίθητό^,ή,όν/^^^^αχ^ούς 

Αίοιοδοξία, ή ^c γκ,υυ,ν. 

Αιονόδοξος, ον, ^e* μ,ουτε- 
γΏΐ|£~ιν> [γελούν ίτ. 

Αν<ίιοδοξ(έω)ώ, • Ι j-^" τε ~ 

Aıdıoç, α, ov, J^y^l όγουρ- 
λου, J^ /ζΐρλί, j^ μεΐ{ΐΛΜ^ 

\~f (χεϊ[Λενετλτ]. § jL•^ πα^τιγνζο. 
JU.Ç' νίκ-οάλ, χ*_- σαιδ, ->j_«*w> 
[Λεσούδ; ıljU [/οϋϊτχρεκ, τ -y οερ- 
ρούχ. ğ 1U σζλί[Α. « έπ' αίΰίοις 
^.Ρ" j ΐΓ^υ τεπίρρονκεν βε τεγέυ.- 
ΐΛουνεν. « — οιωνός jy.fi $\ όγούρ, 

ycı'îfc. « εκλαμβάνω τι ώς — ?/ οίωνον 

Λ il^l jvi- Jlj φάλι χκ'ΐρ ίττιχάξ ί~. 
£ (σγ/.ρ. και ύπρθ.) αίσιώτερος — 
τατο^ j* \ έΐ;Αέν. § — teag ( έπρ. ) 
iİjj•^ όγουρλού^ λ -U^jU- τααδετ- 
[λενοανέ, Uf τεγε|Λ|Λθν.νε>, UU σά- 
λιρ.εν. ğ (έν τέλει έπφτολών)^-». 
ήΐεδούν. αάφίκοντο — î'cosJ^jUL έτεπ-τίζ, j^l» οχ•/''ης, JLL»? Aicfftpöç 

JjJy σάλψέ'ν βουσοντ^πουλοουλάρ. 

ά'Ι'π, CİlJj ρεζαλέτ. 

Aîd^£»o6toç, ον,^Ι». τσαπ- 
κήν, J..U φασίκ, _^Ι• φαοζίρ πλ. 
jU? οουδζδζάρ. 

Αισχροκέρδεια, ή λ^: 9 JîUj 
<ü-_\ jİS' _jf AJ βεσα'ίλι καπι/έ ίλέ 
κέ^τπι κιάρ ^[J^jji _,&"&>- '/Ρ^'-Ι 7 ^- 
λήκ, J^fjJ.'^ δολαν&ηρηδζηλήϊί, 
^jl-p άί,'γταρί, <_ί&^\ ίρτικνκπ, 
Uîj1 ΐρτισά. 

Αΐίΐ^ροκεοδιις, ες, JS^-*- 
χ Λ ε κι ': ρ , jl• ^ χί^πάζ , *^ λ'^!> 
δολανδήρηδζή, jL : p άϊγτ,άρ, ^V 
[^.ουρτεσσά;, <-£-> y [χουρτεκκίπ.^ — 
cog (επο.) As.^"i άλτσάκδζε aTİjIS'^s- 
χιλεκίάρανέ. 

Ανοχ^οκε^δ(έω)ώ 9 .\3^^4. ; >- 
•/ιλεκΐ7.ρλήκ ίτ. .\ l 3^j--*•'^.^' οο- 
Λανδηρηδζηλτ,κ îf• -i t5j^ - y^-J 1 -^ 
Φτικιάπ - άΐνίαρι ίτ. 

Αιο'^ρ'ίλογία, r, JU.U ^.Γκε- 
λιάΐΛΐ οχγίς, Ct[J oeyxöh,^xJ 
καζά, jjL^s? οα/σιγίάτ, 

Αΐιί^^ολάγοί, ο j^y» CjU-s? 
οα•/σιγΐάτ Ιτοϊλειοζη, J»\J ον/γάς, 
>wij\ έοεπ-σ^. 

Αίοχοολο γ( '4o>)(î>,uU4 ;> ^'sl» i^s? 
φαχοΊγιάτ τοϊλευέκ, .\ ^Λ5 καζά 
ΐτ. .1 ji,^ 1 τεοαχχούς ίτ, 

Aui^orso.ıoç, b ^».lâ φαδζιρ. Αίο^ρότης = 43 = Αιτιολογικός οεχχάς. ^ \ά <ρενά, JjT κιοτού, 
pc 3 παπίχ. «jijibf — α a^^^^U-İ ά- 
χλάκι κκπιχε. « διήγημα — όν 

Αιο^ρότης, ή tS^iJİ έδετ;- 
σιζΧί*., J*s2 οουχς, Ccl£ σεναάτ, 
t-olfjıp άδέ'Λΐ έδέπ. 

Αιϋ^ρονργία,τ, vLJU -χαπκΐς, 
«1£ σεν:/.'^ cl^is? oay'nyıaTjJUsi 
λ^^ 3 ΐοά'λι '/-açkıyı. 

Αιο^οονργός, ό >jj) έδεπ- 
σίζ, vIjU- yocki:, jlU? 9 ν πΑ^' 

Αιο"χρονργ(έω)ώ, .1 d)>~ı.s\ 
έ^εττ-σΟακ ίτ. dla^J ^ί^ 3 οού"/ς 
ίσλε[Λεκ, •Ι ί^ τεοαχχούς ίτ. 

νηδζαλετ.^ ^_^ αίπ,Οΐ^οεζαλΙτ. 

Αίο^υντηλία, η -i^.yf ψ 7 -'/ Γ 
δζο'^ινέτ, (^jLe^vi σερε|7-σαρι. 

Αίίίχνντηλός, ή, όν,^Λ"^ 

ρε^σάρ, yj-^ [./.ανδζούπ, .ju^^İ 
σ$ρ|Αεν()έ. 

Ald^i/V(j>, J^-a."^! ούτανδηρ- 
[λάκ,^ΐΓ^ ούταν[χάκ, .\ ι_> Us" 3 ç J^ 
cîz'j. o'j' /ιοζάτ: ίτ. ^ »xj>^İ> 5 ^yf" 
.^\ »χαγοζουττ 6ε σεραενοε ολ. 

Α''τηξΐα, το <^»^υ> [/.ατ)νθΰττ,- 
ıJJ» ταλέπ. 

Αιτη dıç, ή <v»<c^j\ ίστεαε, ^Jlİ» 
τζλέττ, \cjo4 ίστώά. ^ U-j ρώζά, 

ğ (Ν(Α•) ι5_ρ-» οαβά, \cjü-1 îcTTt- δά', ^Jds ταλέπ, «το εγγραψον 
της αίτήβεως **\i\c£L~\ ίστι^χΊχ^.ε, 
JU^p άρζι/άλ, Uj£~\ ίττιδά. «κατ' 
αίτηβιν τον Εισαγγελέως ^ j_* 
<* /j3\ ^Afi\x-\h £Lj>j9 [λουό^άϊ ού- 
μ,ουρ,ινίν ταλπνά^εαί ούζερινέ. « — 
οεραπείας (Ν[Λ.) 4a\»'jI=M ίχποέονοί- 
αέ, 4aUJ<2. (ηκιαγετ-νκ^έ. 

ΑιτητΛς/ ο ^i.lfe ταΧί'ίΓ•. 

Αΐτ»ιτικός,ή,όν, jlk ταλεπί. 

Αΐτητός,ή, όν, JJa jljlİ» σα- 
γιάν& ταλεπ^ vj^" [/οετλουπ. 

Αιτία, ή »_λ- σεπεπ, C.U ήλ-• 
λέτ, ^ 5 βεσιλε. «ή αρχική — 
■*Λ*>\ Cİp ήλλετι άσλιγε. « — κν- 
ριότητος ύ^ ^_α- σεπέπι ρι.ουλκ. 
«f| αιτίας jau*» σεπεπόέν^ J^^j 
δολζ'ί. 

Αΐτίαοι^ΐ ή <£•\ J^ *—ί— σεπεπ 
άδδ ίτΐλέ, £-*--> σεπεπιγέτ. 

Αιτιατική, ή (Γρ;Λ.) 4• J_y•^ 
αεφου'λουν πιχ. 

Αιτιατός, ή, όν, ^u uou- 
σεππέπ, UU χασήλ. «6 Λατ^ρ 
^<?rl ro αίτιον και ό vibg το — ον 
jA .u -λ U U_5\ ^ L_4«-• j ν πεδέρ [Λουσεπ- 
πιπ βέ 6γου7, υ,ουσεττπεπό&ρ. 

Αιτιολογία, ή ^_ν— jL- 
ιτεγτάνι σεπέπ, U LW τα λιλ. . 

Αιτιολογικός, ιί, όν, ^şj-*- 
σεπεπί, ^^.ja ρ.ουόζίπ^Λ•" τζ'λιλί. 

« l UOpiOX' OV (Γρ[Α.) v^-U- v!j\jI 

έδάτι σεπέπ, U LW cbl έοάτί τα'- Αιτιολογ(έω)ώ — 4 

μουδζιπΙ. «t6 — bv tfjg άτίοφάοεωΰ 
if^TJ* V^ < -^" χουκ[/ιν έσπάπι 
μουόΤιπεσί. 
Αιτιολογ(έω)ώ, .\ L»i-1 jU 

πεγιάνι έσπάπ ίτ. .1 jL cjU»\ j4jI 
έόιλέ βέ έσπάπ πεγιάν ίτ. .1 JJ*r 
τα'λιλ ίτ. di» Ju<jf ,_u» σεπεπ γκτό- 
στερ|χέκ. 

Α\'τιος, α, ov, c : « σεπεπ, 
»_->-j* ΐλουοζιπ, ^j^» {Αουεοοι, ^Α 
παις, ^jlı 7Îahi,|\_4~* [λουσεππίπ. 
"ο" <9eog «Zî/îu ό — απάΐ/των των 
αίτιων J| ^ ^JL"^^»- JL.İ" jp- 
j^ l_-l χάκκ τεάλια χαζρετλερι σε- 
πέπ- ούλ -έσπάπδιρ. «γίνομαι — 
^«/J »-*ί*" σεπέπ βιρρ,έκ, ^,u» ^Cle 
._j\ ηλλέτ βέ σεπέπ 6λ. ,.Ι J_J*Î 
τα 'λ ι λ ίτ. «τό τελικον — ov cAe- 
<J"\c ήλλέτι γαϊγέ. « το φνΰικόν 
— ov A.s»Ja C.)ie ήλλέτι ταπιγε.«τό 
ήϋ-ιχόν — ν *jU Cİp ήλλέτι άδιγέ. 

Αΐτι(άο)ώ{ΐαι, lJİjp-Cj, j*.C*. 
.1 σεπεπιγετι χιρινέ άτ<ρ ίτ. «> 
.\ j U— \ 3 άζβ ου ίσνάδ ίτ. 

Αίτ(εο>)ώ καΐ Αιτ(έο)οϋ- 

■μ α ι, .1 , Λ-ί» ταλέπ ίτ. ^,»Uj*-l 

.| Ujc-l ίστιρχάρ.-ίστιδά ίτ. «α/- 
«ΐν χάρ^ν .\ jU ^jf ^ ciLJ λούτφ 
ού κερέ[Λ νιγιάζ ίτ. «αΐτειν <5υγ- 
γνώμην ,\ ^ss. fUj^ ίστιρχάμι 
ά^β ίτ. § ό αιτών ,_JU» ταλίιτ, 
^λ^λ [Λουστεδί. § το αΐτονμενον 
^jiU» [Αατλούπ, \cxu~« [Λονστε^ά. 

Αίφνης^ (Έπρ.) «^. jjj. πιρδέν 4 s= Ατών 

• πιρέ. (J/^î ανσηζην, Î& πάγτε- 
τεν, ;U£ φούδζετεν, JUjj δερ- 
/άλ ? 4aUİ1» πιλ πεδαχά, ^α^ βέ- 
χλετεν. 

ΑιφνιΥδιος, α, ov, >«Μ άν- 
σήζ, JV φουδζαί', jl^T Ι" να κε- 
χάν, ejjlı παδιρέ. $ — &»£ ( επ Ρ•) 
^jrv-iT ανσηζην, S U? οουδζετεν. 

Αι^μά^ωοία, ή &j?A έσιρ- 
λίκ, ıl»jU\ ίσαρέτ. 

Αί^μαλωτεΐ/ω και τίζω, 
.| j~u,\ έσιρ ίτ. Λ jL\ ίσάρ ίτ. cd 
^MeATjUi τάχτι icap ει δε άλρ.άκ. 
§ (πΟ.) — τίζομαι . 3 \ _^\ έσιρ όλ. 
jsM »aTjUI C^• τάχτι ί<7αρετδέ ά- 
λην^άκ. 

Αΐ^αλώτκΙις, ή και — τ'ι- 
cîuoç, ό jU\ ίσάρ, C>j{~\ ίσαρέτ. 

ΑΐΥ^ιόλω^ος, ό ^L•*^ τουτ- 
σάκ, ^^«1 έσίρ jj— -U |7.εεσούρ ^«^ 
σεπί. 

Aı^y.n 9 ή £jl tij_^^ σιβρι ούδζ 
uiJii '^o'-'po'JV^ ζ^ 3 \ οΰοζ, dy νούκ. 
«^— της λόγχης ^ ^^ ^ιζράκ 
πασή, jU -σινάν. 

Αιών, b 4. U μαγέ, ,,^αρ ασρ 
π"Χ. jLaPİ άσάρ,^^5 κάρν, πλ.^^9 
κουρούν. § (εν γένει) J5 * δέβρ, jUj, 
ζερ.άν, jbi δέχρ. « ό μεβαΐος — 

k-^ j^i κουρούνι βαστί. «ό^ρν- 
βονς — ^jbJJl v^î* ασρ-ούλ-ζε^επ, 
vLjU-^Uj, ζε^λάνι σααδετ. g C^jo Ι 
έπεο^& τ. ^ ί « £ί<? αιώνα τον άπαντα 
ı\ i t\x\ έίτοί-ουλ-άπάδ . « (5 — τον με- Αιώνιος — 45 == 'Ακακία γάλου Αλεξάνδρου ^üpjJuCI ^ 
άσρΐ ισκενδέρι άζή[Λ. 

Αιώνιος, α, ον, ^λ,Ι έπεδί, 
J.J/» [Αουεππέό„_^1 έζελί, fUbai'J. 
«αιωνία του ή μνήμη ,Jl«r4İil^.j 
ρκχ^έτ άλλαχου τεάλ,ια, C?-j <ώ\ 
j^J^l άΧΚόί/ ραχρ,έτ έϊλεσούν. § — 
ıcog (έπο.) UI επεδεν, U^ [λου- 
εππεδεν, l/h οάΐρκχ. 

Αΐωνιότης, ή ^λΙ έπεδιγετ, 
jjii- νουλούδ, <Î*3jl εζελιγέτ. § 
(Έκκλ.) £jy-\ άχιρέτ, Ujb oapt 
πεκά. 

Αιώρα, ή ^UJJU» σαλληνκάτς, 
t^U- σαλληνδζάκ. 

Αιωρ(έω)ώ, ^^j.'^İU» ojİja 
γαβαδά σκλλανΝηρ^άκ. § (π9•) — 
ονμαι tOUU» »j'i_^a χκβατά σαλ- 
λαν[/.άκ. § (^τφρ.) .1 jjj? τερεό- 
δουδ ίτ. .jl joJu» [ίουτερεδδίο όλ. 

Άκαοη^ιία, ή Uofel άκαδέρ- 
γτα, tJjU» ^f > ένδζου^ένι ρ-α'ρίφ, 
jüU ^ώ\ ένδζουρ,ένι δανι'ς. « — 
των επιστημών jyaU j|j δάρ-ούλ- 
οουνούν. « ή — Τών Ανατολικών 

σάρκινε άκαδερΧ 
Άκαδηηικός, ή, όν, ^,Α 

-«UaP^jU» ένδζόυ'αένι ρα'ρίψ άζα- 
ç7j, (5 «.L a pl jjiiJljİJ δάρ-ούλ-φουνούν. 
άζασή, jVjV^ojğ! άκαδεμί έρπαπί. 

♦Ακαθαίρετος,ον, 3^jj». ^ο- 
ζουλμάζ, fl.\3£.w» άδη[Α-ούλ-ίν- 
χιδά^. ğ (Πολ.) ^9j cg-^-rJ-ıi^ ( j>a<*1x\ σεφκτι-ρουτπεσ! ρέφ' ίδίλ- 
(λε^ίς: 

Άκαθάριό*τος, ov, j^lj^ 
τερ.ιζλ'ένιτ,ε^ις^ >&£* jJ> γάίρι ρ,ου- 
κασσέρ, j^ü» j& yai'pı ρ,ακσούρ. 

Άκαθαρό"ία, ή c^ş* πισλίκ, 
jljlj^ |λουρ6αρλήκ. § CsÜii (»oe ά- 
δέρι νεζκφέτ^^" τελεββούς,νΐ~*1*ι 
νεδζασέτ, j-aS καζέρ. § (Ι) ^l/j 
J»}H:>-1 δεν<κσέτι ίχτιλάτ. 

"Ακάθαρτος, ti, ον,^ πίς, 
di. Ιί νά πάκ£,£*Λ>-χαπής,_,\.)^. (-ίουρ- 
δάρ, £•»\4 νεδζασετλη, jj^l καζήρ, 
u iifc νεδζίς. « — α πνεύματα Hjjj 
aîmİ- έρβάχι χαπησέ. 

'Ακάθεκτος, ov, jU^jl i^ 
ζάπτ όλουν[/.άζ, i»^^* ,Ji γάϊρι 
[λαζπούτ^ ji^ σερκές. 

Άκάθιοτος, ov, JUjjTjI ο- 
τουρ^άζ. 

Άκαιρολογία,ή jj-»^-b»jU \.* 
νά πεδζά βέ {/.ουνασιπ σόζ, jbüf 
UH«* κιουφτάρι νά πεδζά^ . j^yb γε- 
ζεγιάν. 

"Ακαιρος, ο ν, ±~"ΐ 5 βακητ- 
σήζ, UIT νά πεδζά, v^^Ul»' νά ρ.ου- 
νασίπ. § — atpeog (επρ.) i3j4j! j-u."â^ 
β<ζκητ-σηζ δλαράκ. Ι^ΙΓ νά πεδζά, 
JÇjj*> ^-U« Ι»" νά {λουνασίπ σουρέ- 
τλε . «^f^yca άκαίοως JPdj^ 
.\ c£j*5 πι βάκτ άρ,ελ βέ χ^ρε- 
κέτ ίτ . 

'Ακακία, ή di^XX^ κιότόυ- 
λόυκ-σόυζλόύκ, j^j•* <^»^^ σαωβέτι "Ακακος = 46 

δερούν, Jıl^jU χουλούσι κάλττ^ 
Οαρ ήφφέτ. § (Βτ.) L-.(S\ άκασί- 
για, ^IcTJaÎ- σάντ άγαδζή. 

"Ακακος, ov, (jy.JÜUf οενα- 
λιγι Yip'îi, cJi ^jJU. χαλίσι κάλπ, 
j^jjjU» σαφ-δερούν, Jj»jU σαδε- 
δίλ, ci-ip άφήφ. 

Άκάλεοτος,ον, j^U^l jjy^ 
οαβέτ ολούνμαμης, y>Jw >έ γάϊρι 
ιχεδούββ. 

Άκαλήφη, ή (Βτ.) jIpj^i\ 
Jj\ ησηργάν ότου. 

' Ακαλλιέργητος, ον, (Γργ.) 

γάϊρι ραχρούς, jij» ιΐος, JL. χαλί. 
αγαΐαι — ot <JU ^Μ^Ι apsr^iî χα- 
λιγέ, Cj\j» ^Mjl άραζίϊ [7.εβάτ. 

Άκαλλ{ι>πιο*τος,ον, y^ jj> 
γάϊρι μουζεγ-γέν, jU σαδέ. 

Άκάλνπτος, ov, jul^l öp- 
τουλραμης, jy.w> >ρ γάϊρι ρ.εστούρ. 
g — coç (έπρ.) ^"l^y^-va >ρ γάϊρι 
[χεστουρανέ. 

'Ακαμάτης, b JJ* τενπέλ. 

'Ακάματος, ov, J,Uu^i ού- 
σανρ.άζ, jj"s ,3 πι φουτούρ. 

"Ακαμπτος, ov, jUmj'üi ~λ* άδτ)[Λ-οΰλ-ίνΓτάο. g (ήθ.) ılij ,_j 
πι ρηκκάτ, JjCi*. σενεκ-δίλ, ıS 
jijy κατή γιουρεκλτ). «εμεινεν — 
εΐξ τας παρακλήσεις μον 3 U^ 
jj^Jla j^U* j^. jj^-leh ριδζά [iz 
ίλτΐ|Λασιρ.δάν γάϊρι μουτεεσιο καλ- 
[7.7ΐσδιρ. "Ακαπνος 

'Ακαμψία, ή tcjiy πόυκέ^ε^ε^ 
,JlkıO\ αλρ άδέμι Ίνι'τάο. 

Άκάαωτος, ov, juw $\ ολ- 
(/.<%[/ η ς, ^U. χά|Α. 

"Ακανθα, ή JZ* δικέν, J^i. 
σεβκ'ν, J.J νιξ, jU- χάρ. ğ (Βτ.) 
ϊ&*4** JÎ\ αϊ πεντσεσί. «ή — τ Γ 3ν 
ίχ&νων Ji^^ jJt παλήκ κηλ- 
δζηγή, .^1* j\i. χάρι |Α«χή. 

Ά* άνθινος, n, ov, J^Çj δι- 
κενλή, ^_^» [χουσβίκ. « — στέφανος 
Ûjîa ρ Ιϊ τάόζι [Λουσβίκ. 

Άκανθίς, ή (Ζλγ.) ^β IL- 
σακ-ά κουσόυ. [κενλή. 

Άκανθοειδής, ες, J^Çj δι- 

Άκανθοπτερνγια, τα (Ζλγ.) 
^41 jy^ [ΑουσβΙκ-ούλ-^ιτπέχ. 

Άκανθοφάγος, ό (Ζλγ.)^^ 
ν- οικέν γεγεν, j\j>- J&. Χ^ρ-χάρ. 

Άκανθοφόρος, ov, J^Tj δι- 
κενλή, ıjji J*L. χαμ,ίλι σεβκι. 

Άκανθόχοιρος, ο (Ζλγ.),3^Γ 
κιρπί, JkâxS κουνφούζ", JI α,Ί J& γαρ- 
ένδάζ, C^jU. χαρ-πουστ. 

'Ακανθώδης, ες, J;Çj δικεν- 
λή, j^jU. χαρ-ζβερ. ğ (μτφ.) 
^^f γκιόύοζ, J^i* μουσκίλ, ^^»«? 
σά'π. «ζήτημα — ££ ^ j;^ ρυ- 
σκιλ [Λεσελέ. 

Άκανόνιοτος, ov, Ji=u ju> 
γάϊρι μουντεζάμ, ^jU. jje^li καϊ- 
δεδέν χαρίοζ. [δου[Λανλάνμαρ.ης. 

Άκάπνιοτος•, ov, ^U^iUjJ* 

"Ακαπνος, ον, _^1*_^ δου- Άκάρδιος 

ρ,ανσήζ. «" — πνρίτΐξ Zj^j\ >-! U jJs 
δουρ,ανσηζ παρουτ. 
Άκάοδιος, ov, και — δος, 

OV, V->V δζανσι'ζ, j-"G.y γιουρεκ- 
σίζ, ύ^^β κορκάκ, »JlîL. χαιφ. 

Άκαρής, ες, <aJ κησσά, ^^ 
ρ,ουχτεσσάρ. § ^ι> άκαρεί „j,J\(kvıhe, 

"Ακαρι, το (Ζλγ.) ^jjjl jc- 

πεϊνιρ κούρδου. 
'Ακαριαίος, α, ον, ^4ϋ•> ^ 

πι ρ οακηκκλήκ, Α^^γεκ-δαΐΛε. 

Άκαρπία, ή JJj^»^ ρεϊβασιζ- 
λικ, jW\ «Jl^j-u* ρ,3θ'οουρ.ιγέτι έσ- 
ρ,άρ, jÂî•• άκρ. 

"Ακαρδος, ov, y,j* ρεϊβα:- 
σιζ, jU"V| fj-^A ρ.α'όούρ„-ούλ-έσρ,άρ, 
^^ jip γάΐρί ρ.ουσερ.ρ.έρ, >£ρ άκήρ. 
3 y-eJbli φαϊδ•εσίζ. «αένδρον. — ον 
e Α jû> \ j*r~ σεδζιρέϊ γαϊρι ρ,ου- 
σείλί/,ερέ. Άκάρφωτος, ov, J^^'-j^ 
τσίβιλέν^ε(ί.νς; j-^j^• τσιβισίζ. «τήν 
άκάρφωτον βανίδα δ άνεμος αρ- 
πάζει (πρ(Λ. Τουρκ.) J.^* >°.^Γ 
^Τ JS^j τσιβ'ισιζ ταχταή ρουζ- 
γκτάρ άλιρ. 

Άκαταβίαοτος, ov, j^ >έ 
γάϊρι ρ.εδζπούρ, ji^U^jl _>U-I ίοζ- 
πάο 6λούνραρ.ης. 

'Ακατάβλητος, ov, yP» γε- 
νιλρέζ, (»V- >* ϊ άϊ ? 1 (^νχεδδίρ., 
J& j\i> ^ δεφΐ" γάϊρι ρ,ουρ,κίν,, 
£İ»jJ^l ^ αουρ,τεννι-ούλ-ίν^κρά. 47 = 'Ακατάληπτος 

Άκαταγέλα<ΐτος, ov, jJ> 

\y^~A γάϊρι ρ,ουστεχζά. 

Άκαταγώνιοτος, ov, >J£f 
γεγιλρ.έζ• > ο^ΐλ» >έ γάΐρι ρ,αγλούπ, 
jlLj\ 4.1ρ γάλεπε όλρ,άζ. 

Άκαταδάηαοτος, ov, k^ 
JU^jl ζάπτ όλου'νρ.άζ, Js^^a js- 
γάϊρι ραζπουτ, jj^-i» j^p γάϊρι ρ,ακ- 
χουρ^ ^Jm *İ λά-γιουγλεπ. 

Άκατάδεκτος, ον, yh\ JyT 
τενεζζούλ ΐτρ,έζ, JjJce ju> γάϊρι 
ρ.ουτενεζζίλ, jS^a ρουτεκεππίρ. 

Άκατ αδέξια, η JyT ^ άδερ.ι 
τενεζζούλ, ^5υ τεκεππούρ. 

Άκαταδίκαοτος, ov, j\p 
(*_jO• γάϊρι ρ,αχκ,ϊουρ. 

Άκαταδίωκτος, ov, _j,r 
jLaIî^I τεα'κΐπ όλούνρ,αρ.ης, ,;Ua 
Θουάώ. 

Άκαταζήτητος, ον• ^J. 
Jfc/î^jl τεχαρρη ολούψαρ,ης, ^â,r 
JLaU^I τεαΥιπ όλούνραρ,ης., JL» 
ρ,ουάο. 

Άκαταίθατα, (Έπρ.) J\S\ 
j\i 3 \ άσαγτ) όλρ,άζ, J^l όλαδζκ- 
γη. « το πωλώ — πέντε γρόΘια 

?J*. : ^ φ}«ϊ\τ\ ^3^ όλαδζαγη 
τΐές γουρούς σατίγνορουρ.. 

Άκατάκριτος, ov, (*j>^• J& 
γάϊρι. [ο,αζρ,ούρ,. 

Άκατάληκτος, ov, ye\ πιτ- ρ.έζ ; ^Ij δαϊρ.ή. 

'Ακατάληπτος, ov, jU^^T'İ 
άνλασηλρ.άζ ; jU^i^kH άνλασηλά- Άκαταληι^ία — 48 = Άκαταό"κεύαό*τος |j,oc£, Jî«j *İ λά-γνκ'κήλ, iJjJij *İ 
λά-γιρυδρεχ. $ ^iL» ji» γάΐρι [Λουν- 
φεχί[λ, Jjâ»* >«> γάΐρι [χα'κουλ. 

Άκαταλη^ία, τι ^il\ ^ ά- 
δέ^-ούλ-θέχ[; . 

Άκαταλληλία, ή c^-b» j».ap 
άοέαΐ [;ουνασεπέτ. 

Ακατάλληλος, ov, j\*r 9 \> 
γιακησρ-άζ^ j^ij».^ ούΐγουνσούζ, yj> 
^*-U»yaîpı ρ>.ουνασίπ ? 1^1»' να πεδζά, 
\-jv. C να σεζά, Uj \i να ρεσά 7 Jj'Üj^ 
γάΐρι λα'ικ, J**'. C να πε[Λα^λ, jjp 
jal^ γάΐρι [Αουβαοφίκ. 

'Ακαταλόγιστος, ον, (Νρ.) 
ıJltM ρ.ουάφ. 

Άκατάλντος, ον, ,χλ^Η] ,ze 
ρ.ου[ΑτενΙ-ούλ-ΐν/ιλάλ, τ -LJul Jjfe lı 
να καπίλι ΐνφισάχ. 

Άκαταηά^ητος,ον, <^^Ju>yJ> 
γάΐρι ρ αγλουπ^ jj^-i» >έ γάΐρι ^.ακ- 
χούρ. § (ρτφ.) Jık^s-^r δζερχι 
γάϊοι καπίλ, ^^i καββη. « — ta 
επιχειρήματα ^β ^jIjJJjU epoc- 
ράτ βέ έδιλέΐ καββιγέ. 

Άκατααέτρητος, ov, jlku» 
σαϊλαάζ, jjı*rj>lâlı να καπίλι τεαδ- 
δάδ, jU^-jı χι σοιψάρ. 

'Ακατανίκητος, ov, y^\yt- 
νιλιχέζ, j^L.jt» γάΐρι [Λακχούρ. 

Άκατανόητος,ον, jUv &* 
άκηλά σηγράζ, ^£}Γ Î άνλασηλράζ, 
,3*«ΛΙλά-γιακήλ 3 .rf-i'tf λά-γ^ουοένα. 

Άκατάπανο*τος, ov, Jl.jjk 
όουρρ,άζ, fcke> jü> γάΐρι ^ουνκατί', ^\ι δαϊρί, ^jU* £; ουτε^άδή . $ — 
αυοΊτω^έπρ.) ^1»% πίλα φασιλέ, 

ıJaL• ^1 λά-γιούνκατή'; l^j δαΐαά, 
lolc* {Αουτερ,άδιγεν, λλ,χ* χε^/ιίέ. 

Άκατάπειοτος, ov, jJ>j-\£\ 
J5? ίκνάΐ γάΐρι |Λου[Λκιν, jLJ^lf Uil 
ίκνά όλουνρι,άζ, ^ολ (Αουσήρρ. 

Άκατάπληκτος, ov, y\ yJ- 
τεχαγ-γ^ούρ ΐτ[/.έζ ? j,*b» ju* γάΐρι 
ρ,ουτεεσίρ. 

'Ακαταπόνητος, ov, JU^ 
γιουρουλ{λάζ, »Jı*, V λά-γιουγλέπ, 
jy?^ πι οουτουρ. 

Άκατάποτος,ον, jl^ 3 \£y^,\ 
ίπτιλά' όλουψάζ, Ju "i! λά-γιου- 
πέλ', *1:,υ» >e γάΐρι ^ουπτελά' . 

Άκαταπράι/ντος, ov, jf~î 
jU'^l -^/»Ir^l τεσκιν όλούνμαρις- 
6λοϋνμά'ζ\ 

Άκαταπτόητος, ov, jU 9 ^ 
κορκ(χάζ, t_*L Ι νάχα'ίφ, j>-^- 
δζεσούρ. 

Άκατάπτωτος, ov, jO-j 
δόυσ[λέζ, ^£ ρ,ουχκέ^Λ. 

Άκατάργητος, ov, UL. >ρ 
γάΐρι ρ,ουλγά, τ-^Λ»^ γάΐρι (Λεφ- 
σούχ, jcv. ρου'τεπέρ, jV_j| l^^iıv 
(/.ερί-ούλ-ίδζρά όλάν. 

Άκατάο*6εό*τος, ov, y'j- 
σόνρ-έζ, ^i;* ju> γάΐρι [χουντεοά. 

ΆκαταοΉεναοτος,ον^ΑΐΙ^ 

γ î απήλθα;;//] ς, Jj^^p γάιρι μα'- 
[Λουλ, (JjI^jvp γάΐρι [Λαχλούκ, .jU 
σαδέ. ' Ακαταστασία 

Ακαταστασία, ή J^-^jk 
κα.ργ,σηκληκ, fli"'\ f -χρ άδέ;ν..ι ίν- 

'Ακατάστατος, ov, J^.jk 

καοτ,σήκ,^ϋχ^ι *£ yaîot ».όυντέΟάυ , 

> Γ - i il - -Ι * 

j^h» υ,ουτε7,εββίν. 
'Ακατάσχετος, ov, Lİİyjk^ == 49 = "Ακανστος 

κάϊ& βέ σεραΐ'τι ίΛεζχειΐιγεγΙ τεαλ- 
λού|Λ ίτρ.ε•Λΐς. 

Άκάτιον, το (Ντκ.) jjîlâ κ«ΐκ, 
i3jJ>3 ζεβράκ. 

Άκατο ίκ|ΐτος, ov, jjC*jü> 
γάϊρι {χεσ/Λουν, JU. χαλη, jj*»» jj> 
γάϊρϊ ρ,α'αούρ. «γαΐαι — ot %^\jl jU-^y ζάπτ ου τεβκιο όλουν|χάζ, ■ a-'^C-» >ρ άρκζίϊ γάϊρϊ. ρεσκίρυνέ-, 
J»^^» jjp γάϊρι ααζπουτ. ğ (Ν•α.) Ι <ÜU- ^Mjl άρ^ζίϊ χαλιγε. ğ Jıiâlı' 
_^=^ Jjjâjvp γάϊρι καπίλι ^έδζζ, >e UC νά καιτίλι σουκννά,^Ο ;!-U> ^i ^)LJ.j| χεδζζη δζοάζ ολίΑαγί^ν. 

Άκατάφ^εκτος, ov, j\~s\ n 
γιανράζ, Jl Jo-I Jı lâ j\p γά'έρι κκπίλι 
ΐ^τιοάκ. 

Άκαταφρόνηίος, ov, j^i- 
jl^yyop πκκη/ιχάζ, jj«^> j<* γάϊρϊ 
[Αενφούρ, 

Άκατα^ώριστος, ον, ^ρ 
■ζ^^χ* γάϊρι ρ.ουνδερ^ίδζ. 

Άκατάύενστος, ov, -4ÜU 
jUjl ό%. τζχτέ-γίχλάν σλ^αγικ^ 

'Ακατέργαστος, ον, j**J^^ 
ΐσλενρ,ε'υ ις_, ^_^λ j\p γάϊρι υ χσνού'. 
ξ (έττι οέρράτων) ^U- yajj.. «δέρμα 
— ov ^jj (»U- χά{Α όερί. «μεταξά 
— <tyA fU. χά(Α ίττλίκ. 

Άκατενναστος, ov, ^Ο 
^/»U'jl-Jl.'^l τετκιν όλουνυ.άζ- 
ολούψκρ,ης. 

'Ακατηγόρητοί, ov, >e 
j»_y»l» γά -îpt ΐΛε£ρ/όύ|Λ. 

Άκα-εή^ητος, ov, (Έκκλ.) γάϊρι σοίΚίγι τεμεκκιούν. «ή ο/κία 
αύ'η? κατέστη — b.C Jıts Jy* ^ 
jjK'j πού ,νενίΓνλ καπίλι «ηυκινά 
δεγιλδιρ . «χωραί — οι 0j j**a ja- dilli 
ρεραλίκι γάϊρι ^α'ιχουρε. 

Ακατονόμαστος, ον, ^1 
{j\f }\ io[x\ ΟΛ'χαγ^κν, L«*£ >e γάϊοΐ. 
(Αου'σίρ^ά: § aj:- 7 J,fe ju/fotîçr. κκ- 
πιλι τεσριγέ. ^(^το.^^ά^^εζμού^. 

'Ακατόρθωτος, ov, jU^jl 
όλάμαζ, JU^k γιαπν;λά|.λαζ, v^j 
^İ ^έ ΐδζρα.αΐ γάϊρι μοϋ{Α?.ίν, j -Λ» 
Jj^i-l |Αουτεκα , σ1ρ-ούλ-^ου'7ουλ^ _/ρ 
^ γάϊρι |Abupxuf, JU- μουγά\. 

Άκατος, ή (Ντκ.) jCCX T / 
κιουτσόύκ γκερ,ε, j:ls κα'ίκ. ğ jU-> 
τ^νδάλ, ^U φελούκκ. 

Άκαι/λος, ον, (Βτ.) ^ 
3 U Ι άατί Μ•- ο υ σ- τά κ . 

Άκανστος, ov, ^UL• γ^άν- 
[Αΐψ.νίς, ^5^ J^ γάϊρι ρ,αχρουκ, 
oj^ Jf- γάϊρι (χουχτεροίκ. § J,UU 
ν_ικν^άζ, Jl^l J.-Ğ k' νά κκπίλι 
7. τι ? Κ;/ -• § (ουσ.) το — oz/ ^ ^Ακαντηριαοτος == 50 *Ακεό*ττις ^\^\ <I~l)(â άοέυι καπιλιγετι ΐ/τι- 
ράκ, cJ\J">-\ fM> άδέαι ίχτιρκκιγετ, 

Άκαντηρίαοτος,ον,^Αΐ^ρΙο 
δαγλάν^α^ης, ^Ι'.^Ι *\j"S\ ΐκτιβά 
ολουν^α'Λης, ^/λλ L' νά »,/ουκτεβή. 

Άκαν^ηίΐία, ή r-ji^ άδέρι 
τε^εδδού^. 

ΛΑκέλνφος, ov, >J^J κα- 
πουκ-σούζ, ^^aâlî^j** [Λα'δούμ-ούλ- 
κάσρ. 

Άκενόδοξος, ov, ^>* J^ 
γάίρι uaypoup, jS3*jJi γάιρι iaou- 
τεκεππίρ. 

Άκέντητος,ον^Βρί.χ. )jua^ j J 
t(7X£V|j^[i.'.ç,^.jâw>i γάίρι ρενκους, 
3^^» j^a γάΐρι μουταρρέζ. 

"Ακενςρος, ον, (Βτ.) >^i^j 
δίκενσίζ, *>L- % πιλα σουλλά. 
§ (ΜΘ|Α. ) /^ }_, πίλα [χερκεζ. 
§ (^χτφ. ) >jj9 κουββετ-σι'ζ. 

'Ακένωτος, ov, .»jU^I-cLa 
JL/>1'.^\ ταχλιγέ ολουν^άζ-ολούναα- 
μης, y jJ δοκπνρ,εζ, jÜ/ j πι 
νεοάζ, _^jU πκγΐίκνσίζ. « — ττΐ^ή 
i\Ji> jj ρ j.,Jü γενπούϊ πι νεφάζ. 

\AK£o(oi?)jıat, Λ (£$\^ τεδαβ- 
βι ίτ. $ •Ι^Χ«Γ τεσκιν ίτ. $ .Iju* 1 
τα'|Αΐρ ίτ. 

'Ακέραιος, α, ον, ο^.π&τούν, 

παρέ Ι (Μθρ..) J*|T κικμ&. ğ (ήθ.) 
^î'-j» [/.ουστεκιρ, 3 J l-^ σαδήκ,^,οΐ-. 
σκδε-δίλ. « — ag ή περί6τερ& 
Jj.jU jf J*f?ff γκιόυγερδζινλέρ κιπι σζδε-δίλ. § — αίως (έπ:.) 
Uli τερ.άμεν, DHS* κνάμιλεν. 

Άκεραιότης, ή c^»Lc τεμα- 
[Λίγέτ, cL|^ κιααιλιγετ; § ('ό^•) 
C*Uwl ΐΐ7Τ7ΐκα|λετ ? cil_w σκοακάτ. 
§ cJ)te>\ ίσ-τικλαλιγέτ,^ίΐ-Ι ίστι- 
κλάλ, <5üu «JU^lc τεμαΐΑΐγέτι 
{Αουλκιγέ. «ή — rot; αικαβτον dliu. 
^>Ιά^-\ χακιιχιν ίστικαμετι. 

Άκέραοτος,ον, Jsjİ£>p γάίρι 
ραχλουτ. | ( ν ^•γ•) <>•^ ^ j\ji *.£- 
ράζ όλούνμαμης. 

Άκέρατος, ov, >-jy->• ποϊ- 
νουζσούζ, "j^M fi- 1 ** μα'όουμ-ούλ- 
κάρν. 

Άκεραννωτος, ον, α^Ο» 
<ji*li^\ vIjU^ σαϊκκγιά ίσαπέτ ό- 
λούνυ,αμης, ^Ujl »_>La* a.aSpU' σαΐ- 
καγτα ΐλου.σαπ ολμαρ,ης. 

'Ακέρδεια^ ή ολΙ» (»J-* άδει/,ι 
φαίδέ, jfer'j πι κ,ίάρ, J-r û» ζαράρ. 

Άκεροής, ες, >- β Λΐ» φαϊδε- 
σίζ, -λ -İA ^ γάι'ρι μουφίδ. ^ — &g 
(έπρ.) 3j^İ^ _>-»<>^li φαΐδεσίζ ολα- 
ράκ^ ^Ιί' j πι κ,τ,κρή, 4İal»' ναφιλέ. 

Άκέρδι^τος,ον, j^^l'jîâ κά- 
ζ«νήλ[Αα[ΛΥ]ς. 

"Ακερκος, ο ν, ^J> )j3 l κουΐ- 
ρουκ-σουζ, ^JJ]| j»jjl»a ρα'δούρ-ούζ- 
ζενέπ. 

*Ακέοιμος, και Άκεοτός, 
ή, όν, l jJcs ui. σιφά-πάχς. 

Άκεοΐής, Ό ^Λλ^ γ^αραδζη• 
δ ^.ϋ» ταπίπ. Ακέ<ίτρα, ή ^^u.Clji.Çj δι- 
ς έγινεσί. 

Ακεόώδιτνος, ον, *=-$ »_M.s 
ίιφίϊ oibC ) Jsi* «.ουσεκκίν^ l_â]Ju 
ΐ'/λεττίφ. 

Ακέφαλος, ον, > il» π«σ- 

ζ, ^-1J\ (»jJ*» [χοι'δου{Λ-ούρ-ρεές. 
{ουσ.) το — ov ^jji ^ρ άδέρ.- 
ϊρ-ρεε'ς. 

'Ακηδεμόνευτος, ov, y~** 3 
ζζησήζ, jU^j» •ju^U'j Cî* τάχτι 
κσιγετοέ .πουλουνυαγιαν. 
Άκήδεντος,ον,ο^Λ» >ό γάϊρι 
εδοούν. 

ι 

Άκηδής, ες, >»jj! καΐδ-σίζ, *Ακκιό*τικδ£ >\e γαφίλ, j N| jf κεσλάν, ίΙϋυΓκε- 
•λνάκι., ^/""ρ,ουχρ,ίλ. «τίοοβποιοϋ- 
οα τον άκηδή .1 u UUi τεγαοούλ ίτ. 

Άκηδία, ή jl>-j » καϊδσιζ- 

όκ, JU* 1 ΐχρ-άλ, J-felr τεκικσουλ,, 
İ£_js γαφλέτ, »lı^Lj ρεχαβέτ. 
i,5JuJ : » σηκηνοη, cJüj σικλετ. 
Άκηλίδωτος, ον, >.<0 λε- 
ισίς, Jiı πχκι. 

'Ακήρατος, ον„ ^^^ργάϊοι 
κχλουτ, JU> σαφή, *jû τερ,γίζ. 
Ι»1ί τάρ|Λ, J^* (Αονκε[/.ι/.έλ . ^cJ-ic 
φήο, ^aP άσή[Λ. 

'Ακήρυκτος, ο ν, ji/>U^ij^p\ 
ιάν 6λούν{Αα{ΑΥΐς, J'jjT γκιζλί, 
*χαφί. 

Άκίβδηλος, ο ν, O^jl <o-U 
fcJÇTs ολ[Λκγικν, ^Jli. χαλίς, JjU 
κδήκ. Άκιδοειδι^ς, ες, και Άκι- 
δωτός, όν. J;_Çj δικενλί, ^j^-» 

σιορ t. [γναταγάν. 

Άκινάκης,ό ./^χκνδζέρ,^ν^ 

'Ακίνδυνος, ον, ^»^Μ'£ [xou- 
χατερεσίζ, >-<oQ,: τεχλικεσιζ, ^\ 
έαίν. «εν άκίχ/ουζ/ω ί} ακί.νό'ΰι/ω^ 
(έπρ.) î }j^3\ ( j^ jJ4.0p j ο_^\>• [Λου- 
χατερέ βέ τεχλικεδέν περί ολαράκ, 
ΙΐΙ-σάλψεν. 

.'Ακινηόία, ή cf,» ^ άδέ(/.ι 
χαρεκετ, C;_^C. σουκίουνεΐ. 

'Ακίνητο γ, ο ν, ^_^ Λ >ρ γάϊρι 
[/.ουτεχαρρι'κ, jTU σακίν. § '*£-£ 
|/.ουχκέ[1•. § (μτφ.) fi" τά^ρ., U L£* 
[Λουκε|λαέλ. § ΐ.Ν(λ.) JjS^> j\p γάΐρι 
[χενκούλ; jUp άκάρ, OjUp άκαράτ. 
«ίΐ%ινητη neci — περιονοία Jlj*l 
Ajt» /f $ AjL•* έ'^βάλι [λενκουλέ βέ 
γάϊρι {/,ενκουλέ. 

Άκινητ(έο>)ώ,^«Ις^ »jcfj» 
χαρεκετδέ πουλουνραρ.ακ, .^| jfu 
σακιν όλ. ^«U^jJu 3 κη[Ληλδάν[Α9ψ,ακ. 

'Ακίς, ή ζ 9 \ αύδς > j^j» που- 
ρουν.. § jU* χάρ, ,3^-• σεβκ. 

'Ακκίζομαι, ,5.«Vji>" ναζλακάκ> 
•IJ-J^'iJ^' ν ^ζ ου ναζ-ι'ς ίτ.^Ι e ^,i 
.^1 σιβε-πάζ ok. 

"ΑκκιΟμα, το και Άκκι- 
ύμός, ό JI,' νάζ, »jJ: σιβε, U\ 
έί)ά, U:-\ ίστιγνά. - 

ΆκκίΓίτικός, ή, όν, Jjl.' 
νοίζΐ'/], j\»j.t σιβε-πάζ, J\j\ έδαλή, 
jT«j*t σιβεγκέο. ΆκονηβιοΗα = 52 = 

A.KKOVjx6ıo*£ia, το ^Λ\* δα- 
γ^ανής, jU"-\ ίστινάό. 

Άκκονηβιοτήριον, το ^U» 
όαγιάκ,χ^* y.tavih^jâ 3 î κολτούκ. 

Άκκοιτμθώ, (ρ-τβ.) jcLb δα- 
γναταάκ^ ,1 jU-\ ίσνάδ ίτ. § (άΐΛ,τβ.) 
λΛΙ.» δαγικν^άκ, Λ jI^-.\ ίστινάδ "ίτ-. 

Άκλ-άδεντος, ov, j^U^b^ 
χουδανήλίΛαρ ης . 

"Ακλαίίτος, ον, j^lAjû κη- 
ρηλ(Αα|Λ7)ς, jy£Â jv> γάϊρι (Αεκσούρ. 

"Ακλανοτος, ov, jul^i ά- 
γλάρ,κ|Αης j £•*α* jîp γάϊρι ρ,εδυού'^ 
»α,ο >e γάϊρι [Αουτεοε{Α»Λη•. § jl»üU\ 
άγλα(λ-αζ . 

Άκλεής, £Ç» 4of•* i 0& <3. ™ 

σκν ού σόγ/ρέτ, ^.ϊ,α ^ρ γάϊρι ρ.ονσ- 

' τε ΧΧ'Ρ? -^ί 5 ** -^ γάϊρι [λουτεπερ. 
Άκλείδωτος, ov, ju^jJT 

κιλιδλέν{Λε{/.ις, ζ'^*» ./* γάϊρι 
αεοτούν. 

ι Τ /- 

"Ακ^ειοτος, ov, j^l^US κκ- π«ν[/.α ί{Λης, jjJuw»>p γάϊρι ρετ&ούό, 
Λ-^ -t άτσηκ. 
"Ακλεπτος, ον, ύ^τ** J}f ναιοι αεσρουκ. 

(iti χλουλ ιγ ετ. Άκληπία, ή (Nja.) cJ^U ;χα- 
"Ακληρος, ov, (Nja.) Jj\ 3 
i>lJ 5 \ βαρισΐ ολμκγιαν ; ojlj % 
jjyj «I»'i_j πίλα βαρις βεοκτ ίδέν. 
«άχέ&ανεν — • jj&M olij *L»jb !λ 
πίλκ βαρις βεοάτ ίτ|λίσδιρ. «ίέκλ^- 
ρου περιονβία jj^j^ ρ,αχλουλάτ. 
Άκλήρωτος, ov, .Ij Ul \*^j ^Akucicoç 

J^t-t κουρα.γικ ίσαπέτ ϊτψι,γ, 
juLâ-ş». τσήκ»Λα|χης . . 

"Ακλητος, ov, ju^.^ 
όκ'βέ.τ ίδίλ|Λε[χις. 

"Ακλιτος, ον, (Γρρ..) <_J i-r < 
jU^^^ τασρηφ ολουνιχάζ, ^^:λ j 
γάϊρι [χουνσαριφ. 

'Ακλόνητος, ov, jli^U σαλ 
λκνρ,άζ, SÂ [Αουχκέρ, ^ μετί 
0>U σαπίτ. «eîvaı — £tg τά<? Ιδέα 
τον jjüC »jJjfcLM έφκτ,κρινδά <m 
πίτδιρ. 

Άκλνδώνιό*τος, ov, **jA>jj 
^Ιϊ^^ρ^Ιφουρτούναγιαογράν^α^ις 

"Ακλωό*τος, ov, ju4:. 4Ί e 
γιρίλρε|χις. 

Άκηάζω, ,3* Ji »"^ ^ r ^J• 5 °i 
ρεδζέϊ κε|7,αλδά πουλουν^άκ, 5 J^ 
jc^jj eO>-\jj τερκκκη βέ ρεβαδζδ 
πουλουν^άκ^ dU^n ΛίΓκεμαλα γε 
τισρεκ. ğ (επί τόπου) ^jUlT ^ j^** 
,j\ »χα'ρ.ούρ βέ άπκδάν όλ. «άκμο 
ζει ή πόλις jx\i\i\ $ j>*«/> jft σϊχ 
αα'[Λθύρ βέ άπαδάνδιρ. g (νλγ.) 
• \JL»^- κέσπισόχρέτ Ίτ. ;V^_1_jjça 
κέστΐι ρεβάδζ Ιτ-καί'Λ&ήνκιήκμ,ϋ 
6αν έπί Περικλέους \Z^j <Sjt"" *\ 
jA-icl Cjjtî» k-.S»x~Wj Άτηνκ σεχ 
ΓΙερίκλι ζεακνινδά /ε^-ι σό^ρί 
ίτ^ίσδιρ. 

Άκηοεος, α, ov, J^r"'. 
κεφάλα γετισ|7.ίς, cr^^ JLΓκε{Λί5 
πουλ[Λ.ούς. g x*j^3 ζορί-λ-νδ. ğ α 
σεδιδκ Άκμη 

Ακμή, ή £ 5 \ ουδζ. § ώ•ώ <πδ- 
)έτ. § ([λτφρ.) VI; παλά Λ JLT κε- 
ιάλ, νΐοΐγ! νιχαγετ. «&ri ξυροί) 
?κρ7£(πρ[Λ.) oa/I^ü Ο^βάκτι που- 
^ρανοά, «j£pU J^> σον σαατδά. «ή 
—της ηλικίας ^ JLC κεφάλι σίνν. 
<ή — ι% νεότψος c^\£ jiy^oûv- 
ρρυβάνι σεπαπετ. § α£ άκμαΐ (Ι) 
^Γ,Ι έρκενλίκ, J^i^— τιβιλδζε- 
\.έρ, βΛΡ oûboe. 

^κμ'ων,ό^^Γόρς^Ιχ-σενδάν. 

Άκνημία, ή jji^JUi πκδζακ- 
δηζλήκ, 3^ (*•^ άδειοι σάκ. 

"Akvtouoç, ov, >Jlf• παδζακ- 

'Ακοή, ή ^u^l ίσιδίς, ^U"«\ 
ίστιρ.ά'. «^* σερ/, <u*U Ό^Ι κουβ- 
αεί σααιά*. «τό όργανον της α- 
κοής .*- σερ.'. «£| άκοί?£ Ι•*"* 1 * 
^ρυστέιη'αν. 

Άκοίλιος, ov, ^JLİI^ap άδήρ.- 
ούλ-πκτν. 

Ακοίμητος, ον, j> 1*1^1 ού- 
Υ;»αρ•άζ,>><_>Λ>$\ ούϊκο'.σουζ. §(ρ•τφ.) 
y_^- σόνρ-έζ, jku>p. γάϊρι ρ.αυν- 
τεφφί. $jj\ı πακή. 

*Ακοινωνηό*ία, ή O^Jİ fjt_p 
dc'Ö έ[Λ t όύνσιγέτ, Ζι^£\λ»$ Cilj ^jp 
aolpu όύλφέτ βέ ρ.ουασερέτ. 

Άκοινώνητος, ov, j*")j£ 
γκιόρουσρ,έζ, JU^'jî κονο ;σρ.άζ, 
ü^ yj ^~=~\ ίχτιλάτ ίτρ,έζ 
όλάν, νΐ ^ *ί\ <λρ άδήρ. - ούλ - όύν- === 53 έ== Άκολοι/θία φέτ βέ ρ.ουασερέτ ίτρέζ όλάν. 
ğ (Έκκλ.)^^ J^tT jVljjjâ κουρ- 
πανδάν τεναβούλ ίτρ,ερις. 

'Ακολασία, ή <2j\j\£• {J& άδέρ,ί 
ρ,ουδζαζάτ. §(ήθ.) w-^ άιπ, CaU~ 
σεφαχέτ,' ^-i φίσκ, jjs? φουδζουρ. 

' Ακολαοταίνω, . l Οα U-» ^1^1 
ίδζράϊ σεφαχέτ ίτ. -ij^?^-j φίσκ 
ου φουδζούρ ίτ. 

'Ακόλαοτος,ον,^Α^^,ι,ΐ^ 
ρ,ουδζαζάτ γκιόρ^ε^ις. § ('ήθ. ) 
AJ- σεοί^, j^-'i φαοζιρ, ^-.1* φασίκ^ 
C*»^ Ι^Α χαβα-περίστ. § (Έκκλ.) 
»Lf<3 πιγκιουνάγ. «εκφ ράβεις— οι 
'-jA ^L•^ ılıljlil ΪΏαδάτι φαχσΗ- 
γτχτ-άρίζ. 

πήσρ,αρ,ης, ^^λ^-^ γάίρι ρ,ουλτε- 
σήκ. § jU^ll; γιαπησρ,άζ, J>te >£» 
j3t-a^l νάϊ'ρι καπιλι ίλτισάκ. 

Άκολονθηηα,το *^Ş νετιδζέ, 
CJlc άκηπέτ. 

Άκολονθηφς, ή «ıiy τεβα- , «U.j\ «Λ" ταπί' όλ{λά. πι ^ 
νετιδζέ «L^- J Άκολονθία, ή j&. \α [jâ πάδ. 

§ 4.^ νετιδζέ πλ.#•.1^' νεταίδζ,νΐ.^ 
άκηπέτ, πλ. ._sWp άβακήπ. ^ Co,*• 
ρ.εϊγετ, ^\y τεβαπί', _^>- χασέρ. 
§ (Έκκλ.) J-J ά'ί'ν, jU : j \cj .~-»j 
ρέσρ.ι ^οά βέ-ναρ-άζ. «.κατ' άκο- 
λου&ίαν 4. L» b. πινάεν άλεϊχ. «fL 
ftat fv τ$ άκολου8"ί;'α του δείνα 
πρέΰδεως ^ £ »χ"-»* i*}*- j^ Άκόλονθος = 54 = Άκόντιον φελάν σεοιριν {Αείγετινδέ πουλουν- 
(λάκ. «νεκρώσιμος — ^0^*• °*ζε- 
ι ναζέ άΐνί. 

"Ακόλουθος, ov, -jj.jT»-^ 
O^f jJ^âjÎ σόνραδαν-άρκαδάν γκε- 
λέν, dUOS" γκελεδζέκ, J"»VÎ άτι- 
δεκί ; ^iij'j ζιρδεκί. § *Λ" ταπί' 
πλ.ρ U"l έτιπά,^ΙΪ^Ι ούσάκ.£(Λπλ.) 
^ΙΓΐάτασέ,^^Λ ΐΛν1•-ΛΛ|/εΐγετ ;/εε|7.0'-- 
ρου^^ν-**• ρ.εϊγέτ κιατιπί. «(Ttoa- 
τιωτικος — gj^* jy^> [Αεε[Αθύρι 
ασκέρι' JPvJk->» λ_* ΙΓΤ άταάε {Λίλιτέρ. 
« ναυτίκό^ — . ^^ı jj^L•» ρ.εερούρι 
παχ ρι. Jly 4* Μ ατασέ ναβάλ . « — 
γραφείου ^j% ριουλαζι»/,. « ή — 
ήμερα jjT^-j^.I ίρτεσί νκιόύν. «το 
— oy της γέννας *ş& [Λεσψ.έ. § — 
rag (eTCp.)»jfy-»aovpa,oJı* ; πάδεχου. 

Άκο3»ονθ(έω)ώ, ıiAç? . asîOjİ 
άρδήνδζε γκιτ|Λέκ, .| ^Hij-uiojT 
τερδιφ-ρεφακάτ ίτ. § j^jjl ouîjj άκ 
.\JLl^\ ίρ/τισαλ ίτ. .\ ,_IUr τεα- 
κούπ ίτ. .1 Uâ\. ίκτιοά ίτ. .1 ÎUniT 
τεπαΐγετ -ίτ. § .| il^l j djL» σου- 
λούκ βέ ίτχάζ ίτ. ğ J-i^l 6λ|/.άκ, 
ι3^ £.•>'■* Κούκου' πουλρ.άκ. § -I^jj 
δεβάμ ίτ. .|C**_$Iju» |Αουδαβε[λέτ ίτ. 
«ακόλουθε? ^\^ ^jju U [Αάπα'δΙ βάρ. 
j\^^_fy° σονραση βάρ. « Ti ?]κο- 
λοΰθ^σθ ; ^jJjİ α,* νέ όλδού ; «το 
εαρ ακολουθεί την ανοιζιν J. „-,?,* 
^λ \ J U" «--. j J^'ît.A.-s φάσλι σεϊφ φά- 
ίλι ρεπιη τεακουπ ίοερ; « άκολυνδεί 
τα ίχνη των προγόνων τον Ι. Τ έδζδαδινιν έσερλερινέ ίκτιφά ίδ 
* Ακόμη, (έπρ.) Uj δαχά, ^ 
δα./ή, ^U χάλια, jf& χενουζ; 
πιλέ. «ö^âv Ί^λΌ-ίν — ^Ji Uj δα 
γκέλμεο'ι, ^Λ 3 \ S^3 J> A Χ^ ν0 
βασιλ ολρ.αδη. « — καϊ αν %•ε% 
erjg δεν &ά το κάμης 4-^. 1 >-Jv 
^S^-LîÎİj ίστερσαν πιλέ γιαπάρ 
γιαδζακσιν. 

"AKOJilJrOÇ, OV, jU^U-J.^ ζ 
pt-p ολ^αγ^αν, >~:Μ^ϋ ζαραοετ-σι 
ejL- σαδέ. « το — ον τοϋ νφο 
^i'c—.^- (»αρ άδέρ.ι σελασίτι / 

Άκόνη, ή ^U» Jİo πιλεγί τι 

σό, Âs> ρ.ησχάζ. 

Άκόνηηα, το και Άκόνη 

öıç, ή <u4^ πιλε[/.έ, il^-\ ίσχά 
"Ακονητής, "ό και Άκονι 

ότύς 9 ^ί^ πιλεγιδζη. 
Άκονίζο,ι^^ π^ε|Λεκ ν Ι ^ 

κ ι σκι ν ίτ. 
Άκονΐ(ΐτ»ιηιον 9 το jl- Ά 

λεγί. 

Άκόνιτον, το (Βτ.) j^y # ^jj 
κούρτ πογάν, jiH Ι ^U- χανικ-ου 
νεαίρ. [λαν 

Άκοντίας, ό J^U ^i^ ' οκ Τ 
'Ακοντίζω, ^^\ ^J JÎv Î J ' 1 
ράκ ίλέ βουρ[Λακ, Jcf ^\j^ [Α« 
ράκ άτρ,άκ, ,3*^$ϊ x JT ^ ε ?| Άκόντιον» το $\^ {Αΐζράκ = 55 Άκόντιό*μα 

j*j>- δζερίδ. κ άγων — ίου 
<Jy $\ δζερίδ'όγ^ουνου. 
'Ακόντιζα, το καΐ Άκόν- 

τιό*ις, η ^-iT 3 W* ρζράκ άτρχ- 
σή,^~- »jj^U/* [Λίζράκλε βουρ(/κσή. 

'Ακοντιστής, ό j^\j^ [^ζ- 
ρακόζή, jl;A.j^- δζεριδ-πάζ. 

Άκον(έω)ώ, eA*4^ πιλεΐιέκ, 
.1 jIa-I ίσχάζ ίτ. 

Άκοπάνιοτος, ov, j^djfjj 
οογχά } Λ^χις , ^yjio >ρ γάίρι |./.εδ- 
κουκ. 

'Ακοπίαστος,ον^^^^νο 

(αχρ.ετέ γκίρρερ,ίς, jU^,y νρρόυλ- 

"Ακοπος, ov, jla*,*^* κεσίλ- 
[U[/.cç, p^yka* jist' γά'ίρι ^ακτού'. 
§ jüjl C?~j 5t» πίλα ζαγρ,έτ όλάν. 
g — coç ('έπρ.) 4^j % πιλα ζαχ- 
(/.ετ, (^Vjâ κολάϊ 3 4^^- σουνα -j- 
λετλε.. 

Άκόπριότος, ov, j^aA^jT 
γκ,ιόυπρελέν[Λε[χις . 

Άκορεο"τία, ή Çj»^ νεγκγ.ίτ. 

Άκόρεσςος, ov, JU>j δοψ,άζ, 
u^I-r*• Ζ α Ρ^• ί( — φιλοδοξίας ^j*. 
jli- γκρίσι σάν. 

, AKodKîvıdx«ç,ov, ( jî.AUVjj : Hs 
καλπουρλάνι./ «[Λης . 

Άκόό*μητος, ον, ^^ j** 
γά'ίρι ^ουζεγ-γέν. Άκονω "Ακοό^ιος, ov, Ji^» j^p γάί'ρι 

[Αουντεζή/.. g (τ ( θ.) >ui j\ εδεπ-σι'ζ, 

'Ακούραστος, ov, jUjjy γτο- 
ρουλ[Λάζ, jşji γαγιουρ. 

Άκονρευτος, ov, ^JU-U 
jua*Jî-^ σατσλαρί κεσίλ[/.ε[λΐς, ^ij" 
j^Ujl τράς ολρ.αρ/ις. g (επί ζωών) 
<ji*l<_ jJ3 κηρκήλ[ΛΧ[7.ης. 

ΆκούοΊος, α, ov, ısjts*) yJ> 
γάϊρι ίχ.-ιγιαρί, . ^.uS >e γάϊρι 
κασδι, e \ji- Ιί να χάχ, ^^-δζεπρί. 
g — ίως (έπρ.) iJjaJ-:| ίστε^εγε- 
ρεκ, juü >έ j>» [Λίν γάϊρ^κάσδ, 
3j4j\ »İyi- Ι•' νά χάχ όλαράκ, Ujf 
κέρχεν, 1^ ^ζε'πρεν. [[Λουάτ. 

"Ακονό*£ΐα, το vL,\cj.«~* [/.έσ- 
Άκονο*τικός, ή, όν, -^- ef Άκοό°ξΑία, ή fLk::'! ^λρ άδέρ-ι 
ίντιζά|.Α. (ήΟ.) cî^jjV εδεπ-σιζλ 1 '*• Ι tff^ıp κουλακλαρη όλάν ίσιτ-σούν σε'χ'ί. § ή —ή (τέχνη) 
οέννι σέ'χ'. 

Άκοι/οτός,ή,όν, jiliju^l ίσι- 
δίλ|7.''ς,Ρ• ^"ίΛεσαού*. « έ'χείνάκουβτά 
._jl J"Wjx*** ΰ•εσ|Λου<ζτΐ όλ. 

Άκουω, C&rM ίσιτ^έκ, J^-j-k 
δουγ,ι^άκ, .i^-U-*l ίσπ^ά' ît.uU^JSOj 
δινλε[Λεκ, -Γ JLyf γκτ_ούς ίτ. g j^-\ 
.1 ίστιχπάρ h. § (Λδκ.) Λ W 
τεαλλού'Λ ίτ. .\ 1c " τελερ^ουζ ίτ. 
g .\ C*fi\b\ ίτχχν ίτ. (ίήκονο"ε τον 
Πλάτωνος ^Α\ λ^ j^jL•^^ ίοίχ- 
τονδάν τελεραο.υξ έϊλεδί. «πό&εν 
το ήκονβες; û'^£> $r,J νέρεδεν 
δουγ^^όυν ; «ό έχων ώτα άκονειν 
άκονέτω^^ζ^ rfi 3 \ ^β'ίβ ι^\ "Ακρα === ί 

« ηκουβα να λέγωβι ... £ f-^r^ 
ίσιτδιιχ χι, £ jJd^l ^^c— * ρ,ουσ- 
ρ.ουάυ. όλυ.ούσδουρ χι. « τό $<.κα- 
ffr^tov άκουγαν rovg διαδίκους... 

ρ\χ•Ή\ £3jt> ^CU* ρουχακε^.έ τα- 
ράόΐΐνι χιλ ίστίΐλά'. «dâv &έλει τιο- 
6 ως να με άκουΘϊ] ^β }L>| a*\jJu _j- 
^^5 σοϊλεδιγΐ|Αε ιζσλα κουλάκ βιρ- 
[/.ε£. « ήχούβ&ηβαν ol μάρτυρες 
^xi 5 \ £_£-i ^λλΙ- axjrt^Xip ίστιμ*' 
όλο υνδου. «ήκουύα ört ύπανδρε ύ&η 
fjk\ j\^\ &£\ £3j τεζεββούδζ 
έΐλεδινι ίστι^χάρ έΐλε&ΐ[Λ. 

"Ακρα, ή £ 5 1 ουδζ, ^ ρέσς, 
j^t τκρά:», Şa\t rocyh, C*\£ vı- 
χαγέτ, £-1 άχηρ. § jl γιάν, jUf 
κενάρ, ,_J λέχ. « — φορέματος 
^\\ ,y\j δ^ψ.ενί λιχάς, ^"| έ-νέκ, 
^j ΰζμίν. « — βουνού J r ^»1j 
SajİsVı δζεχίλ, Jcl ğ_U» δάγ έτεγί. 
«κατοίκί? £ £g την άκραν τοϋ κόΰμου 

ντ-,ν όλτΐιρ ούδζυυνοέ ίκαυ.ετ ίρέρ> 
«βλέπω με την άκραν τοϋ οφθαλ- 
μού ^\ AJz 3j £ jjf γκιοζ ίςοϋϊ- 
po'jyod ίλέ χκκιχάκ. «άττδ τ^ι/ 
μ /'cv άκραν εις την άλλην j Çt j sevoav II» , πιο γικνόαν χιρ γικ εν ο χιρ ουοζε. 

'Ακράδαντος, ov, JU»,C σκ- 
• / 

77'. Τ. 

Άκραιφνάς, ες, jU σαοή, β = Άκρήανιό*τος 

•/ή/, g — Mg (έ-ρ.) AİUli χοελι- 
σανέ, Aı'lâjU» σαδτιχοτνέ. 

Άκρανιά, ή (Βτ) ^^Jjf^'O; 5 
χη ζη 7, δ ζη χ άγ tz δ ζή . 

Άκράνιον, το (Βτ.) &?iyj 
χηζηλδζήκ. 

Άκραοία, ή (Ι) jI^JUkpI ίτι- 
δαλσηζληκ? JİJü^l fJp ά^έ'Λΐ ίτιδάλ. 

'Ακράτεια, ή άΐ^ΐβ χουββετ- 
σιί,λιχ', ö^3 (»λρ κ$εμ& χουδοετ. 
«jj — τοϋ oıîooug J^l\ U X* σέλς- 
οΰλ-ττεβλ. ^ (*^.) JL*\ ,»λρ άδέ^.ι 
ί|Λσοιχ, Cip j»Jip κ3έ»Λΐ 'ή^οίτ. 

Άκρατάς, ες, ^.ıJl^J)' 
νεοσινί ζάτΐτ ίδεαεγεν, J,^T\^.\ ίρ.- 
ο•χκ<7ΐ'', jU^İ ıJiP-uLi• |Λου|Λτΐκ- 
aoİD ολακγιαν, vl—^T^İ σεχβετ- 
χερεστ. 

'Ακρότατος, ov, j\£ 3 \ && 
Cy.TîT ολουνν.άζ, k iz^ jip vsrtpı ρ.ουν- 
ςεπ -tT, α - ^*" <7ε Ρ" / " ε ί• 

"Ακρατος, ov, iji* >p γάιρι 
[/Λχλδυτ, ,Jl^ σάο, jW σαοη, 
^İU. χαλίς. « — olvog «-j^j•^ «İ^ 
σαοη σαράπ, çjf "βΛ Τΐχδεϊ τάχ. 
^ (ν.τφρ.) λ.£ σεδίδ: « — ορ^>? 
e-\.st Zj^>- χιοοέτι αεοιοε. 

Άκρέμαΐίτος, ον, ^/»ίΧ-^ 
ν.ιΊ]Κψν,ψΓ ϊ ^ i^jİja fi- γάΐρι ρ.α- 
σλουχ. 

Άκρεαων, ό 5*\ J|j δάλ χα^ή. 

ΆκριιανιΟτος, ov, ^j^ys- 
γάϊρι ρ,κχδο'ψ, ^j^a^vp γάΐρι (/.ουν- 
^εδδία, (jî^UAe^ γγ]χήλΐΛάάης. 'Ακριβά == 5 

'Ακριβά, (έπρ.) JL^. παχαλή, 
JW γαλί «πωλώ— - j£U JL^. ^j». 
Τίτο/ χαχαλή σαταάκ. «jrcoAfcî ί£- 
κριδώτερα άπο τους άλλους jjjlJ'U 
JJC ^ <JW: ^° σάϊολερδεν δαχά πα- 
'αλη σατίγιρρ. 

'Ακριβαίνω, Jj»> : jT jL r πα- 
yayl άρτηρρ,άκ, ^^λ"^^ κοτ/χ.- 
λανό7)ρ[λάκ ί .tılilijuV τεζγίτιοι- 
γΐάτ ίτ. 2 (ούδ. κΰτττΟΛ , ;_yL•- 
ϊταχαλανρ.άκ, .^\ ^bL^-JL^. παχα- 
Avı-^KyzSap 6λ. .lvl>ti_\.y τεζαγ- 
γιουδι οιγιάτ ίτ. «ή £ακχαξ>£5 ά- 
κριδαίνεό j^"i\^. jCt σεκέρ παχα- 
λανιΎιοο, j^^^'j d>^' d J*~" ό εκέρ 
οιγι^τι τείαν-γίουο ιοίΥίορ. 

'Ακρίβεια, ή cJi δηκκάτ, b^l 
ίτινά. ğ t^l^J^ δογρουλούκ, ν!•#? 
ηη/'/ίτ, c~v»lc τε(/α•Λΐγέτ, ^J^-f 
κειλαλιγέτ. $ ( κν •) ,3^W• ^ α /, α ~ 
ληλήκ, ^\c γ αλά. «ή — του λο^α- 
ριαβμοϋ l^-^ije-j^ til<L->- νισα- 
πίν δογρουλουγου-σ/)/'/ατί. «yi'CJ- 
ρ/ξω τι μΐ πολλήν — αν^Χ.^^ 1 " λ 
uUİ- πίρ σεϊ γκ,ιόυζέλδζε πιλρ,έκ. 
-££? Παριβίονς είναι μεγάλη — 

σέΐ τσοκ πκχαλήδιο. 

'Ακριβής, ες, ^Λβ ρυδακ- 
κτ,κ,αΛ» |7.ουκαγ-γίδ,1_:Τρ| ,_=-U'ca- 
χτ,πη ίτινά. § j^lL» »Αουταπι'κ. 
" o,rt άκξπβε? άντίγραφον τω 
πρωτοτυπώ ^IL, «uM ^j>-> ^t\ 
î<7t:ou σουρετ άσλινά αουταπήκδιο, 7 = Άκριαάτΐίΐτος 

«η μετάφραβίς του δεν είναι — 
jj& j ^j,. jj iki ^"^»^y τερδζου[ΛεσΙ 
χαταδάν περη δεγιλδφ. « να λη- 
cpd -ώσιν άχριδέβτεραι πληροφορίαι 
^şJ? j\ jLasr*| aLia» oUj]*^ [/.α'λιοΜ- 
ράτι [Λουοασελλέ ίστιχσάλ όλουν- 
μασή. § ^^ (έπρ.) 4».> JÜT κε- 
φάλι δηκκάτλε, 4,"U>ju ρ,ουδακκη- 
κανέ. g &*\Ζ τεραμι ΕΧΙ^.Κ τά[ψ, 

)Ufc κιάΐΛίλεν, ^-£>- /ακκη Ιλί, 
L«JJ κατίεν. « — tac? f/g τας πέντε 
ώρας „j,^ c*e[~fi τά[/[λ σαάτ πεσ- 
δέ. « — ως εις την προοαιορίβμέ- 
νην ήμέραν ,χ„ Α ^y fi τά[Λ•Α γέβ- 
y.ı μουαγ-γεν^έ. 

Άκριβοθεώρητος, ov, jil* 
^jjT νκδίρ γκιόρόυνέν. 

'Ακριβολογία, ή b^lj^ •λ^" 
τεκελλου^δε κεφάλι ίτινά*, ^âlûsju» 
αουοακκΎ] κλή κ . 

'Ακριβολόγος, ό jljw ρ.ουδακ- 
κήκ, £** {λου'τεννά. 

Άκριβολογ(έω)ώ, ^ UzpI J£ 
.1^1^*1 4:5 ■> κεφάλι ίτινά βέ δηκ- 
κ«τ ίλέ ijATiyav ίτ. 

'Ακριβός, ή, όν, (Έμπ.) JV- 
παχαλή, J\c γαλή. § (ηθ.) ^^,^». 
δζε[Λρί 7 UL.Î [Λου^σίκ, ,_,— ^- χασίς. 
«ακριβέ μου φίλε fj\s> sl~»ji δό- 
στι άζϊζίιτ. 

Άκριδοφάγος, b ^^ί ^jC 
τσεκιρκέ γεγιδζή, eJİ^l J^T άκίλ- 
οΰλ-οζεραδέ. [γκκ>υναγσηζ. 

Άκριιιάτκίτος, ov, >^a,L^T Άκρινος =r 58 == 'Ακρογιαλιά Άκρινός, ή, όν, jOx>-^\ ου- 
δζουνδεκί, j^jT^-» σονδακί, yA 
άχηρ. 

Άκρίς, ή (Ζλγ.) /jSS. τσε- 
κερκέ, j\^>- δζεράδ. [γ'£• 

Άκριοία, ή ^J: (»j^p άδείΛΐ τερ- 

Άκριτόβονλος, ov, ^.^Ij 
πι ενόις. [πος πογας. 

Άκριτόανοος, ov, y\cy. JLy 

"Ακριτος, ov, 'jurj** γάϊρι 
[-/Ο'ψ.εγ-γίζ, j^Aâp ς&ν&σηζ; § — 
i'rcaç (έπο.) <Ui>-% ^ πίλα ρ.ου- 
λαχαζά, «Vş-^Jiâp άκηλσήζδζε, % 
^_ t J πίλα τερ.γίζ. 

'Ακροάζομαι, (J^-uU^j^y 
κουλάκ βιρρ-έκ - άσμάκ, dU^lSOj 6ιν- 
λε(λεκ, .\ JL^f-^ÎH- £- σερ.',* 
ίστιρ-ά'-γκιόύς ίτ. £>(Δδκ.) .\ j^" 
τελερ|Λουζ Ίτ. [ρ.ουάτ. 

'Ακρόαμα, το cAc^**** ρ-εσ- 

Άκροαματικός,ή,όν, ^aUİ. 
σεφαχή, ^Ir"^ ίστψ.ζί. 

Άκρόαοις, ή ^«050.5 άινλεΐς, 
^ Ic**' ίστιρά'. ğ Cİ%» ρ.ουλακάτ, 
JjiU [Αεσούλ. « ετυχεν ακροάσεως 
παρά τω βαβιλει jîi,' «c'j^î, J^î* ûlll^i 
^jJ^ κηραλιν ρ.εσούλ σεριφινέ ναϊλ 
όλδού. « επίσημος — •k^t'j CJ% 
t /ουλακάτι ρεσίΑΐγέ. «ιδιαιτέρα — 
«w^ai* Cl% [λουλακάτι ρ,άγσουσΙ. 
«ή — των μαρτύρων ^Ic-^Ja* li. 
σα^ιδλεριν ΐστιααί. 

Άκροατήριον, το (το [Αέρος) 
4,'li&|^j διβαν^ανε, »<-* <j.zg[jÂ' } ^Αέ- •Αεδζλίς. § (οι άκροαται) ^v«*L σα- 
{Λΐιν, ^-αα C2»*~* |Αουστερ.ειν χιγετί. • 
«ό κλητηρ τον — ov &J»\* a -f^' 
u. εχκ εμε ρ. ουπασ ι ρ ί . « ^π' άκρ οατη - 
ρίον oiij**- jyz=~ χουζούρι ρ,εχκε- 
ΐΑεδέ. α ό έπ' — ου διοριζόμενος 
πληρεζούβιος J*^ S^3 $*&&t 
[Λουσεδζδζέλ. 

'Ακροατής, ό «U σχυ.ί' πλ. 
c v»*L σαμιίν, »<-** [Λονστερή'. 

'Ακροβάτης, ό ^U'i•- δζανπάζ. 

'Ακροβατικός, ή, όν, j[Jl>. 

Άκρο6ατ(έω)ώ, <D» 3j y ^j*. 
τσητη πητη γ^ονρουρ,Ικ; 

Άκρο(ίολίζω και μλστ. -ί 
ζοιιαι, (Στρ.) <μ 0>» 5 J>»y 
.1 4-jUt καραγολ βέ [Αουώρεζέ ίλέ 
[Λουχαρεπέ ίτ. 

Άκροβολιομός, ό (Στρ.) 
^Aıjl^• ejjüt β ^jfi »Jî καραγολ βε 
[ΑΟ^ορεζέ ρουχαρεπεσί. 

"Ακροβολιοτής, h^jC** &$, 
άβδζν) άσκερή. 

Άκοοβνοτία, ή jI^^il-, σου- 
νετ-σηζλήκ. 

Άκροβυότικός, ή, όν, jU 
ν.ουλφι, 

Άκρό6ν<ίτος, ο ν, yI--~ σου- 
νετ-σηζ? ^ -^ γάΐρι σόυννί. 

Άκοογια^»ΐά, ή και Άκοο- 
θαλαο"ίίοά, ή ^':.Γ j.jTj δενιζ 
κεναρή, \^ Ζλ λέπι δεργίά, J*-L-« 
σαχίλ, JI» γτ,αλη. 'Ακρογωνιαίος 

'Ακρογωνιαίος, (λίθος) bAİ-jf 
JiU» κΐοσέ τασή. 

Άκροδακτύλιον, το £-*j\ 
^j] παραάκ οΰδζού. * 
Άκροδιτνία, ή (Ι) J\J=\ 1\ έλέρ έτράφ. [ραζ-η διλί. Άκροζνγιον, το Jj,j ^Ι^'τε- 

ΆκροΟιγής, ες, l5 s - il "" σ/)τ " 
χη. § — ώ<? (^ π ?•) «^r 5 "^ σητχή» 
δζε, ^^χαοήφδζε. 

Άκροθίνια, τά *xs> 3j L• τοο- 
οανδά, ejjTlı πακνουοέ. 

Άκροθώραξ, ό vJS^^sU. τσα- 
κίρ κέϊο. 

Άκροκέραια,τά (Κτκ.) #Γ,1 
^ 3 \ άρτίνα οΰδζού, ^jl j^- σε- 
ρεν ουαζου. 

Άκροκιόνιον, το (Άο/τ.) 
^-4.^ J^j 6ιρέκ τεπεσι, j/«_n- σε- 
pt σιτουν, jj£ l£ καρ,^,ε'ί άαούδ. 

Άκβοκώλια, τά -u-l ;τατσά. 

'Ακρολοφία, ή ^<κ-* ρ LJj 
δάγ τεπεση.• 

Άκρομήριον, το j^fe κκσίκ> 
yj\ αρπ, qüu {Αεγπέν πλ. j-.li» ρ,ε- 
γαπίν. 

Άκροποδητί, ( Έπρ. ) ^L>J 
4.J ı^rjl άγιάκ ούδζού ίλέ, ^1^» J1.\jj 
γικβάς γρίβας. 

Άκροπόδιον, τό ^ 3 \ £\>\ ά- 
γιάκ ούδζού. 

^Ακρόπολις, ή ^U». χησάρ, 
4*Jâ καλά'. 

Άκροποόθία, ή και -πό- = 59 = Άκροό^ιδίις 

ο*θιον, το (Ι) <\«iLi 4â κα^,αέΐ 
γουλοε. 

Άκροπρεπίδια, τά Jlf*" σα- 
ι σάκ, üUâ οελπαλά. 

"Ακρος, α, ov, ûj«* σον, ^Ιΐ 
άκση, 4 Ull J>_j9 ©έβκ-ουλ-γαγέ, Jbb" 
τεναχή, jOj&I• πασδακί, JVji>-}1 
ούδζδεκι^ /OjfvLj, νιχαγετδεκί, j^" 
σητχη. g ^.üel άζά[/., ")U>\ αλιά. 
ğ Jj\yl έ-ρράτ, ^y~r νιχαγέτ,*!^ 
γάγετ, ^ j£- τσοκ, Λ Λ j jj.a>- χαδδάν ζιγ^ζοε, »J Ull (j^•' οεβκ-ούλ-άδδέ, 3 Λ τάιχα, Jy»^" κρψίλ. § τό ά- 
κρον ^1; πάς, £ 5 | ουδζ.« — α φι- 
λία 4-alU. c^t [Λουχαππετι χα- 
λισέ. « — φίλος j^U^C— jj δόση 
σαδήκ> ^^ ^-* [Λουχι'ππι [aoü- 
χλίς. « — α ύιωπη j^fc CjjZ* 
σουκτούτι 'ΛνζριΚζ. « £££ άκρον, 
έτι' άκρον, άκρως, (επρ.) ej-Ull^j* 
οέβκ-ούλ-άδδε, 4<uîl ^y φέβκ-ουλ- 
Υαγέ. «£tg άκροι/ φ^άρ^υρο? ^y? 
^^—i- »jUII οέβκ-ούλ-ά^έ χασίς. 

Άκροοτι^ίς,ηί.-^αουβεσσάχ. 

Άκροο^αλής, ες, JîL»p.a'iX, 
JUp^tyıa)., ıH,'J*l λαγζνάκι. ^J^OyT 
τεχλικελί, Jo^lsl^ ^ουχαταραλή. 
§ ([/.τ(ρ.) CjIi'^p γάϊρι σαπιτ,^*»^ 
ζχίο, ûj\l ναζίκ. « βήμα — sg 
fi\!yi *β^»>- χατβέϊ λαγζνάκ^. « — 
τήι/ νγείαν ^\^\ ^_•„ ζαΐ'ο-ούλ- 
υιζάδζ. « — νπό&εβίζ ^~* JJIT να- 
ζικ ρ.εσελέ.• [ούδζού γηρτήκ. 

Άκροοχιδής, ες, ^ ^^1 'Ακροτελεύτιος = 60 Άκτινοειδης 'Ακροτελεύτιος, ον, ι) 

cov,j>A άχ'Λρ. «&ρ&ρον — ov fr ,jU 
JA |Λ<ζδδέΐάχτ)ρ, «ÜU. χατρ,έ. 

Άκρότης, ή ^_j| ουδζ, C^L^ 
νιχκγέτ. g J£ κείλάλ. 

Άκρο^ορδών, ό ,U. cil^T νι- 
χαγέτι χέπλ, J^ljp σουλούλ. 

Άκρο(άο)ώμαι, ı^U-USCo διν- 
λερέκ, ^β^'ίστψ.χ' ΐτ. 

"Ακρνπτος, ov, jlijl j'j^ 
γκιζλι δλ(Λαγΐκν^ ^Ι κτσήκ^Ι^Ι 
άσικιάρ. 

Άκρωλένιον, το (Ι) &)\£^ 
ριρφάκ ούδζού. 

Άκρωηιαϊος, α, ον, (Ι) 
.j^\ άχρε^ί. 

Άκρώηιον, το (Ι) ^ 3 \ ;^\ 
όρ.ούζ ούδζου, j»^il άχρ!(7. 

Άκρώρεια, ή ^içj ^0, δάγ 
τεπεσι, J». Oj^j ζιρβέϊ δζεπέλ, 
i~i» τήγ, ^^σουρ,ούββ, aSaLî. σα- 
χτ,χά. 

"Ακρως, (Έπρ.) "^ κιά^ι- 
λεν ; Ulî τε(λά|Λεν, »jU| £β οέβκ- 
ούλ-άδδέ. 

'Ακρωτηριάζω, (Ι) .\j*fi ? \& 
κάτι' ουζβ ΐτ. .Ι^^δζέδ* ΐτ. Λ jjj 
πετρ ίτ. ğ j*)Uîâ-. σακατλαρ.άκ. 

Άκρωτηρίαίίηα,το (Ι) ^pj^ 
ήζεδά'. 

ΆκρωτηριαΟμός, ό (Ι) .LS 
^ρ κάτι' ουζβ, ζ_α>- δζέδ', J, πετρ. 

Άκρωτήριον, το ^ }J y πού- ρου '; \j" 'J b ρέες. Άκταία, ή (Βτ.) jL#r JV> 

[ΛΟυρβέρ ττιτσεγί. 

Άκταιωρός, ή (Ντκ.) Jy; *J 

-^isi— κΛρανολ σεφινεσι,^^Ι^ vl~** 
ρεϊγέτ βκπορού. « ή — t^g $£?να 
Πρεβδείας { £j^\}Zjj\a~ 0^* φιλάν 
σεφαρέτ βαπιρού, Ζ,^λα Jyvi- j")Li 
^j^lj φιλάν σεοιρίν ρ.εϊγέτ βα- 
πορού. 

ΆκτένιΟτος,ον, juUl^l» τα- 
pavp«(AV)ç; 

Ά-.τιΊ, ή (Ντκ.) U UU σαχίλ, 
πλ/^Ι^ σεβαχήλ,^Ι^Γ 'yfj δενιζ 
κεναρή, L^j >_J λέπι δεργνκ, Jk 

ΆκτηηοΟννιι,η J%\ J^v^r (»ορ 
ahljjı τεσαρρούοι έρΆάκ, Λ^*-' 
οακη,ρλτικ. 

Άκτήπων, ό ^U» 1%\ - J& 
jUj\ άκάρ-έ[Αλάκ σκχηπη αλ|Λ«- 
γικν, yüi φακή ρ. 

'Ακτινοβολία, ή £_Ut\ ΐσαά', 
A.---i«i)" τασα'σά', yj περτέβ. 

Άκτινοβό^ος, ό 3^ πκρ- 
λάκ, Jy^ περτεβλη, jL*l λερ-εάν, 
«isi* ^.ουσα'σά', ^Ι^- ζιγ^πάς, 
>•* {λουνίρ, jU" Ι jTj. περτεβ-ένδάζ, 
jLsl/j, περτεβ-έοσάν. 

Άκτινοβολ(έω)ώ, jIU y^ 
περτέβ σαλρ,άκ, . 5 \ j\jJ\yj-jl3&\jj 
περτεβ έφσάν - περτέβ ένδάζ όλ. 
^»^ πκρλαιχάκ, .\»_ί»ώΓ τεσασά' 
ΐτ. .^l^^j ρουσένόλ. Λ Λ λέα* ΐτ. 

Άκτινοειοής,ές,/αι Άκτι- ΆκτΙς 


νωτός• ή, όν, J^Ui. σουαλή, 
</ UÎ. σουα ή. 

Άκχίς, ή £_Uİ σουά'., j»^ περ- 
αέβ.$ (Μθμ.) ^JJ ui-ai ν t e© ι κουτρ. 
« — ηλίου ^j,*» y Jf περτέβι οέμς, 
«Ζ τήγ. « — ελπίδος, χαρ&ς,δόζης 
JLHj jii_j jjj-> -^ **1 λεμά'η 
σύμιδ βε σουρούρ βέ σαν ού ίκπαλ. 

"Ακτιό*τος, ov, jul^jl L. πί- 
να αλούνμαμης ^-λ >έ γάΐρι μου- 
πεννί. § (Έκκλ.) ^Üul^ γιαρα- 
δήλμαμης, ^i^ -^ Υ^ΐρι μαχλούκ. 

Ακτοπλοΐα, ή «Μ_- C^-U» 
σιγικ^έτι σαχιλέ. 

Άκτύϊΐητος,ον, juUjjl βου- 
ρούλ^α^ης,ι^^^ργάϊριμαδρούπ. 

ΆκνβερνηΟία, ή »^jI^p ά- 
οέμι ί(>αρέ ; ^J>»w»^^- ^ουκρυμετ- 
σηζλήκ. 

Άκνβέρνητος,ον, jU^l ^j* 
[/ουδιρι ολμαγνκν, >«»j\jİ ίδαρεσίζ, 
>-^«jC- γουκρυμετ-σήζ. 

Άκνηοία, ή jJ/^â καστ,ρληκ, 
^5ρ ακρ, -2* ακ^ . 

Άκύλιοτος, ov, ^L^Vjly 
γρυβαρλάνμαμης, ΟΙ»" σαπίτ. 

Άκνμαντος, ov, >-U1|j δαλ- 
γασήζ, ζ_Χ^. πίλα μεβδζ, jTb 
σακίν. g (Ντκ.) ^.UÎ λιμανληκ. 

Άκυρίεντος, ov, ıljJu: jU» 
γαΐρι μεμλουκ, r-^iejie• γάϊρι μεο- 
τουχ, c_^-U» ^ι πίλασα^ήπ. 

"Ακνρος, ov, (Νμ.) >c*_a ^ 
γάΐρι |;ουτεπέρ ? ζ-_^.> μενσούχ, 1 == Άκνρ(όω)ώ 

7-^-λλ μεωσούχ, JJ»!. . πατηλ, JÜm 
πατάλ, j^jfc* μενκούζ, ji» μουλγά. 
« — οι συμβάσεις 4Η j^üp ούκουδι 

Τεο^ΓΤΐΧΕ, «yaftO? jOw>^r-l£İ VI- 

κ^άχι γάϊρι μουτεπέρ. « — dmib?- 
κ^ _/\iw jJ> <«L:"^3 βασιγετναμέΐ 
γάϊρι μουτεπέρ. 

Άκνρότης, (Νμ.) j}L που- 
τλάν, ja« νάκζ,*-- 3 οία•^, c^J-jJu> 
μεφσουχιγέτ, C~.ij^/» μενσουχιγέτ. 
κ μέσα άκυρότητος λ,^' «_>1_1 έσ- 
πάπι ©εσχιγε, j^ Â1.H έδιλλειπου- 
τλάν. « — δικονομική *-»* "ν»-»! 
ούσούλεν ©εσχ. « — απόλυτος ^->' 9 ~ 
^ΪΙίΑ ©έσχι μουτλάκ. α-— μερική 
^ya?- j^Usj -i.— 9 ©έ-χ-πουτλάνι 
χουσουσι. «&r£ ποινή άκυρότητος 
hy$ ^"> -^ $ f 1 JS" κε-εν 
λεμ γεκρυν χουκ[Λΐνδέ τουτουλμάκ 
ουζρε. 

Άκνρώ(ίι^ος, ον, (Χμ.) ι» 
jairij Ç-.» καπίλι ©ε'σχ γνά νάκζ^ 
ζ -^i» μεο»7θυχ, Js^e-» μενκούζ. 

Άκνρωοις, ή (Νμ.) ^« νάκζ, 
JUui ίπτάΐ, ^ φεσχ, ^ νέσ/, 
yi λάγβ, U_l| ίλγά. « . — Συμβο- 
λαίου ■£&. eilVulVdjla. μουκαβελε- 
ναμενίν οεσγί. 

Άκυρωΐΐκόζ, ît, όν, (Νμ.) 
^'juc τεμγιζι. « το 'Ακυρωτικών 
y& •CO μεχκεμέϊ τεμγίζ^, jljjj 
'^^χόιβάνι τεμγίζ. 

Άκνρ(όω)ώ, και Άκνρώ- \Ακνό*τία = 62 = Άλάοτωρ ίλγά-λάγβ-οέσχ-νέσχ - ίπτάλ - νάκζ 
ίτ. «τό Έφετεΐον ήχνρωσε τ\ν 
πρωτόοιχον άπόφαβίν^.^*- ,jU^-\ 
jjLir \ i-- 9 ^%>\ CAx ίσνινχώ ρ.εχκε- 
t /εσι πεόαγέτ ίλια[/ι <ρέσ/ ίτίΛίσ^ιο. 
α — άπόφαβιν . \ i.«* ^y ^ _ ^^ ^ 
πιο "/ουκ^ι-πιρ καραρί 9^ σ / ' ιτ ' 

Άκυοτία, ή (Ι) -t'b» c~a$j*a 
[Αα'όου{Λΐγέτι ^.εσανέ. 

Άκώλντος, ov, ^ys ys- γάίρι 
[Αε[λνου', Ο^^ σεοπέστ. $ — vrog 
(έπρ.) «\j* "λ πίλα [/.εβανί*, ^Ttuı^ 
σερπεστανέ. 

Άκωαώοητος, ον, l^t&^iP 
γάϊρι [ΛΟ'.στενζά. 

^Ακων,ο^Ιι'νάδζάρ,.Ι^ΐνάχάχ. 
§ ί^>- δζέπρεν. α&ίών — $&k.ju\ 
ίστέρ ίστεμέζ, .l^i f Ay- χάχ να 
χάχ, UjTj U^Ij τάβεν βέ νΛογεν, 
jUlı'^U δζάρ νά δζάρ. 

' Αλαβάστρινος, η, ov, ^j 
ρουΥαύ,ί. 

Άλάβαο*τρος 9 ό (^»^ _^-» σου 
(Αερ|./,ερί, ^U? f\i.j ρουχά[Α τασή. 

'Αλαζονεία, ή j^U" τεφα- 
χο'υρ, ü«r τεαζζο'ψ., ^ύο τεκεπ- 
πούρ, j& τεφαχχούρ, J5 > γου- 
ρούρ, ^Γ κίπρ, y:e ουτουββ. 

Άλαζονειτοααι, -J^î-jfJî 
.1 ji-V» τεκεππούρ-τεαζζού[Λ.-τεφα- 
/ούρ ίτ. O^S s \ ογ^όυνρ.έκ. 

'Αλαζονικός, ή, όν, 4.'Lü*£* 
ρουτεαζζψ.ανέ, *M^^3u [λουτεκεππι- 
ρανέ, y*\ C*J^e άζα.ρ.ετ-ά^ίζ ? C*Ü^ jjlT άζαρ,ετ-άλούδ. « λό /ot — ol 
yA <^sJLs> olP κελιυάτι άζα^.ετ_ 
οψάζί « — bv νφοξ yf\ c,*L•* ^Ur" 
σΐ[χάι άζα|Λετ-ά|/.ίζ. 

Άλαζών, ό και ή Jİjüa p-o'J- 
τεαζζή[λ, ^C* (/ου.τεκεππίρ, yt*'•» 
ρουτεφαχχηρ, Jy^j (ρουδούλ, ^U 
σ3 ψ•''χ> ^ άτίγ. 

'Αλάθητος, ov, _y.lki γχτχ- 
σίζ, ^*& Ί λά-γ^αχτή. 

'Αλαλαγμός, b και Άλα- 
λαγιί, ή g)\^> Wy> γαβγά σε- 
οαλαρή; <£•&^£ γκτόρόυλδού, 4^ 
βελβελέ. 

'Αλαλάζω, ι_2? ,-Ι Ιέ y 1 ,3*jU^- ^jlİJ^ γαβγά γ^κχοδ ταχ- 
σιν σε&αλαρή τσικκρ^άκ, .\ jUs 
φεγάν ίτ. .\ 4ΓΐΑ_4ΐ^^ βελβελέ- 
σαρ.ατά ίΐε ν 

"Αλαλος, ov, jJj διλσίζ, ^\^\ 
άχ^ς>^ί'ΐέπκέ^ «μέν ω —- .\^\J-\ 
ίχράς ΐτ. j^jiili. σασηρμάκ. 

Άλαηπής, ες, jU^l jbU» 
ζιγ,ικδάρ ολ[χαγ_ΐαν, JJ»» {Λθυζλί[Λ. 

'Αλάνθαστος, ov, j>^k y^ - 
νηλ(χάζ, j^Üai- γχτκσήζ, ^J^n Η 
λά-γιαχτη. « πνεύμα — ov J^Ip 
^ÎU» ακλι σαι π. 

"Αλας, το j^L• τούζ *>^• (Αίλχ, 
cis' νευ.έκ. « — άμμωνίακόν ^jU; 
^3^ νισαδιρ τουζού. 

Άλάοτωρ, ό' ^^ί ό^\ άλλα- 
χην γαζεπι, 0>>^» ρελίουν, *)f* 
Ι^εκρούχ. Αλατίζω = 63 = Άλεκτρνομαχία Ι 'Αλατίζω, ^^jj^ τουζλαρ,άκ, 
~.| *>;* eJ τερ,λιχ ίτ. 
Ι 'Αλάτινος, η, ov, Jj>!? του- 
ζλού, ζ -^Lr ρ,ερλούχ. 

Άλατιο^ιένος, η, ον, και 

Άλατιοτός, ή, όν, ji^V)^ 
τουζλανρ.ής , Jj ? k * του.ζλού, -r ^c 
ρερλούχ, jjjG : νερεκ-σούδ, *^* Λ 
ρουρελλέχ. _ 

Άλατιό*χιός, ό και Άλάτι- 
ό*£ΐα, το ^jjh τουζλαρά, ♦>;^* J " 
τερ,λίχ. 

Άλατοδο^εϊον, το jljji» 
τουζλούκ, j\j£j: : νερεκδάν. [λεχά. 

Άλατοπήγιον,το W** ^ ε , Λ _ 

Άλατοποίηο*ις, vj ♦>^* ; τερ,- 
λίχ, *^*'" τερ,ελλούχ. 

'Αλατοποιιπτός, ή, όν, JıS 
^w καπίλι τερ.ελλού^. 

'Αλατοποιΐα, ή και Άλα- 
τοι/ργία, η jji-^-j^k τουζδζου- 
λούκ,£-Χ»\7Γ l^ -Ίίστιχράδζι έρλάχ. 

Άλατοπώλης, ό ^^^ τουζ- 
δζού. 

Άλατώοης, ες, J3>^ τουζ- 
λού, ^ ρουλχή. 
f Αλατωρνχεΐον, το Vj,>k τουζ- 
λα, Λ^**ρ.ερλεχά, ^UG' νερ,εκζάρ. 

''Αλγεβρα, η (Μθρ.) ^ δζέπρ, ->^ Ι* ιλρι δζέπρ. 'Αλγεβρικός, ή, όν, (Μθρ.) 
\£/^ δζεπρί. « — α προβλήματα 
Eu^Vî" δζεπριγΐάτ,4»^- JîL» ρ,εσα'ιλι 
δζεπριγέ. Άλγε6ριό"τής, ό ^U δζαπίρ, 
öyjf*- δζεπριγτουν. 
'Αλγεινός, Λ, όν,- ^ 1\ ^Ş 

jJÎ πα'ίσι έλέρ. βέ κεδερ, ly> pou- 
ελλίρ., 4,'Uj>>» ρ.ουελλιρ.ανέ. 

Άλγεό*ί6ι/ιιος, ov, ,»|sCiJj 
διλ-σεκτάρ., jUCJj διλ-γκιουζάρ. 

Άλγηδών, ή και 'Άλγος, το 
45^1 άγηρή^, &\ άδζη, «u> 5 βεδζά, 
jjj δέρ$, jll έλέρ, jj£ κεδέρ, ί\ϊ 
τεελλουρ, β ^χ'\ ένδούχ, <ai> γουσσά. 

Άλγννω, *ϋ» Λ $ jjS" κεδέρ βιρ- 
ρέκ, .1 j»X ; \ ίλ,ιάρ ίτ. g (w3.) .^| jj& 
ρουκεοδέρόλ. .^1 11ζ»ρουτεελλιρ. όλ. 

Άλγ(έω)ώ, ^^Τ άγηρράκ, 
• 1 *>-/ τεβεδζδζού' ίτ. g oyj^-j•^ 
. jl 1U« _ ρ,ουκεδδέρ - ρ.αχζούν - ρου- 
τεελλιρ, όλ. 

'Αλέθω, cAcjTjl όύγιόυτρ,έκ, 
Λ ^" τάχν ίτ. 

"Αλειμμα, το J-L £t\ ίδζ γ^α- 
γη, -α- σε ΖΡ-• g **jj-" σουρρε. 

Άλειχιματοκήριον, το ^ 
ρούρ., ^_y» £l γιάγ ρουρ.ου. 

' Αλειτούργητος, ον, (Έκκλ) 
j^k t)j& 0->jÎ< : ναραζδάν ρ.α- 
χρούρ. καλάν. 

'Αλείβω, dU^-. σουρρ.εκ. «- — 
με έλαιον j^DUlj γιαγλαράκ, .1 j^aju 
τε,δχιν ίτ. 

"Αλει^ις, ή a*jj~, σουρρ,ε. , 

Άλεκτορίς, ή (Ζλγ.) ^>'^ 
ταούκ, 4.>-Uj δεδζαδζε. 

Άλεκτρνοΐίαχίά, ή ^sj*• Άλεκτρνοφωνία = 64 = Άλενρότηΰις ^Jîjfi χορός γαβγασή, jr *£&>/: 
χορός γκίόυρεσή. 

Άλεκτρνοόων£α, η ^sj~ 
,_$•-— y opor ηιτ''.. 

Άλεκτουών, ο και Άλ£- 
κτο3ο, b (Ζλγ.) ^ 3J i- χορός, φ 
ot κι. 

Άλεξήλιον 9 το Λ^.*-σε[Λσιγέ. 

Άλεξήνε{*ον, το »*„ <ν£ τχ- 
χτκ περόέ, jljljl παραβάν. 

Άλεξίβρο^ον, το ^.c^-j^H 
γικγρούρ σεμσιγετί, α,^οα [Λεταρι- 
γέ, Ojl παρανιγέ. 

Άλεξικέραννον,το aSpUi ι*|.> 
οαφι'-ούσ-σκΐκά, 4İeU> j^, nvkizı 
σαΐκα. [σιπέρι σονκούτ. 

Άλεξίπτωτον, το l>_yL» yu» 

Άλεξιπνρετον, το Uh «Mj 
δαφ ι '-ού λ-/ ουιλίΐά . 

Άλεξιτήριος, α, ov, ^^üa^î 
τεχαοοο'-'ζ'Λ. § τ6 — ι/ »sb δζο''' 
4l»sV5=. *Αΐ»*^βασιτάϊ υουγν.οχζ?.. 

Άλεξιφάρμακον, το -Jl Λ\λ 
δαοΓ-ούσ-σέμρ., ^* jLi* μουζάδδι 
οίυ.'ΐ, j&'ji)> πα<ΐ-ζεχίρ, ^IJ* τιρ- 
γιάκ. 

Άλεξίφλογον, το Oj1^-\^Mj 
δαοι'-οΰλ-•/αρκρετ, vW-^ "^ f-^ J 
δ ζο\ '-ούλ- ίλτιχάπ . 

*Αλε<Ιις, ή και "Αλεσμα, το 
acjTj\ όύγ^όυτρ,ά, jJ* τάχν. 

'Αλεσμένος, η, ο ν, ju' $ 3 \ 
όύγιόυν(Αόύς , ό^^•* ρ.ετχουν ? ^y-*" 
Μ,εδκοόκ. ΆλεοτΛς,ο^Γ/'^ όύγρυτδζόύ, 
^jTj δεγιρμεν^ζή, jU> ταχχάν, 
jlL-Â άσιγνζπάν. 

Άλεοτικόν, το ,^^ aİjTjI 
όύγιόϋτ|χέ πκραση, λ_^ ravvıYe. 

Άλετρίβανος, ο Jl ji^a /ζ- 
βζν έλί, 4İjl» |Αουδεκκά. 

Άλετρίζω και Αλετρεύω, 
cUcjTjl όύγ^όυτρ.έκ, .1 .j^* -ray ν ίτ. 

"Αλετρον., το jU=> σχπζν. 

Άλενθέρωτος,ον, j^U^ j\j\ 
J,U^\ άζάδ όλίΛαρ.ης-όλάραζ. 

Άλενκαντος, ov, j^Uf^UL 
πεγ ιζζλάν^α^.ης . 

'Αλευράς, ό ^'^1 ούνδζου, 
^^^üJj δακηκ-οουρούς. 

'χίλενρέμπορος, ό jJj Ι j^\ 
ıS^C ουνγιά δακηκ ταδζηρη. 

Άλευροβήκη, ή ^jU'T i>j\ 
O'jv άνπαρτ;. 

Α,λενρόκολλα, r, JıâT^J» j^\ 
ουν τουτκαλτ; . 

Άλενρόμνλοο, ό jJj L j^ı 
^a^Tj οΰν γι κ δζκγ,κ δεγιρρενι. 

"Αλενρον, το jj) ουν^^δακήκ. 

Άλει/ροποΐα, ή jl—f^l ουν- 
οζουλόύκ. 

ΆλευροπωλεΕον, jVj ^f jl 
οόνοζόυ όον/Λζνή. 

Άλευροπώ2.η~, ο ^" 3 \ οΰν- 
δζού, ^^-ΙΓ jJj δακηκ ταδζηρή, 
J^ 3 ^âiJj όακηκ-οουρους. 

Άλενράτη^ις, νι οΰΐ^.ΐίν- 
δ'^ε έλέκ. Άλενρώδης 65 === Άλιτήριος . Άλενρώδης, ες, Jijl ούνλού, 
^Jj δακηκή. 

Άλευρώνω, j 'Μ οΰνλαρ,άκ, 
cUUjj- j^İj δακηκ σοορρ-εκ. 

'Αλήθεια, ή J^-Je-jl* δογρου- 
λούκ, öi^ji γκερτσεκλικ, (j- 1 * 
σ/)οκ, ı_^^ σηχχατ, ,_*a.ju>- χακη- 
κάτ. « αποκρύπτω rjjv — ν Jj 5 *^ 
.1 tu- 1 _5 jS• χακηκατί κετ(Α ου ίχφά 
ίτ. « αποκαλύπτω rrçv — ν - C£-i^ 
,3*jlL»- 4,'Iju» JU χακηκάτι χαλί 
ρείοανά τσηκαρ^άκ, 4.>-jU. Jl». «j^SJU- 
Λ ^\y~\ χακηκάτι χαλί χαρδζά 
ί/ράδζ ίτ. «πίκρα ή — jy kSJ*^ 
jju^-l δογρόύ σοζ άδζηδιρ, ^jM έλ 
χάκκουν μούρρ. «τ$ άλη&εία Âij». 
χακκήκατεν, jjiCjf γκερτσεκδέν, 
Ullj βάκηα, U^ σαχήχεν. 
Άλήθενόις,ή ji/ τεχακκουκ. 
Αληθεύω, .^\ jâ^.^' σα- 
χήχ-ρυχακκάκ ό>. j<**" ^ σα- 
χηχ τσηκ^άκ, . Ι jî^T τεχακκουκ ίτ'. 

•'Αληθής, ες, ^=*-j•^ γ.κεο- 
τσέκ ;45ν » δογρού, ^ σαχήχ, 
jâai [χουχακκάκ, jSO-Vj ραστ- 
γκκ>ύ. § jjU» σαδήκ, vi>. χακ- 
κηκή. g το a/lrçfrfç JU. vüJ*. ya- 
κηκάτι χάλ. « — είδκβίξ ^^ ^*ί. 
γχ,πίοι. nv:f''r;j . « δεν είναι — ες 
jjJij «^ σαχηχ δεγίλδιρ. « — φί- 
λο<? ^jU» C—^j οοστι σαδήκ. «το 
— ££ αίτιον ^JL*. ,_.-. σεπέπι χα- 

κηκη. «Ό^ορώ tî ώ$ — £g .\ r Ur ^ 

V*- 

ΐστισχάχ ίτ. § — âg (έπο . ) ^.^> δογρουσού, jjSO-jf γκερτσεκδέν, 

λλ^>- χακηκαχεν, 1=&^ σαχηχ εν, 

v3j^J* (i 5 ^ [λουχακκάκ ολαράκ, Uij 

βάκηα. [δογρού. 

'Αληθινός, ή, ov, cS^y» 

Άληθοεπής, ες, jCL.\j ραστ- 
γκ,ιού, jSTİa- χακκ-γκιού. 

ΆληίΙηόνητος,ον, j^Ujj»"^. 
ρνουοούλι/α^τος, ^j>jJ> γάΐρι υ.ενσ£. 

'Αλήτης, ό ı>*V τ ^κπκτ]ν, 
gjMj» σερσερι, j-^j• 3 öcp -πε-οερ. 

Άλθαία,ή (Βτ.)^^ γκιούλ 
γχτμί. [δενίζ καρταλή. 

'Αλιάετος, ό (Ζγλ.) JlTjfc ^j 

'Αλιεία, η ^U^ji jJu παληκ 
άβλα^ασή, ^U ju^> σεϊδι \ıy-'/'h- 

Άλιεύς, 6 ^^t παληκδζν], 
οΙγ-^' jL-» σκΐγ^άδ-ούσ-σεαέκ, jCftU 
^.αχη-γκέρ. 

Άλιει/ϊΐκός, ή, όν, ^α—» 
σεϊΉ. ΆΤίλοΐον — ov jjfe ^Jl, πα- 
ληκ καϊγι. «ή — ή (^χνη)^)^*^^ 
παληκδζηληκ. 

Άλιενω, J«"iy ^jJl» παλϊ}Χ 
άβλααάκ, Λ ^U λ— => σε'ίδι ^αχη ίτ. 

Άλικάκκαβον, το (Βτ.) 
^f'IS' χιακιούνδζ. [σίζ. 

? χ\λίιιενος, ov, >JU^ λιρ.αν- 

Άλίπα(ίτον,το Jjjh τουζλου. 

Άλίοκοηαι, ,^"^ τουτουλ- 
[7.άκ, ^jl C-»JjJ όεροέττ όλουν- 
αάκ, .^\ jBjT γκίρ^φτάρ όλ. 

Άλιτήριος, ov, JJÎvaöt^üj 
jj£» σερίρ, 4-U> ταλίχ. 

5 Άλίτνρος = 66 = 

Άλίτνρος, Ό ^^ IjjVtfU 

σαλαιιουρα πεινιρι. 

Άλιφαόκιά, ή (Βτ.)'Ίδε Έλε- 
λίοασκος. 

Άλι^άνη, ή (Βτ.) 1>• χηνά. 

"Αλκάλι,™ (Χ-/ψ..) ^jlS κιλβί. 

Άλκαλίηετρον, το (Χημ.) 
Co^li ^-Lî» [/.ικγνζσι κιλβιγετ. 

Άλκαλοειδής, ες, (Χημ..) 
^^15 <_Λ σεπιχι κιλβί. 

* Αλκή, ή Cj^S κουββετ, *,_.αΙ*=~ 
όεδζαάτ. 

"Αλκιμος, ov, jbV- πεχαδάρ, 
pjf σεδζι . 

'Αλκοολικός, ό ( Χημ. ) 
Αλ^/>-\ ίσπιρτολαμ,ά, J^jC" τεκί'λ. 

Άλκνών,ή (Ζλγ.)^^ J**=*^ 
παληκδζηλ κουσού. 

'Αλλά, (Σνδ.) J3 λάκιν, kâs 
φάκατ, Μ εμμα, ,>0^ βελάκιν, 
£f\ άνδζακ, jCK γνάληνηζ, <^\ 
ίσε. «είναι τίμιος, — εχ££ εν ελάτ- 
τωμα ^jyj j J3 j*>S\ j ^^ Ja| 

jij\ 3 εχλι ήρζ πιρ άδάμδιρ, λάκιν 
πιρ κουσουρου βάρδιρ. 

'Αλλαγή, ή και "Αλλαγμα, 
το <*iJfı δεγισμε, jcju ταγ-γίρ, 
Jj_yî ταχβίλ, Jjju τεπδίλ, JjlT 
τεπεδδούλ. $ (Έμπ.) 4taL» μουπα- 
δελέ, <+\J τράμπα, «χάριν αλλα- 
γής αέρος .jllîjt^ \yb J*juT τεπδίλι 
ναβά ζιμνινδέ. «ή — τοί; φεγγα- 
ριού (Άστρ.) jî $~β\ ίκτιράνι 
καμέρ. Άλλάό*ό*ο:> 

Άλλαντοπο'ια, η και — πω- 

λία, ή jjLs^j*.*'' σουδζουκδζουλούκ. 

Άλλαντοποιός,ο και — πώ- 
ληζ, ό ^ yf σουδζουκδζού. 

Άλλα ξ? ά, ή J^ju-" τεπδίλ. § 
(έπι φορεμάτων) >Î.UU- τσαμασήρ. 
ά μία — ρονχα yt UU- ilkj._vl.laj. 
πιρ κατ -πιρ τακη μ τσαμασήρ. 

Άλλα£οπιό"τία, ή «1λ1» JijJ 
τεπδίλι μεζχέπ, .»Ιλ^Ι ίρτιδάδ. 

? Αλλαξόπιό*τος, ον, λ -î^j 
δονμέ, jf^ μουρτάδ. 

Άλλαξοπι<ΐτ(έω)ώ, J-i- 11 -- 
.1 ν_Λ^» τεπδίλι μεζχέπ ίτ. .1 .>Ιλ^Ι 
ίρτιδάδ ίτ. .^1 iİy μουρτάδ όλ. 
liisaj δονίλέκ. 'Αλλάς? αντος,ό J-yfjj*j^ 

δομούζ σουδζουγού. 
Άλλάό*ό*ω, και 'Αλλάζω* 

cLUjj.jlüjTj δεγισδιρμέκ, ,\ Jııju τεπ- 
διλ ίτ. .1 jlAT-Jj^îİ ταχβίλ-ταγ-γιρ 

ίτ. $ (έρπ.) •1 v'J'~^ J v* \ ΙΛυ '^ Χ ~ 
δελέ-τράμπα ίτ. g (άρτβ.) Öij m xsSi 
δεγισδιριλμέκ, .1 ./»>"- JjuT τεπεδ- 
δούλ-τεγαγ-γι,ουρ ίτ. $ ^i '^l 4>U 
μόυπαδελέ ολουνμάκ. » — γνώμην 

• IjKMj^Ju' τεπδίλι έφκιάρ ίτ. « — 
όρόμον oU_jTj J^ γκ>λ δεγισρ,έκ. 
« — φόρεμα .I^UJjJU τεπδίλι λι- 
πάς ίτ. « — νόμισμα frjy λ~£*\ 
άκτσέ ποζρ.άκ. « — &έ6ιν J_jJu 

• ICjjjaU τεπδίλι {Αεερουριγέτ ίτ. 
«ό καιρός ηλλαζεν ^jil J*ju \^α 
χαβά τεπδιλ έιλεδί. Άλλαχόθεν — 6 

Άλλαχόθεν, (Έπρ.) jjj>J*jZs 
δίγκερ ταραοδάν, ^oU• jZı δίγκερ 
ραχαλδέν. 

Άλλαχοΐτ, (Έπρ.) »jâ^i» j£o 
δίγκερ ταραοδά, »jJl^ _,Çj δίγκερ 
pocyockbi, »j^ 4ϋ ; πασκά γερδέ. 

'Αλλεπάλληλος, ov, ^JUz» 
ρ,ουτεακήπ, ^^ρουτεβαλη, «_» 5 1ϋ» 
ρ,ουτεναβίπ, /Ij δαίρ.ί. ^' — λήλως 
(έπρ.) Lil»^» *^,jj virlp πιρινέ ρ,ου- 
τεάκηπεν, JljJ\ Jp άλ-ετ-τεβαλή, 
^gki^^l λά-γνουνκατή, \&\} balaoc. 

Άλλέως, (Έπρ.) 4,'jf JZ* δίγ- 
κερ κιουνέ, ν!γ->. _^Τ άχέρ δζι/έτ. 
$ -u^-ji γ^οχσα, <^Μ 4»_j» ποΐλέ ίσε. 

'Αλληγορία, ή Jlş• ρεδζάζ, 
4.1u κιναγέ, Jj-eî τεσαββουφ, ^j 
ρέρζ. 

'Αλληγορικός, ή, όν, ^^j 
ρερ,ζί, gjte ρ,εδζαζί, j^J τεσαβ- 
βουφί,^Ι^Γ κιναγί. ğ — ώ? (^ π ?•) 
\j\A ρεδζάζεν, 4, UjT Jj^t. Jp ά>η 
ταρήκι κιναγε, ί^ ρέρ,ζεν, \jjj 
τεσάββουοεν. 

Άλληλαό*^>άλεια, ή &>jjıu 
Jjlfc* σιγουριτάϊ [Αουτέκαπίλ. 

'Αλληλεγγύη, ή (Νρ..) cilif 
j^JLsa κεφαλέτι ρ.ουτεσελσελε, JjfeC" 
τεκιαφουλ, jutUf τεαχούδ. 

'Αλληλέγγυος, ον, (Ν(α.) 
^ΙΧ,Λ.^Ι.^Γκεφίλι ρ,ουτεσελσίλ, J -λΓ 
JlU κεωίλι πιλ-ρ.άλ, JiC^• ρ,ουτε- 
κεοοίλ, ^»a. ρουτεαχχίδ. $ — y^og 
(έπρ.) 4Λ ^Jui» ılJliT κεφαλέτι 7 = Άλληλοκτονία 

ρ,ουτεσελσελέ Vki, }U3o» ρ,ουτε- 
κέφφιλεν, Oj4 3 \ JU. Ij^UiT κεφίλι 
πιλ-ράλ όλαράκ. 

Άλληλεθνής, ες, JİU ^, 
jV^l πεϊν-ούλ-ρΛλέλ όλάν. «τό — £g 
δίκαιον (Ν[λ.) JİL1 ^ ^J 5 "- / ου_ 
κουκι πεϊν-έλ-ρ.ιλέλ, Jjj ıjjâ*• Υου- 
κούκι δουββέλ. 

Άλληλένδντος, ov, J_- L* 
ρουσελσέλ, JJL:* [λο-υτεσελσίλ:. 

'Αλληλογραφία, ή -u-^^j^ 
ρ,εκτουπλαορ,ά, <u#"£i ρ,ουκ^ατεπέ,, 
•jl^* ρ-ού^απερέ, 4-1^ ρ.ουρασελέ. 
« — εμπορική 4.jWf %^,ΐ£ p.ouya- 
περεΐ τουόζαριγε. « — επίσημος 
«u*-»j *j,L# ρ,ουχκπερεϊ ρεςτρ-ΐγέ, 
«ν-ί^Ο^^ταγριράτι ρεσρ,ιγέ. 

'Aλλnλoγpa(έω)ώ, ς 5*•^λ-Jî.C 
ρ εκτοΰπλασρ,άκ, ■• Ι » j [a-aJ^â-^J^ 
τεκιατούπ- ρουκιατεπέ- ρ,ουχαπε- 
ρέ ία. 

'Αλληλοδιάδοχος, ov, ^jî 
j%~»j^ âpbl σηράγκελέν, ^Jus» ρ,ου- 
τεακήπ, Jlj-• (Αουτεβαλή, ν.?^ 1 * 
ρ.ουτεναβίπ 7 ^|_^ ρ,ουτεβαρίδ, «1&» 
ρ,ουτεναπή, j_»-)Ls» ρ,ουτελαγίκ. 
§ — âo^og (έπρ.) Uly* ρ-ουτεβά- 
λιγεν, LSU^» ρουτεάκηπεν, Jljdl Jp 
άλ-έτ-τεβαλτ) . 

Άλληλοδιδακτική,γ)(Δδκ.) 
4>lâi» klıLjjj." J_^l ουσουλι τεδρι- 
σάτι [Αουτεκαπιλε. 

Άλληλοκτονία, ή £\û> ρου- 
κατελε. Άλληλοκτόνος = 68 = 

Άλληλοκτόνος, b Jrfe κατίλ. 

"Αλληλοηα^ία, ή *jl£ [λου- 
χαρεπέ, 4jL•*• ρουδζαδελέ, \cj\c 
γαβγά. [βαδζδζου. 

Άλληλοπάθεια, ή «-j» τε- 

Άλλολοπαθής, ες, ^λΙ«-^ 
τεβαδζδζού ίδέν. «ρήμα — &*(Γρρ.) 
cSjL•* J«s φί'λι [Λουσαρεκετ. 

Άλληλοοφαγία, ή 4,'li.jAou- 
κατελέ. 

Άλληλον^ία, ή Aİsılj ραπι- 
τά, J»UTjl ίρτιπάτ, <0uL. σελσελέ, 
j^-^F τελαγούκ, ο—Ί^• [/.ουνασιπέτ. 
« — ιδεών J£s\ ly-'K τελαχουκι 
έφκιάρ . 

Άλληλό^ο εω ς ,( λογαρ ιασμός) 
ό(Έι;.π.) iJi'jy 5 Vy κόνδο κορένδε, 
^jU yL-i- χισάπι δζαρή. 

Άλληλοφαγία, ή aJS" βρού- 
τε ε κελε, -u^:'. γεγισρέ. 

Αλλήλων, (Άντ.) ά. πρσ. γεν. ^^5j» # jr πιρ πιριρζίν, δοτ. ^ 
»ν, πιρ πιρΐ(λΐζέ, αιτ. ^ji^ j πιρ 
πιριριζί. § β', πρσ. γεν. '-^J^jj 
πιρ πιρινιζίν, δοτ. »'J^ nJ j πιρ πι- 
οινινιζέ, αίτ. gj^j j πιρ πιρινιζί. 
§ γ', πρσ. γεν. O».)j m j πιρ πιρλε- 
ρινίν» δοτ. -*~Jjrj• πιρ πιρλερινι 
και ı^Jj- j• πιρ πιρλερί, jÇjÇ γεκ- 
διγκέρ . « αγαπάτε αλλήλους &•£,, 
'5*y πιρ πιρινιζί σεβινιζ. 

'Αλλογενής, ες, jjTüu Juj 
j^l δίγκερ [/.ιλλετδέν όλάν, ι5 ^>-\ 
έδζνεπί. Άλλοϊος 

"Αλλόγλωοοος,ον,^υ ^1 

έδζνεπί λισανλή. 
Άλλο5απός, ή, όν, jCo 

JÎ 3 \ jjclOiT διγκεο [Λερλεκετδέν ό- 
λάν, ^\ έδζνεπί. « ή — ή (ΐ&οα) 
«ujş-l cSJlf [Λεμαλίκι έδζνεπιγε. 

Άλλόδοξος, ov, jjuaJu ^Tj 
jVjl δίγκερ (λεζγεπδέν όλάν. 

Αλλοεθνής, ες, jjui» JL.J 
ό^ΐδίγκερ ρ,ιλετδέν όλάν,-;>.1 έδζ- 
νεπί, ^fU γνζπανδζή, 4»"feŞ γεκ,ιανέ. 

"Αλλοθεν, (Έπρ.) jj£> jÇ) 
δίγκερ ταραφδάν, ,'υ „ <tfi.ı πασκά : ? c '? 0•>λ ,γκερ 
γερδέν. 

"Αλλοθι, »Αέ- Juı δίγκερ (Αα- 
χαλδέ. § (Ν(α.) JL. C~J> γαΐπέτ 
χαλί. 

Άλλοιθωρία, ή JjLili' σαση- 
λήκ, cJ^a-l άχβελέτ. 

Άλλοιθωοίζω, .^1 ^li-J^-l 
άχβέλ-σαση όλ. .\ J\^-l ίχβιλίάλ 
ίτ. «fiâ τυφλόν έαν χα&ή&βς τό 
πρωί &'άλλοιϋ•ωρί6γις (Πρρ.) Jü^I» 
jy »Jj\ J*&âl j^T 4Λ τοπάλ 
ίλέ νκεζέν ακσαυάκ όγρενουρ. 

Άλλοίθωοος,ον, ^ιΐ,σασή, 
J^t άχβέλ. 

Άλλοίηονον, ( Έπφ.) .1^1 
έϊβάχ,.ΐ 3 Λ, βάχ-βάχ,£>. γιαζίκ, 
UjjJ δερίγα, ^-j-il έφσούς. 

Άλλοεος,α,ον, j^l *^Γ ^Tj 
δίγκερ γκιόυνέ όλάν, j"5!jl jJ^j λί^ 
πασκά τουρλου όλάν, v_flL"i#. ρ.ουχ- 
τελλίφ, g^yı. (Λουτενεββή', ^tfn Άλλοι(ό(ο)ώ = 69 = 

L eı<.«<rti»l μουτεγαγ-γίρ. g — ojg (İ7Tp.) ^Tj 
.4.*jT δίγκερ κιαυνέ, jjjj 4ia» πα- 
σκά τουρλού. ^ 
'Αλλοι(όω)ώ, καΐ Αλλοι- 

ώνω, (il»j,^».4L 4iLiJ πασκά χαλέ 
τσεβιρ^έκ, .| jl* ταγ-γιρ ίτ. 
.1 Jjju* τεπδιλ Ίτ. ^»jy ποζ^άκ. 
§ (π9.) — ο-ομα* j^Vaâ^s πασκα- 
λασρ.άκ, .i j\i)" τεγαγ-γ_ιούο ίτ., 
.1 JjuT τεπεδδούλ fo\, ^JJ* ^°" 
ζουλμάκ. § (πθ. μτχ.^λλοίωμίνο^ 
ji«a» ρ.ουτεγαγ-γίρ. «^λλολώΟ•^ το 
πρόσωπον τον ^ji}y ^^ πενζ,ι 
ποζουλδού. 

Άλλοιωοις, ή Jjju τεπδίλ, 
>Λ" ταγ-γιρ, JjuT τεπεδδούλ, ; jüü 
τεγαγ-γιουρ, J^" τεχαββούλ. 

Άλλοιωτικός, ή, όν, Jjfc 
Jjo-'j jur καπίλι ταγ-γιρ βέ τεπδίλ. 

Αλλόκοτος, ον, ^.^ α- 
δζίπ πλ. ^JUP άδζαιπ, j£j για- 
ναζ, ı_j^p γαρίπ. « — άν&ρωπος 
(■j\ ^JUP άδζαΐπ άδά(Λ, j,jt j^ 
γ,ιανάζ άδά[Α. 

"Αλλομαι, jbM άτηλμάκ. 

Άλλοπρόοαλλος, ov, j^k» 
[λουτελεββίν, j|y u ; πι καράρ,, >έ 
Ç.JÎ γαϊρι σαπιτ. «είναι — αι/Ο-ρω- 
πο ? ja-jtj.jrljH jjj^ ρυτελεββίν- 
ούλ-ι^ιζάδζ πιρ άδίφ,διρ. 

Άλλος, η, ον, ^ πασκά, 
jCo δίγκερ, ^ργάϊρι, ^J ά'ϊρί, 
J^ ά Χ% j\~ σάϊρ, jVjl ότεκί, 
c£,/,jl όπιρί. «αλλθ£ μέν... #λλθ£ ό*£... •• (5**. 'Αλλότριος 

πα ςισι... πα ςισι. 
« — άλλον J&jSZ γεκδιγκέρ. «τ'αλλα 
j_^aS κουσουρ, JjU* [Λουτεπακή. 
«di^rag άλλο JL «u^- πεχέαε χάλ, 
4iiL» [Αούτλακα. «πότδ Φά^μο^ ίώ- 
<y^g χ' άλλα ; jy^-j.j »lJ^ 4»' ^jj-aî 
κουσουρού νε βακήτ βιρεδζεκσιν ; 
«ό εις τον άλλον λ^- - πιρπιρινέ, 
«c^CiC γεκδιγκέρ ινέ. « τον ένα 
%α£ τόν άλλον ^iu - ^SV j\ ότεκινι 
πιρικινί. . «ό αλλο$ ^Cj οιγκερί, 

--Ai-i) πασκασή. «αλλ' άντ' άλλων 
j^j^-ll» J^-»U* (Αουνασιπετλη [Λου- 
νασιπετ-σίζ. « ονδεν άλλο η j^'_j» 
λλ -îj πουνδάν πασκά. «αλλην φοράν 
4*9j_ ej T αϊα» πασκά κερρέ-οεφά'. 
«τήν αλλ^ν ήμέραν jjfjf γκετσέν 
γκι,ουν. κκλλαεχει εις τα χείλη καϊ 
άλλα εις την καρδιά »jJİ'ı ^â^ı ολ'^1 
Αβώάγζινδά πασκά καλπινδά πασκά. 

"Αλλοτε, (Έπρ.) a«jj JCj δί - 
κερ δεφά', »jcâj Aâiı πασκά βακητ- 
δά. g 4,â_j βακτι ίλέ, jU) ^, πιρ 
ζερι,άν, cJj j πιρ .βακητ. « — fttv •• 
— o"â . . . iiau . . . ba« πά'ζεν. . . 
πά'ζεν. « — ήμην πλούοιοξ,τώρα 
είμαι πτωχός .LSj ^x\ jS^j ^j 
rj^s ^jJkS" βακτι Ίλέ ζενγκιν ίδιρ. 
οάκατ σί;χδιλικ φακήρη^Α. 

Άλλότοιος, (ΐ, ον, ^-Λϋι 
πασκασή, ^j-Cj διγκερί,'^Τ άχήρ, 
,^>ί> γαϊρι, ^^\ έδζνεπί. « toÇro 
slvort — oî^ jjö-Aâ^.) *) πού πα- 
σκασινίνδιρ. y. Άλλοτρτότης = 70 

Άλλοτριότης, ή J..^\ έδζ- 
νεπιγέτ. £(μτο.) ^j^j. πουρουδέτ. 

Ά/λόορων, jtelftt «J!e£ μουχ- 
τελλίω-ούλ-έφκιάρ. 

1 Αλλόόνλος, ov, t ο•5^ J^i 
•Jİ}\ jjûL» δίγκερ καπιλεόέν γιά μιλ- 
λετδέν όλάν: 

. "Αλλως, (Έπρ.) jljj aüj πα- 
ίκά τουρλου, jjjy. jÇj οιγκεργτόυζ- 
Sev. £ <~^-y. γΐόχσα, „jJU. JijjlİjI 
ολμαοτιγτ) χάλοέ, „jJL. ^^^ρ άκση 
ναλδέ. « — îfcjg &jyo jSoj όίγκερ 
σουρετλε. « — T£ 4-^sjVy πουντάν 
©αζλά, Aiiı jjty πουνοάν πασκά, 
jjü ıj^r^ J^j» πουνδάν σαρφι να- 
ζάρ,ιίϋ ζάτεν. « — τ£ κα£... -^,^ 
π κ χουσου$. 

"Αλιια, το jü^'î άτιλις, ol^> 
ιταβλέτ, cj'iT r πουοτάπ. 

'Αλκένιο, jy»^ λ,»^*^ σκλα- 
μο ύ : κ' ' ί κ κο μ άκ . 

"Αλμη, η tJ y>%*> σαλκμούρα, ç—jy TOUÛCrOU. 

Άληνρα, ή jUj^J» τουζλου- 
λούκ, ^ί=* μιλ/ιγέτ. 

Άληνοήθρ«, ή (Βτ.) e jj_- 
,3 u σο&κ νεπατίί 

Άλιινρίζω, -^ij^^ τουζλού 
όλ. . 5 \ ısAî^'jyb τουζλού οοώτ) όλ. 
. j\ ς^ί κόζη όλ. 

Άλιινρίς, ί\ jUj_^ τουζλου- 
λούκ, vlw*i* μιλχιγετ, 

'Αλμυρός, ά, όν, Jj> τουζ- 
λού, ,^> ριλ/ή, ^* μελήχ, ^Τ *Αλοιφε£ον 

άδζί. ανδωρ — όν ^jf- τσουράκ, 
ylj^î. σουράπ,^Ι*?" τελνάπ. §(πλ.) 
τα άλμ,νρα Jj,^ τουζλού, r-jlu: 
μεμλούν . 

f Αληνρότης, ή ^Uj^t τουζ- 
λουλούκ, C^f μιλνιγετ. 

Άληνρώδης, ες, Jjjk τουζ- 
λού, _^* μιλ/ί. 

Άλογάριαό*τος, ov, >->L•*- 
νισκπσήζ, v-jL-s-j πι νισάπ, j^p 
t_/^ γάϊρι μαχσούπ, JÜS" κιουλλι- 
γετλή. [μούκ ίτ. 

'Αλογενοηαι, .1 J-Uî τεχαμ- 

' Αλογί α , 7) ,3! >-!** άκη λ ση ζλήκ , 
cJl?- χαμακάτ. 

'Αλόγιστος, ov, >Jie άκηλ- 
σηζ, ilj-u ΙΓ νκ μουδρίκι. § >->L•». 
νιααπ-σηζ• [άτ σίνενι. 

Άλογόηνια, ή(Ζλγ.) J^-Jjî 

Άλογόηνλος, ό ^-jTj ώί κτ 
δεγιρμενί. 

Άλογόπετρα,ή (Όρκτ.) ^^Γ 
^Ifc γκιοζ τασή. 

"Αλογος, ov, Jjâ»* ju> γάϊρι 
μα'κουλ, ^1' >ρ γάϊρι νκτήκ. 
§ >Jıîp άκηλσηζ, >-Λϋ--^Λ μουλα- 
χ<κζασήζ. «ξώοι/ — ov jtL* >ρ j\^>- 
νζΐβάνι γάϊρι νατηκ. «τό αλογον 
cS\ κτ. 

'Αλόη, ή (Βτ.) ^ σάπρ,^Ι-» 
^u» σαρτι σάπρ. 

Άλοτδώρητος 9 ov, çy>j+jj> 
γάϊρι μεζμούμ. [χεμδάν. 

Άλοι^ειον, το ο!λ<*^. μερ- 


'Αλοιφή 

Αλοιφή, η f^ [«ρχέρ. 

* Αλοπήγιον, το <sk ρ,ε[Αλεχά. 

Άλονργίς,ή <ΐΛί- Jİ άλ χη- 
λά'τ. « ή — ^το φόρεμα των αρ- 
χαίων βασιλέων λ»ΧΛ dj!u cJ>. JÎ 
,^Λΐ^ϋ^, ^o-y^f- άλ χηλάτ [/.ου- 
λουκι έσλαψέ [Ααχσούς πιρ λίπάς ίδί. 
"Αλοντος, ον, και "Αλον- 
ό*τος 9 ov, (ji^Uliv γικάν[Αα|Λ7)ς ; 
Jj^»*>e γάϊρι ρκγσούλ. 

,? Αλς,. αλός, ό j^> τούζ, J* 
ρ,ιλχ πλ. r-^Ul έ[λλάχ. §ή — "jtfj 
δενίζ, t^j δεργιά. 

"ΑλόΊς, ή JÂ?\ άτηλής, ^j 
πουρτάπ. 

"ΑλοΌς, το jUj^l όρ(Λ<ζν. 

ΆλόΌφνλαξ, b ^g-^i 0^»jj* 
όρυ,άν πεκδζισί, ιβ:^β κουρουδζου. 

Αλτήρες, οι (Γυρ.) aJS" γκν- 
ουλλέ, JvlU χαλτέρ. 

Άλιτγαριά,ή(Βτ.)"ΐδε Λυγός. 

Άλνγιο'τος,ον, jJ^ έγιλ[Αεζ, 
ıJÜ»: ^Ijrjıe άδη[Α-ούλ-ίνιτάφ. 

Άλνκή, γι <*^ [Αερ,λεχά. 

'Αλύπητος, »>ν, ^£1 * β— Vr 

τεεσσούφ ίτιλέζ, >-ί?-^• ^ερχαρ,ετ- 
σίζ. 8 αλύπητα (έπο.) <u-j^>~> 
[Αεργαρ,ετ-σίζδζε. $ JdS" κιουλλι- 
γετλή, ojUİ! ,3j* φέβκ-ούλ-άδοε. 
«εξοό'δ-ύδί αλύπητα χρήματα tüS" 
j.*?.-^ (3-r^» »jj} κιουλλιγετλή παρά 
σάρφ ί^ίγ,ιορ. 

Άλυπία,ή dl^-jjT κεδερσιζλίκ. 

"Αλνπος, ov, yj »Ju/lf τεε- 71 = Αλφαβητικός 

σουο ίτριέζ, f>-^* j*** γάϊρι [Ααγ- [Λού^Α, jj&jJi γάΐρι [Λουκεδδέρ. 
Άλνόίδετος, ov, ^J j^-j 

(jî-OUl; ζενδζιρ ίλέ παγλα^ής, JJl»* 
[ΑΟυσεΛσελ. 

ΆλνόΊο(όω)ώ, και Άλν- 
όΌοένω, J*!^ <<Μ J^'j ζενδζιρ 
ίλέ παγλαρ,άκ,ύΐΐ^^ ζενδζιρλε(λέκ. 

"Αλ,υόΊς,ή jJ-j ζενδζίρ,4-^σελ- 
σελε. « — ωρολογίου öc~~£ κνϊ- 
στέκ. « — βιδηρά j\<fj j A i δ ε jjl t ρ 
ζενδζίρ. « — αδαμάντινος jJ-j ^\Χ\ 
έλ[Αας ζενδζίρ. 

ΆλνόΊτέ^ εια, ή ιΛ)>••λΙ» ψαΐ- 
δεσιζλίκ, v!jü> j»jlp «Sl(J ι [Αενφαάτ, 
^^ ζαράρ. 

ΆλνοΊτελής, ες, >-.-£Ί* φαϊ- 
δεσίζ, ^λ« [Αουζίρρ. 

"Αλντος. ov, yijr: τσό " 
ζουλμέζ, J^jjj^ τσόζόυλ(Αε[Αΐς. 
£ιδε Άδιάλυτος. « — ον πρόβλημα 
4ϊ-» ν J>fe Ι»" J>- χαλλι να καπιλ πιρ 
[Αεσελέ. «ro — οι/ τοϋ προβλήμα- 
τος j3Ui\ ^jlp vil'İU* [Αεσελενιν άδέ- 
[Ai ίνχιλαλί. [γάϊρι ρ,ουστεχλίς. 

'Αλύτρωτος, ov, ü ö^ w> >» 

"Αλφα, το (Γρ(Α.) Ul"\ άλφα, 
(jr*\ ö*j>- j£ J% <&*& tf^O 

Άλφαβη ϊάριυν, το ^_^>- Uİ\ 

,- . \ •$.γ . γι 

ελιφπα οςουί,ι. 

'Αλφαβητικός, ή, όν, ojj*• 
jU^ χουρούφι χεδζαγί, U* tJij>- 

O^i^ VJÎ ^V Χ ου Ρ ^? 1 Χ ε ^ ά τε Ρ" 
τιπι ούζρέ όλάν. Άλφάβητος = 72 = Άμάδητος Άλφάθητος, ό και ή lak έ- 

λιφπά, *U A (Jj^r* - Χ ου Ρ ^?' / ε ^ζά'• 

Άλφάδιον, το (Άρ/τ.) d"\ 
|y~| άλέτι ίστιβά, |^-\ ^Lâ» [ηκ- 
γ,ιάσι ίστιβά. 

"Αλφιτον, το και [Αστ. πλ. 
τα "Αλφιτα, <3*jl 4.jl άρπα όνου. 
$ d£~T κεσκέκ. 

Άλ^ηηία, ή JH ^U> κψ»,γιάΐ 
πατήλ. 

'Αλώβητης, ov, j.a\J> 3 î 3 i 
δοκουνουλμ«(Λ7)ς, j»C' τάρ.^, 1L- 
σαλψ.. 

'Αλωνίζω, j^Uj^• γχρμχν- 
λα^ίακ, uU^^ jUy^ χαρρι,άν σουρ- 
ρ.εκ, uAî}j jl»_^- χαρρ,άν δογ^έκ. 

"Αλώνιον, τό jU^>. Χ α ΡΡ^ ν • 

Άλώνΐίΐαα, τό ^U^i- χαο- 
[ώνλαμά. ğ (ό καιρός. £ 3 jU> 
χαρ^άν-βακτι. [δζή. 

Άλωνιοτής, ό ^U^- χαρ^.αν- 

'Αλο>νΐ(ίτικόν, τό και Άλώ- 
νκίτ^ον, τό <c-'U^ χαρρζνιγέ. 

Άλωπεκίΐ, η ^ Sji jk τιλκι 
οερισ-ί. 

Άλωπεκίαοις, ή (Ι) ^U 
jljû <τάτς κηράν, ,_i»îl| ^j δάϊ-ούσ- 
σκ'λεπ. 

Άλωπεκιδενς, ό (Ζλγ.) jl" 
ur"•?.^. τιλκί γίαορουσου. 

Άλο^πεκίζω, .1 jJjİJ^^Jİ-" 
τιλκι υλτϊΙ χηλεκιαοληκ ίτ. 

Άλωπεκιε^ιός, ό ^-4-=- jir 
τιλκι Y7)Aet?i, Άλωπέκονρος, ό (Β τ •) ji r 

ıJ'SjJ* τ ^ κι κουϊρουγου. 

Άλώπηξ, ή (Ζλγ.) jlj' τιλκί, 
^_Λ»ί σα'λέπ, olı^j ρουπάχ. 

"Αλως, ή jUy^• χαρ^άν. § 
(Άστρ.) 4İU χαλέ. 

Άλώ<ίι;.ιος, ov, j^r^^Jife 
καπίλι ορέτχ ού τεσγίρ. 

"Αλω<ίις, ή *? 9 9^ τ Χ> jV•^" τε< *~ 
χίρ, }k-\ ΐ^τιλά, Ι^ζάπτ. 

Άλωτός, ή, όν, JU^ Jjfe κα- 
πίλί ζ'άπτ. « το ζητονμενον άλω- 
τόν, έκφενγει δε τ' άμελούμενον 

( Fv ! J •) £ ;&■*■$ jrvi λ>ι^ ολι ^a 

j\,\ ^J\c j^\ JU*! τεκαγ-γιούδ ίδεν 
«ΛεραΐΛΐνά να'ϊλ όλδουγού κιπι ίχράλ 
ώεν γαιπ ιοερ. 

"Aua, (Έπρ.) »jJ\ άνιδε, οα,'Τ 
άνδέ, J^U* χε[Λανκί. « — ήλ&εν 
t x\ JjjJî γκελδίγι άνδε. « — τ6 
-θέλετε eJL. j£Xjj «c-.il ίστεδιγινιζ 
χαλδέ. «αμ' έπος, αμ' έργον j^j 
δέρ δεϊμέζ. a<sV τω — ^İp^j δέρ 
άκάπ, Jî--jJ δέρ χάλ. § (πρθ.) 4>4 
("λε^ ^.1^. περαπέρ. « — τή ήμερα. 
j\j i\,\ ^*£> jjf γκιούν δογρ,ασι 
ΐλέ περαπέρ. « — λαδών έσίγηβε 
jAîîjZıjZ•' j^>-l βΛ,'Τ jjJ 1 άλδηγη 
άνοέ ίχτιγτ,κρι σουκίούτ ίτ^ίσδιο. 
« — εφ&αβε e x.^jp ij^sj) βουρουδη 
άκηπηνδέ 

'Auaoa, ή (παίγνιον) ^y^^yi 
καϊράκ όγ^ουνου. [λόύνρ.αριης. 

Άηάδητος, ο ν, J^^y^ γιοιΛ Άμάζεντος = 73 = 

Άμάζεντος, ov, jul&jjt 

τοπλάν[Λα{;ης. 

Άμαζών, ή jj,«* χα[Λεζέν ; 
^jlâ j^-=^ 3 *jy-=r δζεσουρέ βέ 
δζενκιαβέρ καδήν. 

'Αμάθεια, ή cJl^»- δζεχαλετ, 
,3*1 j Ι" ναδανί. 

'Αμαθής, ες, JaL δζαχίλ, 
jbl•' ναδάν. $ — ög (έπρ.) *!*aU. 
δζαχιλανέ. 

Αλάθητος, ov, jiA<hji 5 \ ό- 
γρίνβψις, ^«Ρ άδζερ). 

'Αμάλακτος, και Μιιαλά- 
κωτος, ov, j^Ul^ γιου^ου- 
σά[Λα[Αης, ^~£=~ χασίν. 

'Αμάλγαμα, το (Χη(χ.) U^* 
[/.άλγα^α^, 

Άμανίτης, ό (Βτ.) IVU (/.α- 
νιτα, jjkd\j>*[ άρΑρ-οϋλ-οουτούρ, 
jUi> ραντάρ. 

'Αμάντεντος, ov, ^S3a jJ> 
γάΐρι ΐλουτεκεχχιν. 

"Αμαξα, ή *lj\ (^l^) άραπά, 
^».^jli καρότσα, ^jjjT κερνούνε. 
« — φορτ^/ό^ ^«4,|j\ il^>_ γιόύκ ά- 
ραπασή. « — βασιλική 4,'Ulî. **.?■> jT 
κεοδουνέϊ όα/ανέ. « — ταχυδρομική 
^α,\]\λζ~£ πόστα άραπασή £(άστρ.) 
_/vTİ <_ο δουππι έκπερ. «τα έ% αμά- 
ξης (ορσ.) -u^ «^»jO*" σουκ^ούτ 
σοϊ[Λ£, (»j^ σουτοΰ|Λ. 

Άμαξηλάτης, ό <^γ*1^\ άρα- 
παόζή, jy~-» \ έσπ-πέρ. 
'Αμαξιτός, ή (όδος)^4,^Τάρα- 'Αμάρτημα 

πα γίολού, ^^ <iji. όοσέ ταρηκί. 

Άμαξοπηγεεον, το και — 
Τϊοιεϊον,το jVj^ \jî άραπαδζη 
δοκιανή, ^»jL» cjr*ljî άραπαδζη 
[Ααγαζαση . 

Άμαξοπηγός, και -ποιος, 
b (jr^ljT άραπαδζη. 

Άμαξοό*τάόιον,το ı$jj>-\4.\jÎ 
άραπά άχουρού. 

'Αμαξοστοιχία, ή jUJ κατάρ. 

'Αμάρα, ή ^Χ>• χενδέκ. 

'Αμάρακος, ό (Βτ.) j^jCj,^ 
[/.ερζενγκτρύς, J-tf'jy [^ερζενδζούς. 

Άμαράντινος, n, ov, OÜai 
J$>-^ κατηοέ τσιτσεκλή. 

Άμ(ΐραντοει5ής, ές, ÂLai 
-dbj^l λαζιλιγέ. 

'Αμάραντος, ov, jüy σολ- 
ψζζ, &χ\ έπεδί. § (ούσ.) ό — (Βτ.) 
J*^ j^y* σολ(λάξ τσιτσεγί, 4âJaS 
j^ κατηφε τσιτσεγί. 

Άμαρτάνω, -j^J-Jj\>-ai"-jf— 
Λ iki- σέχβ-τακσηράτ-κουσούρ-χα- 
τά Ίτ. § (Έκκλ.) Cİ4-M k<İ&1 •^ 
γκιουνάχ ίτρ-έκ για ίσλε[Αέκ.«^αρ- 
τον ! \ *>y τεβπέ (τόπε ) 

'Αμάρτημα, το LÜ /ατά, 
jyeâ κουσούρ, Jalp γαλατ, θ\^^Γ 
τακσηράτ, ^-» σ^χβ. § (Έκκλ.) 
βύΓγκ^όυνάχ, 4İJ ζελλέ πλ. vl»"İÎJ 
ζελάτ. «τό προπατορικοί/— *^j 
acjJİ ζελλέϊ καδη[/.έ. «τα έπτα Ό•«- 
νάβιμα αμαρτήματα *».. J'Li' κε- 
παϊρι σεπαά. 'Αμαρτία 

'Αμαρτία, ή »Ui' γκιόυνάγ ,c\ 
ΐσ(Α πλ. (»Cl έσά[Λ, jy ^ φουδζούρ, 
,3-9 φισκ, ^_y-» σούΧζ, ^ii ζένπ, 
4j, ζελλέ. αάμαρτία ! .\ j^l•, γιαζίχ ! 
«sığ αφεύιν αμαρτιών ^jifiûj^t^ 
oyf\ γκιόυναχλαρην άφβι ίτσούν. 
« έζωμολογημένη — ουκ £<?tw αμάρ- 
τημα jU^t jI^^aLT J'jjjT γχιζλΐ 
κιουναχά οζινόάν Υ,ιακηλιχάζ. 

'Αμαρτωλός, ή, όν, jfe^LT 
γκιόυνανκΐάρ,^μΛφασίκ^ ^• Τ άσή(Λ. 

Άμαρνλλί.ς, ή (Βτ.) ^Jj^jT; 
ναρκίσι ζανπουκί. 

Άμαρνλλιοειδίί, τά ( Βτ. ) 
<-*«>■ J "Ά^ φασηλέΐ ναρτζισιγέ. 

ΆμάοΊητος, ov, L ^\ff^ τσε- 
ϊγνε(Λερ.ις. 

Άμανρός, ά, όν, yy κου- 
γκ>υ β** |Αουζλί(Α. (_α*^ ζα'ίφ. 

Άμανρότης, ή jlil^ καραν- 
ληκ, C$° ζουλ|/.έτ. 

Άμανρ(όω)ω και Άμαν- 
ρώνω, jc^ly καραρτμ,άκ, .1 λ_^7 
τεσβιδ ίτ. $ (ήθ.) ıİUj*jf JU- γα- 
λέλ γκιτιρ^έκ. « — την ύπόληψιν 
τινός uUjrtjTjÜ 4-jUpI j^yti £k*j 
πιρινιν νάνους βέ ΐτιπαρινά χαλέλ 
γκιτιρμέκ. «ή δραοις άμανρονται 
έν τω γήρατι J3 ûSjjl, jf .jüI^Um 
ίχτιγιαρληκοά γκιοζ τονουκλανούρ. 

Άμανροχίις, 7) jkly καραν- 

ληκ, ,.^1 ίζλάυ. ğ (Ι) ^ y* „J 

»καρά σου ίλλετί, <ί" κιου^νέ. § 

(jj.Tcpp.) J)U-l ίχλάλ. «ή — της 74 = 'Αμέθοδος 

ύπολήψεως ^yV J3U-1 ίχλάλι να- ^r^ tf (^9 φεκκι νάνους. Αμαχητί, (Έπρ.)^-* jI^jaou- 

ναρεπεσίζ. 
"Αμβαρις, η (Βτ.) ^çe άνπερ. 
"Αμβιξ, ό και Άμβτκος, 

J^'T άνπίκ. [κάτι δζινιν ίτ. 

Άμβλίο*κω 9 Λ j^ JsU-\ ίσ- 

Άμβλνγώνιος, ov, ^Jc^ 
4, j\^\ [λουνοερριδζ-ούζ-ζαβιγέ. 

Αμολννω, ı^jjf κιόρλετ(λέκ, 
.1 JJ&" τεκλίλ ίτ. .1 ı_ii*r τα'ζιφ 
ΐτ. .1 Cj^j 3 J"*f <1Λ Λ ί ίράσι κε- 
λάλ βέ ρεχαβέτ ίτ. 

Άμβλνς, εϊα, ν, jUjl fS 
κεσ/ιν ολ^αγιαν, .uT κιόύνο, Jj£ 
κ,ιουλούλ. § L-fl.*^ ζαίφ. $ (Γ[Λτ.) 
ττ^-ν» ρ,ουνφερρίδζ. « — εΐα γωνία 
<k>-JLXa ft *jlj ζαβιγεΐ [Λουνφερριδζέ. 

Άμβ2 ντης, ή ^yJjJÎ κεσκιν- 
σιζλίκ. [ζά'φι πασάρ. 

Άμβλυωπία, ή (Ι) _ r -a» «_λ*^ 

Άμβλνωπ(έω)ώ, aj *u >Ju*> 
.j\ys.* ζά'φι πάσαρα [Λουπτελά όλ. 
§ dl»<c«jj!f 4sJj,jT γκ,ιουζέλδζε γκιόρ- 
ρερεκ. § .| uü^^jT γκιόρμερεζ- 
λικ ΐτ. [ίσκάτι δζινιν. 

"Αμβλωίίις, η (Ι) ( ^>. i,lL-\ 

Άμβροοία, ή cJjl -ζελιγέτ. 

Άμβρόοιος, ov, Jjl έζέλ. 

"Αμβων, ό (Έκκλ.) jüa [uv- 
πέρ, \ff*3> κ^όυρσί. 

'Αμέθοδος, ov, yJy>\ ού- 
σουλσίζ, *^?J d>, ^' τερτίπ. Άμέθνοος 

Άμέθυοος καΐ 'Αμέθυ- 
στος, ov, jUj 1 J^j*- σερχος 

δλμαγ^αν . « ό — 6τος ( Ό ρ κτ . )J.^- 
fjil δζεπέλ λουκου|Λ. 

Αμείβω, .\ JjjuT-4İjL* μουπα- 
δελέ-τεπδιλ ίτ. |3 .Ι,ιΛ&α ΐλουκ^α- 
φάτ ίτ. « — την άρετην Tivogö^j 

• İCjtlsi 4JuLiı3 πιρινίν φεζιλετινέ 
υουκ^αοάτ ίτ. 

'Αμείλικτος, ο ν, jU j πι 
άράν, >.jj πι ράχ[Λ, jJl έλέδδ. 
«s^pog — jj| ^- χασίμι έλέδδ. 

Άμείνων, ον,(Σγκρ. του Α- 
γαθός) ,_}l Uj δα ε-γί, J**\ iakiy . 

'Αμείωτος, ov, j^mJUI JJû? 
τακλήλ ίδίλμερς, fU τερψ., J*^ 
κ,ια^ίλ. 

Άμέλγω,^έ U σαγρ,άκ, .ly^U-l 
ίχλάπ ίτ. .| »_»}ϋ-"Ί ίστι^λάπ ίτ. 

• I y^bi-l ίγτιλάπ ίτ. 
'Αμελεί, (Έπρ.) 3^ *^ "* ίν έ 

πάκ, Jjjlvlo-ij ρ<*χάτ δλ. 

'Αμέλεια, ή jp^Aİ καϊδσηζ- 
ληκ, a^L -λ [/.ουσίψεχά, JU»1 ίχρ.άλ, 
J—lSo τεκνζσούλ. 

Άμελέτητος,ον, ^λγ Ι «ul ık. 
ιχουταλιαά ιτμε^ις. 

'Αμελής, ες, >*Λ^καϊδ-σήζ, ί«ι"• 
|Λθυχ[λΐλ, jXjf κεσλάν, U U" τενπέλ. 

'Αμελλητί, (Έπρ.) »_iiy >, πι 
λα τεβεκκούφ, JLjJ δέρ χάλ. 

"Αμελξις, ή a?U σαγ^ά, y^U-l 
ίχλάπ. 

Άμελ(έω)ώ, -«^U-J-feS-Jl*^ 75 = 'Αμερόληπτος 

.1 li-lj" ίχ^άλ-τεκιασούλ - (/.ουσαμε- 
χά-τεραχη ίτ. « $âv πρέπει τις 
ν' άμελχι rccg νπο&έβεις τον ^ \α 

jjJuAH χέρ• κές ούμούρ βέ χουσου- 
σατινδά ίρτικν&πι ίχ^άλ βέ τεκνχ- 
σούλ ιτ^ερί-ελιδιρ. 

"Αμεμπτος, ov, fj>Ju>P γάϊρι 
{Λεζ(λόύ{Λ, ^_JU» ^νέ γάϊρι μουατέπ. 
g — cog (έπρ.) 4.*U"U»>p γάϊρι [7ου- 
α<τεπανέ. 

ΆμεμιΚμοιρος, ov, JL p" 
j^J τε£ελλού|Αΐ χάλ ιτμεγεν, jf 
jLi^» γάϊρι [Λΐ,υτεσεκτ] . 

'Αμεριμνησία, η και Άμε- 
ριμνία, ή jJ>•^ γαϊλεσηζλήκ, 
vJâp γαφλέτ, ι ^-^ ν '• Α ^ καϊδ-σηζλήκ, 
J-.&Î τεκιασούλ. 

'Αμέριμνος, ov, y*&\c γαϊ- 
λεσίζ, >.Jus καΐδ-σηζ, >-£*Ηχτι- 
[Λα^σίζ, Jfc γαοίλ, ο%ί κεσλάν, 
J\,\ "^ λάούπαλί. 

Άμεριμν(έω)ώ, ^1>.^γ«ΐ- 
λεσηζλήκ, ίτ. . 3 \ Jfc γαφιλ 6λ. 
ΰΙ»Λϊ• \ Aİ κάϊδ Γτμερ,εκ, .IJ-İSÎ-JU** 
ίχ^άλ-τεκιασούλ ίτ. 

Άμέρΐίίτος,ον, ,»_^>ργάίρι 
{Αακσού(ί.§ — tos (έπρ.) ^-*λ *ί- 
λα τακσίμ, ($*>&* {λουστέρεκεν. 

'Αμερόληπτος, ov, ,jj* j 
πι ταράφ, ^ρ a. πι γαρέζ, J-* 
μουχήκκ, λ«2~* {Λουστεκψ.. ^ — 
^Tttog (έπρ.) 4»'W\ jJs ^ πι ταραφα- 
vl, 4jfi ; U>- χακκανιγέτδζε. 'Αμεροληψία = 76 = 'Αμέτρητος 'Αμεροληψία, ή ^İjJ'J *1 

^<x.ç<x.Qk'(]Y., { £j\S»\J 3{ 3 πι τερεφδαρί. 

"Αμεο*ος, ov, >-<k-|j βαση- 
τασήζ, <L-.l^^ı πίλα βκσητά, »JlJJlı 
πιζ ζάτ. § — ως (iwp.)JLj.> δέρ 
Χ«λ, «^â^jj όέράκάπ, ,juî άνιδε. 
<_ö5iy )1 πίλα τεβακουο, jU-t % 
πίλα τεεχηρ, ^jk- δήλδι, jU* χέ- 
|*αν•. § 4s_-lj ^ι πίλα βασητά. 
g UiJ τακηπεν,Ι^Ιβζ» [Λουτεάκηπεν. 
«έρχομαι— fjf & ^χ^ άψ^ι γ*ε- 
λίγιορουμ. «τώρα — ^2- σίρ.δ&, 
^-u- jU* yi\J.<XM σί|χδι. « — uîtî* 
rotiro USUu jy πουνι ρ,ουτεάκηπεν. 

'Αμετάβατος, ov, J^iu >i> 
γάϊρι ρενκούλ. ğ (Γρ(Λ..^ λαζίμ, 
,^α_«^>ρ γάϊρι [χουτεαδδί. α ρήμα 
— ον ^αβΜ J*» <pf λι [Αουτε-αδδί. 

Άμεταβληοια, ή J-u^jip ά- 
οει^ι τεπε^όούλ, jüJ^op άδευι τε- 
γαγ-γιουρ. 

'Αμετάβλητο t;, ov, j^'j δε- 
yıâyÂC, j^a \Γ νά [Αούτεγοεγί-γιρ, 
^±u js> γάϊρι |Λθυτεπεδδίλ.§(ούσ.) 
τό — ov jjiujipyaîpı (/.ουτεγαγ-γίρ. 

Άμετάδοτος, ov, y\ ο^ 
τεραγετ ίτμέζ, ^jU jıe γάϊρι σαοί. 

'Αμετάθετος, ov, ;Uy J^" 
τεπδίλ όλμάζ. ;Ujl J^> άζλ 
ολράζ. « τό* — ον των δικαστών 
^-»Λδ^Ι^^ΐ J^ uUfeS- χου,κιαιαν 
άζλ ούλούψαμακ καϊδεσί. 

'Αμετακίνητος, ον, $β*/» 
γάϊρι (Λουτεχαρρίκ, ο>ί σαπίτ. 'Αμετάκλητος, ov, ^"'-fUjl 

j\i'j,\ ίρδζά'-φέσχ όλουνρ,άζ. 

Άμεταμέλητος,ον^ΜϋΙ*^ 
πεσιμάν όλριάζ, (»χχ» j*p γάϊρι μου- 

τενεδδψ. 

'Αμετανόητος, ον, (Έκκλ.) 

>-4y τόπεσίζ, ._-% jjp γάϊρι ταΐπ. 

Άμετάπειοτος, ov, jUfejtocv- 
[λάζ, χ«λ (Λουαννίδ. 

Άμετάπταιότος, ov, >-Üii 

Άμεταοτρεπτεί, (Έπρ.) ^J* 
^ySJi $s γκερι δόψεκσιζιν, ,j\c| 
»j'„>*«"' .jl ίαδέ όλούν|Λακ-σιζιν. 

Άμετάτρεπτος, ov, yrf* δε- 

γισαεζ, jic* jü> γάϊρι μουτεγαγ- 
γίρ. « ή άπόφαύίς μου είναι — 
j\j. ü*jf* f? νιγετΐ|Α τεγαγ-γΐ- 
ουρόέν περί&ιρ. 

Άμετάφραοτο ,, ov, ^-J 
j\$ β\ t <ji-»U^l τερδζουμέ όλούναα- 
μ.γΐς για όλουνμάζ, fTf* J^ γάϊρι 
μουτεροζάλ: 

Άμεταχείριο'τος,ον, j,Ü^j» 
κολλανηλυάζ, ^U^jî κολλανήλ- 
[Λαμης, J*«x^»ju> γάϊρι [Αουστεαρ,έλ. 

'Αμέτοχος, ov, jUjl χ***»• 
^ησσε»Λεν8 ολμαγ^αν. ^ J^• 11 * & 
^U^i ζη [Λεδχάλ ολμαγιαν, ^-.AİyU 
jU^I άλτ,ακαση όλμαγ,ιαν. 

'Αμέτρητος, ov, J,UiU» σαϊλ- 
μάζ, j^juu t* νά ρ,α'δουδ, j*j "51 
λά-γι,ουάδδ, jLc* j ή\ σουμάρ, j^». ^ 
χάδδ, /»ίί'κεσίρ. «#χ«ι — αχρ^ατα 'Αμετροεπής 

jij\j -*»/!& iyû νουκούίΗ κεσιρεσι 
βάρδιρ. [πος πογάζ. 

'Αμετροεπής, ες, j\iy J.y 

"Αμετρος, ov, ja.Jj_jU"J|jcpI jl» 
χάδδι ίτιδαλι τεδζαβούζ ιδέν, lay* 
(Αουφρίτ. $ (Πσ•) J^Jj* ->* γάϊρι 
ι/εβζούν. 

Αμήν, (Έπρ.) j^l άμίν. «£tg 
κά-ί^ε ενχην δ£ν λέγεται — (χρα. 
τουρκ.) yij ^\ 4»\c» yk χέρ δοα- 
για ajjt.iv οεν^ες. 

Άμηνολόγητος, ov, $J&j£ 
ταριχσιζ, ç-jyj^ γάϊρι ρ,ουβερρε^. 

'Αμηνόρροια, ή jAS/^ j*^ 
χαιζ τουτουκλουγου, £,> ^ άδέρ 
τε'μς. 

Άμητός, ό (Γργ.) jL». χασάδ, 
«lı\jj4^ ρκχσουδάτ. § cJİy*f- ψχγ- 
σουλάτ. [δεσίζ. 

Άμήτωρ, ό j^.Jlj βαλι- 

' Αμηχανία, ή ^αΐΧ^ σηκην- 
δή, JİÎ^-.jU τσαρεσιζλίκ, (_>\ Ja^\ 
ίζτιράπ. $ ^j}^ ζαρουρέτ, «ü>ba* 
[Λουζαϊκά, 4>^ γαϊλε. α φέρω τινά 
ε'ίξ — ν 0+jy.ji Aj&\ ΐζτιραπά 
δουσουρ^έκ, ^^juîâ^ σηκησ^ηρ- 
υάκ. « εϋρίβκομαι εΐξ — αν ûy, 
^ y **$\c πουγιούκ γαϊλεδέ που- 
λουν[Λακ. 

'Αμήχανος, ov, Ji-^^r 9 σγ ι- 
κηνδηλή, >-»jV τσαρεσιζ, »jU (3. 
πι" τσαρέ, ν^^* 1 {λουζτερρίπ. «tâ 
άμηχάνω μόνη θεραπεία έβτϊν ή 
ενχαριβτία (Γν[;.) »jU j*J^ü *J~ ΐ = 77 = Αμιόθος 

να τσαρέ τεσεκκτ,ουρδουρ τσαρέ. 

Άμη^αν(έω)ώ,3^^ ολ I^LM 
ίζτιραπδά πουλουνράκ ,χ^\ ιΐ,^Κί* 
Jr^. [Αουσκιλάτ ίτσινδέ πουλουν- 
ρ,άκ, ^^ilî. σασηρ^άκ, .^^Γτε- 
λάς- ίτ. .j\ ^J* 3 ^* ρουζτερρίπ όλ. 

'Αμίαντος, ον, >-Ό -λεκεσίζ, 
ılj. πάκι. § 6 — (Όρκτ.)^ΙΙ» Jl^t 
γιαν[Λαζ τασή, ^^tij*!• πα^,ούκ 
τασή. [?^Ρ παληγή. 

Άμίας, b (Ζλγ.) jJl• j'iy» γου- 

Άμιγής,ές, και "Αμικτος, 
ov, jU^l ,^*^ 4 .^ καρησήκ δλ[Αα- 
γτ,αν Js_^j\.s=- ju> γάϊρι [λαχλουτ, JU» 
σαφή, ^ πάκι, -.«İU. χα"λ ις . «οΰ- 
$£ν etya-fröy κακότητος αμικτον 
(πρ[; . ) jJ^j», Ά^Ι >XJ iri φεναλικ-σιζ 
έγιλικ γητ/ίδουρ. 

"Αμιλλα, ή J^J» γιαρίς, 3^-i 
ίστιπάκ. § ^*}»j ρεκαπετ. 

Άμιλλ(άο)ώμα'ι, jAjj» για- 
ρησιχάκ, .1 ^lofej ρεκαπέτ ίτ. 

'Αμίμητος, ov, Jıfejvp ^χΐ* 
τακληδη γάϊρι κατΐίλ,^αΑ» ^jp γάϊρι 
[χουκτεδά. § %>\ άλ^ά, ^«^-1 άχσεν. 

"Αμιππος,ον, J*T ι)λ γεδέκ άτι. 

Άμιοθί, (Έπρ.) ^J^l ουδζ- 
ρετ-σίζ, litf [Λεδζδζάνεν, \j_a j\. 
πάδι χαβά. § ^j-J^l ıij^ ? α ΧΡ^ °~ 
λαράκ. «υπηρετεί — c^ai-^j^jl c5j^ 
j^ -λ,Ι φαχρι ολαράκ χηδρι,έτ ίδί 
γίορ. 

,Γ Αμι<ΐθος,ον, y^j^A ούδζρετ- 
σίζ 3 Jlf {^εδζδζανί, gjk φαχρί, Άμίό*θωτος = 78 

y _*- !-. ααασσίζ. « — πάρεδρος 
άίχαβτηρίου ^U^l <£^ lilİA-r^ ^. 
πίρ ρ,εγκευενιν ©άχρι άζασή. « — 
υπάλληλος ^jâ ^yU [Λεεμούρι φα- 

λΡ 1 '• 
Άμιοθωτος, ον, j,^ J^ 

ΐδζάρ όλουνράζ, J^^j} *>} jf κι ~ 
ραγιά βιρίλρερις, jyl» >i> γάΐρι 
ρεεδζούρ. 

"Αμιο^ος,ον, (Βτ.) ^îjU ^αρ 
άδή[Λ-ούζ-ζενεπ. 

"Αμμίον, το £Δ~ σουλουγέν. 

Άμμίτης, ό και — ΐτις, ο 
(Όρκτ.) ^IkfjS κού[Λ τασή ? J*y 
rJ^ κούκλου παλδζηκ. 

Άμμοδο^εΐον, το ^«ν*» dİJ 
ρΐκ χοκκασή, jl-»Soj ρικδάν, 4*^ 
|Λερ[λελέ. 

Άμμοκονία,ή £j^ J«y κούκ- 
λου κιρέδζ, -^y. χάρδζ. 

Άμμόλιθος, ό (Όρκτ.) vl»j\ 
^U» οτ ταόή. 

Άμμόνι, το ^t δρς. 

"Αμμος, b (»y κού(Λ, J^ ρερ,λ, 
iilj ρίκ. 

Άμμό^ρνοος, b J/J\ r y* 
κού[Λ άλτουνού, ^U» ^jJj> γ^λδηζ 
τασή. 

Άμμονοιά, η ^y κου^λούκ, 
j^aj ρε[Λλέ. [κούμ. ότου. 

Άμμοφντης, ό (Βτ.) J^y 

'Αμμώδης, ες, JL>»y κου|Λ- 
σάλ, 4<ν ρ.ερμελέ. « — χώρα J Uy 
vlCk κουμσάλ [/.ερλεκέτ. «}>îJ — Άμνήό'τεντος 

^\j^> Jl«-»y κοιψσάλ τοπράκ. 

Άμμωνιακόν, το (Όρκτ.) 
jjbî νκταδίρ, u\?y^ ά[Αονιγιάκ. 

Άμμωνιακός, ή, όν, JjU'yi 
ά[Λονιγΐακή„_^.}Ιώ; νισαδιρλί. «- — όν 
άλας ^β> jjLü νισαδιρ τουζού. 
« — άέριον tg-yj jjL; νισαδιρ ρου- 
Χ ι > Λ ^ ı3V^ άρ,ονιγίάκ {Λαή\ 

Άμνάς, ή (Ζλγ.) ^y" ^j 
δισι κουζού. 

Άμνπμόνεντος, ο ν, jî 
J^}\-^S*^3\ κ Ρ Ολθύνρ.αρ!.ης - 
όλουν(λάζ. g (μτο.) £j£ καδή(Λ. 
« ^ξ αμνημονεύτων χρόνων <*j\ 
^ jj4jî:ji9 έζ[Λΐνέϊ καδη[χεδέν περού. 

Άμνπμοοννη,ή jL-l νισγιάν. 

Άμνήμων, b ^ νιση. 

\Αμνημον(έω)ώ, jcy^ovou- 
τράκ, .\ (jLj νισγιάν Ίτ. .\ £y\j 
©εράνους ίτ. 

Άμνηοικακία, ή ^yjK^^ 
γαρεζκιαρσηζλήκ, jJU- ^ άδε|Αΐ 
χάκδ. 

Άμνηοίκακος, ov, jf-j*^ 
c\f3^ γ<ζρέζ-κιν τούτμαγιαν, Ι" 
jyV να χακούδ, jU^ jl#oİ*t J3 <Ş 
κινεβέρ για κιν-γκιουζάρ ολρ,αγιαν. 

Άμνη<ίικακ(έω)ώ, •jf-j-J* 
J^lcy^ γαρέζ-κιν αουτααμακ, jy>. 
jÜjl j\'JÎ ^f 3 jfûf 3 χακούδ βέ 
κινεβέρ βέ κιν-γκιουζάρ δλρζ{Λακ. 

Άμνήοτεντος, ov, J^L•; 
jU^l νισανλη δλμαγιαν^ jU^ j viV 
να{λζέδ ολμαγίαν. Άμνηό*τεία == 79 'Αμπελουργία Άμνηοτεία, ή _μ^ άφβ. 

«γενική — ^j& yp αφβι ουμουφ,ί. 

Άμνηο*τεύω, Λ jie άφβ ίτ. 

.1 j£p j^U ίλιάνι άφβ ίτ. 

"Αμνιον, το (Ι)^-^^ άριους, 
Jaj ρεχλ. [σιλάνι ρέχλ. 

Άμνιόρροια, ή (Ι) Ja^ ^ 

'Αμνός, ο (Ζλγ.) gjy κουζή, 
J^ χοφ,ελ. 
Άμοι6αδόν,( Έπρ . )Ü Ua•^» ν* 

πιρ πιρινι ^..ουτεάκηπεν. 

'Αμοιβαίος, α, ov, Jılâ» (λοο- 
καπίλ, Jjli-• [χουτεκαπίλ, »_JUu 
[λουτεακήπ, J^U* (Λουσαρίκ. ^ ^L•* 
(Λουσαβή. «αίβ&ήματα — α tt-L-s-l 
4>Uw» ίχσάσι (Λουτεκαπιλέ. « — ον 
tfe'öag ^Uî* ^Uljrt»\ ίχτιραριάτι 
[λουτεκαπιλέ. « διηρημένος slg δυο 
— α μέρη _*L• «w 9 ^i^Ji* ίκίμου- 
σαβή κησ{/.έ [/.ουνκασή|Α. α — aı'eog 
(έπο. ) & Uil πίλ {/.ουκαπελέ, JîU^Jı Ü* 
3j4^\ [/.ουκαπελέϊ πίλ [Λίσλ δλαράκ. 

'Αμοιβαίο της, ή JîU ^k» 
[Λουκαπιλεϊ πιλ |χ.ίσλ. 

'Αμοιβή, ή Zj^a [λουκιαφάτ, 
ıjj^-\ ούδζρέτ. «δικαία — ^lâfeS 
<iı"il ΐΑουκνκφάτι λαϊκά. «προς ά- 
μοιδην τον κόπου τον l"U&i *z?-j 
ζαχ[Λετνέ {χουκιάφατεν. 

Άμοίραο"τος, ox 9 j>\$j\ >-i" 
τακσψ, ολούν^α^ης^ ~JL»>p γάΐρι 
ΐλουνκασέ^Λ. 

"Αμοιρος, ov, f^£ (λαχρού|Α. 
κησρετ-σηζ,^Ιξ! πιτσαρέ. « — παιδείας f 9j £. ^jjfi ίλι^δέν 
|Λαχ£ό$Α. 

Άηοιρ(έω)ώ, jllâ fjy* (jme- 
χρού(Λ καλ^λάκ, .jl ^j*• [λα'δού[Λ 
δλ. ^U^l ολ[Αα|Λακ. «—χρημάτων 
^U^l^-öjlı παραση δλ[/.£|Αακ. 

'Αμόλυντος, ον, >«4θ λε- 
κεσιζ, Jl> πακ^, <_ααρ άφήο. 

'Αμορφία, ή v31>J£i σεκιλσιζ- 
λικ, JSLîJl ^.^ άριέτ-ούσ-σέκλ. 

"Αμορφος, ov, >J£i σεκιλ- 
σίζ, ^-^ πιτσι^σίζ, £Δ\ ^ 
άρι-ούσ-σέκλ, ^-Γ^»• τσιρκίν. 

'Αμόρφωτος, ov, Jfca• j*p 
γάϊρι [Λουτεσεκκίλ. $ (-^θ. ) >-*.-," 
τερπιγεσίζ. 

Άμονοία,ή di^jjj^ ίλψπερ- 
βερσιζλίκ, vlJV-î- δζεχαλέτ. 

"Αμονοος, ov, ju,ı J3J & 
ίλψπερβέρ ολμαγιαν, »j^ πι πε- 
χρε, JftU δζαχίλ. 

Άμό^θητος, ον, και j"A- 
μο^θος, ov, >-vj ζαχ[Αετ-σίζ. 

Άμο^Οί, και Άμόχθως, 
(έπο.) ***>*. j ζαχμετ-σίζδζε, ^y 
κολάϊ. 

Άμπελικός,ή,όν,,^^ κερ^ί. 

Άμπελίς, ή (Ζλγ.) J.£ j^\ 
ίνδζιρ κουσού. 

"Αμπελος, ή (δ τόπος) 'f\ πάγ. 
§ (το δένδρον) «u-" 1 άσ[χά, *jT κέρα 
πλ. fjJÎ κ,ιουρού{/.. 

Άμπελονργία,ή jJuş^U παγ- 
δζηλήκ. Άμπελονργος 
'Αμπελουργός, ό jf\ ιταγ- 
δζτ), (»IjT κερρήχ. 
Άμπελο&νλαξ, b ^-^ £L 

πάγ πεκδζιση, 0^; παγπάν. 

♦Αμπελοφυτεία, η ^^ £1 
παγ γαρση, t3j> u*J* Υ<*ρσι κ 1 ου_ 
ρού[Α. [παγληκ γέρ. 

\Αμπελόφντος,ο(τύπος) Λι 3λέ1• 
' Αμπέλων, ο £l πάγ, £k ^sjf 
κιουοου|Λΐ παγ. 
"Αμποτε, (Έπρ.) jâfe' κιόσκι. 
"Αμπωτις,ή(Ντκ.) ^^».δζέζρ. 
"Αμναλος,ον,>«)ΰρ άκηλσήζ. 
Άμνγδαλέλαιον, το J^\^\ 
παδέΐΛ γ^χγή. 

Άμνγδαλέος, και Άμνγ- 
δάλινος, n, ov, JoL παδεμλή, 
^jl λεβζί. 

. ΆμνγδαλΛ, ή (Βτ.) ^Ιβί^οΐ, 
παδέ[Λ άγαδζή, Jjl ys* - σεδζίρι λέβζ. 
§ (Ι) cAiCjk χαδε|/.δζικ, »J^J λεβζέ. 
Άμνγδαλιτις, η (Ι) v L^l 
CjÇjjI ίλτιγάπι λεβζτάν, 4^&£•Λ 
^m-u^ χαοε|Λθζικλεριν σισ[/.εσί. 

Άμύγδαλον, το (Βτ. ) ^Ι π*- 
δέ(Α, »jjl λεβζέ, J,^l λεβζ. 

Άμνγδολόπηκτον, το ^ΐ» 
^— ΛγΙ-1» παδέ(λ τατλησή. 

Άμυγδαλοτόμον, το (L)ç_y£ 
,j^l [Λαχζάϊ λεβζέ. 

Άμυγδαλωτός, ή, όν,^Λ 
παδερΆή, ^jl λεβζί. 

Άμι/γμός, ό και "Αμνγμα, 
το ^^ τηρ(Λ7)κ. 80 === *Αμι/νω 

Άμν&ρόο, ά, όν, ^β κου- 

b^ χερδαχσίζ, İÜ* (/.ουζ- λψ,, j,'llJ• ζουλρ,ανί. § JUU^I ^^», 
χήσς όλουνά[Ααζ, ^^jf γκιόρου- 
νέρί,εζ. $ caj»^» ζαιο. « — &%\ç χ+\ 
a>\j ούριοι βαχί. ğ — ög (έπρ.) 
^\Lmİ> ζαϊφανέ, ,5ş-ljt άζαδζηκ. 

Άμνελία, ή (Ι) ξ& c~a 3 j*a 
υ,α'δου{Αΐγέτι νουχά'. 

•Αμνελοτροφία, ή (Ι) j^ 
Pl=^ ζαμιουρι νου-^ά'. 

Άμνητος, ov.jUjlıJSlj .^ ^ 
πιρ σιρρέ βακιφ δλ|Λαγιαν,. J-aU 
δζαχίλ. 

"Αμνλον, το 4^-L•; νισαστέ, 
L&İ νισά. 

'Αμυλώδης, ες, J^Ui νι- 

άαστελή, jUlü νισαδάρ. 

"Αμυνα, ή «sj δέφ\ «UisU (/.ου- 

^αοαζά. §(Πολ.) a«sIju» [Αουταφά', 

«si λ τεδαφού*. [ίστιχκιά|Α. 

Άμυντήριον,το ίπολ.) {&&~\ 

Αμυντικό ς, ή, όν, jâU" τε- 

δαφουή. αουμμαχία έπι&ετικη και 

— η jjU" . ^Jjlf 3^1 ίττ.φδαα 

τεδζαβουζη βέ τεδαοουή. 

Άμύντωρ, ό και Άμυντής, 
^U. χα[Αΐ, »sIju» (Λουδαφή'. 

Άμύνω, .1«sj δέφ' 'τ. .1 ju.- 
τεπι'ό ίτ. § .1 vluL^^4^lf>. χηυ.αγέ- 
σηγιανετ .τ. ğ .1 ALsUt^^fej βακα- 
γιά-[Αουχα<ραζά ίτ. ^ ([>σ,) .Itil^ 
τεχαφούζ ίτ. ,\ «sU" τεδαφού ίτ. 
§ • Ι üV ι$1•*> φεδάί δζάν ίτ. Άμνό*<Ιω == 8 

Άμνό*ό*ω, ^^^Aj^h τηρμκλα- 
μάκ, .l^.i* ταχδίς ίτ. § (μσ•) 
ji^Ujjt τηρ|Λαλανυ.άκ, -I^j^ τε- 
χαόδαύς ίτ. 

Άιινοταξ, b ^jl* 
1^.1 έμρεδ. 
■ ΆμνχΛ, ή Ji.j\> &y*. τσεζικ 
γ,ίκρεσί, ^^τηρήκ. 

Άμφήκης, ες, J U i i πιγ&κσίζ, ουλ- φικάρ. [γ^εβαί. 

Άμφημερινός, ή, όν, ^*. 

Άμφί, (Έπρ.) "Ιδε Περί. α- 
τούς πεντακιβχιλίονς. ılL ^ 1-"-ϊ 

-«/ τακριπεν πές πιν νεοεο. 8 (έν 
συνδέσει) jjâ^k^A χέρ ταραοδάν, 
jj3u«j πίσπιτουν, Ulc τε^/άμεν, >»($" 
κιάρλεν. 

Άμφιάρθρ<οοις, η (Ι) J^a. 
^UTjI ^εοσίλι îpTioatjcJpUa^ ιιου- 
ζαάφ. 

'Αμφιβάλλω, .1 a^J: ^ (iLt 
σεκκι ού σουπχέ ίτ. i*J-jPj-d&£S 
Λ τεσεκκιούκ - τεβεχχούρ - τερεδ- 
οούο ίτ. [{^αασεϊν. 

'Αμφίβιος, ov, ^-Ujj- ζούλ- 

Άμφιβληοτοοειδής, ες, (Ι) 
JLÎ. σεπεκί. « ό — χιτών τον οφ- 
θαλμού α^ΖζαλΔ» ταπκκάϊσεπεκιγέ. 

Άμφιβληοτροειδιτις, ό (Ι) 
λ -d i r >\ r u\ ίλτιχάπι σεπεκιγέ. 

Άμφίβληοτρον, το (Ντκ.) 
(j-T^Jl παλήκ άγή. 

'Αμφιβολία, ή ώ& σέκκι , <^i 
Αουπχε, »ü£.\ ίότιπάγ , aj τερεδ- 1 = Άμφιεοτρις 

Ι δούδ, ^y τεβεχχοψ, ı_^j ρεϊπ, 
tjUTjl Ίΰτι-γΐίπ.νενρίβκομοα είς — 
ccv .j| e j<jjL σουπχεδέ όλ. .|γ^- 
σουπνέ ίτ. «άφίνω είς — αν »j^-jlİ 
jîlj, σουπ/εδέ πρακιχάκ. «οΰό^ί- 
μ/α νπάρχεί — jjiy a^Jl $ öi* }L>1 
άσλα σΙκκτ, ού σουπχέ γιόκδουο 
"τούτο slvat &croç πάΰης — ας 
jj'C-jl^ jj^-JL^dlİ-y πού σέκκι ού 
σουπχεδέν βαρεστέοιρ. 
Ακριβολογία, ή fl^l ίπχάρ,, 

* Ύ 

'Αμφίβολος, ov, J<v~i σουπ- 
yû/r), ajijiA ι/εσπουχ, Ali* [λου- 
στεπίχ, iJ^STiL» [χεσκιούκ, jjj^» ξλου- 
τερεδδίδ, ıjj, ju ; υουζεπζέπ, ^^> 
μρυπχερ.. 

Άμφιγενής, ες, a?j^\ jiy> 
[/.ουβελλίδ-ούτ-ταραοεϊν. 

Άμφιγνώμων, ό o.jjls3l Jjj 
jÜ_j> 'ν/λ έοκ^κρδά πουλουνάν, jj^ia 
f /,ουτερεοδίό. 

Άμφιδέξιος, ον, 
γε^Ιν-ούλ-γεοέϊν. 

Άμφιδοξ(έω)ώ, 
ρεδδούό ίτ. 

Άμοιένννμι,ώΙ^.χΛ' γκεϊδιρ- 
ρ.έκ, .\ Lr Jj τελπίς ίτ. § (( Λσ •) 
— ννμ,οα dls;> γκε'φέκ, .1 ^,ΐΓ τε- 
λεππούς ίτ. .\ L•^ ίκτισά ίτ. 

Άμφίεο'ις,ή Lr ^ αελπίς, ^,1" 
τελεππους. 

Άμφιεοτρις, ή dj4.it> νκιδζίε^ 
λίκ, ^jU'l ûlk^' γκιδζελικ έντκρί. 

6 <_r jJ\ ,-,ci τε- ΆμφιετηρΙς = 82 = Άμφοτέοωθεν Άμφιετηρίς, ή . ^^ jup ηδι 

σενεβί, * j)* *α-» σενέϊ δεβριγέ. 
'Άμφίεχύς, ε £' ι5>" σενε β'• 
Άμφχθάλα^ιος, b aIÜIjjj δι- 
βανχανέ. 

Άμφιθαλιις 9 ες, jUjl ^ U*"U 
Jİ 3 \ δάψ,α πούρ εζχάρ όλάν. ^ 
(Νακ.) ^.y^ λι έπεβέϊν. « — α- 
δελφός J*\xj j \\ Ι•" Ι άνά πάπα 
πίρ καρηνδάς, ^"İ ^1 εχχι λι 
έπεβέϊν. « — αδελφή ^J, ^ U f\ 
^İjJ i άνά παπά πιρ κήζ καρην- 
δάς, ^f'İ>U-\ ουχτι λι έπεβέϊν. 
Άμφιθέατρον, το aaj* a*j£ 
«TL" JÎ } \ καδε^έ καδεμέ 6λάν τέ- 
γιατρο. [καπουλου. 

Άμφίθνρος, ov, JjJ jj| ί-χΐ 
Άμφτλαφής, ες, Ι jmJ> JA 
j^il• jJkîjJ» j* ίκι ταραφδάν γ^ά 
γέρ ταραφδάν [Αεεχούζ. g (Σνκδ.) 
^β\_5 βασι', Jy πόλ. «ύπ6 την άμ- 
φιλαφη βκιάν της Α. Μ. τον Σουλ- 
τάνου »jublio^ <L>Ja=- ÂiiyL•»-! AjU» 
σαγέϊ ιχσανβαγεΐ χάζρέτι παδη- 
σ«7ϊ)δέ. 
'Αμφιλογία, ή ^1 ίπχάρ.. 
Άμφιλνκη, ή jii. σεοάκ. 
"Αμφνον, το ^U λιπάς πλ. 
•uJ\ έλπισε. 

Άμφιρρεπιίς,ές, Jîu Ai_^t jj\ 

jH)\ hu ταραοά ΐλαιλ όλάν, j.>j*» 

αουτερεδδίδ, CıC>e γάϊρι σαπιτ. 

\4jioid6aiva, ή Ζλγ.) ^U 

j>9jlJ\ [Λασι-ούτ-ταραοέίν. Άιιφιό*6ητιΊο*ιιιος, ov, Jı\» 

^»lj*pl καπίλι ίτιράζ, 4,apJ,U• I 
[Λουναζαά πίχ, Ai <P)b» {Λουναζαά s 
oıy, djCL» ρ,εσκ^ουκ. 

Άμφιοβιί'ΐηοις,ή <u»jU* ριου- 
αρεζά, 4Pj,b» (Αουναζαά, ό^-Ι ί/ _ 
τιλάο. § J*\s*\ ίτιράζ. 

'Α5;ΐφιοβητ(έω)ώ, .1 j^IJvpI 
ίτιράζ ίτ.| .| «c^L» - Apjb» ιχουναζαά 
-[/.ουαρεζά ίτ. « άμφιβδητεΐ την 
πληρεξουσιότητα μου ^Ijkel -û 1 ^ 
jy?„ x ) βεκίζλετι^έ ίτιοάζ ίδίγιοο. 
« — τα κληρονομικά δικαιώματα 
*wb S .ι ^\^\ 4î^ :jl \ £β>- dT** 
φιλκνίν χουκούκι ίρσιγεσινέ ίτιράζ 
ίτ. «το άμφιο δητονμενον jAp^b» 
[Λουναζααλη, α^ apJL» (Λ,ουναζαά 

φιχ, aapjL. {Λουνκζαά # πίχ . 
Άμφτόκτοι, ol (Γργ.) φ fr JU\ 

^jIjII εχαλίϊ πέΐν ούλ-(Λεδαρέϊν. 
Άμφίοτο^ος, ov, j^t jo\ 

J^\ ίκι ταραοη άγηζλή. 
Ά^^ιταλαντενομαι,Α?^^,! 

,3*^1 U> ίκι ταρκφά σαλλαν^,άκ, 

.1 nj τερεοόούδ ίτ. .j< jjJ^ jao'j- 

τερεδδιδ 6λ. 
'^Ι ι ^οοενς, b ^JyJA ίκι 

κολλού δεστί. § ,j'&Zj\JZa [Λουσκι- 

ράτ καπί, aî^İ. σισέ^ t^lâ κάπ. 
'Αμφότεροι, ατ,α, .ju-^Çİ ίκι- 

σιοί, ο^^ ταραοέΐν. 
Άιιφοτέρωθεν, ( Έπρ. ) Joi 

jM\jk ίκι ταρκφδάν, j^J^Js τκρα- 

οεινοεν. ν Αμφω 

"Ααφω, (Έπρ.) ^~-Ç\ ίκισί. 

Άμώμητος,ον, (»_y»l• jipyaîpt 
χεζ|Λου^. [κούλα. 

"Αμωμον, το (Βτ.) 4yfe κα- 

"Αμωαος, ov, /> jj^çUi ζε- 
{Λαϊ(Λοέν [Λουνεζζέχ! >^_^J κου- 
σουρσουζ, fy>jj»jifi γάΐρι ρ,εζίΛουρ. 
1 "Αν, (Σνδ.) /» έ'γ,ερ, ϊΑ ίσέ 
(εν τέλει ρηγάτων). « — #νε δυ- 
νατόν 4*jI jSC: ρ.ου{Λκιν ίσε. « — 
δννη&η να έλ&η «uljJu α£ γκελέ 
πιλιρ ίσε, »jJL JojJu 4İ>" γκελέ πιλ- 
διγι χαλδέ. «ό',τί καί — * .α νέο 
νέ. «ό',•π κα£ — κάμη εϊνε ανω- 
φελές jj$\»*~A 4.* ^α χέρ νέ γιαπσά 
ιριλε^ιρ. « — κ«£ j-« <*>' _,α χέρ νέ 
καδάρ, «u-jT γκέρτσι, λ=-^Γ\ έγκέο- 
ίΤσι. « — καί $ΐ/ε πτωχός - jjâ 4 α 
; jjj3 4.9-jT νέρ νέ καδάρ -γκέοτσι 
φακήροιρ, ja-j \ jiü φακή ρ ίσέδε. 

»Ανά, (üpÖ.jjl ερ, >. σέρ.« — 
efe jjj πιρέρ. « — εξ ^jd\ άλτι- 
5ερ. ^ (τοπ.) »j δε. « — τα ορη 
iJJ>\k δαγλαρδά, « — χείρας e jJl 
Ιλδέ. § (χρον.) ,j δε, ( xj^ ζαρ- 
ρινδά. « — παβαν ήμέραν e -\.jf α = 83 = Άναβάλλ ω w γ> ;δέ, f Jt. =χερ γ 3 3 (εν συνθέσει σνψ.) «u, γίνε, jJÎS 
εκραρ, jjl.Ç γενιόέν. «αΐ/α-βλά<7τ>7- 
Πς ^jSjZ C~f νέπτι τεκραρή.^^—^Ι 
>_υστ,<^_^ ούζερινέ,^Ι^ γιοκαρή. 
χάνα-βαίνω j<£• ^jlâjj γκικαρή 
Γσηκ^άκ. $ »jfel*l άσικιαρέ, 
«âva -κηρνττω .\ j}U\ ej ^l άσι- κ,ιαρέ ίλιάν ίτ. § ü-^j^ »* χερ 
ταραοδάν. «άνά-^ε'ω jjj i j^ 
^vUi» χέρ ταραφδάν παγλα{λάκ. 
§ ^jT γκερή. «άνα-χωρώ gf 
ο&$λ γκερή δον[λέκ. 

Άναβαθμίς, ή ^\^\> πασα- 
{λάκ, Aajâ καδε{Λε. 

Άναβάθοα, ή και Άναβα» 
θρον, το İ)\>jJ νερδιπάν. 

'Αναβαίνω, $^ ıSjkj> γ£ο- 
καρή τσηκ[Λακ, 3**^ τσηκ^άκ, 
.\ .>^*.«s_7r^> ούρούδζ - σουούδ ίτ. 
§ (έπι ζ(όων, πλοίων) ös\ πιν{Λεκ, 
• jUvjTlj ρακιπ όλ. § (έπι ποσού) 
.jl «l'b παλιγ όλ. « — εις τον &ρό- 
νον .\ ^jî*. Ί£& ταχτά δζουλούς ίτ. 
« — εις ΐπτΐον lUü 4Γ\ άτά πιν[Λέκ, 
.j\ <jT\j -CT άτά ρακιπ όλ. « — 
την κλίμακα ,\ ρ^^ρ (J^j-' νερδι- 
πανι ούρούοζ ίτ. « — επί το βήμα 
^^•^^-jT κκ>υρσιγέ τσηκ^.άκ. « — 
ε^ το ορός £&? ^.ρΙΙ? δαγά τσηκ- 
[λάκ, .Ij^ş-oj*-» σουούδ ι δζεπέλ ίτ. 
«τό 3ro(3W αναβαίνει, είς 1000 
γρόοια jj 3 \ Δ\, λϊ.^ ıil> jL•, {Αέ- 
πλάγ πιν γουρουσά παλιγ όλουρ. 

'Αναβάλλω, ,3»y ^3i> °^ - 
ζερινέ κ ο {λάκ. § (κυρίως)™^^•?» Jl^i 
.1 >>■ Ι" _ λ -Iliü ί{Λχάλ-τα'βικ-τα'λικ- 
τεεχιρ ίτ. « — τ^ν νπό&εβιν 
Λ j5^>~ ( _ğ^• -3 * {Λασλανατι τα'βικ ίτ. 
α— την δίκην.\ ^ ,β$ cJ 3 j,4f{£ 
[Λουχακε{Λεϊ βάκτιάχηοέ τα'λικ ίτ. 
« — την έκτέλεΰίν της άτιοφάβεως 'Αναβαπτίζω == 84 

Λ J^S ^1*\ v£\j^ ίδζράϊ ίλιαμι 
τεεχιρ ίτ. « — την πληρωμην j^lr 
.1 αοΙγ τεεγίοι τεεδινέ ίτ. «ό 6teog 
αναβάλλει μεν, αλλά δεν ληΘμοι>εΐ 
(πρμ.)^ JU*I jaJ JV*l -άΐ άλλάχ 
ίμ-/άλ ίδέρ ίχμάλ ίτ^ες. 

'Αναβαπτίζω, .Ι V»\.j jlj^" 
τεκράρ βαφτιζ ίτ. 

Άναβάπτκίις, '_#% j^j•^. 
πε-τεκράρ βαφτίζ. 

Άναβαπτιό"τής, ό 'jcM^^j 
jÜ_y .χ-αΙ» πε-τεκράρ βαφτιζ ρ-εζ- 
χεπινδέ πουλουνάν. 

Άνάβαοις, ή αΛτ τσηκμά, 
r- ^^ ούρούδζ, jj*-5 σουουο. § (έπι 
πλοίων, ίππων) j\y σουβάρ, ^jT, 
ρόυκιουπ. $ (επί ποταμών) f U>"jl 
ίρτιφά'. 

'Αναβάτης, ό >_..^=»\^ ρακιπ, 
<£j\y σουβαρή. 

'Αναβιβάζω, j^Ll». <^&)> 
γιοκαρή τσηκαρμάκ, .1 jU-»1 ΐσά'δ 
ίτ. $ •1λ^τ τερφΓ ίτ. g (επί πο- 
σου) •Τ£θΜ ίπλάγ ίτ. 
Άναβίβαοις, ή jU -Ί ίσά'δ. 
Άναβι(όω)ώ, dU^jjjıi^ γενι- 
δέν δίρίλμέκ. 

ΆναβίωοΊς, ή U-\ jl^i. πε- 
τεκράρ ί/γτά. 

Άναβλαοτάνω, -dUj^-. jjt£i 
Οί γενιδέν σουρμέκ-πιτμέκ. 

ΆναβλάστησΊς, ή ^IjC" Ζ>? 
νέπτι τεκραρί. 
Άναβλέπω,^Ι isJay γ^οκαρη [Άναβράζω 

πακμάκ. § &»jf Ό*-^. γενιδέ> 
γκ^όρμεκ. « καΐ άνέδλεψαν αντώι 
οί οφθαλμοί (Γρφ.) ^SLJ\ ^Jj 
γκιοζλερή άτσηλδή. 
Άνάβλε^ις, ή *Α\* ^β^ γιο- r„> καρη πακμα. g kl£-l ^JjT γκίοζ 
άτσηλμά. 
'Αναβλητικός, ή, όν, ^^V 

,»3^-Λ τεεχιρι μουστελζέμ. «ενστα 
GtS—n (Νρ.) tfJ t jj>-1" d,V-> 
^1>»1 δαβανην τεεχιρινί παδη 
ίτιράζ. 

Άναβλνζω, ^»^^ φησκηρ- 
μάκ, •}\»ϊ ναπι 6λ. .1 jU^j jlj^i 
φεβράν βέ ίνφιδζάρ ίτ. 

Άναβόηόις, ή t£j\J**\ji φερ• 
γιάδι τεκραρή, jty» φεργιάτ. 

Άναβολενς,ό JLiJ^I όύζενγκι, 
<J&j ρικιάπ. § (ή πέτρα) ^U* olu. 
πινέκ τασή. 

'Αναβολή, ή jii-lr τεεχίρ,^ΛβΓ 
τα'λίκ, jl*î τεαλλούκ, ^yi τα'- 
βίκ, ι 3^ ,ϋ " τεαββούκ, JU" τεαλλούλ. 
« αν£υ αναβοΛ^^^ Ιϊ%πίλ<κ τεεχ ίρ . 
« — της νπο&έβεωξ cJ^* fryS τχ'- 
βίκι μασλαχάτ. « — t^ç (Ji^g 
^j^-l'di'^il^ μουχακεμενίν τεεχιρύ 

Άναβο(άω)ώ, .\ Aj îj,jj 
σεδίδεν φεργιάτ ίτ. 

Άναβράζω^Άμτ.)^^ καϊ- 
ναμάκ, j^Üi» χασλανμάκ, .1 jljy 
φεβράν ίτ. §(μτβτ.) Ja^jUIâ καϊ- 
ναδηρμάκ, j* A JuXi^ χασλανδηρϊ 
μακ. ^jr.^J Obj» φεβράν ίτδιρμέκ. Άναβραομος =85 Αναγκάζω δ 'Αναβρασμός, ό ^l^lâ καϊνκ- 
μ,χ, (jijbfe καΐναίς, jLa». δζισάν, 
jljjj οεβράν. ğ (^to.)jÜp γαλε- 
fi* v > J'âJ-â trj=r δζούς ου χου- 
ρους, jlsfcA» χεγεδζάν. 

Άναβρο^η, Jİ^-jj-Pİj γιαγ- 
Εουρσουζλούκ. 

Άναβροχιοαός,ο (Χργ.)^" 
çjİJöhl τακ β t [Α t έχτάπ. 

ΆνάβρυοΊς, ή ^|^ οεβράν. 

Άναβρντήριον, το jl^4,'li 
σανδηρβάν. 

Άναορντικός, ή, όν, *_Λ' 
ναπι". αϋδωρ — ο* 7 Jy^jlS^; πηνάρ 
σουγιού, «ι Ι»* * U • {; άϊ ναπι'. 
μ Άνα6ρνχ(άω)ώ^ιαι, J^jU. 
χαβλα^άκ. 

Άναβρνω, .j\ •_Λ* νκπΓ όλ. 
§ J* jjâ^şj φισκιρμάκ, . Ι jU?M j jlj^s 
Ι οεβράν βέ ινφιοζάρ ίτ. 
; Άνάβρωιίχς,ή<*£**Ί ίοιψε, Jfeiî'l 
: ίτικιάλ, 4|^\ ί/.ικλέ. 
Ι Άναγαλλίς, η (Βτ.) ^\έ'ϊί 
άναγαλίς, ^'If^ [Λερώζάνα. 
ş 'Αναγγελία, ή.^- χαπερ,νίο!^ 
ναβζδίς. 

'İ 'Αναγγέλλω, dU^Ju πιλδιρ- 
\lÎ7.,ö*j$ jv- - vlı U _)!** ιια/λίόΰ^-άτ- 
χαπέρ βιρμέκ, .1 jU-1 ί^πάρ ίτ. 
ğ .\ j'iUl ^ ν-Λί νέσρ οΰ ίλιάν ίτ. 
"άνηγγέλΰη δια των εφημερίδων 
&ιύ 3 \ j"İe\ 4•.^^ γαζετάλαρ ίλέ | νετδάρ όλ. dU^^Îv 1 • "■ <^i jj** 
Μ.•άν ολουνδού, ^jJ^I ^ oj J C*j> Ι (λεοζπουριγέτ -[Λ^ννέτ άλτινά γκιο- 
γαζέταρλκρδιζ νέο ρ ολουνδού. i αεκ. « ήναγχάβ&η να οιωπήβη Άναγέλαίΐ^ια,το 4jT γκιουλ- 
με, <*.£^jj ξεβ;κ•λεν(λε. 

Άναγελ(άω)ώ, düjf γκιουλ- 
ΐλέκ. § uU^jj ζεβκλενρίκ. 

ΆναγέννησΊς, η -ve^t jjlX 
γενιδέν δογρ-ά, ^U- ^α^τεδζεδ- 
δούδι χαγτάτ, Ls=M ίχγ^ά jj^" τε- 
δζεδδούτ. α ή — των γραμμάτων 
^-L^l jy» jfj^ ούλ,ιού^ βέ φουνούν 
ίχγιασή. 

Άναγενν(άω)ώ, ^?_>*» j-üCI 
γενώέν δογριάκ, . Ι Cj t»• λ α£ τεδζ- 
δίδι χαγιάτ ίτ. .1 ÜM ί/γιά ίτ. 
^ (πΟ.) ,3^1 1>-| ίχγτ,ά όλουψάκ. 

Άναγινώοκω, &βί\ όκου- 
{λάκ, .1 Oîl^s -Oj%" -«ulU*» |aou- 
ταλαά-τελαβέτ - κηοά'τ ίτ. « τό 
γράψιμον τοντο είναι αδύνατον 
ν' άναγνω&ϋ'ή JC: ^β}\ ıib j't y 
jjJS"j πού γτ,κζηνηνο/.ουνρ.αση [Aoutt- 
κην δεγίλδφ. ν.ανεγνώα$Ύ\6αν τα 
πρακτικά καΐ νπεγαάφηβαν προ- 
σηκόντως 'ί^\.^μ] 3 \ sUljî^ıtk* 
^j;l^\ lu»i ^απτναμέ κηοά'τ όλουν- 
^ουκοά ούσουλεν ίΐΛζά ολουνδού. 

'Αναγκάζω, ^VjjJ ζορλα- 
};άκ, .1 jişA-j^. δζέπρ - ίδζ- 
πάρ ίτ. ilU^İAie»» σηκησδηρ^.άκ, 
.1,3.^ ταζγΐκ ίτ. g ^f^V^t^t 
ί'κγάγ -vku«.]j. ίτ. ^ ( ^-σ. ) — o^tai. 
.jl ..jj^. {λεδζπούρ όλ. .j] j\jza y.tv- 'Αναγκαίος 

<£•& jl jyŞ• "^\ «2*jC σουκιουτ ίτ- 
|Λεγέ μεδζπούρ όλδού. 
'Αναγκαίος, α, ov, ^Ji 

λαζνψλή, JUaâl ίκτιζαλή, ^ λα- 
ζή[Λ, j.'Î λα πούδδ, f^L•^' μουστελ- 
ζε«.> ,_~»-\^ βαδζίπ., ^:5λ μουκτε- 
ζά, *:.~Λ παΕστε, <Sj^ μεδζπουρή. 
«cbro$£t|£ig — cw• 4.α_}^ ılıU-- πεΐνάτι 
λαζιρ.Ι. α — ον εΰτϊ jJu>-lj βαδζι'π- 
διρ. jJ**3^ λαζι'ρ,διρ j-UalL» μουκτε- 
ζάδιο. § (σγκο. και ύπρθ.) αναγ- 
καιότερος, — τάχος ^j\ εΐζψ, ^>•>. 3 \ 
έβδζέπ. § ( π ^•) τ< * αναγκαία 
(τα χρειώοη) ıl.Uj,\j) λεβαζιμάτ, 
^^ί-Γ 3 έ. ^>** Χ α βα'ίδζι ζαρουριγέ. 
«τάκαίΚήμεραν αναγκαία jjU-U:>-\ 
Ojj ίχτιγιαδζάτι γεβμιγέ. ^(ούσ.) 
ΤΟ — ov f S j λουζουμ, ν ir - 3 β ου ~ 
δζούπ, vl.>»>.\_j βαδζιπιγέτ, Uaâl ίκ- 
τιζά, ılıj^^" ζαρουρέτ. § το — ον 
(κν.) ιό ε Άποπατος. ^ - — aı'oç 
(έπρ.) bds'ÜI ,_„j»- χάσπ-έλ-Ίκτιζά, 
^^ λά-δζερέμ, ^-^1 »—" »-,χάσπ- 
έλ-ιδζάπ, oj^aii» πιζ-ζαρουρέ 3 ,_«>. 
^^U\ χάσπ-έλ-Λουζού[Λ,7Γ Us»-V\ ι_««». 
γασπ-έλ-ΐχτιγιάδζ, U^ μεδζ- 
πούρεν. 

Άναγκαότικός,νί,όν, J j3 3 
ζορλου, gjş* δζεπρί, {Sjyfr ^ £ δζ- 
πουρή. « — η κυκλοφορία J 5 U" 
<£jy?r τεδαβουλι μεδζπουρή. $ 
— ως (έπρ.) ^J j^j ζορ ίλε, jX\ 
πίλ-δζέπρ, |jy>- δζέπρεν, ı£jy£ 
^jA$\ [Λεδ<ζπουρή όλαράκ. 86 = 'Αναγνωρίζω 

Ανάγκη, ή ^y) λουζούμ, ο>ΐ\ί βουδζούπ, Ια£1 ίχχιζά, yUH ίδζάπ 
§ -I^L χαδζέτ, rUM ίχτιγιάδζ 
Cjjsj^ ζαρουρετ, <iU* μουζαΐκά 
^ώ φάκρ. ğ ^^>- δζέπρ, ^J, ζορ 
« — απόλυτος ^İL» ijj^-j βου- 
δζούπι μουτλάκ. « — άνοτπόφευ 
κτος λ^ ν^•^ βουδζούπι λαπούδδ 
« αν&ρωπος της — ης ^ί\ α ζτΐ^ 
ρουχτάδζ πιρ άδάμ, xsî"U χαδζει- 
μένδ. «rcs ή — ; ^1>>.U 4»* νέ γχ- 
δζέτ ; «εΐναι — j^fl ίδζάπδιο, 
J&fji λαζιμ γκελιρ, jj.1 Lûi\ ίκ- 
τιςά Ίδέρ. «εν ανάγκη βι^λμ ^yj 
λουζουμι τακδιρδέ, .J£>-L ^ρ- /ήνι 
χαδζετδέ. «$£2/ είναι - — jjJS"j JL.>-U: 
χαδζέτ δεγίλδιρ. «εξ ανάγκης i) 
κατ' ώ/άρκ^ν ί^^ ρεδζπουρεν, 
Lcl^l ν_^«>. χάσπ-έλ-ίκτιζά, j^^^ 
πιζ-ζαρουρε.«ευρί'ο•κο^ο;/. £i'g — ας 
. 5 \ jU^j ^-ûıba» ρουζαΐκαγ,ιά δου- 
τσάρ 6λ. «εύρίβκομαι εις τήν α 
νάγκην να . . . ^^ μεδζπουρουμ 
Άνάγλνπτος,ον, και Άνά- 
γλν^ος, ov, JjS^ &Α?>\ **Μ 
■καπαρμά ολαράκ μεχκιουκ,ι. 

Άνάγλνφον,το ^ΛΑ ρ,ουχαδ- 
δέπ, ^ μουσεννεμ. 

Άναγ•.ν^ω, . \ α»^ II καπαρμί 
ίτ. .\ ^Λέ -fjJ τεσνιμ-ταχδιπ ιτ 
jlt^ ju.* μουσεννέμ κηλμάκ. 
'Αναγνωρίζω, ^flt τανημάκ 
Χ^ρ*?*' τασχτις ίτ. § .1 Jja^" τασ 
δηκ. ίτ. .\ J >; 5 καπούλ ίτ. §-(J\i»p ' Αν&γνώρχόις = 87 = Ανάγω Λ j\y\ ί'τιράο-ίκράρ ίτ. « — την 
ύπογραφην .IJîJUü j JjÎ ^Μ ψ- 
ζαϊ καπούλ βέ τασδήκ Ίτ. «— το 
%ρεος ,\ ,jlj;p| 3 jlyl^o δεϊνι ίκράρ 
'β ε ίτίράφ ίτ. « τ6ΐ> ανεγνώρισε 
c£-*M ο - ^ τ<Ζ σχ1ςί*ι.'λεδη. § (|>*τχ.) 
ανεγνωρισμένος j}** ρυ'τερίφ, 
(*J**• P" a λΐ 011 ^ jj /^Λλ ^.εσχούδ, .1**» 
[χουσελλέ^. «είναι άλή&αΐα — μένη 
jitiy^^A CLh- j πΐρ χακηκάτι [Λεσ- 
χουδεδιρ. 

Άναγνώριοις, ή «u-'lt τανη- 
ψά, ^f^ τασχης. g Jı^ei τασ- 
οήκ, J^J καπαυλ. § j\Jî\ ίκράρ, 
J>\sA ί'τιράψ. 

"ΆνάγνωίΙΐς, ή <Κα£$\ όκου^ά, 
*U|y κηροτάτ, Cj$% τελαβέτ,Α») lk» 
ΐλουταλαά. «ή — μορφώνει το πνεν- 

μα jX=^-y> Jâ* Γ^*^ "-^ ^ ^** ' Λ0υ ~ 
τα'λαάϊ κτρύτπ ίσλάχι άκηλη ρ.ου- 
δζίπδιρ. 

Άνάγνωο^ια, το ^UJÜsa^ou- 
ταλαάτ, «ut'AıJlke [ίουταλαανοίαέ. 
Άναννωίί^ιατάριον 9 τονΐ.ΐ\_ ; 9 
*4Uj κηραάτ ρισαλεσί. 
Άναγνωιΐτέος, α, ov, jtlî. 
4,«S ItaA - vl>î\jâ σαγιάνι κηραάτ - [Αου- 
τ αλαά. [κηραατχανέ. 
'Avtrvvcoö'engnov, το 4,'U :j \y 
Άναγνώ<ΐΐπς, o^.^âjl όκου- 
γιρυδζή, *<£j& καρη, πλ. Jrjâ κα- 
ριν, J\T ταλή. 

'Αναγορεύεις* ή ££L*l ^Ό 
ρέσαεν ίλτάν, ^^"^^.^»j'udc Oj_j^ σουρετιάλινεγεδέ νάσπ ου ταγ-γίν. 
Άναγορενω, .1 j"M l-C'j ρέσ- 
ιχεν ίλιαν ίτ. .1 çgS j C^; Uİp άλε- 
νεν νάσπ ού ταγ-γΐν ίτ. «άνηγο- 
ρεν&η Στρατηγός s ( _ -a i JLs> ^, 
jjuii'_j\ λ^" σερ άσκέρ νάσπ ού ταγ- 
γΐνόλουνρ,ούσδουρ. « άνηγορεν&η δι- 
δάκτωρ της νομικής Ujy&yf άβ>- 
jj^.^X^\ y\i. χουκούκ 6οκτορλουγού 
γοάζ όλμούσοουρ. 

*Avayov7mia^<u 9 jfiÎyûjy-,j»A 
αιδέ-γιόυρέκ πουλαν|Αάκ. 

Άνάγ^αμ^ια,το ^^ jtp yjl*• 
[Λακλουπι γάϊρι [Αουστεβή, ί ^U-j- 
<JujÂ> δζινάσιπιτ-ταχρι'φ. 
Άναγρα^ιατίζω, .1 *_ά^" 
ταγρίο ίτ. 

Άναγραα|*αχΐίί{ΐ.ός,ό »-»^ 
ταγριφ. 

Άναγρα^ίά, ή jü κάϊδ, j j 
ταχρήρ, J^s.-" τεσδζίλ. 

'Αναγράφω-, Λ jjd-x£ κάϊδ- 
ταγρηρ ίτ. .\ J~f*"' τεσοζιλ ίτ. £*j\ 
γνκζυάκ. «καθα άναγράφονβιν al 
εφημερίδες »jj^O^jjt ^JaTjJj .γα-' 
ζεταλαριν γιαζδηκλαρηνά γκτ,ορέ. 
Άνάγνρις, η καΐ Άνάγν- 
ρος 9 ο (Βτ.) J-jjjs J=>^ κατή ρ 
κουιρουγου, j.jl>- <^>yy χ<κρνουπι 
γεναζίρ. «κινώ τον αΐ/ά^υρο^(πρ[Α.) 
^.\j\ % πελά άρα[λάκ. 

'Ανάγω, (jV.^^-^-^r <£^£ 

γ^οκαρη γκιτιρ[λέκ - καλδηρ^άκ. 
.\ £j-gj τερφΓ-ρέορ' ίτ. ğ (Μσ.) Άναγωγενς ==: ί 

} jj)*7 τεαλλουκ ίτ. § (Ντκ.) jOj 
js^T γελκέν άτσρ.άκ. 

Άναγωγευς, ο «stj ροκρί. 

Αναγωγή, ή <*-»_^Ιβ καλδηρ- 
{Χ«, £, ρέφ',^τερφί',^ΜΘ^Α.) 
jLz3-\ ίχτισάρ. ^'(Φλσ.) α>-^ ^U 
γαλέτι βέδζδ. 

Ανάγωγος, ov, y^J τε Ρ~ 
πιγεσιζ, ,3^ j«p γάϊρ: [χουρεππά. 
^ (οΰσ.) tö — ov d&y.AfJ τερπι- 
γεσιζλίκ, C-olM j»op άδέ[Λΐ ίταάτ, 
tcpZj» σερκεσι. 

Άναδαμαλιο*μός, ό (Ι) jl^Ci 
■u^iî τεκράο άσ/αρ,ά, (£j\jfi-S f_ 
τελκιχι τεκραρί. 

Άναδαομός, ό ^57 τακσήρ.. 

Άναδείκνι/μι και "Αναδει- 
κνύω, ıil»Ju-jT γ/,ιόστερρ,έκ, jV-^ 
.i ίζχάρ ίτ. ğ .\ _y^r ^ «_^aj νάσπ 
ου ταγ-γιν ίτ. § ((χτβ.) j^l 6λ- 
»χάκ, uli-l ίτρ.έκ. «άνεδείχ&η στρα- 
τηγός jj£& 3 \\jj$ jCs> j~ σερ άοκ&ρ 
νασπ ί1νΜμούσ§ο^ξ).«άνεδείχ&η μέ- 
γας άνηρ jXiX 3 \ {ί\ 'j ^ζ>* [λο,σ- 
τεχιρ πιρ άδά|Λ όλρουσοουρ. 

Άνάδειξις, ή jV-l^l ίζχάρ. § 
\νλ«Γ ^ ,_^ νάσπ ου ταγ-γιν. 

Άναδενδράς,Υ)(Βτ.)Αί Λ |άσ|χά. 

'Αναδεύομαι, jiî ^jj$\ ρδ- 
ζερινέ άλυάκ, Λ { V±d τεχαιψούλ ίτ. 
•IJlc^l ίχτψαλ ίτ.^(|Λτρ).| o-v-Pjj 
δέρ όύχδέ ίτ. .\ f\yi\ ίλτιζάμ \τ. 
ğ (Έκκλ.) O.JJCJ 'jjâjj βαοτίζ ίτ- 
διραέκ. « άνεδέχ&η zw. πληρώβη Î = 'Αναδρομικός 

ολα τα χρέη τον δεινός J^X\ &% 
jxsj:\ »±f-s>ji ^-4)^J ub"lT_j>j <ριλανιν 
πιλ δζού[/.λε δουγιουνατινιν τεσβι• 
γεσινι δέρ όύχδέ ίτρι,ίσδιρ. 

Άναδίδω(μι), «iU^,^ βιρρεκ 
§.|^ νέσρ ίτ.« — όύμην .|4^1 J-r jü 
νέσρι ραΐχά .ίτ. 
Μναδιοργανίζω, £&Γ jjl_^T 
.1^1"} γενιδέν τανζηρ. βέ τενσικ 
ίτ. .1 ο j Js Cj Iâ~-V ^Ij^ -Ιίοζράϊ τενσι- 
κάτι ρ.ουκερρεοέ ίτ. 

ΆναδιοργάνωσΊς, ή jjı_i7 
j^-iT^-kiT γενιδέν τανζηρ. βέ τεν- 
σικ, ejj5w» jjle— \ι τενσικατι ρουκεο- 
ρ ε ρε » λ α>- JL, 1^" τανζ ΐ[Λατ ι δ 'ζ ε δ ιδέ . 

*Αναδι«λαο*ιάζω, .löfe jj\ 
ίκι κατ ίτ. Λ ι_ορΙ^Γ τεζαου© ίτ. 

Άναδιπλαοιαομός, OlİpU" 
τεζαούο. ğ jji; τεκερρούρ.^(γρ[Α.) 
ui^Uu" τεζαούο. 

Άναδι^(άω)ώ, &χ•&\3 ?-- 
ρασ6ηρ[λάκ, -l^y 1 " τεχαρρη ίτ. 

'Αναδοχή, eJy-iJjj δέρ όύ/δε, 
(>\^\ ίλτιζάα. g jl^,»; τεα^χούδ, 
«lJU.r κεω^ετ. 

'Ανάδοχος, ό ,»'^)ιλ (χουλτεζζίρ., 
jy.ıü>» ρ,ουτεαχχίδ. § (Έκκλ.)^-ΛέΙ» 
U σαγδηδζ παπά. ^ (θλ.) ή — 
lı'TrJieU' σαγδηδζ άνά. 

'Αναδρομή, ή Ç_y^j ρουδζού'. 
§ (Ν[Λ.) Jj^İ^jİİ» (Αακαπιλέ σου- 
|Λθύλ. 

'Αναδρομικός, ή, όν, j-j^j 
ρουδζου'ι^. ğ (Ν(λ.) J^li^U [/κκα- 'Αναδύομαι = 89 = Άναθεώρηοις πιλέ σαριίλ. « οί νόμοι dhv έ'χον- 
β ιν — ijv δνναμιν JjAiiU &ο>'\β 
jJ-Zy καβανινίν ρ,ακαπιλέ σου- 
ρουλι γτρκόουρ. 
'Αναδύομαι, £&? τσηκμάκ, 

• Ιζτ_^^ χουρούδζ ίτ. ; § (επί ηλίου) 

• l^jil» τουλόύ' ίτ. 
Άναζεύγννμτ» .1 ^jjp άβ- 

οετ ι-τ. 

ΆναζήτηόΊς, ή ^oiljİ ά- 
ραίδηρμά, ^yi" τεχχρρί, ^>- 3 £«*>. 
δζούστ ου δζού. § (Έ[Λπ.) «Jık τα- 
~Κεπ.«εΙ§ πρώτην άναζήτηβίν -d, 
»xAL• qjj,\ *πιρινδζί-ηλκ ταλεπ^νδέ. 
« — κπόΐ/το? jâif τεοεκκούδ. 

Άναζητ(έω)ώ, j^ j^Vj\ άρασ- 
οηρ[Αάκ, .| ^yi τεχαρρΐ ίτ. vl.^>- 

• 1 yr 3 δζούστ ου δζού ίτ. §•.| ,_JJj 
ταλέπ ίτ. 

Άναζ(άω)ώ, ΟΧ^ διριλμ^κ. 
ΆναζωογόνηΟις, ή U-\ ίχ- 
γιά,Ι^-Ί ίστ&χγιά. 

'Αναζωογον(έω)ώ,α^.>διρ- 

λετ^έκ,,.Ι U -Ιίχγιά ίτ. .1 L*~l ί σ - 
"ιχγ^ά ίτ. 
Άναζωπνρηοις,ή U-| ίχγ,ιά, 

• ji* τακβιγέ, j,_j^" τεδζδίδ, JıjiT 
τεσβίκ. 

Άναζωπνρ(έω)ώ, jj^Ç ^ifi 
^L άτεσίγενιδένγΐακ[λάκ. §(ρ-τφ.) 
jjaj.ju'&L. δζανλανδηρρ,άκ. δ (ήθ.) 
.\ L»-l _ 4<ji"_jo j^ τεοζέ,Ιδ- τακ- 
βΐγέ-ίχγιά ίτ.'.Λ όΐ~-&.ϊ^ τε *- 
6ικ-σε6κ ίτ. .^\ λ .λ>- ^^ί,ιΐ^Ι,πάϊσι σέβκι δζεδίδ δλ. « — ιό fra^og 

• Ι *!»>» 3>^ ^εβκι γαϊρέτ ίτ. 
Άναθάλλω, Λ jty j\£î. τε- 

κράρ τεζαχχούρ ίτ. 

Άναθαρρννω, .1 ^fj 3 ö.*^ 
τεσβίκ βέ τεργίπ ίτ. 

'Αναθαρρ(έω)ώ,.1νΐ^1~>•^-Γ 
κέσπι δζεσαρέτ ίτ. 

Άναθάροηοις, ή 3 z>j& -vaf 
JjjL•»- τεδζδίδι γαϊρέτ βέ δζεσαρέτ. 

'Ανάθεμα, τδ (Έκκλ.) C^»\ 
λα'νέτ, ^yî άφορος, ^Jo νεφρίν. 

'Αναθεματίζω, t u&l o;J 
^/»yjl λα'νέτ ίτριέκ γιά οκουρι,άκ, 
•\u"3J\ άφορος ίτ. .1 \αχ πέδ-δοά 
ίτ. ύύΤ-'-Α λα'νετλε^έκ. « άνύ&εμά 
τον ! λΛρ <ύ>1 ΟΙ»! λα'νέτ άλλαχου 
άλέϊχι,^^ (5-^i ^ άλλάχ πελα- 
σίνίβερσίν. «ό άνα&εματίζων ^ju ■ 
jUi' νεφρίν κ,ιουνάν. «ό άνα&εματι,- 
6 μένος jj»i» [/ελεούν, J-j^ άφο- 
ροσλού. 

Άναθεματιομός, ό C:•! λα'- 
νέτ, ^ λά'ν, ^yj' νεφρίν. 

'Αναθερμαίνω, .1 ^i- w τε- 
σχίν ίτ. § (ρ.τφ.) J a»j£- τεχρικ 
ίτ. gj (π6.) λ*^" τεσεχχούν ίτ. 

• Ι Ojİjp- ι— ^ κέσπι χαραρέτ ίτ. 

ΆνάθεΟις, ή ' My- χαβαλέ. § 
(Έκκλ.) cüj βάκφ. 

'Αναθέτω, . Ι 4lj>- χαβαλέ ίτ. 
Μ 4İU.I ίχαλέ ίτ. § (Έκκλ.) .1 ^Jâ 3 
βάκφ ίτ. "Ιδε και ΆνατίΟη[Λΐ. 

Άναθεώρηοις, ή «uU» j\jCs Άναθεωρ(έω)ώ = 90 = 'Ανατό*θητ(έω)ώ (j~Üu β τεκραρ μουαγενέ βέ τεοτίς. 
^(Νμ.)λΓΙ* *.j\cl ΐαδέΐ ρουχακεμέ. 

Άναθεωρ(έω)ώ, jik jjJCj 
γενιδέν πακμάκ, .| *eta'ycâjj ρου'- 
γετ βέ μουαγενέ (τ. 

' Ανάθημα, το ı_Üj βάκο. 

Άνάθρεμμα, το λΗ πεσλεμέ. 

Άναθρώοκω, jbM άτηλμάκ, 
^^* τσηκμάκ. 

Άναθι /uiadıç, ή y>y πογού, 
£>t<•- οτουΤου', 

Άναθυηι(.άω)ώ, .1 ^î.; ^U 
πουχάρ νέσρ ίτ. .1^*'" τεπεχχούρ ίτ. 

'Αναίδεια, ή $y~j\c 
λήκ, düj^jl έδεπσιζλίκ. 
κιόυσταχί, vlo-fej βεκαχετ. 

'Αναιδής, ες, y.^ 
yjj\ έδεπ-σίζ, L>- ^ πι γκγιά., 
^Ι^,Γκ^όυστάχ, ^-15^ βεκαχ. § — ώ<,• 
(επρ.) Λ>-^ιύ| εδεπσιζδζε, *'*&.&£ 
κνίυσταγανέ. 

'Αναίμακτος, ov, jU^l j;& 
κανλη ολμαγιαν, >jfe καν ση ζ, js• 
f_y».u γάϊρι μεδμούμ. 

'Αναιμία, η (Ι) ^La* Ji κάν 
ζαϊφληγή, (*■> ^ φάκρι δεμ^. 

Άναιμωτί, ('Ercp.^^jC^.jjlâ 
κάν δόκιόύλμεκσιζιν. 

Άναιρεό*είων,ό (Νμ.) j^Vj^l• 
τεμγιζ ίδεν, 'jj; μουμεγι'ζ. 

Άναιρειίίβλητος,ον, (Νμ.) 
*A&'ju: μουμεγιζ άλέϊχ. 

Άναίρεοις, ή i-» φ&τχ, JlL»l 
ίπτάλ, Uİ) ίλγά. £(Νμ.) ^yo *>i άρσηζ- άρσηζ, τεμγίζί δαβά.^ (Ποινικώς) ΐ3 κάτλ. 
«αίτησις — εως ^Scs^S 'j-Z τεμ- 
γιζ . ϊστιδασί. «προτάβεις - — εως 
4,'jd: S^y λαϊχάΐ τεμγιζιγέ. «προ- 
ΰεΰμία προς —ν 'jj: Cj±» μουδ- 
δέτι τεμγίζ.«κατ' άναίρεΰιν \'yJ: 
τε[7γίζεν, -i^ji» './J: τεμγιζ ταρη- 
χι Ιλί.αή άπόφαύις ήχνρώ&η κατ' 

τεμγίζεν νάκζ όλουνδού. 
'Αναιρετικός, ή, όν, J^ 

φεσχί, ^jj ρεδδί, ιί - ^ δί^ερχί. 
§ (Νμ.) \£&? τεργιζί. «πρόταση 
— α£ A^ue Α^Λί λαϊνάϊ «τεμγιζιγέ.- 

Άναιρ(έω)ώ,.Ι JÜMİ-it"" 5 ^/- 
ίπτάλ ίτ.^.1,_^ά,0' τεκζίπ ίτ. -rjç- 
.1 jj δζέρχ-ρέδδ ίτ. g (Νμ.) .1 %£ 
τεμγιζ ίτ. gdUjjJjl όλδόυρμέκ. JÜ 
Λ κάτλ ίτ. 

Άναιοθηο*ία,ή ^>- j^L που- 
τλάνι χησς, (jJ-l O^jj»* μα'δου- 
μιγέτ-ούλ-χήσς. $ «_λ% πελαχέτ. 
Λϋ^.^ πι χουσλουκ. 

'Αναίσθητος, ον, >— . >- χησ- 
σήζ, ^J-l £Jp άδήμ-ούλ-χήσς. 
§ *f~ d. πι χόδ, Ji-jf- πι χους. 
§ >JlSp άκηλσήζ, j. l"/> j^ γάϊρι μου- . 
τεεσσίρ. «έ'μεινεν — είς tobg όλο- 
φνρμ,ονς μας ; j\> Jij+AJ 3 ^j 
^Λ } \ ζαρη βέ φεργιαδιμιζδέν μου- 
τεεσιρ ολμαδη. 

Άναιό*θητ(έω)ώ, $. 3 \ y~-~- 
γηατιζ 6λμάκ ν ^\ ^ρ,^ς; πι χους όλ. 
^ J^U^I jTla• μουτεεσιρ ολμαμακ. Άναιό*^νντία = 9 

Άναιο^νντία, ή c^r^ ^ ά- 
δψι χγ;σρ.έτ. 
Άναίο^νντος, ov, jUtTjl ού- 

ταψάζ, L.i-1 f_j.u* [ΐ.α'δού[Α-ούλ- 
χαγιά, ^Ufj πι χεδζάπ, f^İ j 
πι σέρ[Λ., ~<i»-W να χασί(Λ. 

Άναιοχνντίέο^ώ,^-ϋΙ"^ ού- 
τάν-ΑχίΛακ, .^| L*.j f.Ai ?" σέρμ ου 
/αγία 6λ. 

'Αναιτιολόγητος, ov, ^L-l 
jj^t-UjU JU j ίσχαπ βέ ήλελτ] 
πεγιαν {δίΑ^ερις, ^^J^» jû>' γάίρι 
ρ,α'ζουο. 

'Αναίτιος, α, ov, Jjl έζέλ. 
ğ jUjl .— τεπέπ ολν.αγιζν.2 ^~ 
odç (έπρ.) «-—"λ πίλα σεπέπ, % ντ\>* πίλα {λουήζίπ. Άνακαθαίρω, uATjû τν^.ιζ- 
λόαεκ. ğ .|<ui7 τενκΐχ ίτ. 

Άνακάθαροις, ή «vl*j£ τερζ- 
λε^ε. ğ 4-iJ" τενκίχ. 

'Ανακαινίζω, CU^jduC γενι- 
λεσδιρ^έκ, .Ιλο^" τεδζδίδ ίτ. 

ΆνακαίνιοΊς, η και Άνα- 
Kaıvıdııoç, ό λ-λ^" τεδ'ζδίδ, jj^" 

τεδζεδδούδ. [δζεδδίδ. 

Άνακαινιοτής, ό ja_j£. uou- 
Άνακαλνπτω, ^jLi^». 4,*Ijl* 
μειδανά τσηκαρράκ, .1 jU| ίδζάδ 
ίτ. .\«-AiT κέσφ ίτ. .1 £_1>Μ ίχτι- 
ρά' ίτ. «ό άνακκλΰπτωι/ ^ills' κτα- 
σίο. «ό .Κολόμβος εβτϊν ό jrocfy- 
μ«Τί άναχαλνψας την 'Λμεριχην 1 = Ανακατώνω 

άριέρικανιν κ^ασίφι σαχηχη Κολόμ- 
πο νά|Λ σάχσδιρ. 

*ΑνακάλυιΗς, ή (Jj.îT κέσο, 
tJuJCLr τεκσίο, jUM ίόζάδ, f\Jr\*-\ 
ίγτιρά*. « από rijs — εως των 'Ιν- 
διών 3j jj^Uj^^TJj&b χιν^ιν κεσφι 
ζερ,ανινδάν περού. « — μεταλλείου 
ViT jj»* [/.α'δέν κεσοί. «viaı ανα- 
κάλυψες e j,jt>-\iıU.^C r _vİjljL£r κεσ- 
οιγι,άτ- τεκσιοάτι δζεδιδέ. 

Άνακαλ(έω)ώ, ^j^L δζα- 
γηρυ,άκ. § dU^jül Jlı.sy> άβδέτ ίτ- 
διραεκ, .1 ,_Ju- δζέλπ ίτ. .1 ^^αζλ 
ίτ. « — £ig τήν μνήμην .\ α£ 
τεχαττούρ ίτ. .1 jh>- jj δέρχατηρ 
ît, « — τον πρεβδεντην J^ ^>i- 
.1 σεφιρί άζλ ίτ. « — τον λόγον 
$•\ ıSJ^ ıSJj^ <Γ°ζού γκιρι αλ^άκ. 

Άνακάρδιον, το (Βτ.) _ jj*U 
,_j:\cl jj^L» [/αχούν -ριαον άγαδζη. 

'Ανάκατα, (χυδ.) J^.jfe -u^ts 
κάρ^α καρησήκ, j-pU» 4j»jU> 6άρ- 
[/.α δαγήν. 

'Ανακάτωμα, το και Άνα- 
κάτωοις, η <>*jj&J& καρνισδηρ- 
(λά^ İîjİİs ταχλίτ. § ι^-**^^. -'jj' 
γιουρέκ πουλαν[χασή. § ( π ^•) τ ^ 
ανακατώματα 4^3 οιτνε, ^Uj δε- 
σαις. «βάλλω — ματα. ^,β λΙο 
φιτνέ κοράκ. « ό αγαπών τ) βάλ- 
λων — ματα ^«u-j φιτνεδζν], Jl «clj 
οιτνέ- πάζ. 

'Ανακατώνω, ,3* j.j^jjfe καρτισ- 
όηρ^άκ, .1 J^lit τανλιτ ίτ. 2 Άνάκειμαι = 92 = 

J^UİU. τσαλκαλαμάκ. $ J*j--^^j» 
πουλασδηρ^άκ. § ( w ^•) — ί* αι 
jc^ijfe καρηόαάκ, Λ &-\j* ρ,ουδα- 
χαλέ ίτ. § J 6 *^ πουλασμάκ. 
«£&? ό'λα ανακατώνεται λ*2. ,α 
j>-i»jâ χέρ σεγέ καρησίγιορ, Λλ^. _yb 
jaJ &-\λλ χέρ σεγέ [ΛΟυδαχαλέ ίδέρ. 
«ανακατώνετε ή καρδία μον ί jy 

Jlî^y. T2°' j ? £ tV'' πο υ λανίγιορ. (( «- 
νακάτωθέ το καλά "tfUlL. _. , j&jjfe j\ 
ει καρισδιρ-τσαλκαλά. § ([^ τ /•) 
(Π'βτκατωμδΐ/ο^ j^jfe καρηάήκ, jje* 
[λουχτελίτ, ±,Jf. μα^λούτ. 

Άνάκετματ, .^1 cJS^ βάκο 6λ. 
• ^1 ıJy_y» [Λεβκού,ο όλ. 

Άνακε^>αλαι(όω)ώ, .l<u)U- 
χουλασά ίτ. .\JUM ιδζμάλ ίτ. 

ΆνακεφαλαίωοΊς, ή <u>}Li. 
χουλασά, JL».| ίδζριάλ. 

Άνακήρνξις, ή j^LpI ^ >ü 
νέσρ ου ίλ,ιάν. 

'Ανακηρύττω, .\j3L*i 3 ^ 
νέσο ου ίλιάν ίτ. 

ΆνακίνηόΊς, ή και 'Ανα- 
κίνηαα',το ν1^>-χαρεκέτ.§([ντ<ρ.) 

4j* *«%>(*• Άνακιν(έω)ώ, .ΐ^ρέφ' ίτ. 
\ Λ &j£ ταχρίκ ίτ. « — τό £rç- 
τ^μα j»js a14 .J^» j\ J C" j_<4'-* 
αεσελεγι τεκράρ ^εβκήϊ παχσά 
κοαάκ. 

Άνάκλ^αΊς, ή ^Α>- δζέλπ, 
Ojyı άβδέτ, £_Ujl ίρδζά. $ *.-' 
οεοχ, JÜa>\ ίπτάλ. ğ ^κζλ, JLi/ 1 'Ανακοπή 

ίνφισάλ. « — πρε^β^υτου - \ -ρ iijva- 
JLail σεφιριν άζλη-ίνφισαλτ)• 

Άνακλητήριος, öv, Jjy= 
άβδετί. § (Δπλ.) ta άνακλητήρια 
,jj£jt Zjij-fi• άβδέτ [Λεκτουπού, 
J4*tfjliai-I ίχταρνα^ελέρ. 

Άνάκλιντρον, το 4,1i κα- 
ναπέ, asj-p σοφά, ^\^ διβάν. 

'Ανακοιν(όω)ώ, Λ ^^je^ 
άρζ ού ίνχά ίτ. .1 jU, 3 ,jU\ ίφαδέ 
βέ πεγ,ΐάν ίτ. .\ «Ju τεπλίγ ίτ. 

Άνακοίνωοις, ή j*^ άρζ, 
L^l ί^χά, «JJ τεπλιγ; jU ^ οΛί 
ίφαδέ βέ πεγνάν, jUİ-1 iaa'pj^Uji»* 
(Λαλιουρ.άτ,^1^1 ίχπάρ, j}Ul ίλιάν. 
§ (Πολ.) JjLiJu* τεπΤαγάτ. 

Άνακολονθία, ή -tujl (»jl_p 
αδέρφι ίρτιπάα. 

'Ανακόλουθος, ov, y»*h>)j 
ραπητασηζ, »lıU'j'iil /γαρ άδτ,μ,-ούλ- 
ίρτιπάτ. 

Άνακομιδή, ή Ji* νάκλ, Jjfc? 
τενκίλ. 

Ανακοπή, ή (Nu..) j*l>*l ίτι- 
ράζ,^-'^ρ^Ι^ΐίτιράζ άλ έλ-χόυκ[λ. 
«αϊτηβις — ?jg ^-Wj£-.\ ^IJapI ίτι- 
οάζ ίστιδασί. « — τρίτου jo\J^\ 
y«J\ ίτιράζ-ούλ-γάϊρ. «ή ττρο9-£- 
ff,ut'« τ/?ί — ης Jjo. jc\>^\ ίτιράζ 
υ.ουδδετί.«ό καθ 1 ' ου ή— ^.U^/*• 
υουτερρίζο^ άλέϊχ. «τ« έγγραφα 
rjjŞ — ?fe 4^^\j^p\ 3^5^ έβράκι ίτι- 
ραζιγέ. «προτάσε^ — /Jg^^-lJ^Pİ ÂV"i! 
λαϊχάϊ ίτιραζιγέ. Ανακόπτω = 93 Άνακνλίω 'Ανακόπτω, .\ ^a^ys r'~* ^εν' 
βέ τεβκιφ ίτ. § (Ν[λ.) .1 je>\J^\ 
ίτιράζ ίτ. .\ J3-1 Jp ^j*^ & τ '- 
οάζ άλ-ελ-χόύκμ ίτ. « 6 ανακό- 
πτων Jo /λ» [χουτερρίζ. «ή άνα- 
κοπτομένη άποφαβις Jy t, ( »^_ϋ\ 
4. j*>}** ίλ;>ά[Λ γτ,ά καράρ [Λουτερ- 
ρίζο^ν πίχ. Άνακονφιόις, ή cjUİ= ταχ- 
οίφ, ι ;•^-ώϊ' τεσκι'ν. 

Άνακονφίζω, ıİU ^, jdi-Ü- χα- 
φιψλενδιρμέκ, .\ ^Χ!ϊ τεσκιν ίτ. 
.IujLaİ" ταχφιο ίτ. «—την λύπην 
zivbç .\ui-iad dl^jjT t^-by πιρινιν 
κεοέρ βέ έλεμινι ταχφιφ ίτ. 

Άνακουφωαα, το «üjli κα- 
παρτμά. 

Άνακράζω, (J'^V δζαγηρ- 
{λάκ, j3*jvpI παγηρ[*άκ, •1 J ^9 9 ε Ρ~ 
γ^άο ίτ. 

'Ανακριβής, ές, jj-JL* ^ 
γάΐρι μουχακκάκ, «^ J^ γάΐρι 

'Ανακρίνω, (Ν{χ.) .1" (jLkS-l 
ίστιντάκ ίτ. g (πθ.) — ομαι jU»:"-^ 
. 3 \ ίστιντάκ όλ. 

Άνάκριοις, η (Ν[λ.) jutu-t 
ίστιντάκ. « ή δικογραφία των — 
βεων «ciLkS-»! jljjl έβράκι ίστιν- 
τάκ ιγέ. 

'Ανακριτής, ό (Νμ. ) Jjku"-• 
υ,ουστεντήκ. 

'Ανακριτικός, ή, όν,(Ν[Α.) 
Jlkî -Λ ίστιντακγ). « — όν <?υ/χβοΰ- λιον^\^^\^^^Α'/^γίτι ίστιντακιγέ. 
ΆνάκρονοΊς, ή (Μουσ.) ÜL 
jjiJU. τσαλγη τσαλής. 

'Ανακρούω, (Μουσ.) jlU ÜU. 
τσαλγη τσαλμάκ, J*bjt όΐναμάκ. 
§ (Ντκ.)^^^ δουρ^ουρμάκ. « — 
ττρ-υμναι^ορσ.).^ jU^ πεόιμάνόλ. 
ΆνάκτηοΊς, ή 4i|jfe ^α^γε- 
νιδέν καζανιά, ^jljC" w~T κέσπι 
τεκραρή. « — : άτίολωλότοξ^^ τε- 
λαοί. 

Άνακτοβονλιον,το % 5 vUUt 
χιγέτι βουκελά, j^.U* ,jly_j διβάνι 
χουμαγίούν,^Ιά.^-Ι^ [^εδζλίσι χάσς, 
j^atğ καπινέτο. 

'Ανακτορικός, ή, όν, JjI^- 
σεραΐλή. 

Άνάκτορον, το ^^ σεράι, 
•Κ^πκρκιάχ, J-\!jâJxf^ χουκιουμ- 
δάρ κοναγή. «ro — tî/? ^.Μ. rov 
Σουλτάνου j^u* ^.,ν- σεράι χου- 
{Λ<κγν>ύν. 

Άνακτ(άο)ώμαι, ^iljls ja£T 
γενιδέν καζανμάκ, .1 vjUî^ 1 -'! jljSo 
τεκράρ ίστισ/άπ ίτ.« — τηνύγείαν 
■&£ Cilil ίοακάτ πουλμάκ. « — 
taç ουνάμεΐξό& <* l jcT κενδινέ γκελ- 
usx. 

Άνακυκ(άω)ώ, frjj^iJ* x«- 
ρησδηρμάκ, jU^jf τάρ ου ράρ ίτ. 
Άνακνλιόαα,το (νόσου) u Xii 
νάκς. 

Άνακνλίω, JsXjl£ j -χ^Γ γε- 
ν ιδέν γ^ουβαρλατμ,άκ. *Ανακνπ*ω 

Άνακνπτω, J^jJk J>\ πάση 
καλδηρράκ, { y^fT *'lJu-ş* [χεϊδανά 
τσηκ^άκ. 

Άνακω^ενω, ( Ντκ. ) \^ J} \ 
.ΙολΙ;^ όρτσα λαπάνόα ίτ. 

'Ανακωχή, ή (Πολ.) 4Γ,&|/.ου- 
ταρεκέ. «.διαύΛώ την — ην^ £j\a> 
Λ J^=«-l [Λουταρεκε'ι ίχλάλ ίτ. 

' Αναλαμβάνω, ^ΙΪ^.λ,-ρ όύχ- 
δεσινέ άλ[λάκ ν ) j^" τεαχχούδ ίτ. 
.l.j^Pjj -δέρ όύχδέ ίτ. .\ M'jJl ίλ- 
τιζά{Λ ίτ. « — την νγείαν ^.y cJ'i\ 
ίφακάτ πουλρ,άκ. « — τάς δυνάμεις 
cu£" -uxjf κενδινέ γκελμέκ. j.ju^ 
• lıl»y τε.χδίδι κουββέτ ίτ. α — 
την εύ&ύνην .\ .j^p Jl5 Cs^y* ^ ε " 
σουλιγετιδέρ όύχδέ ίτ. « — τήν υ- 
περά6πι6ιν τινός ^-oelju. Ös^j 
.\ »Jy-pjj πιρινιν [7ουδαφαασηνή δέρ 
όυ^δέ ίτ. « — τον λόγον ı.ıü&jSjZ 
.1 jİJt^.l τεκράρ ρ.ουκ_ιαλε[Αεγέ ίπτι- 
δάο ίτ. «άνελήφ&η^Λ^ >_J\c γα'ϊπ 
όλδού, gd $\ λαΛ νά πεδίδ όλδού. 
" άνελήφ&η εις τους ουρανούς 
^As\ r ν 6 ^.y^l•^ άλέ|Αΐ ούλουβιγέ 
ούρούοζ έΐλεοι. 

Άναλάαπω, J*^ **» γίνε 
παρλοφ.άκ, ..jl *»V λαρ" όλ. 

Άνάλατος, ov, >»J>i» τουζ- 
σούζ, Clcj πι νεμέκ, ^JU» όατσήζ. 

Άναλγής, ες και 'Ανάλ- 
γητος, ον, >-_7 Α Ιϊ τεεσσουρσούζ, 
y»Aİ καϊοσήζ. 

Άνα? γη<ίία, ή jİmU:^ g^t 94 = 'Αναλογικός 

άγιρη δούΐρ.α[Λ<ζκληκ, 1| ^\jü <ρικ- 
δάνιέλέ[Λ. § j^ ç-m* άδεμι τεεσσούρ. 

Άνάλεκτος, ον, •_-£* (Λουν- 
τεχχάπ, ,λ^ γκιουζηδέ. g (πλ.) 
τα άνάλίκττα *Pjef (Αεδζρ,όυά, ώ12> 
[Αουντεχχαπάτ. 

'Αναληθής, ες, *^>έγάϊρι 

Άνάληι|τις, ή j^*-» σουούδ, 
ζ,ν* ού Ρ°^δζ, ζ_\^.Λ ρη'ράδζ. «ή. 
ήμ£>α τ% — εως ^\^ ^ γ|£ρ 
[χη'ράδζ, j^ jup ήδι σουούδ. «ή 
— του Χριΰτοϋ .^* ^_ ^^ 
ρΐ'ράδζι χαζρέτι Ίσά. 

Άναλίό*κω, .1 ,j^ σάοο ίτ. 

'Αναλλοίωτος, ov, ^îX> 
δεγισμέζ, J^â* jvp γάϊρι μουτεχαβ- 
βίλ. § — ώτω5 (έπρ.) ûj^UiSi 
δεγίσμεγερεκ,>»:•^λά-γετεγαγ-γέρ. 

Άναλογειον, το jUbi" κι- 
ταπδάν. 

'Αναλογία, ή c~j> νισπέτ/ 
d»*»lu (Αουνασεπέτ., ^LJ κηγιάς, 
■UjÜU ρυκαγιασέ. g (ΜΘ[Α.) ^11 
κηγίάς. « — χημική ğtff ^IjüL. [Λίκ- 
δάρι κΐ[λγεβί. « — γεωμετρική ^,U 
<u.jwb κηγιάσιχενδεσέ. « κατ 'άναλο - 
ytav bu~i νίσπετεν, Uli κηγνζτεν. 'Αναλογίζομαι, -^Οϊ'_^1» 
.\ J* i; _ 4*1 üi^ κηγί άς - τε φε κκ,ΐ ου ρ - 
[;ουταλαά-τεε|Λ|Αθύλ ίτ. § .\ »_>L>- 
^ισάπ ίτ. 

'Αναλογικός, ή, όν, 
τενιζσουπί, ^g-L» κηγιασί. ι5* L" 'Αναλογικός = 95 = Άναηέλπω (J-^\ J*~ νισπέτ βέ κ-^γιάσ ίλέ 
χόύκμ ίδις. 

Ανάλογος, ον, *_**IL» [λουνα- 
σήπ, t— ΙΛ» [λουτενασήπ, ^-»t»" τε- 
νασουπί, ^.L• {;εκγίς, j^k• [/.ουταρ- 
ριδ. δ £\c άήδ. «το — ον μερ ίδιον 
gi %άΐ } *jf\e «w. χησσάϊ άίδιγέ. 
, «έκαστος έλαβε το —--ον μερ ίδιον 

lt^ fr*,^*"*-^ J» χερ *ές χησ- 
σάΐ άΐόιγεσιν! άλ[λής. « — α di«6îj- 
fiaı?aejjk»>ıl^T£6aîttpt [Αουταρριδέ.• 
« — οι διακοινώσεις eiJ S^ oUJu 
τεπλιγάτί {Λουταρριδέ. ğ — ό/1ω£ 
(έπρ.) *~J νίσπετεν, L.U κηγτ,ά- 
σεν. § U-iT τατπήκεν, Î^Jü ναζά- 
ρεν, »jjT γκ,ιορέ, b πινάεν. « &ά 
ηληρωΟ"η αναλόγως της εργασίας 
τον j-Ğ^-A>j} ^JT^ *jy *J^\ l t*> tk 
γιαπαδζαγή ίσε, γκιρρέ ούδζρέτ 
βιριλεδζέκδιρ. 

Άναλογ(έω)ώ, .jl jj-k-ju-i 
νισπετί-αουνασιπετί 6λ. . 5 Ι *_*-b> 

ΆνάλνοΊς, ή J=~ χαλλ, J^aj 
Jjf -φάσλ. § (Χνΐ(/..) J-s- χάλλ ? ,_LW 
ταχλίλ, J"5UV ίνχιλάλ. ^γράμμα- 
τικη--3^ ι ^Χέτ<χ.γ\ί'Κι σαρφι.«^£α>- 
μετρικι) ^χ& ^γάΧΚι χενδεσί. 
«συντακτική — ^j-s JJ^T ταχλίλι 
ναχβί. «ή — eîvat αντίθετος τής 
συνδέσεως _,λχ» ^-0" J» χάλλί 
Κτερκιπιν ζηδδήδηρ. 

Άναλντικός, ή, ov, Ji^" ταχλιλί, J>- χαλλί.« — ι) άλγεβρα 
J»- jv>- δζέπρι χαλλή. « — ή j /εω- 
μετρία aJi». <-..ua χενδεσέϊ 7«λ- 
λιγέ. § — tög ( έπ Ρ•) «fer^ cMj d?-' 
χάλλ ου φάσλ ταρηκί ίλέ/ "Χΐ^ί 
ταχλήλεν. 

Άναλντός, ή, όν, J>- u Liâ 
καπίλι χάλλ. 

'Αναλύω, .Ι J-as-J» χάλλ-οάσλ 
ίτ . § ( Χη μ . ) . Ι UU*- J». χάλλ-ταχλ \λ 
ίτ. §(πθ.) — ομ<« .^Ι^.^χάλλ 
-φάσλ 6λ. § dU^i έρψ,έκ, .Ι JLa 
τεχαλλούλ ίτ. ğ (^ τ χ•) άναλδλυ- 
ftfvoç ^ΙΐΑ'ψουτεχαλλίλ. § — μένως 
(έπρ.) Χλί£ ταχλήλεν. 

Αναλφάβητος, ov, jl t»Ül 
^fe έλιφ παγι πίλ|Λεγεν, JaU- 
δζαχίλ. 

Άνάλωαα, τό ıjj-a* ρ-ασράφ, 
^jj* σαρφ. 

Άνάλωό*ις, ή (Jj-» σάρφ. 

Άνα|ΐαρτηοία, ή ^^λ\^=, 
γκιρυνανσηζληκ, ^JJa^ "Ü λά-γιαχ- 
τηληκ. 

Άνααάρτητος, ov, y-iki 
χατασήζ, ι5^^ ^^-γ,ιαχτη. § 
(Έκκλ.)>~Αΐ:Γ γκτ,ουναχσηζ. «ο-ό- 
dftg — j\i 3 \ jLil ^LLi- χατασηζ 
ίνσάν δλ[Α«ζ, <ώί ^ y»jj<Â κου- 
σουρσούζ , πΐρ άλλάχ. 

*Αναααοο(άω)ώ, üsjSj^J' 
κεβίς γκιτιρ[/.έκ. 

*ΑναΜέλπω, . Ι / _/ 4Λ -^ ji/ 
άβάζι πουλένδ ίλέ τερεννού[Λ ίτ. 'Αναμένω 

'Αναμένω, cU& πεκλεμέκ, 

Λ jü^'l ίντιζάρ ίτ. .^\ ^ru (Αουν- 
ταζηρ όλ. 

Άνάμεοος, ον, J^j*jjI °ρ- 
ταδακή, İ— 1 5 βασίτ, -^ πέϊν, ^U 
[;απέϊν. 

Άνάμεο τος, ov, jlc '^ κίά- 
[Λίλεν [Αε|λλου, ^, πουρ. 

'Αναμεταξύ, (Έπρ.) #x-\jl 
άρασηνδά, ,χ:.- πεϊνινδέ, οΧ -'L» [Αε- 
γιανινδά. 

ΆναμέτρηοΊς, ή 4*-Lj» μεσα- 
χά. § j\j«r τα'δά6. 

Άναμετρ(έω)ώ, ö^ 3 \ jjuÇ 
γενιδέν όλτσρ,έκ, .1 <k>-L•» j\J^-î τέ- 
κραρ [λεσά^ά ίτ. ^ .1 j\.W τα'όά& ίτ. 

Άναμηρνκιόμα, το jîj^^-s 
j^ Jjf κεβις yxtTiptg,jîjv>.| ίοζτιράρ. 

Άναμηρνκιοτικός, ή, όν, 
J«t [Λουδζετερρ. « — αζώα ^\^>- 
»JmZ χαϊβανάτι [/.ουδζετερρέ. 

Άναμίγνυμι και 'Αναμι- 
γνύω, J^j-.-^.jk καρησδηρμάκ, 
.1 iJb& ταχλιτ ίτ. Λ j?^ 5 iJü- 
yâ>T ου (Αεζδζ ίτ. § (πθ.) ^jc^.jte 
καρησ^άκ, .\ Js^i-l ίχτιλάτ ίτ. 
.1 ^Ijia-jU-U* τεδαχούλ-ρ.ουδαχαλέ 
[τ. « — ομοα i^c ζένας ΰπο&έβεις 
.\ &-\λλ - gr".Jâ 4±.JZ.A $)j\*~ σαϊρ- 
λεριν ίσλερινέ καρησρ,άκ - μ ουδα- 
χαλέ ίτ. 

5 Ανάμικτος, ο ν, &~*Ja κα- 
ρησήκ, i>jl'< μαχλούτ, £ 3 y |uja- 
ζούδζ, Jak* (Λουχτελλίτ, _^*\ άρ,ίζ. = 96 = ' Αναμνηστικός ^ «λό^οί — ot ύβρεων «^»\ l£ üuJ\ 
έλψάζι σετ[Λ ά[Λΐζ. « — χάριτος 
yj\ JZ.Z σούκιρ-ά[λίζ.« — ήδντητος 
y*\ Osüal λεταφέτ-άΐΑίζ, 

Άναμιμν ι'ι Οκω , cU*^ jd^t U- ^ j 
δέρ χατηρ ίτδι^έκ, .1 ^Γΐ" τεζ- 
κιρ ίτ, .1 jlk^l ίχτάρ ίτ. g (πθ.) 
—^ομαι .\ ^tU- jj δέρ χατηρ ίτ. 
.1 ^lJ& τεχαττούρ ίτ. .i Jg£ τεξ- 
γκιάρ ίτ. 

Άναμίξ, ( Έχρ.) j^jfe <u> 
κάρμα καρησήκ, jUjjİTİp ου μάρ, 

£->*£>* χ έ Ρ δ £ ού t^ps>, i^.jvT 

άλί,άκ πουλάκ. 

Άνάμιξις, ή «u^jo^te καρη~- 
στηρρ,ά, Jjli- χάλτ, JJ&" ταχλίτ, 
J*)bM ίχτιλάτ. ğ (ήθ.) ^Ijujaou- 
δαχαλέ . 

Άναμιοθ(όω)ώ, ^ jlf.l jxC 
Jjü^lyevtöev ίδζάρ βέ ίστιδζάρ ίτ. 

ΆναμίοΟωοις, ή (Νμ.) jjİ 
jl^^jUlyeyıSsv ίδζάρ βέ ίστιδζάρ. 

"Αναμμα, το ^\ γιακμά, j&J 
ικαό. 

Άνάμνηοις, ή jlj^I >U- jj 
δέρ χατιρ ίδίς, Aa^jT ,^>U- χατιρέ 
γκιτιρμέ, λΓΤ άνριά, ^ 3 jb διάδ 
ου ζίκρ, ,^iai χατρέ_, _ <; 1»α τεχατ- 
τούρ. | <isL 6 .^9 κουββέϊ χαοιζά. 
« — ενάρεστος λΙ^ ".Jai- χατρέϊ 
δζεμιλε. « — όίυν^ρά Ij^jU ^.^. 
χατρέϊ δζανγκεζά. [^Ο'-^χτήρ. 

'Αναμνηστικός, ή, όν, ^Jsit Άναμνηοτος =χ 9 

Άναμνηστός, ή,όν, o^li- 
JÇ χατηρζ γκε/.εν, jjJa^ [Λαχτούρ. 

Άναμορφ(όω)ώ, .iJ-^I^jlÇ 
*'3νιδέν τεσκίλ ίτ. 3 .1 t-^H-^—V 
τενσικ - ia\v.y ίτ. 

Άναμόρφωοις, ή L\2r τεσ- 
κίλ, ρ&ϊ- τανζγ}^,, £^Μ ίσλάχ, 
j^u," τενσίκ. 

'Αναμόρφωσης, b jj^ μου- 
δζεδδίδ, jj*\ *^• [λουσλίχι ουαουρ. 

Άναμφήριο*τος, ov, J>te>i> 

Λ,\ J?v =\ γάϊρι καπίλι ίτιράζ, V* 
αουσελλέ[Α. 

Αναμφίβολος, ov, y^^-t 
σουπ^εσίζ-, .U~\ j πι ίστιπάχ, 
ji /ί [Λουχακκάκ, *>^ σαχήχ. ğ — 
oÂog (έπο.) _>-γ # ^ σουπχεσίζί .λ,^ 
λά πού6δ, U^ σαγ-ηγεν, ÂAJ>- 
γάκήκατεν. 

; 'Αναμφισβήτητος, ov, jiiAİ 
j^j, jj^i σέκκι ού σουπχε^έν περί, 
^ σαχήχ. § — rrçrog (έπρ.) !λ 
4^.£. πιλα ^ουπγε, ÂLi>. χακήκατεν. 
-'Ανανάς, ό (Βτ.) Ak^» καστά^ 
^.L'i/T ανανά; . 

. Άνανορία, η jislâjj» κορκακ- 
λήκ, vl^Ur- >λρ άδέρ,ι σε(>ζαά•τ, 
C-il>. δζεπανέτ. 

"Ανανδρος, ov, jfejy κορ- 
κάκ, «^• U νά σεδζΓ, CÎL-Jl f-u* 
άοτ,•/. ούλ-πεσαλέτ, ^>^ζεπίν. 
g — άι/#ρα>£ (έπρ. ) ^*U- δζεπκ- 
νέ'.λε. 

'Ανάνενοις,τι λλ^ aife ^fey ^şil» 7 = Άναξιοπάθεια 

πάση γιοκαρη καλδηρμά, jfel;\ w- 
κνκρ; j^ ρέδδ. 

Άνανει/ω, £• Α Λ& Jty πάση 
κκλδηρ{/.άκ, .1 jKj! ίνκιάρ ίτ. J^J 
cİA4.r Ι καπούλ ιτρ-ε^εκ, \. jj ρέδδ ίτ. 

Άνανε(όω)ώ και 'Ανανεώ- 
νω, dU^\ γενιλετρ,έκ, ,\n£ τεδζ- 
δίο ίτ. ğ (πθ.) — οϋμαι Cü^fî γε- 
νιλεν^-έκ, lİli'^f ταζελεψεκ,, .| jj^* 
τεόζεδδούδ ίτ. 

ΆνανέωοΊς, ή ^χ-^- τεδζδίδ, 
jj^î" τεδζεδδούδ. 

'Ανανήφω, (Άρ.τ.) .| aîU^-I 
ίστιοακά ίτ. .\ ^s σ άχβ ίτ, 
§ ([J -τβ.) .1 1^1 îsya ίτ. 

, Ανανταπόδοτος,ον,(Γρ[Λ,.) 
jUjl (5Χ~* "ρεσνεοΛ ολ[Ααγνζν. 

'Ανάντης, ες, J»^ γιοκούς. 

'Αναντικατάστατος, ον, 
(Ν[λ.) J χνγψί: 

'Αναντίρρητος, ο ν, UU.4.J 
jy διγιεδζεκ γιόκ, ^Γ ^ λά κε- 
λ,ιά^,, ^Ij^l Jjfe ju> γάϊρι καπίλι 
ίτιράζ, j^* [Λουσελλέρ,. $ — τ^τω^ 
(έπρ.) 3χ ^-VV διγεδζέκ γιόκ, 
,^>\}^\ "% πιλα ίτιράζ, UL-» [Λου- 
σελλε[Λεν. 

"Αναξ, b elijl πκδιόάχ, j\j^=- 
χ.όυκχόυ[Λθάρ, <^ Λ ρ-ελίκι, πλ. d_,L» 
[χουλούκ,ι, _/C Vov. όζιχαν-γκίρ. 

Άναξαίνω, j*VUyt τηρ^αλα- 
[Λακ, ^«-İS /ασηρ,άκ. 

Άναξιοπάθεια, η 3^ >^ ο* μ.'.ν γαιρι yy. /.κ τσεκιιε. Κ•= \Αναξιοπαθ(έω)ώ = 98 = 

'Αναξιοπαθ^ο^ώ, j^^o* 

Kİlf^ [χιν γάϊρι χάκκ τσεκμεκ. 

Άναξιόπιο*τοι;,ον, jI^I jtlî. 
jU^l σαγιάνι ιτιρ,άδ ολ^αγταν, 
jç»a jJ> νάΐρι (/.ου'τεχέρ. « — fietorvg 
jüklî. jUjl »jL^üI ı}y}* [/.ακπούλ 
οΰσ-σεχαδέ ολρ,αγιαν σαχίό, J% m 
Mk\t γιαλάν σαχίδ. 

'Ανάξιος, α, ov, j=^* t" να 
μοοσταχχάκ^ ^--U ju> γάϊρι [Λου- 
νασίπ, -c-jIİ Ι•' νά σαγεστέ, 1>- Ι•" 
νά σεζά, l^jL" νά ρεβά, ^ΐΛ 9 !» Υ2 Κ " 
κησμάζ, Us φενά. ğ >JÜı(â καπιλι- 
γετ-σίζ, J^İ-aV νά ^ουστειό. $ — 
ίωξ (έπρ.) *3~jJu^i λκϊκσίζδζε, js> 
Λι_^ γάϊρι λαΐκ. 

Άναξιότης, η dl>~2^ λαϊκ- 
σιζλικ, 3^*"^ f- 1 — ° άδέαι ίστιχ- 
κάκ. § v3I>-o|j*=-<\ ίστιδαδσιζλίκ, 
vl..Llâ j»op άδερ.1 καπιλιγέτ. 

'Αναξνρίς, ή j\J U σαλβάρ, 
^5U τσακσήρ. 

' Ανά πάλιν, (Έπρ.) *:J^> άκ- 
σινε, 4i~.J τερσινέ, Α^α-^ ζηδδηνά, 
<xj}U- χιλαφινά, ^-dl; πιλ-άκς. 

Άναπαλλοτοι(οω)ώ, (Ν(α.) 
J-U^l Jlî"vl ^ £l^j οεράγ βέ ίντι- 
κάλ όλούνρ.α{Λακ. 

'Αναπαλλοτρίωτος, ον, 
(Ν[λ.) Jj-J Jile jJ> γάϊρι καπίλι 
τεσαρρούφ, j"U jf• J^*." _j £ly <ρε- 
ράγ βέ τεσαρρουφί γάϊρι δζαιζ. 
« τα προικώα κτήματα είναι — α Άναπανω 

λάκι δζιχαζιγενιν φουρουχτί νάϊοίΰ 
δζα'ίζδιο. 

Άνάπαλόις, ή j\jJ*\ ίχτιζάζ. 

Άνάπαυοιδ, ή και Άνά- 
πανλα, ή c*>-\j ραχάτ, »ı,=>.|j^.\ 
ίστιραχάτ, f|J\ άράμ, (/.Jj-A άσου- 
δεκι, ^15^ ρ-έκς, jja». χουζούρ. § 
^C τενεψοούς, ,&^ ρεφάχ, <i^" 
τερφιγέ. ğ (Έκκλ.) C^j ρ«χ^έτ. 
«αιωνία — *λ\ C*-|j pay άτι έπε- 
διγέ, (Jl->_>^- f \JV άρά|Αΐ δζεβδανί. 
«υπέρ αναπαΰο'ίωί rrçç ıpv%fjg 
*1 .;*., JîL j^*ı j^-j c*to- δζανην ραχμετή 

ίτσουν . [ pap yxvhr . 

Άναπαι/τήριον, το ,&\J\ â- 

' Αναπαυτικός, ύ, όν, Jj>*>- 

χουζουρλρύ. 

Άν απάνω, J-^jd^lj ραχατ- 
λανδηρρ,άκ, ^j.^ Ca-|Jw| ίστιοα- 
χάτ βιρμεκ, .1 *>|j| ίραχέ ίτ. § 
([Α<7. αύτπθ.) — o^ıat ^s^lj ρα- 
χατλανμ.άκ ; .1 Co-|J^-i ίστιραχάτ 
ίτ. .$\ »ι^Λ άσουδέ όλ. .\ U JU 
τενεφφούς ίτ. g &χ*\ όγίου^άκ, 
.1 (»yJ* τενεββούιτ. ίτ. g .| jı,ti^ βε- 
οάτ ίτ. «αναπαύεται εν τη κλίνη 
του ji.\ c^-lju-l t xfi["^ γ,ιαταγηνδά. 
ίστιραχάτ ί6ερ. « — την 6ννεί- 
δησιν .\ jla>.^ C*.|J^| ίστιραχάτι 
βιδζδάν ίτ. .\ V 1S ^ τετ^,ίνι 
κάλΆ ίτ. «ό Θεός άναπανβαι την 
ψνχην αντον Up ^| ^^^ ρ«χ|/.ετ 
ουλλαχι άλέϊχ. « άνεπαν&η έν 
Κνρίω ^ι ^6^ βεφάτ έϊλεδί, * Αναπέμπω 

^jkU ,jU JuT 'ζεσ'λψΛ όζάν έϊλεδί. 

'Αναπέμπω, uUj^jT i£j&£ .γ~°~ 
καοή γκ^τιρρ-έκ. $ 4 Ιί»1 ίφά ίτ. 
.1 \ο\ έδά ίτ. « — δεήβεις .\\α ^bl 
έδάι δοχ ίτ. « — ευχαριστίας τω 
Θεώ $ fji> ^οδ ja ^lül 4ı^j\» ZjJ^>- 
.1 vlıJu* χαζρέτί παρήγε ίοάϊ <pscpt- 
Γέϊ σόύκιο ού ι/ενυεόέτ ίτ. 

Άναπετάννι/μι, και Ίνα- 
πεταννι/ω, ıll^*- τσεκρ.εκ, j^t 
άτσρ.άκ, ^'Λ γιαϊρ,άκ, - JsLa,'! -i^ı 
.1 -L -λΓ πχστ - ίνπιτζτ - τεπσΐτ ίτ. 
«— ττ)ΐ/ ύημαίαν öS^ J\>>. πκϊ- 
ράκ τσεκρέκ.Ι \^1 Ι^πάστι λιβά ίτ. 

'Αναπηρία, ή ^ItU- σακα- 
τληκ, C.U 'ηλλέτ. 

'Ανάπηρος, ov, LL» σακάτ, 
Κ χλίλ. 

Άναπίπτω, öJ* S i -uil^l* «ûj 
άρκά ταρκφινά όουσρ,έκ. 

Άνάπλαοις,ή vjb* jÜ χάλκι <- - τε δζείν'δ, ^jıf" τεδζδίδ. 

πιγέ. « ή — ι% καρδίας ^Jâ l^J 

Τερπιγέϊ κάλπ. Άναπλάττω, Jcl^-^l ^j^ 

|ρνιδέν γ^χπράκ-γ,ρφατρ.άκ, Sjjğ 

ί-Τεκράρ £τ. § .| ^J τερπιγέ ίτ. 

Άναπλέω,ιΟί/^^ ,^fj ^\ 

άτσηκ όενίζέ δογρού γκιτρ,έκ. 

§ dçf-cjS ^|^ ^ νεχρίν ρεδζ- 

ρασί άκτινέ γκιτρ,εκ. 

Άνάπλεως, ων, ^ûllt τκσ- 
κήν, jli- {Λψλο -j, j,^l λεπρίζ. 
Άναπληρ(όω)ώ,καΙ -ώνω, = 99 = 'Αναπνοή 

Ja^jJjIs δολδουρράκ, .1 %\ ίρλά 
ιτ. § .1 Jj^" τεκριλ ίτ. ğ — τίΐ/ά 
.1 Cİ ^" 5 « iIj U νιγνκπέτ - βεκιαλέτ 
W. λ C^yU &ΚΛ Ά%,$ βεκνκλε- 
τεν ίφάΐ ρ.εερ.ουριγέτ ίτ. 

'Αναπληρωματικός, ή 9 όν, 
j£M J£\ bç(A"«X ίδιδζί, Ji^ ρου- 
κερ,ρ,ίλ. 

Άναπλήρωιίις, ή %1 ίρ.λά 7 
J£l ίκράλ, J^" τεκρ.ίλ. « — θέ- 
σεως cJfcj βεκνκλέτ, OjL* νιγικ- 
πετ. 

'Αναπληρωτής, ό J5"j βεκίλ, 
v_Jiı* ναίπ, ,»li»«ilâ κοά'ρρ,ακάρ. 

Άναπληρωτνκός, ή, όν, 
Jjfj βεκίλ, (»J>Lv» ρ,ουλαζιρ.. « — 
δικαστής ^yi* \j^&\ άζά ρ,ουλαζιρ ί. 

Άνάπλους,ό (Ντκ.)•*>Γ.> j^t 
4İç* ι$ i^t> άτσηκ δενιζέ δογρού 
γκιτρ,έ, Zjsjs- 3 cXy- χαρεκέτ βέ 
άβδέτ. • [φους. 

Άνάπνευ<ΐις, ή ^ τενε(ρ- 

Άναπνενοτικός,ή,όν, ^-.»J* 
τενεφοουσι, (_τ*λ> [λουτενεφφούς. 
«τκ — « όργανα Lr iT ^MU άλιάτι 
τενεΏΟους. 

'Αναπνέω, ^ίΤ 3^^ σολούκ 
άλράκ, jjU ^-i' νεφές άλράκ, ^^ 
Λ τενεφΰούς ίτ. .\ ^τενεσσούρ. ίτ. 

Άναπγοή, ή tjj^j* ^ολούκ, 

τε- ^«υ νεφες, ^μΔΧ, τενεφοους, ^ 
νεσσούρ.. «ή άδηλος — *\J τερ- 
λερ.έ^ ,3^αΓ τεαρρούκ. α μέχρι τε- 
λευταίας τον — ης jJk i *^,• ^ Άν:ιπόδεικτος == 1 00 Άναπτερ(όω)ώ c^aç « ή ευχέρεια σον νεοσινε κκοκρ, 
της — ης ^L•' cJjf~ σουχουλετι 
τενεφφούς. «ή δυσχέρεια της —ης 
<_,*& Zjj~s> ησρέτι τενεοοούς. «ε- 
πχάσ&η ή — μου ,^α >Ul -~ύ" νε- 
φεσΐ(Λ πκγλκνδή. 

Άναπόδεικτος, ov, vliUl 
Jiy^l-^Alc^l ίσπκτ όλουν^κμης- 
όλουνρ,,κζ, C -χλ yi• γάϊρι [/.ουσπέτ, 
vlot*>p γάϊρι οτκπίτ, jajî» /ε γάϊρι 
|χουπερνεν.«ή ένΰταβίς του εμεινεν 
— oc ^Ρ>*^)\ C^X ^Ja\ ίδααση σκ- 
«Vç όλμά[Λ.ης. 

Άναπόδεκτος, ov, j^İ jLÜ 
jUj\ σαγιάνι κκπούλ ολρ.κγικν 7 
J^-5* jîİ γάϊρι ρ.κκπούλ, -îjj^ 
[χεροουδ. 

Άν^ιποδίά, ή u^,J τερσλίκ. 
■ Άναποδιάζω, öhj τερσ- 
λεώέκ. 

Άναποδίζω,.Ι^Λ^ριδζά'τίτ, 

Άν:»πόδιο"ις, ή ο»»^ ριδζά'τ. 

'Αναποδογυρίζω, .\c-^|cJT 
κλτ οΐιστ ίτ. .\ ^.3 j ^j ζ\ο ου 
ζεπέρ ίτ. .ijU_jjl' τάρ ού [/>άρ ίτ. 

'Ανάποδος^ ον, ^"τέρς,^/ί 
εγρί, ^j£** [Α^'^ους, v_,jİL. [Ακκλούπ, 
jjjlj βκρούν. « — αν&ρωπος _ " 
,.j\ τέρς κοάρ,. § ή — drç (αερικ) 
j^fc t_r.r" τ ^?ζ ταραφ-ό. ğ άι/ά»θ(ΐα 
(έπο.) <-~J τερσινέ, λ:-Χρ κκσινέ. 

Άναπόδραοτος, ov, ıSjiJf 
ζκρουρη, ^ [ίουπρερ;, ,»^». "Ü λκ 
οζέρ|; . « — μοίρα fjy> ^LJ κκζάϊ ιχουπρερ. « — οι ανάγκαι £ Us- 
*jjj> "/κβκιδζι ζαρουριγέ. 

ΆναπόληόΊς, ή ^k^ τεχκτ- 
τουρ. jlS'a," τεζκιάρ. 

'Αναπολόγητος, ov, >*<us(jw 
(λουδαφαασήζ, jj-â•* >* γκϊρι [Λα'- 
ζουρ. «εμεινεν— ^ j^jjlli σκ- 
σηρρης κάλπης, Jlf j, πι μεδζάλ. 

Άναπολ(έω)ώ, -j!*V-ji-Ja£ 
Λ J6£ τεχκττούρ-δέρ χκτηο - τεζ- 
κίκρ Ίτ. .^| jly ^fcU- χκτήρ νι- 
σκν όλ. 

Άναπόόπαότος,ον, jV^t 

κϊριλά[Λκς; \$j\*a jJ> γκίρι (Λουφα- 
ρίκ. « η σκιά είναι — των σωμά- 
των jaJjİa* jJ> jj^l^l Jü ζΐλλ 
έδζρκ^δκν γάϊρι μουφκρίκδιρ. δ — 
atftroîç (έπρ.) ^β 3 \ 3jU*>p γάϊρι 
[Λου^αρικ ολκράκ. 

Άναποφάοιο*τος, ov, >-j\y 
κκρκρσήζ, ύ^*' -ίθ -r* κα ρ«ρ- 
γκίρ ολρ.κγ*κν, ^y* ju> γάιρι [Αου- 
κκρρερ, jjjv» [Λουτερεδδίδ. «εϊναι 
— avd -ρωπος jA .JV ^ ^ijı ν ^ 
j /ουτεςεπζιπ ούρ - ρέϊ πιρκδάαδιρ. 

'Αναπόφευκτος, ον, λ^ λκ 
πούοδ, (»^ μουπρέμ, (»J| έλζε'^, 
^^ουτλκκ^ΐΐώΛ [Αουκτεξά, ^ J3 ^> 
ζκρουρτ). ğ — κτω? (έπρ.) JU ^L 
πάΐ χάλ, JL <* Λ< πεχε'[7,ε χάλ 3 
Uik» αούτλκκκ. 

Άναπτεο(όω)ώ, .| dl^" τε- 
χρικ ίτ. .| ^^ώ' τεσβικ ίτ. χ*\ 
Ö»jj ούρδ βι'ρμεκ. « — τάς έλ- Άνάπτυξις = 1 

πίδκς .\^ja\> λλ< τεδζδίδι αεε- 
ιζ.ουλάτ ίτ. 
Άνάπτνξις,ή ^Ju-T άτσηλής, 

ίντισάρ. g j^ τερακκή. g «c.^. 
πουγιουίΛε, _^Γ τεδζεσσουα, J£t; 
τεσεκκιουλ, li^ ys νέσβ oy νουμά. 
§ fr-y τ£ βση.•§ ( Φ λγ . ) J^aiT τεο- 
σιλ, ç-Lku\ ''ζάχ, ,Jl~vil ΐνκισάο. 
«ή — των επιστημών jyi *jl Γ τε- 
ρακκηϊ οουνούν. «^ — του χώματος 
^λ , -f•. τεόζεσσούα: πεδεν. «ή — 
των φυτών ^\κ 3 jiidKU νεπα- 
Ιατίν νέσβ οΰ νουαασί. 
' Άναπτνο'οω, jj -^-ί άτσαά/.,, 
ι>*Λ γιαι^άκ, .| J»L*ıM-k.; χάστ- ινπισκτ ιτ. Οέ _$-., πουγ^ουτρ,εκ. 
τεοσι ιτ. g -7-Ιλ>1- 1>α^ 
.1 ,jLi\Jl - ζ-^,ϊ τεοσίλ- ίζάχ-σέοχ- 
ίνκισάο ίτ. g — ομ«£ (yer) JsL-*»'\ 
^L^> ίνπισατ πουλμάκ. § .1 ^~y 
τεβεσσού ίτ. .1 U )j^-^-^iS τε- 
άεκκιου7ν-τεό'εσσούα-νέσβ ου νουαά 
jpr. § .\ jLü'l ίντιάάρ ίτ. | .1 Jiy 
τερακκη ίτ. 

■•Άνάπϊω, jQ γικκίλάκ, .\ j11\ 
ίκάδ ίτ. .| JUil ίόά'λ Ίτ. % (ασ.) 
ι3•^ γιαψάκ, .1 JUıî-l ίστιάλ ίτ. 
• Ι oîy" τεβεκκούδ ίτ. 

Άνάργνρας, ov, y*j. πζ- 
ρασήζ, >Jy πουλσούζ, α^\+ [>*- 
οέλς. 

"Αναρθρος, ον, (Ι) { 3 λ*» 
^LaAUua'öO'jpL ούλ-αεοσηλ. ^(Γρμ.) 1 === Άναρμοδτότης 

jU^l ji^«j" »_£»■ Χ*Ρ? 1 τα ρ t ol ολ- 
ακγιαν. § — άρ&ρως (έπρ.) J^>- 
^j-ui^l ki ,„" γχοοι ταριφΐ ολαα- 
γ^αοακ. 

ΆναρίΟιίϊΐτος, <»ν, jlkU» 
τκΓλαάζ, ^jL•» χισαπσήζ, j^*" J 
πι σουμάρ, t_»L^ ,3 ^ γισάπ, Ί 
juj_ λα γιουάδδ. § ^jIj βαφίρ, jC^T 
κεσιρ. «ttA^Ooc — jU~ ^ (*^->jl 
ίζίϋ,ιχάΐΑΐ πι σόυαάρ. 

'Αναρμόδιος, ov, _-.U ^ρ 
γάϊρι [λουνασύπ, jUjİj-İaİ έχλιγετι 
όλ[Λαγιαν, JaI t' να έ'χ^Χ . g 1 (Νμ\) 
jUjl a\c αίδολυ.αγιαν, jU^lj^j^c 
άΐδιγετί ολακγικν, j\jz^.%> _ j-=«->^ 
jLijl σελαχιγετ! - σελα^ιγετδάρ 
ολακγιαν, ^j\ ^-^i Jt £j*~ //-" 
οίδζ έζ βαζιοέ όλαν. «ro έμπορο- 
δικηυν είναι — 0Vj\j4±.H 3 ZıjiÂZ^ 
jjJS"j |λεχκε|Λβϊ τιδζαρέτ βαζί'ώεδάρ 
οΐγίλ^ιρ. 

Άναρμοδιότη» ,, ή C : -L• ^»ορ 
ά'Ηαι ρ,ο,υνασεπέτ, 3^* - * ι*• 1 ^ α ^^•ι 
ίστιγκακ, Cİ»l j»jip ά^έ[7.ι ;χλιγέτ. 
S (Να.) J1.-»0L• (•αρ aoejjû σελαγι- 
γέτ, νΙο,,Γ^ (•λρ κδέ[Αΐ άϊύιγετ, \j\-i 
ί λ! 5 1 .ju»-jU. ^-.-üJi^ όαϊρεϊ βαζι- 
οεσ! ναρδζινδέ όλαά, 4âJs 3 fj*p α- 
ϊ δευ.Ε. Βαζοέ. .«ενάταβιςάναραοδί- 
j οτητος ^— W j\ C->-^ (»jlp άοε'αι σε- 
λκ/ινέτ ί-^αασί. « — Aoj'tü öA^c 
AiJaj (»jkP ^»-I^j ıt-l— ^ έσάσι έα- 
βάδζε άόε|Λΐ βαζιοέ. « — Aoyço 
προσώπου ^λρ ^"İjj J^Jfe V^.*"• ' Ανάρμοστος = 102 = Άναό*κενη 4LÜy έσπάπι κανονιγεδέν δόλου" ά- 
δέρ.& βαζιφε. 

Άνάρμοοτος,ον, jls~^L για- 
κησρ,άζ, »-.-b» ju> γάϊρι ρ,ουνασίπ, 
(jj^ ΙΓ νά λοακ, 1^-. Ι»* να τεζά, 
>-*J"i5^ ούϊγουνσουζ. 

Άναρπάζω, Jlt ..j^jJIs l^>. 
δζέπρεν καλδηρρ.άκ-άλ^άκ, .1 ,_«^i> 
γάσπ ίτ. 

Ανάρπαστος, ov, jdik κα- 
πηλρης, ( _pl J ,jJlâ κα"λδηρηλ[Λης, 
(_»^*.• [Λαγσουπ, »j^>j ρουπουοε•. 

Άνάρρη<ίις, ή j 3 *-» σουούδ. 
İlTİ^" δζουλούς. «ή α/(7ια — της 
Α. Μ. του Σουλτάνου j^)U A ^^>- 
Osy* <^ζ Λ δ^ουλουσι χουρ,αγ^ούν 
[Λείμινετ ρ,ακρουν. 

Άναρριπίζω, ^Ij ja.Ç γενι- 
δέν γΐ(ζκ|Αάκ. g '.| λ jıf τεδζδΐδ (τ. 

Άναρρίπχω, jil ^jfey γιο- 
καρη άτ^άκ, .1 ^ pefjcl ίτ. «πα? 
άνερρίφδη δ κϋδος (πρρ.) λ^^ 
παχτινά. [λούκ. 

'Avappi^ndıç, ή jL: τεσαλ- 

Άναρριχητικός,ή,όν, $^j> 
ρουτεσαλλήκ. 

Άναρριχ(άο)α: ^ıaı, v ^,U^J 3 

J•*"^"' τηρι^ασουπ τση/ρ.άκ, .1 jL,; - 
τε75:λ7^ούκ ΐτ. 
'Αναρρώννιτμι και — ννύω, 

jji^ Cîlil ΐφακάτ πουλράκ, ^.jT 
.1 ciU\ κεσπι ί^ακάτ ΐτ. CaU/' ^_~Γ 
• Ι κε'σπι νεκαχέτ ΐτ. .^| ı_AU£, σι- 
φαγνκπ ό) . Άνάρρωοις, η cllij ΐφκκάτ, 
CaU/ νεκαχέτ, ''lai. σιφά. 

Άναρτ(άω)ω, jjc^ ά<ψ.άκ, 
.1 jJw τα'λήκ ΐτ. § (πθ.) ^""ί 
άσηλράκ, .1 ^»Γ τεαλλουκ ίτ. 

"Αναρχος, ov, jU^l ıj&M•. ^ ε ~ 
δαγετί ολραγνχν, fji κκδη[χ, Jjl 
έζέλ. «ό Θεός μόνος — JU { y- 
jAj\ s £jâ jCJlj (^Jl'yj*- χάκκ τεά- 
λια χαζρετλερή γιάλτ}νν)ζ καδη(λ 
β.έ έζέλδιρ. 

'Ανασαίνω,- jjU ^^^ σο- 
λουκ «λμ,άκ, .1 ^»il" τενεφφούς ίτ. 

Άναοηκ(όω)ώ και 'Ανα- 
σηκώνω, ^j-jJİS ^lây γιοκαρή 
καλοηδυάκ, jj*U.^ σηγαιχάκ^^^^ώ 
καλδηρράκ. gj (πΟ.) — ομίΗ ı^yllâ 
ı3*jyi^ καλκουπ ότουραάκ. «όταν 
είβηλΰεν, άπαντες άνε6ηκώ&η6αν 
Ji"^^ ı5**"^•*^ »^j^ δουχουληνδά 
δζου(Λ.λε<7ΐ καλκδηλάρ. 

Άναοΐΐκωΐΐα,τόΑΛίλ.^σηγκ^ά. 

"Ανασκάπτω, J-»jlâ καζρ,άκ, 
.i _^b- /άφρ ίτ. 

Άναο'καφιί,ή^Λ». ya<pp,^,l.^a>. 
χαοριγιάτ. 

"Ανάσκελα, ( Έπρ . ) aSJÎ -J >» 
α;"-^\ σηρτη-άρκά ούστουνε. 

? Αναίίκενάζω, .1 ^jT γκιοδζ 
ίτ. .\ Ji' νάκλ ίτ.'^((Λτφ.) .\ jj ρέδδ 
ΐτ. .| Cj >. δζέρχ ίτ. 

Άνασκενή, ή LM J_i' νάκλι 
έσγ_ιά, Ο^ ταχλιγέ. § r ^>• δζέρχ, 
j( ρεο^). Άναοκίρτηοις =. Ι 

Άνα<Ικιρτ(άω)ώ, Λ jiUrji 
ίρτιάς ίτ. 

Άναοκολοπίζω, ^"^ijlâ κα- 
ζηκλα(/άκ, .1 ju~y τεβτΒ ίτ. 

Άναοκολοπιομός, ό -AiO&jte 
καζηκλαμ-.ά, jl_. ~y τεβτίδ. ğ j^jfe 
.e-l•^* καζήκ δζεζασί. 

Άναϋκον^βώνω, ,5*1»^ ση- 
γαμάκ, .1 ^<-^" τεσ[Λΐρ ίτ. § (^σ•) 
.\ ^^ τεσερ.[7.ούρ 'ίτ.• 

γιοκαρη άλ[/.άκ - τσεκαεκ, ^ajLL•- 
Τσηκαρ[/.άκ, .\ «1S κάλ' ίτ. .\ dU 
φέκκ ίτ. « — τας όφρν^ ^z^oj&k 
κασλαρη τσατ^άκ, .\ «.JalT τ,εκατ- 
τούπ ίτ. « — την αγκνραν S3 üi 
Λ vl.*lâ\ ©έκκι λεννκέρι ίκαμέτ ίτ. 
■■"Αναοόα,ή 4.CİU μελικέ,^' \^i 
κηραλήτσα. 

Άνάοίίω, Λ Caj)^~ ^\j>.\ ίόζράϊ 
χουκιουυ.έτ ίτ. 

. *Avucf ;αλ-ΐΐκι>ς 9 ι'ι, όν, (J) 
AJİ.jai\s καπιζι σεδίδ.§ (Ν[Α.) ./>.ΙΓ 
tf f λ_1 Jİ»)" 3 τεε χ)? βε τα'λικ ίδι- 
8ζή.«ή εφεσις έχει — ή ν δνναμιν 
jj-î'A j^l" lijyr^ (Jluî-l ίστινάΰ ίοζ- 
ραν) τεεχιρ ίτδιοίρ. 

\AvucfxaciıjiOÇ, ον, (Έκκλ.) 
, /lJ κηγιαρ,ί. 

Άνάοχαοις, ή 4İJ.J διριλ»χέ, 
U^-l ίχγ^ά, ^1* πά'ς, fU κήγικμ, 
■ί*ή ^κ νεκρών — c^U κηγίαμετ, 
y^^• μαχσέρ. « ή ήμερα της — εως 03 = Άνάοτη^ια 

C^lifjj γέβμι κηγνζμέτ, vl*l\ ^ 
γέβμ ούλ-πά'ς. «ή — τοί5 ' Ιησον 
Χρίστου ξ~Λ\ ^^ ^y». f\J κη- 
γιάμι. χαζρέτι Ίαχ έλ-μεσηχ. 

Άνα<ίτέλ^,α>, .1 u Li»r τα'τιλ 
ίτ. ;.1 -λλ (Λεν' ίτ. .\jii.'lr τεεχίρ ίτ. 
« — τάς πληρωμάς .| olol" J^" 
τα'τίλι τεεδιγιατ ίτ. .I^^Ul ίολάς 
ίτ. «- — την έκτέλεσιν της αποφά- 
σεως .\ ^İr frfîjtf dU)U| ίλιαμίν 
ίοζρασινι τεεχίρ ίτ. «ανεστάλη ή 
εκδοσις τϋς δείνα εφημερίδος 
jj^i'.x\ u L.k*r \j> J% φιλάν νχζίτοί 
τα'τιλ ίδιλμ,ίσΒιο. 

'Αναστεναγμός, ό α/*• £Â\ 
ίτσινι τσεκμέ, ,\ αχ, ^1 _, .Τ αχ 
ου âviv, 4İI•' ναλέ. « /3a<iK;g — ~ 
jyJ^T *-f} οζιγερ-σούζ. 

Άνα(Ιτ€.νάζω, du N ^- ^l ίτσινι 
τσεχμέκ, .\.Τ αχ ίτ. .Ul•' ναλέ ίτ. 
« — εκ βάθους καρδίας ^Jj J^ 
ob x f »Τ έερούνι διλδέν άχ τσεκαΐκ. 
.\ jUs j iujS jJj j^jj δερουνι δι7,- 
^έν φεργίάδ βέ φιγάν ίτ. «ό άνα- 
σζενάζων jQ\; ναλεγκίού, jTjîI." νκ- 
λεγκίόύν. 

• Ι «^>_j σουτούν ούζερινέ βάζ' ίτ. «ή 
— των εικόνων «â^» ^I'a-jâ» ^jLıi' 
»>^ ^ pjjız^j^ τεσαβίρι ρ,ουκαδ- 
δεσενιν μεβκήϊ ρ.αχσουσινά τερφη 
βέ βαζη• 

'Ava d -în^ıa, το ^^.πόϊ, as 
κά^δ, C^le καιχετ, ΜλΓ\ ^νόά|Λ. Άναοτήνω = 104 = Άνατινάοοω «νψηλόν — g£ jjj^ ούζούν ποϊ. 
«μεβαΐον — gj <C J3 \ όοτά ποϊ, 
k-^A «l-*lâ καρ,έτι ρουτεβασήτ. 
«μικρόν — ^y <uJ κησά ποϊ, jâ 
juJ κάδοι κασήρ. 

Άναίίτήνω, cAî^j διριλτρ,,εκ, 
.1 U•! ίχγ^ά ίτ. § d.j,jO.\ (»U κη- 
Υ,ίοψι ιτοιρ|ιέκ. 

Άναότολή,ή j^t' τεεχίρ,^μΐ»! 
τκ'λίκ, JV-»! ψγά\, J-taJ τκ'τίλ, 
>:* ı/.iV. « ή — τώ2/ πληρωμών 
CjIjjIT JJL•»; τα*%ιλι τεεδιγίάτ, J~.L»j" 
4, ^Ιί\ι,%•1*Ατκ'τίλι [Λουαρ.ελάτι τού- 
δζαριγέ. «ή — r/Jg εκτελέσεως 
(κττ^οάσεως) \^>-1 j^l" τεεχίρι ίόζρά. 

ΆναΓΪτόιιωοιν, ή ( Ι ) fl_»j/l 
ίνοιγάρ,, 4,? U» ρ.ουφαγαΐΛ,έ. 

Άναοτρέφω, dUj,^». ^^"τέος 
τσεβιρρ-έκ, .l,_Jû7 τεκλιπ ίτ. 

'Avadtpo^n, ή (Γρ|Α.) f^Ju 
j^-Uj τακδη[Α ου τεεχτ,ρ. 

Άνάιίτοο&ος, ον, ^-jjCe [Αΐχ-'κους, vj^Jü* [/ακλουπ, 
^15^» [λουνκαλίπ, 4,'jTjl» πάζγκιαυνέ. 
g — άφω§(έπρ.) -u^y τερσινε a:JS 
άκσινέ. 

Άναοίνρτήοιον,το \όβ κουγά 
η \ 5 ^5 κουβά. 

Άναίίνρω, uU^*- ^^fey γιοκαρη 
τσεκρίέκ, Λ j^r' τεσρ.Ιρ tr.^^jJlâ 
κκλδηρ;Λζκ, .1 »«jj ρέο* ίτ. « — 
νδώρ cit^ j*p σου τσεκαέκ. 

Άν ίοφαδάζω, oU* τεπρ,έκ, 
ı>*jjl 4İI τεττ{7.έ ούρράκ. ρησδηρ[Λάκ, Λ (jij^" τεσβις ίτ. 

Άνάταοις, ή 4£ljj\ οΰζατ|Αά,| 
λα [Λεδδ.« — των χ^ρώΐ^-ΑίΙ^Ι Jl ! 
ε λ ούζατρ.ασή, λ λ» ρ,έοδι γεδ. 

Άνατείνω, .1 \μ ^jky γιο- 
καρη τερ.δΐδ ίτ. « — taç χείρα? 
^jSi\s ^Ji\ έλλ.ερι καλδηρρ,άκ, λ• 
.\ j^ {Λεόοι γέό ίτ. 

' Ανατέλλω ,(Μτβ. )^ν.•Η.>£^ 
τουλού' ίτ£ιρρ..εκ. $ ( ά»Λτ. ) (έπ! 
ηλίου) ıj&jL•' δογράκ, 3**"Τ cr'J^ 
γκιόυνές τσηκρ,άκ, .| p-^lt τουλού' Ι 
ίτ.«α2/ατ£ΛΑο^το^ τοο ήλίον ?-Ah 
sJuu*" τουλούϊ σέ«.σδέ.. 

Ανατέμνω, •1^>^' τεόοίχ ίτ. 

Άνατίοϊίμι, ^y «u. J j_jl-*: , ;.~jl 
ΰύστουνέ-ούζερινέ κορ,άκ, Λ J-^ 
ταχ^ρΛλ ίτ. dU^a'-l »j^j-j δέρ 
ούχ^έ ίτδιρ[/.έκ; uJUjjûJ J^J κοί- 
πούλ ίτδιρ[ν.έκ. § .1 ı_as 5 βάκο ίτ. 
§ Λ A\j>- /αβαλέ ίτ. « — t«g έλ- 
πίία^ i/g τον Θεον^\ζ>- vI-jUpj αλΙ 
.\j-u*>- 4i>- ούρ.ίδινι ίνκγέτι δζε- 
νάπι '/(ζκκά yaao ίτ. 

Άνατίμηοις, ή <^ r . πζγχ- 
λαναά, oLi »jy τερφίϊ φιγτ,άτ. 

Άνατιμ(άω)ώ, ^V. r . ^ Κ Χ α_ 
λα^ρ.άκ,,Ι,ΐιο .^"τερφιϊ φιγικτ ίτ. 

'AvaııvayjAOç^b^jLÎ. J^jT τε- 
ζελζουλι σεδίδ. 

Άνατι-νάίίϋω, jjiî ^jlây γιο- : 
καρη άτράκ. g .\ Jj^jT τεζελ- 
ζ ου λ ιτ. Άνατοκίζω = 105 .== Άνάτρητος Άνατοκίζω, ju ja> m \» <*ıji 
φαϊζέ σκ'ιζ άλ^/.άκ. 
■ Άνατοκιό*μός,ό jü \ j^ft-cJt 
φαΐζέ çat ζ άλής, p»4Ul ^-Ij ^JU 
,£jj.I οαΐζΐ ρεές ούλ-^αλά ζά[χ^ ί- 
δίς, J>yi 4dl ^ dj^jf κιουζεσ- 
τελεριν ρεές ούλ-(χαλά ταχβιλί. 

'Ανατολή, ή ^.ί 4 " £jU> του- 
λού'ΐ σ%ς. ğ (Γγρ.)- ^» jü/ 
γ/^ουνες οογο^σου, tj_j— » ρεσρικ, 
§ (το ρ-ερος) 3^ σάρκ. « Jtpog 
ανατολάς - U _£, σάρκεν, j-û^- J^ 
τάρα 3 ι σαρκοαν, ό-λ*γ•>- ^j— σίΖ Ρ κ 
δζι/ετινδέν. « μίταξ-υ — ης και με- 
σημβρίας ,χ~* ν^ i o^r* ^^Ρ κ β ε 
δζουνόύτν πεϊνινοέ. 

"Ανατολικός, ή, όν, j^ 
σαοκη, j^ (λεσρικη. «οί — οϊ λαοί 
*JJ~ ^\β\ ^ ( r\ ούρέΐΛ βέ άκβά|Αΐ 
σάρκινε. «α£ — at γλώββαι, **j.J\ 
*Jj2. έλσινέι σαρκιγέ. « — ή πόλί§ 
*»^i slCL: (ΑείΑλεκέτι όαρκιγέ. «τα 
*. — ώ rçify *J^Î.^|j\c άδάτι σαρκιγε. 

'Ανατομή, η (Ι) £yj τεάρίχ, 

ϋ" τακτή'. 

'Ανατομία, ή (Ι) ^.ytf ^ Γλρ,ι 
τεσριν, f.^" τεσρίχ. « — π^ρί- 
ριγραφικη \**>y £„j£> Teâpt^t τεβ- 
.σιφί. «— βνγκριτικη j^î ^y^" 
τεσρίνι τατπηκή. 

'Ανατομικός, ή, όν, . ( Ι ) 

τεάρίχεν. 
'Ανατόμος, ο (Ι) f^^" ,^ G jjJJujz* t λ (α t τεσριχ (Αουντεσιπλε- 

[Αουσριχινδέν. 
'Ανατρεπτικός, ή, όν, »İH 

.^λ\ Çw*j| άλτ ούστ ίδιδζί, vj* 
(/ουχαρρίιΐ, ^^ τεχρηπή. « — αϊ 
προτάύεις Cj\A*\J*&\ ίτιραζάτ. 

'Ανατρέπω, dU^..^ τσεβφ^έκ, 
.\ C-^\ Cİ\ αλτ ουστ Ιτ. §•'•! Γι^- 
δζέρχ ίτ. ğ (πθ.) — ομαι dU^,^- 
τσεβιριλρ-έκ, CUj,jj δεβιριλ[Λεκ.«ά- 
νέτρεψεν άπαντα τά επιχειρήματα 
του jjci-j ^j*. US" ^Jİc.jI 4^ πίλ 
δζού(χλε ίδααλαρηνή κιουλλιγεν 
δζέρχ ίτριίσδιρ. « ανετράπη ή ά- 
μαξα, ή A£^f>og t5 jJ J ,j.5<ülx^_A,l J '\ 
άραπά-σανδάλια δεβιριλδή. 

'Ανατοέφω, cA^aLj πεσλε[Λεκ, 
uU^j^i, γετισδίρρ-έκ. §' (ήθ.) Jun" 
Λ <-?,J ) τα'λΐ[Α βέ τερπιγέ ίτ. 
■ ; ! cr-'-î-?' Χε ρβερις ίτ. § \,π9.) — 
o t aat ul^~! πεσλεν^έκ, § ^.,/ί ^" , " 
^} 3 \ τα'λΙ[Λ βέ τερπιγέ όλουν^άκ. 
αάνετράφη καλώς jj>dj\ \ % J '/,->. 
χουσνι τερπιγέ 6λουνρ.ούσοουρ. «6 
άνατε&ραμμένος^^, [λουρεππά,,^ j** 
α,ουτερεττπά^ •Jjj J ' περβερδέ. « ό 
άνατρέφων ,j ^ [λουρεππί. 

Άνατρέχίο, j^y ^6^ γι - 
καρή κοά(λάκ, .jİJkPUi» [Λόυτεσαήδ 
6λ. § UU^>• τσεκιλ(Αέκ, .\ <Ι.«>.^ 
οιδζαάτ ίτ. 

Άνάτοηοις, ή ^-JuT τεσ- 
κίπ. Άνάτρητος === 1 

Άνάτρητος, ov, *_»yi• μεσ- 
κουπ. 

'Ανατριχιάζω, vİU.jCj διτι- 
ρερέχ,^λ•^] όρπερ[/,έκ, . 5 \ j\i\J£&j 
ρα'σεδάρ όλ. .1 JLUT^l ίρτιάς ίτ. 

'Ανατρί^ιαοξΛα, το και — 
2ζίλα, τι <Uo>"j όιτιρεμέ, «ο»_^\ 
όρπερμέ, *Lpj ρα'σέ, JLUT^l ίρτιάς. 

'Ανατοο^ενς, ό ^}Şc^. 3 \ CJ 1 
ζλτ ουστ γκιτιρεν,^•*- μουν;κρρίπ 7 
§χ-4λ (Λουοαί^Α-^Ι ίχτιλαλδζή. 

'Αν ιτροπή, ή aJL^^j δεβι- 
ριλ^Ξ, Jtfj -νΊ ίντιράς. § fU-^l 
ίν/ι^άιχ. C-\y- χαραπιγέτ, JU^ 1 
ίζ•Λΐ/άλ.§ (Nja.) Jlkij^-» çs<7)C^ 
ίπτάλ. § (ΓΙολ.) Jju τεπεδδούλ, 
«_>>Löj"\ ίνκιλάπ. « *; — r/Jç d^Sdilj^j 
Jliaıl όαβανην ίπταλί. « ή — τώΐ/ 
ΐ/ο/ιωι> JlLl dL'Ult: j ^κ'\β καβανίν 
βέ νιζαρ,κτινιν ίπτκλί. « ή — r^g 
Κνδερνήβεωζ \μ: ^% 3 -βουκελα- 
vlv τεπεδδουλή. 

'Αν ατροφεί/.;, ό ^> ρ,ουρεππί, 

Ανατροπή, ή «u.^ ^ Juj τα'- 

λ!;λ ου τερπιγέ, J^j. περβερίς. 

Άνατνπ(όω)ώ, (Τπγρ.) jxC 
.i Jic j «İs γενιδέν τάπ' ου τε^- 
σιλ ιτ. 

Άνιτνπω^α,το (Τπ-,'ρ.)^ ^ 
χχ*- [Λατπουι οζεδί). 

Άνατνπωϋΐς, η (Txyp.) «Js 
^Jı> τάιτ'ι δζεοί£. § (Φλσ.) jyJl 
τεααββούρ, J> τεχαγ-γίοόλ. 

Άναυδος, *ıv, CÎL, σκκίτ. 00 = 'Αναφέρω 

Άναυλος, ον, (Ντκ.) ^jly 

ναύλοσουζ. 

Άναύ2 ωτος, ον, (Ντκ.) jy 
(ji^lF^l? 4»\ νάβλ ίλέ τούτο ύλ[Λ«- 
ρης, j^U^l jl^^i ίττιδζάρ όλουν- 
[λαρ.ης•. [ [χουτεζαγίό . 

Άναύξητος,ον, \\y*j0yaîçı 

Άναφαίνω, ΰΐ^-^γκνΐστερ- 
ρεκ, .İ j_\f.y\ ίζχάρ ίτ. .| jlU νου- 
[/.αγιάν ίτ. § ((^•) — ομαι ösjji 
γκιόρόυνριέκ, dltjjT γκιόζόυκρ.έκ, 
(3**^" ^Ι•*-* ρ•εϊδανά τσηκ>χάκ, j^-t 
,ΐζουχουρ ίτ. .\jjt& ^U'^ -σέρ νου- 
αάϊ ζρυχούο ίτ. «άνεφάνη άο&ένεια 
χβ*ό jyr^ ^^-^- //-'τταλτ,κ ζου- 
χούρ ίτριίς. 

'Αναφαίρετος, ov, jU^j jU^ 
τσηκαρηλά^αζ, C->C σαπίτ, j^Ua* 
[Αουτλάκ. 

Άναφαλ'ανυίας,ό ^J^» τ<χ ζ~ 
λάκ, -)u>l έσλά. 

Άναφαλανΰίαοις,ή ^i-ljdüT 

üj,^ ^J^ άληνην γιαχοδ κασλα- 
ρην τκζληγή. 

'Αναφανδόν, (Έπρ.) Îyblt 
ζάχιρεν, \jgJ*\ άσικιάρεν, Ί^>- 
δζέχρεν, \j\f>- δζεχάρεν, Up αλε- 
νεν, ^4^1 »-JİJkj» ^εϊδανδά όλαράκ. 

'Αναφέρω, - Afel». _ J_i* _ j Ι j\ 
Λ <^A}j ίράο - νκκλ - yiy.vx.yi - ριβα- 
γέτ ίτ. § .1 ^IjM- l^İ-/V-£jk πε- 
γτ,κν -ζ'.κρ - Ίννά- Ίγπχο ίτ. ^ (χί'•) 
— ο,ιΐία .'jt J\j , jf\c άϊδ βέ δαϊρ 

6λ. « — χωρία τινά βνγγραφέων 'Αναφλέγω 107 Άναφνω τεελιφατδάν πά'ζι φικρά- σέρδ 
ου ίράδ ίτ. « — ομαι προς τίνα 
Λ <1λ>-\^ (Α.ουραδζκάτ ίτ. «μη ανά- 
φερες τό δνομά μου & i jU lS s~"\ 
ίσμιμί πεγνάν ΐτμε. « πρέπει ν'ά- 
ναφερΟ-ης εις τον Γεν. Αιοικητην 
ir~&\ ^*^y» \^3 β<*λιγε μουρα- 
bÇy.kr ίτμελίσιν. «ό άνω αναφερό- 
μενος ç£y μερκούμ, jjjju» υεζπούρ, 
j _ ? Tju μεζγκιούρ, 4•.* j^* μουσάρουν 
ίλε'ϊχ, jijJl jU yap -ούζ-ζίκρ, jU 
jU| μάρ-ούλ-πεγιάν. « ό κάτωθι 
αναφερόμενος jUl 3 \ jU 5 ^^ •λ λ 3 
^ιροέ άρζ οΰ χεγνκν όλουνάν, ,J\ 
jLl| άτΐ-ούλ-πεγνάν, jTjJl J"l άτΐ- 

. ούζ-ζικρ. «το δικαίωμα τον ανα- 
φέρεΘ&αι ^xâJ j>. χάκκι τακδημ. 
Αναφλέγω, .1 JUİLylrll ίλ- 
χάπ-ίσά'λ ίτ. g (πθ.) JUi^Lyl^li 
.1 ίλτιχάπ-ίστιο'ά'λ ίτ. 
: Άνάφλε^ις, ή v t,Jı ίλχάπ, 
JUİI ίσά'λ. 
'Αναφορά, ή jju» τεαλλουκ, 

^Jîj»^ μερπουτιγέτ, U-M ίντ^μά, 

^*-> νισπέτ, 4J}U άλνχκά, ■!. —ta» 
μουνασεπέτ., U μεΐλ. § (Νια.) 
JU^s. άρζιχάλ, *a1i'\cc~\ ίστιδα'- 

-ναμέ. « άναφοραν έχω προς τι 
.j\ ^αΠρ..^" ^İ _^ πιρ σεγέ 
τεαλλουκη-άλιακασηολ. « dtoca — άν 
Λ rjJu \cxl*\ ίστιδά' τακδημ ίτ. 
^j-.i J^^> άρζιχάλ βιρμέκ. ««r2 
τβ αναφορά τοϋ δεινός ^\cjz«\ dt% <*,jj 3 \ φιλανιν ίστιδα'σί ούζερινέ. 
« έζαιτοϋμαι δι' αναφοράς ι 
.1 ^^J i <-H» Ay»li'\cjo-\ πά ίστι- 
δα'ναμέ ταλέπ βέ δαβά' ίτ. 

Άναφορενς, ό και Άνάφο- 
ρον, το ^j^'U μανιβέλα, ^.j?" 
σηρήκ. 

'Αναφορικός, ή, όν, jjku 
^μουτεαλλήκ, £\& άιδ, J'b δαιρ, 
J"Uı» μουτε^αιρ, -ky^ μερπουτ, 
Js^'a μενουτ, <^i 3 Jxa μενσουπ, ^-.-Ui» 
μουτενασίπ. «αντωνυμία — η(Του.. ) 
•-»J^J* f-~l *k[Ai μεβσού'ρ. § — tög 
(έπρ.) 3j^İ* iİ^* 5 J İJ δαΐρ βέ 
μουτεαλληκ όλαράκ., Â..^: νίσπετεν, 
ιΙλ, -JIj πιν-νισπίτ. 

Άναφορογράφος,ό ^W> 
άρζιχαρδζτ). 

Άναφροδιοία, ή (Ι) C>» 3 ju»/. 
ej^î, |Α« ? δου{Αΐγέτι σεχβέ. 

'Αναφρόδιτος, ov, (Ι) <jup 
B j_^-îJl aoljj -ούσ-σεχβέ. 

Άναφνλλητόν, το Jiyf:' 1 
ήντσκηρηκ, 3b' οουβάκ. 

Άναφνρω, .1 ±Λ£ ταχλίτ ίτ. 

'Ava^vöndıç, ή (Ι) 4JJ .C ^ - 
νεογάϊ [;ου/ερρερέ. 

"Ανάφυοις, ή (Βτ.) ^lj.C" C-* 
νέπτι τεκραρή. 

'Αναφύω, .j\ U ; ^^ νέόβ ού 
νουμά όλ. § .1 j^-t ζου^ούρ ίτ. 
«ανεφύη βτίουδαιότατον ζήτημα 

αεσελέ ζουχουρ ίτρ,ίσδιρ. \4ναφων(έω)ώ = 108 = Άνδραποδκίτίις ή ri» μεν' πλ. , Ανα^ων(έω)ώ, .1 <&* ood- 

χά ίτ. .\i\>J> ©ιργιάτ ίτ. 

'Αναχαιτίζω, •Ι ^U^jf τάρ ού 
μάρ ίτ. .|_^ ρ•ά/β ίτ. $ .\ /îa-İJ» 
ζάπτ-μέν' ίτ. .( ı_jJjT τεβκήφ ίτ. 

Άνα^αίτκίις*. 
£y> μουνού, k^> ζάπτ. 

Άνα^οονκίμός, ο fcjir kJ&" 
τκγλίτι ταρίχ, £jV t-iy 1 " τα/ρίοι 
ταριχ, 

Άνά^ωμι,το^ (τε^δ. $(Στρ.) 
Aj-U» Jl^^l» τοπράκ τάπιγε. 

Άνα^ώρηοις, ή αϊ;' γκιτμέ, 
Cî^. άζιμετ, C-f^- χαρεκέτ. 

Άνα^ωρη-τηριον,τ^Έκκλ.)• 
,j- *.iO lt^' /ε< ^ ζαβιγεσί, Ju-U 
μοναστίρ. 

Άνα^ωριπήι, ό(Έκκλ.) iljf 
U'j ταρικι δουνγιά, ι£^» μουνζε- 

Άνα^<ορ(έω)ώ, ώΐς? γκιτ- 

μέκ, i y&? 4y Υ^,ολα τσηκμάκ, 
. Ι ^f— ν^> άζιμέτ - yccpivAr ίτ. 
'Ava.ı|rn^a<j!m<iıç, ή ( Νμκ. ) 
aCL^ & .j\c| EaSeî μου^άκευε. «ή 
περί άναψη?Μφί(ΐεω3 κίτηβις \i\c\ 
^-1;jc-\ aTU• ίζδέί μουχα&εμε ίστι- 
δα'σή. « ή πρό^ —ιν προ&εβμία 
Jja \S\f- *.jlc\ ΊΆίϊ μουχακεμέ 
μουδδετί. « ά άναψηλαφών jLm 
μουάδ. «ό καθ - ' υΰ ή — α İp jL»* 
μουάδουν yj.il/. «ή περί ής 7] — 
άπόφαβις αοΙμ^ρΙ ίλιάμί μ.ουά- 
oqov πίγ . Άναι|τηφίζω, jiT A_py ja57 
γενιδέν κουρά άτμ,άκ. 

Άναι|τήφι<Ιι<;,ή ,±±>.*j>Ji κου- 
οάΐ δ^εδιδέ. 

Άναιίτνκτικός,όν, (1)^^*^ 
σόουοουοζου, j^t* μουπερριδ, ^ikL» 
μουλεττίο. 

"Avaıjru^ıç, ή ac^j/-» σόουαμά, 
αλ_^ jjıu^v- σερίνλενοιρμέ^ Ό^.ν— ?ε- 
ρινλιμέ, λ_/ιΓ τειτρώ. 

'Avaıjrı/^n, ή jMj ραχκτλήκ, 
^i^ τενεαοούς, C*-IJu»l ίστιρα^άτ. 
»χάριν — r/ç ^i^" ^^ περάΐ τε- 
νεφοούς. 

"Ανδηρον,τό ju- σέδδ. § (κή- 
που) jj^J^L• γνκσδήκ. 

' Ανδραγάθημα, τό,ΐ,Ι».^} φου- 
τουχάτ. $ CJs^* μουβεοοηκιγέτ. 

Άνδραγαθία, ή $jA-t- m πα- 
χκδηρλήκ, Celsr σεδζαάτ, cJL• 
πεσαλέτ. 

Άνδράδελ^ος,ό^ΐΛ^Ι^'Ιβ-^Ι 
κοδζανην ερ καρηνδαοή, ,_/(& καιν, 
(3 1». τσελεπί. § ή — φη <Jtsj: 
γκ^όρουμδζέ. 

Άνδράκλ,α, ή (Bt.)J 3 \ 
σεμιζ ότου, Ui-\ Âll• πακλάτ-ούλ- 
χουμα/ά. 

Άνδοαποδίζω, .\>-ΐέσΙρ ίτ. 
^"\ .a'jU-1 >^_^ τάχτι ίσαρετδέ 
άλμάκ. [ρ^ τ • 

Άνδραποδιοαός,ο OjUl ίσκ- 

Άνδραποδκίτής, ό ^jy^ 
έσιρδζή. 109 = ιτ. Άνδράποδον 

Άνδράποδον,τό j^\ έσιρπλ. 
\y^\ ούσαρά, Afi κιόλέ. gj (Μτφ.) 
if J T άλτσάκ, ji^ ; =>- χαϊβάν. 

'Ανδράριον,τό^£ΐΛάδαρ..δζήκ. 

Άνδρά^νη, ή (Βτ.) Jj\><- 
σείλίζ ότου. 

Άνδοειενω,υλ*-^ κουββεδλεν- 
υ.ί'Λ, Λ Ζίβ v_.jf κέσπι κουί 

Άνδρεεος, α, ov, C^T γ 
γίτ, j_>-7" δζεσούρ, j^Vj διλαβέρ, 
j^lj δελήρ, ,£j>- δζερί, ju*ı νεδζίδ, 
^r σεδζί', jUj," νεριυάν. § — είως 
(έπο.) 4.3^;Η γιγίτδζε, 4ı'UvsC σιΚζιχ- 
~νί, <C\j^İj διλαβερανέ, 4»'\j^ [Λερ- 
δανέ, aT\j^ö)1_>- δζελαοετκ^Οίκνέ. 

Άνδρείκελον, το JSLi jLil 
ίνσάν σεκλι. 

Άνδρία, ή <Al•"•^ γιγιτλίκ, 
0»\^rv« σεροψ.έτ, C-eU.*" σεδζαάτ^,^ 
^j^^j διλαβερ^ C-1?- χε[Λΐκσέτ, 
jl,jL^* νεδζαδέτ, c!Lw πεσαλετ, 
İj^î- δζελαδέτ. 

|'*Ανδοιαντοποιϊ'α, Jjp.ljJ&A 
χεϊγκελ-τιρασλίκ. 

Άνδριαντοποιός, ό ^ρ,\>&Α 
νεϊγκελ-τιράς. 

Άνδριάς, ή J^a> χείγκέλ, ^ 
σανέμ πλ. (>l:^\ άσνάμ, Cj πουτ. 
« — μαρμάρινος 1^» ^^ ρ.ερρ,έρ 
σανέρ . 

Άνδρίζω, .1 gf•* τεσδζ!' ίτ. 
3 ί[Ασ.) — Oftat jiJjjL^ παχαδηρ- 
λανμάκ, .1 «*-'' τεσεδζδζΓ ίτ.Α,'Ιο^ 
.\ cXj>- [ζερδανέ χαρεκέτ ίτ. 'Ανεγείρω 

Ανδρικός, ή, όν, J^, ρε- 

6ζουλή ;ι5ν _^ί ζουκιουρί. «ή — ή η- 
λικία C-J_^>-j j- σίννι ρεδζουλιγέτ. 
«το — όν μ,όριοι/^Ι^, γιχράκ, İljii 
τσούκ, jfi ζεκέρ. g — ώ? (έπρ.) Aai-^jl έρκεκδζε, 4.'b^ μερδανε. 

Άνδρογνναςκα,ή U->~*j/li. 
γατούν [Λουστεροζέ)*. 

Άνδρόγι/νον,το4>-^ ^jlâ καρτ, 
κόδζά, jf^3J ζεβδζέϊν. 

'Ανδρόγυνος, bj>- χουνσά. 

Άνδροκτόνος,ον, jLil Jrfe 
κατίλί ίνσάν. [έοκέκ_ι δελισί. 

Άνδρο^ιανής, η ^-Jj dS"j\ 

Άνδροιιανία, ή (Ι) α£ jy*- 
δζενούνι γιλμέ. ^εβδζέ χακκή. 

?Ανδροιιοίριον, τό j>- 4^j 

Άνδρότης, ıiU£f>\ έρκεκλίκ, 
jj.fi ζου- _^>-j ρεδζουλιγέτ, 
κιουριγέτ. 

Άνδρ(όο)ον{.ιαι, .^j^ [/.έρδ 
όλ. J^^Uî* σεδζ(κατλαν[λάκ. 

Άνδρώδης,ες, aTIj^ μ.ερδανέ. 

Άνδρωνίτης, ο jL»)L σελα- 
[λληκ. 

Άνέγγικτος•, ov, j^U^jt 
δοκούν ούλ|Λα[.Λ7)ς, jUA -ύ^τί^ ίλισλέρ,ε- 
[J -ης, fC τά(Α|Α. 

'Ανεγείρω, ^-ν^^ καλδηρ- 
{/.άκ^ .1 *-iy-'>-3j ρέφ -τερφΓ ίτ. 
^ (Άοχτ.)' .1 Lül ^ b πινά βέ ίνσά 
ίτ. .1 (j-u-li τεεσίς ίτ. ^ (πθ.) — 
ομαι t y« i, \â κ<κλκ{Λάκ, -l^sj" τερεφ- 
οού' ίτ. ^ .1 (J »~»\İ τεεισούς ιτ. Άνέγεροις = 1 

Άνέγεροις, ή ^ ρεφ', ,J?J 
τερφί'. § LAil ίνσά, L πινά, ^»^ ΙΓ 
τεεσίς. 

Άνεγκεφαλία, ή (Ι)^^-^-»* 
ρ\λι ρ.α'δου^ιγέτι ^ε[χάγ. 

'Ανεγκέφαλος, ον• (I),» 3 j** 
^Uj μα'δου|Μ δε|λάγ. 

Άνέγκλητος, ov, fj*i-*>e 
γάϊριρεζ[Λθύ[λ. [[Αΐν έλ-καδιμ. 

'Ανέκαθεν, (Έπρ.) f_-*-d\ j* 

Άνέκδαρτος,ον, j^Siy* σο- 
•YWj\ıııx.^'f]ç,jj^İAjiii γάΐρι [Αακσούρ. 

'Ανεκδιήγητος, ov, -»_i-»_j 
jL»<Jj\ *-* y-"~ L -*^ 7 j* βάσφ-ταβσήο- 
τα'ριφ όλουνά^ζ, Jilet j* m \}j} J* 
νάκλ ού ριβαγετί να καπίλ. 

' Ανέκδοτος, ov,j^4k\\s& 3r J* 
τάπ' ού νέσρ ίόιλ[λε[7ΐς. 

'Ανέκκλητος, ov, (Nja.) Jıfe 
jU^ ,jU*ı-<\ καπίλι ίστινάφ ολ[χα- 
γιαν, -i» κατή'• « ?? απόφα^ίί? 
εγινεν — jxsl)\ j>kâ ^Α ίλιά[Λ 
κατή' όλ^ουσδουρ, C-JaS w jT ?3Ul 
jjuiî-J ίλια|Α κέσπι κατηέτ ίτρ,ίσ- 
διρ. § — î?ro>g(â7Cp.) .j.^-T L•.^ 
δεοεοζέϊ άχηρε^ε, »j^^Jaâ Zjj^ σου- 
ρέτι κατη'εδέ, L*LS κατή 'εν, 

Άνεκλάλητος, ov, <J>>„j^ 
jU*^\ τα'ριφόλο'-ΐνρ.άζ. 

'Ανεκπλήρωτος, ov, \y r \ 
jua\a^ 5 \ ίδζρά όλούν[Λα[ΛΥ)ς. 

Άνεκποίητος, ov, j^U» 
<7«τήλ[Αα(χης,£^Λ>" Jlâ j\p yaîpt κα- 
πίλι τεφερρούγ. ■ 10 == Άνέλκω Άνεκτέλεοτος, ov, \j>.\ 
j U«d 3 \^Jİa\J* 3 \ ίδζρά όλούνμ apjç- 
όλουνάμ,αζ, j^'U'jâ *J^>-| Jj* ρ.εβ- 
υλϊ ίδζραγιά κονούλ|/.α|/γ)ς, ^l^t 
Jlâ Ι»* ίοζρασί να καπίλ. «ή άττό- 
cpaöıg έμεινεν — ^Αά^Λ,η^ ^\ 
ίλιάμι ίδζρά ίδιλ(Αε|Αΐσδιο. 

Ανεκτικός, ή, όν, ^U σά- 
πιο, j_^ σαπουρ, J*^* {Λουαεν-αρ.- 
[Λίλ, jlJOusii τεχα|Α{Αουλνκΐουζάρ. 

Άνεκτικότης, ή ^ σάπρ, 
J*^ τεχαρίΑούλ. 

'Ανεκτίμητος, ov, ^jJu j^' 
J,U<cJ^\ κηϊμετι τακδηρ όλουνά^,αζ, 
CUc 9 <^j ζ t κηΐμέτ. 

'Ανεκτός, ή, όν, jji 3 \ J•^" 
τενα^ούλ όλουνουρ, J*^ Jlâ κα- 
πιλι τεγα[Λ|;.ουλ. 

Άνέκφραοτος.ον,,^^" 3 jU 
J,W^l πεγιάν ού ταρίο όλουναάζ, 
^.Γ^Ι U [Λα λά κελϊάώ. 

Άνεκφώνητος,ον,-^Ι*^! Jüir 
jU<d^l τελεοφούζ όλουνρ άζ - όλου- 
νά^αζ . 

Άνελεήηων,ον, y^?-^ (^ερ- 
χαρ,ετ-σίζ, ^».j Ι•" να ^-'/;h[J•, J-*£- 
σεπεκδίλ. 

'Ανελεύθερος, ov, jU^l ^>- 
youp ολμαγνχν, 4İjT κιόλέ. 

Άνέλιξις,-ί) i«j πάστ.§(Λγκ.) 

Άνελίοοω, .1 JL•^ πάστ ίτ 

3 .1 rUaı_l ίζάχ ΐτ. [τσεκ^.έκ 

Μνέλκω, dlc^ cgjli^ γιοκαρη 


Άνέλκωο*ις =11 

'Ανέλκωοις, ή ζ_β> τεκρίχ. 

'Ανελλιπής, ες, jr J> j, %\ 
κουσούρ, jU^LjLaî/ νοκσανι ολμα- 
γικν, .^Ιι ra^jj., flc τε^άμ., J>> (/.ου-. 
χε(ψελ, (Ufc" κρψίλ, jj^ πιτούν. 
Ş — ώ§(έπρ.) jj-^.- j πίσπιτουν,- 
^jLxi νοκσανσίζ, LaU τερ'.αρ.εν, 
*bUf κιάριλεν. « έπλήρωσεν — ög 
το χρέος τον ^ΑΛ l«J j*jli rUls^j 
δεϊνΐ τε^ά^,εν τεεδιγέ βέ ίφά έϊ- 
λεδή. 

"Ανελπις, ό και ή >.Ju^l ού- 
ριδ-σιζ, ^^U [λεϊγιούς. 

Άνελπιοτία, ή j^»| «kâ κάτι 
ούμιδ, C^-.j»_U [Λείγ^ουσιγιετ. 

'Ανέλπιστος, ov, Jj-j»U >ί> 
γάϊρι {Λεερουλ, *_Sjw ju> γάΐρι~[Λθυ- 
τερακκίπ. « εκ τον — ον καϊ — 
6τως (έπρ. ) ^j^^ıSJ^ Jlj»U [ΐεεμοιι- 
λιν γαιρι ολαρακ, <cij χαγτετεν, 
ό^-Γΐί νά κεχάν. 

Ανέμη, ή (έργ-)ΑΛΐ- τ<7Υ '~ 

κρήκ, jj^a-^J ίπλικ τσηκρηγή. 
g (του πηγαδιού) «jVjj ^â κου- 
•γιού δολαπή. 

'Ανεμίζω, i y>j_xİ\j& χαβαλαν- 
δη?[/.άκ, .'Ι \yt> λα^" τεδζδίδι χαβά 
£ίτ. § cULejU γελπαζελε[λέκ. 

Άνεμιομός, ό a.^jJIja χ«- 
•βαλανδηρ^ά, |ja α,-λ^ τεδζδίδι χα- 
βά. ^ ^i»j^i γελπ«ζελε|Αε. 

Άνεμιοτήριον, το ,jU γελ- 
παζέ, 4^-j^ ΐΑΐρβαχε, Ija j-v#• [Λου- 
δζεδδίδι χαβά. $ (του ρ,αγειρείου) 1 = "Ανεμος 

ι^*0^. £^" [/.ουτπάχ γελπαζεσή. 

Άνεμοδείκτης, ό jlyjı γέλ 
κοβάν, \λ'Λ πάδ νουρ.ά. 3 (Ντκ.) 
^Ijt» Jı γέλ παϊρ&γή. , 

Άνεμοειτλογία, (Ι) jl.*^-^ 
σού τσπσεγή, v-jiK" \5jJ0- δζουδε- 
ρίϊ νχ^αζίπ. 

Άνεμοζάλη, ή jlS"3^j \& σε- 
6ίδι ρουζγκιάρ, l^y πόρα. 

Άνεμομάζωμα; το ( εΰχρ. 
[Λονον εις την χρ^.. ) άνεμομαξώ- 
ματα διαδολοΘκορπίβματκ ^χ \& 
jjuf \ 3 α 0^_Γ χαϊδάν γκε>έν χού- 
για γκιδέρ, ^jf <ul^. jX.f jju|^>- 
χαραρώάν γκελέν ναρα^ά- νκιδέρ. 

Άνεμομετρί* ή (Φσ.) sLjU» 
^I;J| [λουκαγνκσέτ-ούρ-ριγνζχ. 

'Ανεμόμετρο ν, το (Φσ.) ^U» 
r- lı J \ pC ικγιάς- ου ρ- ρ ιγ^ ay . 

? Ανεμόμνλος, b ^fi j» γέλ 
δεγιρρ.ενή, j|»Lw\ άσιγιαπάδ. «yv- 
ρι'ξα οαν — ( W ?[ J ••) ti/;^ Ο*/"• 5 
j^*İ_jJa ^Γ όεγιρ^έν, παργχιρί κιπ! 
όολασίρ. [ Έρεσίπελας. 

' Ανεμοπύρωμα, το (Ι) 'Ίδε 

"Ανεμος, ό J£' J5J 'ρουζγκιάρ, J.' 

γ έλ ? 6 j p' ı x πλ • c>^ P r A a x> J V 

ττάδ. « — ψνχρός Jî ^/j- 3 ^ο- 
ούκ γέλ, jjlı ^ ρίχι χαρίδ, jI 
vlij-u- πάδι σερτ. « — &ερμ6ς fa 

jU ρίχι Χ,άρρ• «δ — «rfö'f J6j$j 
^jJ^V^CJ 1 ρουζγκιάο τεσκιν έϊλεδί. 
«πνέει — ^~\ J£j)j ρουζγκιάρ 
έσέρ. Άνεμοοκόπιον === 1 

Άνεηοό*κό«ιον, το (Ντκ.) 
~»,&ay J^'jSj ρουζγκνκρ πούτουλα- 
στί, \J Λ παδ-νου[7.ά ? j-Aja γχ- 
βα-πέϊν. 

Ανεμοστρόβιλος, ό (Ντκ.) 
AfijJû κάσηργα, oJİ'jI; πά()ιγκέρτ, 
Λ χ." τούνδ-πάό. 

'Ανεαοταρα^ή,η^Λ^Ι^ 
ρουζγκί,άρ γκκιυρουλδουσού, Α χΓ 
τούνδ-πάδ. • 

Άνεμόχορτον, το (Βτ.) jU 
^İLi γιαπάν φεσλιγενί. 

Άνεμπόδιοτος,ον,-^Ι»^!^ ο. 
juL"^! [Λεν* όλουνάρ,αζ - ολούν- 
μαυης, £>:<: ^vp γάϊρι [Λε^νού'. 

Άνεηώδης,*ες, JjIS'J^ ρουζ- 
γκΐαρλη,^ γελλή,^Ι^. χαβαδάρ. 

Άνεαώλιος, ov, JM πατήλ, 
^J βοεχ,τή, »-».»χ πεϊχουδέ, JU ^ 
πι μά'λ, j,_\y* χαβαΐ, J»£ πός, 
^51" ναοιλέ. 

'Ανεμώνη, η ( Βτ. ) j*f üy 
λαλεί κιουχη, a^'L" JjUİ. σε και κι 
νοιψ,ανιγέ. 

' Άνενδεής,ές, jUjl ç_b* ρυχ- 
τάδζ δλ{/αγιαν, >»>-U-t Ίχτιγια- 
δζσηζ. 

'Ανενδοίαστος, ov, y*\..t 
όουπ/εσίζ, jjJ^ >έ> γάϊρι [χουτε- 
ρεδδίδ. § — ά^τα>? (έπρ.) ν~• λ 
πίλα σόυπχε, 4TÜ*-* |Λθυσελλε[/.ανέ. 

'Ανένδοτος, ov, y£ Jh β^ 
γκεδζμέζ, £> ^ γάϊρι φαρίγ, 
|χ.ουσιρρ. 


12 = Ανεξέλεγκτος 

Άνενέργητος,ον,>-^>.ΐ ίδζ- : 

ρασηζ, Jtl πατηλ, JLL πατάλ. 
'Ανενόχλητος ον, ^--j-ujMj Ι 

jU 5 \ j_^a>. ραχατσήζ-πι χαύζουρ 
άλρ,άζ, C**-\j ραχάτ. § - — ήτως 
(έπρ.) .jjj\ ^1λ>-^ ραχάτ ούζρέ. 

Άνεξαίρετος, ov, \JL•* j& 
γάϊρι [Λουστεσνά. gj — έτως (έπρ.) 
1:*«.| % πιλα ίστισνά, "^U^ κιάμι- 
λεν, λΙ^~ δζού{λλετεν. 

Άνεξάλειπτος, ov, yp^ σι- 
λιν^έζ, ^£ Jofe Ι* νά καπίλι (/.άχβ, 
jU 2 ^" τση/[Λάζ, jU.j_y ποζουλράζ, 
rU$aÎjfe« — ix της μνήμης j^y,^. 
j\fcî χατηρτάν τσηκυάζ, jU->y.j\ 
όνουτουλ[λάζ. 

'Ανεξάντλητος, ο ν, yr*y 
τόυκενμεζ, il^'j πι νεοάζ.. §>~>L 
παγνκνσίζ, y πιτ[/.έζ, ^/b δαψί. 
« — πηγή J^ y^J J*.y* σουγιού 
τόυκεψέζ πηνάρ. « — α πλούτη 
ila/ ,3 J\j*\ έ[;βάλι πι νεοάζ. 

Άνεξαρτηοία,ή cJ^âı-l ίστι- 
κλαλιγιετ, jUJ-) ίστιπδά^, C.juj^- 
σεοπεσιγέτ,ιΐϋ»^^ (»λρ άοέ[;ι [λερ- 
πουτιγέτ . 

'Ανεξάρτητος, ov, J*^»>c 
γάϊρι {Αερπουτ, J2:~» [Λουστακήλ, 
ιΐ^-ίν-. σερπέστ. § — î^iog (έπρ.) 

!^iiw» υουστάκηλεν. « — îj.tojg ττά- 
βης ωφελείας j& Jai j-ATL^fAO'j- 
γασενατδάν κάτη ναζάρ. 

'Ανεξέλεγκτος, ov, j.u^" 
j^Uc^y ^i-C τεφαις βε τεδκήκ 'Ανεξερεύνητος = 1 

λουνμαρις. « — κτα)?(έπρ.) ?> 
jpjjt πίλα τεδκήκ. 
'Ανεξερεύνητος, ov, ^aI-JTLi 
jfe Ι' ίστικναχΐ νά καπίλ, jlU-'üttT 
:νλασηλυάζ. 

Άνεξέταοτος, ov, jU"\ 
^U^\ ί(*τιχάν ολούνρ.αρ.ης, ^^jji» 
άϊρι |Αθυ|Ατεχέν, ^Ipjl ^ja^'-^zâ 
•ε'έτις - τεφεχχούς όλούν^α(Αης. § 
—άστως (έπρ.) Je^* % πίλα ταχ- 
ήκ. \ j 1=^*1 Ü πίλα ί|/.τιχάν. 
Άνεξήγιιτος,ον, ^U^ £_^ 
>U^1_ jU' jl σέρχ ου ιζάχ ολουν- 
.άζ- όλούν;.Λα[Αης, r-^a* jvp γάϊρι 
.αυσάρράχ. ^ «-^,^*• γσεριιτ, ,_JUP 
ίδζκ'ιίπ. 

Άνεξιθρηοκεία, ή «_**« ,»λρ 
:δέ[Λΐ τεασσούπ, jjj J^l 'Χ τι " 
άλι διν. 

*Ανεξίθρηό"κος, ον, ^»ζ> Ι' 
ζ [Λουτεασσίπ, ^jJi J^• |χουχτε- 
Ιλ.ούδ-δίν. 

'Ανεξικακία, ή ^ σάπρ, J*/ 
εχαρ,υ.ούλ, J*y τεβεκκίουλ, JuJ" 
εσλψ . 

Άνεξίκακος, ov, jy *= αχ- 
•ούρ, ι Ι*£ Α (λουτεχα|Λ[Λΐλ, JSjl» 
ουτεβεκκίλ. 

Άνεξίτηλος,ον, JU 2 ^- τσηκ- 
άζ, ^e— * |/ουστε[Λ[Α£ρ. 
Άνεξι^νίαοτος, ον, 4^_Γ 
U4.j\j κιόυνχινέ βαρηλήχαζ, 
UOui -^ίΊ άνλασηλάρ.αζ. 
'Ανέξοδος, ov, jU 5 ^- τσηκ- 13 = 'Ανέπαφος 

ρ,άζ, jU^l ^Jst {Λκχρεδζη αλρα- 
γιαν. § ^9^„3Λ μασραοσήζ, jl^• 
[Λεδζδζανή. § — odcaç (έπρ,.) % 
(JjÎ-a* πιλα {/.εσχριφ, blş• [Λεδζ- 
οζάνεν, \j&> λ πά^)ΐ χαβά, ,3j4S^\ »İİa 
{Λούοτ όλαράκ. 

Άνεξοηο^-όγητος, ον, 
^l-J^s&Î ^IjrtPİ ^^tl^jT γκιου- 
ναχλαρηντ) ίτιράφ ΐτ^ε^ις-ίτ^Λζ. 

Άνεπαίο*θπτος, ov, jlk^j 
όουγιρυλρ.άζ, ' ^Χ\ ^α. Λ ^α'δού[/ 
ούλ-χήσς, ^-j~^ ju> γάΐρι {λαχσούς. 
g ^c Ι Jjflî τεεσορ ίτρ.εζ. ^ jj,».^-» j^p 
γάϊρί ρ.εσ/ουδ. ğ Jj^ δζουζί. ğ 
— ήτως (έπρ.) ^j^^-j•» δουγιουλ- 
(Αακσηζνιν, υ „\.^-\ jj> §« ρν γάϊρι 
ίχ,σάς, )ÜJ καλίλεν, Lai• χαοίγεν. 

Άνεπαίό^ιτντος, ov, jUCjl 
ούτανι/άζ, jUVj\c άρλανμάζ. 

'Ανεπανόρθωτος, ον, >ρ 
r%-°i (J.) Is γάίρι καπίϊα ίσλάχ. 
§ j^Jl »;:<: μουρ/τεννί-ούτ-τελαφί. 
cc — ξημ[α j^c ^ u Lt»jj£ ^λ" τε- 
λαφησί γάϊρι καπίλ πιρ ζαράο. 
« — α ελαττώματα life jap (^-^-»l 
^^^ώΐίσλαχηγάϊρικαπίλ κουσουρλάρ. 

'Ανεπαρκής, ες, ^ γετ^Ιζ, 
_^rj vİjUjT κεφαγέτ ίτρ.έζ, jj^ _^ 
γάϊρι îtîûççi: § — ώ;? ( έπρ. ) Cu UjT 
ej^a-jj ^V'SrJ κεφαγέτ Γτρ,εγεδζεκ 
δερεδζεδε. 

'Ανέπαφος, ov, j^A'jl^L• το- 
κουνούλμικ^ης, ^_,> ^ γάϊρι ^ελ- 
^.ούς, U U>* ^ουκε[Λρελ. 

8 Άνεπα^θης =• 114 = 

Άνεπαχθής,ές, jU 5 t j* παρ 

ολ(χαγ2κν . . 
Ανεπηρέαστος, ov^J^^fi 

γάϊρι ρουτεεσσίρ. § — άοΊτα^έπρ.) 
■C^b. >έ γάϊρι ρ.ουτεεσσιρανέ. 

Άνεπίγραφος, ov, >J\yp 
ούνβανσήζ, { /? m * sj> Y^îpt (λουσε^ψά. 

'Ανεπίδεκτος, ov, yr\ Jj_J 
καπούλ ίτρέζ, Jılâ Ι»* να καπίλ. 
« — dıopifrao'foç r-^U^Jjfei; να κα- 
πίλ ι ίσλάχ. 

Άνεπιείκεια, ή ıjUil fjp ά- 
δέ|Κ ΐνσάφ. 

'Ανεπιεικής, ες, jLa^l ^jip 
άδη(Λ - οΰλ - ΐνσάφ, >~>-^ μ.ερχα- 
μετ-σίζ. 

Άνεπικνρωτος, ον,ό-λ-^ yf 
γάϊρι υ,ουσαδδάκ. 

Άνεπίληπτος, όν, j^j.-J ■ 
κουσουοσουζ, fj*•** jjp γάϊρι [Λεζ- 
fÂou|A. 

Άνεπίληοτος, ov, jLUy^ 
ονουδουλ[λάζ, J\» πακκή. 

Άνεπιοτήηων,ό^Λ^νέ γάϊρι 
[Λουτεφενίν. 

Άνεπιοτρεπτει ή — πτί, 
(Έπρ.) ^_yi^ 5 | vJjjp άβδετόλουν- 
{Λακσηζην. 

Άνεπιτήδειος, ov, >«JjV* 
ρ,εχαρετ-σιζ, J*^w» >ρ γάϊρι {χουσ- 
τεήδ, Ja\ Ιί να εχλ, *λ y~ τσόλπά. 
• Άνεπιτηδειότης, ή JÜ^JjV^ 
ιχεχαρετ-σιζλίκ, cdılâ fAP άδέ[Λΐ 
καπιλιγέτ,νΐΛ*! (»λρ άδέρ έχλιγέτ. Ανέρχομαι 

'Ανεπιτήδευτος, ον. 

jü.^1 ριγτακιάρ όλίλαγιαν, Jj 
σαδε-δίλ, j$j-ul«> σαφ-δερούν. 
rcoç (έπρ.) ûlc* "λ πίλα τασ\ 

'Ανεπιτυχής, ες, jU 5 \ 
[λουγεσσέρ ολ[Λαγιαν. Q i^jj•^ κ 
σουρλου, j-esl.' νακής. « — μ<£ 
φραΰις <*îJi; A<f-y τερδζου^εϊ 
κησά. § — ως (έπρ.) ^j-^l | 
νακης όλαράκ. 

Άνεπίφθονος,ον, jUjl^ 
[ΛαχσουΓ) ολ[Ααγταν. 

Άνερεννητος, ον, «^ 
(jİaU^İ .UJC^-I τεοχις - ίστίΐ 
όλούν(^αρ.ης. 

Άν*•ρευν(άω)ώ ίυ * Μ .*Γ-^ Λ ^- 1 5 
.1 τεχαρρΐ - φάχς - τεδζεσσούς 
,3*1 j\ άραρ,άκ. 

'Ανερμάτιστος, ον, >*,. 
σαφρασηζ. • 

'Ανερμήνευτος, ov,r^U\- 
^aJi^I τεφσιρ - ίζάχ ίδίλρε 

Άνέρπω, jAi" yA>U uf 
γιλάν κιπι σαρηλούπ τσηκ^,άκ 

Άνερι/θρίαοτος, ov, j,î 
ούτανρ,άζ, r-lv^ κίόυστάχ. 
άύτως (έπρ.) Jt^-S^IT}! ούτάνΐΛ 
ση ζην, ^'UlsjT κ,ιόυσταχανέ. 

'Ανέρχομαι, dl_<£ ^fc^ 
καρη γκελρ.έκ, ^Λΐ" τσηκριάκ, J. 
.jl βασιλ 6λ. § (έπι ποσοΰ).^1 
παλιγ όλ.§ (έπι πλοίου) j\j^-Jl 
,}\ ρακιπ-σουβάρ όλ. « το χρ^ 
rot» άι^λ^ϋΐ/ «i'g πέντε χιλιάδ "Ανεό*ις 

λίρας ό&ωμ. J; U^ jju= dl^ [£ı ^rj^ 
jjkîl j\ il I; «c-i j^i πορδζού πες πιν 
άδέδ όσρ.ανλή λίρασινα παλίγ όλ- 
αουσδουρ. « άνήλ&εν εΐξ το δροξ 
^μ^>• 4-ρΙΙ» δαγά τσηκδή. 

"ΑνεαΊς, ή c^-\j ραχάτ, j>3=» 
χουζουρ, vl^-İJ^-l ΐστιραχάτ, ^"ί 
άρά[Α, .lij ρεοάχ. ğ vlJj^.-. σουχου- 
λέτ. «εν ανέβει jyjkl•?* σηκήλ- 
(Λακσηζην, 4^=-^ ραχάτλε, 4^#— ■ 
σουχουλέτλε. 

Άνέοπερος,ον, jÎOLLi>-l άχ- 
σα[Λλαν[χάζ 7 jjyj ίΛ•> δάϊμα περ- 
τεβ-ρίζ. $(Άστρ.) jlcl, πατ(λάζ. 

Άνέοτιος, ov, J^jj^ *U- χα- 
νέ περ-δούς, oj\$î άβαρά, C 5-^*-^-' 
σερσερή, j^jj δερ-πε-δέρ. 

'Ανέτοιμος, ον, ο^Ι^Ι -^^• 
χα£ιο ολρ,αγιαν, ojUI Ι• νά άρ.αδέ, 
1^/. 1,* νά ρ,ουχεγ-γτά. 

"Ανετος, ov, J^-lj ραχατλή, 
C^-ij ραχάτ, Jj^,^*- γουζουρλου. 
g — ετω^ (έπρ.) 4>-lj ραχάτλ-ε, 
^Jj^- σουχουλέτλε. 

Άνετιτμολόγητος,ον, JU:-\ 
(»^«λ lı' ίστικακή νά {Ααλ,ιούρ.. 

"Ανευ, (Έπρ.) >. σι ζ η σούζ, 
}» πίλα, J, πι. « — χρημάτων y*. tJ V 
παρα-σήζ. « — άργοαορίας ueS/^ı 
πίλα τεβεκκούο. « fi^tu «κ ^ω^ 
ών ουκ άνευ j.x»Jl^ -u ^ λά πούδδ 
βέ έλζέρ.διρ. 

'Ανεύθυνος, ov, Jj~* j& 
γάίρι υεσουλ, aaJJI gj περί ούζ- 115 = 'Ανέχεια 

ζιυ.μέ. Ş> (ούσ.) τό—ον vlJ _<μ«* fj.p 
άδέρ,ι ι/,εσουλιγέτ, CJ\j περαέτ> 
Caİ νΙ,Π^. περαέτι ζι^έτ. 

Άνε-νλάβεια,ή dû^ySAj*. χουρ- 
(Λετ-σιζλίκ, ^ji" (»JLO άόέρ,ι τακβά. 

'Ανευλαβής, ες, ^»j*• χουρ- 
[Λετ-σίζ, ^öz»>e γάίρι ρ,ουτεκκή. § 
— ώ<? (έπρ.) 0»^=- >lj πίλα χουρρ,ετ. 

Άνενοεοις, ή <dj» πουλιά, 
ıJı^T κέσφ. 

\Ανενρίο*κω, j^ jjuÇ γενι- 
δέν πουλράκ ^jla^- 4,'U^ ρεί'δανά 
τσηκαρμάκ, .1 t^ıLiT κέσφ ίτ. 

Άνενοιοαα, το (Ι) fjJı (Ίέρ- 
ούδ-δέ[7.[Λ. 

ΆνευφήμηοΊς,ή j^^liJlT άλ- 
κησλα'ίς, ^~έ• ταχσίν. 

' Ανεν^ηη ( έω ) ώ, ^Χ^β) Ι 
άλκησλαρ.άκ, Λ ^^ ταχσιν ίτ. 
jjajvpU. '(jijâT άφεριν τσαγηρράκ. 

Άνεφάρμοοτος, ov, Jılâ 
jUjl 1^>-| ^ i}^ καπίλι τατπηκ 
βέ ίδζρά όλρ.αγιαν. «ή διαταγή τον 
εμ,εινεν — ^U^l |^>.| ^^\ έ^ρι 
ίδζρά όλουν[Λα-ρ.ης. 

'Ανέμελος, ο ν, yj Jy που- 
λουτ-σούζ, «-îU-M fi•*** f /α'δούΐΑ 
ΰύσ-σε[7.άπ ; Ι^α ^sa -ί άτσηκ χαβά. 

'Ανέφικτος, ο ν, J_^jî| ■» 
[Λϋυρ,τενν! ούλ-βουσουλ, J^f jiit γά- 
ίρι [/.ουρκίν, J^• ρ.ουχάλ. 

'Ανέχεια, ή L ^ lioli i l ολ[Λαρ.ακ- 
ληκ. § ı5İ>"•^ παρασηζλήκ, j^y* 
φουκαραλήκ, Cjj$j» ζαρουρέτ. a£i5- Άνέ^ο^ιαι = 1 

οίΰκεται εΐξ μεγάλην — αν ^»j^y> 
jjjiy öj-u^ ζαρουρέτι άζηρ.εδέ 
χουλουνίγιορ. 

Άνέ^ςο^ιαι, Λ J^J καπούλ ίτ. 
Λ U U£ τε/αρ.ρ.ούλ ίτ. J^U^ δα- 
γιανρ,άκ, .1 eJ^L•» ρουσααδέ ίτ. 
A'-yff τεδζβιζ ίτ. αδίατίτο ανέ- 
χεστε ; ğ. J3g *$ j_J£ ûig? *İjİ * ου ~ 
νου νίτσουν τεδζβιζ ίδίγίορσουνουζ ; 

' Ανεψιά, ή (ή θυγάτηρ του α- 
δελφού) gyS J-^j* καρηνδάς" κη- 

§ (ή θυγ. της αδελφής) J»\xJ y? 
gyş κήζ καρηνδάς κηζή, CJ~\^ 
πίντι ουχτ. 

Ανεψιός» ο (ό υιός του αδελ- 
φού) Jp^I ^U'ji καρηνδάς όγλού, 
^ γεγέν, £l ^ ιπνι εχχ. § (ό 
υιός της αδελφής) ^l J»\^J> yJ 
κήζ καρηνδάς όγλού, β Μ_*>•/ΐ.^**χερ.- 
σιρεζαδέ, ^Γ γεγέν, C^-l j>\ Γπνι 
ουχτ. «ό μıκρbg — Ji^| j^y 
κουρούν όγλού. ■ [σαγήρ. 

"Avn6oç,ov,;lU' νάπαλήγ,^»,^ 

Άνηβότης,η^'^-. σίννι σηγάρ. 

'Ανήθικος, ov, Jtv-jjI έδεπσίζ, 
,__( ^ πι έδέπ. 

Άνηθικότης, ή ι_1!>-οι έδεπ- 
σιζλίκ, «yjl (»jip άδέρ,ι έδέπ. 

"Ανηθον, το ( Βτ. ) J^l ,y 
τερε ότου. 

ΆνΛκονίίτος, ov, j^ddjuîol 
ίσιδίλρερ.ις, £><*"* ΙΓ να ρ,εσρ.ού',, 
νεσινώέ, ^^ρ.γαοίπ. 16 = 'Ανήλικος 

Ανήκω, . 5 \ JU-jLİ. ubj, πι- 
ρινίν ρ,ουλκι-ρ,αλι όλ. -ı^y^-^yjf- 
. 3 \ λ W ρ,αχσούς - ρ,ενσούπ - ά'ϊδ όλ. 
•)\ (3^-^j ραδζι'-ρ,ουτεαλλήκ όλ. 
ıjl.?l όλμάκ, j^Vt γιακησρ,άκ.«ά- 
νήκει δίκαιωματικώς είςτόν δείνα 
jjj,W *Xi j^ πι χάκκιν φιλανά 
ά'ιδδιρ. «μο2 ανήκει τό ή'^ί^υ ι^ 
j-»^-*jaWî İsi νίσφι πανά ά'ι'δδιρ-πε- 
νίρ.διρ. «τό ανήκον, τα ανήκοντα 
J6 {Îİ λαζΐ(Λ γκέλεν, V U| ίδζάπ. 
«τα «ΐ/φίοντα μέτρα ^^ύ'τε- 
δαπίρι λαζιρ,έ, ^U" ^ A j ^.^j 
ίοζάπ ίόέν τεδαπίρ. « ΐτρό<? οι)ι? 
<Η**ί (φρ•) .JdS- r j* λαζίρ. γκε- 
λενλερέ. «παρ' o#rwos ανήκει λ^ 
j-j^^l άϊδ όλανλαρδάν. « οέκια 
ανήκουσα εις τον δείνα j J;\c aT^U 
^'U- φιλανά αιδ πίρ χανέ^^^-* ^% 
Jj* «-»Ι ^ ^j^JjI φιλανιν ρ,ουτε- 
σαρριφ όλόουγού πιρ πάπ ρ,ενζίλ 

'Ανηλεής, ες, >-^-^ ρ- ε ρ/^ 
ρ.ετ-σίζ, ^j k' να ραχήρ., ö\X 3 \^] 
ρηκκατή ολρ.αγιαν, £jt V νά σε• 

φήκ. ğ — ω ? ( έπ Ρ•) JjV^^ ά ^ 
ρ,αγιαρακ, «-^Ι^^ πίλα ρηκκάτ, ♦ 
C^Aj jf ρ.ιν γάϊρι ραχρ,ετ,-^.^. 
ρ.ερχαρ.ετ-σίζδζε, jUl % πίλ 
άρ,άν. 

'Ανήλικος, ον, ;Κ L* νάπα 
λιγ, ^^j) *-^ji; -λ- 9 - χάδδι πο 
λουγά ίρρ.ερις, ^ σαγήρ.§ (Νρ. 
^Ujl J^»l^ »-Iİ.J j-- σιννι ρουσδε 
βασήλ ολ(χαρης, J,»|^ ριουραχίκ, Άνηλικότης = 1 

^» σαππί,./ν*-><7κγηρ. « — χειράφε- 
τος j 5 jU>^ σαγήρι {Αεεζουν, ^ 
^Ιϊί σαππίϊ (Λουχτάρ. 

Άνηλικότης, ti^jJ^j^ άδεα,ι 
παλιγιγέτ, Zj 3 \^ σεπαβέτ^^λ-^ ση- 
γάρ, j»* ir* σι ' ννι στηνάρ. 

Άνήηερος,ον, ^jU^ycapı 
ΐλουτεενίς, ^j^.? β α Χ^• C( — α 

£ώα 4 is-^ ıl.l"|j~>• χαίβανάτι βαχ- 

σιγέ. 

Άνήρ, ό jl ερ, dijl έρκέκ^Ι^, 
ρεδζούλ πλ. JU-j ριδζάλ, j^ υέρδ. 
§ £jj ζεβδζ,^Ι*! έ'χλ, 4>.jS κο<!>ζά, 
j\ ερ. «ο£ μεγάλοι άνδρες JUj^L^ 
ούζα|χάϊ . ριδζάλ, JUj ριδζάλ, j^\ 
έρκιάν. «έξοχος — jjüJ\ Jİ»- δζελίλ 
ούλ-κάδρ. « άν5ρες καϊ γυναίκες 
«ΙίΙ'Ι 3 jf'i ζουκιούρ βε ίνας. « ή 
εξουσία τον ανδρός ( συζύγου) 
<3~•3^&- χάκκη ζεβδζί, <£i 3 ü 0^ 3 j 
ζεβδζινιν νουοουζου. 

σηζλήκ, C>-ij*-l j»jip άδε[Λΐ ΐστιρα- 
ϊΑ τ > ϋ* >-*'-? άρα^σηζλήκ, ^»^-^ 
|Λι χουζουρ. g (176.) cjl^k»! ίζτι- 
οάπ, £\^ {Αεράκ, ^^Γ τελάς. «προ- 
ξενώ (βάλλω εις) ανησυχίαν ,ΐ,ΚΛ 
.1 4^ ^ ίράσι γαϊλέ ίτ. -^t 9 <^>Jxa* 
(Αουζτερριπ κηλμάκ. 

'Avndv^oç, ov, >-£»-lj Ρ α Χ ατ_ 
σήί,, j^-29-,j πι χουςουρ. g ^Jhîa* 
[λουζτερρίπ, J0b« [Λουτελασή. 

Άνιΐίίνχ(έω)ώ, ('A[at.)>a>-Ij 
.jl ραχατσηζ 6λ. .^ t_^:*» _ ^^"λ 17 ;= 'Ανθηρός 

{ώυτελοίάγι.-(/.αοζτερρΛΛ 6λ. .1 jl^ 
ρράκ ίτ. §(^τβ.) .1 >2*tj ραχ«τ- 
σηζ ίτ. ^»jji ^>-lj ραχατη ποζ- 
(λάκ, &*j) <AJxA ιζτιράπ βιρ|/.έκ. 
« — τίνα .\ ys? £j πιρϊνι τα'- 
δζΐζ ίτ. «μή ανησυχείτε δια τοϋτο 
•fi& \ 3\s*Jy?) ^•^ πουνουν ίτσούν 
ίΛεράκ Γταεγινιζ. « τοϋτο πολύ με" 
ανησυχεί j^-U JU-1 3^• ^. y ™^ 
πενΐ τσοκ ίσγάλ ϊόίγιορ, 3>ί• ^ί ii 
J5îj3 6 χ •-α*~* ^°^ πανάτσοκ ση- 
κηνδη βφίγιορ. [γιοκουσλαυ. 

'Ανηφορικός, ή, όν, £>yy 
'Ανήφορος, ov, jiJj» ή ,>y j» 
γιοκούς. jl^s οιράζ. «— καέ κα- 
τήφορος juJ\ 3 J^Jy γιοκούς" βε 
hiç; ^.»-ii 5 j\jâ 9 1 ?^ β^ νε< *^• 

Άνθέλιξ, ο (Ανατ.) #>- JjlS* 
ρ.ουκαπιλι σένδζ. 
'Ανθελιιινθικός, ή, όν, (Τ) 
üj^jjjlMj-s σογουλδζάν δουσου- 
ρουδζού, j|a.j jjU»Tocci6ı δώάν. 
ν Ανθεηις, η (Βτ.) 4,_jU πκ- 

Άνθιίλια, τά (Άστρ.) -LİLa 
^^^1» *4»&* χ^εΐ [Λουτεκαπιλεϊ 
πισ-σέ^ς^ <»_» jfe' ^^r hi\j.Qi κτ,αζηπ.- 

'Ανθηρός, ά, όν, ^ff^ τσι- 
τσεκλή, j|j<3jCi σόυκ^όυοεδάρ, j 
ifi 3 \ j\ıtj\, πούρ έζχάρ ολάν, »jİ? 
ταζέ, § j^_j\ eJt rbj Jli κεφάλι ρε- 
βαδζδά όλάν. « εις — αν ήλικίαν 
ojü/Lİ- i)\*> , ,•.- σίννι ρενιάνι σεττα- 
πετδέ. «ευρίσκομαι, ε ίς — αν κατά- Άνθηρότης == 1 

στασιν j^,JL. j (3^1-tjJU ^>- 
yr/javı χαλδέ -παρλάκ π ip yockbk 
πουλουνι/,άκ. 

Άνθηρότης, ή dıl.jt ταζελί*, 
jil'İjl. παρλακληκ. 

"Ανθη,οις, ή <wJ$>î- τσιτσεκ- 
λένίΑε, j&y τεζα^χούο. 

'Ανθίζω, ,3^1 £Jf?: τσιτσέκ 
άτσράκ, .\ y^y τεζαχχούρ ίτ. ^ 
(μτο.) ^^, »J*-)iJ s dj «ρ««»η 
βέ ρεβκδζδά πουλουνμάκ. 

"Ανθιομα, το <u^Î cif^- τσι- 
τσέκ άτσμά, yby τεζαχ-/ούρ. 

Άνθίοτη^ιι, j^y ^jfe καρσγ, 
κομάκ. ğ ( μσ. ) άν&ίοταμαι ^Ji 
ϋ$ καρση γκελμέκ, .\ ^^Γ τεαρ- 
ρουζ ίτ. . | ' ^ilÜ£• μουχαλεοέτ ti. 

Άνθοβόληοις,τ) ('AuT.)dU^- 
<<•Τ τσιτσέκ άτσμά. $ (ρ-τβ.) οΐ^- 
<üT τσιτσέκ άτρ.ά. 

Άνθο6ο^.(έω)ώ,(Ά[7.τ.)ι^^• 
j^T τσιτσέκ άτσρ.άκ.§(ρτβ.)ύ1^ΐ- 
jjiî τσιτσέκ άτμάκ. 

"Ανθόγαλα, το ^U; 3 καϊμάκ. 

, Av9oo£<ij.ın,7i lJ -.'C-j- t j>»j cU^- 
τσιτσέκ όερετι-δεστεσί, -c-Ji γκι- 
ουλδεστέ. [τσεκδζιλίκ. 

'Ανθοκομία, ή LİL^f^- τσι- 

ΆνΟοκόμοο, b ^SLf^r τσι- 
τσεκίζη. . Ι κοίρναπιο. 

Άνθοκράμβη, ή (Βτ.) jl- V^Jj 

'Ανθολογία, ή *& 3 -*τ μεδζ- 
ι/,ουά. « — -ποιημάτων \j»t Zz^jfc 
γκιόυλδεστέϊ σουαοά. 3 ( Βιβλ. ) Άνθρακενς ,* - ^'kfiyfr ,ι•^~* μουντέ/ <*πατ με- 
δζμουκση . 

Άνθόνερον, το j^y Üf? τσι- 
τσέκ σο'υγιού, £jli jJ*p ητρι να- 
ρένδζ. 

'Ανθοπωλείο ν, το J&* J^ks 
τσιτσεκδζη δουκιανή. 

'Ανθοπώλης, b ^S<^^ τσι- 
τσεκδζη. 

"Ανθος, το ulf^- τσιτσέκ, *jj£*, 
σόυκιόοφέ, ybj ζέχρ πλ. jUjl έζ- 
χάρ.« — απλούν dte^-.jU σαδέ τσι- 
τσέκ. « — διπλούν dU^• ^ilâ κατ- 
μέρ τσιτσέκ $ ( μτορ . ) • λ, ^ y *2ου- 
ζιδέ, vi.jLi' νεκαβέτ, jl^* ουν- 
οουβάν. «το — τ??£ ı/foc^TOç jljia> 
C.> Lİ ούνοουβάνι σεπαπέτ. «τό — 
rijç ηλικίας ^ ^\fa:& ούνφουβάνι 
σίνν. «τό— rot) Groazov ^. t ^ -f fL^- 
άσκέοι γκτουζιδεσί. «τό — της παρ- 
θενίας ZjJ& % ^ ρ γονδζέϊ πεκνκρέτ. 
«άνθ•^ τεχνητά «uç.* jl*J>l έζχάρι 
σεναϊγέ. « — έαρινόν Jg? J*? πα- 
νάο τσιτσεγή. « — φ&ινοπωρινόν 
ji^i. -^jC- σουκιουφέΐ χαζάν. 

Άνθοο'μίας,ο^*^ ϋ3/γ*ΛΙο - 
ζέλ ραϊχκλή, ^C^^ ήτρΐνάκι. « — 
otî/og ^ 1^ Ci:u ρ.ουσκάτ σαραπί. 

'AvGo^opoş, ov, j\*>j\ U UL• 
ναύ,ίλι eÇyap,jujs-Z< όουκ^ουοε^-'ρ. 

Άνθρακεύι, ή ^Αί^-^ κ ^ό- 
• (/όύροζόυλόυκ, C*U? οεχχαιχέτ. 

'Ανθρακείς, ό ^j-^şT .χΐόμόΰρ- 
δζόύ, fU? οε/;/άμ. Άνθοακιά = 1 1:9 == Ανθρωποκτονία 

Άνθρωπάρεό'κος,ον, »Ji[j>\ 
jj.jc._C) £.•£-£ ίνσανλαρά κενδινι 
πεγενδιρέν. [δαυ,δζήκ. 

Άνθ^χοπάριον, το £έ-ί\ ά- 

* Ανθρωπιά, 'π O-'L•"! ίνσανι- 
γέτ, »İJ^^ [λόυρόυββέτ. 

Άνθρωπίζω, (Ά[λτ.) .1 ^1" 
τεεννούς ΐτ. .1 c*~-'l ^.^Γκέσπι ούν- 
σιγέτ ίτ. § ([λτβ.).\ ^-JlT τεενις ίτ. 

'Ανθρώπινος, η, ον, ^_Τ 
κοέμέί, ^Lol ίνσανι, ιί^. πεσερί. 
«το — ον γένος yy fJ νέβι πε- 
σέρ, *yy C-ju!~ οζε[λΐγετι πεσεριγέ, 
jo\ jj πενι άδάρ.. «ή — oc 9>t><?ig 
CJLM ίνσανιγέτ, C^jT άδερ-ΐγέτ, 
^^i) C^Jj ταπιγέτι πεσεριγέ. «b 
πατήρ τον — ον γένους yUi y\ 
έχου-λ-πεσερ. «το — ον 6ώμα j^ 
yy πεδένι χεσέο. «τά — z /α Jlj=»\ 
•A,yy άχβάλι πεσεριγέ. ^ — iVog 
(έπρ._) «...f Lîl ίνσάν^ζε, *ljlSi-'L~\ 
ΐνσανιγετκιαρανέ. [δζήκ. 

Άνθρωπϊοκος, ό J£j\ άΒα•/.- Ανθρακιά, ή ^y j -Π ατές 
»υρού, »j*>- όζερ.ρέ. 
Ανθρακικόν, το οξύ, (Χηυ.) 
»si j**\o- /ααίζι οαγ|λί. *« — άλας 

$ ©αχιηγέτ. 
'Ανθρακίτης, ό (Όρκτ.) ^'^ 
,lfc e y τουνούκ καρά τάς, JL^-iyöT 
ντρα^ίτ. 

Άνθρακοειδής, ες και — 
ιδης, ες, ι5 *»5 οαχρ. 
Άνθρακοπωλε'Εον, το ^jjC 
(S*. κ_ιό{ΛΟυρδζόυ δουκιανή. 
Άνθρακοπώλης,ό ^rj /'κΐό- 
ουροζου, fU? οε/χαρ.. 
Άνθρακοιί^ος, ον, (Χηρ..) 

y.'f/pj.f ^«^ οχ /jj/r,. « — οιγαϊαι 
r*^ LS^bl κραζήϊ oayjuyl. 
Άνθρακώνω και Άνθρα- 
ει/ω, dlc^y" κΐόμουρλετμ,έκ, 
ι £3* τεοχΐ[Λ '•"• § (ρσ. και πΟ.) 
^ 'jj.'T κιό(ΑΟυρλεν[λέκ, .1 J^ τε- 
αχχουρ. ίτ. 
Άνθράκωοις, ή .y" τεφχηρ, 
-ί» τεοαχ/ουίΛ. § (Ι) -^»*? i-y 
ουρχάϊ οαχ|Λΐγε, <*_İ οαχμ,ε. 
"Ανθραξ, ό ( Όρκ-ΐ . ) ^Γ κρ- 
όύρ, *_■ çkyja, j^fe καρπόν. ğ 
Ι) «~ *•__-<?- δζε[/.ρέϊ σελιαε, >- 
<Η σιρ πεντσε, jj;j». Afi. >- σιρ 
:εντσό τσοπάνη, ^^1 ^Τ άτ όρου. 
Άνθρωπαρέακεια, ή .JlıUl 
»j._x_Cj ^jJ^T ίνσανλαοά κενδινι 
;εγενόιρΐλέ. Άνθρωπιόμός, b ^j-UTt» τεε- 
νίς, ,^ΙΓ τεεννούς, ^y τερπιγέ. 

Άνθρωπογονία,ή (Φ. Ίστ.) 
jiı u Ub" ν!^ Λ ρεπχάσι τενασούλι 
πεσέρ. 

Άνθρωπογρα^ία,ή(Φ.'ίστ.) 
yi* ı_«-^_y τεοστ]θΐ χεσερ. 

'Ανθρωποειδής, ες, yy -κ t 
σεχίχι πεσερ. 

Ανθρωποκτονία, ή ^CiUil 
ΐνσανκιόυσι, . Uî -κάτλ, Άνθρωποκτόνος == 1 

Άνθρο*ποκτόνος, b jS ' ^y 
ρερδουμκιόύς, Jîfe κκτίλ. 

'Ανθρωπολογία, ή (Φ. Ίστ.) 
ji» £χ&.* μ,επχάσι πεσέρ, _yü\ ι* 
ΐλ{; ούλ-πεσέρ. § ıS^. f•/ 50 " i* 
Γλιχι τεσρί"/ι πεσερι. 

Άνθρωποααγνητιο^ιός, b 
(Φσ.) ya_ v!—J»Ui» [ΑήίίνοςτίβΓίγέτΐ 
πεσερ. 

Άνθρωπομετρία, ή (ΜΟιχ.) 
λ^> <^-L/> [Λεσα^έϊ πεσέρΐγέ. 

Άνθρωπόμορφος, ov,jLj| 
$jy* İvgkv σουρετλή, J£J\ jİLil 
ίνσανι οΰσ-σεκλ. 

"Ανθρωπος, ο ,»■»! άδα Ι)ιλ, 
jLi\ ίνσάν, (»j^ ρεροουμ, >2ü πε- 
σερ, j^ μ.έρδ, J^ ρεδζούλ. § ^ 
JtKFij vl>\j ςατ,^»^ σαχς, «i-f κι- 
{/έσνε. gj'fj'Î άδέυ, »Λ" ταπί', çoli. 
χαδη[Λ πλ. «ujki- χαδε|Αε. § (Στρ.) 
Jı" νεοέρ. «κατ« ro-ug άι/#•ρώ?τοι>£ 
*jf *ϊλΛ άόα[ηνά γκιόρέ. « αλλαι 
μεν βονλαϊ άν&ρώπων, άλλα άε 
Θεός κελεύει jJm ά\ ui j^l j^a'mİ 
^\ άδά|Λ τεδπίρ ίδέρ αβψ,α άλλάν 
τακδιρ ίδέρ. « — τώι; γραμμάτων 
ı_jj\ έδίπ. 

ΆνθρωπότΥις, b c~;L»l ίνσα- 
νιγετ, C*.jÎ άδε|Λΐγέτ, Co>i) πε- 
σεριγέτ, ^ pj νεβι πεσέρ. 

'Ανθρωποφαγία, ή csjiy^^ 
[Αεροουρ-χαρι, [[Αερόού|Λ-χάρ. 

'Ανθρωποφάγος, b J\^• i^ 

Άνθνβρίζω, .\j&£ 3f £, "&\λλ 20 = 'Ανίατος 

(Λουκαπελετεν σέτ[Α ου ταχκήρ « 
§ ( υσ. ) .1 /L-ai" τεσατούμ ί$| 
.1 "VsLw> [λουσαφεχέ ίτ. 

Άνθύλλιον, το (Βτ.) »Λ 
&£î" καουτσούκ τσιτσέκ, uUasjCs 
σόυκιόυφεδζίκ. 

Άνθνπαοπκίτής, b (Στρ. 
iS*3^î ι5^ άλάΐ τσαο^σου. 

Άνθνπατεία, ή ^Jl^ βαλιλί 

'Ανθύπατος, b Jl^ βαλί. 

Άνθνπίλ,αρ^ος, ο (Στρ 
(jb* j»3^ J5JİJ-. σουβαρί [Λουλαζί 
σανί. 

'Ανθυπολοχαγός, b (Στρ 
^ΙΓ^^λ ρ,ουλαζψ.ι σανί. 

Άνθιτπο|.ιοίραρ2(<»ς^(Στρ 
(jlı (»J,^ 4_kjUs ζαπιτά ρ,ουλαζί 
σανί. 

Άνθ(έω)ώ, ,3<ΐ ıilf7 τσιτσί 
άτσ[Αακ, ^ j U.». Ci^^• τσιτσέκ τσΐί$ 
καρ^άκ. \ y>y τεζαχχούρ ιτ . g ( âîâ 
τόπου) .^IjIjU ^ j^** ^α'^.ούρ α 
άπαδάν όλ. ğ .| rl^, ^.-.Γ κέσ« 
ρεβάδζ ίτ. .1 jl*j ^-Jf κέσπ ρε- 
γιάν ίτ. 

'Ανθών, b v.'\pCft* τσιτσεκλί)| 

'Ανία, ή ^«jxi>> jU δζάν ά-κΒ 
κηνδηση, J^/> ρελάλ, Jâ v^v^î 
ίζτιράπι κάλπ. 

'Ανιαρός, ά, όν, ^λ\ Jİ 
[7.ελάλ ίδίδζί, lj>a [Αθυελλί(Λ. 

'Ανίατος, ον, Ιώ J»fe ^ γβ^ 
i'pt καπίλι σιοά, jUjj (j πι δερ* 
μ,άν. 'Ανίδεος = 121 = 

Ανίδεος, ov, jj- j m %\ χα- 

πέρ, JaU- δζαχίλ. 

'Ανίερος, ov, «-i^i i >Jp 
gÖy άζηζ βέ σερίφ δλ(Ααγι<κν. § 
tîj*•* yf Υ°"ρ& [ίεσρου*. 

'Ανίκανος, ov, jUj\ ,$jU£l 
ίκτιδαρι όλ^αγιαν, jj£i» jj> γαϊρι 
ΐΑουκτεδίρ, JaI ΙΓ να εχλ, i/*&lj4 
διοαγετ-σίζ. § (îfy.) {}j£- UUü 
νιζά{Αεν [Λαχρού[Λ, J^*"" \Γ νά [Αου- 
στεγάκκ. « — πρό§ τεκνοποάαν 
|Γμ> ήνίν. μ — ττρό? έργαύίαν 
iaiL- σακάτ, ι )Λρά'λίλ, «juU" 1 ά[Αελ- 
[Λανδέ. 

Άνικανότης,ή dJ>«jUâl ίκτι- 
δαρσιζλίκ^Ιχϋ f-\p άδέρ,ι ίκτιδάρ, 
Cİa\ j»jip άδερ-ΐ έχλιγέτ, jIjo-I^ap 
άδέ(Αΐ ίστιδάδ, «iJiiIsjup άδέ^Αΐ κα- 
πιλιγέτ. g (Nja.) 4«aÜü C*~»5jf-y&- 
χρουρ,ιγετι νιζοψ,ιγέ, ^Ιά^Ί j»jl- ρ 
άδέ{Λΐ ίστιχκάκ. § (Ι) v^>U-p ή? 
νανέτ. 

'Ανίκητος, ov, y&ı γενιλμέζ, 
J,Uy -îuİp γαλεπέ όλ^άζ i-»jl*» -^ 
γάϊρι [Λαγλούπ, j^r-** J^ γ&ϊρι 
{Αακχουρ. 

Άνίλεως, ων, ^-^^ [λερ- 
χα[Αετ-σίζ, j^iî. ΙΓ νά σεφίκ. ğ — 
öc ( πρ. ) λ_>->-^.^ [Λερχαμετ- 
σίζδζε. 

"Ανίπταηαι, J^l ^jfej* Τ2°~ 
καρή ούτσ^άκ, .1 j\jü» ταϊράν ίτ•. 

"Ανιπτος, ov, juLilL• γη- Άνι(άω)ώ 

Άνιο*άριθ|ΐιος, ov, jJ> ^»-jjlp 

t^U» άδέδδζε γάϊρι ρ,ουσαβή. 
"Avıöov, το jj -λΓ Τ άνισό'ν. 
"ΑνιοΌς, ov, jUy ^1-*(Αου- 

σαβη ολμαγιαν, ^L* J^ γαϊρι 
[λουσαβί, <£&~>* jü> γάϊρι {Αουστεβί, 
^1>«* V" νά χε^βάρ. g j^j δούζ, 
iS^j^ ^oypo'j,j^Tj_jj δουζγκιουν. 
g — Mjcoç (επρ.) 3^^ ι5ί^*-* Jf 
γάϊρι [7εσαβ1 όλαράκ. 

'Avıdotnç, ή jjl^L• » j».ap άδέρι 
(Λουσχβάτ, iSj\y^ ΙΓ νά χε^βαρί, 
\y«l jiap άόέ[Λΐ ίστιβά. g ıj>te-l 
ίχτιλάο. « — ίΰο γραμμών jj \ 
^jl^u» (>ορ cUîai- ίκ,Ι χαττιν ά&έ[Αΐ 
[Αουσκβατί. « — κι,νήβεως ^ly-^AP 
CJij>- άδέ[Αΐ ίστιβάϊ χαρεκέτ. 

'AvidTnuis^j^jJfe καλόηρ(Λάκ, 
• Ι^ρέΰ' ίτ.^({Λσ.)^^Ιβ καλκράκ. 

Άνίο^νραν, ov, >ujjâ κουβ- 
βετ-σίζ, >jjjü κουδρετ-σιζ, ui»^ 
ζαιφ. g (Ν[Α.) Jtl; πατήλ, js-jt*" 
χόυκιόυρίτόύζ, ^ο,λ >ρ γάϊρι [Αουτε- 
πέρ. g (ούσ.) τό — ov j^ln πουτ- 
λάν, dı!>^~ χόυκνϊυ^Ασουζ'λουκ^.ΑΡ 
C#? ά^έρ,ι σηχχάτ. 

Άνίοως, (Σνδ!) jTi έ'γερ, ijLl 
λάκιν. « — καί λ Iİ- σάγεδ. 

Άνί^νενοις, ή ^j,* τεχαρρί. 

Ανιχνεύω, ^.^ \j&j} ^ tv ' 
πουλ|Λάκ, .\ gy^ $ ^J ^ϊβ °^ 
τεχαρρί ίτ. 

Άνι(άω)ώ, ^Uj-j j^S κεδέρ κάν[Λα[Αης Jj-A»«>p γάϊρι [Αΐκγσουλ. βιρ|ΐέκ, Λ ^yjf- ρ,αχζούν ίτ.§(πθΛ Ανιών 122 = Άνονκοδόμηοις ^ώμαι ^J^L,]^ τασαλαψάκ, ^y>- 

jIUs.jJîT^ χαζέν.βέ κεδερέ ταλρ.άκ. 

'Ανιών, oırda, όν, (Μτγ. 

του "Ανειρ,ι^Ιό;».* ^jfejj γιοκαρηγνκ 
τσηκάν, apU* <7αιο. 3 ο£ crnovırsg 
(συγγενείς) %\ άπά, J}L,\ έσλάφ, 
jU^-I έδζδάδ, Jj-^l ούσουλ. «ο£ 
aı/ioı/TSg καϊ οί κατιόντες s Jj -Ί 
£^y ούσούλ βέ φουρούγ. § (Μουσ.) 
£\Sy γ,ιουκσέκ. 

"Ανοδος, ή ^^r ^(jj^ji γ^ο- 
καρηγνκ τσηκ^ά, jj»«=• σουούδ. 3 
c ^Jjj γ,ιουκους, ı_>Ui ζιχάπ. « — 
καί κάθοδος J* J;A 3 ωΐ^.ζιχάπ βέ 
νουπουο. 

Avondia, ή ^Ij-Jip άκηλσηζ- 
ληκ, Jîp tliî κηλλέτι άκλ, cil?- 
^αρκκάτ, ^LaU*. σεφαχετ, Οα% 
πελαχέτ, o^j^j ζεβζεκλίκ. αάνοη- 
6ίαι\ Zj\aJ τουρρεχάτ. " 

Άνοηταίνω, .1 C.II?- /οφ,ακάτ 
ίτ. .| ıiüij_j3 ζεβζεκλίκ ίτ. .1 ^U 
τεχαρ.ούκ Ίτ. 

Άνόητος,ον, jJıie άκηλσήζ, 
"İIj^ πουδαλά, 4<J ε.χλέχ, J?^ άχ- 
(λάκ, 1)3^3 ζεβζέκ. § — ijrcoç (έπρ.) 
4»-^1.>j> πουδαλά'δζε, α* 2 **•' άγ- 
(/.άκδζε. 

Άνόθεντος, ov, i»^ >p 
γάΐρι [λαχλουτ, ^Jli. χαλίς, jU 
σαοή. 

"Ανοια, ή ^>ââ- ά/ηλσηζλήκ, 
jC'v fjj> άδέ[Λΐ τεφεκκιουρ, j* fr-i»JıP 
άδερ.ι τεερ^ούλ. "Ανοιγμα, το <_<-! άτσμά, 

α^Τ άτσηλρά,-^ 3 φέτχ, j^bf κ,ιόυ- 
ffaıç.^liJ διλ[λέ, ».^ σέκπ. §CUj 
διλίκ. 3 .Üfl^-T άτσηκλήκ. 

Άνονγοκλείω, &1ϊ çj^Ta- 
τσούπ καπα[λάκ. « — τους οφθαλ- 
μούς t}x s jj> Υ Υ ~$ί κητψ-άκ, ?r }bM 
.\ jU>-l ίχτιλάδζι έδζφάν ίτ. 

Άνοίγω,,^Τάτσ^άκ, . |»j IsTj*^ 
οέτ© οΰ κιουσαδέ ίτ. 3 ,L«ilı γικϊ- 
υ,άκ^ .| k*«j πάστ ίτ. « - — πανιά 
{ y^"\ jOj γελκέν άτσμάκ. « — 
δρόμον jj^T Jy γιόλ άτσ[λάκ, S 3 
.\ &JL• οέτχι ταρηκ ίτ. « — έργα- 
βτήριον .\ jLüf-j^T jfc'.j δουκιάν 
άτσ[Αάκ-κιόυσάδ ίτ. « — τήν ορεξιν 
ι3•0 jV-^l ίστιχαγ! άτσ[λάκ. «ό 
καιρός ήνοιζεν ^jJLs-î Ij_a χαβά 
άτσηλδή, «τα aVibj ήνοιζαν ^Ujl 
j.ui.^1 j\j4.jjSİ. έζχάρ σουκτ,ουφεδάρ 
όλ{Αθύσδουρ.« — £tg rö îrsAayog^.*^^ 
j^^- άτσηγά τσηκμάκ, J^i'^^j^t 
άλάργαγ^α τοηκ^άκ. 

'Ανοίκειος, ov, j^V >e γάΐρι 
λαϊκ, ι_— .1^• >c γάΐρι ['{/.ουνασίπ, 
\•^\! νά σεζά. § — είως ( έπρ. ) 
^>>-u-b» [λουνασιπετ-σίζοζε. 

'AvoiKİadtoÇjOV,^^^*!^ 
κιραγιά βιρι'λρ.ε[Αΐς, juUi^l jl-fj 
ίδζάρ όλουν(Αα(Λ7)ς. g jİaI^İ» ^\|>Γ 
κιρά ίλέ του.τούλρ',αρ.ης, ^p,^> πός. 
«§μεινεν — jiik J^y πος κάλπης. 

'Ανοικοδομηθείς, ή .^a^-^b 
πινάϊ δζεδίδ^ juj^^UjI ίνσάΐ δζεδι'δ. Άνονκοδόμητος ==_ 123 = "Ανοπλος 

Άνονκοδόμητος, ον, >έ dog τ-ής ανοίξεως j^- ^ ty\ Ί\% ^—»ja γαιρι [λουεσσες, £fjl•* γαιρι 
ρ,ουπεννά. 

Άνοικοδομ(έω)ώ, -L•.. L>juî• 

.f cr ç*\J - U;) [λουδζέδδεδεν πινά- 

ΐνσά-τεεσις ΐτ. 

'Ανοικονόμητος, ον,>->-1>>\ 

ΐρτιζαδζσήζ. § JU^fT jj-» σ ^ άν- 

' λαρ,άζ. 

Άνοικτίρμων, ov, >~=?-^ 
ρ.ερχαρετ-σίζ, lJL»s» ^ρ γάΐρι [Λου- 
τεαττίφ. 

Άνοικτόκαρδος, ov, ^jT 
Λ-*."\ γκτόνόυλόύ άτσήκ ; LiClj btX- 
κκιυσά,^^ ^^Γγκιουλέρ γτόυζλόύ, 
<uiG.)j διλσικιόυφτε. 

Ανοΐκτομμάχης, ό 'jji £*S\ 
άτσηκ γκιοζ. 

"Ανοικτός, ή, όν, ^ϊίί άτσήκ, 
î--jiİ9 [Λεφτούχ, »jUT κτόυσαδέ, 
'\İ^C [Λεκόουφ. « — οΡ χρώμα ^\ 
Kl'j άτσηκ ρένκ. «πράοΊνον — όν 
, J~»> Λο-\ άτσηκ γεσίλ. « — ■ λογα- 
ριασμός ^jU- ι_>1~>• χισάπι δζαρή. 
^ άι/Οίκτά (έπρ.) j^».Î άτσηκ, 
•jfeü\ άσικιαρέ. § (Ντκ. έπρ.) α**»Λ 
ji άτσηγά γκελ. «£«? τα ανοικτά 
^pL*-\ άτσηκοά, »jlsLİ-i άσικνχρέ. 
«παίξει εις τα ανοικτά jj^ 5 | »jü^T 
άτσηκοά όΐνίγιορ. 

"Ανοιξις, ή <<^Τ άτσ[λά, jUT 
Χ£0\σάδ, *ϊ 9 φέτχ. g (επί καιρού) 
jV- 0^\ ίλκ παχάρ, «^ J^j οάσλι 
ρεπι', jl^. J^j φάσλι παχάρ. «dV- παχάρ τσιτσεγί. «τήν ανοιξιν (έπρ.) 

OiJ'i Υ.ΐ κ ν0 ν > »->jV: d- 29 φάσλι πα- 
χαρδά. 

'Ανομβρία, ή ^>-Λ>Η γτ,αγ- 
[/.ουρσουζλούκ, ^J»* cJâ κηλλετι 
[λετάρ. 

Άνόμημα, το f^-i* j& J«s 
φι'λι γάΐρι [Λεσρού', |»^>- δζουρρ . 

'Ανομία, ή JJ^Üİİ νιζαμσηζ- 
%y\'A, £*p-}j$iA (»αρ άδέ[/,ι [νεσρουϊγέτ, 
C^'ylS (»αρ άδέμι κανονιγέτ, CâII^- 
<Çy(â [Λουγαλεφέτι κανονιγέ. 

'Ανόμοιος, ov, (j-*^ πενζέ- 
[Λεγεν, 4> L•* >ρ γάΐρι [Λουσαπίχ, j\i> 
Jilf γάΐρι ρι,ουρασίλ, t_«kİ£• f /ουχ- 
τελίφ, ^1>&» [Λουτεγαγ-γίρ. (£>:* 
(/.ουτενεβ,βή. 

Άνομοιότης, ή uU&jÇ πεν- 
(,'![/ εμεκλικ, C^L•» ^αρ άδέ[Λΐ jjcoO- 
σαπεχέτ, J.2c (»jlp άοέρ,ι τερ,σίλ, 
,_9^>•1 ίχτιλάφ, o^UT τεφαβουτ, 
3^ ©έρκ. « υπάρχει μεταξύ των 
μεγίστη — ^j\ 3 ^üp jy »£jl*> 
πέϊνλερινδέ φέρκι ά'ζή|Λ βάρδιρ. 

"Ανομος, ov, >-w»Uai νιζαρ.σήζ, 
(»Üai j\*a (Λουγα'ίρι νιζάρ., ^5-^ ^ 
γάΐρι [Λεσρού*', j^'lâ ιΐ5^*τ χηλαφι 
κανόν. «πράξθΐ^ — oî ^pj^S^^pJL.IS'^ 
-χαρεκιάτι .γάΐρι ρεσρουά. § — toc 
(έπρ.) i3j4İ jl .jyfej'^: χη^άφι κανον 
ολαράκ,ζτ j\i.jJu»Uü νιζαρ,δάν χαρίδζ. 

"Ανοπ^νος, ον, >->-^- σιλα- 
χσίζ, *.W* ^rvp γάΐρι ρ,ουσαλλάχ. 'Ανόργανος = 1 

'Ανόργανος, ov, jT ff γάϊρι 
άλή, ^j^afi jJ> γάϊρι ούζβή. 

ΆνορεΓία,ή ^1>-^\ ίστιχα- 
σηζλήκ, V-^l f•^ άδε^ι ίστι/ά. 

'Ανορθογραφία, ή ^ >•.}_»! 
ψ,λκσηζλήκ, %l j»jlp άδέρ.ι ίμλά, 
Oİjj^- σε^βιγιάτ. [ίρλασήζ. 

'Ανορθόγραφος, ό >-.Χ-α| 

Άνορθογρα<|>(έω)ώ, >0L/>\ 
J^jt ί[;λασ/)ζ γ,ιαζμ.άκ. 

Άνορθ(όω)ώ, και — ώνω, 
j^Jfe καλδτ,ρ[Αάκ, .1 »sj ρέφ' ίτ. 
ρεφ ιτ. g .1 (j-^li τεεσις ιτ. ««- 
νωρ&ώ&ηύαν αί τρίχες της κεφα- 
λής του ^j^ J9 \ βΛ ,/.χίΛ πα- 
σην^ακί κηλλάρ όρπουρδόύ. 

ΑνόρθωΟις, ή 4^.\_)(5 καλ- 
δηρ[λά^ •_*9^ ρέο'. g £>U>\ ίσλάχ, 
^~>ι-α-> τασχήχ. § Lül j U.. πινά βέ 
ίνσά. « ή — τώ?ν οικονομικών jy,\ 
ıj-^l lUIOL* ού[/.ούρι [Λ,αλιγενιν 
ίσλαχί. 

Άνόρυξις, ή >-χάφρ. 

'ΑνορνοΌ"ω,και - — τςω,.ΐ^ί». 
χάφρ ίτ. 

ΆνόοΊος, α, ον, £^ /α- 
πίς, j^.& φασίκ. 

Άνο(ίιότης, ή wiL>- χαπα- 
σέτ, jj^j οίσκ. 

Ανοίίιονργημα, το — γία, 
ή •« γκιουνάχ ^μ.» οίσκ. 

Άνοοιονργύς,ό ^ΙίΑΙ^γκιόυ- 
ναχκνάρ, ^1» φασικ. 

ΆνυΟιυνργ(έω)ώ, J-s ^ly^-i 24 = ' Ανταγωνίζομαι 

.Γιδζιράϊ οίσκ .ίτ. .Ι^Ι^,Ι^ΙΙί'γκιόυ- 
ναχκ^αρλτικ ίτ. 

"Ανοομος,ον,^-^β^κοκουσούζ. 

"Ανοοος,ον, jU^l -c-i- χαστά ολ[λαγνζν, Μ*> σάγ. g ο^•.?! ^i 
βεχΐ[Α δλ^.αγιαν. 

'ΑνοΟταίνω,^ Λ .λ£ΛΙ>-?ΙΙ» τατ- 
σηζλασδηρράκ. § (ά[χτ.) j^V^Jlk 
τατ-σηζλανρ,άκ. [λήκ. 

ΆνοΟτιά, ή jjJ^JU» τατσηζ- 

"ΑνοΟτος,ον, >->"& τατ-σηζ, 
>JJJ λεζζετ-σίζ. 

"Ανονς, ονν, jJlîp άκηλσήζ, 
ώΐ έπλεχ. 

ΆνονόΊος,ον, (Θλν.) ^jU/p 
γάϊρι (λοώή, J.' U***" >* γάϊρι δζισ- 
{Λανί. § (κν.) >JU» τατ-σήζ, >JJJ 
λεζζετ-σίζ. 

Άνο^ή, ή j\*> σάπρ, J^" τε- 
χα|Λμούλ, oJlpL•» [λουσααδέ, a^L/> 
[λουσαρκχά. 

Άνταγαπ(άω)ώ, .1 «^Ι^τε- 
χαπούπ ίτ. .1 jj'iy τεβαούδ ίτ. δ 
(πθ.) — öfiat.^ j|^».cjL* a j /,ου- 
τεχάπ-[Λουτεβάδδ 6λ. 

'Ανταγωγή, ή (N(A.)^y>j *i»la• 
ρ,ουκαπέλετεν δαβά, 4» &"* ı£\y>* δα- 
βάϊ |Λουτεκαπελέ ; jslj^l ίτιράζ. 

Άνταγωγικός,ή,όν, (Ν(/.) 
^\j^ ίτιραζή, J>Ua ^.ουκαπίλ. 

'Ανταγωνίζομαι, .iCjlâ^pı- 
καπέτ ίτ, ,\ af" lif- <Λουχασε[Λε ίτ. 
« ανταγωνιζόμενος μϋς . j Uai. aLsp 
άζαλέϊ {Αουτεζαδέ. 'Ανταγωνισμός = 1 

'Ανταγωνισμός, ό ofej ρικα- 
•πέτ,λχ"Ί*ϊ- ρουχασευέ, jUJ τεζάδ. 
• Ανταγωνιστής, b^Jj ρακήπ, 
^t^ |Αουχασή[Α, jL»:» μουτεζζάδ. 

Άνταδικ(έω)ώ, j ^-^ Âlıli» 
,| ^» ' [Λουκαπέλετεν τεαδδή βέ 
ζουλ[Α ίτ. Λ lUai' τεζαλούρ. ίτ. 

? Αντακαϊος,ό (Ζλγ.)^Ι^ηί^. 
ρερσιν παληγή. 

'Ανταλλαγή, ή 4^~r'j δεγισ^,έ, 
4İjU ΐΑουπαδελέ, J-*-^" τεπεδδούλ, 
^lyi ηβάζ, J^-^ πεδζαΐς, JjU" 
"τεπαδούλ,^υ τεατή. § (Έ^π.) 
-uiy τράνπα, 4jL» μουποώελέ. «£tc 
avra/Uaj/Tjv JfcLi. [Αουκκχέλετεν, 
U>y> ηβαζαν. « πώληοις έτι' αν- 
ταλλαγή (Νρ..) <^3 U» ~ πει (Λου- 
οαϊζά. «ή κατά χρόνον χρήβις εξ 
νπαμοιδής είναι είδος —ης L» Uj, 
jj4jL» £j» _^ 'SrV-* ζε^άνεν [/.ου- 
: χαίγέπίρ νέβι ρ,ουποώελέδιρ. 

'Αντάλλαγμα, το J^ πεδελ, 
- J*\y> ήβάζ, ^U ηγιάζ. 

Ανταλλάσσω, ıİU~r.> δεγισ- 
I μέκ, - JI^^I-JjU-OjT-^^-^jU 
.IjİjU 1 [Λουπαόελέ-τα'βιζ-τράνπα- 
τεπαδούλ-ίστιπδάλ-πεδζα'ις ίτ. « — 
ΛΪεβιν . \ νΐο jj* U jus \Α- πζΚζοάσι αε '- 
μουριγέτ ίτ. « — πραγματείας. \<^\J 
τράντΐικ_.ίτ. .1 a>û*1 aİjL» [Αουπαδε- 
λέϊ ίμτκκ' ίτ. « — έγγραφα ÎJjU 
.\ jljjl (λουπαδελεϊ έβράκ ίτ.^»1.ί 
.ϊ^Ι^Ιτεαττμ έβράκ ίτ. «ό άνταλ- 
λάοβων Jjü*»» [Αουστεπδιλ. 25 == Άνι:ανακλ(άω)ώ 

'Ανταμείβω, AcJV&^jA εδζρ 
βέ [Λουκτ,αοάτ ίχ.§ (ρ.σ.) J^'-^Y-ii/» 
Λ ζΛ^λ [Λαζ^άρ-να'ίλι [Αουκτιχφάτ ίτ. 
« άντεμείφ&η πρεπόντως^&Α ^Α"ί 
tS-jJjl λαΐκι ίλέ ρουκιαφάτ όλδού. 

ΆντάμειιΗς, ή και 'Αντα- 
μοιβή, ή j>-\ εδζρ, ^UfeS (Αου- 
κνχφάτ, ^|ju παδάς. ğ Jj, πεδέλ, 

λ, yi ήβάζ. $ vJj>-l ούδζρετ,νΐ,Ια-ίΐ^ 
^ουχασσασάτ. «δικαία — ή Oİ&Ia 
4ϊ>^ |Αουκιαφάτ λαϊκά, «νπόβχομαι 
— ^.1 vlılife^JUij βά'δι ρ.ουκιαφάτ 
ίτ. «λαμβάνω — ı)v .ji^U&i Λ** 
^αζχάρι [Αουκιαοάτ όλ.«πρό<? άν- 
ταμοιβην ;li^ (Αουκνχφατεν, "^Ιΐ* 
[Αουκαπέλετεν. 

'Ανταμώνω, (J-Cjk καβουσ- 
ράκ^^μ^^ ΐΐουλουσρ,άκ,ώΐ*^^ πιρ- 
λεσ(Αέκ 3 .Ι^^ί τελακη h-.jjLj-jjUîh 
.1 ίλτιχάκ-τεσαδούο ίτ. 

Άντάμωσις, ή ^^ κα βουσ- 
[Αά, J^" τε^ακή, Cİ3U (Αουλακάτ. 

άλλαχά ση^αρλαδήκ. 

ΆντανάκλαοΊς, ή ^JS ακς, 
^-feiii ίνικιάς. 

'Αντανακλαστικός, ή, όν, 

j^^p άκσή, ^feiii J;lâ καπίλι ίνικιάς. 
Άντανακλαοτικότης,ήο,ΙΙβ 
-,te*»l καπιλιγέτι ίνικ^άς. 
"Αντανακλαστός, ή, όν, 

uSûc* (Αουνακις, ^-_>^*» [Αα'κιούς. 
Άντανακλ(άω)ώ, .Ι^^άκς 

ίτ. .I^lsiil ίνικιάς ίτ. gj (πθ.) — Αντάξιος = 1 

ώμαι . 3 \ u Sİca μουνακις όλ. ^J** 
. 3 \ μα'κ,ιούς όλ. 
'Αντάξιος, α, ov, j ^f* 

διγκερι Ttip,JjU» μουαδήλ„_1.Γΐί μου- 
μασήλ, jj^ λα'ίκ, jj&e*- χεμκάδρ. 
«νιος — τοιούτον πατρός 4^2* ^ 
j"İjl j £"İ aj x πού μακουλέ πε- 
δερέ λαΐκ πιρ έβλάδ. 

ΆνταπαίτηοΊς,ή (Νμ.) aLLu 
^Jıl» ^ Wj£-.\ μουκαπελετεν ίστιδά* 
βέ ταλέπ. ■ 

Άν ςαπάντηοις, ή y \^>- * 1>>• 
δζεβαπά δζεβάπ, yl^- -Jj ρέδδι 
δζεβάπ. 

Άνταπόδειξις, ή (Νμ.) ^Ss> 
£j\J\ άκσινη ίσπάτ. 

Ανταποδίδω, .l^U» μουκα- 
πελέ ίτ, .1 ojW| ίαδέ ίτ. g .1 oU&i 
μουκ,ιαφάτ ίτ. 

Άνταπόδοό*ις, η ^lü μουκα- 
πιλέ, ο Μ ίαδέ. g .LılilS* μουκ^αφάτ. 

Άνϊαποδότης, b ^ü&i 3 ^>-l 
^ώ^ 5 εδζρ βέ μουκιαφάτ βιριδζί. 

'Ανταποδοτικός, ή, όν, 
( Γρμ. ) ^^bu μουτενασίπ. « — 
πρόταβις '^y^-ŞuT δζούμλεϊ δζε- 
ζαϊγέ. « — 6ννδε6μος ±>±. j^. 
χάρφι σάρτ. 

'Ανταποκρίνομαι, .\ «j>lf 
τεδζαβούπ ίτ. g (Έμπ. ) dlr^^i- 
χαπερλεσμέκ., .| .^1'£_ «uM* μου- 
χατεπέ-μουχαπερέ ίτ. g .^\ j^.«.L•» 
μουνασιπετι όλ. .^\ ^.fca, μουτε- 
νασιπ ολ, .\ J^\L• μουκαπελέ ίτ. £6 == ΆνταΟφάλεια 

Άνταπόκριό*ις, ή «j^UT τε- 
δζαβούπ. g (Έμπ.) Sj ,lit υουχα- 
περέ, <«^ί^ό^ μεκτουπλεσμέ, «U»Î£ 
μουχατεπε. g C~-b> μ,ουνασεπέτ, 
&»\λα μουαμελέ. «ό έμπορος οντος 
έχει — ttfftg με ολας τάς πόλεις 
της Ευρώπης ûj^t \> 9Jİ \ j\Ş ^ 
jjjlj^lj.ü* tx.*>4f πού τουδζά 
έβρόπασεχριλερίν δζουμλεσινδέ μου 
χαπερατί βάοδιρ. « ιδιαιτέρα — 
(εφημερίδος) «ν— oy^>- Cj\jte μ.ουχα 
περάτι χουσουσιγέ. 

'Ανταποκριτής, b ^ μουχ- 
πίρ, «^"|£λ μουκιατίπ t-»jl£• μου- 
δζαβίπ, J-l^ μουρασίλ. « — εφη- 
μερίδος ^sf-Z^f. γαζέταμουχπιρί 

Άνταπολογία,ή (Νμ.) a«M-u 
4. Us» μουδαφαάϊ μουτεκαπελέ. 

'Ava τοοτέλλω, .) »jW\ "sjblâA 
μουκαπελετεν ίαδέ ίτ. .\ U| " τε- 
ρασσούλ ίτ. 

Άνταρκτικός 7 ή.,όν,(Γεωγρ/ 
jy>. δζενουπί.« — πόλθ£ j ^ .^jlJ 
κούτπι δζενουπί. « χώραι — al eSllf, 
<vy^- μεμαλίκί δζενουπιγέ. 

ΆνταρΟία, ή J]c>.\ ίχτιλάλ, 
^Ι^λρ ήσγιάν, (»LJ κηγιάμ, jUt 
τουγ-γτ_άν, jL-s φεσάδ. 

'Αντάρτης, b^i-^ril iyrCkoCk- 
δζη, ^W άσή. 

Άνΰα^πάζοααι,ώί.^^-. ψ.Ι*» 
μουκαπέλετεν σελάρ. βιρμεκ. 

\Ανταο*φάΛ.εια,ή(Έμπ.) ι _ 5 =&- J J 
<tjj»v- ίκινοζι σιγουριτά. Άντέγγραφον = 1 

\Αντέγγραφον,το(Ν[Λ.)4»^1^ 
t^-u-» [Λουβαζαά σενεδί. 

ΆντέγκλιόΊς, ή 4>&* ^&£ 
(Τίκνχγέτι [Λουτεκαπελε. 

Αντεθνικός, ή, όν, ^Α> d» 
^ιλλέτ δουσμανή, j^>:L» t νά ιιιλ- 
λέτ-περβερ. 

ΆντείόΌγγελενς, ό (Ν[α.) 
jT$U» ν/^Ρ *ί/-^ {/.ουδδάΐ ούι/,ου[Λΐ 
μ,'ουαβ.ινί. 

Άντεκδικοϊτξ.ιαι,.^Ιί.Α^Ι ^12* 
[/.ουκαπέλετεν αχζι σάρ ίτ. 

Άντειοάγω, .1 ja>yi , JUi-l 
ίστιπδάλ βέ τα'βήζ ίτ. 

Άντενέργεια, ή J^I^JCp άκς 
ούλ-άρ,ελ. ^ 4* 1 • 1 " J^I*a ρ,ουγα'ΐρ 
ΐλουαυ,ελέ. 

"χ1ντενεργ(έω)ώ, .j4*U* J"Ua 
^'jî ρ.ουγάίρ μουαρ,ελεδέ πουλουν- 
(λάκ, .^l »»i U ρ,ανί* όλ. 

Άντεξετάζω, Λ jjJ^ ^j-id \ 
πιτ-τατπηκ τεδκικ ίτ. .14»^• ρι-ου- 
καπελέ ίτ. 

Άντεπάγο>, .1 je>\j&\ ίτιράζ 
ίτ. « — ορκον (Νμ.) .1 ^ *.jU\ 
ίαδέϊ γεριν ίτ. 

'Αντεπεξέρχομαι, ^Λτ^•^ 
καρση ασηκ^άκ/ .\ &\2α μουκαπελέ 
ίτ. $ .1 (»jac? χουδζούμ ίτ. 

-'Αντεπιοκέπτομαι,^Ι^ %jW\ 
.| ίαδεϊ ζιγιαρέτ ίτ. ,\ Oj,^ %jW\ 
ίαδέϊ βίζιτα ίτ. 

'ΑντεπίοκειΙτις,ή ^o^j^Vl ' ια_ 
δέϊ ζιγιαρέτ,*^ j*Oj\c1 ίαδέϊ βίζιτα. 27 = 'Αντί Άντεπιοτέλλω, .l<i-l^ μου- 
ρασελέ ίτ. .| tJ fe- μουχαπερέ ίτ. 
«δ άντετίίύτέλλων jte- μ.Όυγαπίρ, 
J£- υ,ουνπίρ. « ά^τεπκΐΊΓέ'λλοι/ fi£- 
λοξ Φίλ. Συλλόγου ιΐΙ'Ό* *!«*•>. j 
^»jte ^La*l π ip δζεμιγέτι ίλ[/Λ- 
γενιν άζάϊ μουχαπερεσί. 

Άνοεπί τρόπος, b (Νμ.) ^1^ 
,_$£ βασίϊ σανί, ^tii ναζίρ. 

Άντεραοτής, ό J»\ ένγκέλ, 
^^j ρακήπ. 

Άντερώτηο'ις,ή JÎLT τεσαϊ'λ. 

Άντενεργετ(έω)ώ, cjU 4 U* 
.1 ^,L-s-\ j μουκαπέλετεν λούτο ου 
ίχσάν ίτ. 

Άντέφεόις, ή (Νμ.)όί^ β^ 
jtu:-\ δίγκερ ταραφιν ίστιναόί. 

Άνδέχω, ,5*^» δαγιανμάκ, 
,\ C^U» μουκαβεμέτ ίτ. g ul£*- 
τσεκμέκ, .\ J^s* τεχαμμούλ ίτ. « — 
gfcg το^§ κόπους .\ İ \ J J. a^.j ζαχ- 
ι/ετέ τεχαμμούλ ίτ. 

'Αντηλιά, ή ^J» ''L^ ^^Λ 
ivr /ιάσι ζιγ^άϊ σέμς. 

Άντηρίς,ή(Άρχτ.) 'Jjj διρέκι,. 

Άντήχηοις, ή ^* ακς, ^ 
τηνίν. 

Άντηχητικός, ή, όν, ^fU 
ακίς, JU'\ i jgL• τηνιν-ένδάζ. 

'Avîn^(£a>)ö>,dU^jCl ^^Cp άκς 
ίτδιρμέκ, . 3 \ JUM ^55» - j\*\ ^ 
την ιν ένδάζ-άκς ένδάζ ολ. 

'Αντί, (ΠρΟ.) λ^ γερινέ, λ: λ Ο• 
(/ουκαμινά,^ΙΙΐΛ μουκαπίλ, Vj. πέ- Άντιαλκαλικος = 1 

δελεν, jj^l ίτσούν. aslg — πολλών 
j a^j, öj>y>. τσογούν γερινέ πίρ. 
«τρείς άν%•' ενός ^s^^jiSj ^ l f l 
γεοινέ ουτσ. « dbg 6b άντ' έμοϋ 
j3 υ** oj-^l f\ ^ εν '{* ίτσουν σέν 
βέρ. $ (εν συνθέσει) ^jfe κκρσή. 
«αντί — ποοοξ <& ,/OjuÎ.jI* καρση- 
δακι γ^ακά, 4i ^jfe καρση γ^ακά.' 
§ jj,Ç πενζέρ, 4ıLî* [Λουσαπιχ, jı Ua* 
(Λουταπίκ . « άντ/ — τντίον ş lL»<Ju»l 
<lıjy^ άσληνά μουταπηκ σουρέτ. 
§ Jıli» [Λουκαπίλ, ^Uil πιλ j /,ου- 
καπελέ . « άνχι — άίδωμ,ι uU , j 4» &!» 
πίλ-[λουκ<κπελέ βιρρ,έκ. 

Άντιαλκαλικός, ή, όν, 
(Χμ .) iIjjLI jL^u» [λουζάδδι κιλβι- 
γέτ. ! 

Άντιάς, ή και μ,λστ. πλ. cet 
άντιάδες (Ι) j^J λέβζ. 

Άντιαίίθματικός,ή, όν, (Ι) 
^ı$U jUa* [λουζάοδι δάίπούγο. 

'Αντιβαίνω, .1 ^jS τεαρρουζ 
ίτ. .lOall* ρ,ουχαλεφέτ ÎT.g-^İlUt 

" ** ύΛ Λ " -Τ ^» V °MXi? c V 6 Ş " (λουγκϊρ- 
[Αουπαγιν όλ. « τοϋτο αντιβαίνει 
elg τόν όρ&6ν λόγο ν - Ju, 4i» y 
jJ>\\* που άκηλά [ΛΟυγαΐρ-ρ,ουπκ- 
γίνδιρ. « αντιβαίνει sig τον νόμ,ον 
jOaÜü j jyle ^, U• [/.ουναϊρι κκνόν 
βέ νιζά|λδιρ. 

Άνττβαότ? εία, ή -c-UJucJ^ 
J-Jly βεκιαλέτι σαλτανάτ-κηραλι- 
γ^ετ, OjL»| άμαρέτ. « ή — rijg ^Ζ- 
γνπτον ^^, C^yxJ~ χητηβιγέτ 28 = Αντιγράφω 

αισφ.«ή. — Tîyg Τννιδος J^UÎ^j/ 
τουνις άμαρετι. 

Άντιβαιίιλενς, ό jjfj J\J 
κηράλ βεκιλί. «<5 — τ% Αίγνπτου 
yj^- χνιδηβ. «ό — rrçe Tvvıdoç ^\ 
άΐλίρ. [τηνίν έντάζ όλ. 

Άντι(ίο(άω)ώ, .^l jlo^ ^3 

Άντι6οηθ(έω)ώ, jf„*J» ^jU* 
.1 OİjLm μ'ουκαπέλετεν γιοφδήα 
βέ |λουαβενέτ ίτ. 

Άντιγραφει/ς, ό oijli*- Ojj-» 
σουρέτι τσηκαράν, j- U νεσάχ, ,^»~* 
{Λουπεγ-γιζ. 

'Αντιγραφή, ή -u^lâ*». «jjj*> 
σουοέτ τσηκαρμά, Jö^" τεπγιζ, 
£-LI:-.\ ίστινσάχ, t-L'^'I ίντισάχ. 

Άντίγραφον, τό Z>j^> σου- 
ρέτ, oy κοπιά, ^,^ μ,ουπεγ-γέζ, 
Λ*ί- : νουσχά. «ö,tt άκρ^βε^ — τω 
πρωτοτυπώ j.ü>lk» 4jJ^\ Ojy•" ^l 
Γσπου σουρέτ άσληνά [/,ουταπήκδιρ. 
«— ΰνμβολαίον Jj_^-» iİL'^Iî'aSjIL» 
(Λουκαβελεναρ,ενιν σουρετι. «ακριβή 
— -Ksz^ lij^ σουρέτι σαχηχά. 

'Αντιγράφω, J-jli^- ^^-^ 
άΐνΐ-σουρέτ τσηκαρ^άκ, £ΐ\ Zjjy* 
σουρέτ άλιχάκ, ^^- a;»U πεν^αζά 
τσεκ[Λέκ, Λ^^ΓτεπγΙζ ίτ. -£- LX'\ 
.i ^-L-îi-l ίντισάχ-ίστινσάχ ίτ.« — 
πιύτώς ^^\α*>. Cjjy^^y^aA [/.ουτα- 
πηκ σουρέτ τσηκαρμάκ. α άντε- 
γράφη λέζιν προς λε%ιν <«&. *J6 
jj£i^\ ^L-I^-l κελε^έ - πέ - κελερ,έ 
ίστινσάχ ίδιλρ.''σ^ιρ. Άντιδείκνυμι = 129 = Άντικαθίοτημι Άνϊΐδείκννηι, και — νύω, 

. Ι ZjI?\ /£<&>■ ακσινι ίσπάτ ίτ. 
Αντιδημοκρατικός, ο-* 1 "•' 

C^j^-fjcT δόυσαάνι οζε|λχουριγέτ, 
jUljl jjjCuj-r*? δζε[Λχουριγέτ- 
περβέο ολρ,κγ^αν. 
.'Αντιδιαοτο^ή,ή^ι^βΓτεφρίκ. 
.'Αντιδικία, ή (N[j.) c*^^• 
χουσου|/.έτ ; Cv(»^»>-4^.jr τεβεδζδζουγ ι 
χουσουρετ. 

'Αντίδικος, ό και ή (Ν[λ. V^ 
χασυ. (_j J» ,^ο οιγκεο ταραο. « ο 
ενάγων είναι — τον εναγομένου καί 
δ εναγόμενος — του ενάγοντος 

jXx" as - ο^ο^α «Λουόόαϊ, [λουόδάϊ άλεϊ- 
νιν/ασρ.η βε [ΛΟυδδάΐάΧέΐχ ρ,ουδδαΐ- 
νίν χασ[Α7]διρ• § '(πλ.) ot αντίδικοι 
^J* ταραφεΐν, .j-* - **" χασρΐν, 
^^Ut* [Αουτεχασιμέϊν. 

"Αντίδοτον, το (Φρ[/,.)-.Λώ* 
[Λου,αόοι σερ,^Λ, jAj jI πκ) ^ ε /ρ• 

Άντίδραοις,ή (Φσ.) J^' ^ 
Κκς ούλ-ά^έλ^ΐΛίβίτεαμούλ. ^CaJl•*• 
■ουχαλεοέτ. 

\ 'Αντιδραστικός, ή, όν,(Φσ.) 
U UU^» |Λουτεα[λίλ. 

κΆντιδωρεά,ήΑΛ^^Λΐ^ΙϊΗπίλ 
Λουκαπελέ ίδιλέν χιπε, ^j^ ήβάζ. 
^•Άντίδωρον, το j,,^ ήβάζ, 
Ja. πεδέλ, Oİ&* [λουκιαοάτ. § 
(Έκκλ.) jj— ^ j\.* νάν ,αουκαδδες. 

Άντιδωρ ( έο ) oiruuı, j^^e 
Üajî ήβάζ βιρ[λέκ. 'Αντιεμετικός, ή, όν, (Φρ[>->•) 
*j 4Ίβ κατίϊ κάΐ. 

'Αντιζηλία, ή Cıfej ρεκαπέτ. 
$ α~>- χάσδ, 4.İ-P γ.ηπτά. 

'Αντίζηλος, ov, J$M ένγκέλ, 
ı_^jj ρακηπ. g j_j~>- χασουο, 
jiT-üîJi γηπτα-κές. 

Άντιθάλαμος, b ^^l ^sL•• 
[Λουσαφηρ όόασή, ^aIjjİ ^-α-" τε- 
νεοοούς όδασή, £\£\yi διβανγανέ, 

--4jaj\ joU [Λαπεϊν όόασή. 

ΆνϊίθεοΊς, ή Οα^ ζηδδιγέτ, 
jLai' τεζάδδ, Ο•)^ [Λουχκλεφε'ΐ, 
^J^-l iyrılao, j\Z τεγαγ-γιούρ. 
§ (Ρτρ.) j\a>-VI «*>- δζέ|/.' ούλ-έδζ- 
δάδ, λ.^" τερδιδ. « — ιδεών ^J"İzi-\ 
jfclM ίχτιλάφι έφκιάρ jlslil ^Ur τε- 
γ αγγούρι έοκιάρ. 

'Αντίθετος, ον, -χ•^ ζήδδ, jL* 
[7ουζάδδ, jUai» ρ.ουτεζάδδ, j^JCp 
άκσί, tj-f** {Λα'κιρυς,^^:* μουνζ'- 
κίς, ^î-jlâ καρσή, ^\*α {/.ουγαγ-γι'ρ, 
Jjli» [Λουκαπίλ, jJl^ [Λουχαλιφ, 
ı_aİL** ρ,ουτε-/αλί(ρ. « — τήν γνώ- 
μην g\)\ jJlit [Λουχαλιφ ούρ-ρεΐ. 
« εχουΰιν άντί&ετα φρονήματα 

λαρή πΐρ πιρλερινέ [;ουτεχαλίοδιρ. 
« — έτως (^iızo.) u S*i\t πιλ-κκς, <:-."# 
τερσινέ, alSp άκσινε. 

Άντικαθίοτημι και — ό*τώ, 
^jS λ^^ ^'Η•» 6ιγκερΙν γεοινέ κο- 
^άκ, •\ ils καΐ(Λ ίτ. ^ ,\ Cİ^^ βε- 
κιαλέτ ίτ. § (άρ.τ.) .^\ ^fe λ^^, γε- 

9 Άντικαταλλαγη = 130 Αντίκρυσμα ρινέ καψ, 6λ. *i)k.x\ <»&1 ίκα[/.έ ί- 
οιλίλέχ. 

Άντικαταλλαγή, ν) 4jU 
[Αουπαδελέ, U*y τράνπα. $ (Έυ.π.) 
J^ru» σάρφ, ^«l^rv» σαραοληκ. 

Άντικατάστασις, ή JlJui~\ 
ίστιποάλ, ι^,^" τκ'βήζ, ._««ai -Cj, 
4*fel ^ γερινέ νάσπ ου ίκα^έ. 

'Αντικαταστάτης, ο 1 »1ΐ»« , 1β 
καΐ|Λ[Λακάρ , J^j βεκίλ. 

'Αντικαταστατός, ή, όν, 
j«L -cJjl Jljui-l ίστιπδάλ όλουνά 
πιλούρ. § (ούσ.) τό —öv (Ν[α.) 
Jt» [Αίσλι. 

Άντικατοπτρισμός,ο (Φσ.) jr σεραπ. Άντίκειμαι, .^ί jJJlso-JjlfcA 
αουτεκαπ1λ-[Λουτεναζγιρ ολ. $ J^yî 
.\ τεαρρούζ ίτ. .1 CiH^-^vl^ilc [Αου- 
{χ,αναάτ- [Αουχαλεφέτ ίτ. _^U*_j^ 
.^\ L-ü 1^ ζήόδ - [Αουγαγ-γιρ - αουχα- 
λια 6λ. « αντίκεινται άλλήλοις 
Λ -U? τεγαγ-γτούρ ίτ. «αντίκειται 
εις τους νόμους j*j\}» £\*\& S jg\£ 
καβανιν βέ νιζαρ.ατά[.Αθυγαγ-γίρδ&ρ. 

'Αντικειμενικός, ή, όν, 
^jU [Ααδδή. § — &ç (έπρ.) İjU 
ρ,άδδετεν. [-{Ααδδιγέτ. 

Άντικειμενικότης, ή CjjU 

'Αντικείμενος, η,ον, Jî>J& 
καρση, J> vöz« [/.ουτεκαπιλ^- jI*\za 
{Αουτεναζήρ. § j^ ζήδδ, ^_«1ΐ£ [Αου- 
χαλίφ, j,_Ua υουγαγ-γίρ. ğ (ούσ.) 
το — ov ^î, çit, νΐ^Λ,Γ κεϊοιγέτ, »jU [Λαδδέ, ^ey-a?- χουσούς. ^(Γρ 
jy^ χαπέρ. «το — ov trçg οιαφοραίζ 
4. <pjb» ρ,ουναζαά-πίχ . «το άντι- 
κείμενον τϋς αγωγής α, \cj* [Αου| 
όαα-πιγ. 

Άντίκλειθρον, το καΐ Άν- 
τικλείς, ή jUi-t'l a*j\ 3 \ ούΐδουρ^ 
υά άναχτάρ, jt>-ltl a>-U σαχ 
άνα^τάρ. 

'Αντίκλητος, ον, (Ν[α.)4* 
&jy>\A {Αουαμελέ [;εε|Αουρού, 
βεκίλ. 

'Αντικοινωνικός, ή, όν, 
^U* 4.λλ\λ «îU* μενχψϊ ά(λεγέ |Αου- 
γαγ-γίρ. 

Άντίκρονσις, ή «μ δέο'. 

'Αντικρούω, .1 >oj δέο' ίτ. 

'Αντικρύ, (Έπρ.) JLJ& καρ- 
ση, -UjIL» [Αουκαπελετεν, :iil£ jaod- 
χάζατεν. « — αντίκρυ ^.j \âi ^Ji 
κο&ρση-πέ-καρσή, )j)j ρού-πε-ρου. 

Άντικρνζω, ^^Lijlâ καρση- 
λαρ-άκ, .) (JjLaJ τεσαδούφ ίτ. 

Άντικρννός, ή, όν, ^Jâ 
καρσή, J»U» (Αουκαπίλ. 

"Αντικρνς, ( Έπρ. ) j^^jJ» 
4^^1> δογρουδάν δογρουγιά.^ ^Ji 

καρσή. § »jfeüî άσικιαρέ, jj^-ı 

• / "• "-. . - Υ 

πισπιτουν, *λ*β>• -/ακηκατεν. «εί- 
ναι — ψεϋδος jjİty Âijâ».- jyxj 
πίσπιτουν - χα.κήκκτεν γ_ιαλάνδιρ. 

'Αντίκρυσμα, το ^3^^ κχ ?" 
σηλήκ, 4<1" (λουκαπελέ, J»ü7 τε- 
καπουλ. ^ iJjL»T τεσαοδούο. " Άντικρνοτδς = 131 = 

'Αντικριστός, ή, όν, JöLijts 
καοσηληκλή, Js l£> μουτεκαπίλ. 

'Αντίκτυπος, 4•.^-*» **■*"» ^α- 
δείλέϊ [λουκα.πελέ, >%* τεεσίρ. 

Άντιλάληηα, το \λ^> u Jği\ 
ίνίΥ,χχσι σεδά. 

Άντιλαλ(έω)ώ, .1 \j^ u Xi> 
&.Y.GI azboc Ίτ. 

Άντιλαηβάνω, ,^αϊ &L& \ 
π!λ-[Λθυκζπελέ άλ[λάκ, λΙ,Τ Jj, πε- 
δέλ άλμάκ.^ (|Ασ. ) — ofiai^jl? του- 
τ^.άκ, ^jfe καπαάκ, .1 '^^-^Λ^-Ι 
»σάς-χησς ίτ. .1 JI^jI ίδράκ ίτ. 

'Αντιλέγω, dUij- j_^ «ö^U- ν.ή- 
λαοινά σοζ σοϊλε{λέκ, ^>l Jt»l-<I^1 Γ* 
.1 αουχαλεοέτ-ίτιοάζ ίτ. «αγαπά 
ν' άντιλέγΐ] J3 ^ 3 ^ J"U>|J^p( ίτιρα- 
ζατι σεβίγιρρ. « ό όντιλδ^ων λ, j^, 
(Λουτερρι'ζ. 

'Αντιληπτικός, ή, όν, Jj'lâ 
j*L-»-l καπίλι Ίγαάς. § (ούσ.)τό — öV (Λγκ.) s?^lı : ^ ζάπτ ου φεχι,Λ, 
Jljji ίδράκ, β Λ^-\ fr »y κουββέϊ ά/ιζέ, 
^"jIju» '»jâ κουββέί ρ,ουδαρεκέ. 
&'Αντιλήπτωρ,ό ^L χαρ, j**• 
μουϊν, ^-,^Ιι' νασήρ. ğ ^.^ βασή. 
1'Αντιλογία, η «dtij« λ^> ζηδδ 
σοΐλεμΙ, Ja\^\ ίτιράζ. ^ 4_©jL•* 
μουναζχά. ^ (Νμ.) j^^* τενακούζ. 
§ (Ρτρ.) jU." τεζάδδ, jj^â Jtâ\^ 
τενκκούζι καβλέϊν. [τενακουζί. 
• Άντιλογικός, ή, όν, ^ib" 
;' 'Αντιλόπη, ή (Ζλγ.) ^j/^ljU 
γιαπάν όκιουζού, Jr> γαζάλ. Άντιηόνιον 

Άντίλιττρον, το 4,jâ φιδγέ, 
■jUı "Ά, 09 ©ιδγεϊ νεδζάτ. 

'Αντιμάχομαι, .1 4,^1* 4» UH 
πιλ-μουκαπελέ μουχαρεπέ ίτ. <_>^1ί£ 
• Ιτεχαρούπ ÎT.g.jl^jU. μουαρίζόλ, 
§._jU->_jtJÎlli*• μουχαλίφ βέ ζήδδ όλ. 

'Αντίπαρος, ov, yjU-» μου- 
τεχαρίπ, ^y-j δόυσμάν. 

Άντιμέμφομαι,.Ι ~Ζ: 9 ^»^\Ά\, 
πϊλ-μουκαπελε σέππ ου σέτμ ιτ. 

Άντιμεταβολή, ή J.U. J,ju 
τεποΐλί υ.ουκοίπιλ. 

Άνημετάθεοις, ή(Γρμ.) Jjju 
JıUx» τεποιλί οοΟτεκαχίλ. 

Αν :ιμετάοταόΊς,ή>- ^Çmj^İT 
τακοημ ου τεεχίρ. 

'Αντιμετωπίζω, j^^Lijls καρ- 
σηλαμακ, .^1 5j1 jj ρού-Λέ-ρού όλ. Χκέ< (ρχ ιτ. .| «Vo-b* μουοα- δζεχέ /τ. 

'Αντιμέτωπος, ov, &>j\â> Jîjö 
ίβ 3 \ καρση-πέ-κζρσή όλάν, 3j 3J 
ρού-πέ-ρού 4>-lj=s μουτεβαδζίχ. 

Άντιμη^ανει/ομαι, 4**• 4• UJLU 
-Ι ^J 4.-f--J j πιλ-μουκαπελέ χηλέ 
βέ δεσισέ τέρτίά ίτ. 

Άντιμικρόβιον, το (Ι) tib. 
ι_>»Χλ ιχουτλίοι υικοοπ. 

Άντιηιοθία, ή ^,l»ls^ ρ.ουκια- 
οάτ, ^,y> ήβάζ, 0^>•| ούδζρετ. 

ΆντΐΜθλι/ο*ηατικός, ή, όν, 
(Ι) (3-j^ Ojip ούφουνετέ καρση, 
,j"v jUa* ρουζάδδι νετν. 

Α\τ6ηόνιον,τό('0ρκτ.) gu»\j 'Αντιμωλία 132 = ΆντιπαράοτασΊς _1U» ραστικ τασή, θ3*?'~\ άντιμον. 

Αντιμωλία, ή (Nja.) VrV 
μουβαδζεχέ, C^aU^ βεδζαχιχέτ. 
«κατ' — tav Vr^V πίλ-ρουβαδζε- 
/έ, UU-3 βεδζάχεν. « άπόφαβίς 
εκδο&εϊβα κατ' — ίαν j\j t ^}Ul 
^Uj ιλιά[Λ για καράρι βεδζαχί. 
«διαδικαβία κατ' — ίαν <jbU ^λΓΊ^• 
μουχακερ.έΐ βεδζαγιγέ. 

Άντιναναο^ος, ό(Ντκ. ) <ύ js£ 
^S-ljl .//'παχριγέ ρ.ιρ λιβασί, J^y 
J\>»Î κοντρ άμιράλ. 

'Αντινομία, ή (Nj/..)ffc£.l «i^U 
[λουπαγενέτι άχκτάμ, 0;'^ ^j*^" 
τενακούζι καβανίν, j^'lâ jliJ τε- 
ζάδδι κανόν. 

Άντίνοος, b (Άστρ.) ^\y\ y 
vl[Ap ούλ-βακή'• 

ΙΑντίνωτος, ov, £ j» Zjj*> 
σίρτ σιρτά. 

-'Αντίξοος, ον, J^Ji καρσή, 
( ^jCe άκσή, cjİIJ£ {Λουχαλίο. 

Άντιοδονταλγικός, ή, όν, 
(Ι) jU-.\ Ι| jLa* [χου'ζάδδι έλέ|Μ 
εσνάν. [πρόυγέ. 

Άντίον, το (Β[Λχ.) ^^Γκίόυ- 

Άντιπάθεΐα,ή £İ>=*I (»jip άδεμι 
ί[Ατιζάδζ, ^jİj' νεφρέτ, yb" τενα- 
οούρ, jjjâb. {Λουναφερέτ, »\jZz~\ 
ΐστικράχ. g ^, πούγζ, C^^^i- 
χουσουμ,έτ. 

'Αντιπαθής, ες, ^ 1>^\ *.αρ 
άδη[Λ ούλ-ΐ[Λτιζάδζ 7 »jZz~* μουσ- 
τεκρίχ, ^fc> (/ουτενεφίο. 'Αντιπαθητικός, ή, όν, jy^ 

ιχενοούρ, j^ ζήδδ. 
Άντιπαθ(έω),.\^\ _y UT- ν^^Λ 
Λ •\jZz~\- νεορέτ-τεναοουο-ί/ράγ? ya>• _ . jÎAai που 1 r* ιστικραχ ίτ. 3 .1 «- > 
-χουσουρ,έτ ίτ. 

Άντιπαλαίω, Jj-'îljU τσαπαΐ 
λα[χάκ, ^jiljjU δαβρανμάκ, _jl^ 

[λουδαοαά - [Αουκαβε[Αετ - [Αουσα 
ραάτ ίτ. 

'Αντίπαλος, ov, ^Jj ρακηιΐ 
^- χχστ,\ι., ^ μουχασημ, «JİÖ 
μουχαλίφ, jL^ μουτεζάδδ, ,^ 2 - 
οουσμαν. 

'Αντιπαραβάλλω, j^k^tf 
.1 «Uolw_ μουκ?πελέ-τατπηκ-μου- 
καγεσέ ίτ.'Ίδε καΐ Αντιπαραθέτω 

Άντ&παραβολή, ή 4>ΐύ μου- 
καπελε, ,J*k τατπήκ, «ujU* μου- 
καγεσε. « — έγγραφων £\ J} \ ^j* 
τατπηκι έβράκ, ^_,\ &U, μουκα• 
πελέϊ έβοάκ. " 

Άντ&παράθεαις, η Vr*> 
μουβαδζεχέ, ^fc. ρουκαπελέ. 

'Αντιπαραθέτω, uu^jalj 
γΐόυζλεσδιρμέκ, .| ^^ ρού-πε-ροι 
ιτ • 3*J^? ^Vr^J* ρουβαδζεγεγ 
τσηκαρμάκ. "Ιδε και Άντιπαοα 
βάλλω. 

Άντίπαράκειμαι, ^j\m^.j 
. } \ Δ\ 3 καρση-πέ-/αρση βακη* όλ 

ΆντιπαράοταοΊς, ή (Nu 
Vr^J* [λουβαδζεχέ. Άντιπαράτιιξις == 1 

Άντιπαράταξις,ή j^jû τεαρ- 
ρούζ. § (Στρ.) V^ «-*"* σι *(ρι 
"/άρπ, cj^p- >— ^"J* τερτίπι yapıt. 

Άντιπαρατάοοω, «c-j ui-^ 
ul»j,Jk"_l σάο-πεστέ ίτ6ιρ[λέκ. 

Άντιπαρατίθημι, .\ «^Ua 
ΗΒυκαπελέ ίτ. cUa^ju-I ^>j Ρ°^~ 
πε-οού ίτδιρμέκ. 

Άντιπαρέρ^ομαι, dAü;» <_.jC 
γκετσούπ γκιτμέκ. 

Άντιπεπονθός,το (N[a.)Âİiİ2* 

-«41α U» J2U; μουκαπελέϊ πιλ-μισλ 
μουζμελεσί, ,^Ι**» κησάς. 

Άντιπέμπω, cU»jj<* ^Γ^^ΓγκερΙ 
γκιονόερΛεκ, . | e j\c\ ίαδέ ίτ. 

Άντίπεραν, ( Έπρ. ) J^J& 
•/αρσή. «ή ■*— οχ&η 4İ, ^jfe *<*ρ- 
£η γνκκά. 

Άντιπερςοπαο^ιός, ό 4_<*U 
σαπαά, (Jü^-aT τασρήφ. § (^ τ Ρ•) 
I^^îJ JaJir ταγλίτι τεαρρουζή,^^»" 
JU>- τεαρρούζι οζαλή.§ (Ι) <J\s*a>\ 
ίνσιράο, (_«ν^ τασρηφ. 

**Αντιπεριοϊπ(άω)ώ, J*^^ 
«πδηρμάκ, .1 JLitl 1 • ίσγάλ ίτ. 
jcjdli- σασηρτμάκ. 

Αντίποδες, οι (Γεωγρ.) Ji&a 
a|ju"İİ| μουτεκαπιλ ούλ-εκδά^ . « οί 
— τής Γαλλίας Jj Ua i^^ki 4.4„j\y 
Jî_ja j'Üjl οράνσαγνζ κάτρεν μαυ- 
καπιλ όλκν υεβαν.η• 

Άντιποίηοιο, ή (Νμ.) \cju 
ΐρ.ουδκά, ι 3ΐ«Α-*\ ^jfii δαβάϊ ίσνιγ- 
κάκ, 33 =Άντιπροοκνν(έω)ώ 

Άντί«οινον, το \y>. δζεζά, 
Cj\'j^t μουδζαζάτ, ^LJ κησάς, 
C>jj οιγέτ. 

Άντι«οι(έω)ώ, lürl^lâtt πίλ- 
μουκαπελέ ίτμέκ. ğ ([>•<?.) — οϋμαι 
τίνος cUt^l JU μάλ ίδινμέκ, y \α\ 
.1 >_Α-1» ίδια βέ ταλέχ ίτ. ■ *. jLs 
j^^^te ζαπτά καλκησμάκ. 

Αντιπολιτεύομαι, .jl oüli* 
μου^αλιφ όλ. .içilin μουχαλεφέτ 
ίτ. « ό αντιπολιτευόμενος j&%. 
χιλαογκίρ. «ή μερϊς των — μένων 
^Jİl^ ,Jjİ3 ταγκοί μ.ουχαλι©ίν, 
j\_^» j\j&%- χιλαογκιράν ταραοί. 

Άντιπολίτενόις, ή C-iJL**• 
ρΌυχαλεφετ.^ (Πολ.) dJ>Ci}U- χι- 
λαογκιρλίκ. g ^l^O^Li χιλαφ- 
γκιράν. 

Άντίπονς, ό και ή σνβ. είς 
τον πλ. Γόε 'Αντίποδες. 

Άντίπραξις, ύ\ v2-*ılr μουμα- 
ναάτ, CiJl^• αουχαλαοετ. 

Άντιπράττω, .1 c*; \: μουμα- 
ναάτ Ίτ. .1 «I^iHit μουχαλεφέτ ίτ. 
.1 J^«»" τεαρρούζ ίτ. ,\ Oa^Ua μ,ου- 
καβεμ.έτ ίτ. 

Άντιπροεδρεία,ή jJfc'j.l— . \>J 
ριγνχσέτ βεκ,ιαλετί, *JıT C— t^ ρι- 
γ_ιασέτι σανιγέ. 

Άντιπρόεδοος, ό (^^j Ji^ 
βεκίλι ρεις, j"l* ^j ρε'ίσι σανί. 

Άντιπρόπερίίν, ( Έπρ. ) Uj 
<c« _y ^\ δαχά ο πιρ'σενέ. 

Άντιπρο(ίκνν(έω)ώ5 4;^ 'Αντιπροσωπεία = 134 = Άντιστοιχ(έω)ώ CL>j ^ (»^L•-. πιλ - [Αουκαπελέ σελά{Λ 
βιρρ.Ικ. 
'Αντιπροσωπεία, ή £α\£ νι- 

γιαπέτ, Oİfc'j βεκιαλέτ. «ή — τοΰ 
ε&νους ^"^ vli» (Λίλλέτ βουκε- 
λασί, jC^**» .1~jîa χ*γετι ρ,ε'πουσάν. 

'Αντιπρόσωπος, b J-vfj βε- 
κίλ. « — rot) ε&νονς Cjj**» \j- έ- 
πους. « ή βουλή των — ων j\f^«* 
,_^ΐ£ ρ,ε'πουσάν [Λέ^ζλιίτι-, jIÎ^jwC~îa 
χιγέτι με'πουσάν. 

Άντιπρότασις, ή ^Vj^i ίτι- 
ράζ. α α£ έγγραφοι — 6εΐζ L^'İ 
->^.\j>- λοά'χάϊ δζεβαπίγε. 

'Αντιπροτείνω, .1 t_i-JSÎ ^χ^ 
ζηδδηνΐ τε/λΐΰ ίτ. .\ c_eJS^" ,fl. lâll. 
πίλ-ι^ουκζπελέ τεκλιο ίτ. 

ΆντίπροχθεΓ,(Έπρ.).^ j 3 j 
j^SVjl οόύν δεγίλ ότέ γκιούν. 

Άντιπρύτανις,ό ^jl^» j^Aİljb 
,^ν'ΐΓ δάλ-ούλ-οουνουν μουδίρι σα- 
ν t σι, JjU* (j-^j jyiîljlj όαλ-ούλ- 
φουνούν ρ ει ς [.Λουαβινί. 

'Αντιπυρετικός• ή, όν, (J) 
Ι?- fislâ κατί'ί χρυμ,ρ,ά, ^ .jb δα- 
öü χουΐΑίιά. 

Άντιπιτρίνη, ή(Φρρ-.) L >jji>'\ 
άντιπιοι'ν. 

Άντίρρησις, ή j«ljr^l ίτιράζ. 

'Αντιρρητικός, ή, όν, ^\>ρ1 
ίτιραζί. 

'Αντίρροπος, ov, jjjK ^L- λ 
αοϋσαβι πιλ-βέζν. $ (ούσ.) τό — ov 
iÎV'j δενκ, jjlj* μουβαζίν. Ά-ντιοηκωαα, το d."j δέν> 
^Ji-jfe καρσηλήκ. 
'Αντισηπτικός, ή, όν, (" 

ji»u\ .s\j δα<ρι ούτ-τεαζροούν. « — i 
μέθοδος ^ i,j|j J^ -Ί ούσούλι δα 
©ιάϊ τεαοοούν. 

Άντίσκιοι, οί (Άστρ.) J>L£ 
Jü) i [ΑουτεκαπΙλ-"ούζ-ζήλλ . 

Ά-'-τίσπασις, ή (Ι) J\j^n\ ίν 
σιοάο. 

Άντισπασμαδικός, ή, όν, 
(Ι) ^'-ώ jUî* ρ.ουζάδδι τεσεννούδζ 

'Αντισταθμίζω, &£> *ı*j\< 
αουβαζε^εδέ τουτμάκ, .1 dl'j δένκ 
ίτ. Λ J^U J*J^\ ίτιδάλ χασιλ ίτ, 
.1 .>UaA {Αουζάδδ hr.Q.)\ Ja. πεοέλ 
όλ. •Ι Je^i" τα'βΐζ ίτ•. « το κβο 
doç αντισταθμίζει την ζημίαί 
jjl^ljj. •j^jfe' κ 2^-Ρ ζαραρά πεδέλ 
ολουρ. [ ςενε 

Άντιστάθηισις, *j\ja ρ.ουβα- 

1 Αντιστάθμισμα, το jLijl* 
καρσηλήκ, Ja. πεδέλ, ^^ ήβάζ. 

Άντίστασις, ή «l^lö* »λουκα- 
βερ-έτ, ,ώ^Λ τεαρρούζ, «uH* [Λου• 
χαλεοέτ, .JJÜ& τεχαλλουο, C 5 Jk — Λ 
τεσαδδή. ['«,'«! 

Άντιστέκοιιαι, Γδε Άνθίσται 

'Αντίστοιχος, ov, J>U=a ρου 
τεκαπιλ, &'j\f* υουτεβαζη, jü\x 
{Λουτεναζιρ. g ^-lu* υ.ουτενασίπ 
£\*:α [Λουτεαλληκ, 4,LiA ιχο'.σαπί^ 

Άντιστοιχ( έω )ώ, - ^,-L•: 
. } \ Jilfc*- JjUa-^jIjSİ ρ.ουτενασίπ Άντιοτρατενοηαι — i 

αουτεβαζή - (Λουαδιλ - [Λουτεκαπιλ 
όλ. 3 .j\ ^e-L*- ü* 1 " τεαλλουκη-τε- 
νασουπι όλ. 

'Αντιστρατεύομαι, jCp ^Ull 
cAy » yL« t_>jA,\ *^>- πιλ-ρ.ουκαπελε 
άσκέρ δζέ|Λ* ίδούπ σεφερέ γκιτμ,έκ. 
§ .1 ili) &• _ λ, ^*Γ τεαρρούζ-ρουχα- 
λεοέτ ίτ. 

Άντιοτράτηγος, ό (Στρ.) 

&J ? ε Ρ ι ' κ • 
*Αντι<ΐτρατοπεδει}ω 9 .α:«^2.^(β 

Λέ^ΐ καρσησηνδά κονρ.άκ, »xjt^j^ 
•\ j\j f 1 **" *-**"* πισκιαγηνδά νάσπι 
χηγ,ιά^ι καράρ ίτ. 

Άντιοτρέφω, .1 j^j ««j^ ' ι5 -£*> 
άκσΐ ταοαοά δέβρ ίτ. dU^^_jj δόν- 
δόυρρέκ,ΰΙ»^^~». τσεβιρ[Λεκ.$(ά[/.τ.) 
• i Jju ιεπεδδούλ ίτ. 
•; 'Αντιστροφή, ή JoJ" τεπεδ-- 
δούλ, t^Â'l ίνκιλάπ. 
^ 'Αντίστροφος, ov, ^-J" τερς, 
iAi» ζήδδ, «_.j]&» (Λακλουπ, j^jlj βα- 
ρούν, ^f*A [/.α'κιούς. « — τΰχ^ 
jjjlj iliş» πάχτι βαρούν. « — Λρό- 
ταβις (Γρ(λ.) ^»jS** ^Jaâ καζηγεΐ 
ρα'κιους. $ — όφα>£ (έπρ.) ^Ujl 
τερσινέ, <«£ρ άκσινε,^Οΐι πιλ-ακς. 
Ι * Αντίο w ταγματάρχης, ό 
(Στρ.) ,»12^*6 καΐ[Α[Λακά[Λ. 

Άντιό*ννταγαατικός,ιί ; όν, 
J*i 3 \ j, uu 4.4İ» 5 ^2.» Jj -Ί ούσούλι |;ετ- 
ρουταγιά {Λουγαγ-γιρ όλάν. 
. Άντίταξις, ή jk»\J^\ ίτιράζ, 
jo^ı" τεαρρουζ. 35 = Άντίφερνα 

\Αντιτάο*ο*ω και — ττω, ^^6 

^β καρσή κο^άκ, ,\ Jejt τεαρ- 
ρουζ ίτ. .\ ^jlû" τεσαδδη ίτ. CLa s \L• 
.\ {Λουκαβε(/.έτ ίτ. § .1 je>\J^fi\ ίτι- 
ράζ ίτ. 

'Αντιτείνω, Λ jt>\jv>\ ίτιράζ 
ίτ. .\Ciilii• (Λουχαλεφέτ ίτ. 

ΆντιτίθπΗΐ, £*β ^Jâ καρση 
κο[χάκ, .1 ji>^" τεαρρουζ' |r. 

Άντίτιμον, τό J^ πεδέλ,^^Γ.» 
δεγερί, Jîa Jj, πεδέλι ρ,ίσλ, ^ σε- 
υ.έν. «τό — έλαδον τοίς μετρητοίς 

fjJT IjJL•' ^1λ πεδελινι νάκδεν 
άλδή[Α. 

Άντίτυπον, τό λ^- : νουσχά, 
jjj_y-» σουρέτ, ι«ρ άϊνί. «ή δείνα 
εφήμερα εκδίδει χίλια — α j"Xj 

-jU->- λ*ϊ^ UU 47^ φιλάν γαζέτα 
πιν νουσχά τσηκαριρ. 
Άντι&άραακον, τό ( Φρ(Λ. ) 

jbjjlş πάδ ζεχρ, ~-jba* [χουζάδδι 

Άντί^αοΐζ!» η (Νμ.) ^»Ι^τε- 
νακουζ, <^•-.1* [χουπανενέτ. «ή ά- 
ycoyrç του απορρίπτεται λόγω αν- 
τιφάύεως jU^ls-M^ly».» <^u.jl Ja*\î 
τενακούζ όλ[λάγλε δαβαση ίστΐ[Λα' 
όλρ,άζ. 

Άντι^άοκω,.Ι^ΐΙΓ-νΐώΙ^ιχου- 
παγενέτ-τενακουζ ίτ. 

'Αντιφατικός, ή, όν, J<»»bi 
[Αουνακήζ, Jr.l.s» [λουτεπαγίν. 

Άντί^ερνα, τα (N^.^Uf^^ 
^Λεχρι {;ουαδζδζέλ. Άντιφέροηαι 

Άντιφέροααι, CJ&f cj^ ζηδ- 
öıvl γκιη/έκ, .j| tJll^ £Λου-/αλ!ο 
όλ. .\ , ^, ,»Γ τεαρρούζ ίτ. . ,1 α_<^ 


ji>^«ı τεαρρους ιτ. 
όλ. 
Άντιφιλοτιμ ( έο ) ovucu, 

Λ £*ί?\ (/ Α [Λουραδζε|Λετ ίτ. J-^U" 
.\ τεφαδούλ ίτ. Λ C--jfej ρεκκ- 
πέτ ίτ. 
Άντιφλογιοτικός, ή, όν, 

(Ι) ^^r)! jLöa ρουζάδδι Ίλτ^άπ. 

Άντίφραοι?, (Φλγ.) ^^*" 
τα'ρίζ. [κκσι σεδά ίτ. 

Άντιφων(έω)ώ 9 .\ Iju» (_,»£» 

Άνϊίφωνον, το (Έκκλ.) 
^VJjâ^T j 1 * καρσηληκλή ζεμζε^έ. 

Άντιχαιρετ(άω)ώ, f}L 4.^ 
ώΐΛ Λ ^πΙλ-|Λουκα.πελέ σελάμ βιρίλέκ. 

Άντίχειρ, ό( δάκτυλος) JU 
jjajI πάς" παρρ,άκ, ^1 ίπχέα. 

Αντιπολεμικός, ή, όν, (Ι) 
ij^* jIö-» μουζάδδι κολέρα. 

'Αντί χορός, b (Jt aS J Jij->k κα ~ 
6ρΙλ ρακσή. 

Άνϊίχρηοκ;, ή (Ν[Α.) +)ΙΛ\. 
JLc^l πίλ - [Λουναβεπέ ίστψ,άλ, 
JLi\j y -Λ ρ.ουχαγιάτ. 

Αντιχριστιανικός, ή, όν, 
^Üjj .jk^JLii dUk Lw^i- χριστκκνλη- 
γήν άλεΐχινδέ πουλουνάν. 

'Αντίχριστος, ο (Έκκλ.) JLj 
όεόςοζαΛ. 

"ΑντληοΊς, ή Aj)Liy ποσα- 
λατρ,α, -MJcu\ ίστινπάτ. 

Άντλητήριον,το \ίβ κουγά. 136 = 'Avvuv(î;<o)g> 

'Αντλία, ή 4 ; *j!k τουλούρπο 

"Αντλον,' το καΙ "Αντλος 
(Ντκ.) lu"i- σεντίνα, \$)y> tul 
σεντίνα σουλαρν). 

Άντλ(έω)ώ,ι1λ< χ !Γ>-» σου τσεκ- 
uijç, j^liy, ποσκλατρ,άκ, .llaUi-l 
ίστινπάτ ίτ. 

ΆντονοΜαοία, ή ( Φλγ. ) 
«u<**" LJ•; ταγλιπεν τ έσμιγε. 

"Αντο<»ν, το <>,Ιμ uzYocoa . 7 »ρ*» ^Λ 1 
?ν, i_V^" κεχο, ^\c γάρ, ν_^- δζίττ 

'Αντωνυμία, η (Γρρ..) ^Ljf 

κιναγέ, y.*? ζ«μίρ πλ. ^U^ ζα- 

μ,αΐρ. « — ■κροβωΐίΐκ\\^ α ^^ ζ<χ 

p.tpı σκχσή. « — κτητική jU^j^ ζκ[/.ιρι ίζάψί « — άναφορικ?) r oj^ja ΐσρ.ί [Αεβσούφ. « — δεικτικη 
Zjj\î\ χ*Ι ϊα\)Λ ίσαρέτ.« — άόρ«?το£ 
4.*^-Ι ισ(Λΐ [Λουπχέ{Λ. α — 6%ειικη 
\ş*a yJf ζοφύ'ρι νισπί. « — άλληλο- 
πα&ης C^jL•» ^^ ζαρρι ρ ουσάρε 
κ |τ. «;. — cwro;r«9% λ^~ ^1 ϊσμι 
τεδζοίδ. « — ερωτηματική ^a-^j^» 
ζαμίρι ίστί'ΰ'/άΐΛ. 
. *Avca>vvj.ıiKOç,n,ov, (Γρ[χ.) 
^j^" 3 ζαμιρί, tS^kjT κιναγεβί. 

Άννδρία, ή ğs^y σουσουζ- 
λουκ, jA:J ^> σου κητληγή, $*\j£ 
κουρακλήκ. 

"Ανυδρος, ο ν, y*y* σουσούζ, 
2jj3 κούρου. 

Άνυμέναιος, ov, j^yj* J» 
γάϊοι μουτεζεββίδζ. 

Άνναν(έω)ώ, .1 L* ^ Γ-^'Ι Άννμφεντος = 137 = Άννπόοτατος ΐλέδχ ου σενά ίτ. ' Λ J..^ J ^ χ*•* 1 
τεαδζιδ βέ τεπδζιλ ίτ. -l^U» $ -***- 
γάαδ ου σιπάς ίτ. 

Άννηφεντος, ov, cr^Sl 
έβλεν(λε(Αΐς, Ja la» >£ γάϊρι [Αουτεε- 
χίλ, -ç_3'J•* jf γάίρι (Λουτεζεββίδζ, 
jfeo πεκιάρ. 

Άνι/πανδρος, b jbo πεκιάρ. 

Άννπαρκτος, ov, jU^l ολ- 
[Ααγνκν, C/M ı3y„ Τ^ κ ό^άν, Jf 
λ y-y> γάϊρι [Λεβδζούδ, \ju Ιί να πεΐ- 
δά. § >-1->\ άσηλσήζ, fjAj* ρ•εβ- 
χοψ,'^ βαχή. 

'Ανυπαρξία, ή ^ImUjİ ολ[Λά- 
μακληκ, jj»-^ ^λρ άδέ[Λΐ βουδζουδ, 
dj y-ytîj&tâiyA [Λεβόζουδιγέτ,^^ 
διρκλούκ. g jl^Jui άσηλσηζλήκ, 
C^jAja ^,εβχουρ.ιγέτ. 

'Ανυπέρβλητος, ov, C jJj 
j£r δεφΓ νά ρο'ψ,κίν, _•»« J>lâ Ιί 
ρ\*λ°1 νάκαπίλι δέφ'-ίνδιφά*• « — ο^ 
πρόΰκομμα p-Ua,"İ\ >£:<■ «il» [Αανιϊ 
(Λουρ,τεννΐ ούλ-ίνδιφά'. « — Oi 5ν6- 
χέρειαι J^y^ j£r l* Ja δεωί νά 
■ (Αου{Λκιν σουουπετλέρ. 

Άνι/πέρθετος,ον, jt*-.\î Jıfe t* 
νά καπίλι τεεχίρ. § — f'rojg (έπρ.) 
jrji-l" % πίλα τεε^ιρ, lâliu• [Αουτ- 
λακα. [γάϊρι [Λ,εσουλ. 

'Αννπενθννος, ov, Jj^ ju> 

'Ανυπόγραφος, ον, >*1^»\ 
ίρζασήζ, ^α: jJ> γάϊρι ^.ου^ζη. 

'Ανυπόδητος, ov, jU JU» 
τάλ ταπάν, Jkl/çll» γνζλήν άγνζκ. Άννποθήκευτος, ον, >ρ 
Oj*^ γάΐρι μερχουν. 

Άννποκριοία,ή jl^jfe'tj ρι- 
γ^κνχρσηζλήκ, U ^ >jup άδερ,ι ρ ιγι,ά . 

'Ανυπόκριτος, ον, >Λ^ ρι- 
γ^ασήζ,^Ι rJtP άδήρ-ούρ-ριγιά, yji 
J,\^ γάϊρι [Αουραί. 

Άνυπόληπτος, ov, >»jU?l 
ίτιπαρσηζ, jUp^I <jlp άδή[.Α-ούλ- 
ίτιπάρ. 

'Ανυποληψία, ή^)^-^ Up\ ίτι- 
ιταρσηζλήκ, ^Ιιρ^λρ άδέ|Αΐ ίτιπάρ, 
^Ι^ζαρη. 

' Ανυπολόγιστος, ov, >-ıL->- 
χησαπσήζ, t^L-»- j πι χησάπ, j, 
^Li πι κηγιάς, jlc* ^ πι σου^άρ. 

'χΐνι/ποηονίΐοία, ή ^>-/" 
σαπηρσηζλήκ, J^ ^jlp άδε[χι τε- 
χαρ,ρούλ, fy~ δζεζά' «Ια χελά. 

'Ανυπόμονος, ον, >ν^> σχ- 
πρησήζ, j^.-* jy> γάϊρι σαπούρ, >έ 
J*=£* γάϊρι (Αουτεχα{Α[Αΐ'λ,Ρ3^- ^ζα- 
ζι", ^_yİA χελού'. g — oî>ajg (έπρ.) 
4-«1>-^ σαπρησηζληκλε^ ^Ui^l 
ίστιόζάλεν. 

Άνυποιιον(έα))ώ, Λ ğy»^ 
σαπηρσηζλήκ ίτ. dUA»r\ J^j^ 
σάπρ οΰ τεχοψ,^ουλ ιτ[Λε[Αεκ. 

Άννποπτος, ov, ^-j-j* >έ 
γάϊρι [Αουβεσβίς, ν^"->^ ϋ> ΐ•\ ίρτι- 
γ,ιάπ. 

'Ανυπόστατος, ov,jj>.j*> 
γάϊρι (Αεβδζούδ. '§ ^aI_j βαχή,Ο^!• 
γιαλάν. Ανυποστήρικτος : 

' Ανυποστήρικτος, ον 9( »Γ>1| 
j\lj\ «us|Jw»j ίλτιζάμ βέ μουδαοαά 
όλμάζ, «9İJÜ» .^ρ γάΐρι μουτεδααί. 

'Ανυπότακτος, ov, >-:pLİ»\ 

ίταατ-σήζ, **!>* >ρ γάΐρι μουτι", 
jUi» >ρ γάΐρι μουνκάδ, ^Ic άσή. 

'Ανυποταξία, ή jJj^pLM 
ίταατσηζλήκ,ιΙ.ρίΜ^.ΑΡάδέμι ίταάτ, 
C<-s\c άσηγέτ. 

Άννπόφορος,ον, _><&?■ τσε- 
κιλ^έζ, jUjl J^ τεχαμμούλ όλ- 
(; άζ, jlâJCalt τακατ - γκιρυζάρ , 
•J^zûVo τακατ-σικέν. 

Ανυφαντής, ό ^/τβ£> δο- 
κουγιουδζού, rrL; νεσσάδζ, iİLL. 
χάίκ. 

'Avuıjr ( όω ) ώ και — ώνω, 
^jlâ^- -Jj^-klk ^ls_j» γ,ιοκαρή καλ- 
δηρμάκ-τσηκαρμάκ, dAi^y γιρυκ- 
σελτμέκ, Λ *sj-%JiJ τερφι" - ρέφ' 
ίτ. .| "5UI αλιά ίτ. .\ jU-»1 ϊσά'δ 
ίτ. g (ρΌ 1 •) •}\ f&s μουρτεφι όλ. 
.1 jj«^» σουούδ ίτ. .1 «s^T τεραφ- 
©ου ιτ. 

Άνύ^ωόΊς, ή «û^y γ;ιουκσε- 
λτρε, «îj ρε©', *J_^ τερφι'., juı-ai' 
τασήδ, £U»"jl ίρτιφά*. 

Άνυ«|τωτήρ, ό.(Βρχ.) ^lejljji 
ποζαργάτ. 

Άνύω, .1 Jtf~\_j ,»1*1 ίτμάμ β'έ ίκμάλ ίτ. g .1 _1^ ^ ^ 
ού χαράπ ίτ. 

"Ανω, (Έπρ.) ^jfcj» γιοκαρή, 
C-»j\ οΰστ, V(< παλά. « — κάτω 138 = Ανώνυμος 

C~*j\ vlJ \ αλτ ο•υστ, j'j 3 jj s ı p 
ού ζεπέρ, ^j» ^jS καρης μούρης. 
«κάμνω — κάτω .\ c^^\ OİT άλτ 
ουστ ίτ. Λ <J^J& 4α J& κάρμα καρης 
ίτ. α αϊ ■ — χώραι }U\ JUlf μεμα- 
λίκι άίλ^ά. [καρη κάτ. 

Άνώγαιον, το eli ^jlây γιο- 

Άνώδυνος, ov, jUjl &\ 
άδζη ολμαγιαν, ^»>-^\ fi-*»* ρ<κ'- 
δούυ ούλ-βεδζά', ( ^1λ μουσεκκίν. 

"Ανωθεν, (Έπρ.) j-ujlây γιο- 
καρηδάν, Ό*Ί>\ παλαδάν } jx"«^l 
ούστουνδεν.α — και έζ αρχής ί•ώ\^* 
μίν έλ-καδημ, JJİ\ ^μιν έλ-έββέλ. 
" 'Ανωμαλία, ή ^İ^Uü. νιζαμ- 
σηζλήκ, fUi-l j»jlp άδέμι ίντιζάμ, 
j^l Ajji άδέμι ίτράδ, cSjlj•** Ι» να 
χεμβαρή. § (Γρμ.) ^IJ j»jh» άδέμι 
κηγιάς, ijöi. σεζουζ. g (Ι) JJlp 
O^jJs γαλάτι ταπιγέτ. 

'Ανώμαλος, ov, >-»Ui^l ίν- 
τιζαρ,σήζ, j^a jjo γάΐρι μουταρ- 
ρίδ, ili σάζ. g (Γρμ.) ^Lî^p γά- 
ΐρι κηγιάς, j ı U - ' σεμα'ί. « — πλη- 
θυντικός jS» »*>- δζέμι μουκεσ- 
σερ. « — ον ρήμα ^Ic*" Jo φί'λι 
σεμαι', L5 -Uâ >έ J*9 φί'λι γάΐρι κη- 
γ^ασί. g — άλως (έπρ.) «ÜîI^-aIüI/'I 
ίντιζα[ίσηζλήκλε.§(Γρμ.) Jj -ί^Ι ili. 
- σάζ όλαράκ. 

'Ανωνυμία, ή ^!>«β-Ί ίσιμσιζ- 
λίκ, ^ii»^il-a Λ ΐσιμ σακλα- 
μακληκ. 

'Ανώνυμος, ον, >-<-| ΐσιμ- 'Ανώτατος 139 = Άξέοχιό*τος σΐζ, ,τ-Ί*^» πίλα ϊαψ, ^ ,j πι νά[Λ, 
^•β"**^ γάϊρι μουσεία, ^.Vl Jj^ 
ρεδζχουλ ούλ-Γσ[Λ. § >-Ls*\ ίμζκ- 
σηζ• « — εταιρία c£j* f f\ άνονΐ[Λ 
σιρκέτ, C-f^i. ^α-λ""" τεσ|ηγεσι£ 
σιρκέτ. « — έπιύτολη t^j&Â y»\J^A 
ί(λζ«σηζ {Λεκτουπ. « — ον έγγραφου 
A9 J5 >»^l ψιζιζσηζ βερακά. § — 
t'\ucoç (έπρ.) *Λ % πίλα Γσ(Α. 

Ανώτατος, rı, ov, S tX .J®£ -^ 
εν γιοκαρηδακί, dLiy ii\ εν γιου- 
κσεκ, JW iJ| εν άλή, ^ρ\ αλιά, Jip\ 
άζέ[Λ, J>-1 έδζέλ. α ιό — ov 0"ι>μ- 
δονλιον της 'Επικρατείας ^jj^ 
cJ 3 s σουράϊ δεβλέτ. «εις τον —ον 
βα&μόν 8 ja>-jJ ûy*> σον δερεδζεδε, 
^λ!\ άκσά, 1^!> [Λουντε/ά.«τό — ον 
"Οι/ ^ t_>U>- δζενάπι χάκκ. 

'Ανώτερος, α, ov, iij^ Uj 
δαχά πουγκ>ύκ, ,3^ ^ [ Λ( ^' 9^ κ ' 
«^j ρεφί', jıdı πουλένδ, ,j>\i φαικ, 
^Tjl έρδζέ/. « — α δύναμίξ *^_| 
λ-1\λ κουββέϊ γαλεπέ. « οί — οι ν-/ 
πάλληλοι τον Κράτους *l jf^jj/l» 
[λεεμουρινι κερά[λ. 

'Ανωτέρω, ( Έπρ . ). λ, j\sy γιο- 
κόίρηδά, e j^l> παλαδέ. [ρ,ενφαάτ. 

'Ανωφέρεια, ή Cj»£u (»λρ άδε[Αΐ 

'Ανωφελής, ες, jU^lj yız- 
ραρ.άζ, >-ολ4 οαΐοεσίζ, e.\!"lâ,j πι 
©αϊδέ, «si»' >& γάϊρι ναοί', j$\l να- 
φιλέ, »jj^. πιχουοέ, ^-»yj λε- 
ζου[Λσούζ.§ — ώ<?(έπρ.) ^*»xb φαϊ- 
όεσίζ, ,λΙ» % πίλα ©οαδέ, »j_j^ (3^45^1 πιχουδέ όλαράκ, ı3>djl 4^' 
ναφ-ιλέ όλαράκ, <uî»y ^p,^> πος πο- 
σουνά, »^ ^y. πος γερέ, 4ÎL•- γ^α- 
πανά. 
'Ανωφέρεια, ή j, ^Λ πα'ΐρ γέρ, 

Άνωφερής, ες, jU*»- -ç-^fej». 
γιοκαριγιά τσηκάν,,λΡΐ-» σαήδ. « — 
τόπος juSy η J -β^ γ,ιοκούς, j\ 
παϊρ. " 

Άνώφλΐον,το dbjl C-j\ ουστ 
ίσικ, ^-\y^ ^" •^ c^l'jçâ καπουνούν 
ουστ σηβασή. 

Άξε(άνεκ)καθάριο*τος ; ον, 
(έπι λσ][/.ου) «_Λ_->- juA^jf γ^ό- 
ρόύλ{Αε|Αΐς "/ησάπ. 

Άξεκόλλητος,ον, jUy άϊ- 
ριλρ,άζ, CLisu. πιτισίκ. 

Άξέννοιαοτος, ov, >*a_J 
καϊδσήζ,^ΙέΙβ γαφίλ,^Μ^ λά-ούπαλί, 
fü^l ît-hp άδηρ.-ούλ-ίχτιαάΐΛ. «μένω 
— ^lâCo~\j ραχάτ κ«λ(λάκ. 

"Αξενος, ov, jU>l jj^L-<^ 
[;ιχ{Λανπερβέρ ολ^ανιαν. 

Άξερρίζωτος, oVs^Ui^ly 
κοπαρήλ^αρ,ης, .İS:*juî γαϊρι [Λου- 
τεκαλλή. 

"Αξεο*τος, ov, ju^.Vj ρεν- 
δελένρ,ερ.ις, ûj_*' >ρ γάιρι ρ,εν- 
χούτ. ^ (τιθ.) 15 καπά, vl»ljj>>- 
^οογΐάτ. 

Άξέοχιοτος, ον, _)^">„ γιρ- 
τιλράζ ^jULj\ ^w>j γιρτικ ολ[Λα- 
νιαν. Άξέταό*τος = 140 = Άξίνη Αξέχαστος, ov, <jUU^\ jU*l 
ΐρ,τιχάν όλούνρ.αρ.ης, jua\^j\ £2*ζ 
ταχκήκ όλούνρ.αρ,ης. 

Άξετνλικτος, ov, juU^-T 
άτσήλρ,αρ,ης, ji*Uj_j> &yj£> δου- 
ρουσού ποζούλρ,αρ,7)ς. 

Άξεφλονδιοτος, ov, J-yk 
juÜi^-» καπουγή σογτούλρ,αρης, 
j^i» js> γάιρι ρ,ακσούρ. 

Αξέχαστος, oVsj^Ujyji όνου- 
οουλρ.αρ,ης, ^α jJ> γάϊρι ρ,ενσι'γΐ, 

Άξε^ώριοτος, ov, juUijJ 
άϊρί^ραρ,ης, <jî-«U^\ Ji^" τεφρικ 
όλουνρ.αρ,ης. 

'Αξία, ή jTj δεγερ, c^c 3 κη.ΐ- 
[Λετ, ^ παχ•ά, ,y σερ,έν, Ja, πε- 
δελ. $ cJiaî έχλιγετ, JlJU λιγια- 
κάτ, 3^*"^ ίστιχκάκ. § j& /ου- 
νέρ, «li^»* ρ,αριφέτ. § <J"j ρόυτπέ, 
Λ-Γ^ ρ,ερτεπε,,ια—Α ρεσνέά.^Ι^Ι ργι- 
πάρ^αΙκάδρ^^-Ι^-χαϊσιγ-γέτ.αόνο- 
μα6τικη — ^jUp! Cç 9 κηϊρ.έτι ίτι- 
παρή. «πραγματική — vJU-ılvÇ 3 κηϊ- 
ρ,έτι χακηκή. « — έοωτερικη (του 
νορ.ίσρ.ατο;:) ■juIj c~ç 3 κηΐρ..έτι ζα- 
Ήγέ. « — ληφ&είβα τοις μετρητοίς 
<jîiM İAİ'Jji, πε§ελι νάκδεν άλην- 
ρ,ής. «κατ' a|t«v jU^'-'ÜI jJlJİI Jp 
άλ-έλ κάδρ-οΰλ-ιστιγκάκ. 

'Αξιαγάπητος, ov, dL>-4>j- 

σεβιλεδζέκ, J-i^-. σεβγκιλι, ν^^ 

ρ,α'/πουπ, _u—J ^ (ΗλπεοΊνό,^^,^ϋ• 
άαγιάνι ρουχαππέτ, C^\^\>w σε- 

ζαβάρι ρου^αππέτ. Άξιάγαοτος,ον, j ^j* jtlî, 
LT σα ν ιάνι ρ.έόγ ου σενά, ^^ρ,ερ.- 
δουχ. g \y\ Cjj*- χαΐρέτ-ίφζά, 
<_Λ J&-.1 jtlî. σαγιά ν t ίστιγράπ. 

Άξιάκονοτος,ον, £lc~\ jtli 
σαγιά ν t ίστιρ,ά*. 

'Αξιέπαινος, ov, j^fc- j^Li 
σαγτάνι σίταίς, _^αλΓ^ t** J^-* ^ α " 
γιάνι σενά βέ τακ()ηρ, »λχ —j πε- 
σενδ',δε, r_jJ^ ρερ.δούγ, «πράξεις 
— ot a>•^ JLsl ίοάλι ρ.ερ.δουχέ. 

Άξιέραότος, ov, c^t jl& 
όαγνχνι ρουχαππέτ, yj^ f* ^" 
πούπ, jy 5 Vj διλαβίζ, j^j διλ-δζού. 
« «Zvafc — κυρία j <_>_ 9 İâ1\ cj^• 
jXy\i~ [ίοεχπούπ ούλ-κουλούπ πιρ 
νατούνοουρ. 

'Αξίζω, CXîj δεΐρ.έκ, «u-.jU_\>« 
• j\ jlj^-Ot^- σεζά-σαγεστέ- 
orayıav - σεζαβάρ όλ. $ (έπι πρα- 
γρ,άτων) dliî δεϊρ,έκ, _ j:.ç 9 _ ^ jfj 
. j\ ^-V- δεγερι-κηϊρ.ετι-παχαστι 6λ. 
«αντο δεν αξίζει τίποτε £> j y» 
-fi σου πιρ σεϊ ^ειρ,έζ. «ifv αξί- 
ζει οντε λεπτόν -f* 4^ *&\ j πφ 
άκτσέ πιλέ δεϊρέζ. «iâv α|^£<• τον 
κόπον •£> 4.V j ζ α ΧΡ ετ ^ δεϊρ.έ _ 
«^£ν αξίζει ρόνκόττον ν' âîravr^cı 
jij «^j»^ ν^ δζεβάπ βιρρ,εγέ 
δεϊρ.έζ. «ή ό&ωμανικη λίρα αξίζει 
178 γρόοια jC j^ j^ ι^^ J ί<ΐί ' 
jj^ ^s^f- 6σρ.ανλή λίρασι γΐούζ 
γετρ,ις σεκιζ γουρουσά γκιδέρ. 

Άξίνη, ή UJI παλτά, jS τ^πέρ. r* Άξιογέλαό" τος = 14 

Άξιογέλαό^ος, ov, 4Λ$ 

jtli- νκιουλ^εγέ σαγ,ιάν, J»ij ρεζιλ. 
Άξιοδάκρντος, ov, -u^^Uı 

παίσι τεεσσούο, ^*?-v»jklî. σαγνζνι 
£ερχα|/.έτ. 

'Αξιοζήλευτος, ov, ^tiî. 
<İîJ> σαγ^άνι γηπτά, j^l ^j 
ρεσκι-ένγκίζ. 

Άξιόζηλος, ο ν, Jjîc jl»L• σα- 
γιάνι τερσίλ, ^Â jl»li. σάγιάνι 

Άξιοθανηαο*τος, ov, jttt 

^s?" σζγτάνι τεαοζδζούπ, ,_> ==?-* 
αου-εαδζδζίπ, çjl^ii-l jtli. σα- 
ν^άνι ίσ-τιγραπ. 

'Αξιοθέατος, ov, jtLi^^f 
γ κι άρμεγε σαγιάν, ^t» ji»Li σά- 
γιάνι ναζάρ, Lilc jl»Li σαγτάνι τε- 
μ,ασά. 

Αξιοθρήνητος, ον, Ai^^Lpl 
jLLi άγ/.ανραγά σαγ^άν. 

Άξιοκατάκριτος, ov, jU_i 
(»j 5 ^λλΓ σαγιάνι τα'γιπ ου ζέ|Α[λ ; 
(»^»1»^εζ{Αθύ{Α. 

Άξιοκατα&ρόνητος, ον, 
^üî£ j^Li σαγιάνι ταχκήρ. 

Άξιοκατϊΐγόρητος,ον,^Ιιΐ. 
(» j ^ V.Hİ9 σχγνίνι τάν ού ζέ^,^λ» 
[λεζρ.ούρ,. 

Αξιολάτρευτος, ov, jtU. 
,^Τ-.^. σαγνάνι περεστίς, «^^^ [xocy — 
ποΰπ, x~Jj οιλ-πεσένο. 

'Αξιόλογος, ον, J^M έχε[Α- 1 = 'Αξιομνημόνευτος 

[Λίγετλή, -t U:»* [λουτενα-πίχ, -^ 
[ΛουχιΐΛ, ü=p\ 0^ σαγιάνι ίτινά^ 
jj-jii νεφίς, ^ έγ,ί, J3jT γκίόυζελ. 
« — <2ΐ/0•ρωπο£ fj\ α ,j\ έγι πιο 
άδά^Λ. « — ον έργον J^\ J J^f 
γκνΐυζέλ πιρ ΐς. « κατέχει, — ον 
&ε6ίΐ' j^Ay »j<W-* OjyU ρ,εεμου- 
ριγέτ [Αουχΐ|χεοέ πουλουνηγ^ορ. 

Άξιολύπητος, ο ν, ^_^-<l>-T 
άθζηναδζάκ ? ^^ jtLi σαγιάνι 
^ερχα^έτ. 

Άξιο'μακάριό'τος, ov, ^yi* 
j /αγφούρ, r> _^ [«ρχουμ, «ύ,^Α* 
[λαγφούρουν - λέχ. 

'Αξιόμαχος, ov, jj^ α,α,^ 
{Λουχαρεπεγέ [λουκτεδίρ, J5 T ıiLö- 
δζενκ_ι-άβέο. 

Άξιόμεμπτος, ov, fi $** 
άαγιάνι ζερ{λ 3 ^; &ffej fj•^' 
{Λεζ^Λθύ[Λ. « — ot ποάξίίρ <u*3 JUsl 
ίφάλι ζε^ηρ,έ. « — διαγωγή j\jk\ 
4<;*j έτβάρι ζε[Λη[Λε. 

Άξιοηίαητος, ov, J l A*lj|»Uı 
σαγόνι ΐρ-.τιτάλ. 

Άξιομίοητος,ον, oijSl»! jtli 
σαγιάνι ίστικράχ, * jf κερίχ, »jjSC» 
[λεκρούχ, jjâİ» (λενοούρ. 

Άξιοαιοθία, ή «-»Ij» σεβάπ. 

/Αξιόμιό'θος, ο ν, »jIj? jl& 
σαγ^ανι σεοαπ. 

Άξιοπνηαόνεντος,ον, jtLi 
jl^ö," ^ jİ> σαγτάνι γιάδ ου τεζκ,ιάρ. 
« — ον ΰνμβεδηκός \J } j Js'jî jLLi 
σικγιάνι τεζκιάρ πιρ βεκά' « — Άξιοπαρατήρητος =142 Άξιότης ήμερα Jgj£\ £Jİ ^y γέβ{Λΐ λαικ ούτ- 
τεζκ,ιάρ. 
Άξιοπαρατήρητος, ov,jlLi 

vlJj ffccyîavt δηκκάτ, <zJj «_JU δζα- 
λέπι δηκκάτ. 

Άξιοπενθής, ες, jtU«w'^ 
άγλανααγά σαγιάν. 

'Αξιόπιστος, ο ν, .»12*1 jlLi 
όαγ^άνι ίτιρ,άδ, Oıc ji** {/.ουατε[λέό- 
ούν-άλέϊχ,^ο^Ι^σκγ,ΐάνι Ιμνιγετ, 
JjW άδίλ, ,y»\ ερ.ίν, 3 J ^ σ<ζδηκ, 
v3y>* (Αεβσούκ. « — μάρτυς j^Li 
Jj\c σα^ίό άόίλ, djV-îJ| J_j^w j^aLî 
σαχίδ {Αακπούλ ούσ-οεχαδέ. «είναι 
— αν&ρωτίος jjj>î\ j <Λρ jic** f /,ουα- 
τερέδ ούν-αλέϊ^ πιρ άδά{/.διρ. 

'Αξιόποινος, ον, |^>. ( 3=&- Λ 
ρουσταχάκκι δζεζά, ^L,\jl£ jlLi σα- 
γιάνι ρουδζαζάτ. « — Λραξις * y». 
δζούρρ. πλ. f 1^»- δζεραΐρ.. 

'Αξιοπρέπεια, ή Jjljl^l ούλου- 
λουκ, jjJ! CjJj ριοάτι κάδρ, jj.1 jİp 
ούλούββι κάδρ. § ^JCi τερ,κίν, »14ljj 
ρεζανέτ, J& s βακάρ, jjy τεβκήρ, 
.2*Λ* άζαμετ. § ^-jaI•' νάνους, jUp| 
ίτιπαρ. lUL>. χκϊσιγ-γέτ, jLi σάν. 

Αξιοπρεπής, ες, j1^.üp άζα- 
(Λετλού, j,jj ρεζίν, ^Γ, ρεκίν, yy* 
υουτεβεκήρ. § J-j*^' ναμουσλού, 
„λ"*α ρ,ουτεπέρ, j^âlj βακούρ.^• — öç 
(έπρ.) J^Lfi ϊ.ζχμίτΐί. . 

"Αξιος, α, ον, ^~* μουστα- 
χάκκ, ^V λαικ, j\^>- σεζαβάρ, 
jlLi σαγιάν, 1>, σεζά, <^Li σα- γεστέ. g Jaİ εχλ, ^Λ^ έρπάπ, jjfe 
καδίρ,^χΐ» [Λουκτεδδιρ. « — επαίνου 
Vy r ju jtjLi σαγιάνι [Αεδχ ούσενά. 
« — ανταμοιβής ζΜ6* ^~" f-o ,J - 
σταχάκκι {Αουκιαφάτ. « — 3t£Ç>t- 
φρον^σ^ω^ j^L* _,\^>. σεζαβάρι 
ταχκήρ. « — ırot^g Ι^ιί^** ρυ- 
σταχάκκι δζεζά. « — <7υ^ωρ^(ΐ£ω? 
ypjlj|>- σεζαβάρι άοβ.«ά£ι/ Siî/ea 
— να ξ# jJS'j jv,L=- j\j\>< σεζα- 
βάρι χαγιάτ δεγιλδιρ. « ı>£ög — 

•^J jl ^°<•^ ε ^ l p βαλιόενιν λα'ικ πιρ 
βελέδ. « — α αμοιβή των κόπων 
του cJ*&> j J^ <v^-j ζα/ρ,ετινέ 
λαικ πιρ ρ,ουκιαοάτ . § — ίως ( έπρ . ) 
4.'ΙδΛ! λαϊκανέ ^>- 3 ^i λαϊκι β^δζ- 
χιλε, j*A(|£ κερ,ά-γένπεγη. 

"Α?ιοΟέ6αοτος•,ον, (»l>>-ljtLi 
σαγιάνι ίχτιρά(Α, j»J^ [Αουχτερέ[Α, 

Άξιοο*η^ιιίωτος, ov, jlLi 
slij σαγιάνι δηκκάτ, λ»1 lk« j^Li 
σαγιάνι μουταλαά. « — ον γεγονός 
vlıUjâ^ jj ^lij jlıLi όαγιάν ι δηκ- 
κάτ πιρ βουκουάτ. 

Άξιοοπονδαοτος, ov, ^LLi 
Cij δηκκάτ. ^ A«Jlk» jljLi σαγ^άνι 
(λουταλαά. 

Άξιοονοτατος,ον, <^y jtLi 
σαγτάνι τεβσιγέ. 

Άξιότης^ ή ^liU λιγιακάτ, 
vlJiAt έχλιγέτ, cJ^fe καπιλιγετ,^Α 
χουνέρ, cj^•* ραριφέτ, v 3LiÂ-'\ 
ίστι^κάκ. 'Αξιότιμος = 1 

Αξιότιμος, ov, JUpİ j^U 

σαγιάνι ίτιπάρ, ^£Uj ριαγετλου, 
jCm [Αουτεπέρ, f j*~£ (Αουχτερέ(Λ. 
«ο£ — ot δημογέροντες τηςΣμνρ- 
νης ^aaj*- ^Ua^l cA^Lş• \j^- j+j\ 
ίζ(Αΐρ χόρα (Λεδζλισινιν άζάϊ [Αουχ- 
τερερ,εσί. «αξίοημε φίλε »-j^C*»^ 
οοστι αζιζΐ[Α. 

Άξιοτιιιώρητος, ov, jtLi 
c-jjl" σαγτάνί τεεδίπ, i^ ^J^* - * 
(Αουστκγάκκι δζεζά. 

Άξιό^ρεως, ων, (Ν(α.) jO« 
^ουτεπέρ. $ (οΰσ.) το — ων jjjji 
4οΙί κουδρέτι τεεδίγέ, jlzsl ίτιπαρ. 
« — έγγνηβίς eJ ow «iJUT κεφαλέτι 
[Αουτεπερέ,4ι^?νΐΛΐ£Γκεφαλέτικαβιγέ. 

Άξι(όω)ώ, _.»— .U-jjÂ*•''' 
^j-^Cr**"* [Αουσταχ άκκ-[Αουνασιπ- 
[λουσταχσέν γκιόρ^έκ, c— ^iT_j «_*»j-aî 
.\ τασβιπ βέ τενσίπ ίτ. § (Ν[Α.) 
.\ Uj| ίδδιά ίτ. § (πθ.) — oflfiiu 
._j\Jîli_ jfü• [Λαζχάρ-να'ιλ όλ. «dav 
ıjlicâ^v επιστολής σας -uj»! y 
fjw4İj\ JîlT djÇjîC πΐρ κητά' ρι,εκτου- 
Ιτ.πουνουζά ναϊλ όλάρ,κοη|Α. 

Αξίωμα, το -cJ, ρουτπέ, χ~α 

Κ?νεδ, t--ai» [Αανσήπ, 4Λ παγέ. 
^üj» (Αακά[Λ, vİJj_y»U [Λεερ'.ουριγέτ. 

;(Φλσ.) <ϋί *»j!İ3 κκΐδέϊ κιουλλιγέ, 
ιια'ριφέ. «ot εν άζιώμασι JU-^ 
CJjj ρεδζάλι δεβλέτ, j»\jf ^j^l» 
'{χεε^ουρίνι- κερά[Λ, l^f κτόυπερά. 
«το επισκοπικον — jüujçâ.»^ πίσ- 
κοποσλουκ. 43 = Άοίοιμος 

'Αξιωματικός, ό (Στρ.) iuU» 
ζαπίτ., χλ. jlLlt ζαπιτάν. 

Αξιώνω, ^ jjfe-jjı^. ρουκ- 
τεδιρ-καδίρ κηλμάκ, .\ Jjâ\ ίχ- 
δάρ ίτ. § ^ Jîl; ναϊλ κηλ^άκ. 
§ (πθ.) . 3 l Jri; ναϊλ όλ. . 3 \ ^^α 
[λόυγεσσέρ όλ. .1 C^- 9 κησρ,έτ ίτ. 
« ό Θεός να. σε άξιώση να . . . 
ίΔΛ j~~a <άΐ άλλάχ [Λουγεσσέο έϊ- 
λεγέ". 

Άξίωότς, ή Μ ίδδιά, J& 
το&επ, gy^ δαβά. « ό άνθρωπος 
οντος έχει πολλοίς άζ,ιώσαΐς *Α * 
•>J^y. »-^lyl•» cJu>\ 3 ^U^*"l πού 
άδά(Α ίστιγχάν. βέ έχλιγετ δαβα- 
σηνδά πουλουνίν^ορ. « ανυπόστα- 
τος — \ο| jt\ 3 βαχή 'δδιά. 

Άξύπνητος, ov, ju\j\ ού- 
γιανρ,άζ . 

Άξνπόλητος, ov, jtı ^L 
γτ,αλην άγτάκ. 

Άξνριοτος, ov, j^U,! jiij' 
τράς ολ[Λα^ης. 

"Αξων, ο (ΜΘ[λ.) ^ [λΐχβέρ, 
^U (Λε'ίλ. g (Άστρ.) J^ [χε'ϊλ, »_^; 
νάσπ. « ό ft^o;? — >f jy fi. μιχ- 
δερι κεπιρ.«(5 μικρός — jj*-» j_^ 
4 (/.ιχβέρι σαγήρ. «ό οπτικός — ' jy£- 
<Ss%*i \> ιχβέρι πασαρή. «ό — της γής 
joj\ \ jT j^jS. υιχβερι κΐόυρρέϊ αρζ. 

Άοίδιμος, ov, j_ya•* (/αγφούρ, 
jTjJl jje" ρ.εφούν-ούζ-ζίκρ ? jl^ 
jTjJl [λεδζιο-ουζ-ζικρ, ι*^»-^ f"• 6 ?" 
χοψ. 'Αοιδός = 144 = Άπαγγέλτικος 'Αοιδός, ο £» |ι.ούγαννι, ^J** 
μουτρίπ,.χΓΙί- χανενν|.§ ^1£ σαϊρ. 

Άοίκητος,ον, j^C* >e γάϊρι 
ρεσκ,ιούν. 

"Αοικος, ον, ο^•^ &*^ Ί7~ 
νεσί ολ(λαγΐαν. $ ./Si οκκήρ. 

"Αοκνος, ov, jU^l U L•." τενπέλ 
ο~Κγ.χννχ.ν, jyi> γαγτρυρ, jİJLÜU. 
τσαλησκάν. ğ — cjc (έπο.) ^Mj^p 
γαγιουρανέ. [άρά. 

ΆΟ£ΐμ.ατος,ον, Λ> ^=>κ < ιορ, ^1 

"Αοπλος, ον, >»>-}L σιλαχ- 
στιζ, #•**** >£ γάϊρι {/,ουσκλλάχ. 

'Αόρατος, ov, yjjT γκιόρόυν- 
[λέζ, J^. jjp γάϊρι [ΑερΓ, jj^ -ώΛ >ρ 
γάϊρι [Λεσ/ούδ. ğ λ,λ Ιί νά •πεδίδ_, 
,_jlc γαϊπ. § (ούσ.) το — ον ι»ορ 
cJ}^ άοέ[Λΐ [Αεριγέτ, Ojj^^t^jiP 
άδέ|Αΐ (Αεσχουδιγέτ.αέ'^εΜ/εν — yjjT 
^jj^\ γκτόρόυψέζ όλδου, k' 3 •>.?> t" 
^.»Ijl j,jw νά πούδ βέ νά πεδιδ όλ- 
δου. «ό — κόομος ^_;\<b l\e άλε»Αΐ 
γα'ίπ. § — o?c (έπρ . ) ^ySijf γκνί- 
ρούνρεκσιζιν, *'\λλΙ•' νά πεδιδανέ. 
ΆοριΟτία,τι |»L r \ ίπ^ά^,^ν^* 
[ί.ου'πχεάιγίτ. 

Άόριοτος, ov, ^*» j& γάϊρι 
[Λουαγ-γέν, j^j^^p γάϊρι ρ,αχδούδ, 
^ (Αουπχέρ,.§(Γρ[7.) jjjrf. jj*^U 
[Λαζήΐ γάϊρι ρ.αχδουδ, ^Jiu» ^»U 
[Ααζήϊ (Αουτλάκ. « — αντωνυμία 

fj* ju•^ ζα[Αΐρι [Αουπχεμ. « — άρί#- 
ftog 1 ^» ^νέ jj^> άδεδι γάϊρι ρουαγ- 
γέν. « ή έφημερϊς δείνα έααν&η 


έπ' άόρίβτον u Lk»; Uîj* *"ji. tfji 
j.A.ii^l φιλάν γαζέτα [Αουβάκατεν 
τκ'τΐλ όλουνρουσδουρ. § — tfrog 
(έπρ.) ju*7 % πι'λα ταγίν, lij* 
(Αουβάκατεν, CıJu» "λ πίλα [Αουδδέτ. 

'Αορτή, ή (Ι) jf.\ jt>. σερι- 
γιάνι έπχέρ, ıl^AÜ- σα^ρέγκ, Ja^,/ 
άούρτ. [τιχάπι έπ^ερ. 

Άορτΐτις, ή (Ι) ^\ v pl ίλ- 

Άοίΐμία, ή ı5İ>-yy κοκου- 
σουζλούκ, <^ijl C^ju* [Ααδου[Αΐ- 
γέτι ρ cay ά. 

"Aodjıoç, ov, >«yy κοκου- 
σούζ, 4^1^ % πίλα ραϊ/ά, ^J** 
4^\J\ ρκ'δούρ 1 .. ούρ-ραϊχά. « — α 
αΐ/#">7 Asil J Ι ^.u* ^ujl έζχάρι |aöc'- 
δού[Α ούρ-ραϊχά. 

"Aovpoç, ov, >-i^y κουϊ- 
ρουκσούζ, ıl^j % πίλα ζενεπ. 

'Απαγγελία, ή .jİI ίφαδέ, 
jU πεγιάν j.^i* τακρίρ. § Jüli 
τελεφοούζ, ,ji" τεφεββουχ. §(Ν[λ.) 
«ή — r^g άποφάβεως >1^1 ίοχάα, 
-^.λ»" τεο/ί[Α. «ti£ta την — αν τϊ\ξ 
άποφάβεως tj^y j->j!j> -^Γαεο- 
χψ.ι καραρδάν σόνρα. 

'Απαγγέλλω, j^^s. - jU - λ ^λΓ 
Λ •■>&!_ τακριρ-πεγιάν-άρζ-ίφαδέ 
ιτ. § . Ι üal" _ »yr τεφεββούχ -τε- 
λεφφούζ ΐτ. g (Νρ..) .1 ^£ -.ξ\ϊ\ 
ίφχά[;.-τεφχιρ. ίτ. « — λόγον j| \ 
.1 ^Jai ίράδι νούτκ ίτ. 

Άπαγγελτικός, ή, όν, 
νουτκί, ıSj.y" τακριρί, ι5^>•χ<κπερί 


* Απαγε = 1 

"Απαγε, (Έπρ.) LiU χάσα. 

Άπαγόρενοις, ή £^~ί Υ•1 α ~ 
σάκ, ri» [λέν', C~j>jg_ ρ,ερουηγέτ, 
- νεχί, ^ ζέδζρ. § (Ν[λ.)^ 
χέδζρ. 

'Απαγορευτικός, ή, όν, ^-> 
^λ\ ρέν' ίδιδζί, «i U [ΛανΓ. 

'Απαγορεύω, .1 «^-^-^L* i 
γιασάκ-νεχί-ρ.έν' ίτ. •ί ^ j ζεδζρ 
ίτ. § (Ν(Λ.) .1 jsr χέδζρ ίτ. § ά- 
πηγορενμένος, η,ον,^^χ |Αερ.νού', 
^ ρβνχ£, JL» γιασάκ. § (Ν(λ.) 
^^ [Αοχδζούρ. « άπηγορενμένα 
εμπορεύματα *j>jx 4»a»l ίρ,τιάϊ ρ,ε- 
μνουά. « απαγορεύεται ή είβοδος 
jjfiyS ^ς*»^ γ*ιρ(Λεσι |λερ.νου'()ουρ. 
« τήν δπλοφορίαν ^~i â U? r -Χ* 
.1 ώ- jU σιλάχ τκκηψασή γνκ- 
σάκ- |J.ev* ίτ. 

Άπαγχονίζω κοα Άπάγχω, 
λ£^ πογρ.άκ, Λ jUi-l ίχνάκ ίτ. 

Άπαγ^ονιομός, Ό λρ^ πογ- 

'Απάγω, ,\ χ*-? 3 *&* δέφ' ού 
τεπγω ίτ. .\ jLa*-\ ιχζ α ρ ιτ • 1^ 
ul.Juf δζέπρεν γκιτιρμέκ. « — εΐξ 
τάς φνλακάξ Öj>jX'A ^^ χάπς 
νάπς ίτδιρ[/.έκ. « — κόρην yS 
o*j.^ ijv^-^^fe κηζ κατσηρ- 
ρ,άκ- δζέπρεν καλδηρράκ. «οί λη- 
βταϊ τον άπήγαγον εις τα όρη Ui\ 
JU^oltâ apIIj (j^j ίσκιγιά φιλανι 
δαγά καλδηρρ.ησλάρ. [κατσηράν. 

Άπαγωγενς,ό j\>^ls *jû κηζ 45 = 'Απάθεια 

'Απαγωγή, η «sj δέφ'., jl»w" τε- 
πεΐγέο. $ jU*>-\ ίχζάρ, ^^. σέβκ. 
g Λ*^»-ΐ5κατ<7ηρ|Λά, «u^jdlâ |^>. δζέ- 
πρεν καλύηρ[λά, -^s-fe καπρ,ά, Oâ^ 
σηρκάτ. g (Αγκ.) ^Uj, j|^\ ίράδι 
πουρχάν ; Λ İ>U* {/.ουσαγοεπέ. § (ΜΘ(Λ. ) 
jLni^l ίχτισάρ. 

. Άπαγωγός, ρ.ΰς,ό (Ι) .juuaİLip 
άζαλέϊ |Αουπαϊί)έ. 

Άπάδω, uU^i-J J^ly τεβαφούκ 
Γτρ.ερ.εκ, cLU -νί-Ι jılk" - w-»tT τενα- 
σούπ-τεταπούκ ιτρ,ερεκ, Jj^Uijl 
ουϊρ,αρ,ακ, Jj-Ujl JrV δζαΐζ ολρ,α- 
ρακ, .j\ j^U^.lJI^ ρουχαλιφ-ρ.ου- 
γαγ-νιρ όλ. «.άτιάδεί εις τόννόμον 
jx fe j\*f> j (»Uai *_iî U^• [Αουχαλιφι 

ζ αρ. βέ ρ,ουναγ-γίρι κανόνδουρ. 

άπάδει είς την λογικην ΛΜ J" jfca 
yr\ άκηλά τεβαφούκ ίτρέζ. 

'Αποθανατίζω, .1 JL. χαλίδ 
ίτ. :\ Cjy\ Η λά-Υ,ΐουρ.έβτ ίτ. « - — 
τό όνομα .\ fi ^{ύ\ ίπκάι νάρ ίτ. 
«— την μνήμην .\ f* g\h\ ίπκάϊ 
ζικρ ίτ. .\ J£x\\ ( £Λ,\ έπεδί ούτ- 
τεζκιάρ ίτ. 

Άποθανατιοαός, ο ο^. V 
4^J λά-γ,ιο-.ι^έβτ ίτρ,έ. g Λ' ^[μ\ 
ίπκάϊ νά|Λ, ^^\ j^j," τεζκιάρι έπεδί. 

'Απάθεια, ή d!>-U έλε[Λσιζλίκ. 
§ jJ^-vJ καϊδσηζλήκ^ >,«..*,%- τε- 
λασσηζλήκ,^Ι" (•λρ άδέρ.ι τεεσσουρ. 
§ w)â jUs,r*l ίτρνάνι κάλπ, j»jlp 
.Ji y\j.iı^\ άδέρι ίζτιράπ'. κάλπ. 
§ (Ι) JJJ>H> πελαδέτ. «οτωϊκη — 

10 


Άπαθης = 146 

χουκε|χάΐ ριβακηγιουνέ (/.αχ σους 
abl|j.t τεεσσουρ χάλι. 

'Απαθής, ες, >-U έλε;/.σίζ. 
§ >«jl! καϊδσήζ, _^ r -2«^" τελασσήζ, 
Jb» >e "γάΐρι ρ.ουτεεσσίρ. § >ό 
^^k^» γάϊρι [Λουζτερρίπ. § — ως 
(έπ:.) yi" "λ π£λα τεεσσουρ, ,j 
*U^p πι γαραζανέ, &\ Jj fljl• ά- 
ράαι όιλ ίλε, 4,'li^İ» ^ πι ταραφανε. 

Άπαιδαγώγητος,ον. J*-4i*y 
τερπιγεσίζ, ıj^ j^ γάΐριρ>,ουρεππχ. 

Άπαι5ει/<ίία, ή ^Jl^r• δζεχα- 
λέτ, ^ \jW ναδανί, dijr~ÂjJ τερπι- 
γεσι,λικ. 

'Απαίδευτος-, ov, JaU δζα- 
χίλ, jUl* ναδάν, -jy^-J τερπιγεσίζ. 

Άπαίοω, J•* 5 ^ καλκ[Αάκ, dö 
Λ jCJ φέκκι λενγκέρ ίτ. ğ .1 ^ΐΓ^. 
χαρεκέτ ίτ. 

'.'Απαις, ο και ή ^^^ J 1 ^-^ 
τσοΒζουγού ολ^αγ^αν, 
Άπαίοιος:, α, ov, >-j^i\ 

όγουρσουζ, (»yi» σού[; 3 fj-i* [χεσού^Α, 
^-^α 1 * [λενχους, C-Ci νικπετ. « — 
οιωνός ^^λ JU φάλι μέσους, ,^4> 
τηγερε. 

Άπαιοιότης, ή jl>-j^l ό- 
γουρσουζλούκ, ,^" νάχς, j»y& 
σουουυ.. 

ΆπηίτηόΊς, η ^_Μ> ταλέπ, 
Α,Πΐυ• ρ.ουταλεπέ, yjUa* [χατλούπ. 
3 (NfA.) Wj\ ίδδιά, <£}£* δαβά. 

'Απαιτητικός, ή, όν, ç\j\ Άπαιτ(έω)ώ 

^^1 4»_\ ίπρ«(Λ ίλέ ίστείδζί, JU» -■ 
ταλίπ, JLk» [/.ουταλίπ, jfeCAk τα- 
λεπκιάο. 

'Απαιτητός, ή, όν, <i 9 \^.U> 
jjL, ταλέπ όλουνά πιλούο. 3 (NtA.) 
J*.•* [Λουαδζδζέλ. «χοέος — bv ^j 
Js."»* δε'ι'νι (Αουαδζ^ζελ. 

Άπ:ιιτ(έω)ώ, dU^l ίστε(λέκ, 
•\ w_il» ταλέπ ίτ. .1 -ülL» ΐλουτα- 
λεπέ ίτ. § (Νμ.) .1 JJ» ταλέπ ίτ. 
• Ι \a\-gy*» δάβά-ίδδιά ίτ. « ή 
νπό&εοις απαιτεί ταχύτητα ti\ Ι 
ja,_| Uaal 4^ ϊς άδζελέ ίκτιζά ίδέρ. 
«απαιτείται j& ^•β \οίζψ. γκελίρ, ? 
jj^J <>jU\ ίδζάπ ίδερ, jx\ Uaâ| ίκ- 
τι^ά ίδέρ, j^^â» [Αουκτεζάδιρ. 
«κα&α απαιτείται *£\ U*| ίδζαπίν- 
δζε, Aai-Lîal ίκτιζασίνδζε. κ απαι- 
τείται μεγάλη ύκέψις α,α&ϊ j^Ulk* 
jA>-Uİî- ρ,ουταλαάτι άα,ηκεγέ [λουγ- 
τάδζδιρ. «καΟ•ώ? τό άπαιτήβη η~ 
περίστασις .jjT^L• ^U:!! ίκτιζάϊ 
χαλέ γκ,ιορέ. «τοίίτο απαιτεί η ν- 
πόλϊΐψίξ 6αξ Jy -fj\^\ 3 ^jaV 
jjj£,\ v^fj νάνους βέ ίτιπαρινιζ 
πουνού ί8ζάπ ίτδιριρ. «ό a^atrou- 
μενος y^ÎJL•» {Ακτλουπ, ^^^2* ιλουκ- 
τεζά, Wju» ^.ΰυδδαά. «το — μενον 
ποβον λ. Wju• jIj^İ. [Αΐκδάρι μουδδαα- 
πίν. « at —μεναι διατνπώβεΐξ 
-kJo^a Ζ/"^Λ*α [Λουα'χελάτι [Αουκτα- 
ζιγέ. « ε%£ί τήν - — μένην ήλικίαν 
jj*)ij 4,^\k» ^ σίννι [Αατλουττέ πα- 
λίγδιρ. 'Απαλείφω = 1 

'Απαλείφω, liUr" σιλρέκ. 

'Απαλλαγή, -η~ j^Jtj β κουρ- 
Γουλούς^ ^1*- χοίλάς,^αΧ^ τα^λίς. 
2(Ν|Λ.) \ Λ \ ίπρά. 

'Απαλλακτικός, ή, όν, ^U- 
^αλίς. 

Άπαλλάο*ο*ω, και — ττω, 
i^jfj^l κουρταρρ,άκ, .\ .j*Jb& τα- 
^λις ίτ. ^(Ν[Λ.) .\ \j\ ίπρά ίτ. 
§([*σ• αύτπθ.) — ομαι ^jyî κουρ- 
τουλρ.άκ, jly jjlf ^ ^^*- χαλάς 
βέ νεδζάτ πουλι&άκ. « άπηλλάγην 
psyalyg άνψνχίαξ jjtç^p ç^Lr 1 *"^ 
(»jJjjjS ίζτιράπι άζτψδεν κουρτουλ- 
δουρ 1 .. 

Άπαλλοτρι(ό(θ)ώ, και — 
ώνω, (Ν(Α.) .\ Ç_\J φιράγ ίτ. 
$ (πθ.) .1 £_,« τεφερρούγ ίτ. «<5 
άπαλλοτρίών p-^t φαρίγ. e τό ά- 
παλλοτριονμενον άντικείμενον 
* f^j^* (Αεφρούγουν πι'γ. « ό προ*? 
όν γίνεται ή — 4 £_)ji* [Λεφρού- 
γουν λέχ. 

Ι 'Απαλλοτριώσιμος, ον, 
(Ν[Λ.) £jy Jıfe καπίλι φιράγ. 

'Απαλλοτριωθείς, ή ( Νρ. ) 
fly φ t ρ άγ ^ vU>|y φιραγετ. 

Άπαλλοτριωτός, ή, όν, 
(Ν[7,.) ρ \^9 Jile καπίλι φιράγ, 
^ 5j â» μεφρουγ. 

Απαλόθριξ, ό JU^ ts^U-U» 
σατσλαοη γρυ^ουσάκ. 

'Απαλό ς, ή, όν, ^^^ Υ2 0υ ~ 
[/.ουσάκ, jJ λέϊν, £% ρ,ουλαΐ|Λ, * " 47 = 'Απάνθρωπος 

νέρρ,. «$; απαλών όνΰχων (φοσ.) 
2j>iJüki3-j3- τσΌόζουκλουγουνοάνπε- 
ρου. g — ώς (έπρ.) «uiL•^ γρυ- 
[Λουσάκδζε, 4*.*^*• χαφίφδζε. 

Άπαλότης, ή ^ÜLiAy γρυ- 
[λουσακλήκ, CjJ λεινετ, d-e>U|;,ou- 
λαψέτ, ^^,* νερρ.ί. 

'Απαλύνω, j^iL•^ γρτψου- 
σατρ-άκ, .l^Ju τελγιν ίτ. £»^ιΑ£% 
[ΛουλαϊιιλασΓΐηρ^άκ.^ (π6.) ^Li*^ 
γρυρ,ο'.σαράκ, .1 ^)ιΓ τελεγ-γιούν 
ίτ. .Ιι^/^Λ^-ΐΓκεσπι [Λουλαϊρ,έτ ίτ. 

Άπάνθη<ίις,ή jUjl J?y- σου- 
κούτι έζγάρ. 

Άπανθίζω, ıiL-» ıİU^- τσι- 
τσέκ κεο^έκ, ^«^jk &f? τσιτσέκ 
τοπλαμάκ, ,| ^ujl «<■ δζέ(Λΐ έζ- 
χάρ ίτ. 

'Απάνθισμα, το «u>j*f (χεδζ- 
{Λουα, £j{.£'~* [λουντε^απάτ. 

Άπανθ(έω)ώ, .j ^Ujl i»ji- 
σουκούτι έζχάρ ίτ. Jjlj-* σολ[/άκ. 

Άπανθρωκ(όω)ώ, uLS^jT 
κιόυρί,όυρλετρ.έκ, .\ ^«Λ" Τεψχΐρ ίτ. 
g ([-*•<>•) Ö&jyS κ_ιόυ[Λουρλενρ.έκ. 
.1 fs?' τεφαχχού^Λ ίτ. 

Άπανθράκωο*ις, ή ^*£ τεφ- 
χψ, çj~ τεφαχχοψ. 

'Απανθρωπιά, η ddj-uA,'! ;\ 

ίνσανίγετ-σιζλίκ,^'^Ι ^λρ άδέρ,ι 
ίνσκνιγέτ. 

'Απάνθρωπος, ov, >-:vL;\ 
ίνσκνιγετ-σίζ, Ç^.^, ^ πι [λερχα- 
[Λετ, Cj^^ j^ πι {Λουρουββετ. $ — 'Απανταχόθεν =148 

ώπως (έπρ.) «u-^j^-.^ μερχαμετ- 
σί'ζδζε, ^J" >ρ ^ο yh γάίρι τε- 
ρζ/χούμ. 

Άπαντα^όθεν, (Έπρ.) ^a. 
jjâ^l» χέρ ταραφδάν., 

Άπανδα^ζοί?, (Έπρ.) .j^ y*> 
χέρ γερδε, »jA^t j/t χερ ταραμά. 

"Απάντηοις, ή <£ C—ij ράστ 
γκελμέ, iJjLj τεσα&ούφ, J^r τε-. 
λακή. ğ ^\y δζεβάπ. «ή — μα<? 
έγένετο zad•' όδόν ç-^ )a jiy y^Ur 
jjuii_jj τεσκδουφουμούζ γτρλδά βοσ- 
κού' πουλμο'-ο^ουρ. «έΰτάλη άπάν- 
τηοΊς <s£j£ £ <J\y>- δζεβάπ γκιόν- 
δεοιλδί. .« εις — ιν της έπιύτο- 
λης σας Μ^>. ijOlj.^ ταχρηρα- 
τηνηζά δζεβάπεν. 

Άπαντ(έω)ώ, JaI-İjIs καρ- 
σηλαμάκ, ϋ$ C—\j ράστ γκελμέκ, 
Λ j^r-tijLaJ τεσαδού:ρ-τελακγ] ίτ. 
§ ^Αα_^5 yfyt* δζεβάπ βιρρ.έκ. «#}ç 
rç3 έγραψα καϊ δεν μοί άπήντηύε 
ç»Jua4iT <*->\j^ j ^j\ <U ' 3J ^j \ wfı δε:ρά 
γταζδημ πι ρ δζεβάπ άλάμαόημ, 

ç»jü»4İİ γκνΐνδερδιγιμ ίκι κητά μεκ- 
τουπουμάχένουζ δζεβάπ άλάμαδηρ 
« ϊνα άπαντήύω τα έξοδα j^La* 
öjf\ j3*^ μεσαριφη καπκτμάκ 
ίτσουν. 

"Απαξ, (Έπρ.) »jT j, πιρ κερ- 
ρέ, 4*îj _,, πιο δεοά, Â.»jj δεοατεν. 
« — iv tfı ζωή μου λ•« j .j^P 
'όυρόυυ-.δέ πιρ δεφά. Απαράγραπτος 

'Απαξάπαντες, οί ^>^€ κν 
(ρεσι, .^-4<f* δζούυ.λεσι. α — οί κι 
ττοίκοί. JUl •tifc' κ,ιαφέϊ Ιχαλί 

Άπαξι(όω)ώ, viU^jT 

[Λθυνα<τΙπ γκ,ιόρμεμεκ, dU-CH ^. 
τενσιπ ιτμεμεκ. § dl.4jcl J^-J" τ 
νεζζουλ ιτμερεκ, £\*<b\ <^£Jj\ l\ 
τικιάπ Ετμεμεκ. ^ .\ jULs~•*! ίστ 
κάρ ΐτ. j^UiU σάΐρ.αυακ. « 
απαννήόεως dU<£-\ J^T *£*,$ v l 
δζεβάπ βιρρ.εγέ τενεζζούλ ιτρ,ερε 

Άπαξίωοις, ή 4a<î\ Jjî τε 
νεζζουλ ιτρευ.ε, jU^l ίστιχκά 

Άπ αράβατος,ον, jl»4jj,y π 
ζουλάμαζ, j*L ju> ^-JM-^: 
νακζη-ίπτα'λι-'.ρεσχΊ γάϊρι δζαι 
CoWj ^ C^aj>- ^ρΛ} (3αδζίπι ^ουρρ.ε 
βέ ριαγέτ. § ( ούσ. ) το — ov % iaM 
^îlj, jJÜajI ) i.•" 9 ^ νάκζ βέ φέσχ 
βέ ίπταλδάν περαέτ. 

Άπαραβίαοτος, ov, o^j» 
'yjyoj* τεαρρουζδάν ρεσουν. $(ούσ.) 
το — ο^ c^J ^δα jj^j.v" τεαρρουζδάν 
ρ-ετουνιγέτ. 

Άπ^ιράβλητος, ov, y^\^\J 
κηγιασά γκελμεζ, Jlî-j πι μεσάλ,. 
x,*U ^ πι μανενο, ^jîü V λά νεζήρ. 

"Απαράγραπτος, ον, (Νμ.) 
sU^I lail— ^_\ jl»3 j)^ μουρούρι 
ζεμάν ί)νέ σκκητ δλμαγ^αν, J5 ^ 
jUjl «Us <CUj ρ.ουρουρι ζερ,ανά 
ταπί- δλραγιαν, * 9 x.c j& γάίρι 
(Λεμ^ούδ. «το — ον των δικαιωμά- 
των (»jl-p &\ i)\*j jsy ^β=- Άπαραδειγηάτιό*τος= i 

jfcliL»! χουκουκουν μουρουρι ζευ.άν 
,λέ αδέρφι ίσκατή. 

Άπαραδειγαάτιό'τος, ον, 
>Jii»l έ|λσαλσήζ. 

'Απαράδεκτος, ov, J^ljLlî, 
;lijl σαγιάνι καπουλ όλ^αγ,ιαν, 
J>." -£* γαίρι ^ακπούλ. § (ούσ.) 
'ό — ov J^J |»jı_p άδέριι καπούλ, 
lJ^£% (»jip άδέ ν υ,ι ^ακπουλιγέτ. 

Άπαράβετος,ον, juU^I j-LT 
Ε«τπηκ ολουν[Λαυ,ης. 

'Απαραίτητος, ov, .— >4j βα- 

^ά-πο.υόο,^^^ ζίζρουρή,^^ΐΛΛ ΐλου- 
ιτεζά.« — οι/ %O£0g λ VU <>-lj βα- 
)ζιπεϊ [Λχ-λά-πούδδ. § — ^rog 
■έπρ.) lâik* (λούτλακα, »jJU.^î yep 
ιταλδέ. 

Άπαρακάλνπτος, ον, >ρ 
tj^jk γαιρι μεστουρ, j^l ατσηκ, 
îlSül aâmap. $ — υπτωζ- (έπρ.) 
'JSÜl άσν/ιχρεν. 

ΛΑπαράκλητος,ον, <£-.}^α/* 
ffîpı μουστερδζά. 

'Απαράλλακτος, ov, ^ 
ΪΜ&κτ], ^ρ άΐνί, 3'.^"' |7ουταπηκ, 
jlilf (λθ'ν{/.ασ:ήλ. § (ούσ.) τδ — ον 

jlp άϊνινέτ, .JUL>lk» [Λουταπακάτ, 
liil: [Λου{Λ<κσελέτ.§ — άκτως (^ π ?•) 
> άϊνεν, 4,'li>lL» [Λουταπηκανέ, 
c-* πΙ-ά'ινιγι. 

*Απαρίΐηείω*.ος, ο ν, JJu 
_£»U'^\ τακληλ όλούνμαρ,τις, j»C 
Γ *(ψ> J^ (Αουκε{Α{Αελ. 49 = Άπαρέο*κω 

'Απαράμιλλος, ov, JlT ^ 

λά-σανη, jUjl ^1 έσή ολρ.αγικν, 
Jils*>e γάϊρι ρουτεμασίλ, x.'U ^ 
πι ρ.ανενδ, iz** j πι χε[λτά, jUü J 
■arı νεζήρ? J-2* ^ πι (χ,εσίΛ. 

ΆπαραμνΟητος, ov, JJ" 
y=-l J^J τεσελλι καπούλ ίτρεζ, _/£ 
J -Λ» γάίρι ι/,ουτεσελλί. 

Άπαραοάλευϊος, ον, ΟΛ* 
σκπιτ, ^\αΛ πκϊίάρ. ' 

' Α r. ι ι ρά g*k ε νο ς ,ο ν, j> u'^U 
χαζηρλάναα[Λης, Jl* jj> γάϊρι ρ,ου- 
τε/εγ-γύ 

Άπαρατηρητος»ον, j.»aI j £ 
νκιόρουλ[Λε|Λΐς, <_£λΙ/^\ ^^ti ^»» σάρ- 
©c ναζάρ ολούνρ.α^ης, ^ΙΗ^Ι Cij 
δηκκάτ άλουψαμης. 

Άπαρα^ύλακτος,ον,^ΑΐΐίΙ* 
Jli. Μ,ουχαφτιζαδάν χαλή, >-âj 
δτικκατ-σήζ.§ — άκτω^έπρ.) Jj^l 
ûj\J:\ ίχτιζάρ ΐτ[Αεγερεκ, a>->_1Ip 
άκηλσήζδζε. 

Άπαραχώρητος,ον, yX j\ 3 
βάζ γκετσρ.εζ, ^^β* μουσίρρ. 

'Απαρέγκλιτος, ov, j J^-)^ 
y\ J\j£\ ούδούλ βέ ίνχφάφ ίτυεζ, 

Άπαρεηπόοιοεος, ov, «;» 

^Is^ ρ-ε^' όλούν(Αα|Αης. 

'Απαρέμφατος, ή (Γρμ.) jjua* 
ρασόάρ. 

Άπαρέο*κεια,ή C^a'^ πεγε- 
νίλ[λε[/.εκλικ. 

Άπαρέοκω, CUaİ^; πεγενίλ- 'Απαρηγόρητος 

[Λεμεκ, oU^jr* 1 . πεγένρ.ε[Λεκ, «vi^i• 
dU*y χόσά γκίτρ.εμεκ, uL^j^jT 
γκιόυδζενδιρρ.£κ. § (μσ•) i^Uaî-I ü>- 
χαζζ Γτ^,ε^εκ, ^U^l iJJa• (χουτε- 
λεζζιζ ολ[Λαρ.ακ. § cUr^jT γκτόυ- 
δζεν|Λεκ, dl»U3&_^ χοσλά[Λαρακ, 
J-Hjl £jÜ-£• ^ jjf [Αεμνούν βέ 
[λίζχζούζ ολ(λα[Λακ. 

Απαρηγόρητος, ov, J~s» >ρ 
γάΐρι μ.ουτεσελ/α, ^y^» ^îyıp'JÇ• 

Άπαρίθηηοις, ή ^|λ-«Γ τεα- 
δάά, La». Ι ίχσά. 

Άπαριθρ(έω)ώ, (35^j^jj- 
πιρέρ πιρέρ σαψ.άκ, .1 jIjuJ ^ La*-l 
ί^σά βέ τεαδάδ ίτ. 

Άπαρκτίας, ό (Ντκ.^Ι.^ 
ijJ^JiJ σιριάλ ρουζγκταρί. 

Άπάρναο'ΐΓ, ή jj 4>i jlsSl ίν- 
κικρ ίλέ peho, ÛJ τερκ 

Άπαρνητής, ό Jca μ.ουνκίρ. 

, Απαρν(έο)οί?ηαι,-^-^3 ( »^ 
.1 ^&1»1 άδέρι καπούλ-ρέδδ-ίνκ,ΐΐφ 
ίτ. .\ Û J τερκ ίτ. «ό άπαρνονμε- νος jZL> ρ,ουνκίρ. 

Άπάρτηίίιο, ή j^Jur τα'λήκ. 

'Απαρτία, ή «l^le τεμαρνέτ, 
«1~L^ τεκμιλιγέτ. 

'Απαρτίζω, .1 JÇVftel ίτμάμ- 
ίκμάλ ίτ. ğ .^CjjKe-^S^ [Λουρεκ- 
κέπ-ΐπαρέτ ίτ. .i i£j τερακ- 
κιουπ ίτ. « τό λεζικόν τοντο α- 
παρτίζεται έί- 90 τυπογραφικών 
ψύλλων j^ Ait u Lat ^ UjTo Ul y 
j*j\* που λουγάτ κιτάπι δοκ- = 150 = Άπαό*χολ(έ<ο)ώ 

σάν ταπεκά κεαδδάν ίπαρετδι 

Άπαρτιορός, b J£t ϊκρ,ά| 

Άπαρτ(άω)ω, .1 j^Lj το 
ληκ ίτ. 

Άπαρχαι(όο)οί?ραΐ, uÜ^l 
έσκιλεμέκ, .jt ^rp άτηκ όλ. 

'Απαρχή, ή IjüI ίπτιδά, JîU 
έβαίλ. § (έπι προϊόντος) J^a^ Cfl 
ΐλκ μαχσούλ, •λ*1»^ τροφανδιΙ 
ej yi, πακ^όυρέ. 

"Απ aç, απαοα, άπαν, jJ 
πιτούν, 0^^-> πίσπιτουν, «GİS' κΐ# 
©έ, ^ κιόυλλι, *£• δζεμ/ £^| 
μεδζμού', 4Uf δζούμλε.«£ξ«3Τ«νΓ<| 
4i)Ja* μούτλακα, }^\ ασλα, 1*4$ 
κατιεν, JL<w; πεχέρε χάλ. «-^6 
ό κό(?μθ£ ^Λ* Asli' κνζοέΐ νάς, «^ 
^1»' δζεμίΐ νάς. « απαβα ή άν&ρα 
πότης^ ^ £^<f μεδζρ ού πενί άδάρϊ 
«.απαντεζ οί κάτοικοι rf t g πόλεοΑ 
»jAi ^1U\ 4Αΐ πιλ-δζούμλε έχαλ| 
πελδέ. «τα άπαντα (βιβλ.) viıLİ 
κτ,όυλλιγι,άτ. 

'Απαστράπτω, uU^Ae- σε^ 
σεκ7%εν{Αεκ, .| ^j-, ζ,'^Ι ι ΖΡ^"Φ 
πέρκ ίτ. .| j\Vl ^j πέρκ-ένδάζ ι^ 
.1 JUL λερεάν ίτ. 

Άπάό*τοεντος, ον, και ν Α• παοτρος, ov, ji»4j}•^ τεμιξ 
λενρ.εμις, jb^ ρ.ουρδάρ. 
Άπαιίχόληοις,η JUÎ,\ ίσγάΐ 

§ C^lj«i>» [λεσγουλιγέτ. 
'ΑπαΟχολίέω)^, .1 JUİ\ ίο 

γάλ ίτ. .1 ı^eJy τεβκιφ ίτ. ^j Άπατεών άληκο»Λάκ. § .\ «i» [7 εν* ίτ. .^1 »il» 
{Aocvl όλ. .j\ j^ άϊκ όλ. $ ([/.σ. 
και πθ.) .^\ Jy^> ρ.εσγούλ όλ. «ό 
άπασχολών JpLî. σαγήλ. «ό απ:α- 
(y%oAot;ft£î/og J^JLi* [Λεσγούλ. « — 
Τί^α .\ JUİl ijj, πιρινί ίσγάλ ίτ. 

Άπατεών, b ^jIjJÎ άλ~αδη- 
δζή> ^1^*4**- χ^λεκτάρ, jl»4~- χηλε- 
πάζ. ğ J5ı ^ [Λουζεββίρ. § j^j^jl* 
δολανδηρηδζή. 

Άπάτιι,ήΑ«1.λΠ άλδατ^ά, juT-aH 
άλδατης, Jliel ίγ'φάλ, -Celi- χουδά, 
4^ χ^λέ, jC [λέκρ, «u~~j δεσίσε, 
τεζβίρ. § (Ν(Λ.) Τ απν :γρηρ. '•Απατηλές, ή, όν, ^fjU\ 
άλδαοηδζή, Λαλά [7 ουγφίλ, _^>Τ iLju jıi- 
χαδιάτ-ά|λΐζ, JgL* [λεκιάρ, «uoi- 
χουδαά. « —at νπούχέβεις jucij* 
"_/λΪ C-«jj>- ρ,ουβα'ίόι -χαόιάτ-άΐΛίζ. 
§ — ώι?(έπρ.) 4»J 4^>- i ^* ρ•έκρ ου 
χηλέ ίλέ ; £\j$y» [Λουζεββιρανέ. 

'Απάτητος, ov, jult^l• πα- 
σήλ[/α{/.7ΐς. gj <_£λΙ_<*Ίι $»\ άγ^άκ 
πάσ[Λαρ,ης.. 

"Απατος, ov, >~x»j διπσ'ίζ. 

"Απατρις, ό >J»j βατανσήζ. 

Άπατ(άω)α>, Clî|jJ Γ άλδατ- 
|λάκ, .iJU^t ίγφάλ ίτ. .\^~>-_jj5^ 
υέκρ ού χηλέ ίτ. § .1 ^j_j^ ταχδΓ 
ίτ. § .\ JaJtf-tTUl-J^Uİ ίζλάλ- 
ίγλάτ-ταγλίτ ίτ. ğ (Νρ-•) •1 j-y»' 
ταγριρ ίτ. § (Έρπ.) Jaj.j.'^IjI» £ο- 
λανδηρ^άκ. 2 (πθ.) — ώμαί* Λ«1.αΠ 51 = Άπατης 

άλδανρ,άκ, .1 fU^l ίνχιδά' ίτ. 
.1 Ρα* τεχαδδού ίτ. ^ &&\ Yi a - 
νηλ[λάκ, .1 _#«-- IL^- χατά-σέχβ ίτ. 
« ήπάτηβε πολλούς έμπορους 
i £ijZ'İy]o j\^.~^y. ^X πεκ τσοκ 
τουδζάρ δολανδηοδή. «μ£ ϊ^πάτ^- 
Gccv JoAt\ JUpI^i πενι ίγφάλ -ίτ- 
διλερ. <ιάπκχα6%•8 ^Cjy&\ γτκνη- 
λήγιορσουνουζ. 

Άπάτωο, o>-jj, πεάερσι'ζ. 

Άπανγάζω, J»"^ πχρλααάκ, 
• jljUlj»j. περτεδ-εναας ολ. g <_τ>-ρ 
.\ 1^ άκσι ζ ma ίτ. 

Άπανγαοηα,τό και — t?|ioç, 
ό JîîİJ* πκρλαις, y^ περτέβ, jUl 
λερ.εάν. Q l«i> ^^jCp ακσι ζιγιά. 

Άπανο(άω)ώ, ^;; πηκρ.άκ, 
, 3 \ ί_>\Γ ^ π\ τάπ όλ. ^UİS ^îU» 
τακατη κάλρααακ, C\+Ç j\$ βάζ 
γκετσρέκ. .^\ jU^j »j^ φουτουρέ 
δουτσάρ όλ. « άπηνδηοα πλέον 
j»ai- πικτί^ ? f-vLa^Î οΰσανδή[Λ. 

"Απανωτός, ο ν, ^-b^ ı£->jl 
^^-» άρδη άραση κεσιλ^εζ, rkâ^jJ» 
γάϊρι ροΰνκατη, Jlj^» ρουτεβαλη, 
^'U δαίρ.''. § — (îrcog (έπρ.) ^kî*- *5İ 
λά-γιούνκατη^Ι^Ιΐ Jp άλ-έτ-τεβα- 
λή, U*b δάψ,α, 4•-=^^' πίλα φασιλε. 

Άπα^ι'ις•, ες και "Απατος, 
σερ,Ιζ ο'λρ.αγι,αν, r, ov, jUjt _^~<- 

c.•^ J 1 * Y^îpı σερίν^ jy3 ζαπουν, 
t-i~si ναχίφ, ^3J\ άρηκ, ^"Jl λαγάρ. 
§ >~£İj γιαγσηζ. «κρέας — oi' ^Jil, 
vl.\ γιαγσήζ ετ. Άπεγνωκότως 

Άπεγνωκότως, ( Έπρ. ) 
χ V*y U |χεϊγ_ι ουσανέ . 

Απεγνωσμένος, η, ο ν, ^yj* 
μεΐγ^ους. [πουσ-σούζ. 

Άπέδιλος, ov, j-^y\ πζ- 

Άπειθαρχία, ή ^ 3 L•^ ,»jlp 
άδέ[/.ι ζάπτ ου ράπτ, jLîP ησ- 
γιάν. 

Απείθεια, ή ^Ij-^j^U»! ίταατ- 
σηΟ-ή/-, J-pIM |»αρ άδεμι ίταάτ, 
ώ^Γ,ο- σερκεσλίκ, jL-^p ησγ,ιάν. 

Άπειθής, ες, >-zelM ίταατ- 
σήζ> »~JaJ» jtp γάϊρι |Λουτι*. 

Άπειθ ( έω ) ώ, •ώ(Μ£-1 vL.pIM 
ίταάτ ίτμεμεκ, .1 ν!.Γ^>. »xs^U- νη-* 
λαοηνδα χαρεκέτ ίτ. 

Άπεικάζω, .1 Jjs τεμτιλ ίτ; 
.\ j^JaT τατπήκ ίτ. ğ ( κν •) J*>K"Î 
άνλαμάκ. 

'Απεικονίζω, .1 jy^î-~»J 
τερσιμ-τασβίρ ίτ. ğ .\ jU ^ »-Μ 
ίίροεδέ βέ πεγιάν ίτ. 

Άπεικόνιομα, το ^^ σου- 

^ / /=/ 

ρετ ? ~-/j p-^i-t, j>>-i> τασοιρ. 

Άπεικόΐως, ( Έπρ. ) Jl^-^U 

γιακησμάζ, >»1Μ λκΐκσίζ. 

* Απειλή, ή «û^jl κουρκουτμά, 
t-i^fi= ταχβι^ρ, λ^ τεχδιδ, ^iU»\ 
ίχζφέ. 

'Απειλητικός, ή, ov 9|j; >ijyjy 
κορκουδουδζού, ">»Τ xj^ τεχδιδ- 
δ(λίζ, U λο,Γ τεχδιδ- νο'-ρά, ^χλ 
ρ.ουνζίρ. «Aoyot — οι o\jWtoU^ 
*jv» ϊ λ^ κελιμάτ για τα'πιοάτι = 152 = • Α πείρο δυνατός 

τεχδίδ-άρ,ίζ. $ — ög (^ρ.) Λ _• 4^"jj^» τεχδιδ σουρετί ίλέ. 

Άπειλ(έω)ώ, ^j^S κορκουτ- 
{λάκ, »iUj,^ j*j>5 κορκού βιρμέκ, 
.\ λ V ~ «-»j* ~ ^^ ίχαφέ-ταχβίφ- 
τεχδιδ ίτ. 

"Απειμι, t >»U 3 \ ^U χαζίρ ολ- 
ραμακ, .^\ «_'\c γαιπ όλ. § -cSj- 
Λ »1£ρ χαρεκετ-άζψ,έτ ίτ. § (ρ.τχ.) 
απών, ονύα, όν, ^J\c γαίιτ. 

Άπειοάγαθος, ov s .jlJ|jy 
jl φέβκ-ούλ-άδδε έγί, J**\ έσλέχ. 

Άπειράκις, ( Επρ.) a_*jj dU 
πιν δεφά^ jU* j ^«sj δεφάΐ π! 
σουυάρ, jl•^ λ*> σάδ χεζάρ. 

Άπείοακτος, ov, jU^^ δοκ κουνά άζ, r; ^ώ* γαιρι [Λουςηρρ ζαραρσήζ, jjp δοκουνούλμαυης, jU^I ο α. *^\*Ζ> ζ«- 
ραρδηδέ ολύαγικν. « είναι — άν- 
θρωπος jjujT j >-j^» ζαραρσηζ 
πίρ άδάμδιρ. 

Άπείργω, Λ »:* μέν' ίτ. 

'Απειρία, ή ιΛ>.4.^ώ τεδζρι- 
πεσιζλικ, λ,^ι ^λρ άΕέμι τεδζρι- 
πέ. § s1<jV-a (»J* άδέρ,ι [ΛεχαρΙτ. 
(2 «^Jir>- δζε/αλέτ. ^ »l.JS' κνόυλ- 
λιγέτ^ ZjJj βεορέτ, z^jS κεσρετ. 
« — ανθρώπων ^\S j\ 3 βαοίρι 
κεσάν. « — πραγμάτων j\^\ i ^Uî-l 
ίσγνάϊ οεραβάν. 

Άπει^οβαθιίς, ες, «jUİI 3^ 
£& φέβκ-ού) -άδδέ άριτικ, ^fl άυ,έκ. 

Άπειοοδνναμος, ον, ^3^9 Άπειρόκακος 

JTjî ,jUİ| φέβκ-ούλ-άδδέ κουβ- 
βετλη. 

Άπειρόκακος, ov, ^4?. jllâ 
©εναληκ πιλρ,εγεν, Jj »j1» σαδε- 
δίλ. 

Άπειροκαλία, η cTlj,* ,».αρ 
Cil^t ) άδΙ[Αΐ νεζακετ βέ ζερα- 
?ετ > ^ b> χοργιατλη κ . 

Άπε^ρόκαλος, ov, ju»!»^ 
gVjl σουϊ ταπιγετι ολάν,ο»^-ί1.)1• 
^Ujl να^Ικ-ζαρΙΰ ολρ-αγνχν, .ΐΛ^^»• 
χοργιάτ. [ζενλι'κ. 

Άπειρολογία, ή ctyi^ λαα- 

Άπειρόηα^ος,ον,ι-^ΐι* ^ - ^*• 
χάρπδζε νά ρουδζερρέπ. 

Άπειροηεγέθης, ες, 3j-* 
jgE>- 4,U!\ φέβκ-ουλ-γαγέ δζεσι'[Λ, 
~«>-1 έδζσέρ,. 

'Απειροπληθής,ές,•.>υ\ ,jy 
j£jf φέβκ-οΰλ-άδδέ κεσίρ,^\ έκσέρ, 
jU** ^ πι σουρ,αρ. 

Απειροπόλεμος, ον, ^^>. 
•îJ^f? χάρπδζε γάϊρι [Λουδζερρεπ. 

"Απειρος, ov, ^>\yf τεδζρι- 
πεσι^, «-j^f>e γάϊρι ρ,ουδζερρέπ, 
Κ^->* νά χαζήκ, ^^ άδζε|Λΐ', 
^jcj» ρουπτεοΐί, JaL. δζαχίλ.^,^,-» 
_3_£ σουνου γ^οκ, ^aujj» >ρ γαιρι 153 = 'Απελέκητος 

ουν-νιχαγε, ^1^*1 ,j πι ένδζά|Α. «cü- 
πειρα εζοδα Zj^jLoa JS" κ,ιόυλλι 
ι/.ε<7αρι<ράτ. ν άπειρα πλούτη £j$J 
W L> ^ σερβέτ πι χησάπ. § (ούσ.) 
τό — ον «Ιλ\^ (»αρ άδέ[Λΐ νιχαγέτ, 

άδέ[Μ |Λαχδουδιγέτ.^ — £6ρω<•(έπρ.) 
Λ^' α&> νίδζε νίδζε, j\j,a Jü-» σάδδ 
χεζάρ . ^ 4ι 1^! ^ jı» jt ' πι χάδδ ου 
νιγαγέ. 

Άπειροϋτόί. , ή, όν, ^jTılı 
εν κιουτσουγού , Zj\j?£ κιουσουράτ. 

Άπεκ δένομαι, cJLaK πεκλε- 
[λέκ, .\ jLk^'l ίντιζάρ ίτ. .1 Jy>U 
μ.εερ.ούλ ίτ. .1 ^âjT τερακκούπ ίτ. 

Άπεκδο^ή, ή ^Üa^'l ίντιζάρ, 
Jj»U [Λεε^.ούλ, «-JJ* τερακκούπ. 

'Απέκδνοις, ή xj£ τεδζρίδ, 
*j~ τεδζερρούδ. 

Άπεκδίτω, £Ay> σοΐρ-άκ, j*jf 
.1 τεδζριδ ίτ.^ (ρ>,σ. και πθ . ) ,3*'. j<-» 
σογιρυψάκ, .\ *jf τεδζερρούδ ίτ. Λουτενα^ή, 4,1^1 j j πι χ 5 <j νίχαγε, jjj^ ^ γάϊρι ρ,αχδούδ, 
^ βασι. § <_>L»- ^ πι χησάπ, 
^ κιόυλλι,- »jUİI 3^ οέβκ-ούλ- 
κδδέ, ^Lill ^β φέβκ- ουλ-γαγέ. 
«βπ' άπειρον 4» 1/1 1 j&^> άλή γάϊρ \ JJ* τερκ ίτ. 'Απέκταό*ις, η ajî τε[/.δίδ. 
Άπελαυνω, Λ iJj δέφ' ίτ -j^ 
.1 τάρδ ίτ. 
Άπελέγ2ζω, Λ ^Ij^l ίτιράζ 

ίτ. .\ c ^. δζέρχ ίτ. 

'Απελέκητος, ov, <J-*$y γ^ο- 
νούλαα^ης, ^_^ λ ^ρ γάϊρι μενχούτ. 
«αι/Ο'ρωττοί? â^oaftfiaroglvAov — ov 
(wp'ft.) jxX ^sj- yJs 5 Jİ)\ JaU 
δζαχιλ όλάν βακητ-σηζ χορός κι- 
πιοιρ. 'Απελεύθερος = 154 = 

'Απελεύθερος, ov, »*\'/\ α- 
ζαδέ, £şs> άτ-ηγ., ji* μ ου'τάκ. 
Απελενθερ(όω)α> και — ώ- 

νω, .1 j\j! άζάδ ίτ. .| ^b»! ήτάκ 
ίτ. § -1^/»^ ταχλής ίτ. 
Άπελενθέρωόις,ή -»1^ άζάδ, ^ Μ ήτάκ. ğ ^^U-l ίχλάς, 
ταχλής. 

Άπέλι -vdı?, ή c^ άρρέτ•, 
cf^». χαρεκέτ. 

'Απελπίζω, (Μτβ.) .ι ^U 
μεΐγιούς ίτ. ^^"_Ι ju.| .Jai κάτι 
ούμίδ ίτδιρμεκ, dllıl ju*l L" να ούμιδ 
έϊλεμέκ, uU^^j *~-j»t• Jl. χάλι 
μεϊγιουσιγετέ δόυσόυρμεκ. ğ ( πθ. ) 
— ^at ._,l ^^u - jL.^y νεβμίδ- 
μεϊγιούς 6λ. CXp* ju«1 ούμίδ κεσ- 
μεκ, .i-j^l.JJ κάτι ούμιδ ίτ. «i,! 
.1 χΑ *ζ»^~ κάτι σερεστεΐ ούμιδ 
ίτ. § ([>τχ.) άπηλτησ μένος ^-yL» 
μεϊγιούς. JL-^y νεβ^ίδ. « ο£ /ατρο^ 
άπηλπίσϋ-ηβαν περί της θεραπείας 
τον 'Jyjk\ ju.t Jj jx^Uİ. d.**i LM 
έτιάπά ψιλανιν σιφασινδάν κάτι ού- 
μιδ έϊλεδιλέρ. « άπηλπίσ&ην ολο- 
σχερώς (.jjbl dli. dU £α λ ι jUjf 
γκεριπάνι ούμιδιυι τσακ τσακ έϊ- 
λεδίμ. 

"Απελπις, b >-jl_v»| ούμιδσίζ, 
^.^L* ρεϊγιους, ju»y νεβμίδ, ju*l j 
πι ούμίο, lilâ κανήτ. 

Άπελπιοία, ή ûU>-ju.\ ουμι^- 
σιζλίκ, j/l γιάς, C-^l» μεϊγίρυ- 
σιγετ, £JU*y νεβμιδί,Ι» yâ κουνούτ. 'Απέραντος 

« ευρίσκομαι εις μεγάλην — tccyU 
.j\ jUjjT »jo-^U JU. χάλι μεΐγιου -l 
σιγετδέ γκιριφτάρ όλ. 

Απελπιστικός, ή, ov, Aâ% 
jx \χ.λ\ κάτι ούμίδ ίδέν,^^-^ί. <_^-_>* 
^j\ μουδζίπι μείγιουσιγέτ όλάν 
$ — ώ£ (έπρ.) UyU ρ,είγιούσεν, 
4»l -k>» κουνούτ ίλέ. 

Άπένανϊΐ, (Έπρ.) ^^καρ- 
σή, Jile* μουκαπίλ. § Ijj-^• μ α χ 
σουτιέν, «(îtdco — «^Uj,^ lf>- itf • 1 7 - α /~ 
σουτιέν βιρμέκ. 

'Απεναντίας, (Έπρ.) υ ΧΐΔ\ 
πιλ-ακς. [μουτεεσσίφ 

Άπενθιις, ες, tJ-U* >ρ γάϊρ« 

Άπένθητος, ov, *J-Î ^Ja* 
JuU^I μαζχάρι τεεσσούφ δλμαμης 

Άπεξεργάζοααι, CXV^ı\ '•%& 
κνκμιλεν ίολεμεκ, .1 J^-jj•" τετ 
μιμ-τεκμιλ ίτ. 

Άπέπαντος, ov, juU^l δλ 
μαμής, r U. χάμ. 

"Απεπτος, ov, ^ r J| ^k πετ 
ούλ-χάζμ, Js r 'A j^p γάϊρι μ,ουνχεζήμ. 

Άπερανϊολογία, ή ^jlî-C 
[Λίκσαρλήκ, cty_yV λαφζενλίκ. 

Άπεραντολόγος,ο ^liiCİ μικ 
σάρ, jyy λαφζέν. 

'Απέραντος, ov, ^ ı/r 
σονού γι,όκ, 4,1^ "tfU |Λα-λά-νιχαγ 
^Ιτλ >ρ γάϊρι [Λουτεναχή, j jip- 
-l_\c tVi χάδδ ου γαγέ, i^jf• γάί 
μανόουδ. « — οιγαΐαι j& 
»jjj^ άραζίϊ γάϊρι μαχδουδε. Άπέραό•τος = 1 

'Απέραοτος,ον,^Χγκετσιλ- 

Μ'^ζ ? J3 jU*2Sf ρ ουρ,τε ννη ούλ-[Λουρούρ . 

'Απεργάζομαι, .1 j.Ju«l>- χη- 
ταρπεζίρ ίτ. ,\ J^\_ u Lp" τεκρ/ιλ- 
ίκμάλ ίτ. ğ . 5 \ ^.-.„^1_^>.^ 
[ΛουδζΙπ-παδη - σεπέττ 6λ. § J^l» 
γιαπ{λάκ, CU-1 Ιτρ,έκ. 

'Απεργία, ή JJa» ια'τίλ. 

'Απερίγραπτος, ον, 3 ^>.j* 
Jılâ L' Λ -^y τα'ριο βέ τεβσΐ'ρι νά 
καπίλ, c-ij*" V λά-γν>υτα ρ t φ. 

Άπερνκάλνπτος, ον, >ρ 
jj:^* γάϊρι {Λεστούρ. 

'Απεριόριστος, ov, j^j^ jJ> 
γάϊρι ρζχδούδ, λ^ Jılâ 1/ νά κα- 
πίλι ταχδηδ. 

Άπεριποίτιχος, ov, oteli 
(j^l'.'jl 'ίλτικάτ όλου νεαρής. § Jjj?v» 
(Λετρούκ_ι, J^^l»» ρατρούδ. 

'Απερίσκεπτος, ov, jijijj 
δο\σόυν[Λεζ, >Jl/ü* τεεριουλσουζ, 
^-^Lp~% ΐλουλαχαζασήζ. 

'Απερισκεψία, ή Jüy^j δου- 
σόυνρέζλίκ, u L»lTj»jtP άδεριτεείλουλ, 
1^ τ'εχαββούρ. 

'Απερίσπαστος, ον, ^ρ._^ 
jU^l [ΛΟ'.σεββές ολρ.αγιαν, C^-lj 
ραχάτ. § — ακ (έπρ.) 4^b Ρ α ~ 
χάτλε. , [νετ-σίζ. 

Άπερίτμητος,ον, >-^ σου- 

Άπέριττος, ov, JsUil ΐνσα- 
φλη, t_Â~:>» [Αουνσίφ. § Jj»jU σαδε- 
διλ, J^-ı πεσίτ.^ jU^l Ζ \j ζα'ΐδ ολ- 
ρ,αγιαν. g το — of d>L) πεσατέτ. 55 = Άπέ^ω 

'Απέρχομαι, dLcr γκιτρ,έκ, 
.tcf^-Oc^p άζηρέτ-χαρεκέτ ίτ. 
«άπηλ&εν εις Κων)πολιν 4T.jU_-.jj 
jJAî-J cXjf~\f^.yj> δέρι σααδετέ ρ,ου- 
τεβέδζδζιχεν χαρεκέτ ίτρίσδιρ. 

Άπει/θννω, .1 «<u>-/ τεβδζιχ 
ίτ. . 1 £U-j\ ^ eikp άτ<ρ ου ίρδζά ίτ. 
§ Λ ydai• χητάττ ίτ. « — τόν 
λόγον προς TM'öf dU4,j-.1,Üai. ^j 
πιρινέχητάπεν σοΐλερέκ, A^=~y^j 
Λ (0&Γ πιρινέ τεβδζίγι κελιάρ. ίτ. 
« τό άπεν&νύμένον εντερον ( Ι ) 
^.ί^Λ (»^^ σερρ,ι ρουστεκηι/.. 

'Απευκταίος, α, ον, •$_/!» 
ρεκρούχ, ^ ρενφούρ, £.jf κερίχ, 
J*y> : * [Αεπγούζ. ğ (*J-^ "{Αε<5ου[Α. 

"Απεύχομαι, .V Wj 4:^.11^1 ολ- 
[Λαρ-.ασηνικ δοά ίτ. .\ Wj λ πέδ δοά 
ίτ. .1 jj ρέδδ ίτ. 

'Απεχθάνομαι, (Άμτ.) ο^£ 
• )\jj&'•*) ρ.εκρούχ βέ ρενφουρ όλ. 
§ ((λτβ.) .| vliji'j »Ijfl ίκράχ βέ 
νεφρέτ ίτ. .1*11 ίπά ίτ. 

'Απέχθεια, ή .\jf\ ίκράχ, »1_^ί-.1 
ίστικράχ, Cjjû νεφρέτ,^Γ κίν 3 ^»ι . 
πούγζ. [{/.ενφούρ. 

'Απεχθής, ε'ς,.^[Λεκρουχ^_μ; Λ 

'Απέχω, .jl 30j^ ούζάκ όλ. 
.jl ju;l.i» (Λουτεπαηδ όλ. $ ^< : rî" 
τσεκινρ.έκ, .1 ı_>LiM ίδζτινάπ ίτ. 
Λ pU>\ ψ.τινκ ίτ. «άΐ/£χου κ«4 
άττέχον ( πρρ. . ) ^5 U> 4V \ ^ σάπρ ίλέ 
σακήν, ^, \ ıJLw»1 ^\ ju> »ιάπρ ίλέ 
ίυ.σάκ,ι έϊλέ, Άίϊε^ία 
'Απειρία, ή j*& ο^%-ρ ήσρέτι 

Άπήγανον, τό (Βτ) J^IJju» 
σαδέφ ότου. 

Άπηλιώτης, ό (άνεμος) J^i 
J6'j)j σαρκη ρουζγκνάρ, t x\y\ λε- 
βάνδκ. 

Άπήνεια, ή jJ^lslsL^Pİ [χιαχο- 
κ,ικρληκ, ■!>**- σώδέτ. 

Άπήν»ι, ή jl^Jı^ ταχτ-ρεβάν. 

'Απηνής, ες, jl£iLıe| ίτισαφ- 
κιάρ, jlili>- δζεφακνχρ, ~1>. tf να 
χαλή[Λ, λ.£ σεδίδ. $ — âc (επρ.) 
«CljfeljLj^l ίτισαφκ^χρανέ, Ϊλοϊ» σε- 
c ιόεν. [σεδά. 

Άπυχηηα, το \j^ ^»Sp £κσι 

ΆπήχηχίΐΓ, ή |j^ ^^1 tvt- 
κ^άσι σεδά. 

Άπη^(έω)ώ, .1 \±^ ^Ze. Γκσι 
σεδά ίτ. 

"Απιαοτος, ον, j^^y'jb του^ 
τούλ(Λαρ.ης. ğ U U""-* >ρ γάϊρι ρ,ουσ- 
τα'μέλ. 

Άπιδέα, ή (Βτ.) ^\ ı r J\ 
άρρ.ούδ άγαδζή. [(Λουδ. 

Άπίδιον, τό (Βτ.) *y>J\ άρ- 

Άπίείίτος, ov, ju4»jl Ι®" 
[Λεμις, ^IbV" σηκηλ[Λ«[λης. 

'Απίθανος, ov, ^y J^l 'X.- 
τψ.αλη γιόκ, HjJ±* jü> γάϊρι ^ελ- 
Χ^ζ? <S^ Jf γάϊρι ^ουχτε[Λελ, £.χρ 
j^i"İl οιίτ,μ ούλ-έμαάν. ğ (ού<7.) 
τό — ov Jle^| ^ άδέ[ΛΕ ίχτψ,άλ, 
j&J'tfl (»αρ άδέ{Α οΰλ-έρκ,ιάν. ατοϋτο = 156 = "Απλαοτος 

είναι — ov jjây JUM ky πουνά 
ίχτψ,κλη γιόκδουρ. 

Άπιθανότης, ή JU^l (•λρ ά- 
δερα ίχτΐ(λάλ. 

"Amıcpoç, ov, u^j*^ ά δζή 
ολααγί^ν. 

"Απιον, τό (Βτ.) jj*J\ άρρ,ούδ. 

'Amrîdüjroç, ov, jj>\Jı.AjiJ 
κατρα νλάν[Αα[Λης . 

Άπίότεντοι;, «,ν, JÜ*M ίνα- 
νηλρ.άζ, jU_jl j'i p \ jlU σαγικνι 
ίτιρι,άτ όλιχαγιαν. 

\Απιο*τία, ή ^^-jIc^I ιτια,αδ- 
σηζλήκ, jle^l j»jip άδέ[;ι ίτιυάδ. 
§ (Θρσ.) j'>-iU ί^κνσηζλήκ, ^λ© 
j lizol όώίψι ιτικάδ. $ CİU-» /»λ-ρ 
άδερ,ι σεδακάτ,Ι»^ j».xp άδέ[Αΐ βεφά, 
jl-li. χαϊνληκ, CoUi- χηγικνέτ. 

"Απιοτος, ov, Jtfbl ίναψάζ, 
jlü^lf αρ άδή|Λ-ούλ-ίτιαάο.$(Θρσ.) 
>-il ; l ίγχ.νσίτ,ζ, jU^lit-jıP άδη^-οΐ/λ- 
ΐ[χάν, jli^l y>y» υ,ουε^ιν ολρ,κγιζν. 
§ jU^l l jj\^ 3u a^ χ^λις βέ σα- 
δηκ ολ^αγίαν, li^ ^ Wİ βεφά. 

§ ϊί^ Χ αίν • 
Άηκΐτ(έω)ώ, J*UL| ΐνάν^α- 

μακ, ci»Ai-l jU^I ίτιρ.άδ Γτ[Αεκεκ. (5Τ ;-\ § .^\ >~lUil ΐμανσηζ όλ. 
^Ujl έ[λνιγετι ολρ.αρ.ακ. 

'Απλανής, ές•, ι3^ Λ >έγάΐρι 
(λουτεχαρρίκ, ΟΛ* σαπίτ. «άπΑα- 
ν«Γ? αστέρες <"Λ* ^jTljT κεβακίττι 
σαπιτά, ıijiy σεβαπίτ. 

"Απλαίίτος,ον,^'Λ >έ γάϊρι J.Z- "Απλεκτος 

ρουτεσεκκίλ, &£?- jf γάϊρι μ 
χλούκ. 

"Απλεκτος, ov, j^Ujjt 'ό- 
ρόύλμαμης. - ' 

"Απλετος• ο ν, jU-^ πι σου- 
μάρ, λ_>- ^ πΙ• χάδδ, &y>- τσόκ, 
j<iT κ ε σι ρ. 

"Απλενο*τος, ov, jj> «clL-ju. 
4-U> σείρι σεοαΐνέ γάϊρι σαληχ. 

Άπλήγωτος, ο ν, και "Α- 
πληκτος, ον, Γ5_^>* γάιρι 
[χεδζρούχ. 

'Απλήρωτος, ov, j^U^ δόλ- 
ρ.αμης, jU^l ^Γ [Λ£μλού όλ|/αγνκν. 
§jU$.> δολαάζ, "}Ll Jılâ j\fi γάϊρι 
καπιλι ίμλά. ğ ^^a.İjjÎ όόένμεμις, 
<jij»li^ Ul έδά όλουνααμης. ğ ^"^ 
<_£αΙΠ ^1»λ_ ού^ζρετινι- μαασηνη 
αλμαμης. 

*Απληοίαο*τος, ov, Jl^^ji" 
τεκαρρουπη μουχάλλ. 

Ά^λπΟτίο, ή jljUUüjA» δόΐ- 
μαμαζληκ, ^^ χήρς. g (uf?.) 
,^ τλμά', pislik ταρ,χκιχρληκ, ^Τ 
jüjJjy άτς γιοζλουλούκ, Jİ: πού^λ. 

"Απλιιο*τος, ov, JUL^I» δοϊ- 
μάζ, ζΐΤ vtl> πεκ ατς. g ^.j>- "/&- 
ρίς, ^j^ χα-ρίς, jfei^ τίψακιάρ, 
^jy. ζ? * τ * γρυζλού, JJ& πε/ίλ, 
f^eff-" Τε λ ι ^%,jU^İ σερεχάν. 
$ — g>c (έπρ.) 4,'Loij^- χαρισκνε, 

U*^ χηρσεν. 

'Απλοϊκός, ή, όν, Jj »jL- 
σαδε-δίλ, ttjU> σαδίδζ. « — ταήϋ-η i 57 = Άπλο^ωρία 

Jy^-Yl ^.»U- σζδίδζ ούλ-άχλάκ. 
« — τήν καρ^ύη/ JÜi jU σαφή 
ούλ-παλ, jls^jli. χουλουσκιάρ.« — 
τού$ τρόπος jljJ^t ^U σαδιόζ 
ούλ-έτβάρ. § — <9ç (έπρ.) UAüj.jU. 
4>\ ταοε-οιλλικ ίλε, 4»U.iLe σάδι- 
δζανέ. 

'Απλοϊκό της, η dÜJj.jL» σχ- 
δε-διλλίκ, JL^-V-u» σεδαδζετ, Oji-» 
σαβοέτ. [σ•κδελεόδιρ{Αε. 

Άπλοποίηο^ς, η A^juüejL» 

Άπλοποι(έω)ώ, cU^juüojLr 
σα^ελεσδιρρεκ, jjA^juıLVy κολαϊ- 
λασδηρμάκ. 

Άπλότης, ή cU\!j e jU σαδεδιλ- 
λικ, j'jU σαοεκί, «l^-\ju- σεδαδζέτ, 
Zj^^> σαβφετ. g (J^^^λ δογοου- 
λουκ, Ci|.w> σαδακάτ. g vliU*- yoc- 
ρ,ακάτ. « — î^ctv ^"iLi-l ^1>>-I.u» 
σεδαδζέτι άχλάκ. 

Άπλοίίς, otrv, jOL γιάλη- 
νηζ, j^İa μουφρέδ, «ΐΛ ^Jlj γ^αλην 
κάτ, (İİ γέκ, λ_>-\^ βαχηδ. g jj> 
yjiy γάιρι μουρεκκέπ, jr-...ı πεσίτ. 
§ jUjl 3^^^ καρησηκ ολμαγ^αν 
ojU σαοέ. g ^U. yocklç, Jj»jL-» 
σαδε-δίλ. g ^"^ j& γάϊρι ρεσμί, 
^jlc άόί. § j^»-\ άχ;χάκ 7 ^y πόν. 
§ J^. «αγικγή. § (Γρμ.) ia;--» 
πεσίτ. «χρόΐ /ot —ot <k^ıAi^ ση- 
γάΐ πεσιτέ.« — κανών a, h. LU> ^(s 
καΐόέϊ πεσιτέ.^ — ώ( (έτη.) As-»jU 
σκδέδζε, jCJl» γιάληνηζ. 

Άπλο^ωρία,ν) c*-.^ βουσάτ. 'Απλόχωρος =158 Άπόβ'αλοΗς Απλόχωρο;, ον, *~\) βασι". 

"Απλντος, ov, o^Uli- γνη- 
κάν[Λα[Λης Jj-Jw ^ γάΐρι μαγσούλ, 
^ν χίς", ^Jju» μουδεννίς. 

Άπλ(όω)ώ,καΙ 'Απλώνω, 
j<-T άτσμάκ, ıil»^v. σερμέκ, jv.1» 
γικϊμάκ, .\ i-^ χάστ ίτ. g 3-^3.^ 
ούζατρ,άκ, .1 jl^• ρ,έδδ ίτ. .1 41Μ 
ιταλέ ίτ. § ({/.σ .) ^-kt γιαΐλ^.άκ, 
^j^l ούζανμάκ,.Ι J»Ljı*l ίνχισάτ ίτ. 

"Απλωμα, το •\λ^>* σερμέ, «il» 
γιαΐρ,ά, .k-j χάστ. « κατά τό — 
καϊ zb πάπλωμα (xou.)4^\cjy ~sT 
jjulcl j^l ^t Ι #J jT κισί γ,ιοργανηνά 
γ κι ορέ άγιαγηνή ούζατρ,αλήδιρ. 

'Απλωτός, ή, όν, j&t 
γΐαϊλμής. 

'Απνευστί, (Έπρ.^^-Λΐ ^Ju 
νεφές άλμακσηζην, ._,, j Jj: χιρδέν 
χιρε, 4""ί» >^ χίλα φασιλέ. 

Άπ\ευο*τία, ή (Ι) ^ ^IkSJi 
ίνκιτάϊ νέος. 

"Απνικτος, ον, ^U^' χο- 
γουλμαμης, ^^.ji- γάΐρι {Ααχνούκ. 

"Απνονς,ονν, ^J/j. χι νεφές. 
§ <_rM 'όλμους, jl_jl 'όλόύ, Ο^ μϊ- 
γέτ, »j^ μουρδέ. 

'Από, (Πρθ.) jj δεν η δάν (έν 
τέλει). « — κεφαλής μέχρι ποδών 
jjj •ϋ>\Λ jaili χατδάν άγιαγά κα- 

^"Ρ• § 0" !^ ν ( έν *Ρ/.ΐ Άραβ. λέ- 
ξεων) « άπ'άρχνς μέχρι τέλους ^ 
•J^ J\A)\ μ' ν έββέλιχι ίλά ά/ίρι- 
7„ ι > § J>* εζ (έν άρχγι Περσ. και Άραβ. λέξ.) « — Λολυν καίρόν jl 
rjL9 εζκαδτψ. « — κεφαλής μέχρι 
ποδών i• t >- j\ ίζ σερ ά χκ. « — 
ψυχής καϊ καρδίας jU 3 Jj j\ εζ 
δίλ ου δζάν. « άττ' Ά&ηνών εις 
Κων)πολιν o4T.jU-.jj jj<cTT άτήνα- 
δαν δέρι-σααδετδέ. «ibr^ Μώ jjIj•) 
χούοαδαν. «έρχομαι — rag'^ÎO'^î/aj 
fjjJS' jj<J"I άτήναδαν γκελίγ,ιο- 
ρουμ. « — τόπου είς τόπον y 
*&■ jÇj oAfi- χϊρ μαχαλδάν δίγκερ 
μαχαλά. « — τουίέ κα£ £&? *ό $J7c 
•jC* «Li-^'y χουνδάν σονρα. $ (έν συν- 
θέσει) juaJ" τεχγίδ. Q (»αρ άδέμ. 
§ Jj-u* τεχδίλ. 

'Αποβάθρα, ή <U£-l ίσκέλε, 
L*^ μερσά 

'Αποβαίνω, ıUrU ίνμέκ, -IJjj.' 
νουζούλ ίτ. $ (Τρχ.) Jjiji όλμάκ, 
.^1 .**> μουνδζέρρ όλ. «άνδρες ά- 
ριϋτοι άποδαίνουΰιν Jj^j\ fjT ,j\ 
έγι άδάμ όλουρλάρΓ «πώς&' άπο&η 
ή ύπό&εβις άραγε ; 4 ^><^ £&λ 
lUP jih-ajS ίσιν νετιδζεσι νέ όλα- 
δζάκδιρ α^ζαχα ; 

'Αποβάλω ω, J*jU->. τσηκαρ- 
μάκ, Λ ij ρέδδ ίτ. jcî άτμάκ. 
^ .1 j^l» τάρδ ίτ. ğ (μσ. αύτχΟ.) 
— Ofiat dUjji^j (3^-_ρ- τσοδζούκ 
δόυσόορμέκ, .\ ju>- JslS-l ίσκάτι 
δζενίν ίτ. «τον άπέδαλε της υπη- 
ρεσίας (^.λΜ jjh jx.z»jJ~ χηδ[7ετδιν- 
δέν τάρδ έϊλεδί. 

'Αποβάλεις, ή «v. j5 İ.jj j>-^- Άπόβαόχς = 159 = 

τσοδζουκ δόυσόυρμέ, ju>- J?U_-.| 
ίσκάτι δζενίν. 

'Από6αό*ις, 4-Λΐ" *»y καραγ,ιά 
ϊίσηκμά, J^y νουζούλ. 

\Αποβηό*όμενον, το i y^-4 i \ 
όλαδζάκ, ıJ^-s σόν ? Α-^ νετιδζέ, 
,y σεμερέ. 

Αποβιβάζω, JajU*». ■=> »j> κα- 
pay_ıa τσηκαρμάκ, .\ ζτ \^>-\ ίχροώζ 
ϊτ. § (π9.) — ομα<. &&Ϊ *>»j κ«- 
ράγια τσήκμακ, .\ J^, νουζούλ 
ιτ. .| ρ $j>- χουρούδζ ίτ. 

ΆποβίβαοΊς, ή ç\jA ίχράδζ, 
Jjj,' νουζούλ. 

Άποβι(όω)ώ, cAJ. 5 \ 'όλ(/εκ, 
• Ι Jlil»^ βεψάτ ίτ. 

Άποβίω<ίις, ή (»jij\ 'όλόυμ, 
»Ιι^Λ^έβτ, i,li_j βεφάτ, ,ΐΛ^ρεχλετ.' 
« τό βιβλίον των άποβιώσεων 
i$}iı jjlij βεοιγιάτ τεφτέρι. 

'A«o6^aK(oo)oirj ; ıaı,.yj^L• 
μεπλούδ όλ. . 5 \όϊ- σεφιχ όλ. 

Άπόβλεπτος,ον, jUpayıav. 
§ Jkf μουμτάζ, J^i\ έσρέο. 
/Αποβλέπω, uUjjTjjJi^^l ού- 
ζακδάν γκιόρ^έκ, .\ ^tı* ναζάρ ίτ. 
It.JUbL•/» μουσαχεδέ ίτ. -^^'^ 
, 3 \ ^juaL. - ^jJ^ νιγετι - μεραμη- 
μουραδη-μακσαδη όλ. $ .^\j\^x*| 
ούαιδ-βάρ όλ. § .^\ *>-lj ραδζΐ όλ. 
.^ üıJ" τεαλλουκή όλ. «εις <?£ - — 
ji»x^ ^Ju*\ ούμιδιμ σενδέδιρ. «τού- 
το ουδόλως αποβλέπει έμε "%*\ ^L'y 
jMy ü«" İS» Άουνούν άσλα ιτανά Άπογειοωμα 

τεαλλουκη γιόκδουρ. «slgri απο- 
βλέπει ό σκοπός σον; -Jjuai» jVj> 
j±!İ?\pi χουνδάν μακσαδιν-μουραδίν 
νεδιρ. [φουάτ. 

Άπαβλημα, το ^Ic^sju μεδ- 

Άπόβλητος, ov, £yju μεΐ- 
φου', j JJ(/ . μερδούδ, jj^^ μετρούδ. 

Αποβολή, ή 4*1 άτμά, «sj 
δέφ', jj ρεδδ, jji. τάρδ. ğ «U» 
ζαγΓ, ^ili τελεο. ğ (Ι) OrT -^^-Ι 
ίσκάτι ί^ζενίν. « - — υπαλλήλου 
J;* άζλ. 

Άποβολιμαΐος, α, ov, jlLi 
ij σαγιάνι ρέδδ, J^J* t' να ρακ- 
χουλ, Jj -r î^» μετρουδ, jjj .» μερ- 
δούδ. 

Άποβράζω, jji:Llâ καΐνατμάκ, 
,1 «^ τιχχ ίτ. g &*3j$ ?3,Ρ" 
χρόυμέκ. [χρόυμέ. 

Άπάβραομα, το ^sj^ κιό- 

Άποβραομόζ, ό «uHâ καϊ νά- 
μα, jile γαλεγιάν. 

Άποβρέ^ω, ji^Lul ήσλατμάκ, 
,\ JJlT τεχλιλ ίτ. 

Άπογαλακτίζω, oU-* jjjj- 
σουδδέν κεσρεκ, .1 J»9 φέτμ ίτ. 

'Απογαλακτισμός, b jjj^- 
*χ& σουδδεν κεσμέ, (»Üas «ρετάρ., 
Λά φέτ^. [σουδλενμεκ. 

? Aπoγαλακτ(όo)ouμα^,ΰΛs^J^ 

'Απόγειος, ov, jej^ χ*> πκ- 
γίδ ούλ-άρζ. § J»^ »^ καρά γελί. 

*Απογεί<ΐω^ια, το ( Άρχτ. ) 
^U- σαδζάκ. *Απογεμίζω 

Άπογεμίζω, £*j-ajL• δολδουρ- 
μάκ, Λ %\ ίρλά ίτ. 
Άπογέ jııd y. ι , το aİ^ δολ^ά, 

*%>\ ί[/.λά. 

Άπόγειτμα, το ^χ -Çl ίκινδί. 

Άπογενματίζω, ,^U1» ^χ -Çl 
dl<i ίκινδί τααυΆ γε[/.εκ. 

*Απογεύομαι, 3-*^ τατμάκ. 
§ dl»4ı*j δενεμέκ. 

Άπογίγνομαι, και — γίνο- 
μαι, ^»Ujl ^OsU- χαζηρ όλρ.α^ακ. 
§ ι3^ όλμάκ, ^1 <£* [;ουντιδζ όλ. 
«.πώς άπέγινεν έκύνη ή νπό&εοΊς; 
^jjjij-oi juA ç)\ Ό ΐς νάσηλ όλδού ; 

Άπογιγνώοκω, και — νι- 
νώοκω,.ΐ ÛJ τερκ ίτ.§ .jl^yi» 
(λείγτούς όλ . $ ί [Λτχ. ) απεγνωσμένος 
j->_U ρεϊγιους, ju^* νεβρ,ίδ. 

Άπόγνωοις,ή^Λ yıaç^^'u 
γεΐγιουσιγέτ, <£J^y νεβριδί. 

Απόγονος, ov, jUj βελεδ, 
Juâ»» χ, α ^δ πλ. jLM άχφάδ, ζόυρριγέτ, »JU- χαλιφ πλ. J}_il 
ά Χ^?• § (πλ.) ο£ — ot v Up| ή- 
κάπ, jUl ίνσάλ, V U| ίνσάπ. 
<lol — οι τον 'Αβραάμ ύ^\^\ζ,^α^ 
j,\â*\ 3 L\ χαζρέτι ΊπραχφΙν ίπνά 

ε ηκαπι. 

Άπογραάή,ή (Νρ..) jj κα ?δ, 

J.A τα ΧΡ'Ρ• α ί — τών κτημάτων 
'S%*\ jj£ τκ^ρίρι έρ,λάκ. α ή — των 
κατοίκων ^yj j j ταχρίρι νου- 
φούς. «τό βιβλίου της απογραφής 
^y» J.^" σεδζίλι νουΏούς. « τό = 160 = Άποδείκννμι 

ευεργέτημα της — ής lijj\ J, 
σάρτ-ούλ-φεβά. « ό ^ξ — ής κλη 
ρονόμος ja,J Jj 5 4>J ^jil -*»>£ ό& , 
<L>j\} τερεκεγι σάρτ- ούλ - φεβά ιλ 
καπουλ ίδέν βαρίς. 

Άπόγραφον, τό Csjy** σου-- 
ρέτ, £j> άϊνί. 

'Απογράφω, .1 jl_J καίδ ίτ 

Άπογυμν(όω)*#> ό•*^ σουϊ- 
ρ,άκ, .1 Λ,'^ -f τεδζριδ ίτ. § ( πθ. 
— ονμαι $Ly> σουιλρ.άκ, .1 j^ 
τεδζερρουδ ίι. 

ΆπογύμνωοΊς, η ^.<ί>* σουΐ- 
υ,ά, Λ_^"τεδζρί6. $ <üi_^ σουΐλρ.ά. 
ij τεδζερρουδ. 

. 'Α«ογννΛΐκ(όο)ου5ΐαι, ^1 
. 3 \ JÎ καρτ] κιπι όλ. ,β\ J^*^> ısJ 
καρη τεπιγετλη όλ. 

'Αποδεικνύει και — κνυω, 
ıİU^_^f γκίόστερρέκ, .1 jl^Ül ιζχά. 
ίτ. .\ a,\j\ ίραγέ ίτ. .\JLrU*l ίσπάτ 
ίτ. cAa^a-I ^^-" τεπεγ-γιούν ίτδιρ 
ρ.εκ. «άπεδείχ&η η ένοχη τον εις 
τήν δείνα νπό&ε6ιν^~ΛΛ »jojU j% 
jjj&\ ö*r Jî-^J^ φιλάν (λαδδε^έ ρεδ- 
ναλη όλδουγου τεττεγ-γίούν ίτρ,ίσ- 
διρ. «τό έγγραφον ίοϋτο δεν απο- 
δεικνύει τίποτε j *>;* 4• Ι &ji\ y 
jU'jl İıU*\ ^ί. που έβράκ ίλέ χιτς 
πιρ σεϊ ίσπάτ όλουν^άζ. « ολα τα 
δικόγραφα αποδεικννονβιν οτι 
λ Jj\\ vl-U*) \"y>* tjbi* 4*^" Ι» πιλ- 
δζούυ,λε έβράκι δαβιγέ ίσπάτ ίδερ- -ÎJ- 'Αποδεικτικός = İ6İ Αποδιώκω λΙοκι. « τοϋτο δεν είναι δυνατόν 
ν'άποδειχ&β jjJS'j ^j\J\ Jı(â y πού 
καπιλι ίσπάτ δεγίλδιρ. $ ((^Χ•) 
αποδεδειγμένος c~îa μουσπέτ, ^,λ^λ 
αουπερχέν, Jj^w» [/ουστεδίλλ^ϋ:..* 
(Λουστίπάν, jjloa [;ουσ(%δδάκ. 
"Αποδεικτικός, ή, όν, jİj* 
\ji$\ vlıUl [Λεδάρι ίσπάτ όλάν.α — ά 
μέΰα <1>\^ πεγινάτ. «τύ — öv (έγ- 
γραφον) jo. σενέδ, ν!.*.»• χοδζδζέτ. 
# — 6ν παραλαβής gj*. 9 y> Jey-f* 
[λακπούζ ΐλμ ου χαπεοί. ^ — gjC 
(έπρ.) 1=£α μουσπετεν. 

\4ποδειίλι(άω)ώ, jüjjâ κορ- 
κρ,άκ, .\ ^J^- χάβο ίτ. dU^i l^L:.• 
δζεσαρέτ Γτρε[Λεκ, .1 aj τερεδ- 
6ούά ίτ. 

Ι Άπόδειξις,ή jU πεγιάν, ζ^Ι^Ι 
ίζάχ, vi<U A | ίσπάτ, <-\> πεγινέ πλ. 
C#Ua.• πεγινάτ.^(τοέ'γγραοον) j»-^ 
ιλ|Α ου χαπέρ. «μέβον — £oc JJj 
δελίλ πλ. Jî^j δελα'ίλ. «έμμάρ- 
τυρό? — «v^a^ *:* πεγινει σαχσι- 
γέ, νΐ,^Ι^ί. σεχαδέτ. « έγγραφοι 
jit —εΐς 4>jj£ JjU• πεγινάτι τα^ρι- 
|Μ> £?**" χουδζέδζ. 
Ι Άπόδειπνον,τδ(Έκκλ.) ^x.C\ 
\ο jli^â^ ıc^i^ ΐκινοΙ_όστού δκου- 
νάν δοά. 

Άποδεκατεύω, και — τίζω, 
3^ ^ *λ')\ ονδέ πΐρ άλαάκ, .1 >^J 
τα'σΐο ίτ. [σουροζού. 

Άποδεκατιυτής,ό ^j^» οΰ- 

ΆποδεκάτωοΊς,ή^^)" τα'σίρ. 'Αποδέκτης, ό j.*,l J^J κα- 
πούλ ίδεν, jİJui^a-^ ταχσηλδάρ. 
«ό — rrçg Συναλλαγματικής ^^y 
Jx_\ Jji πολιτσαγι καπούλ ίδέν. 
« — κατά παρέμδαύιν J^J li^J 
jj,J τεβάσσουτεν καπούλ ίδέν. 

'Αποδεκτός•, ή, όν, J^-S* 
[Λακπούλ. [δεστέ.» 

ΆπάδεΟΗος,ό Οο δε^Ιτ, λ^ -j 

Άπαδέ^ζο^ιαι, .1 JjJ καπούλ 
ίτ. ,| LJ" τεσελλού[Λ ίτ. § ,,^^Γ 
.\ ^.JUaJ τενσιπ-τασ^ήκ ίτ. -^^ 
• i ^wsi τασβίπ-ταχσίν ίτ. .ι CoU-l 
ίοζαπέτ ίτ. . 3 \ ^\j ραζή όλ. 

Άποδέω, ^ajUîj παγλαρ.άκ. 
$ . 3 \ öJ%\ έκσΐκ όλ. ^U^l ολρ.αμακ. 

'Αποδημία, ή cJjs> γουρπετ, 
t_»ljrti>| ίγτιοάπ. 

Άποδηη(έω)ώ, •\^^ JjT τεο- 
κι βατάν ίτ. .1 (jlj^l ίγτιράπ ίτ. 
^-ί* Λ::, ν^ γουρπετέ τσηκ^άκ, jV>-\ 
Λ C^Jp. ίχτιγιάρι γουρπέτ ίτ. 

Άποδίδ^άΟκω, J-<î"iâ κατσ- 
[Λάκ,.Ι Jj οιράρ ίτ. 

Άποδίδιο^ιι κκΐ -^δίδω, 
&»j$ i£j£ γκιρϊ βιρ[Λέκ, .\ »j\c\ 
ίαδέ 'vv^'ö^jj βιρ[χέκ, .IULpI ίτά 
ίτ. δ .\4,JİT_U>\ ίφά-τεεδιγέ ίτ. 

«ζβ-ίσνά^ - νάίλλ - ν^πέτ ίτ. « — 
το ^oî'oc .1 (3ο ,^ΙυΙ ίράϊ δεϊν ίτ. 
« — χάριτας .\ &[£$ ^,^ αρζι τεσεκκιουρατ ιτ. >εο • ιτ. 'Αποδιώκω, Λ ^a-ija τάρδ- •ι Ί Ά«οδ{ωξις = 165 = *ΑπΌ<(άω)ώ Άποδίωξις, ή *J» τάρδ, «îj 
δέφ'. 

'Αποδοκιμάζω, ^^J - i_*~-lf 
ύΙ»4£•\τενσιπ-τασβιπ ιτ^ερ.εκ, Af?" 
τακπιχ ίτ. uI»4ajjT^-.U* ρ,ουνασιπ 
γκιόρ|Λερ.εκ> .\rUfc-l ίστικπάχ ίτ. 
^ .1 ij ρέδδ ίτ. duA_H JjS κα- 
πούλ Γτρ,ερ,εκ. 

Άποδοκιμαό*ία, η «_ο>*»Γ ^αρ 
άδέ{Λΐ τασβίπ, ^_~~.•- ^ jX-m ^χ^> 
άδέρ,ι τακδηρ βέ τενσίπ, ρτ 5 '' τακ- 
πίχ, r• 12:-Λ ίστικπάχ, ^*λ τεζ[/.ί|Α, 
jj ρέδδ. «ςρα>ν«1 — /ag ^r^ Jlı\^l 
έσβάτι τακπίχ. 

'Αποδοκιμαστέος, α, ον, 
^t* 1 " jtlî. σαγίάνι τακπίχ, fjA-L* 
(;.εζ[Λθύ|Λ, j^j^ [Λερδούδ. 

ΆποδοκΐΗαό*τικός, ή, όν, 
,e*r 5 ' τακπιχί. 

Άπόδομα, το 4,'Ul ίανέ. 

ΆποδόοΊμος, ov, »A^i ^"i 
λαζΐ|Α-ούλ-ίαδέ,,.>\<ΐ\ ( _1>ΐ3 καπίλι ίαδέ. 

ΆπόδοόΊς,ή »jWt ίαδέ, λ\λ}^-\ 
ίστιοδάδ. « — %i>£Ovc ^j Uı| tepeci" 
δε'ιν, Jo £0%" τεεοιγέϊ δε'ίν. « — 
λογαριασμού ^L^ ^ΙΜ ίτάϊ χή- 
σάπ. « — ^oçTfjsJ^jd•^ di^j^ j 
πιρ γκιρτουνούν σεκιζινδζΐ γκνόυ- 
νόύ. $ (Γρρ.) ^liu^^J καζιγέΐ 
[Λουτεκαπελέ. 

'Αποδοτέος, α, ov, j_y\ j9 
βιριλουρ, ^yl^UL-l Î7vaf) όλουνούρ. 

Άποδότης, ό ^λ\».»^Ι Ι <νΛ : 
τεεδιγέ γ^ά ίαδέ ίδιδζί. 'Αποδοχή, ή Jj_J καπούλ 
LJ τεσελλουρ.. « — τ^ς ανναλλαγ- 
ματικϋς J^J ώΙ'Λ -^j» πολιτσανην 
καπουλή . « — κατά ηαρέμδαβιν 
J^J A^ijio L*,y τεβασσούτ ταρηκι 
ίλέ καπούλ. « διαμαρτνρηβις έπϊ 
rfj μη — fi ^y^ 3j J^J (»λρ άδέ(Λ 
καπούλ προτέστοσου. «πρόταβιςκαϊ 
— J^-J j ν^* ίδζάπ βέ κα- 
πούλ. 

ΆπόδοασΊς, η j\J> φιράρ. 

ΆπόδνόΊς, ή *M.y> σογΐουλ|Αά/• 
ıyf τεδζερρουδ. 

Άποδν<ίπετ(έω)ώ, jUâ yJc 
άδζΐζ καλ(λάκ, .^Uolijys φουτούρ- 
γιαφτέ όλ. 

Άποδνω, uU:^ σοΐ^άκ, xjsf 
Α τεδζρΐδ ίτ. §([/.<;.) — ομ<η jkj*-» 
σογιουλ[λάκ, .1 ij£ τεδζερρούδ ίτ. 
§ vj*"^*-»!*• χαζηρλαρ,άκ. 

Άπόζεμα, το "Ιδε 'Αφέψημα. 

'Αποζενγνιτμι,κα! — γνυω, 
(3 a j%^ (^iJ^j'^ πουγ^ουνδουρου- 
γουνού τσηκαρρ.άκ, &-»j\ άιρρ.άκ. 
$ (πθ.) Jlj-T άΐρηλ{χάκ. 

9 Αποζημ.ι(όω)ώ, κα) — ώ• 
νω, .| ^ur* ταζρ/ιν ίτ. Jtj JJ-r o» 
clL^^^ ζαράρ ού ζιγιανί βιρρ.εκ. 
^ (■πΟ.) .1 j^" τέζαρ.[Λθύν ίτ. 

Άποζημίωοις, ή ^^r 01 ταζ- 
ριν πλ. ζΑ~χ*> ταζ[Λΐνάτ. 

Άπόζω,,^ϊ^Ι κοκρ.άκ, ,\<^\js& 
νέσρι ραιχάίτ.§ .1 ji•) - τεαφρούν ίτ. 

Άποζ(άω)ώ, 4»"ji^» ^ 4i/La* 'Αποθανατίζω = 163 = Αποικίζω 'X**Ç- (5*1^ ρουζαΐκά βέ ζαρουρέ- 
:λε γνζσαρ,άκ-γκετσινίΑεκ. 

'Αποθανατίζω, Λ f* ^\λ>\ 
πκάΐ ζΐκρ ίτ. Λ fi g\Ju\ ίπκάϊ 
/ά(Α ίτ. § (πθ.) — ζομαι. 3 \ jTjJlJlj 
τακη ούζ-ζίκρ όλ. .^1 jfjdl^j^ 
/,εστε^Ιρ. ούζ-ζίκο όλ. 

'Αποθεματικός, ή, όν,^ UM 
,χτιγ^ατί. « τό — ον κεφάλαιον 
ş*4f*\ -M-^-l ^^'γιάτ άκτσεσή• 
;( — όν ταμείον J- 3 x~* j\i.A ίδδιχάρ 
;ανδουγού. 

Άποθεραπεία,ή ^U^Lai'l 
',νχιζάϊ τεδαβή. [τέρκ. 

ΆπόθεοΛς,ή jU-j\ ίδδιχάρ.^^" 

'Αποθετικός, ή, όν, <£j\*.*\ 
Ιδδιχαρί. § ( Γρ"[λ. ) ρήμα — ov J^j 
*j\*a ©-Γλι ρ,α'λ,ιούρ... 

'Αποθέτω, j^S υ?ΙΜ άσαγή 
κοράκ, όΙ» Λ χΛ ίνδιρρ,έκ, .\4^Γτέρκ 
' τ • <İ*j^ ίσηκαρρ.άκ. § Ja^S κο- 
[λάκ, .Iç-^j βάζ* ίτ. .» jU-jI ίδ- 
οιχάρ ίτ. 

Άποθε(όω)ώ, καΐ — ώνω, 
.\ Ο Ι" τα'λιγέ ίτ. .\ U L^" τεπδζιλ ίτ. 

Άποθεωρ(έω)ώ, ^ ώΐ »Üj 
δηκκάτ ίλέ πακράκ. 

ΆποθέωΟις, ή <üîr τα'λιγέ. 
§ J^r J " τεπδζίλ. 

'Αποθηκάριος, ό &β.£ κι- 
λα^δζή, <jr.,L'l άνπαρδζή., ^ljU\ 
άνπκρ âp.tvi. 

'Αποθήκη, ή ^U'l άνπάρ, β.£ 
κηλάρ, ,jUuı ρ,αγαζά, ' yf. ρ,αχζέν. Άποθηλάζω,ΰΙχ-'^ύ^-. σουδ- 
δεν κεσρ.έκ, .1 J» ©έτρ ίτ. 
Άποθηλαορ-ός, ό flkâ ©ετάρ.. 
Άποθηρι(όω)ώ, .ι j^.^ 

τεβ^Ις ίτ. 

Άποθνήοκω, CLX 3 \ 'όλρέκ, 
j £j*s βεφάτ ίτ. ,\ jU. JlJ τε- 
σλι'ρ -c δζάν ίτ. .\ ύ^-^β φέβτ- 
ρ,έρτ όλ. .\ JUÎjl *U j|j δάρι πα- 
καγνκ ίρτιχάλ ίτ. .\ r- 3j ^L.<" τε- 
σλίαι ρούχ ίτ. « — uâ φυβικον 
θάνατον öl, 3 \ 4.\<ώ*\«-Λ>- χάτεφε 
ivgiyi ίλέ *όλρ.έκ. « — r?jg πείνης 
öX 3 \ jjül>-T άδζληκδάν 'όλρ,έκ. 
«πο£ο<? £>? ^otog πεθαίνει (πορ..) 
jA-^U'j f^Jf^jl U'-j j» πού δουνγνκ 

όλόύρ. διρέρ. δουνγ,ιασίδιρ. «(5 <£- 
πο&ανών jj_ı» ρ,ουτεβεφά, vl~_* 
ρ.ιγέτ. 

Άποίητος, ον, <ji*Uit για- 
πήλρ,αρ.ης, J^\i 3 \ ολραρ.ης.§ j\i 3 \ 
όλρ.αζ. | 3^^ <£? γάϊρι ρ.αχλούκ. 

ΆποικεΟία, ή z>jf χιδζρέτ. 

'Αποικία, ή c,Ü%"\ ίστιρλα-- 
κιατ, Ο^*^ ρ.ουσταρ.ιράτ. «ai 
εν 'Ivdiatg Άγγλικαϊ — at .VUx* 
^Κ%"\ j^>\ Ji}\ ?âlj χινδεστανδά 
βκκη' ολάν ινγκιλιζ ίστιρ,λακίατί. 

"Αποικιακός, ή, όν, ^jU• 1 -! 
ίστψαρί. « — bv βνβτημα ^^1^\ 
Jj-^l j„j^-r* ίΊΧχάνι ρ.ουχαδζιοιν 
ούσουλου. « τά — κ« νΐ,1,^>. γου- 
πουπάτ. 

'Αποικίζω, .1 JU^i ^^L^, Άποίκιλτος ==: 1 

{λουχαδζιριν ίρσάλ ίτ. &\ ^j>-\f* 
Ü*jX^\ J£~\ [Λουχαδζιριν ίλέ ίσκιάν 
ίτδιρμέκ. 

Άποίκιλτος, ο ν, £&* J& 
γάιρι μενκούς. 

Άποικιο*{ΐός,ό jU*^! ίστψ,άρ, 
ilyi^^^-A-lÎ τεεσι'σι μουσταμιράτ. 

Αποικιστής, ό ^^Λ^α J-JI* 
νακίλι ρ„ουχαδζιρίν. 

"Αποικος, ov, _^-V-* Ρ' ου Χ α " 
δζίρ, ^Λ* 1 -* (Αουσταρίρ. 

Άποικ(έω)ω, .1 ο^*- Α /ιδζ- 
ρέτ ίτ. .1 Cjj*-\f* [/.ουχαδζερέτ ίτ. 

Άποκαθαίοω, .1 ^4»" ^ '^ 
τεμίζ βέ τετχιρ ίτ. § ( Έκκλ. ) 
.1 ύ\, πάκ,ΐ ίτ. 

Άποκάθαροις, ή ( Ι ) JL^—l 
ίσχάλ, Jl^-Jl ίνσιχάλ, ^L» [Aoıir 
νακαχά. 

Άποκαθαρκτικός, ή, όν, 
(Ι) J^w» μουσχίλ. 

ΆποκαθήλωόΊς, η >>L>» ûAs 
φέκκι |/.εσα|Λίρ. «ή — τον ΊηοΌϋ 

XQL6tOV^^Aj λ \ jJL^-L d!L«*P İ^^a»- 

^αζρέτι ήσανην χατσδάν ένδιρρ.εσί. 
Άποκαθίστη^ιι, — θιο*τα>, 
και — θιο*τάνω, dUj^<u)L. jüjl 
έββελκι γαληνά γκιτιρρ.έκ, .1 U/| 
ίπκά ίτ. § ( ρ.<7. ) dU° «uJL J-Jjl 
έββελκι -/αληνά γκελμεκ, jji'jl U/İ 
ίπκά όλουνρ,άκ.^ Λ <l**\a\ ίκαάετ ίτ. 
.1 jZ-z-J^y τεβαττούν-τερ.εκκη>ύν 
ίτ. « άποκατεβτά&η εΐξ την Αϊγν- 

JtTOV j-A-tc-J ^s y" $ ifs *is*a* ])f\- 64 = Άποκατάό*ταό*ις 

σηρδάτει/,εκκίρύν βε τεβαττούν ιΜ 

[UffOip. 

'Αποκαλύπτω, J^jJk lijTjİ 
'όρτόυγ,ιόύ καλδηρμ.άκ, J^\ ι 
[χάκ, ^jlL». 4ÎİJUJ μεϊδανά τσηκαρ* 
[Λακ, .1 j^I^^aU^ ζαχιρ βέ άόι-| 
κιάρ ίτ. .\ »Ji-aiT κέσφ ίτ. 

Άποκάλυ^ις, ή ui.îT κέσφ 
lJL•*-^ ίνκισ/αφ^ ,j~i£lf τεκσίο. « 
δεία — ^1 ίλχά{Λ, ^ 3 'μ•/ί 
«ή — του Άγίον 'Ιωάννου^ Λ\^_ 
[u^y Cj^'o>• κιτάπ ουλ βεγί γχζαίτ 
Γιόχανά. 

Άποκαλ(έο))ώ, .1 <^<- r τεσ -ij 
ριγέ ίτ. dL»4._>- σοϊλεμ,έκ, oU:jİ 
διρ.έκ. « τον άηεκώλεβε κλέπτην 
&■&>.?" >?J- J\ άνι χηρσηζ σοΐλεδί. 

Άποκάμνω, ,3i j^> ν^*- ^. 
ζαχμέτ τσεκ,ιούπ γιουρουλμάκ, c 
.^\ y£ πι τάπ όλ. .^| iJL.r τζαπ• 
νάκι όλ. diW Jy κουββετι κεσιλ* 
μέκ, ^Ulâ jili» τακατη κάλμ,αμ,ακ. 
§ (35- ΥΙ^παάκ. « τι άπέκαμεξ ; 4.' 
ıKt νέ γ^απόίν. «το αλογον τοϋτο 
άπέκαμε ^ollâ ^âlL ji'T y πού άτη 
τακατη κάλμαδη . 

Άποκαταο*ταίνω 9 -du. jl^l 
.1 £Uj\ έββελκι χαληνά ίρδζά' ίτ. 
.\ ^" τεκαρρούρ ίτ. .1 eJ lc| _ jIj^.,1 
ίστιρόαο-ίαόέ ίτ. .\ li| ίτΐκά ίτ. 

Άποκατάο*ταο*ις, ή aJL j;)^! 
j-[>-j\ έββελκι χκληνά ίρδζαί, ,j\c\ 
ία^έ, U\ ίπκα ? ^i" τεκαρρούο.« — 'Απόκανοις ==* 1 (Λουολισίν iy.hi'i ίτιπαρι. « — κατα- 
δίκου ^.^pjir ^β=- \*\c\ di»y^ 

οΛχκιουρ,ούν izöil χουκουκι ρεμ- 
νουασή- « — υγείας c.£? *».j\cl ία- 
δέϊ σηχ/άτ. 

*Απόκαν(ίις 9 ή <£b jj~~o πίσ- 
πιτουν γνζνμά. 

'Απόκειται, •\ -ΰ^ [Λαχφούζ 
ίτ. § .^1 (j:\j_ j!"W άΐδ-ραδζγ] ολ. 
Η _tj^ [λενούτ 6λ. «εί>9 6ε άπό- 
Ό,ειται τοντο jX^~\j ^ λ le »>- y που 
σιζέ άΐδ βέ ραδζήοιρ. 

Άποκείρω, oU-' κεσαέκ, ^p-iy 
.\ ~:χς ίτ. % (π6.) dil-» κεσιλμεκ, 

■ Άπόκεντοος, ov, ju« o^y^ 

ji 3 \ ρ.ερκεζδέν πκ'ϊδ όλάν. « — 

δύναμις -jij\ \±Αζ» \β κουββέϊ 

ρ^υτεπκ'ί^ετ-^υλ-μερκεζ, îiltf' 9 ft e ^l 

Jij\.\ κουββέϊ μουτεχαλίοετ - ούλ- 

ρερκέζ. 

'Αποκεντοίόα^ώ^^ j f^ 
αεοκεΓ'-','£τ1 πο'^μάκ. 

Γ \ • ι -Γ 

: Άποκένχοωοΐΐ, τη Ο ji^* f.xp 

'άδέμι [Λερκεζιγετ. 
'Αποκεφαλίζω, uU-'^ rVy.- 

ση κεσρέκ, Λ (»IjlpI ίδά|Α ίτ. 
ΆποκεφαλκίΗός,όν, ο ^»\jlp\ 

ί^άα. . , [μχχλού'. 

Άποκήονκτος, -ον, £_jL•* 
Ά?:οκή£&ιτξις, η ^U */άλ\ 
Ά?:οκ»»ον ;îtu,.\ ^Û- χάλ' ίτ. 

\ λ jj ρέόό ίτ. .\ ύ^ι τάρδ ίτ. 

CU4İ-J J_^â καπούλ Γτμεαεκ. «άπδ- 65 = 'Απόκληρος 

κ^υξί roV v£oV του ^jü \ .Ju-^Lpjİ 
όγλουνού /άλ' ίτδί. 

Άποκλεΐίΐηός, ό a£L£.jS κου- 
σατμά, .^^L** [Λουχασερέ, λ_5^Χ»Τ 
άπλόκα. « αίρω, λύω τον — - bv 

Λ £~ 5 - S*j.•^ ^ " ö*Jii J.^^J άπλό- 
καγι ποζράκ-καλδηρμάκ-φέσ/ ίτ. 

'Αποκλειστικός, ή, όν, ,^Ι* 
[/ουνχασσιρ, ν^-?" 3 -*" /ο^σουσή, 
^j -α^ (Λαχσούς. g — öç ( έπρ. ) 
\^οα α [/ίοονχάσσιρεν, U»^İ£ (-"*/" 
σουσεν. 

Άποκλεκίτικότης, ή jLu£| 
tvy t -τάο, JİjAi'l ίνοιράό. 

Άποκ3 είω, ^^ ^jUJj δη- 
σαρτ, /απαμάκ, j^lL*». τσηκαρμάκ, 
.1 ζΜ^=-1 'Χράοζ ίτ. .1 ijh τάρδ 
ίτ. § $? tu*" μ^/ρου[λ κηλράκ. 
^ .1 «^» ρ,έν' ίτ. .\ ij ρέδδ ίτ. 
.\ uf:~| ίστεσνά ίτ.$ "(Ντκ.).Ι «ûjLİ 
άπλοκκ ίτ. ,^Π ^,^,^Ι^ [λουγασε- 
ρεγέ άλαάκ. « — τον δρόμον Jy 
jjîjlj - uU~* yvatkou κεσαέκ - τουτ- 
μάκ. « — τον λιμένα 4İ^T jU^ 
j^y A^d^ >a|j.avl άπλοκα άλτη να 
κομάκ. .\ ,^^Lit jL<^ λιμκνΐ 
[Λουχζσεοέ ίτ. « αί γυναίκες απο- 
κλείονται τοϋ δικαιώματος . . . 
j-*>-jli. jjJjis- ^jX> jj\ j-j aoj Us τζϊ- 
' r ei.' νισοάν οΓλάν χουκουκδάν χα- 
ριόζοιρ. 

Ά ?ϊόκλη£>ος,ον, (Nja. ) j-n-lj^ 
fri-İ* iip-/.c3TÖcv ρ.χρούμ. ğ ((λτφ.) 
j^^Le μετρουδ. Άποκληρ(όω)ώ =. 166 = Άπόκριό*ις Άποκληρ(όω)ώ και — ώ- 

νω, ^ f 3J fi- i)Ş£\ji \£ λ πιρινι 
βερασετδέν [Λαχρού|Α κηλρ.άκ. 

Άποκλήρωοις, ή ( Ν(Λ. ) 
^•f3j^ İ)£*\j3 βερασετδέν ρ,αχρου- 
(Αίγέτ. 

'Αποκλίνω, .| J^ με'ϊλ ίτ. 
.^1 JÎU (Λα'ι'λ όλ. 

Άπόκλιοις, ή U U μεΐλ, Jl^'t 
ίνχιράφ, J»lW| ίνχιτάτ. 
~~'Αποκν(έ<.υ)ώ, j£jy κορκρ,άκ, 
cA«4iJ vi.jL*- δζεσαρέτ ΓτυτείΑεκί 

Άποκοίηΐΐο*ις, ή <ûj> 5 \ ου- 
γιουτ^ά,• jryT. τενοίΐΑ. 

'Αποκοιμίζω, j££$l ουγιουτ- 
μάκ, .1 ^" τενβψ. ίτ. g •(ρ'.τφ.) 
(j*j-^_j>_>l ούγ^ουλανδηρ^άκ, .( JUp\ 
ίγφάλ ίτ. 

Άποκοΐ£ΐ(άο)ώ{.ιαι, ^y$\ 
ούγιουκλαμ,άκ, .\ ^L" τεναββουα. ίτ. 

'Αποκομιδή, ή ji; νάκλ. § 

^jijfi (Χ.ΟΟΖ.Τ. 

'Αποκομίζω, .| Ji" νάκλ ίτ. 

ό*->^7ϊ J "j^ όρταδάν τση/αομάκ. 
ğ .1 e jWl ΐαδέ ίτ. 

Άπ3Κθι5μα, το «u-^l» παρτσά. 
§ "Ιδε 'Απογαλακτισμός. 

'Αποκοπή, ■/) 4^*-* κεσμέ, «iS 
κάτ'. « — τιμής ^,[jb ,α> 3 βάζι φι- 
γνάτ, ζ -J νάρχ, apjLm j^Us φι- 
γνάτι μακτούά. « — ύνλλαδής 
(Γρρ..) Jj». JJ*- /t^ot χάρο. § 
(Χργ.) j^ap *il κάτι ούζουβ. «κατ' 
άποχοπψ (Nja.) lsl^>. δζεζάοεν, κεσ[λ£ 
τιμή J* : Ujt£ [Αουδζαζάφεν, Ujiıl» μακτ 
εν, ^\^1; ^^Γκιόυτόυρόύ παζάρ. «κ 
— r/v οικοδομή Ls*\ Ujl<£ [Λουδ 
ζάοεν ίνσά. « κατ' — ήν ay 
jljlı $Jjf κιόυτουρόύ παζάρ. 

'Αποκόπτω, dU-^ κεσρέκ, 
.\ κατ' ίτ. ,\ jlyl ίφράζ ί τ •§(^σ! 
.1 jU*3 j jlıy φεργιάδ ου φιγάν ίτΐ 
« — παιδίον <itc-» j-»•»^ σουδδέΐ 
[>Αυ., .\ Λά οέτ[λ ίτ. « — τηά 
h v '\Cj\-~3 *U κάτι οιγιάτ ίτ| 
« — την 6ννή&ειαν .\ ^Α Û 
τέρκι άδδέτ ίτ. [βαλονΪ 

Άποκοοκινίδι, το ιδε ΣκύΙ 

Άποκοτώ, .IjL^l ίδζτισάΛ 
ίτ. . \ θ;Ί^.>- οζουράτ ίτ. 

Άποκρεμ(άω)ώ, jc"M ^^ 
άσαγή άσμάκ. 

Άπόκρεως, χ ^,**•* jl.1 ετ αε-1 
σψ-ί, Jl^lTjfe καρναβάλ. 

Άποκρημνίζω, j-j*-^ </^-*1 
άσαγη ούτσουρρ.άκ, . Ι ^ja χέδρ. ίτ3 

'Απόκρημνος, ov, ^y> σάρπ, 
jjpj βαηρ. κόρος — ov ç- U? t-ı^^ 
σάρπ δάγ, ^^ J^ δζεπελι βαήρ. 

Άπόκοιμα,το Cj^\y\ ίφραγάτ. 

Άποκοίνω, -\\pjio τεορίκ ίτ. 
• Ι J\^i\ ίοράς ίτ. ^ .| ι_Λ*Η ίντιχάιί 
ία. § ({/.s.) — o^ai dUj,^ V |_^ 
οζεβάπ [ί'.ορ.εκ, .\ 4, 5 ^f [;.ουδζαβεπ 
ίτ. .| ^Ij*- ^LkPİ ίτάΐ δζεβάπ ίτ. 

Άπόκοΐβΐς, ή ^-ij•'^ τεφρικ 
j\j>\ ίφράζ.^1^| ίντιχάπ.^(σνθ. 
y\j=- δζεβάπ πλ. 4,^^-1 έδζβιπέ. 'AîtOKpovdıç =167 

« slg άπόχρισιν 'Mj.» δζεβάπεν, 
Aojli• ρ.ουδζαβεπετεν. « — κατάλ- 
ληλος 4_»lj:>- _y v^ δζεβάπ πούρ 
δζεβάπ. « — ακατάλληλος L" <_,\^>- 
^\^>. δζεβάπ νά δζεβάπ. 

Άπόκρονοις, ή -sj δέφ*. 

Άποκρονοτικός, ή, όν 9 
«Μ•> δαφί*. [ρ.εδοού'. 

Άποκρον<ίτό«, ή, όν, ξ_?ι» 

Άποκρονω, .1 *_9.ί δέφ' ίτ. 
$ (Ν{Λ.) .| t £3 PJ ' λ*•» δέφι δαβά ίτ. 
Λ «U9İ.U ρ,ουδαφαά -ίτ. « ό απο- 
κρούων .9İJÛ. μουτεδαοή. 

Άποκρνπτω, ^jHlu» σαχλα- 
ρ,άκ, .1 UjL\ ΐ^φά ίτ. § Λ J? κέτρ, 
ίτ. § (3*Ls καπαρ,άκ, .| j*-. σέτρ 
ίτ. «απέκρυψε το δνομά του ^e*\ 
jXü-_\ i? ίσρινι κέτρ, ίτρ.ίσδιρ. 

/Αποκρνοταλλ( όω ) ώ, 
^jA πιλουρλετρ.έκ, .\ j\J τε- 
πλιρ ίτ. § (πθ.) ulljjL πΐλουρλε- 
ρεκ, .\ Jû τεπελλούρ ίτ. 

Άπόκ£>νφος, ov, J'jtf" γχι- 
ζλί, JîU» σαχλή ,^ί- χοςφή,^ ρ,αχ- 
φι, ("^^ ρ,εκτουρ, ^,^λ ρ.εστουρ, 
^λ- σιρρ πλ. j^l έσράρ. § Jv?" 
σουπχελή, d^G* ρ,εσχιόύκι, fj^j* 
(λεβ^ου[Α. « — ot έπι6τημαι <Kjp-^fi 
ούλνιυιιι γαοίγέ. « — α βιβλία 
£ ^ϊ*α ^jS κ^ουτούπι ίΛεσκιόυκε. 

Άπόκ^ν^'ες,ή lü\ ίνφά, U:^-\ 
- ίχτιφά, JP κετρ,, J^ σετρ. 

Άποκτείνω, •\ Ja κάτλ ίτ. 

Άποκτην(όο)οΐ?^ιαΐ, o^yf- Άποκυηοις 

.j\ ^Γ χαΐβάνχιπι όλ. ,^Λΐ -jiO; Li Ι 
ίνσανλικδάν τσηκρ,άκ. 
Άποκτήνωοις, ή -^ jl c^O^r** 

χαϊβάν κιπι όλρ,ά, -u^ jiOiLil 
ίνσανλιχδάν τσηκρ,ά. 

Άπόκτιιόχς 9 ή £ly χαζάνδζ, 
«_*^Γκέσπ, yLifİ ίκτισάπ, J~«a^ 
ταχσήλ, JL•^-*! ίστιχσάλ, ύ\£ τε- 
(Λελλιουκ. 

Άποκτητός, ή, όν, <-> } Sa 
ρ,εκσούπ, »_*jl.C ρ,ουκτεσσέιτ. 

Άπόκτνπος, ov, j\M- χαλε- 
δζάν, jlâü- χαφεκάν. § yL^^l 
ίζτιράπ. 

Άποκτ(άω)ώ, £i\-J καζαν- 
ρ,άκ, jLa^i - J -λ^ 1 - <-> L^-Tl _ y_*S 
,\ κέσπ-ίκτ'.σάπ-τανσήλ-ίστιχσάλ 
ίτ. .1 JMjrv>-l ίχτιράς ίτ. « — τιμήν 
Λ «Jv^ i j^- 1 »—Jr κεσιπ σαν ου σε- 
ρέφ ίτ. « — φ^αψΜ Zjjfl. 3 fi ^jf 
κέσπι νάρ, ου σοχρετ ίτ. « — νπό- 
ληψιν ,\ j\zfi\ ^S κέσπι ίτιπάρ ίτ. 
« — τήν εϋνοιαν τίνος ^^, CL , 
^s\y ^ V-^" ^İp tv l v χο'^σνι τεβεδζ- 
Οζουγατιν^καζαν^άκ. « — δικαίωμα 
.\ ^\λ^ μ \ ^.jT κέσπι ίστιχκάκ ίτ. 
« — βυνή&ειαν CIjUI Çjş\c άδέτ 
ίδινρέκ. 

Άποκι/ημα., το jJ^ βελέδ. § 
Jj^^ [Ααχσούλ. « — T'ijff φανταβίας 
(ρι.τφ.), JLs^-j^^ τεσαββούρι χα- 
γΐ αλί. 

Άτίοκνη<ίις, ή jıjy τεβλίδ, 
,1,jV^ βελαδετ. Άπόκυνον,τό (Βτ.) jl^fe <_J£ 
κελπ κατσηράν, wJS3\ ^i* {/.ουφέρρ- 
ουλ-κέλπ. 

Απολαβή, η J6 κνάρ, ejfU οαϊ- 
ίέ, Cjüİ» ρ.ενφ<κάτ. , 

Απολακτίζω, d\l•^-" τεκ^ε- 
λε[Λεκ. $ (ρ» τ 9•) •' Λ" ^έφ' ^ τ • 

Άπολαιιβάνω,,^Η ^Γ γκιρι 
άλ[λάκ, .IjIjJ^-I ίτΐιοδάτ ίτ. Λ f& 
τευ.εττου* ίτ. .\ e< >U:-l ίστοαδέ 
ίτ. .j\ juüw» [Λουστεοιο όλ. § ^!lT 
ά7[λάκ, .\ »_jf κέσπ ίτ. Jîiı'-^-t« 
.^l [Λα£/άρ-ναιλ όλ. .^İ^Ju-j ^)εσ- 
τρές όλ. « — τας ωφελείας ııvog 
.1 »jUz-I i)X.t r πιρ σεϊδέν ίστι- 
οαδέ ίτ. « — την εννοιαν τινός 
. j\ ^cf>-y ^>• jr^ 1 * { -^'" j ^ιρινιν 
[Λαζ^άρι χούσνι τεβεδζοζουχΐ όλ. 
« — ro jroOO^tsî/oı/ 4/^U>a J_^=- 
.j\ -<J\-j YOUffOUAi ρ,ατλουπε έεσ- 
τρές ολ. 

Άπολαμπούνω,.Ι Jif τε^ζ- 
λίλ ίτ. g (πθ.) .;1 JU" τεδζελλουλ 
ίτ. .\ ο^ <— -^ κεσπι σερέφ ίτ. 

^Απόλαυόις, η OJJ λεζζετ, 
iİJa" τελεζζουζ. CJJI»" * νκίλιγέτ. 
jk^fr κταρ.ρανλήκ- § .jlii-i ίττι- 
oy.le, «ώ τερ.εττου'. 

Άτΐΐίλαΰω, .1 r_:x τεαεττοΥ 
ίτ. il ,jU:-.1 ίττιοα^έ ίτ. ğ -_jl Jîl•' 
να'ιλ όλ. . 3 \ Jf .L•* ρκζχάρ όλ. 

Απολείπω, .\ 'Jj τέρκ ίτ. 
g (πθ.).^ jLai' νοκσάν όλ. .\j-iT 
τείεννΐ ίτ. Άπόκννον = 168 = Άπολίτεντος 

Άπολείχω, ^jU^ j^L γ| 

λαράκ τσηκκρριάκ. 

Άπολέμητος, ov, (»_>*£ «ey.. 
^U'ji άλείχινέ χουδζούρ. όλου 

Άπόλεμος, ον, >»4^ΐ£ υ ου - 
yap επεσίζ. 

'Απολεπίζω, .1 >£ϊΓ τακσΐ 
ίτ. § (πΟ.) .1 ^süiû τεκασσούρ ίτ. 

Άπολεπτννω, .1 ^SJ τερ- 
κηκ ît. 

'Απολήγω, .)\ ^ι» [/.ουντεχι 
όλ. . 5 1 ^ {Αουντίδζ όλ. ,^_j» <ut : ' 
νετιδζέ πουλμάκ, ^ij^ (»1>- χητάρ, 
πουλ[λάκ, -jl^-V^*• χητα|ΛπεζΙρ όλ. 

Άπόλη^ις, ή Λα κάτ', ^Iki'i 
ίνκιτά'. 

*Απολιθ(όω)ώ και — ώνω, 
.\ jj*?* ! ταχδζιρ ίτ. (π&.) — οϋμαι 
Λ j>*£ τεχαδζδζούρ ίτ. «<5 άπολι- ; 
&ωϋ•εις j9^Â A ρουτε/αδζδζίο. 

ΆπολίθωοΊς, ή jsn£ toc/- : - 
όζίρ, j>-ıi τεχικδζδζούρ. 

Άπ^λιόοκηΐοζ, ov, £j0> 
^\λ } \ λ>•^^\.£- ray τι [-/ουχασερεγέ Ι 
άλήνρ.α|Α7)ς, Js? >i> ^»^Ιίΐ ρ.ου- 
χατερεσι γάϊρι |Λου[/.κΐν. 

ΆπολιοΟαίνω^ ^.li καϊμάκ, 
^^-"jU» ^-j.^'j j περ τακριπ σα- 
βουσ[7.άκ. 

Άπολίτεντος, ov, - cJ 3 * 
jU'y »x!jjaU δεβλέτ [χεε[Λουρι- 
γετινδέ πουλούν(Λ«γ^αν, <*,4ÂUy jy>\ 
jLi^jk ούρούρι πολίτικαγια κα- Ά«όλ!λνμι 169 == Άπολνω ρησμαγιαν . § (^θ.) ϋ'•^ >^ γάϊρι 
ρεδεννί^ ;jxe* J& γάϊρι ρ ουτεμεδ- 
δίν, >-^y τερπιγεσιζ. 
Άπόλ^νιη, και — ύω, - >^ 

.1 jUj^ [Ααχβ-περισάν ίτ. g .| «__ βΐί 
τελέφ ίτ. § .1 ^J\c γα'ΐπ ίτ.§ ([Ασ.) 
.^1 «-il" τελέφ όλ. . 5 \ o^îj v 3â^ 
ΐλάγβ ού περισάν όλ. § dAJ.^ '^~ 
ψίχ, Λ cJ» 3 βεψάτ ίτ. « — τήν 
ελπίδα Λ ±Α ,Jal κάτι ούρ.ιδ ίτ. 
« rö aj'a^öî/ οΰκ απόλλνταυ v.\u\ 
^Ujl ^J\c έγιλικ ναι π όλμάζ. « το 
άπΌ/Ιεσθ^ ^.leU μαοάτ. « ή ανά- 
κτηβις των άπολεβ&έντων ft j}Li 
»İj^iU τελαφι'ΐ μαφάτ. 

'Απολογητικός, ή, όν, 
J^Mjua [λουδαοααλη, 4oj ρεδιγε, 
^jIjûpİ ίτιζαρί, ' j»\ j\'xA ίτιςάρ 

; «Κ' 

Απολογία, η A«â\Jw [Αουδαφαά, 
; jj ρέδδ. g j.aî> ν όζρ, jU^\ ίτι£άρ, 
i ijjnj» [Λαζερέτ,Ο^,^άβΛ ρα'ζουριγέτ. 
| «έγγραφος — ^ j j£ **Mja (Αουδα- 
'_φαάΐ ταχριριγε, 4a\.*4jÖU_a »χουδα- 
φακ-ναρ.ε. 

Άπολογίζοηαι, ^^^ yL•- 
χησάπ βιρμέκ. 

Ι *Απολογι<Ι|.ιός, ο α,Λα- ^ILpI 
ίτάϊ ΐΑουχασεπέ. 

'Απόλογος, ό <4^« ^^- '/Ά- 
Ε&γέΐ [Λουοασαλέ. $ <£}-*■> ν^— *" 
•/ησάπ τεοτερί. 

Άπολογ(έν;)οί?^αι 9 .1 <•Μ.αλ 
ρ,ουδαοαά ίτ. ,Ι^ρέδδ ίτ.^ jI ,\j.ap .| "όζρ ίράδ Η. .IjlJcpi ίτιζάρ ίτ. 
•\ JLıjJ*» Jî>^ ocp^t ρ,αζερέτ ίτ. 

Απο•*ν£ΐαίνω, . \ j^L•) ^ &-S 
τενσικ βέ τετχιρ ίτ. 

Άπολν^ιανόΊς, ή s CjLL•»* 
j^ljyk" τενσικάτ βέ τετχιράτ. 

Άπόλνοις, η ^^-=^1 ίχλάς. 
g *\j\ άζάδ, 3^-^* ίτλάκ. α — 
έκ της υπηρεσίας Jj> jj^jj^U 
ρεερ,ουριγετδέν αζλ. § (Έκκλ.) 
fl>- χιτάμ. 

Άπο^.ντή^ιον,τό a^LTj^İ. σε- 
χαδετναρέ, •^LjJ'jUl ίδζαζετνα'Αε, 
4*jLT τίπλορα. . . 

1 Α«θλντΐθ"£ΐΟς, Ο <Uİk» Caj^- 

J^-^l Υουκ^ουμέτι μουτλακά ού- 
σουλή . 

Άπόλντος,ον, !)_?>» ρετρούκι, 
^L•^ [Αουνλίς, yi-«» ρ.α'φουββ. 
$(Πολ.) jik» ρουτλάκ, Jiu* [AOü- 
στεκηλλ. g (Γρμ.) ^lık* μουτλάκ. 
§ (Φλσ.) a^j^ >έ γάϊρι μαχδούδ, 
^ Λ j^> γάϊρι ρ,ουαγ-γεν. «— μο- 
ναρχία aLÜm vlvsjC^ ^ουκ^ουμέτι 
μουτλακά. g — ντως (έπρ.) UUj/> 
(λουτλακα, ^kc jlk» μουτλάκ πέ 
ρ.ουτλάκ, λ"^ λα πουδδ. 

Άπολν?£>(όω)ο> 9 .! ^«1* τα- 
γλης ίτ. .1 JL.U1 ^^9 φιδγέϊ νε- 
δζάτ ίτ. 

Άπολντΐ^ωοις, ή ^>>U- χι- 
λάς, ,^^*"! ίστιχλάς, CjU" νε- 
δζάτ, JL»U ^>_J3 οιδγέϊ νεοζάτ. Άπολωλαΐνω = 1 

j/ijliç». τσηκαρ(λάκ.§ frjMj? κουρ- 
ταρμάκ, .| '^μ. χιλάς ίτ. -l^eJ^ 
ίτ. g .| jip κοβ ίτ.- .\vl-*j £^"τε- 
πριγεϊ ζιμμέτ ίτ. .\ #jj τεπριγέ 
ίτ. « — ύπάλληλον .\ J^ α ζλ 
ίτ. « — δονλον .\ Λ \£ άζάδ ίτ. 
« — ονξνγον & £^, ποσα|7.άκ , ^^ Ι 
.1 ίτλακ ίτ. α' — έκ των φυλακών 
.1 J -λ-, <ϋ= ταχλιγέΐ σεπίλ ίτ. 

Άπολωλαίνω, ^j••^- τσιλ- 
οηρηλάκ, .1 —i" τεδζνίν ίτ. 

Άπομάκρννϋτς, r, <;ij 3^ 
ούζάκ ΐτμέ, f&\ ίπάδ, j^T τεπγίδ,- 
J^U* τεχαούδ. 

'Απομακρύνω, .1 ^\y 3 \ ού- 
ζάκ ίτ. .| £> δέ ? ' ίτ. .UU (πάδ 
ιτ. .J Λα*-? τεπγίδ ίτ. j^y άϊρ- 
ρ.άκ. ğ (πθ.) — ομαι . 3 \ £\y 3 \ ου . 
^ακ όλ. .1 jipL" τεπαούδ ίτ. jl \ 
άϊρηλρκκ, .\^. Γ >μουδζανεπέτ ίτ. 

Άπ5μ[ΐκτρον, τ6 jjCş, πεσ- 
κίρ. g (Γργ.) ij,L .τ^ττούτ. 
: ΆπομανΟάνω, jiy^ı ^jfy 
όγρενδιγι'νι όνουτράκ, .]' Cj*\c 1 * 
τερκι άδετ ίτ. [τενσίκ. 

Άπόμαξιο, ή ^ σΰ^Λ, ^'C 

Άπομάοίίω, Ok- {Γίλρέκ^^ 
.1 τετχιρ 4τ. .J^vT Έε-νσικ ίτ. 

\4π5μαχ^?•> ov, ^ **^# 
-u:_« μουχαρεπεγέ γάίρι (Λουστα'ίδ. 
§ ı3b/i' ότουράκ, .a-pIâ:* [Λουτε- 
καιό. 

Άπομε.νάριον, το ^χΐ6 κα- 
λή νδή, \Ju πακιγε. 70 = \4ποναρκ(όω)ώ 

"Απομένω, JJİ.İS J\ı πακκη κι: 
[/.άκ, ^J& καλ[χάκ. 

Άπο,μερίζω, ^«f*" σατσ^ά 
.Ij^jif τεορίκ ίτ. -Ijl^l ίφράζ ί 

Άπομίμηό*ις, ή jJüT τακλί• 
CİiLr [7.ουρ.ασελέτ, J.,£c τερ.σίλ 
«τούτο είναί — το£ί δεινός dt% 
j\j>J*> πού φιλανίν τακλιδίδιρ 

'Απομ&μνΐΐό"κομαι, .i ^tU.jj 
δέρ χατηρ ίτ. 

Άπομιμ(έο)οΟμαι, •\ 
τκκλιό ίτ. .\ J.,Ac τε|Ασιλ ίτ. Λ\χά\ 
ίκτιδά ίτ. 

'Απομνημόνει/μα, το ^\ί. 
^Lü χατηρ νισάν, ^jlı γιαδκιάρ 

ΆπομνημόνενοΊς,ή ^Cj ^ .>(, 
γιάδ οΰ ζίκρ. g ^j•,^ έζιτερλε[Λε. 

Άπομνβιμονεύω, .1 jfi ^ jk 
γ,ιάδ ου ζικρ ÎT.g &ijj\ έζπερλερ.έκ 

Άπομον(όω)ώ, jâl^-J^ [Λού^ 
δζερρεδ πρακ^,άκ, .| χ Jû τεο- 
ριδ ίτ. § ( π θ.) — οϋμαι jlfe j^ş. 
ρ.ούδζερρεδ κκλ[χάκ, Λ ijû τεοερ- 
ρούδ ίτ, 

Άπομόνωοις, ή «JJj^f {Αου- ; 
δζερρεδλίκ, Λ^ώ" τεφρίό, j^'l ίν- 
φιράδ, ijS τεφερρουό. 

Άπθ5.ιωρ(όω)ώ,κα1 — ραί- 
νω, lX*jXI\ a,'\_j>j διβανέ ίτδιρρ.έκ, 
jc^jıU τσηλδηρτ^.άκ, jjjcli σα- 
σηρτ^άκ. 

Άποναρκ ( oo)J ώ, και — 
ώνω, ( j*-r>-'->'-5^ ουγιοισδουρ(Λάκ 
.1 jj£ τα χδιρ ίτ. g (^θ.) — οϋμαι, *Απονάρκωό*ις =17 

ι5Όϋ* ούγιουσμάκ, Λ jj£ τεχαδ- 
οούρ ίτ. 

'Απονα ρκωόΊς, η jjj£ ταχ- 
δίρ, jO>- χ<*δερ. 

Άπονεκρ(όω)ώ, και — ω- 
ν ω, İİXajJJ^\ vl. : * JL. w-jT κέ*σπι 
χάλ {Αίγέτ ίτδιρ(/.έκ., oUj.j^I^İ *ο- 
λόυδόυρ|Λεκ, 0*^X1} CjjJc τεμεβ- 
βούτ ίτδιρ^έκ, .1 <_,»»• <j πι χησς 
ίτ. § (πθ.) — o-ö/ıatuU-'jl^l 'όλόυ- 
Ιμέκ, .^\ cr ». j, πι χησς 6>..\ν1.^ 
τεμεββούτ ίτ. 

Άπονέκρωοις,ή a_^jj1j\ 'ό- 
λόυδουρμέ, «Cc-jl^l 'όλουσαέ, λ:^» JU 
-kajj'S χάλι μιγετι γκιότουρρέ. 

Άπονέιιω, .1 lkp| ^ „„δ7 τακ- 
σηρ. βέίτά ίτ. .\ \^.J τεβδζιχ 
ίτ. .1 jL«».| ίχσάν ίτ. « — όικαιο- 
6ννην Λ^ ^\λ=-\ ίχκάκι χάκκ ίτ. 
« — παράσημον .\ «u^y jU vt- 
σάν τεβδζιχ ίτ. « ; — ελέη .| ciİJ^ 
σαδακάτ ίτ. 0^ j5 asj^> σαδακά 
βιρρ,εκ. 

ΆπονενοηΜενως, ( Έπο. ) 
L^>U [λε'γιουσεν, £jüj\ Ju>«| j πι 
ούρ.ιδ όλαράκ. 

ΆπονενρωοΊς, ή ( 'Ανατ. ) 

&>.S J3 β ετέ ρι 4ρίζ'. 
'Απονηρενοια, ή cil*>. ^j^p 
■ άδε^ι χαπασέτ, «l»ji^ ούφβέτ. 
Άπονήρεντος,ον., .I~^-.j ^..^ 

jUjl σεριρ βέ χαπις ολ^αγ^αν, 

(_ajLp άοίφ. [ζαχρ.ετ-σίζδζε. 

Άπονητί, ( Έπρ. ) K^-jr-z^j £\>Υ- 1 = 'Αποξηραίνω 

Άπονία, ή d!>~Xp~j ζαχρετ- 

σιζλίκ, utyûf τενπελλίκ. 
άδε^ΛΕ, τεβεδζδζού'. 

Άπόνοια,ή ^•> δελιλίκ, j^T 
τεδζεννουν.^ CL^^U [Λε'γιουσιγέτ, 
Jjl^J^V* (/ερχα^ετ-σηζληκ. 

'Απονομή, ή gjj τακσή{Λ Λ Ikel 
ίτά, ^iaı.j*• τε'βίζ, *~>-y τεβδζιχ, 
jL-»-! ίχσάν. « — παρασήμου Λο -J 
jLii τεβδζιχι νισάν. « — %a^ttog 
yp jL-a-\ Ίχσάνι άφβ. « — #«ί(πο- 
6vvr\ç cJ\jj> ,j\j>-\ ίδζράΐ άδαλέτ. 

"Απονος, osu >^?-j ζ <χ χ{ Αετ- 
σίζ, ^^ κολάΐ, J^ σεχίλ, jLiT 
άσάν. § y^zt*.^ ρερχα^ετ-σηζ, Cj^- 
σέοτ. | — -ως (έπρ.) v^.?~J, >» πίλα 
ζαχ^λέτ, <jif> κολάΐ. [δέτ ίτ. 

Άπονοο*τ(έω)ώ, .1 O-sy 5 άβ- 

Άπονοϋφίζω, .\ Jj^" τεφρικ 
ίτ.-§ .\ vl-i^v- σηρκάτ ίτ. 

Άπονν^ίζω, CU-^ isJ&tjû' 
τηρνακλαρη κεσρ,έκ. 

Άποξεν(όω)ώ και - — ών6), 
Λ %-\ 3 ^ νέφ" βέ ίδζλά ίτ. g 
ι>^ fj^ μαχροψ κηλρ^κ. ğ (πθ.) 
— ονμαι .j\ f^j^ jjıaypouj/. 6λ. 

Άποξένοοις, ή ^\^• γουρ- 
πέτ. | Cfl S j^• [ΑαχροΜ[/.ιγέτ. 

Άποξέω και - — ξνω, Vi'J^ 
. jjsjlLs-' καζιγ_ιούπ τσηκαρ^,άκ. 

Άτίοξηραίνα), ı3^jjy κου ~ 
ρουτ[χάκ, ,.\ <_>»*~Γ τεπγις ίτ.§ (πθ.) 
— ομαι ^jj^ κούροι^ άκ, Λ cr ~-" 
τεπεγ-γιούς ίτ. Αποξήρανες =172 = Άποπληρ(όω)ώ L 9 

'Αποξηράνεις, ή <ε^β κου- 
ρουτρ,ά, Lr Ji τεπεγ-γιούς. 

Άπόξυμα, το <£-».* j& καζηνόή. 

Άποπάΐημα, το vi»\cly\ ίφ- 
ραγάτ. 

ΆπόπαΈος,ον, Jy.^^ άγιάκ 
γιολού, t^ajrJ" κενέο. ")U- χαλιά, 
\jk ρερσά. 

Άποπατ(έω)ώ, diy 4Λ_&γ ρ,ερ,- 
σαγ,ιά γκιτρ,έκ "Ιδε καΐ 'Αφοδεύω. 

'Αποπειοα., η 4.y~" τεδζοιπέ. 
$ ν1»^Γ τεσεππαυς. ^ (Νρ.•) -^ 
νΛαο, juaâ J.- σούϊ κά^δ. 

Άποπειρ(άο)ώ£ΐαι, J•*^^ 
τσαλησρ.άκ, J^lj^U δαβρανράκ, 
.1 a,jŞ τεδζριπέ ίτ. § .\ £*£T τε- 
σεππούς ίτ. $ (Νρ..) .| juJ κάσδ 
ίτ, .\ jua5 J^» σούϊ κάσ^ ίτ. 

Άπόπεμπτος, ov, jj^i* ρε- 
τρουό. 

'Αποπέμπω,' uU^^JU» σαλή- 
βιρρ.έκ, .\ »sj_ j^» ı\jk\ ίτράδ^- 
τάρο-οεο' ίτ. ^*j3 Cv*i>-j j jil 
ίζιν βέ ρουχσάτ βιρρέκ. « — σύζν- 
γον £*\J>y ποσανράκ, .\ ^%>\ ίτ- 
λάκ ίτ. α — νπάλληλον J^p (^j^U 
.1 ρ.εερ.ουρού άζλ ίτ. « — νπηρέτην 
Λ ijL• _ di» ^, ^J 1«ώ- ^jls^jki- χη^ρ.ετ- 
κίαρν] σαλη βιρρ,έκ-τάρδ ίτ. 

Άποπερϋτ(όω)ώ και — τώ- 
Vto, UUjO πιτιρρ,έκ, _J£l_flc\ 
.\ J-jt^ ίτράρ. - •κρ.άλ- τεκρΐλ ίτ. 
ıiUj._j |»1>- χητάα βιρρ.έκ. $ >π6.) 
— όϋμαι, .^\ jl~*\>~ χηταρπεζιρ 6/. ΆποπεράτωοΊς, ή ^»j^ πι- 
τ.ιρ[&έ, fU\ ίτρ,άρ., ^ τετρίρ,, l Lf* 
τεκρίλ, J£\ ίκρ.άλ, fbi- χητάρ.. 

Άποπλάνίίοις, ή ,5^*j\ άζ- 
ρακλήκ, J}Ul ίζλάλ, d-15U» ζελα- 
λετ*, vIjIjİ» γαβαγέτ. § JUel ίγψάλ. 

Άποπλ,α.ν(άω)ώ, &jjj\ άζ- 
δηρράκ, Λ J%^\ ίζλάλ ίτ. .\lji>l 
ίγβά ίτ. .1 Jü*l ίγφάλ ίτ. $ (π9.) 
— ojucm . 5 \ J}U>1_ Ju£\ ίγφάλ-ίζλάλ 
όλ. .\ t—e-.•'" - (jL-^l ίτισάφ- τεασ- 
σουο ίτ. « — της oâov j^j^Li Jy. 
γρλου σασηρρ,άκ, J**;î" jjJj». γΐολ- 
δάν τσηκρ,άκ. 

'Αποπλέω, jj^ 'lâ καλκρ,άκ, 
.\ C^.jp- άζιρέτ. ίτ. .| JL-^te» jSi dls 
φέκκι λενγκέρι ίκαρ.έτ ίτ. « απ£- 
πλευοεν έκ Κων)πόλεως εις Σμνρ- 
νην ,ju>j\ 4-»k| J3 cAj ^vjU-jj 
jjkiî-J ^j- \f>-)î* δέρι-σααδετδέν 
φεκκι λενγκέρι ίκαρέτλε ίζριρέρ.ου- 
τεβεδζιχεν χαρεκέτ ίτρίσδιρ. 

Άποπληκ-ΐΐκός,-τί, όν, ^C 
σε/.τί. 

Άπόπληκτος,ον, J4«U» δαρ.- 
λαλή, Jiy* ρ.ενζούλ. 

Αποπληξία, ή 4/>U3 δαρλά, 
J^j,' νουζούλ, Aİ.C σεκτέ. « — 
κεραυνοβόλος SJU? φουδζαάτ. 

Άποπληρ(όο>)ώ και ^ώ- 
νω, .\ !^λ\ ^α^ κιάρ,ιλεν ίρ.λά ίτ. 
« — το χρέος Λ ^ ^Uj >*^ κιά- 
ρ,ιλεν ίράϊ δεϊν ίτ. .\ 4ı_jt" ^İS* c?:j_»i 
πορδι,ού κιάυιλεν τεεοιγέ ίτ. \ Άποπλήρωο^ς = 173 "Απορος Άποπλήρωοις, ή %\ %& 

κιάρ,ιλεν ίμλά. « — χρέους ■ %ζ 

&İ 4ο Ιί κκψ,ιλεν τεεδιγέϊ δε'ίν. 
'Απόπλους, ό (Ντκ.) a<*'ğ 

χαλκιά, cXj>- χαρεκέτ, Ολ^ρ άζι- 

υ,ετ. «6 — κα£ fcarcfor/louc θΓ~>- 
cA~=\y> 5 χαρεκέτ βέ μουβασελέτ. 
Άπόπλνμα, το ^:SİU. τσαλ- 
κηνδή. 

'Αποπλ.ιτνω 9 ^*yŞr o^y ' j? 
τερ,ιζ σουδάν γκετσιραεκ, Λ* ^• 
τσαλκατρ.άκ^ j^UJL. τσαλκαρ,άκ. 

Αποπνέω, .İr Ι^υ'Ιίν^ζάδζ ίτ. 

Άποπνίγω, .1 ^bM ίχνάκ ίτ. 

Άποποίηοις, ή jj ρεδδ, İj kJ j 
όερίγ, J^â '(»jıp άδέμι καπούλ. ~| 
£Ιλ»\ ίρ.τινά' ; JK^-I ίστινκ^άφ. 

Άποποι(έο)οί/§.ιαι,ΰΑΛΛ^\^,Ι 
καπουλ ίτρερ.εκ, .\ jj ρέδδ ίτ. 
.| İjjj οερίγ ίτ. .| J_^l (»jip άδερ,ι 
καπουλ ίτ. § ^s^ls κατσηνρ.άκ, 
.1 £U:a1 ίρ/ανά' ίτ. .1 J^-I ίστιν- 
κιάφ ίτ. «— να υπογράψω Ua/>1 
• 1 jK~~l_£l::*\ Jjfej ίρ-ζά ίτρ.εκ- 
δέν ίρ.τινά*-ίστίνκτ_άφ ίτ. 

Άποπομπαιος•,α 9 ον, vL.jU.f 
jU^l \_/^•1 jyf\ κεφαρέτ ίτσούν ίδζ- 
ρά όλουνάν, jljy κουρπάν. « — 
τράγος (Γρφ.) j% ^jf j^l ^Ιά,Γ 
αΟ κεφαρέτ ίτσούν γκρνδεριλέν 
τεκέ, 4,0 ^^.9 κουρπάν τεκέ. 

'Αποπομπή, η ^t τάρδ, j|^M 
ίτααο ju».-' τεπγίό. 

Άπόπτι/ό'τος, ov, .j^ ρ.ε *ρουχ, ^i^, ρ,ενφουρ, ->^ ρ,ερ- 
οούδ. 

Άηοπΐΰω, ü*jjiy τουκκ>υρ- 

ρ.εκ,, Λ »IjTi ίκράχ ίτ. .1 j^ ρέδδ ίτ. 

Άποπωματ ( όω ) ώ, ^IJ, 

jejU^ τάπκγι τσηκαρρ.άκ, { y^\ 

άτσυ.ακ. 

Άποποίξΐά^ωίίις,ή ^UjU^j IJ» 
τάπαγι τσηκαρρ.ά, <u^-\ άτσρ,ά. 

Άπόοτίζία, το ^yCu *4^ Λ 
ρ,εσελέϊ ρ.εσκιουκέ. 

'Απόρθητος, ov, jU- r Jjfe ju> 
γάΐρι καπίλι τεσχίρ, T-y&Ajj* ya- 
lpı ρ,εφτούχ. 

'Απορία, ή jjj" τερεδδούδ, cUİ 
γι. ^ σέκκι ου σουπχέ. § ^s*" τε- 
αδζδζούπ, 0/ΐ>- χαΐρέτ, 4^ βελέχ. 
§ 4.iUaA ρουζαϊκά, ej U Ι," νά τσά- 
ρε, ^αράδέρ.,^^ φικδάν.§(Έαχ.) 
,^jW (j-^ ίφλάσι άάή. « — Χρημά- 
των jji* j\jü3 ©r /.δάνι νουκούδ, 
^^-•j'j πκρασηζλήκ. «ευρίσκομαι 
εις — tav ji'_jj »mj τερεδδουδ-δέ 
πουλουνρ,άκ, .^1 jjj*» ρ.ουτερεδδΐδ 
όλ. « πτώχευα tg, απορία καϊ άφε- 
ρεγγυότψ &\c ^%\ 3 ^U" ^^\ 
^Ij^-jUsl ^ ολάσι τουδζαρη βε 
ί^λάσι άδη βέ ίκτιδαρσηζ'λήκ. 

"Απορο γ 9 ον, ^ΛΧ γκετσιλ- 
pJÇ § sjU ^ πι τσαρέ, j\ü φα- 
κήρ. § J£.iA ρ.ουσ:-<.ίλ. «rotg απο- 
ροις ου δανείζουβι jt>\J\ *>\j& 
)y\ φουκαραγ^ά ίκράζ ίτρ.εζλέρ. 
« — ον πράγμα j^\ J^. ρουσκιλ *Απορραίνω = 1 

'(ξ. « — ov εβτϊ jinj j^Li σαγιάνι 
τερεδδουδ-διρ. 

Άπορραίνω, ^^>- σερπ[Λέκ. 

'Απορρέω, βΛ άκρ,άκ, ulK'jj 
δουκιουλμέκ, .1 ^L^i_ jij^>..^^- 
σιλάν-δζεριγίάν-φεϊζάν ίτ. -£*-' 
.1 ı_>U-a'4 νουπού' - ίνσιπάπ ίτ. δ 
J^ıS" τάηκμάκ, •1^-λ-» σουδούρ ίτ. 
3 .\ ry- σουνούχ ίτ. ,J| ^Λ_- σα- 
ν ιχ όλ. 

'Απόρρητος, ov, J^T γκιζ- 
λι, - ^» σιρρ, ;»y£» ρ έκτους, «av 
άπορρήτω *^yf γκιζλίδζε \j~* 
σίρρεν, 4ı*U^ift [Λαχρψανέ. « ό ^£ 
«Λορρ^των jl^i ^J^ κ,ιατίπι έσ- 
ράρ, jLfcu* μουστεσάρ. « τό — ον 
των έπιβτολων είναι άπαραβίαοτον 
jj,j*ı» o±*ı*ju ι_^5> ν^ - σιρρι [Λε- 
κΐόετίπ τεαρρουζδάν ρεσούνόουρ. 

'Απορρίπτω, ,3*1 άτρ.άκ, .\jj 
ρέδδ ίτ. C/U^î-J J^J καπούλ Γτρε- 
ρ.εκ. « — xr\v άγωγην .\ ^yo aj 
ρέδδι δαβά ίτ. « — τί/ν αΐτηβιν 
,\ jj <j\cx~~\ ίστιδαη ρέδδ ίτ. 

ΆπορρίιΗηος, ov, jj ot^ 
θαγιάνι ρέδδ, Jkl» πκτήλ, j_jj^ 
[.Λερδούό. 

Άπόρριι|τις, ή J^J j»ju> άδέί« 
καπούλ, jj pe^>o. 

'Απόρροια, ή j"}L•. σιλάν, 
jLaJ φεϊζάν. g jtfli" τεεσίρ. g „^έ 
σερ,ερέ. « — δόξης j\£ 3 \ \β σε- 
ρ,ερέϊ ίφτι^άρ. 

ΆπορρόφηοΊς, ή <u^\ *_>jC 


74 = Άποόθένυαι 

τσεκιούπ ίτσμ,ε, ^a* |λέσς, ^U^i 
ίρτισάς. 

Άπορροφ(άω)ω, jey. γιου- 
τμάκ, .) ν λ». δζέζπ ίτ. . \ -1> πέλ' 
ίτ. $ ^>^\ VJ^*- τ σεκΐθύπ ίτσρ.έκ, 
• Ι ,^Λβ^εσς ίτ. .1 ^La^l ίρ.τισάς ίτ. 

Άπορρώξ, ό και ή do δίκ, 
ι-*^ν<» "σάρπ. α βράχοι άπορρώγεζ 
)\J Λ λ δικ καγιαλάρ. 

Άπορφανίζω, .\ >Λ^Ι όκσόυζ 
ίτ. § (ιτθ.) - ξομαί. .^ ±S 3 \ »όκ- 
σόυζ όλ. ^fe -^ γετΐ{Α /αλμάκ. 

Άπορφανιο^ιός, ό «^^jfjl 
'όκσόυζλεψε, 4.6 ^ γετίρ, καλμά. 

Άπορ(έω)ώ, .1 ^*?" τεαδζ- 
^ζούπ ίτ. .\ ^l^Ar^l ίστιγράπ ίτ. 
. 3 \ jJ.* [Λουτεχαγ-γιρ όλ. ^Jp. 
O+jf γαριπ γκίόρρ,έκ, j^Li σασ- 
ράκ. § .j\ j^^i *%jj> ρ εσκιουλα- 
τε οουτσάρ όλ. $ .^( »4.xJ-^> ση- 
κηνδηδέ όλ. ğ .1 jj^" τερεδδούδ ίτ. 
.j| jjj^>» [Λουτερεδδηδ όλ. γί. ? dli 
.\ σέκκι ου σόυπχέ ίτ. 3 ^Ual 
ολρ.αρ.ακ. « — χρημάτων lS ^» J ^ 
^U^l παραση ολμα^ακ, JÜ-i j\!â 
. 3 \ ©ακηρ ούλ-χάλ όλ. .^1 »^j^^i» 
ζαρουρετδέ όλ. « — με τον τρόπον 
του gjj-'^J yi^i^-l jJ^V^p- ^ j\^l»\ 
^j^tLi^ έτβάρ βέ χαρεκιατινδέν 
ίστιγράπ ίοίγτ,ορου{/. - σασήγ^ορουίΛ. 

Άποοάττω, ,3"^^*• kSj*" σε " 
ρ.ερί τσηκαρρ.άκ. 

Άποοβέννμι και — οβενυω 
και — οούνω, ö*j£y* σονδόυρ- *Από^6ε<ίις 175 = Άπόοπαίίμα ρ,έκ, .1 UM_jUI ίχ[Λάδ-ίτφά ίτ. 
3 .\ \Α\ s yi λάγβ ου i<Jjoc ix. 
g (πθ.) — νμοα cie_y- σόψέκ. g 
,_j\ jA [/.άχβ όλ. g . 5 \UL- σακητ 
όλ. « — το χρέος .\ \y* \yZ τεσ- 
βιγέϊ δεϊν ίτ. 

Άπόοβεοις, ή Ui»l ίτφά, jUM 
ΐχρ,άδ. § \έ-\ $ >«1 λάγβ ου ί{Λχά. 
%— ^ χρ&>υ£^ο 4j^J τεσβιγέΐ δ ει ν, 
Λο ς$ΐ£\ tjAyat δείν. 
.*Αποο6ο3.(όω)ώ και — ώ- 
νω, &j**°¥° σουσδουρ[Αάκ, CJ&A 
.\ Ίσκιάτ ίχ. [δέφ* ίτ. 

- Άϊϊοοείω, jiT άτμάκ, .1 «ej 

Άτιόόηι^ις, ή ^jjy- τσουρου- 
μέ, ^λμ τεαφφούν. 

Άποίΐιώπηίΐις, ή vi»jC σόυ- 
κιουτ. g ΐΓ κέτ[λ. 

Άποοιωπ(άω)ώ, .1 o^C 
σουκ,ιόύτ ίτ. § Λ JS κέτ{Λ ίτ. JLıjC» 
0#jÇ 4• Ι σόυκιόύτ ίλέ γκετσιρ[Λεκ, 
dU4)ijw σοΕλέ^ε^εκ, ,3*519 U» <?<κκλα- 
|>.άκ, ^1^, <up .jjCj» ρ,εσκνϊύτ οένε- 
χου πρακρ,άκ. 

ΆποίίκεΓ>άνννμι και — ν<ο, 
,^ΙΙ* δαγητ^.άκ, .1 jU j jlf τάρ ού 
]Λαρ ίτ. ,\ JtJ^j - »χ^\^ περακενδέ 
-περισάν ίχ. g ((Ασ•) •1 Jyk τάρδ 
ίτ. g («θ.) ^lt δαγηλ(/άκ, .J^f^ 
.j\ περακενδε όλ. 

Άποοκενάζω, J«Liy ποσκτ- 
μ.άκ, .\ J1" νάκλ ίτ. 

Άποοκευιι, ή J^, πηρτή, 
(jjUİP γαλαπαληκ. « — αϊ οικίας «^ ώί| έσάσι πεϊτιγέ. g (Στρ.) 
jU-* *_>^>- Χ^Ρ^ [*ουχΐ|Αχτί; 
*AnodKnv(o<o)ö,j« J!t jlb (5< ,jL 

τσαδηρη καλδηρρ.άκ. 
Άποϋκίρτηότς, ή jjLVjl ίρ- 

τιάς. g JJ φιράρ, ijy τέρκι. 
'Αποίίκιοτίάω)^), .) jLUr^t 

ίρτιάς ίτ. ğ .| JJ φφάρ ί τ . *Jj• 
.1 τέρκι, ίτ. 

Άπο<ί κλιιρυνοις,ή ^^ί τα χ_ 
σι ν, ^^ι τεχαόσουν. 

Άποοκληρι?νω, . | ^pj. ταχ- 
σιν ίτ. g (πθ.) .| ( y^ τεχασσούν ίτ. 

Άποοκορακίζω, .| jj jjj, 
τάρδ ού δέο' ίτ. 

"Αποοκορακιο^ιός, ό 5 j J» 
»jj τάρο ού δεο'. 

'Αποτύχω, ΰ%- σιλμεκ.- 

Άπθίίό'6η<ίις, ή αΙΛ ,/ 3 \ όνου 
άλ^.ά, <jja j, πέρ ταράφ, «μ δε©', 
α ή — τον κίνδυνου ο JsLs=• Λ Λ 
δέοι μουχατερε. 

, Αποοο6(έω)ώ, çj^js^y 
^»j^fe κορκουδούπ κατσηρυ.άκ. 
g .1 u9^i» j- πέρ ταράφ ί;. .j ^jj 
δέφ' ίτ. ,\ pU^'l ίνδιφά' ίτ. .1 «^χ* 
ΐΑουνόεφι ίτ. «— - τόΐ/ κίνδυνον 
Λ JJ* Λ £*J<> t* [Λόυχατερεγι πέρ 
ταράφ ίτ.' .\ »^1»1^ «J.» δεφι υου- 
χατερέ ίτ. 

'Aîtodîîaciıç, ή Aa^jS κοπαρ- 
^.ά, »15 κάλ', UAs φεκκι. g α* Λ 
άΕρρά, 3i^ b " τεφρίκ, jlyl ίφράζ. 

Άπόοίπαίΐ^ια,τό a>-jIj παρτσά. Άποόπερματίζω = 1 

§ (στρατού) aîJs φηρκά, J^â κόλ, 
•J^â* [Λουφρεζε. g (βιβλίου) e ys 
φηκρά. 

Άποϋπερματίζω, -U^rlj^-l 
ίχράοζι t /,εννΐ ίτ. 

ΆποίΙπερξίάταχίΐς, η τγΙ^Ι 
Λ* ίχράδζι ρ.ενν(. 

Άποίίϊΐ(ά<ο)ώ, (Jajjjji κοπχρ- 
ΐλάκ, .1 »İS κάλ' ίτ. ιίΑΓ^-, σοκ^εκ, 
. \ 3 Ld Ι fJ-> δεφι ίλτισάκ ίτ. .1 όά 
©εκκι ίτ. g J*^ άϊρρ,άκ, Λ Jj^ü" 
τεφρίκ ίτ. .\ j\j\ ίφράζ ίτ. « — 
τους οδόντας ^Ιβ <_£ο • δις κο- 
παρίλάκ. « έκτείνας την χείρα α- 
πέσπασε την μάχαιραν αντοϋ. 
£3κ>. ^ λ9 <~>)*\}$\ ^1| έλινι οόζκ- 
δουπ κηληδζηνή τσεκδί. 

,'Απόοταγμα, το »^S κατρά. 

Άποοτάζω, ,\ ^kl κάτρ ίτ. 
• I^ki* τεκαττούρ ίτ. 

Άπόοταξις, ή yaJü τακτήρ. 
, Άποίίτίΐίίία,ή J^:ü ίχτελάλ, 
^L-a^ ησ^ιάν, jlik τουγ-γιάν. 

Άπό(Γΐαότς 9 ή «ύΐ-.* [Λεσαφέ, 
jüiı πούο. α μακρά. — „.*_..») ajL•.* 
ρεσαφέϊ παϊόε. 

'Αποκτά îuç 9 ό ^\<; άσσή. 

Ά ποοτ a*e( εω)ώ, . 1 jU«eA-J^:i-l 
ίχτιλάλ-7)σγΐ:κν ίτ. .1 jl.il» τουγ- 
γ τάν ίτ . 

δερρ.εκ, J^l^ γιολλα^άκ, .1 \^-1 
ίσρά ίτ. .\ JLjl-J^Ç-^Wl-£ii' πάς- 
ίσάλ-τεπσιλ-ίρσάλ ίτ. § ( [/.τ/. ) 76 == Άποοτολτι απεσταλμένος Jj-^ [Λερσουλ, Μ-Λ 
[Λεπους. « έκτακτος απεσταλμένο 
(Δπλ.) (j-a^-^ »jUİI j^'s φέβκ-ουλ 
άδδέ [ΛΟυραχχάς, ^yy* 4 • jy>'\* |λεε- 
[λούρι μ,αχσους, j^^„jUJl ^â φέβκ- 
ούλ-άδδε σεφίρ. 

'Αποστέργω, dl»<Uj- σέβρε- 
[Λεκ, dl«4.c-\ ü>- χάζζ ΓτίΑείλεκ,-νΐι^ 
.\ »\Jc~\-t\Ji\ νεφρέτ-ίκρά^-ίστι- 
κράχ ίτ. 

χρουργέτ. 

Άπο€ΐτερ(έ<ο)ώ, 3-*^ tsj*- 
|Ααχρού[Α κηλρ.άκ, ,^Ι <_•»-^α li'^-r"" 
χαρρ.ανινι [.Λουαζιπ 6λ. 

'ATîodteiodvç, -ü-Cif κερκλε- 
\jâ, (»Ιϋ«:-( ίστιζά(Λ. [ρ.εκ. 

'Αποστηθίζω, ^Ij-jl ε^ττερλε- 

Άπο^ήθιόΊς,ή /al-ıduoç, 
ο 4j,jl έζπερλερέ. 

'Απόκτημα, το (Ι) £İj>• χου- 
ράδζ πλ. cX>-\y>- χουραδζάτ, jU. 
τσιπάν, 4x-"y \ άποστΐ(Λκ. 

Άποοτίλβω,^*^ πάρλας άκ. 

, A5tOiİ - C0^8VÇ90 c 5jj*Ujj > U-V^ 

τεδζγίζι σεφαίν ρ.εε|Λουρού.$(Έ[Λπ.) 
^Λ^Γγκ,ιόνδερέν, J-»^ [λουρσίλ. «ό 
— καϊ (5 παραλήπτης J-.^ ^ J-^ 
λΛρ ρουρσιλ βέ [Λούρσελουν άλέϊχ. 

Άποοίολή, ή a.ajjSJÎ γκιον- " 
δερυ^ ^^ σέβκ, ,»1^1 ίζάρ.^Ί^\ 
ίρσάλ. § (Λπλ.) sIj^^aU ριεείΑΟυ- 
ριγέτ. α ιδιαιτέρα — <^»^ α '^ ^- J j>» 
[/.εερ,ουριγέτι ρ'.αχσουσε. 


U 'Αποστολικός = 1 

'Αποστολικός, ή, όν, <J^\^ 

χαβαρι'γι, J^-j ρεσουλί. § — rac 
(έπρ.) jf 0^\_>>-χ<ζβαριγΐούν κιπί. 

§ (χ υ ^•) ο^ γι α γ^ ν • 

'Απόστολος, ό J-^ (Λουρσέλ. 
2 (Θρσ.) Jj-j ρεσούλ. « — τοϋ 
Θεοϋ <ώΐ J^-j ρεσούλ -ούλ-λάχ. 
κ'οί δώδεκα — οι o^>j!j->- χαβαρι- 
γιουν. 

Άποστοα(όω)ώ, και -ώνω 
j»j,ju>^ σουσόουρ[Λάκ, .\ılıfe^l-J^ 
λάλ-ίσκιάτ ίτ. .\ f\j\ ίλζάρ. ίτ. 

Άποστ5^ιωσις,ή^Λ^^ σουσ- 
δουρρ,ά, jL.fei'l ίσκιάτ, f\^\ ίλζάρ.. 

'Αποστραγγαλίζω,^ί^πογ- 
{λάκ, .1 JbM ίχνάκ ίτ. 

'Αποστραγγίζω, dUjTjj δο- 
κίόυτμέκ . 

'Αποστρατεία, ή (Στρ.)ο».^ 
J^?? oi^J^ χηδμέτι άσκεριγε- 
δέν τσηκ(Ακκλήκ, ^İjupUi» [λουτε- 
καηδλήκ. 

'Αποστρατεύω, jj^jCp Ολλ^- 
^^//Ι^ετι άσκεριγεδέν τσηκρ.άκ, 
Ö^jjrA jj>\Ju τεκαούδ ίτδιρ[Λέκ. 

Άποστράτηγος,ό jJUjCfi^. 
osy* σ ^Ρ άσκερλικδέν ρ,α'ζουλ, ^*- 
^-1 jCj» σερ ασκέρι έσπάκ. 

'Απόστρατος, ov, jCfi j&'fa 
[/,ουτεκαηδ άσκέρ. 

'Αποστρέφω, uUj,^» τσιβιο- 
μεκ. § d^j δόνμέκ. § (πθ.) — 
ομαι dUjÇl ίγκρενρ.έκ,ύΑς -'V τικισιν- 
ψλ, ,\ t \f\ ίκράχ ίτ. .\ t \jZ;«,\ 77 = 'Αποσφραγίζω 

ίστικράχ ίτ. .| d»' .« νεωρέτ ίτ. \\ 
Λ ίπά ίτ. %> .\ -d^L» ρ,ουπαγαζά 
ίτ. Λ Jaâı πούγζ ίτ. 

'Αποστροφή, ή \hJÂ ίγκρενμέ, 
Λτ -V τικντιψέ, »\jfi ίκράχ, »l^Cı-l 
ίστικράχ, *\Λ ίπά, ^AJ* τενεφφουο. 

Άπόστροφος,ή (Γρμ . )<J}}»*f\ 
άποστροφ, «u^, dljj*. jüjl ,J.a». 
JjUl ( ' ) ο\\) £°3 χιζφ όλου- 
νάν χαρφιν γερινέ βάζ' ίδιλέν ( ' ) 
ίσαρετί. 

Άποσυνάγωγος, ov, j-al^U. 
jj^Ja» χάβραδαν [Λατρούδ. 

Άποσννηθίζω, dU•*^ &jle 
άδετι κεσμέκ, .\ c^ 'JJ τερκι 
άόέτ ίτ. 

Άποσύνθεσις, ή J». χάλλ, 
JJbi ταχλίλ, J)k£l ίνχιλάλ.§ (Χημ.) 
a*_jjj>- τσουρουρέ, ji*T τε^κοφούν. 

Άποσννθετικός, ιι, όν, 
J1î£ μουχαλλι'λ. 

Άποσνντίθημι, .rJiiC ταχ- 
λιλ ίτ. § dlc^^». τσουρουτ^έκ, 
dU^Jüi ^λ»Γ τεαφψούν ίτδιρρ..έκ. § 
(πΟ.) — &εμκΰ .\ JU" τεχαλλουλ 
ίτ. § dUjj^». τσουρου[λέκ, .\ ^λ*Γ 
τεαωοούν ίτ. '■ 

Άποσνρω, ιΐΧ&? τσεκρ.έκ, 
Λ ^-.«f τεδζνιπ ίτ. ğ (πΒ.) — -oftat 
cAt- N ^- τσεκιλρ.εκ, .1 >_-:^' τεδζεννούπ 
ίτ. .\ »1— 'Ι;*• [Λουδζανεπέτ ίτ. 

'Αποσφραγίζω, J-jÜ^ ^^ 
[Λουχουρού τσηκαρράκ, Λ^Τ άτσ- 
μάκ, .\ ^.λ dlj φέκκι [λουχούρ ίτ. 

12 \Αποό*φράγιό*ις == 1 

'Αποοφοάγιοις,ή^^,λΙίΑ^^.,, 

«Ujlâ ; ». (Λουχουρού καλδηρρά - τση- 
καρ[Λα, ^^ dfe φέκκι [Λουχούρ. 

δέρ άνπάρ ίτ|λε, <jî.j3UU σακλαις, 
ÜA». χήφζ. 

Άποταμιει/ω, .1 jU*| ^j δέρ 
άνπάρ^ίτ. jj*j£Î αρ$χ.* σανδουγά κο- 
(λάκ, ^^SU» σακλαράκ, .1 Üâ_>- 
χηφζ ίτ. 

Άπόταξις,ή *»Γ j^. βάζ γκε- 
τσρ.έ, ^1^9 ^ iij τέρκ ου ωιραγάτ. 
§ jfelîl ίνκιάρ. 

\4ποτάο*ό*ομαι, vtU,C j^ βάζ 
γκετσ[λέκ, C^ly^ ijy τέρκ ου ©&- 
ραγάτ ίτ. § Λ j&\ ίνκιάρ ίτ. 

Αποτείνω, .1 ajüî τε^δΐδ ίτ. 
g — τον λόγον .\ 4.JsL'#- uLki- 
χητάπ - ρ,ουχαταπέ ίτ. .| λ^,Γ <^.jT 
τεβδζίχι κελ^άρι, ίτ. .1 JliU -k^-j 
τεβδζίχι ρ,ακάλ ίτ.^ (π8.) — ομαι 
.\C**3-\ ı/ * [/.ουραδζαάτ ίτ. .\ 4_>.^Γ 
τεβεδζδζούχ ίτ. «άποτάν&ητί προς 
τον άρχιγραμματέα 4» \Ζ^>.\^\^^^μ 
σέρ κιατιπέ f /,ουραδζαάτ έΐλέ. 

'Αποτει^ζίζω,.Ι^^ταχβίτ ίτ. 

Άποτεί^ιομα, το J»yı ρου- 
χαββέτ. 

Ά«οτελει(όω)ώ κν. -ώνώ, 
lİUjC πιτιρρ,έκ, .\ J£| ίκρ.άλ ίτ. 
.1 (>U\ ίτράα ίτ. 

Άποτε^.είωόΊς,,ή J|£l ίκρ,άλ, 
i»U| ίτράρ.. 

Ά?ϊοτέ3.εό*£ΐα, το *έ& νετιδζέ, 


78 ±= ΆποτέφρωόΊς 

$y σον, ,»U*| ένδζβφ., £JW fa„\ 

πετ πλ. ^.sI^p άβακίπ, y-'S άχτκ 

Άποτε2*εο*ματικός, ή, όν< 

^JJ 4 t d νετ ^ζέ βιρέν, yj* μουεο 
σίρ,^-^ (Λουδζιπ, ^ <^ νετιδξ 
πεζίρ, J_»j φι'λί, ^» [λουσεμμερ 
§ — îöç (έπρ.) \J$u> [Λουεσσιρεν 
(3^1 χ\ ^' νετιδζέ-πεζιρ όλα 
ράκ, %.} φί'λεν. 

Άποτελεο*ματικότης, ή >' 
τεεσιρ, J? ά|Αελ. 

Ά«οτελ(έω)ω, .1 J£| ίκ(Λα 
ίτ. § .1 c-fy τερκίπ ίτ. .\ JX5 
τεσκίλ ίτ. .§ ^sl» γιαπιά κ, uU-1 
ίτ(Λεκ. § (πθ.) — οϋμαι ,\ ^jfj τε-Ι 
ρεκκιούπ ίτ. .\ J£ii τεσεκκιούλ ίτ.? 
§ ._jl «-^» ^ «^jl^ ^ α ρ ετ βέ [Αου -j 
ρεκκέπ όλ. «<5 αΐ/^ρω^ο? άποτελεΐ-ί 
rat εκ ψυχής καί βώματος ο^α 

poijy ου πεδενδέν [λουρεκκέπδιρ. 

Ά«οτεάρ(όω)ώ καί. — ώνω,- 
Λ ,XfJ τερ(Λΐδ ίτ. .| J_,T κ^όυλ ίτ. 

§ .ι 3LH ίχρ άκ ίτ • § Η•) J/ 

;j1 κ^ούλ όλ. Λ J*J τερε[Λμούδ ίτ.' 
§ ._jl ^i 1 ^ (Αουχτερρικ όλ. ακατά 
τ-ί)ι/ χ&ε6ινΎ\ν πνρκαϊάν άπετεφρώ- 
%"ΐ\<3αν πέντε οΐκίαί f -ββ j^T Ji)A 

δουνκι γκιόύν βουκού' πουλάν χα- 
ρηκδέ πές πάπ χανέ ρ,ουχτερρικ 
όλ[Λθύσδουρ. 

'Α«οτέ^οω<ίις 9 ή x*J τερ^ίδ. : 
§ 3^^ ίχράκ, ολ^Γ τερε[Λ[Λθυδ. Άποτίθημι === 1 

Αποτίθημι, ^\j πρακ^άκ, 
Ûj τέρκ ίτ. c!X•^ βιρ{/.έκ. 

Άποτίνω, iİUj^i 'όδε^έκ, .\1j| 

5ά ίτ. .1 ıJıJ ίφά ίτ. .1 4.jL"_4»^.J 

εσβιγέ-τεεδιγέ ίτ. « — τ6 #@&)c 
Jo ^IjI έδάϊ δεΐν ίτ. 

Άπότιο*ις, ή 4υΐΓ τεεδιγέ, |j\ 

^«, α, yj τεσβινε. 

Άπότιοτοο,ον, j^UVy-» σου- 

άψαμης. 

, Α«οτο5^(άω)ώ, i/ly»._jL2>.\ 

Ι >»U - vl#jL- >• ίδζτισάρ-δζουρεέα- 

ζεσαρέτ-τεδζασούρ ίτ. 

* Απότομη, ή »iJ κάτ', Ji^i»" 

'εφρι'κ. 

'Απότομος, ον, ^^, σάρπ, 
İj δίκ. $ (ρ- τ 9•) ^-r*» σέρτ, jroi. 
^ιδδετλή, Is καπά, λ -aİ σεδίδ, 

^ άνίφ. « — βράχο£ \3 ^^ α 
;άρπ καγιά. « — αν%•^ωπος ^\•^ 
^\ CjA>- [;ιζάδζι χιδδετ- άλούδ. 
3 — όμα^ (επρ.) jJ^ σερτδζε, 
ulJ καπάδζε, Ιλαλ σεδίδεν, «μοϊ 
χπψτψεν —όμωξ & j5 yi^ui. 
/ιδδέτ ίλέ δζεβάπ βιοδι. 

Αποτο? 9 ov, ^U| ίτσιλ|λέζ, 
_>_jj^• jJ> γχϊρι [Λεσρούπ. 

'Αποτρεπτικός, ή, όν, «_îU 
aocvi", ^ ρ-ουχζίρρ, J>\j δαφί'. 

'Αποτρέπω, lU^jci Jt^Jliy- 
σιράο ΐτδιρμέκ. %&*jj£-j\ 3 βάζ 
ρετσδιρ^ε'κ,ια^^ΐ ^ j^ σάρφι 
ναζάρ ίτδιρμε'κ. § .1 Λ ι. μέν' ίτ. 
•Şİ.ıâj δέφ' ίτ. 79 = Άποτνφ3.(όω)ώ 

'Αποτρόπαιος, α, ov, » 3 jCa 
[Λεκρούχ, j3 âxa ρ,εν^ούρ, f/u* [/.ε-. 
σού[Λ. 

'Αποτροπή, ή »:* ρέν* . 

"Αποτροπιάζομαι, Λ ,\ji\ 
ίκράχ ίτ. 

Άποτρνγια, τα 3^>. παάάκ. 

Άποτρνγώ, jJ-Oy J^ ^αγτ) 
ποζ^άκ, .\ ı_iU κάτφ ίτ. 

Άποτι/γ^άνω, dU*_£-| vi>>L-»l 
ίσαπέτ ΐτ^ε^εκ, <5«U$l J^•** P^V - 
βαφίκ ολ|λα{Αακ, J^Ujl ν^^ £ α ~ 
φεργ,ιάπ ολραμαχ, j»L»4Sj| ^->j 
δεστρές όλά^,α^ακ,^Μ^Ι J&' ναΐλ 
όλά(ία|Αακ 3 ^U^, f fci . ^ χουσνι 
χητάρ. χούλρ,α^ακ, dU<\_<£ vl—lj 
γκέλ[Λε[/εκ, ^U 5 ^• 4İL πασά τσηκ- 
{Λα ( αακ, cUa«l.*£ 4^-^^- χουσουλέ 
γκέλ|Λε(Λεκ. « xb βχέδιον απέτυχε 
ι£*»& 3 \ J>-ı=~ jX ί^ a^ıia [Λακσάδ 
νετιδζέ-πεζι'ρι χουσούλ,. όλάμαδη. 

,jaaA)\ [Λασλαχάτ σουρετνιάπ,όλά- 
[/αδη. 
Άποτνπ(όω)ώ, .| j^-^j ÜW τερσί[Λ-τασβΙρ ίτ. 
γ^άν ίτ. 

'Αποτύπωμα, το ^, ρέσ^.,, 
,^λΓ τασβίρ. 

Άποτνπωοις, ή. ^«.jT τερ- 
σί[λ, j.^-^" τασοίο. 

Άποτι/^λ(όω)ω, καΐ -ώ/νω, 
&& jf κνΐρλετρ,έκ,. .\ ^£ κιό'ρ. ίτ. 
.1 α-λ" τα'ρι,ιγέ ίτ. g (πθ•) •β\ j/ Άποτνφλωοις = 180 === 

κιό'ρ ολ. $ »3»^^ (3^. ^ εσ,ι Ρ ε Τ ι 
παγλαα,άκ. «6 ερω£ άποτ-υφλώνει 
τοικ? νέους αο ^^y 3*^ J ^ 
jx\ »-^y iiJtJ^. δέρδι ήσκ νέβ 
δζιβανλαρην διδέϊ πεσιρετλερι που- 
σιδέ ίδέρ. 

ΆποτύφλωόΊς, ή *χ j£ κ ^ρ- 
λετ[/,έ, λ»-** 7 τα'{Λΐγέ. 

Άποτν^ία, ή $yZJe>y.* μου- 
βεφφηκηγετ-σηζλήκ, vUS j* fj_e ά- 
δέ[Λΐ {Λουβεφφηκηγέτ, cJıfl»' (»ju> ά- 
δέρ ναϊλιγετ, Jj~a>- (»jlp άδέ(Λΐ χου- 
σούλ, ^^ J^ σουϊ νετώζέ, ,»l:»-j..* 
σουϊ γητάρι. «εν — ια e jJL J^ -Ά^ 
ολ[Ααδηγη χαλδέ. [γΐά[Λ. 

Άπονλωοις, ή (Ι) ,»LJ\ Ίλτι- 

"Aîîovç, ό και ή >jy άγιακ- 
σηζ, J-^j^l f3 J ^* A ρ>α'δού[Λ - ουλ- 
έρδζούλ. 

Άπονό*ία 9 ή ^yfP γαϊπουπέτ, 
ıl^ -ρ γαϊπ£τ, jİmUjI ^OsL χαζή ρ 
ολ[Λα^ακλήκ, vjUp γηγίάπ. «μακρά 

— d^ju» £*4έ γαΐπέτι ρ,εδηδέ. 
«βραχεία — .^ai* C : «p γαΐπέτι 
μουχτασαρέ. « ή ιραρουύία καϊ ή 

— oLp _j jj^»- χουζούρ βέ γη- 
γιάπ. « κατά rr/v — ίαν αυτοϋ 
»Jk-Lp^ χήνι γηγικπηνδά. «εΊ/ — 
ία. μου .aşLp γηγ^απημδά. 

Άπονοιάζω, J^im ^U χα- 
ζή ρ ολμαμακ, .^| ^'Ic γα'ϊπ όλ. 
.^1 jjîİa μεφκούδ όλ. 

Αποφαίνομαι, dLijjf ΥΧ&ο* 
ρόυνμέκ, .^yblli ζαχιρ bl.$-jL>j* Άπό&αο\ς Λ jU δερμεγιάν-πεγιάν ίτ. 
• \f\y» ίφαδέΐ {Λεράα ίτ. § 01.^, 
καράρ βιρμέκ. « — γνώμην ,\ ^\ 
πεγιάνι ρέϊ -ίτ. «Tt άπεφάν& 
οί ιατροί; J±* j3 J\J 4,' \J*\ έτι 
νέ καράρ βιρμισλερ ; «δεν πρέ: 
τΐξ νά — ηταο περί παντόξ δ,τι 
γνοεΐ j£âi ü Uj jj*J$Ş jwfe#jj 
jjJu»4i-\ χέρ κές πίλμεδιγι σέϊ 
τσούν πεγιάνι έφκνκρ ίτμεμελιδ 

Άπόφανο*ις 9 ή J\j jU 
γ^άνι ρέι, ^1^ \&\ ίφαδεί μερ 
^^i" τακρίρ. ğ (Νμ.) Ijö φετ 
§ (Ρτρ.) ο^ χικμέτ. 

Άποφαντικός, ιι, ov, ^jv 
χαπερί, «l-i» μουσπετ, jj* μοίι 
καρρέρ, jli* μουτλάκ, jJJ κατ^ 

Άποφαόίζω, ^-^"-(»y 
uUj,^ δζέζ^.-τασ^ηρ,-καράρ βιρρ.έχ 
§ . 1 ^' - α«α9 - (»^ άζ{Α-κάσδ-νιγ!| 
ίτ. § ^j^c πουγιουρ|λάκ. ^ (Ν {Α•.! 
cUU j. ^ j\^5 καράρ βιρ^εκ-, .1 Μ 
χόυκρ 1 . Ίτ. .1 j\y ^ ^Ζ- ^LLpI Ίτ« 
χόύκΐΛ ου καράρ ίτ. ati άτιοφαΰι 
ζετε; ıf^jşjyz 4,* νέ πουγ^ουρουβ 
σουνουζ ; «τί άπεφάΰίύε το ίίκίί 
οτήριον ; ^j. J jî 4,* ^l^i dU4^ [Αεχ 
κε : [Α&νιν καραρή νέ γ^ολδάδηρ 
$ ([^ τ /•) άποφαβιύμένοξ j^j\İ 
καραρ-γκι'ρ, eJİJjl^S καραρ-δαδΙ 
jp 3 * {Λουσε[Α|Λεα , j^Sa {/.ουκαρρέρ. | 

Άπόφαοις, ή j\J) καράρ, ^ 
τασ[/.ή[Α, ,»^>. δζέζ[Λ. \ CJ νιγέτ 
juJ κάσδ, ^ ^ζ|Λ.§ (Nu..) ^1^ κ« Άποφαότοτικος =181 = Άποφλεγαάτωοις :ρ, ^£.χουκ|Α. « — κατ' άντιμωλίαν 
bU.j £--j\j9 καράρ-χούκρι βε- 
'αχή. « — κατ' ερήμην C^_j\J 
Lp καράρ-χόύκρα γηγ,ιαπή. « — 
ίοπαρασκεναστικη ^jIapİjIJ κα- 
ίρι ίδαδί. « — προδικαστική j\ 1 
β καράρι καρινέ. « — ■ όριβτικη 
hi j\y - SL χόύκρ,-καράρι κατή. 
— έκχλητή jLî-l J•!• jljS καράρι 
ηείλι ίστινάο. « — ανέκκλητοι? 
L*~-l Jıfe >έ ^1^9 καράρι γάΐοι 
:πιλι ίστινάο. α — τελεσίδικος 
Ll jlji καράρι κατή. « — ιεροδι- 
'.βτικι) ^s^fİA ίλιάρ,ι σερ Γ. « — 
>ωτό<?/.κο£ ^jy c-jU πεδαγέτ 
:ραρή. «17 άνακοπτομένη — ^ ρ \ 

J^^^ ί^ά{λΐ (λουτε'ρρίζουν πίχ. 
7 έψεσιδαλλομένη ^- ^_i t^. ^ ρ \ 
ÎA^ap [Αουστεενιοουν πίγ. «?J ά- 
ιρεσιβαλλομένη * _^r ^ρ\ ίλΐάυ,ι 
ΜΜ,εγ-γιςουν ττιχ- «το εγγραφον 
g — £og ^1 ίλιάρ.. « — τύ dıa- 
κτ*κο> rr]g — εως aJ^• \j^ οη _ 
άΐ χόυκριγέ. « ή έκτέλεαις τή ς 
-εως &J.J-S 3 \^\ uU>Ul ίλ,ιαριν 
,ρά βέ τενφιζί. «έκκαλώτην — ίν 
45^-5 Jl~.:-<1 ίστινάφι δαβά ίτ. 
ή — μου είναι άμετάτρεπτος 
p.?Jb j-^ νιγετιρδέν βάζ γκετσ- 
(Λ. « ?]λθ•£ με — ιν να το λάβτ] 
Ρ ^rc" ι3^ άλρ.άκ νιγετί ίλέ 
■ελδί. « ε| — £« c (ορσ.) -UU*• 
υτλακα, eJ Ju yt χέρ χαλδε. 
Αποφαοιοτικός,ή,όν, j,s* ρουκαρρερ, .c 2 * ρουσερρερ, (*.?,>* 
ρεδζζούρ, ç.jU δζαζι'μ, «1»ΐ3 κατί'. 
§ — ÖC (έπρ.) U_yr δζεζρεν, UiJ 
κατί'εν. 

'Αποφά<ίκω, iİUİj j^~ χάϊρ δι- 
ρέκ, .1 JgLA ίνκιάρ ίτ. 

Αποβατικός•, ή, όν, ^Jâ 
νεφί, ^1 νε χ/> j 1 * (AO'JVÇt. « — όα> 
μόριον ^JS Zj\*\ άδάτι νεφι, d»\*\ 
^ άδάτι νε/ί. $ — ως (επρ.) ^i»' 
4Λ νέο' ίλέ, [Jca ρουνφίγεν. 

'Αποφέρω, &*/?£ γκετιρρεκ, 
ι Λ Jjy νάκλ ίτ. $ .1 ,_U»L χασήλ ίτ. 
.1 £Λ Λ 1 ίράς ίτ. « — κε'ρό^ JJ" 
du^Aif κ,ιάρ γκετιρρεκ. 

Άποφενγω, j^ls κατσηνράκ, 
ıilc x 7 τσεκινυ,έκ, J^t'U» σακηνράκ. 
^ .1 «_ilu^\ -j\s>-\ ί/τιράζ-ίδζτινάπ 
ίτ. .1 C-'lf (Λουοζανεπέτ ίτ. y^U 
.^1 χαριπ 6λ.§ Jxî"fe κατσράκ,^"^ 
κουρτουλρ.άκ, .\j\y φιράρ ίτ. ^,^ 
jly χαλάς πο\/λ[Λάκ. 

Απόφθεγμα, το νΐ^- χηκ- 

[λετ, jlT (»ΧΓ κελ,ιάρ,ι κιτΐάρ, ^α». 

χαδίς. δ ( πλ. ) τα αποφθέγματα 

£>. χηκέ»λ, ^jLI άχαδίς, jli'jlyl 

ακοαλί κιπαρ. 

Άπο^λεγαατίζω, £L*jySy 
τόυκιόυρρεκ, JajIL»- ^ί χαλγάρ. 
τσηκαρρ,ά-/, .\ -_^i" τεκασόού ίτ. 

Άπο^λεγηατικός, ή, όν, 
(Ι) î/£jjfj~ Α •π«λγά[Α σόκδηρη- 
δζή, »^λλ [Λουκσή. 

Άπο^λεγ5*άτω€Ϊις,ή^Ιΐ^.ίΑι Άποφλοίωοτς = 182 = Άπραγηοό*ννη παλγά{Α τσηκκρρά, «λλ τεκασσού', 
Aj»Ui νεχα|Λε, .=*'" τενεχχού^.. 

ΆποφλοίωόΊς, ή ^.y* J-jJ 
καπουγού σοψ,ά, Ji». δζέφλ. 

Άποφορά,ή ββ κοκού, >ρΤ 
yy άγτιρ κοκου, •λ-& is^lj ρικϊχάϊ 
σεδιδέ, ^â«T τεαφφούν. «ή — του 
βτόματος ^ββ 'j&S άγήζ κοκου- 
σού ; ^ πεχερ. [ρουπα. 

Άποφόριον, το \j_jj j-l έσκι 

'Αποφράς, ή >-jj^jl όγουρ- 
σουζ, cra -i; νανής, ^^ [><ενχούς, 
(»jt-j» [*εσου[Α. « αποφράδες ήμέραι 
A-jA•* j»L\ έγιάμι [Λενχουσέ. 

Άποφράττω, ^Lî καπαρ,άκ, 
.1 ju» σέδδ ίτ. 

Άποφνγή, ή 4^-fe κατσην^ά, 
^1>*•1 ίχτιράζ, wUi~l ίδζτινάπ, 
Ο-Ί^• [Λουδζανεπέτ. ^ ^"λ*- χαλάς, 
j\^â ψιράρ. 

ΆπόφυόΊς,ή (όστεου) (Ι) όΙ\2Γ 
^-»jjLJi-a. κεμιγιν τσηκηνδησή, jp 
νουτου. 

Άποφώλιος, ο ν, >*.ολΙ» φαϊ- 
δεσίζ, ^p.^ πος, $1»' ναφιλέ, JU» 
πατάλ. 

'Αποχαιρετισμός, ό <κατ^\λ 3 
βεδαλασ^ά, £b^ βεδά', *ύβ τεβδι". 

Άπθ2ζαιρεΐ(άω)ω, J^^Uj 
βεδαλασ^άκ, .| .oy_f Uj βεδά'- 
τε'οοι ίτ-. 

' Αποχή, 
ρ•1^λ\ φετινά', 
μουδζανεπέτ. ή wl^>-\ ίδζτινάπ :f τεοςεννουπ^ ψσάκ^. « — οϊνου ı3L-*| ,>>,?- 
σόύρπι χα^,ερδέν ψ.σά.χχ. 

Άπό^ρεμ^ις, ή 'Ίδε Άπ> 
ψλεγρ'.άτωσις. 

Άπο^ρών, ώο"α, ών, Ι 
γετερ jj-jll έλβιρίρ, jfc" κιαφιΛ 
βαφί, υ ^ :Ρ ^ καναατ-πάχς . «- 
cutfcu διαβαφήβεις ( jj^ :fi \^ jLıUU 
ίζαχάτι καναατ-πά^ς. 

'Απο^ρώντως,( 'Ewp.]uU- ej!>: 
jjâ έλβιρεδζέκ καδάρ, ,j4,U.f<U. 
δερεδζέΐ κεψανεδέ. 

Άπόχρωοις,ή l5 -«ûT dlj ρέ• 
άτρασή. § J^" τεζλίλ. $ (Πολ 
(Jjt ταράφ, ι£>0^1» ταραφγκκ 

Άποχώρηοις, ή και — 1 
duoç, ό <u&»• τσεκιλρ-έ, cXj>. χ< 
ρεκέτ, vl^ij^ - άζη{λέτ ; Cijli» [AO 
φαρεκάτ. ğ (Στρ.) vL.»»-j ριδζαά' 

Αποχωρίζω, t$\/Î άΐρμά 
.1 ^,^" τεφρικ ίτ. $ (πθ. η ιαο 
— ζομαι ^J\ άίρηλ|Λάκ, .\ cJj 
[λουφαρεκάτ ίτ. .j\ ^jU* ρ.ουφαρί 
όλ. .1 C^l^-Cf^»- χαρεκέτ - άζ' 
Μ,έτ ίτ. 

Άπο^ωρ(έω)ώ, ύύ^»• τσεκι' 
{λέκ, cA^% ^/j^ γκιρι τσεκιλρ.ε 
.) ν!»<^ «ofjp- χαρεκέτ-άζη[Λετϋ 

"Αποι|[ΐς, ή ,^üi» μανζαρέ. 

'Απραγματοποίητος, 
JuU 5 ^- 4<ύ <ρ&λέ τσήκμαριης, 
^αΙλ! ίόζρά ίδιλ[/.ε[/.ις. 

Άπραγηοο*ύν»ι, ή <f^ ι 
ίσδέν τσεκιν{Λε, C->-IJ^«| ίστιρί '• 'Απράγηων =■ 183 ='Απροπαραό*κεναο*τος Άπράγιιων, ο ν, >-aİ καϊδ- 
οήζ, ^Ίβ*1 ίχρΛδζή. 

"Απρακτος, ov, <_>Ujl ολ[Α<ζ- 
[λης. g ^Ji (3*"^.^^ τεδζριπεσιγνίκ. 
§ J-X^-§ — άκτα^ (έπρ.)^.^ 
νετώζεσίζ, »•ij^ πιχουδέ. 

Άπί)ακτ(έω)ώ, j_lts >~_ ώ\ 
ίσσίζ καλρ,άκ, ^,1* t %i ^ ^ χίτς 
πΐρ σέϊ γιάπρ-α^αακ. 
-'Απραξία, ή d!>—iı| ίσσιζ- 
λίκ. §(Έρ;.) Ci^CjL. χάλι σον- 
κιουνέτ, jUT κεσάδ. 

Άπρέπεια,ή jl^-*^ λαϊκσηζ- 
ληκ, c^i:^ (»Λ» άδε{Λΐ ρουνασεπετ. 

Άπρεπης, ες, jU^l γ,νζκησ- 
μαζ, >~^ λ&ΐκσήζ, λ:^Λ ΙΓνάπα- 
γεστε, ^-1\» Ι νά [Αουνασίπ, \>- 1.' 
νά σεζά. g — -öc (επρ.) ^.^iM 
λαΐκσήζ^ζε, 1>» L* νά σεζά. 

Απρίλιος, ό jL-\* νισάν. 

Άπροβίβαο coç, ον, (Δδκ.) 
JU4İ.U -jy Α*-^"^ l-Ass?•-*' σινίφδζε 
γιά ρουτπεδζε τερφΓ ίδίλρεμις. 

'Απρόβλεπτος, ov, Ü^M jJ> 
γάϊρι μελχούζ. 

Άπροβλε^ία, ή ^ J >«i»V_ji*.\ 
ΡΧ τι Τ^ ατ -σηζλήκ, J^*.|j£y* ^jlp 
άρέρ,ι χάζρ. ου ίχτιγιάτ. 
κ'Απρο6ονλεντος,ον,>-Λΐϋ^Λ 
' [ίουλαχαζασήζ. § — εντως (επρ.) 
*>-ϊ*»<*&?-% [Λουλαχαζασήζδζε. 
|./Απρόθεό*μος,ον, >J\aa ρυδ- 
^οετ-σίζ, ^«λ^ρ^^,,λρ^ βχδεσΐ γάϊρι 
,αουαγ-γεν/ Άπροικος, ο ν, <>*1ΐί jV->- 
δζιχάζ άλ[7.αρ.ης. 
Άπροκάλνπτος, ov, JLi 

jU^\ καπαλη ολ[Λαγίαν, ^.»Λ ά- 
τσήκ, jfel -ί άσικιάρ. ^ — νπτως 
(έπρ.) 4λ.ΐ4 jJkiL>.T άτσηκδάν ά- 
τσηγα, ljfeü\ ασικνκρεν, . *-»-1^>^ 
σαράχατεν. 

Άπρόκοπ(τ)ος,ον, j^^j J J 
τερακκη Γτμεγεν. § j^l JjT J>k 
καπίλι τερακκή ολραγιαν. 

Άπρομελέτητος,ον, ^juaSju» 
γάίρι κασδή, α<• :Λ >ρ γάϊρι [Λου- 
τεαρρ,ίό. [γάϊρι [Αουτεδαρήκ. 

ΆπροΗήθευτος,ον,^Ια^>ρ 

Άποονοηό*ία, ή tlAiP γαφλέτ, 
i> Ls>-1 (»ορ άδέρ.ι ιχτιγνκτ. « ^ξ ά- 
προνοησίας r^Lifc γάφιλεν, 4.'5U\c 
γαφιλανέ,, 4• Ι CİiP γαφλέτ ίλε. 

Άπρονόητος,ον,>~Μ..:>.1 ίχ- 
τιγιατ-σήζ Jâ^c γαφίλ. 

'Απρόοπτος, ον, >*jf\ *J\ άπ 
άνσήζ, ^U? ψουδζοοό, " ( j,"V$'^ νι ^ 
γκεχανί. «$; απρόοπτου i) — όπτως 
(έπρ.) oi>i"\ άνσηζην, 4-&ltJ* 
άλ-έλ-γαφλέ, λ& πάγτετεν, aİü)|Jp 
άλ-έλ-γάφλετιν, jU^l•' νά γκεχάν, 
4ι*Ι^Ι•* νά γκεχανέ. 

Άπρόίίβλητος, ov, Jıfe jji» 
•iyi! γάϊ'ρι . καπίλι τεαρρούζ. 

Άποοπαραίίκεναίΐτος,ον, 

w w 

jİaUİ^U *~Χ 5 \ έββέλδζε χαζηρ- 
λάν[ΛΚ{Α7ΐς, jU^\ \f*3 -r•'* 1 **- Χ α ^Ρ 
βέ ρ,ουχεϊγι,ά ολι/,,αγιαν. Άπρόό*δεκτος =184 

Άπρόοδεκτος, ov, J^J* js- 
γάϊρι {Αακπούλ, j_jj^» >ρ γάϊρι ρ,ε- 
ποουο. 

Άπροο*διόριό"τος, ον, >ρ 

^•α γάϊρι {λουαγ-γέν. g — ίβτως 
(έπρ.) ^^Jü) $\ İ £*S τα 'γ !ν όλούν- 
μ,ακσιζιν. Άπηοό'δόκητος,ον,ΐ;^ >έ 

γάϊρι ΐΑελχούζ, j^o» jvp γάϊρι |./ου- 
τεβακκη'? ^^iz* >ρ γάϊρι ρ,ουντα- 
ζήρ, wIJ^a j«i γάϊρι {Αουτερακκήπ. 
g — ^t»c (έπρ.) £jL jJ^»l» ρ.εε- 
(λουλδέν χαρίδζ,,^Ι» jj> j* |aiv γά- 
ϊρι [Αεερίούλ, ^y -^λ άνσηζην, ike 
γάφλετεν, AİaAİl Jp άλ-έλ-ναφλέ. 

Άπρόόεκτος,ον, j*4ss δηκ- 
κατ-σηζ, ılijJlfAe άδη[Α ουδ-δηκ- 
κάτ, Jj\e γαφίλ. 

Άπροοεξία, ή j,î>^5j δηκ- 
κατ-σηζλήκ, CJj (»Jl_p άδε|Αΐ δηκ- 
κάτ, νίΛίργαολετ. «δξ απροσεξίας 
\jr~ σέχβέν, U*>- χατάεν. 

Άπροό*τιγορία 9 ή .iıldl ,»jk» 
άδερ,ι ίλτιοάτ. 

Άπροο*ήγορος, ov,jU_jl rjf 
κερΐ[Α ολ^αγ^αν,ϋ καπά,^ι,^ν. σέρτ. 

\4πρόο*ιτος 9 ον 9 JUt j ^αΓ τε- 
κερρουπι ρουχάλλ. 

Άπροόκλητος 9 ov, yu^jt* 
γάϊρι ρ,εδούββ. 

'Απρόοκοπτος,ον,^Ιά/Α•;!^ 
jU^\ ρ,εβανέ γκιριφτάρ δλρ.αγιαν. 
g . — όπτως (έπρ.) »;\j/> % π ίλα ρε- 
βανί', ^j-as ^lı πιλα κουσουρ. "Απτερος 

Άπροό*μά^ητος 9 ον, ^\ 

JI* ίνχιζαρ.1 ρ.ουγάλλ. 
Άπροοτάτεντος, ov, lS ^ 

jU^l χαρ,ισι δλρ,αγιαν, >»4.1?~ 
ρ.αγεσίζ, ^ ^ γάϊρι ρ-αχρ.ί. 

Άπρόό"φορος, ov, ^_»-b» 
γάϊρι [Αουνασίπ, 1>- Ι* να σεζά, 
j^*tf να λαΐκ. 

Άπροοωπόληπτος, ον, 
,J^I* πι ταράφ, d-a^» ρ,ουνσήφ 
η%τως (έπρ.) aTILî^» [Αου'νσηοαν 

ΆπροοωποληιΚα, ή jlâji» | 
πι ταραφλήκ, ,jLail ίνσάφ. 

Άπρόό*ωπος,ον, >-J,jL γιουζ 
σηζ. § (Γρ(Α. ) ρ^α — ov J3 
J.j.9 j^l jr*^ «^ γιάληνηΐ 
γα'ιπ σηγαση όλάν φί'λ. g — οπω 
( έπρ. ) Α-^-Άλν^» s_r\c γαϊπ σίγα 
σίνδζε. 

Ά«ρ«>^άόιο*τος,ον, jj*:* jj>, 
γάϊρι (Αουτεαζζίρ.§ — ι<?τω§(έπρ.) 
>*4.Ί^ παχανεσίζ, ^<>«£ΐΗ Jlv" τε*| 
αλλούλ ίτρ,εκσιζιν, jJui 5L• πίλα. 
τεαζζούρ. 

Άπροφνλακτος, ov, jU^U» 
κήνρ.αγιαν, lyf'jf ds• 3 ^ κενδουνί 
γκιόζέτρ.εγεν, JisUî* j*p γάϊρι [Αου -jj 
τεχαφφίζ. 

"Απταιο*τος, ov, y»jy<â κου-4 
σουρσού£, >«Üai• χατασήζ, >^-lJ' 
καπαχατ-σήζ, ^^"^ λά-γίαχτή^ 
g — ω^ (έπρ.) A>->«j^a5 κουσουρ Ι 
σούζδζε. 

"Απτερος, ο ν, >.jl:i καναδ- 


Άπτιλος = 185 = ' Αραβόόιτος σηζ, £^1 fs• 3 ** (Αα'δούρ - οΰλ - 
δζενάχ. 

"Απτιλος, ο ν, >-j/ τουισούζ. 

'Απτόητος, ov, J&jjS κορκ- 

(λάζ, ljj.1' να περβά, j^->. δζεσούρ. 

"Απτομαι, ι 3-* 3 ^' δοκουν^άκ, 
lilc^.l ίλισμέκ, .| ^ΰ τψχς ίτ. 
% tfjh τουτρ,άκ, .\ ( _ rA μέσς ίτ. 
ğ ^^-l πασλαμακ, vLjjL» j ^^U 
• i ρουπασερέτ βέ [χουπαδερέτ ίτ. 
«μή μο€> απτον *? £, tf πανά δο- 
κουνιια, ^L* V λά |/.ισάς. 

'Απτός, ή, όν, jjlr^t του- 
τουλούρ,^^ {Λέτσους, ^^ {Λελ- 
[ώυς. [κΐόυρόύλρερ.ις. 

"Απτνό*τος,ον, jiAAÎ J3 fy τόυ- 

Άπτω, jj-âlj γιακμάκ, .1 jU| 
ίκάδ ίτ. .\JUİ-\ ίϊάλ ίτ. 

"Απτοτος, ov, y£ y δόυσρεζ. 
§ ( ^ΡΡ*• ) «J-rva^ >ό γάϊρι {Αουν- 
σαρί©. 

Άπνλωτος, ον,>^5 καπου- 
σούζ, j^î άτσήκ. 

Άπνρεξία, ή 3'>•^ χο'-Ίψ*- 
σηζλήκ, ζ»}* ψιτρέτ. 

'Απύρετος, ov, ^Jj\j>- χα- 
ραρετ-σήζ, y**kr° σητμασήζ, >-1?- 
χουρ.(Λκσηζ. § (Ι) ^> φιτρί. 
Ι Άπύρωτος,ον, j^U-^.l ήσήν- 
ρ.αμ.ης, jiA^Xx_\ ir**"' τεσχην ίδίλ- 

Άπώγων, b >JU^ σακαλσήζ. 
ή/Άπωθ(έω)ώ, jeÎ £\j 3 \ - &£ 

γκιρι-ούζάκ άτρ,άκ, ,Cz j δεπρ.έκ. $ .1»sj δέφ' ίτ. $ .1 j^i» τάρδ ίτ. 
.\ χ** τεπγιδ ίτ. § .1 Jj-JjJ (*jk> 
άδέμι καπούλ - ρέδδ ίτ. 

'Απώλεια, ή J-r u» ζαράρ, rfoj 
ζιγνζΊ, jL•?- χασάρ. ^ cjiı" τελέο, 
<oUs\ ίζαά, ,_3 γαιπ. § ^.1^>- χ<*- 
ραπιγέτ, J^l^'l ίνκιράζ, J^U?^ ίζ- 
μ,ιχλι,άλ. « — χρόι/ου cJj İpUM 
ίζαάϊ βάκτ. 

Άπώλητος, ο ν, julPU» σα- 
τήλρ.αρ.ης. 

Άπώματος, ov, >-5LJ κα- 
πακσήζ, >-ı,Us τάπασηζ. 

'Απών, b jU^l '^U. χαζή ρ ολ- 
p.ayvxv,jljHj> πουλούνρ.αγιαν, ,_i\c 
γαιπ. «ο£ άπΌ^ττε£ καΐ ο£ παρόν- 
t £ Ç ά~Γ^\ο• 3 ύΗ•^ γαϊπίν βέ χα- 
ζιρι'ν. 

"ΑπωοΊς, ή .jj δέφ'. 

Άπωότικός,η,όν,*ίυ δαοΓ. 

Άπωοτός, ή, όν, ξ_ 3 »•>* ρ-εδ- 
cpo'j'j jj>-Ju» {/.εδχούρ. 

'Απώτατος, η, ον, και — 
τερος, α, ov, ^\j 3 \ 'J\ εν ού- 
ζάκ, ^«a5| άκσά, α«1 έπάδ. § — 
τάτω (έπρ.) ^ijj^i έν ούζάκ. g — 
rf'^o ( έπρ. ) ^4T_j\ 'ότεγέ, »j4Tj\ 
οτε)ε. , 

"Αρα, (Έπρ.) ^1 ί^δι, ^ πες. 

Άρα, και Άραγε, ( Έπρ. ) 
L•*^ αδζεπα, ,^^^Ι όλά^η, Ç\ ί!γιο?. 

Άρα, ή ''Ιδε Κατάρα. 

Άραβόοιτος, b ^IjA; j•^» [λη- 
σηρ πογδαι, jjjjâfî κοκορόζ. "Αραγμα 186 = Άραχνιοειδης 


"Αραγαα, το (Ντκ.) «u^'l* γ_ια- 
νασρ,ά, αλ| j^j άεμιρ άτίλά, ν^" 
τεκαρρούπ, £j&\ jU'l _^3 λενγκέρ 
ένδάζι ίκαρ-ετ. 

'Αράδα, ή (>r a σηρά, ıji^> σάφφ. 
§ J"j*>- τσιζγκί/ Jai- χάττ. g ofe 
κάτ. ^ vloy νεβπετ. § (βιβλίου) 
^iiw σατήρ. « — αράδα „^α β _^ 
σηρά σηρά, ^Jjl^ β_^ σηράβαρδή. 

χέρ κές σηρασι ίλέ. «sıvaı ή —μον σηρά πενψ,δΐ£ Αραδιάζω, *İUj, .>. δι'ζμέκ;, »>ώ 

^'jj &} σηρά ίλέ (ϋζρ,εκ, .\ ıJıA^Â 
τασ^ιφ ίτ. § (ρσ. αύτπΟ.) uUj-j 
οιζίλαεκ, .1 tji-ar τεσα'οοούο ίτ. 

Άράδιαοαα,το 4_*^ο διζυέ, 
l J : j^j" τασφκρ, <-*?,>" τερτίπ, ~&ϊ 
τανζίρ. 

Άραδιαοτός, ή, όν, 4• Ι e _r^ 
<_£l^-j σηρά ίλέ διζίλ[Α''ς, ^_oi^ai» 
ρ,ουτεσαψφίφ, «_Jj*a [ΛΟυτερειτίπ. 

Άραδωτός, ή, όν, J^jl? δι- 
ζιλρ,ίς, Js^L'it ρ.αχτούτ, J^-k- σα- 
τηρλή. 

Αράζω, (Ντκ.) j^L. γιανα- σρ.ακ, Λ <jj£ τεκα^ >ουπ ίτ. jjdJ .lJ-*felJtjı,'\ λενγκέρ ένδάζι ίκαρ-ετ ίτ. 

Άραθναία, ή Zj^- χιδδέτ. 

Άράβνιιος,ον, ^"^»-χιδδετλή. 

Άραθνα{έω)ώ, dL^ü». χιδ- 
δετλενρ,έκ. 

Άραιόδονς,ό και ή Jfcj ûj^. 
σεϊρέκ δισλί. Άραιόθριξ, ό καΐή J»-U»d>•. 

σεϊρέκ σατσλή. 

Άραι^αετρον, το (Φσ.^Ιά* 
«IjUL [Ληκγιάσι ριαϊάτ. 

'Αραιός, ά, όν, ıJju. σεϊρέκ/ 
§<^il ίνδζέ, jjj^ ρεκήκ,^Α^ χ^ψύρ. 
« ό αήρ £fo/£u άρ«ίότ£ρο£ του ύ- 
δατος jJlJOu Uj jjj^ Ija χαβά 
σουδάν δαχά σείρέκδιρ. 8 — âc 
( έπρ. ) ıjj<&j\ ûj^, σεϊρέκ όλαράκ. 

Άραιότης,ή ύβ ju σεϊρεκλίκ. 
§ (Φσ.) Ji-lifc τεχαλχούλ. 

Άραι ( όω ) ώ, κν. — ώνω, 
C\»j jjl&j^. σεϊρεκλεσδιρρ,έκ, .1 Ji-Lk" 
τεχαλχούλ ίτ. [πίλι τεχαλχούλ 
^Άοαιώοιμος,ον, JsJı* JılS κα- 

Άραίωοις,ή ύ^>~ σεϊρεκλίκ 
§ (Φσ.) Jsdi τεχαλχούλ. 

'Αραιωτικός, ή, όν,^χί*£>- 
σεϊρεκλεσδιρέν. § (Φσ•) Ji^ (Αου 
χαλχίλ. 

"Αρακος,ό(Βτ.) *Jy πιζέλια 

'Αράχνη, ή (Ζλγ.) Öfi 3J3 \ 'ό 
ρόυρδζέκ, Zjy£& άνκεπούτ, ^-j^^* 
άνκαρίπ. Λύτοζ αράχνης Jf\Ö£- j3 
'όρόυρ,δζέκ άγή, Ο^-^^ρ jf τάρι άν 
κεπουτ. 

Άραχν^ά, η J^T OJ^I 'ό 
δ - ου[Λδζέκ άγή, vl»_^C^J| C^ πεϊ 
ούλ-άνκεπουτ.' 

'Αραχνιάζω, .1 }£> ^\ö^- 5j 
*όρόυρ.δζέκ ίλέ δολού ίτ. 

Άραχνιοειδής,ό (χιτών) (1 
ΑςΓ^5ορ άνκεπουτιγε. 


•Αργά == 187 

Αργά, (Έπρ.) J^tj» γιαβάς. 
§ £ Υ κ ^τς. [πέζ δεστκιαχί. 

Άργαλειός,ό (Βρχ.^Κί-ο^ 

Άργαλέος, α, ov. Us όενά, 
^c 3 καπιχ. § J^» [Λουσκίλ. 

"Αργανον, το (Ντκ) vj^L^ 
ποτσαργάτ. 

Άργεμώνη, ή ( Βτ. ) J:Çj α" ν δικενλι χασχάς, û ϊ~* ο" Ur νασχασι ρ,ουσοικ. 

'Αργεντινή, ή (Βτ.) j^jl, j£ı 
J^l πες παρρ,άκ ότου. 

'Αργία, ή <Λ_^~_ Μ ίσσίζλίκ, 
cJtnj (»jlp• άοερ.ι φα'ΐλιγέτ, ^^y 
ποσλουκ, cJj*^» fjte άδε^ι [Λεσ- 
γουλιγετ, JJ^î τα'τίλ, ^J^ j πι 
κιαρί, ^»jl^Î άβαραληκ, ΰ^" τεν- 
πελλίκ, J-feli τεκτασσουλ, «likp JU- 
«iJliu 5 Χ^λι ούτλέτ βέ πεταλέτ. 
§ (Έκ/λ.) JJarn" τα'τίλ. αήμέρα 
— /α? ^£ LJa»r τα'τίλ γκιουνόύ. 
« — μψηρ κακίας ζλ Uaı ^ Cİİp JL 
ja._L•^» ^^U s ı£jLi» <3($" χάλι ούτ- 
λέτ βέ πεταλέτ κιαφέϊ [Λεσαβή βέ 
καπαιχιν [Αενσαιδιρ. 

"Αργιλλος, ό (Χη{/..) jîJi, 
παλτσηκ, jjs την, jlai> γαζάρ, 
JT κίλ. 

Άργιλλώδης,ες, J2f^ παλ- 
τσηκλή, ^jJ» τηνί, Ji". κιλί. 

Άργοκιντιοία, ή «ülj^U jjp"\ 
άγήρ δαβρανρί,ά, <Ujj CJT^>- χαρε- 
κετι πετιγε, cSj- j£~\ άγηρ χά- 
ρε κέτ. Άργνροειδης 

'Αργοκίνητος, ov,jt| j5 |j ju>î 
άγηρ δαβρανάν, ^j- J&\ άγηρ χα- 
ρεκετλή,^ ^Μ ^^ πετι ούλ-χαρεκέ. 

'Αργοναύτης, ό (Ζλγ.) ji,U 
Uju» πεγιάζ [/.ίδια, Cjy^J* άργονότ. 

'Αργοπορία, ή *ΙΜ ίπτά, ^^ρ 
ηβκ, jU-iT τεεχίρ, JV-M ψγά.'λ, 
0r\J τζρκγΊ). Άργοπορ(έω)ώ,ώ1.^^53^γκε- 

δζικ^ιρ[Λεκ, jlfe # γκέτς καλ[λάκ, 
.l"li;l- jjy* - >>- V - J V-*\ φ•χάλ - 
τεεχιρ- ηβκ- ίπτά ίτ. ,\ {j-\J τε- 
ραχή ίτ. 

'Αργός, ή, όν, y— t» Ι ίσσίζ, 
>~Τ$ γκιόυδζσόύζ, ^^ πος, ^λ 
άϊλάκ, ej l/ άβαρά, Jg j, πι κιάρ, 
^ ^ Jii. ,_$ πι σούγλ ού κιάρ, Jl*»* 
[Λου'αττάλ. § (Έκκλ.) Ji»* |Λου'- 
αττάλ. «περιφέρομαι — ^»jO-j» 
πος γκεζ[λέκ. § — âk (έπρ.) ^1^ 
γ,ιαβάς, -CiAİ άχεστέ. [ράφ. 

Άργνραηοιβός, oı_jljw σαρ- 

Άργνρεϊον,το ji'jüw J>jT γκί- 
(ψ.όύς ρ.α'δενή. [γ,ιουριδζού. 

Άργνρηλάτης, ό ^-j? κου- 

Άργι/ρήλατος, ov, jjlî^jT 
«Jy* 9 γ^ο[/.όυσδέν μα'μούλ, «^^ 
-Caill; ^ουρεσσά πιλ-φιδδά, 

Άργνριον,το λ^Τ JUjT γκιόυ- 
μόύς άκτσέ, jLî^C* ■>.-. σΐ[Λ [/.εσ- 
κτουκίάτ. ^ ej l) παρά, 4^ 3 Τ άκτσέ. 

Άργι/ροειδής,ές, jj,C <^»jT 
γκιό[ΑΟυσά πενζέρ, <î»j λ -İ. σεπίχι 
φιδδά. Άργνροκοπείον = il 

Άργνροκοπεϊον, το ^JryŞ 
jVj κουγ^ουρ,δζού δουκιανη. 

Άργυροκόπος, ό j?-y£ κου- 
γιου{λδζού. [πκρά τοπλα^ά. 

Άργνρολογία, ή <u%^J» .^ 

Άργνρο3.ογ ( έ ω ) ώ, ej \< 
^»■^i^fc παρά τοπλοφιάκ, -jU »j^> 
,3? İS παρά άλ[λάκ-καπ^άκ. 

"Αργνρος, b ^jf γκιόυ{ΛΟύς, 
~~. σία, a^is φιδοά. «νιτρικός — 
■Cas ^"jjT άζοτιγέτι φ^δά. 

Άργιτροϋς, α, ο#ν 9 j^*£ 
γκ^ού^όυσοεν,^ς* - ct[Atv,^üaAA j.o-j- 
φεδδηδ. « — α ακενη ^Jlîli» J^jf 
γκιόυ^όύς τακηρ-,λαρη , ~J £\^\ ά- 
βανέΐ σψ.. [γιουαδζού. 

Άργνροχόος, δ ^jj /.ου- 

Άργνρόχρι/ίίος,ον, _, j^f 
J><** Λ *>^^ γκιόνμούς βέ άλτουν- 
δάν υ-α'[Λθύλ. 

Άργνρονχος,ον, J^./ γκν- 
όυ|ΛΟυσλόυ, (j-c* σψ.(ν ? 

Άργνρ(Οω)ώ, ö&~*JÎ γκιόυ- 
{λουόλετ^έκ, J*^ 5 4Λ J^f γκιόυ- 
[Λούς ίλέ καπλα^άκ, .1 ^^ju" τεφ- 
διδ ίτ. § ( π ^•) — ονμαι £\)~»^ 
γκτο'ψ,,ό^σλεν^εκ, .\ Ja^i" τε^εδ- 
δούδ ίτ. 

Άργνρώδης,ες, j£*jf γκ,ιου- 
ϋ,όυσλόύ, ^-«Τ" σψ.ι'ν. 

Άργυρώνιιχος, ov, 4Λ »jİ» 
jicM OyU» παρά ίλέ σατουν άλην- 
ρις. § wCr^, ρυρτεκκϊπ", ^^, 
α,ουρτεσ^ά, 3 = Άρέίίκω 

Άργι/ρωρνχεϊον,τό^'.Α.Α^/ 

γκιόυ{;.όύς [λα'δενή. 

Άργ(έω)ώ,.3\ >— ώΐ ίόσιζ όλ. 
^ll^J^Lî-» [Αεσγούλ ολ(/.αυ!.ακ, ».£_£ 
jilâ ποσδά καλυάκ, .jl Jla•* - JJa»T 
τα'τίλ-ψ.ουαττάλ όλ. § (κν.) $&§ 
γκέτς καλ(λάκ, cU«J2 γκεδζικρ.εκ. 

"Αρδενοις, η \L»\ ίσχά. 

'Αρδεύω, .1 IL-1 ίσκά ίτ. 

"Αρδην, (Έπρ.) j^x~ı πίσπι- 
τουν, LJi κιόύλλιγεν, <dS3lı πιλ- 
κιούλλιγε. 

'Ap8iuavıoç,ov,j/db». δζένκ 
άοερ, C«£T γιγίτ. 

Άρειοπαγίτης, b (Nja.) α^ 
^Ua.cl *>i |7.εχκε{ΛεϊτεργΙζ άζασή. 

"Αρειος ΙΙάγος, ό(Ν[/.)££^ 
'jlİ τευ•γίζ. 

Άοέοκεια,' η i_>. χάζζ πλ. 
Ü_jJa>. γουζουζ, C~Pj ραγπέτ, J^« 
ιχεΐλ» $ OiMjA [Λουβαφακάτ, τγ\λ» 
[^ιζάδ'ζ. § ^îj* ρ.εμνουνιγέτ, ijl; 
τελεζζούζ, ^.Ü^Ji^ [Λαχζουζιγέτ. 
§^_ϊΓκειφ, ^i ζέβκ. ακατ'Αρέ- 
βκειαν «vüjT κεΐφινέ, <«*lji:j δίλ- 
νάχδζε. «εκαβτος κατ' άρέβκειαν 
sjf 'VjS' jJÎ yt χέρ κές κειοινέ 
γκιόρέ, ,^^\ ^I^j jtf ^ χέρ 
κες οιλ-χαχη ους ρε. 

Άρεόκεύοπαι, .^\ x«Jj 5 J^ : â• 
[Λακπούλ βέ διλ-πεσένδ όλ. 

Άρέοκω, dL^. πεγενιλ[Λεκ, 
cU^ÇaIj-S* [λακπουλά γκετσρέκ^^Ι 
• ^1 ^U=*-"\ καρίνι ίστιγσάν όλ.ΛΪ.»^- Άρεοτος ==• 1 

d&f χοσά γκιτ-χέκ, ji^l £*- χάζζ 

όλουψάκ. § (πθ.) .y j^.i ^ ^c 
αερούν βέ χοσνούδ όλ. § — τ£ 
d$-i πεγενρ,έκ, .1 ^J. ταχσΐν ίτ. 
«μο2 αρέσκει j^juT «u-^i. χοσουρ,ά 
γκιδίγιορ, fjj.J ü». χάζζ ίδέρφτ,.«^ 
ο£κ/α aiirrç ^ολ ήρεσεν j.jcJ^jaîU.j» 
πού χανε'ΐ πεγενδίρ,. « μο£ άρέύκει 

έφκιαρίνιζι ταχσίν ίδίγ < τ, Ρ ου [ Α • 

Άρεοτός, ή, όν, J^â» [Λακ- 
πουλ, £jJ*» [^άτπού*, jÇ Aj-â» 
μακπουλά γκετσεν, x„Jj δελπε- 
σενδ, jjJJj διλπεζίρ, dj,Xj πεσεν- 
διδέ. £' — öç (έπρ.) 4-j^jp J^JU 
(Λακπούλ πέρ σουρε'τλε, U^J» 
[Α'ατπου'εν. 

'Αρετή, ή νΐΧ^ φαζιλέτ πλ•. 
JJLaj φεζαιλ. «φνΰιχαΐ — «i JJUas 
<j»J» φεζαΐλι ταπιγέ. « επίκτητοι 
— αϊ Α~.ΐ£* JJLas φεζα'ίλί [;ουκ- 
τεσιπε.- 
"Αρης,ό ^l ^j^. χάρπ ιλλαχί-, 

μερρίχ σιγιαρεσί. α τό πεδίον 
τον "Αρεως ν ^ ύ |^ Λ μεΐδάνι 

Αρθρικός, ή, όν, ( Γρ(*. ) 

•J**^ 4 *î.j*^ '«-*j*~ JC^P? 1 τ<3ί 'ρίφέ αου- 
' τεαλλήκ. 

Άρθριτικός,ή, όν, (Ι)^>• 
^ «cİp νεκρις ήλλετινέ [/ουπτελ- 
-λα, ^^α-' νεκρισί. 

Άρθρϊτις, ή (Ι) j^ ν ^| 89 = 'Αριθμητός 

ΐλτιχάπι ^εφσήλ, ^ J^• νεκρίς 
ήλλετί. 

"Αρθρον,τό (Γ Ρ{ Λ.) uJÛ^-J^. 
χάροι τα'ρίφ.§ (Ανατ.) J^ı. p©- 
σηλ πλ. U UU» μεφιζσήλ. § (Ν[/.)" 
χ. πένδ, ,jU ρ.αδε'.§ — εφημερίδος 
4 tu ρακαλέ, jc, πένδ. 

Άρθρ(όω)ώ, .1 ο>" -Üilr τε- 
λεοφούζ-τεοεββούτ ίτ.§ (Ι).) ^Udl 
ίλτισάκ ίτ. 

"Αρθρωοις,ή (Ι) J^ μεφσηλ 
πλ. J^Ua (Λεφασήλ, cSj^fcjt ÖŞŞT 
(λεμικλερίν όϊνάκ γέρε. 

Άρίγνωτος, ον, ^| έσχέρ. 

'Αρίδα, ή y-jji πουργού. 

Άρίδηλος, ov, J.CİI έσκε'ρ. 
Ι —ηλως ( έπρ. ) î jK5( , άσικ,άρεν, 
'-»V*• οζ ε χ*ρεν, Ι^>- δζέχρεν. 

Άρίθμηοις, ή <^u σαϊμά,• 
Jİ4-.T τεαδάδ, V L>- χησάπ, Jjy 
τερκήμ. § (ΜΘ(λ.) *UJ τεαδάδ. jj 
Αριθμητής, ό ( ΜΘ|Α. ) Oj> 
σουρέτ. 

Αριθμητικός, ή," όν, j , L^ 

χησαπί, ^ ρακα(Λη. « _π;^α| 
Ji-*-r οζεδβέλ. « — όν έπίΰετον 

&st> ΖΛ^> σιφάτι άδεδί. « 5ν 

όνομα *±* - \ ΐψ{ άδέδ. « —oi 
χαράκτη? ^ ρακάμ χλ. ^| έρ- 
κήζ. ğ (ούσ.) ή — κή ( τέχνη) ώ 
«-.L•^ ίλ(Λΐ χησάπ, Ijj» φεννο ρα- 
ΐίάμ. § — â C (ewp.)<dU.p ίλμι 
χησάπδζε, ^L- χησάπδζε. 
'Αριθμητός, ή, όν, ^U σαΐλούρ, jIjl•? J.lâ κκπίλι τεαδάδ. 
$ jjJjm ρα'δούδ. 

Άριθξΐόμετρον, το (ΜΘ[λ. ) 
^Αϊίϊ oL^ -χησάπ ταχτασή, uyy- 
τσουτούκ. 

'Αριθμός, ό jjU» σαι, jj^p ά- 
δέδ. § jlJLi* (Αΐκδάρ. § (ΜΘ[λ.) ^ 
ρακά[Λπλ. ffejl έρκά[Λ. § i^y ^ο υ_ 
[λερο.$ (Γρ[Λ.) »1^ κεμμιγέτ.^^-βώ» 
cıvtcp. α — περιττός j j jjip άοέοι 
©έρδ. « — a^rtog^r şj j.xp άδέδι ζέβδζ 
a — κλασματικός ^f κέσρ. « — 
μικτός &.£- jap άδέδι ρ,ουχτελίτ, 
«_jT^» jJlp άδέδί [Λουρεκκέπ. « — 
ενικός (Γρμ.) jy* (Λουφρέτ. « — 
πληθυντικός ^>- δζέ|Λ'.« — δυϊκός 
*Sî τεσνιγέ. 

Άριθμ(έω)ώ, jçU σαϊ[λάκ, 
• Ι jU« τεαδάδ ίτ. .1 ^L•»- χησάπ 
ίτ. .1 La*-\ ΐχσά ίτ. § £*β kj ρα- 
κά[λ κο(λάκ, Λ kj **>$ βάζι ρα- 
κά[Λ ίτ•. § ([Λτχ.) ήρι&μημένος 
oj«# [Λαχσουπ, 1^ [λουρακκά[/, 
jVjl »Χ.& j^y νούμερο ταχτινδά 
όλάν. 

Άρνπρεπής, ες, ,j>t| έσρέφ, 
J».» έδζέλλ. 

Άρις, ή j*jj» πουργού. 

Άρτΰτεία» ή ^J L• πεσαλέτ, 
^j^Vj διλαβερί, *i»'jŞ»- δζελαδέτ. 
$ \^ρ γαζά, vLiL_jö φουτου^άτ. 

Άριοτειον,τό jLü νισάν, <ü|ju» 
|Αεδάλια, jlÜ?! jUi νισάνι ίφτιχάο. 
δ ώΙ•\£* [Αουκ,ιαφάτ. = 190 = "Αρτότος 

Άρ ίκτερος, ά, όν, Jj*> σολ, 
jL-j, γεσάρ. « — α χεϊρ J| J^ 
σολ έλ. α προς άριβτεραν Ay* σο- 
λά, »jJ^-a σολδά, Λί^Ι» J^> σολ 
ταραφά, jLj ι!γ->- δζιχέτι γεσάρ, 
Ι-Λ- . γεσαρεν. 

Άρτΰτερόχειρ, ό και ή ( j^_r ? 
σολάκ. 

Άρτότεύω» . ^l J^M « jîli φαΐκ- 
έφζέλ όλ. .j\ jly^v ^ j\x ρ-ουρ.- 
τάζ βέ σερφιράζ όλ. [σεν. 

'ApıcftıvSnv, (Έπρ.) Ltj ρέ- 

Άριοτοκράτης, ό J^l άσήλ, 
Ο^" νεδζίπ, »jIjL-sİ άσηλζαδέ. 
§ (πλ.) οί — οϊ JÖu>l άσηλλέρ, 
jfc'jij, ζαδεκιάν, Jl^l έσράφ. 

Άριοτοκρατία, ή %^'j 
j£j|JU>l ζουμ,ρέΐ άσηλζαδεκνάν. § 
(Πολ.) jfcjijU»! vl-^jC- χουκκ)υ{Λέτι 
άσηλζαδεκιάν. 

Άρκίτοκρατικός, ή, όν, 
L*9\ άσηλή. « — ή κνβέρνηβις 
J£ı\^>\ C^a^• χουκΐου(λέτι άσηλ- 
ζαδεκιάν. § — î»c (έπρ.) J$\^>\ 
άσαλέτλε, 4.'^Ι^Ί άσηλανέ, jfe'jlj, 
4ıjjl» ζαδεκ,ικν ταβρι ίλε. 

Άρι<ίτολοχία, ή (Βτ.) X 3 \jj 
ζεραβένδ. 

"ApıdTOV, το ^1 ,_^5 καχβέ 
άλτη, J.<<. ^Jl ej^.9 καχβέ άλτη 
γε[χεγί. 

"ApıdTOÇ, n, ov, ^-^z» iJl εν 
εγισί, J^asl έφζέλ, J^\ έβλά, 
jîl» φαίκ. § (ούσ.) οί αριβτοι ^\^\ 'Αριστοτέχνημα =19 

έσράφ, jl^* [Αουτεχαγηζάν, jl^. 
μουτεπεράν. § αριβτα (έπρ.) !^ρΙ d, 
τ;έκ αλιά, Jjjf d^ πέκ γκιουζέλ, 
j\ d, πέκ έγί. 

Αριστοτέχνημα, το ^l «c-.^ 
ουστά ίσί, jU-\ jfcf κιάρι ούστάδ. 

ΆριΟτοτέχνης, ό x*j& χου- 
.νερ[7ενδ, j\A Ja| εχλι χουνέρ, jk-.\ 
jaU ούστάδ [λαχίρ. 

Άριότούργηηα, το txji J\ 
έσέρι κιρυζιοέ, _y*| Jj^f 'Ά εν γκιάυ- 
ζέλ έσέρ, <£j6*^-\ **y: νου^ουνεΐ 
ούσταδκταρή, apU-» çj*^ ένρ!.ουζέ- 
δζι σεναά. 

' Αρκετά και 'Αρκούντως, 
(Έπρ.) *£^"" χαΐλήδζε,-»ί4,Ιΐί'Λ> ν ί 
δερεδζεϊ κεφαγεδε, j^5 uU»^ jJ\ έλ- 
βιρεδζέκ καδάρ. § α>- δζέ (εν τέ- 
λει έπιθ.) « — βαρέως \z-jJA άγηρ- 
δζε. α — ύπονδαίως *«.»r* ι/.ου- 
χί[λδζε. § AsW,l έ'πειδζε, a* 9 jJ 5 \ 6λ- 
δούκδζε, ^».^.j^ ζαραρσήζδζε. 
ά — κάλος j,\ α^ϊ,Ι επεΐδζε έγί, 
jl as?jJ^\ όλδουκδζε έγί. 

'Αρκετός, ή, όν, Jx ^\ έλβι- 
ρ£ρ, jfc" κιαφί. § jjsiL» [,χουκτεδδίρ, 
jjğ καδίρ, JaI εχλ. § J^ χαϊλί, 
^^ τσακ, ^ κιόυλλί, ylj βαψίρ. 

Άρκευθίς, ή ^jj\ άρδήδζ. 

Άρκενθος,η (Βτ.) ^r^T^jjl 
άρδηδζ άγαδζή. 

'Αρκτικός, ή, όν, J^l έββε- 
-λί, jIjü/1 ίπτιδαγί. α — α. γράμ- 
ματα «uljül <J)j>- /ουρουφι ίπτι- 1 = 'Αρηατη3.αοία 

δαϊγέ. g (Γγρ.) JU^ σψ.αλί. « — 
TtdAoc JU- ^JJ κουτπι σιμαλί. 

"Αρκτος, ή (Ζλγ.) y \ άγιου, 
t_»j δούππ, ^j*. χήρς. § (Άστρ.) 
*-ο δουππ. «ή μεγάλη — j£\ ui 
δουππι έκπέρ. « ή μικρά — 0ι) 
^^1 όούππι άσγάρ. g (Γγρ.) JU- 
σψά\.«7ίρός αρκτον VU-" σψ,άλεν. 

Άρκτο νρος, ό (Άστρ) JU 2, 
*-*|j σιμάλι ρα^,ίχ. 

Άρκτώος,α,ον, (Γγρ.) JU^• 

(71[Ααλί. 

Άρκ(έω)ώ, cic- γεη/,έκ, CjU -Γ 
.1 κεφαγέτ ίτ. ğ ( π θ•) — οϋμαι 
Λ \izf\ ίκτιφά ίτ. .1 £*&\£ καναάτ 
ίτ. .jl jij ^ jls" κιαφι βέ βαφιόλ. 
$> άρκε? (άπρσ.) . Ju γετέρ, j^> 
γετεσούρ, jj^l έλβίρίρ, §xj>\£ γ.νχ.- 
φίδιρ. αάρκεϊ τόΰον jxi£ jje Λ 
Ό καδάρ κιαφίδιρ. «άρκοϋμαι είς 
τα παρόντα . 9 \ ^*\^ * e-r ^U Jl j>-\ 
άχβάλι χαζηοεγέ ραζη όλ. « μοϊ 
άρκονβί τόβα γρόβια ^»$Je- jSk y 
jx\ »ΙοΙλ-Γ l$j πού καδάρ γουρούς 
πανά κεοαγέτ ίδέρ. 

"Apua, το α,\^ άραπά, ^'jjjT 
κερδουνέ. § (Πολ.) r•^*- σιλάχ. 

Άρηαθιά, ή ^j-j διζίν, ^j 
διζη. 

*Αραάμαξα, ή .^-j-S κότσου, 
45JU* ταλίκα, ^».jjlâ καρότσα. 

'Apuapıov, α ο *-»Vjj δολάπ. 

Άρηατη^,αΟία, ή j_l^-4,\jT 
άραπαόζηλήκ. Ά ρματηλάτης 

Άρματηλάτης,ό ^.^3^ κα ~ 
ρότσαδζη, c^*^ άραπαδζή. 
Άρματοπηγός, ό A»-jjfc - *ljî 

•,U άοαπά-καρόδζα γιαπάν. 

Αρματωλός,ή,όν, JpU» ^-* 
μουσελλάχ δαγλή. 

'Αιμάτωμα, το 4* Λ χ1>01". σι- 
λα/λκνδηρμά, aSI'jj δονατ^ά, £*—" 
τεσλίχ. § "(Ντκ.) 'jy.f τεδζχίζ. 

Αρματώνω, j^-uU^U σιλα- 
χλανδηρμάκ. § ( Ντκ.) Jc\»V δο- 
νατμάκ, .1 './y-f τεδζχιζ ίτ.§ αρ- 
ματωμένος J-»X- σιλαχλη, ^- Λ 
ρου^ελλάχ. 

Άρματωό*ία, ή aJ-I έσλαχά. 

"Αρμεγμα, το 4>U σαγρά. 

'Αρμέγω, JfU> σαγράκ. 

"Αρμενα, τά (Ντκ.) JcQ γελ- 
κενλέρ, *'jyf" ^Ujljî λεβαζιμ,άτι 
τεδζχιζ ιγέ. 

'Αρμενίζω, Λ C-L- ,A.J jT 
γκεμι ίλέ σιγιαχέτ ίτ. *jj^T J^L 
• Ολς* νελκέν άτσούπ γκιτμέκ, jl^s 
Üif lıy-jCl δολού γελκέν-πούπα 
γκιτ|λέκ. 

"Αρμη, ή ν ΐδε ν Αλμη. 

'Αρμόδιος, α,ον, jjfc.jl ούΐ- 
γούν, J^l^» {Αουβαφίκ, ._-.Ua μου- 
νασίπ, i_-.U^» μουτενασίπ, ,3— i*^ 
λαΐκ, J-Mj. γικρασήκ. § J>fe κα- 
πίλ, jjfe καδι'ρ, λ_»:..μ/> [Αουστα- 
ήδδ, ^-U σ<ζλίχ.§ (Nja.) -£\β άΐδ, 
^IjaaJsj βαζιοιδάρ, jIjoOU» σελα- 
γιγετδάρ. απερίβταύις — α C**ji 


= 192 = 'Αρμονία 

^^-b» οουρσάτι μουνασιπ. « — ον 
δικα&τήριον eJ £\e ZJ&- μεχκεμέΐ 
άΐδέ. « — υπάλληλος -,^!* jj*U μεεμ,ούρι [Ααχσούς. § — ı'oç (έπρ.) 
\ii\_y» [Αουβαφίκεν, 4»U>"tf λαϊκανέ, 
4»"j^ ^ wb» μ-ουνασιπ πιρ σουρέ- 
τλε. $(Ν[Λ.) Ηγ<>\ ούσούλεν. 

Άρμοδιότης, η $>j* m )\ ούΐ- 
γουνλούκ, J^--!,/ γιαρασηκληκ, 
C~-L•» μουνασεπετ, elli καπΟα- 
γέτ, j\xs\ ίκτιδάρ. $ (Νμ.) £ολ\4 
άιδ',γέτ ? νΐ^.^ σελαχιγέτ, Aiji$ 
βί^ζιφε, Cjj^»U *J"b δαΐρέϊ μεε- 
μουριγέτ. «α£ περί αρμοδιότητος 
άποφάβεις είναι έφέβιμοι αλΜ * 
j^jU^-l Jıfe iijj\y βαζιοέ καραρ-' 
λαρη καπιλι Ιστινά^ι^.«6νγκρον- 
βις — τητος J^b^l j%xâ>- -αΟ^ 
βαζιφέ χακηνδακι ίχτιλάφ. «ή ν- 
πό&εβις αντη δ£ν υπάγεται εις 
την — τητα τον δεινός δικαστη- 
ρίου ^x.^iji 5 &\&• Jji £y>i 1 
jO>-jU. πού δαβά οιλάν μεχκεμε- 
νιν βαζιοεσινδέν χαριδζδιρ. «τοϋτο 
dhv είναι της — τητός 6ας y 
jj^-j\i- jiJİ'KAMj πού βαζιοενιζδέν 
χαρίδζδιρ. 

'Αρμόζω, ,5aJ-\..jI ούϊδουρρ,άκ, 
^»^jutjlj γιακησδηρμάκ, J**"^ γ^α- 
ρασμάκ. § (άρ.τ.) . 3 \ £i\j« ρου- 
βαφηκ όλ. .1 ^ly τεβαοούκ ίτ.| 
. $\ ^-.U» - J^V λαί'κ - (λουνασιπ 6λ.| 
^.^ϊ ούΐμάκ, J^t γιακησμάκ 

'Αρμονία, ή ^U"! ίττιφάκ : ♦Αρμονικός = 193 = 

CJâ\jA μουβαφκκάτ, *\£\ ίττιχάδ. 
$ flü^'l ίντιζάμ. § (Μουσ.) ^aT 
άχένκι, ^lı\j_«^l 3-MjT τεβαφούκι 
έσβάτ. 

'Αρμονικός, ή, όν, (Μουσ.) 

JîLj&Î άχενκιλή, jj_» 5 l ^ja\ ά- 

χενκέ οΰϊγουν, « âJb.) λατιφ. ^ ■ — 

ώς (έπρ.) <|&*ί άχένκιλε,ΰ-β CL.9ÜJ 
4»\ λεταφέτι σεδά ίλε. 

Άρμόνιον,τό (Μουσ. ) ^yf\ 
&ρμ.ονίγιου|Λ. 

'Αρμός, ö ^ d» έν γερί, J^i* 
|/εοσΫ)λ.«ό — rrçg 0•υρα£ .jj ρεζε 
4J&* μεντεσέ. 

Άρμοοτής, ό ( Δκτ. ) J^s» 
μουτεσαρρίφ, Jl^ βαλή. 

Άρνακίς, ίδος, ή ^, jJ ^ 
κουζού δερισί. 

'Αρνησιδικία, ή (Νμ.) jlM 
£ta»l jjtf». ίχκάκι χακκδάν ίμτινά'. 

Άρνηοίθεος,ον,-ώΐ jG(7ouv- 
κίρ ούλ-λάχ.' 

Άρνηοιθρηοκεία,ή jU'jI ίρ- 
τιοάο, ^*1» Jıju τεπδίλι μεζγείτ. 

'ApvndiOpndKoç, ον, λ\, 
μουρτάδδ. 

"Αρνηόις,ή^Ι ίνκιάρ,^; νέφγι. 

Άρνητής, b jTv.* νακίρ, β^ 
μουνκίρ, j\,' ναφι. 

'Αρνητικός, ή, όν, ^föl 
ίνκικρί, jl,' v3C(pı. « μ,όριον — όν 
(Γρα.) ^αι* CiIjI ά^άτι νεφνι. 2 — 
#S (έπο.) 4.J jfeû'i ίνκιάρ ίλε, Lfc* 
μουνοίγεν. 'Αρπάγη 

Άρνίον,τ^Ζλγ.)^ κουζού. 

Άρνόγλωίίοον,το(Βτ. )JjjC- 
<3il ύ^ σινιρλι γ,ιαπράκ ότου, 
Jrl jU λισάν ούλ-χαμέλ. 

Άρν(έο)οΐ?μαι, Λ J&\ ίνκι&ρ 
Γτ • •» ^ iiî νέφγίβέ νεχΐ ίτ. jΣs-1 
• 1 ίστινκιάρ ίτ. dU<ue-| Jj_i κα- 
πουλ ιτμ.<δμ.εκ, ^«Ujl ^|j ραζή 
ολμαμακ. « — ro %(>£0£, τψ/ ύπ;ο- 
ρραφ^ν .1 ^ί| jU«| - jo δεϊνι- 
ίμζαϊ ίνκιάρ ίτ. 

ΆρόοΊμος,ον, ^.^; J,fe κα- 
πιλι ζιραάτ. 

Άροτήρ, ό ^V τσιφτδζή, 

C* ? ελλά Χ> £>»g fcpV, ^fj ρεν- 
δζπέρ. 

Άροτρίαοις, ή 4-*^ c.i r 

τσιφτ σουρμέ, Ζ^.% φελαχάτ. 
Άροτρι(άω)ώ,α^^^- Ο ι^ 

σαπχν-τσίρτ σουρμ,ε'κ, . fajfo-^J; 

ζιραάτ-φελαχάτ ίτ. 
φλιχι αρζ ιτ. 

"Αροτρον,τό ^.w τσίφτ, jU 
σαπάν. 

Αροι/ριι,ή <-*jj. μεζρεά'. 

'Αρουραίος, μυς, ό (Ζλγ. ) 
<3^ Λ γερ σητσανή. 

'Αρπαγή, ή <_ş(e καπμ-ά, ^.aiı 
γάσττ, ^.νέχπ. § J^ti. χάτφ, 
jLk^ -Ι ίχτιτάφ, ν ^:-| ί^τ^ΐά-π, 
α-^ 1 ίχτάάς.§ (Πολ.) c^ : ^ γ«- 
νιμέτ, Zjj^c γαρέτ. « — νεανίδος 
Λλ ^^ j^ κ ^^ κατσηρμά. 

'Αρπάγη, ή ( Έργ. ) ^ 

13 j*j\ ^ ^" 'Αρπάζω == 194 = 

τσενγκέλ, *£İâ κάνδζα, ^S κουλ- 
λάπ. 

Αρπάζω, ^sfe καπ^άκ, -eii»i 
Λ »_-^p-s_^ γάτο- vlyk- γάσπ ίτ. 
Λ jUaii-l _ ι-Ο^-Λ ΐστιλίάπ-ίχτιτάφ 
ίτ. § (Πολ.) .1 vi*c*_i> γαρέτ- 
γανΐ[/.έτ ίτ. 

'Αρπακτικός, ή, όν, £*ite κα- 
πηδζν], «_^\β γασήπ, ^U δζα- 
ρίχ, t_il»li. χατίφ. « ζώα — α 
«UJa^- - 4^-jU. vjl'lj*»- χαϊβανάτι δζα- 
ριχέ-χατηφέ. § αρΛακηκά (έπρ.) 

&\ ^J- Χ^Ρ? ^f? υΗ^ crî-k καπ-ης 
καπής. [μαγσουπ. 

Άρπακτός, Λ, όν, *~>y*** 

"Αρπαξ, ό και ή ^>\c γασήπ, 
^_Λυ ναχηπ, <Jjl»\i. χατή<ρ, JL- 
σαλήπ. $ ^U δζαπι'ρ, \}^j ζορπά. 

"Αρπη* "ή (Μουσ. ) 4.^\ άρπα, 
jyj» κοπουζ. 

Άρραθών, ώνος, ό (Ν(λ.) j 
πέϊ, j_y^ άρεπούν.$ (Θρ<7.) ^İJ^l" 
ναρ,ζεδλίκ, ^""j j^> ; νισάν ρεσρ.ί. 

Άρραβωνίζω, (Μτβ.) j^La 
νισανλατ[Λακ. $ (<*[/τ.) ^L&i νι- 
σανλαρ,άκ . 

\Αρραβών3αό*ηα, το o^Lü 
σανλαψά, JJj^I' να^ζεδλίκ. 

Άρρα6ων2αο*τικός, ή, όν, 
Jilü νισανλή, j^I' ναρ/ζέδ. 

"Αρραντος,ον, yaı Άρράν- 
τιοτος,ον, ju^i^ σερπέλρερις. 

"Αρραπτος, ov, j^^.i δι- 
κίλμερις. 


Άρο*ενικος 

Άρρενότης, ή οΙΚΓ,ι έρκ 
κλίκ, Csjf'i ζουκιουρέτ. 
Άρρενώδης, ες, i\ i</t ρ^ 

δανέ. 
'Αρρενωπός, ή, όν, J_s 

ρεδζουλί, ^jfi ζεκερί, 4>'Ij^ [Λε] 
δανέ, j5 Vj διλ-αβερ. 

"Αρρηκτος,ον, jUi^S κηρ* 
{λάζ, jLJül Jjfe jj* γάϊρι καπί 
ίνκισάρ, j^jC ^ γάϊρι (Λεκσο^ 
^pU» σαγλά{Λ, νίΛ* σαπίτ. 

"Αρρην, ενός, ό dijl έρκέ 
i ζεκερ, _, νερ. 

"Αρρητος, ον, ^'4».^- σο« 
νιλ|Λέζ, ^<« 4»"LJ λιτανά Υκελμΐ 
jUM 4İfe καλέ άληνρ,άζ. « άφρη 
ά&έμιτα Ju^jj» χεζιγιανλάρ, JL.U 
τουρρεχάτ, j$ y- jy\ άπούρ όζο 
πούρ. [βεζ 

Άρρνθαία, ή j3^ fju^> άδ| 

"Αρρνθαος,ον, j 3 jy yJ> γάϊ 
[χεβζουν. 

Άρρι/τίδωτος, ov, j>*\P n 
πουρουσ{/.αρ,ης. 

Άρρωό"τια, η ^«c— ^ y«el 

"Αρρωοτος, ov, «c~=i- χα 

Άρρωο*τ(έω)ώ, .^1 \ 

στά όλ. [χου 

Άροενικοθήλνκος, ον, 

Άροενικός, όν, d£j\ 

κέκ. § ( Γρ[Λ. ) Jİjuj• ρ.ουζεκ 

ğ (ούσ.) τό — όν (Χη[Λ.) Jji Άρό*ις ı=ı 195 = Άρτοπώλης σητσάν ότου, £?jj ζιρνίχ, ,3^-jÎ 
άρσενίκ. 

"ΑοόΊς,ή aaj^jJIs καλ6ηρ{λώ 7 «âj 
οίο'. §(N[/..)cİ9 οέκκι « — σφρα- 
γίδων jf*t& οεκκι [Λουχούρ. « — 
χαταβχέβεως y>- dU οΙκκι χέδζζ. 

Άρτάβη, ή ı_oJÎ άρτέπ. 

*Αρτεαιό*ια, ν) (Βτ.) J^l ıtL•* 
|Μσκ ότου. 

Άρτέηων,ό (Ντκ.) *U* »Jry^â 
*£j.* κοντ ρ α |Λ"/]όζάνα διοεγί. 

ΆρτεόΊανόν, (ορεαρ) το J^y 
(^>jl),jy^ πουργού σουγκ>υ (κου- 

n v ' j )• 

'Αρτηρία, ^(I)jlj^i σιργνκν πλ. 
C^}y^ σεραγίν, ^ »L2 σάχ δα{/.άρ. 

'Αρτηριακός, ή, όν, (I)jl,^i 
σιργιχνί. 

Άρτηριογραφία, ή ^^>y 
^1^ τεβσίοι σεραγίν. 

Άρτηριοτοαία, ή (Ι) juaj 
λΙ -i οέσδι σιργιάν. 

w.•' i Γ ( •■>• 

"Αρτηρϊτις, ή (Ι) jl^i ı_>pl 
ιλτ^/άπι σιργιάν. 

.."Αρτι, (Έπρ.) J^ jjj\ α πιρ 
κζδάν έββέλ, j:^ γενί, ^*1 ί'.νδζακ, 
'./•"i* [Αουά/χερεν. ğ ^ju*" σί[λδι. 

Άρτίγαηος,ον, ο^Ι^.γενί 
έβλεψ,ίς. 

Άρτιγεννής, ές-κκι'Αρτι- 
γέννητος, ον, J^y* JJ γένι 
οογ'Λούς, j\j, y νέβ ζάδ. 

Άρτηιαθής, ες, j^fy Ji 
Ι γ evi 'όγρεψίς. Άρτιηελής,ές, UaP'tfl ,»1" τάμμ 
ουλ-κ,α. _ 

"Αρτιος, α, ον, (Μθμ.) <l.a»- 
jju> τσιοτ ά(>έδ, £jj jap άδέδι 
ζέβόζ, JaIS' jop άδέδι κιαρλ.^ ρ U» 
σάγ, jlL- σαλίρ. g.flf τά^ι/., -j/* 
(Αουκε^ρέλ. ğ — ίως[ί%ο.) ^jjî ^ 
J^l πιρ άζδάν έββέλ, a£jû» ρουκα- 
δέρ,δζε, \j>-ja [Λουάχχερεν. 

Άρτιπαγής, ες, cr — _y» U.x>- 
δζεδίδεν [Λουεσσές. 

Άρτίπλοντος, ov, jia,\a 3 J 
J& φουρου(Ααγεδέν γκελρις, jj.jf,,-» 
j^jjT σονραόαν γκι όρριόύς. 

Άρτεονοτατος, ov, j_^a 
tr-"^ ~/βνν•>ζ (λοΰεσσές. 

Άρτιφανής, ες, *Λΐ" İ& γένι 
τσηκρ,ά, jUH y νέβ ίδζάδ. 

Άρτοθήκη,ή jVjj dlTl έκμέκ 
δολαπη. 

Άρτόκαρπος, ο (Βτ.) tt\jC\ 
<^:W\ έκμέκ άγαδζή. 

Άρτόκρεας, το «ν» «Γ κιοοτέ. 

Άρτολάγανον, τό ^jy 
τσουοέκ. 

ι 

ΆρτοΛοιεϊον,τό -jV-j 'j^\ 
<j)Js έκμεκοζι οουκ,ιανη-οουρουνού. 

'Αρτοποιία, η cy.*£»M έ/ρ,εκ- 
δζιλίκ, J^-^^J 9 φουρουνδζουλούκ. 

'Αρτοποιός, b ^j^**! έκμεκδζ*/), 

••^"iy οουρουνόζού, jLi- χαππάζ. 

Άρτοπωλεϊον, τό j,Vj ^ş^l 
έκρ εκδζ*/) δόυκιανή . 

Άρτοπώλιης,ό^^'Ι έκρ.εκδζή. "Αρτος = 196 = Άρχειο&νλακεΐον "Αρτος, b cifi έκρ,έκ η uUl 
έτρ,εκ, jl»' νάν, y^. χούπζ. «ό επι- 
ούσιος — ^j 3j ρουζί. «ό άγιος 
— ,j*Jâ* jl» νάνι (Αουκαδδές. 

Άρτοφάγος, ο j\y£Î ναν-χάρ. 

Άρτοφόριον, το (Έκκλ.) $ 
jfe ıj.Ji* νάνι [/.ουκαδδές καπή. 

"Αρτναα, το \#*4g;J: ctl«i γερέκ 
τερπιγεσί. 

Άρτνω, .1 k^J τερτιπ ίτ. 
§ •1 Vy ι£*'- y e [* e yı τερπιγέ ίτ. 

Άρι/ταινα, ή l^y! κουβά. § 
j^\ ΐπρίκ.^^ΙΙ» ,»1?- χαρ^άρ:. τασή. 

Άρνω και — ο ματ, ύλ^*• y 
σου τσεκρ,έκ, .1 JUl.x-\ ίστινπάτ4τ. 
$ (Φλγ.).Ι ^Lâl. J»üx-l ίστινπάτ- 
ίκτιπάς ιτ. « — πληροφορίας 
.1 jU£*"l ίστιχπάρ ίτ. 

'Αρχάγγελος, ό 4l•» j,t πάς 
[/.ελέκ,ι, 4Cî)U <j-^j ρε'ίσι ριελαΐκέ, 
»_»^5α cfy» ρ,ελέκι ρ,ουκαρρίπ. 

'Αρχαΐζω, .1 \sS\ ^«uîoî Jj<->\ 
ούσούλι καδηρεγέ ίκτιδά ίτ. 

'Αρχαϊκός, ή, όν, ^.jS κα- 
δηρ.ή. § — ως (Έπρ.) J> - J^l 
•jj^\ irji ούσούλ-τάρζι καδηρι ούζ- 
ρέ. [ίλρι άσάρι άτηκά. 

'Αρχαιολογία, ή «vSj^ ^Ιί\ u> 

'Αρχαιολογικός, ή,όν, >*Τ 
jtfjl ı3^**i VJ•"** **S~*> άσάρι άτη- 
καγιά ρ,ενσούπ βέ μουτεαλληκ ολάν. 

Άρχαιολόγος,ό^^,Λ^ >*Τ 
άσάρι άτηκά ρ,ουντεσιπί, ^aJUs* 
άτήκαδζη. 'Αρχαίος, α, ov, JL~\ έ 
£Λ9 καδήρ., jj^ άτήκ, λ^Γ κιο 

χνέ.§ (πλ.) ο£ αρχαίοι ^fc, μ 
τεκαδιρ,ίν, UjJ κουδερ,ά. «ο£ — ^ 
κα* ο£ νεώτεροι ulf\* 3 jjk 
ρ,ουτεκαδδιριν βέ ρ.ουτεεχχηρίν.« 
— οι χρόνοι J>Uj JL-l έσκι ζερ,α 
Xap,<çjâoj| έζρ,ινέΐ καδηρ.έ. « — 
μνημεία aa'.xJ Jİ\ άσάρι καδημ 
<L^> jiT άσάρι άτηκά. «ο£ — » 
λαοί \£xJ £\ ούρ.έριι καδηρέ, J 
i$J**\ J^J εσκ>ι ζψάν άδαρλαΰ• 
ğ ( σγκρ. και ύπρθ. ) άρχαιότερ^ 
— τατοξ j^\ Uj δαχά έσκί, *; 
άκδέρ,. § — at'cîg (έπρ.) »VUj j: 
έσκι ζερ,κνδά, LcijJ καδηρεν. 

Άρχαιότης, ή C^ŞL\ έσκιλί 
C-xLJ^9 καδηρ.ιγέτ, |»«ν? κηδέρ,, vl«i 
άτηκιγέτ. [πά 

'Αρχαιρεσία, ή iUfc'l ίντιχ 

'Αρχαϊσμός, b £^ J^>l ρ 
σούλι άτήκ, jj^p j^k τάρζι άτήι 
§ (Γλσ.) «c<iji tlılju»r ταπιράτι κ ! 
δηρ.έ, »jjzst* <L>\j\ıâ ταπιράτι |λ§ 
δζουρέ. 

'Αρχάριος, b ^jî.* ρ,ουπ 
^f 1 άδζερ,ί, '£)j^ τσιράγ. 

'Αρχέγονος, ο ν, ν_. : - σε 
§ Jjt J^i βελέδι =ββέλ. 

Άρχεϊον, το j^J κουγι 
jl,\j_^J κουγιουδάτ. 

Άρχειοφνλακεοον, το 
^.-.J'lj έβράκ δαιρεσί, *')*. j^?j 
τερχανέ. Άρχειοφνλαξ = 197 = Άρχιγραμματενς Αρχειοφνλαξ, b £\ J3 \ Ly- 

ύ\£ χαζινεϊ έβράκ [Λουχαφηζή, 

Μ 4,'U.J^sj τεφτερχανέ âjj.tvt, jljjl 

^α* έβράκ j /,ουδιρί. 

Αρ^εκακος,ον, jVjl«_~-. Ailb 

ναληγά σεπέπ όλ^ν. 

Αρ^έτι/πος, ο ν» J^l &y νου- 

ιυνέϊ έββελ^ J^\ fc _Jfe καλιπι έββέλ. 

Αρ^ή, ή ^ί*>1-1ι πασλανγήδζ, 

-,\ ΐπτιδά, OÎU πεδαέτ, J^l έβ- 

|λ. § U U*\ άσλ πλ. J^ -Ί ού- 

υλ, ^-Ul έσάς.^ ,_,*.-. σεπέπ, .^ρΐ» 

ίί|. § (ΓΙολ.) <Jl.Aj,C χόυκιόυρ,έτ, 

jj δεβλέτ. § o^lâ καΐδέ. § »^α!» 

ζχέπ. « ^ν άρχτ\ î) κατ' αρχάς 

\ ίπτιδά, J^U^l έββέλ πέ έβ- 

λ.«#; άρ%7?») απ' «ρχη? jJ^U 

πεδαετινδέν περού, J^l j* 

έλ-έββέλ. « ποιούμαι άρχην 

îj^U-^jjU [/.ουπαδερέτ-|λου- 

σερέτ ίτ. «είναι αν&ρωποξ χω- 

άρχάς jju.j'Î j y~i\jc~ 3 βιδζδαν- 

[ πιο άδάυ.διο. « «t άρχαϊ της 

ικψ; 4^j\ λ1^9 καβα'ίδι έδεπιγέ. 

cci γενικαι άρχαϊ τον δίκαιον 

jSp- ■ts-UI λΙ^Ι καβα'ίδι έσασιγέϊ 

κουκιγέ. « «2 έπιτόπιαι άρχαι 

- Caj£~ χόυκιόυρ',έτι {Λαχαλιγέ. 

α£ πολίΤ«κα2 κία στραΐίωτίκίΜ 

jai 4,jCp 5 <uCL» (j'j^λ ρ-εε- 

>ρινι ρ,ουλκιγέ βέ άσκεριγέ. 

χί έκκληβιαβτικαϊ άρχαι ^L-jj 

.^j ρουεσάϊ ρουχανί. « — βοφίαξ 

5ί>5 Κνρίον (Γρφ.) ΧΜ ^j yljl ι1.»^«λ ρεϊς ούλ-χούκ[Λ ρα'ρι- 
φέτ ούρ-ράππ. « άπ' αρχής μέχρι 
τέλονς II ^ j\ έζ σέρ-α-πά. 

Α^ηγέτης,ό ^j ρ εις, .j^^- 
σερκερδέ. 

'Αρχηγία, ή «l—tj ριγτχσέτ, 
>loju\ έ[Λΐριγέτ. 

Αρχηγός, ο ^ ρείς, JU 
πάς, ,,ν» σερ, jy>\ έμιρ. § »-»jO- σερ- 
κερδέ, ^pj ζαψ., α^. σε*ίδ. § >«\ 
έριίρ, JÎL. χακη|Α, ^Ια^»• χόυκ^όυμ- 
δάρ, ,1£ο\, παδισάχ. § (Θρσ.)^^ 
jt'U-^j ρε'ίσι ρουχανί. « — τώι> λ^<7τώι/ 
UİI \ijis* σερκερδεΐ έσκινιά. « — . 
βνντεχνίας ^\, <c«.jl οόστά πικσή. 
« — των πιοτών j*»}l\ j\a\ έριιρ 
ούλ-Μ.ουευ.ιν. 

Άρ^ηθεν, (Έπρ.) ^UVlj φιλ 
άσλ, J/ÜI j* [λίν έλ-έββέλ, yjûll^ 
[Λίν έλ-καδτ)|Α. 

♦Αρ^ήτε^ος, α, ov, jüjl Uj 
δαχά έββελκί. 

Αρχίατρος, h^J*sy*aip ταπίπ. 
«ό — τϋζ Α. Μ. τοϋ Σονλτάνου 
ıSJijf* ı->j-**>- İ -λλ^» jv σερ ταπιπι 
χαζρετι σεχριγιαρέ. 

'Αρχιγραμ^ιατεία, ή J.\ 
$$€ πάς κιατιπλίκ, jıt-i*^- σερ 
κιταπετί, ı^^y^C (Λεκτουπδζιλίκ, 
^j^aU ι^^λλ [/.εκτουπου ρεερ,ου- 
ριγετι. 

Άρ^ιγρα^ινιαϊενς,Ό ^^1. 
πάς κνκτίπ, ^J'İS' ^^ σέρ κτ,ατίπ, 
j£jS* (λεκτουπδζι. « — τϊ\ξ Νο- Άρ^ιδεομοφί/λαξ 

μαρχίας ^£ £& C^$ . βιλαγέτ 
[/.εκτουπδζισί, »■""-i**^ *<Jy& \i.zy.- 
τουπι'ΐ βιλαγέτ. 

Άρ^ιδεό'ηοφν'λ.αξ, ό -JU^*• 
gjA* χαπισ-^ανέ ιχουδιρι, <£\ââ?f 
^ju» τεβφηκ-χανέ ρ,ουδιρι. 

Άρ^ζίδιακονία, ή j^yta J^\ 
πάς δτάκοζλουκ. 

Άρ^ιδιάκονος, ό y jy^ ^ 
πάς δ^άκοζ. [χακγψ. 

? Αρ£ΐδικαό'τής,ό £V ^ πάς 

Άρ^ιδονκκία'α, ή dCAÂ^ ^Λ 
iS^^T^J ^^Ç δούκανην ζεβδζεσί, ^ 
^-İ-j.» πάς δόυσες, ^.i^jui-JÎ άρσι- 
δόυσε'ς. [δούκα. 

Άρχίδονξ, ό <5jj JA πάς 

Άρ^ιεπιο'κοπίΐ,ή J^y j*~*<J\ 
πας πισκοποσλουκ, -*»4.*Uî"j) ^2~ι ^pA 
πάς πίσκοποσ-χανεσί. § (ή έπαρ- 
χια)^^*!».^ aj \i\ uLy }JL* ^l πάς 
πίσκοποσουν ίδαρέϊ ρουχανιγεσί. 

'Αρχιεπίσκοπος, b ^«yy-iji-l; 
πάς πίσκοπος. 

Άρ^ερατεία,ή jjL-U JLİ» πάς* 
παπασλήκ, j^j^ı δεσποτλούκ. 

Άρ^ιερατεύω, .^ J»j~-.> δε- 
σποτ όλ. 

'Αρχιερατικός, ή,όν, aJsj~o 
jji»:* ^ y^* δέσποτα j /ενσούπ βέ 
ΐλουτεαλλή/. 

Άρ^ζίερενς, ό -kjç-o δεσπότ, 
jdy 3 j^» μητρόπολη. 

Άρ^ιερωόννη, ή ^j^ı δε- 
σποτλούκ. 198 = " Άρχιληοττκξ 

'Αρχίζω, ^*^t\ı πασλα(Αάκ^ 

πεδά-|Λουπασερετ-|Λουπαδερέτ-σόυ % 
ρόύ-άγάζ ίτ. ύΙΛ^ίΓ γκφισρ.έκ. 
«κάμνω ν' άρχίύϊ} J^SA πασλατί 
{Λακ. «ό χειμων ήρχιύε ^ijfjjş. 
κης γκιρδί. [πάς ρ. ου σάχη π* 

Άρχιει/νοίτ^ος, ό »_^L•/» Jdj 

Άρ^ιθαίλα^ιηπόΙλος, ο <_£$ 
\J?it. U πάς ρ,απεΐνδζή, 1*^5 ^ σέΐ 
κουρνά. 

Άρ^ιθϊκίανροφνλαξ, ό JA 
j\s<* u y- πάς χαζινεδάρ. 

Άρχιθνρωρός, ό ^t ^yji 
καπουδζού πασή, ^\y ^ σερ πεί 
βαπιν. 

'Αρ^ικανκελάριος, ό J^t 
jIj^* πάς j /ουχουρδάρ, ^^ JU 
πάς καντσιλέρ. 

Άρ^ικ'λητήρ,ό Jî.^ JU πά| 
τσαους^ ^U» ^ σερ [λουπασιρ. 

Άρ^ικός,ή, όν, ύΐΛ ϊΐχ, jj 
έββέλ, J«»\ άσλή, ^.^5 καδιρ»Χ, 
J^Iju-I ίπτιδαι. «ή — ϊ} ί^τάκ ^1 
,_*».- ίλκ σεπέπ. « — α γράμματα 
a^IjûI ό^>- χουρούφι ϊπτιδαΐγε."" 
« ή — η λέζις α$ ^ 3 \ -c £s* 
(Αουστάκκουν [Αΐ'νχου όλάν κελιρ,έ. | 
— öç (έπρ.) jj4İ^\ \Χ^>\ ιπτιδα « 
λαράκ, >^| άσηλεν. 

Άρ^ιληίίτ'ής, ό Lâi\ ^m^j ps£ 
ϊσι έσκηγιά, ^-.»jjT^- Ul\ έσκη- 
γ_ιά σερκερδεσί, Λί.^ f UJ ^ν» σερ 
κουττάϊ ταρήκ. Άρχιηάγειρος = 199 = Άρωγη Άρχιμάγειρος, ό ^l j^"\ 
τδζή πασή, ζ- U» ^ σερ ταππάχ. 
'Αρχιμανδρίτης, ό Cjjj.'Lc*"^ 
οχψ,ανδρίτ. [σό• 

'Αρχιμηνιά, η ^ί,Ι. JÎ αϊ πα- 
|ΙΆρχιοινοχόος, b ^L- ^, 
jk»* σερ σακήϊ χόυκίόυρ,δάρ,^,^ί,* 
il σο^ρ^ζή πασή. 
Άρχιπειρατής, ό %jfa 
U>jy> σερκερδεί κουρσάν. 
Άρχςπέλαγος, το (Γγρ) jî^ 
ιί^ δζεζαιρι- {Αθυδζτε{Ακ'. § (τό 
ης Μεσογείου) ^<ϋ»1 >^ J ıjÎ & y 
ενι'ζ άδαλαρή, juu, ^ , /l•,^ δζε- 
xıgi πάχρι σεφιδ. 
Άρχιποιηήν, ό jt^ JA πάς 
σοπάν. 

Άρχιό*τρατηγεϊον, το ^-yl 
\~* πάπ σερ άσκερ, ^jJ» jCp ,^* 
=ρ άσκέρ καπουσου. 
Άρχιοτρατηγία, ή dljCp^v. 
sp άσκερλίκ. 

Αρχιοτράτηγος, ό jCp^v- 
=ρ άσκερ, (.jiljlj^^, σερδάρι έκρε|Α, 
3&Γ• J*^ ^S δζενεράλ. 
Άρχιο*ο>ηατοφι}λαξ, ο jf L•* 
>^> a«»U. άσακιρι χασσά (χουσιρή. 
'Αρχιτεκτονικός, ή, όν, 
ijU"* (Αη'(Ααρή. § ή — κή (τέχνη) 
IjU»" (Λη'{Ααρλήκ, iîjU** ,y 9 ε '^ι 
ϊ) ? ρ«ρη. 

Αρχιτέκτων, ό ^U** [Λη^.άρ. 

Άρχιτελώνης, ό -^.u iljT 

,'^ΙΓ γκιόυ[Λρόύκ ρουδιρι- ναζηρή, ı5ji»l• il*Uj-^ ρουσοιψ,άτι ναζηρή. 
«ή tHfftg του — νου ,JjUü oUj-.^, 
ρουσουρ,άτι ναζαρετί, ^j^•* J ^JZ~ 
γκ^ουριρούκ [/.ουδιριγετί. 

Άρχιτρίκλινος, ό^^.^- 
σοφραδζή πασή. 

Άρχινπαό*πιό*της, ό J3 \ ^ 
σερ γ^αβέρ. . 

Αρχιχρονιά, ή J\ J, γηλ 
πασή, «ulJ| ^'Ij ρέες-ούσ-σενε, JL. 
λ.α>- σάλι δζεδίδ. 

Άρχολίπαρος, ό c^jCijj^ 
[Λεε[7.ουριγετ-περεστ. 

'Αρχοντικός, ή, όν, ^Lf 
κιπαρί. «τό — 02/ (σπήτι) jl'jî 
κονάκ. 

"Αρχω, .1 ^j$£- ^1^1 ΐδζράϊ 
χουκίόυμέτ ίτ. .| C χόύκρ. ίτ. 
.\ «^Ujl -»j|j| ίοαρέ-κορ,άνδα ίτ. β 
(πθ.) — ομαι j^Olil πασλαμάκ, 

•Ι j* \ — p $«/■£ — ^JJ J \* — kli^n-l**— Ιλ 

πεδά-ρ,ουπασερέτ-ρουπαδερέτ-σόυ - 
ρού'-άγάζ ίτ. g .j\ ,x^- Ο^" db^ 
πιρινιν τάχτι χόυκ[χινδέ όλ. »jbl 
^j| ίδαρέ όλουνρ,άκ. 

"Αρχων, ό fU χακήρ., JaıU» 
ζαπίτ. § ^1» πάς, j^j ρ εις. § di 
πέϊ, jy»\ έ[Λΐ'ρ. « — rfjg φυλής ^j 
(»jâil ρ εις ούλ-κάβ[Α. «ο£ α$χοντε§ 
του τόηου cSD^^^İ• σόυρεφάϊ ιιει/- 
λεκέτ, ^İ ^Ul άγ,ιάνι σέχρ, jU'U. 
ejJi) χανεδάνι πελδε. 

'Αρωγή, ή £ j^l γίαρδήρι, j|jo»| 
ί^δάδ/νΙ^ΙβΛ {λουαβενέτ, <CW\ ίανέ, Άρωγος == 200 = Άο*6εό*τοποι(έω)ώ * W- χημκγέ. «ή&εία — d\j &*y 
τεβφίκι ρεππανή. 

'Αρωγός, όν, j** [λουιν, 
jjCJ-o δεστ-γκίρ. § ,, /U. χα^ί. 

"Αρωμα, το jV- παχάρ, »jtjap 
ητριγ^άτ, ^J» τήπ, ^ρήτρ. 

'Αρωματίζω, J^Vjji πουχουρ- 
λα^άκ, .\ jd««i" τα'τιρ ίτ. .\ ^JmF 
τα 'τι π ίτ. cU^.l jh*> [/.ουαττάρ έϊ- 
λεμεκ. § άρωμαπβμένος Ji^ μου- 
τεπαχχήρ, ^«^ μουτεαττήρ, ^k»* 
μουαττάρ. 

'Αρωματικός, ή, όν, Jj_^ 
πουχουρλου/ ; ^^ρ ήτρή, ^Ja** 
μ,ουαττάρ. 

Άρωματοπωλειον, τό jLLp 
j,Vj άττάρ δουκιανή. [τάρ. 

Άρωματοπώλης, b ^Ua* άτ- 

Άρωνία,ή (Βτ.) ^^î AyTy> 
ΐΑούσμ,ουλα άγαδζή. 

"Aç, (Μορ.) jy* σουν η ^- σιν 
(εν τέλει ρημ.) « — ελ&ΐ} ^yJ6 
γκελσούν η ,>-£ γκελσίν. « — 
είναι j^~l^ όλσούν.« — ύπο&έύω- 
μεν £ 1,χ\ jaj φάρζ ίδελίμ κι. 

Άόαβάνωΐος, ov, ju-û^*•» 
κεοενλένυ.εμις ίι ^Λ_5^Λ j^p γάϊρι μου- 
τεκεοφίν. 

Άοαγήνεντος, ov, ^İA'j^p 
Jİa4ajj£, 3 i δουζαγά δόυσόύρρ.ερ,ις, 
»_Λ>- Jjlâ >έ γάϊρι καπίλι δζέλπ. 

Άόά.,εντος,ον, J^st* ju> γά- 
ϊρι [λουτε^αρρίκ, C,X σαπίτ. 

Άόαρκία, ή $J*l λαγηρλήκ. "Adapıcoç, ov, >-Μ έτ -c 

J&İ λαγήρ. 

"Adapov, το (Βτ.) J•)*^ CÂ 
τσοπάν δουδουγού, J"^l ^jT κε 
ότου. 

Άό*άρωτος,ον, jiMlj^j- σόυ 
πόυρόύλ[Λε[/.ις, ^yfS* J& γάϊρι (χεκ 
νους. 

Άοάφεια, ή Ο»-!.^ fju» άδέ 
σαραχάτ, r-y=>$ fJ^ άδέμι βουζούχ 
(»Ι^,Ι ίπχάρ-,, juS«î τα'κήδ. « — περ 
τας λέγεις JüJ χία. τα'κήδι λιφζι 
« — περί την εννοιαν gy** juS» 
τα'κήδι μ.α'νεβή. 

Άοαφτις,ές, £^ Ι? να βαζήχ 
^Ιλ» [Λουγλάκ, jW ju> γάϊρι σαφήι 
^.λ ρ,ουπχέμ. § — âc (έπρ.) ^lâUJ 
ρ,ουγλακανέ, 4ίΙ<ζ Λ υουπχεμ,ανέ. ατό• 
— £g- rife φράοεως ej ls> jl«*t τα'- 
κήδι ίπαρε. 

Άό"6εο*τοκάμινον, το ^jtf 
(/L^ κιρέδζ όδζαγή, J SjJ fi ç_j<Ç 
κιρέδζ φουρουνού. 

Άο'βεο'τόλιθος, ό (Όρκτ.) 
^U» ζ_^Γ κιρέδζ τασή. 

Άοβεοτόνερον, το j^ çr^f 
κιρέδζ σουγιού. 

Άοβεοτόπετρα, ή ^\ί> ρ^Γ 
κιρέδζ τασή. ipe Κ." Άο"βεο*τοποίηοΊς, ή 

τεκλίς, ^Κί τεκελλούς. 

Ά<ι6ε<<τοποτ(έω)ώ, öi^-ji- 
κιρεδζλετρ,εκ, .\ Lr J^S τεκλις ίτ| 
§ (π6.) — oiiftafc lUc^vti' κιρεδζΐ Άίίβεοτοπωλειον = 201 λενμέκ, .| ^Κ" τεκελλούς ίτ. 
Λ ^^ifl ίκτιλάς ίτ. 
Άόβεοτοπωλεϊον, το ^«.^/Γ 

jVj κιρεδζδζη δουκιανή. 
\Αό6εο*τοπώλης, b ,j^jf 

κιρεδζδζη , ι/>^"τ δζασσάς. 

"Αοβεο*τος, ov, yy* σόψέζ, 
Κϊλ ^UM ίτφασι [χουσκίλ, ju> 
LL;* γάϊρι μ,ουνταφί. § (ούσ.) ή 
— (Χνψ.) £>f κιρέδζ, yjş- δζίρ ? 
jjeş- δζάσς, ^ κίλς. « — υδραυ- 
λική yrfî - τσιμέντο. 

Άοθέοχωμα, το 4_*ij^-s rj^ 
κιρέδζ σηβα^,ά. 

Άο*6εο*το>νω, J*!^ £jC^ κι- 
ρέδζ σηβαμάκ, ^-»Ij.*-» σηβαρκκ. 

Άίίβόλη, ή ... j>^jy κούρους 

"Ad6ırd"coç, ov, y^-. σόνρ,εζ, 
j.k*>0 γάϊρι {Λουντοεοί. 

Άοέβεια,ή JılylS κ^αφιρλίκ,^ΙΙ 
,jUi\ κηλλέτι ίμάν, ^j-i" ,»λ» άδέυι 
τακβά, ,^ο o\e j j»ap άδερ.1 ριανέτι 

ιν • § flj**-! f- 1 ^ άδέρι ίχτιράΐΛ. 

Άόεβής, ες, >-iUil ί[Λανσήζ, 
^feT κιχφίρ, JjV) ζινδηκ, ^: Λ >e 
γάϊρι ρυττεκή, 'jA yjT κιου©ρ- 
ά[Λΐ'ζ, J9 U* [Αουν«<ρήκ. «αίύ&ήματα 
-ή "^.ί^ΛΧΌ^-Λ-χησιγτ,άτικιούφρ- 

ίφάλι κτουορ-ίστψάλ. « Aoyot — 
εις jjH yjfiU^ κελψ.άτι κιούφρ- 
άλούδ. g — âğ (έπρ.) AJ6 κνα- 

φιρ^νέ. Άο*ε6(έω)ώ, .jlyfcf κνζφ'ϊρόλ. 
"Acteıd°coç,ov, J^Jy*^i γάϊρι 
[λουτεζελζήλ, Ο» Ι* σαπίτ. 
'Αό"ελγαινω, .\ ο La»? ısl>fl 

Ίδζράϊ φουχσιγ_ιάτ ίτ. 

'Ασέλγεια, ή C-İU? φεχασέτ, 
ıl»Lis? φουχσιγιάτ. 

Άοελγής, ες, j&Şk φαχίς, 
jlj.^.İ. σεχβανί. g — GJg (^ π Ρ•*) 
a-'L•^!* φαχισανέ. 

Ά<ίε^,γ(έω)ώ, .1 £j\&£ ι^>^ 
ίόζράΐ ©ουγσιγνκτ ίτ. 

Άοέληνος, ον, ^tal» j; πι 
[7<κχιτάπ. 

"Ασεμνος, ov, >-ο\ έδεπσίζ, 
^j\ j πι έδέπ, >-j^ άρσήζ, ^k~J 
κ,ιόυστάχ, ^^Ιί φαχι'ς. «λόγοι — ot 
*l.j\ j ^L^ κε>ψ„άτι πι έδεπανέ, 
«πράξεις — οι 4,"lo| ^ Jl»M ίφάλι 
πι έδεπανέ. « βάδιβμα — ov jbjj 
^U-l^i' ριφτάρι κτόυσταχανέ. § — 
ω? (έπρ.) aTIjj\ ^ πι έδεπανέ, ^^*? 
'j'U'Î οούχς-άρ,ίζ. 

Άό*ήκωτος, ov, JU^-JİS καλ- 
δηρηλ^άζ. 

Άοη,^ιάδευτος, ov, >jUivi- 
Αανσήζ, >-Uî ταργασηζ. 

' Αόή^ιαντος,ον, (/U παγία- 
γη, >JU μεαλσήζ. § j\ άζ, J^_>>- 
δζουζί. 

Άίίη^.ιείωτος,ον,^Α^^νΐι^Ιί.Ι 
ίσαρέτ όλούν[Λ<κ{Λης. g ^U'jl JıJ 
και δ όλουνραμ,ης. 

'Adn^ıı, το ν ΐδε "Αργυρος. 'Ασημοκαπνίζω = 202 = "Ασκαπτος 'Ασημοκαπνίζω, «^j^jJt j^f 

Jljr^t 4>J γκ^όυμους γιαλδηζη ίλέ 
γιαλδη ζλαμ,άχ . 
Άσηηόνερον, το ^^> *_>|jf 

κεζζάπ σουγ^ου. 

Άσημόπετρα, ή ^U» cU^-a 
(Αεχένκι, τασή. 

"Ασημος, ov, ^rj jJ> γάϊρι 

ρεσρί, ^* jw> γάϊρι μ,ουτεπέρ. § 
(επί λόγων) J'U ,j πι ρ.εάλ, "% 
b** πίλα ιχαανά, »Jj^ 1 πΐγουοε,. 
g — rac (έπο.) 3^1 ^j jjp γά- 
ϊρι ρεσρ/ι όλαράκ. 

'Ασημότης, ή jl^^j ^ρ άοέρ.ι 
ρεσ[Αΐγετ. g ^UpI ^ορ âoejAt ίτιπάρ. 

Άοημώνω, J*^;.k ,J*£ γκν- 
ό'ψ,όύς καπλαυ.άκ. 

Άσημωτής, ό ,^.5îfe J^/" 
Υκιόυ^όύς καπλαΐοζή. 

"Ασηπτος, ov, ^>}jy- τσόύ- 
ρουιιεί,, J^^Sj^- τσουρουρ,,ειης,• 
j^ic* jjp γάϊρι [Λουτεαοοίν. 

Άίίθένεια, ή jl-c^i χ*σταληκ ? 
dJ>~aJT κεΐοσιζλίκ, ^^ μαράζ, 
*\ύ δάΐ. g ı_a*«^ ζά'ο, u^LmA» ζαΐο- 
λίκ. «θαΐ/ατίΐφόρο^ — ο^+ j*^ 
υ.αοάζι ΐλουχλίκ. « — επικίνδυνος 
χαταρνάκ^. ^j* Ο*./* προοποίηβις 

Ύ 

ιΓιΙι' [Λαράζι 
-είας o*J lc τεμ.α- ΆσθενΓις, έ«, 4.^-i χαστά, 
^^ ρερίζ, JIp άλήλ, jLc 1 . πψ,άρ, 
>^ajT κείοσίζ, p 1^ ΙΓ να μμζάοζ. 
3 (_β.»^' ζαΐ'ό. «κατάκειμαι — •i' ^j*."^ σκχηπ-φιράς όλ. «/3<χ 
çscog — "ü-i. jap\ άγηρ χαστά. 
«κατά φανταβίαν — J^L» ^L>. 
ναγιάλεν αα'λιρύλ. «προοποιοϋμκι 
τον — rç ,\ jöjlc τει;.αρουζ ίτ. 
gjç (επρ.) 4ı'U-*^ ζαϊφανε. 

'Ασθενικός, ή, όν, Jjl•* ρ,α'- 
λιουλ, *_ajU» ζαίφ, <τ\^ α:^- χα- 
στά ρ,ιζάδζ. 

Άσθεν(έω)ώ, JjaV'ül^- χαστα- 
λαρ-άκ. .^1 *:*»>- χαστά όλ. 

*Ασθμα, το (Ι) jJip j^^l^ 
σολουνάν ηλλετι, (> -eJl . οΰν-νεοές, Jt .\\ *|j δάϊ-ούλ-πουχούρ. 

'Ασθμαίνω, jj^ er*»' j?" >ϊ 
τιζ τιζ νεοές άλρ,άκ, diW J^Jy* 
σολουγού κεσιλ|Αέκ, 3•*^>^ σο ~ 
λουρ,άκ. ' 

'Ασθματικός,, ή, όν, o^£y° 
σολουνάν, ^^ ποοχουρί, ^,* ρ,επ- 

'Ασιτία, ή' di^**'. γέ{Λε[λεζ)ακ, 
ι$->^>^Λ περχιζκιαρί. 

"Ασιτος, ov, ja>^ γΙ[Λε|χις, 
^ «T.C. § y. γερ-έζ; j^j, περ- 
•/ ιζκτάρ . [ παϊκός . 

*Αο*κάλαφος, ο (Ζλγ.) ^^1» 

/Αοκάλιστος•, ον^ j^l^jl* 
καζτ)λ[/.9ίΐΑγ)ς; 

Άσκανδάλιστος, ov, *a\xS 
^j£ γκτ,ουναχά γκιρρέζ. « ^ta ro 
— oV> (φρσ•) jjf \ ^j »sj δέοι πελά 
ιτσουν. 

"Ασκαπτος,ον, και "Ασκα• Άοκαρδαμνκτι == 203 φος, OV, jull^lâ καζήλμαμης, 
j_ja# j\p γάΐρι μαχφουρ. 

Άοκαρδαμνκτί, ( Έπο. ) jjT 
lij^j Υ κ !0'ζ δτκερέκ. 
'Άοκαρίς,ή (Ζλγ.)^^ jU^fc 
παγηρσάκ κούρδου, *Ua| jUj δοδάνι 
εμά. 
'AöKCiir3.rıç,o ς^-βΛ^ γάϊδοίδζη. 
?AöKİnaöxoç 9 ox 9i j.A<&j ) \ 'όο- 
τόύλμεμις, J^ -Ϊ άτσήκ. 

Άο*κετ5ΐίς, ες, li**"^"^ ^ α ^ 
άτΰήκ, *λ\£ ^ν• τεο-κτόυσαδέ. 

"Αοκεπτος, ov, " _>^j δόυ- 
σουνμέζ, >-AÜi.'5L« μουλα^αζασήζ, 
ι)1,*<^)λΊ Ι• νά ένάισενάκι,. ^ — co$ 
(έπρ.) J^j^Cî-^j δόυσόύναεκσιζιν, 
JÛu % πίλα τεοεκκ,ιούρ. 

Άοκε^ία, ή 4.Jii^ (»λρ άδεικ 

μουλαχαζά^ίί^ άδέμι τεεμμούλ. 

"Adımöıç, ή jl»M ίδμάν, Jiıj 

τα'λι'μ, <u~Jt άληβριά, *_»jl^ ' 7ε - 

δζαρούπ. [ζαχιδλί* 

Άοκητεία, ή .aaj ζού/δ, ^İ1ja|j 

ΆοκΤϊτειι/ω,-.^ΐ^Δ^ ζαχίδ όλ Ο Aj .j> ( j 'ΑοΊίητήριον, το ja 

ζαβιγίϊ ζχχίδ. - [μουνζεβί 

Άοκητής,ό jaIj, ζαχιδ, ^y* 
Άοκητικος,ή, όν, ^jaİJ, ζα- 

χιδί. | — ög (έπο.) ^(s^lj ζα- 

χιοκ^αοανέ. 
Άίίκίαυλον, ό o^lc γάϊδα. 
"Aökioç, f>v, ^,α<3/ γκιόλ- 

γκεσίζ. ğ (πλ.) ο£ ασκίΟί (Γγρ.) 

^~11α1 9j L «îLû* μιντακάΐ ναοοέ Άοματικος 

kyvSkıci, jjit V λα ζιλλιγιουν. 
' Άίίκίτης,ό (1)33 'Ίϊ^ι-Ι ίοτι- 
σκάϊ ζηκκή, JtL χαπέν. 

Άοκο3.όπακας, ό(Ζλ. ) >ο 
^j δεμιρ δελέν. 

'AdKOvıdiîoç, ov, ^U^J» 
τοζλάνμαμης. [δζήκ. 

Άοκοπιιοα, ή J^jl»k δαγαρ- 

"Αίίκοπος, ον, ο^Λ}\ ^λ— *» 
κασΉ ολμαγιαν, j^fe >ρ γάϊοικα- 
σώ. ^ J^y πος, ^si»' να,οιλέ, «jj^- 
πιχουοέ, e jfl» ^ πι' φαΐοέ, j*~*}j 
λουζουμσούζ.$ — ojtcjç (έπρ. ) jl^s % 
πίλα κάσδ. § »λ i % πίλα φαϊδέ., 
4,9 b* ναοιλέ. 

Άοκοπιττίνη, η e^k» μητ- 
/<κρε, Ay κηρπά. 

'Adıcoç, ό fjl^k τουλούμ. « — 
νδατος 4,y κηρπά, j\^, μεζάδ. 

Άΰκ(εω)ώ 9 dUj-jıAsJT άλησ- 
δηρ^άκ, .1 Ju; τα'λιμ ίτ. .1 ^Ujİ 
îo[j.3cv ίτ.§.\ |^>-\ ίδζρά ίτ. $> (πθ.) 
— ουμαί ğ*rJL• τσαλησμάκ, ς^^Τ 
άλησμάκ, .^1 J^ii* [Λεσγούλ όλ. 
α — tb βωμα .\ jj, jUj! ίδ[λάνι 
πεοεν ΐτ. [σεκ[Λε όγ^ουνου. 

Άοκωλ.ιαίί{.ιός, ο ,j^»jl α^-" 

Άίίμα, το j'J' τουρκί, J^ 
σχρκί, 4> vaype, aüj πεστέ, jjp 
γαζέλ. § (Έκ/λ.)' «u^»l ούγνιγε. 
ν. τ ο "Λύμα άβμάτων (Γοώ.) Â.ui>\ 
(jlc^l ούγνίγετ-ούλ-άγ(ζνή. 

'Ασιατικός, ή, όν, J:J τε- 
ρεννουμί. Άό*μάτιον 

Άΰμάττον» το iiU^ 
[χεδζίκ. 

'Αρμενίζω, Λ J^J^-^- χούσν 
καπούλ ίτ. § (ά|λτ.) .j\ oy^-js^** 
[/.εσρούρ-[Λερνούν όλ. 

"Αομενος, ov, -t^-^» [χεπ- 
σουό, ΐ)Ι>-^3 φερεχνάκι, jyii. 
χοσνούδ, &£*£. ρ.αχζούζ, j^ φέ- 
ρουν, ^\j ραζή. ğ — 5ΐ/ω^(έπρ.) 
Ij^ -λ [λεσρουρεν, bjiT {Λε^.νούνεν, 
4»_l ^tli. ^U-* σαΐράϊ χατηρ ίλέ. 
g α;",-^ j»|j πάς Όύττουνέ. 

"Αομικτος,ον, L•^?- jf γάΐρι 
μ,αχλούτ. $ >«>.|y«| ί,ι/,τίζαδζσηζ- 

"Acio^oç, ov, l\c Ι,* να άλψ., 
JaU. δζαχηλ. 

'Αρπάζομαι, .1 jly>Î jj δέρ 
άγους ίτ. $ ^}1»Χ* σελα[/.λαρ.άκ, 
dl»^j f}L σελάρ βιρρ.έκ. Q C\x } \ 
'όπ^ε/., .l^y πους ίτ. .IJ..27 τακ- 
πίλ ίτ.« — την χείρα .UI -ο-λ J-'i" 
τακπίλι γέδ-δέστ ίτ. 

Άοπαύρω, .1 ^>-\ ίχτιλάδζ 
ίτ. .jl ^^ [ΛουχτελλΙδζ όλ. 

Άόπάλαξ, ό (Ζλγ.) . α i./ 
κιουστεπεκ, f y^ γιαρπού'. 

\4ο*πάραγος,ό (Βτ.) jl^S j^y 
J^l κούς κον^,άζ ότου, İ)j}*> Χ α_ 
λιγ,ιούν. 

"Α(ίπ άρτος, ον, ^^4 έκίλ- 
pjAiç, ç_ }J ^ yf γάΐρι (Αεζρού'. 

Άοπάοιος,ον, Jj«* [Λακπούλ, 
çjys^ [λεργούπ. § jyc μείνουν. 
§ —ÎCOS (έπρ.) t'jüT {Λε(λνουνεν. = 204 = "Αοπλαγ^νος 

ναγ- Άοπαομός, ό ^Χ» σελάμ. g jj 
JL^M δέρ άγους. § <u>^ 'όπρ, ^ 
πους, J^i" τακπιλ. « προσφέρετε 
τους άβπαομ,ούξ μου εις τον κυ- 
ρ ιόν 6<xç «ΧΓ ^^\y^c fk» \x>\ 
'£ιχ έ'ρένδιγε σελά[Μ άδζηζανε- 
[λίζι τεπλίγ πουγιούρουνουζ, ,J^1» 
j,Ç,»i, j~ (»Χ» * xs\ j-u^l^-lc ταράφι 
άδζτι'ζανε^δέν έψένδιγε σελά[/ σοϊ- 
λεινιι,. 

Άοπαότός, ή, όν, J^J jl»Li 
σαγιά ν ι καπούλ, J_^«* [λακπούλ, 
V^V» [Λεργούπ. « ή γνώμη 6ας 
έγένετο —η ά>} &*- 'fj£i\- £Sj 
jjuitf^l ρεϊνίζ-έφκιαρινιζ χούσνι κα- 
πούλ όλουν{Αθύσδουρ. 

Άοπνδοειδής, ες, J\dâ καλ- 
κανή, jUU λ i. άεπίχι καλκάν. 

'Ασπιδοφόρος, ό jj^jUİS καλ- 
κανσούρ, j\ij^> σιπερδάρ. 

"Ad«ı^oç, ov καί*Αό*πτλω- 
τος, ον, >ώ λεκεσιζ, j*\jf\ 
πζκ^δαμέν, fj«a*A (Λα'σο'' 
άαίφ. 

Άίίπίς, ή jlâll καλκάν, ^-. σ&- 
πέρ, ^J" τούρς. ^ (Ζλγ.) ju>U 
j"^w σαγηρ γιλάν. 

*Αο"π^.ίΐγ^νία,ή cL'j^^-^ [Αερ- 
χα|7.ετ-σιζλίκ, C-âai» (»λρ άδε{;^ σε- 
οακάτ. 

"Αοπλαγχνος, ov, j-^-^ ı_fl-JP αερχα^.ετ-σίζ, J^iî. Ι' 
|Λεα-σίζόζε. να σεφικ. ΆόπΧηνον = 205 == "Αοπληνον, το (Bt.)JjI^^ 
ταλκ/- ότου, ,_jhol| i^~£=- χασισετ- 
οΰζ-ζεχέ-. 

"Aötîovöoç, OV, y»jti jU 
au.ecv βιρρ-έζ, Jjcİ-~ σαχτ-δίλ, jJ| 
έλε'δδ, -viA-l j-jû. σεδιδ-ούλ-χάκδ, 
λ^ σεδίδ. « — ον μί6ος xj!,^a» 
γάζπι σεδίό. ο — εχ&ρός Jill ,^- 
yacjpı ελεόδ. 

"Αοπορος, ov, >-*^ τοχουμ.- 
σούζ, Jf J& γάϊρι [/.ουσερ-ρέρ. 

Άοπράδι, το ( του αύγου ) 
^u di&jyi. γ,ιαυρ ουρτανην πεγ,ια- 
ζή. § (του όοθαλρ,ου) ^»U ûjf 
γκνΐζόυν πεγιαζή. 

Άοπρειδεοός, ή, όν, ^$~ΑΛ 
άχρ,ηστ), Af'Î άκτσέ. 

Άό*πρίζω, jij^î άγαρτρ,άκ, 
^-*U πεγνκζλατρ,άκ, .1 Ja~Ş τεπ- 
γιζ ίτ.$ (αύτπθ.) ,5*^1 άγαρρ,άκ. 
« — τον τοιχον .\ 4\Α παδανά ίτ. 
ο άβπριβαν τα μαλλιά του *.\^ 
iS^J^y σατστ) άγαρόή. 

Άοπρίλα, ή JİST άκλήκ,^Ι^Ι-. 
πεγιαζλτ,κ. 

"Adîtpıcljıa, τό acjIîT άγαρτ- 
ρά, ac^L π§γιαζλατμ.ά. § «u^Ul. 
παοαναλαρ,ά. 

Άοπρόρρον^ζα, τα jîİU^ 
Τιτααζσίρ . [ σα κάλλη . 

Άό*προγέν»ις, ό JİU.^,31 <* κ 

"Αοπρος, τι, ον, 3^ °"^ J*[? 
πενιάζ, JUİ-. σεοίό. § ( π ^•) τ & 
αβπρα (νόρ.ισρ.α) α^Τ άκτσέ. 'Adtetoç 

Άόταγής, ές και "Αίίτα- 
κτος, ov, jU1»1j δαρλαρ,άζ. 

Άοτάθεια, ή j)>jL* σεπατ- 
σηζλτ,κ, ıi,U* j»jlp άδέρ.ι σεπάτ. 

Άοταθής, ες, >JL* σεπατ- 
σήζ, jl^"lf Ι» ν ^ σεπατκΐάρ. 

Άοτακός, ό (Ζλγ. ) j^it-T αστακοί. Άο*ταο*ία, ή ûU' (»ορ άδερ,ι 
σεπάτ, «.j^U"! ίνκιλάπ. « — χρόνου 
jUj «-0U/1 ίνκιλάπι ζε[Αάν. « — 
χαρακτήρος ^\^ j^r τελεββούνι 
ρ.ιζάδζ. « — sis τον λόγον U^ ^jp 
άόέρ,ι βεοά. 

"Αοτατος, ov, >JL* σεπατ- 
σηζ, vl»U*^ πι σεπάτ, j&LrUl* να 
σεπατκιάρ, ^1^5 ^ πι καράρ, j^Lu 
[Αουτελεββίν. α — εις τον λόγον 
lijll fjj> άόηρ, ούλ βεφά, j^ j, 
πεό αχό. 

, Αο , τέγαο*τος, ov, <J*~* jf 
γάϊρι ρ,ουσακκάφ. 

"Αστεγος, ov, jw»Us ταρ,στ/ζ. 
§ yj*3*j *^ Χ, αν ^ περδούς. 

Άό*τειεύοΐΛατ, και Άο*τεΐ- 
ζοιιαι,ΰλ»^ y 1& σακά σοϊλερ.εκ, 
• IJ^a χέζλ ίτ. .l«ü.iaJ >ατιφέ ίτ. 
ΛλαΙ^^λ [Λου^ατεφέ ίτ, [τεοέ. 

Άίίτειολογία,ή 4ϋ»ϋ• [Λουλα- 

Άοτειολογος, b ^r^aJü λα- 
τιοεδζί, -ζΛ^, [λεζζάχ, ^it)U ρου- 
τατίο, _>Ό^α χεζλ-γκίόύ. 

"Αίίτεεος, α, ov, ^«cLÜ λα- 
τιφεδζί, (jrUİ σακαδζή, •ζ\^ ρ.εζ- *Αό*τειότης = 206 = 

ζάγ. § (ούσ.) τό — ον ^-1 το- 

■//•?> J»y~ '/Μ• { — είως (έπο.) 
4Jj^> 4İİJ λατιφέ ταρηκι ίλε. 

'Αό*τειότης, ή 4__ϋΙ λατιοέ, 
J^a χεζλ, Uİ. σακά, «1^-1^ (λουζα- 
χέτ, 4ils)U [Λουλατέφε. 

Άό'τεϊό'μός, b oUy. '/}0 Λ ' 
γιάτ, «Uls^L [χουλατεοέ, ^-1^ [Λου- 
ζάγ, lîi σακά. 

'Αοτένακτοο, ον 9 jJ^• Α αχ 
τσέκμεγεν. [σαπιτ ολραγϊαν. 

Άοτερέωτος, ov, jUy £jl? 

Άοτερία,ή (Όρκτ.) ο^Ι^- 
χαδζέρ-οΰσ-σψς. 

Άοτερίας, ό (Ζλγ.) ί^Λ ^İj 
δενιζ γιλδιζί. 

'Αοτερίό*κος,ό j-jJjiİU-jT καου- 
τσούκ γιλδίζ. § (Γρ{Α.) ^^Ιρ j,Ju 
γιλδίζ άλια[λετί. 

Άίΐτεοκίμός, ό *~J>f aL-ct 
δζουμλέϊ κεβκεπιγέ, *■- πουρδζ, 
πλ. 7Τ _j - πουρούδζ. « ο£ δώδεκα 
— ot 4jCij r ^ πουρούδζι φελεκιγέ. 

'Αστεροειδής, ες, Jif <£, 
âi-k'ıyı κεβκέπ. 

Άό*τερόεχς, εό*ό*α, εν, .-Îjf 
^Ί>• <Μ κεβκέπ ιλΐ [/'όυζεγ-γεν. 
« — ουρανός u-* -ti κουππεϊ σιιχά, 
Ζ>^£ κιαϊνατ. 

'Αοτερόμετρον, το (Άστρ.) 
^jrijT^lJ* [Αίκνίάσι κεβακίπ. 

Άό*τεροό"κοπεΐον,το(Άστρ.) 
<CU.j^j ρεσάδ-χανε, »£ j^j ρεσαδ- \4ο*τικος 

Άοτεροοτάτης, ό ( Άστρ.'| 
<Js\£ g\J° ^-Lâ» [Αΐκγιάσι ζιγιά| 
κέοακιπ. 

Άοτερο^εγγιίς,ές,^Γΐ^'Γ^" 

j^u 4<ί περτέβι κεβακιπ ΐλέ α.ου 

νεβ^έρ. 

Άοτερωτός,ή,όν, J^jA> γιί 

διζλί, ..jfyGlljj ζούλ-κεβκεπ. 

Άό*τεφάνωτος, η, ον,(κν 
j^d^l έβλέν]&ερις, JaIu jj> γάϊρ 
[Αουτεενίλ,ζ-_^1» ^<ρ γάϊρι ρ.ενκιου 

Άότήρ, ό (Άστρ.) j,jJu γιλ 
δίζ, }ά-\ άχτέρ, ojb» σιταρέ ; *_jfy 
κεβκέπ πλ. ^jf |_^jf κεβακιπ, Μ 
νέδζι/.: «ο£ απλανείς αστέρες ^S\ji 
«ΟΪκεβακίπι σαπιτέ. « ο£ πλαΐ/^- 
riu αστέρες e ^L- «jfljT κεβακίπΐ 
σιγνκρέ, ^iıi^u- σιγιαράτ. «ο£ rta 
ριοδικοϊ αστέρες <£j»y> <J*\£ 'κεβαΐ 
κιπι [Αεβκουτέ. ğ ( Βτ. ) JL£T jlİ 
τ<τάρ τσιτσεγι . 

'Ao*X»ÎpiKXOÇ, OV, J^• jj$ 

γάϊρι ρ,εσνούδ, :^ >i γάϊρι |Λου« 
τεπεννί, j;^» ^έ γάϊρι [/.ουτεκκί. ι 

Άοτιγμάτιοτος, ov, jb^G 
,jUjl λεκεδάρ ο/,ιιαγνκν. 

'Αντίκας, ή, όν, ^^- ° ε Ζ? Λ ϊ 
^λΙ πελεδί, ^λ* υ.εδεννί. « — ΧΟΜ 
δΐ]£, ,Jja jy\k κανόνι [Αεδεννί. «— β 
ό&ωμανικός κώδη'ξ <*..1λρ ^>.\ İlf 
ίΛεδζελέϊ άχκιά[Λΐ άδλιγε, -df [λεϊ 
δζελέ. « — bv δίκαιον _ <d αρ ,^»»- 
^λα χουκούκι άδλιγέ - ρεδεννιγβ 
«στερούμαι των αστικών δικαιοα- "Αότικτος =207= *Αό*τοολάτρης 

μάτων . 3 \ ^jf- jj<u'ju» £y*• χου- ούλ-κιάπ. § (Βτ.) ^^ϊ »>> κεσρέ »ουκ ι {/εδεννιγεδέν [Ααχρού{/. ο),. 

"AdtiKxoç, ov, jU^l ι5 Ι£- 
πινεκλί ολακγιαν. [χ^λ. 

. Άότοι^είωτος,ον, J^^-l έδζ- 

Άοτόλιοτος, ο ν, j^^ikij 
ζινετλένρε^ις, ά',>•>^ γάϊρ t ı/o'J- 
ίεγ-γεν. [σεφκκάτ. 

Άίίτοργία, ή vl.âi£. ,»jlp άδείλΐ 

"Αστοργος, ov, j^sâ& σεοκ- 
|β£τ-σηζ, jj-Ü 1Γ ν ζ σεφίκ. 

Άοτός, ό και Ολ. Άοτιί, ή 
gj£. όν/οί, gA> τϊελεδί, Jju. 
αεοεννι.. 

Άοτο^αοία, ή dl^As-jj δου- 
σόύν^ερ,εζλικ,^^-^Λ^ΛΡ άόέΐΑΐ |Αου- 
λαναί,α. 

\4ο-ό^αό*τος, ov, y-'jj δόυ- 
άόυναέζ, >-<UÜ}b |Λουλκχαζασήζ. 

Άότό^ημα, το ^- σ -/.β 7 Lki- 
-/κτκ. 

'Adto^ia, ή d!>Jjl^ f ε /Λ :εΤ " 
σιζλίκ, dl•^»^ πεδζερέ^ε^εζλικ, 
wâi\j* ^λρ άδέΐΛΐ [χουβαοακάτ. 

"Αότο^ος, ov, >J'jV Ρ- ε Ζ χ " 
:ετ-σίζ. § — «c (έπο.) iki- χα- 
τάεν, 4Js3>Jjl^s [Λεχαρετ-σιζλίκλε. 
• Άοτο^(έω)ώ, dU^*•^ πεδζε- 
ρέ{/.ε[Αεκ ? jjaU-^I ιΡ'-?* [Αουβαφίκ 6- 
λάμαΐΛακ, .\ Lk^- χ ατά t.". 

Άο*τρά6η 9 ή ^χ- τειχέρ. g_ 
j}L παλάν. 

'Αό*τράγαλος,ό(Άνκ'.') ^y^t 
J^T τοπούκ κεμιγι, ^3 1 -£* κζ(Α άγαδζη, j\^" σενδζάν. § (πκίγν.) 
jL.f^'Î άσηκ κ,εργι, ^İ-T άσήκ^ 
^»Γκικπ. § (Ά ρ/τ). C— ^i dl'^- 
<£j^î σουτουνούν οΰστ πιλαζιγί. 

Άοτράγγιοτος, ov, j^lt 2 ^ 
<77)κήλ[Λκρης, juU'jl jUa«r τα'σηρ 
ολοΰν[/αυης. ^ 1λλ13^— σόυζόύλ- 
μψις. 

Άοτραΐϊΐί, ή viL•**- σι^σέκ, 

Άοΐοαπηβόλος, ov, dL•*- 
JUM σφ,σέκ-ενδάζ. 

, Αο*τρα«η6ολ(έω)ώ, dL•*- 
•\ j\j.'l σιυσέκ-ενδάζ ίτ. 

Άοτρατϊΐιδόν, (Έπρ.) dL•^ 
jT σιμσεχ κιπί. 

Άο"τοάπτ<»> 9 jiL dl^u- σΐ[Ασέκ 
τσακ|/.άκ. § .jl jj^u μουτενεββίρ 
όλ. .j\ j$^\ •4«- σου'λέ έορούζ όλ. 
.^1 ^ λα[/,1' όλ. 

'Άοτρεπτος, ov, J>ju ^-^jj 
oomect [,/,ουσκιλ, JSLi» ^«dj.j^- ττι- 
βιριλ{Λεσι [Λουσκίλ, νΐι^ν- σέρτ. 

Άοτρικός, ή, όν, jTjT κεβ- 
κεπί. $ (ούσ.) το — ov cJe> πάχτ, 

*Α<ίτροει5ής,ές, ^}^•\ άχτε- 
Ά(ΐτρολά6ιον 9 το ( *Â<rvp. ) 
ı_>V Js-\ ίστριλάπ. 
Άοτρολατρεία,ή ^jSl^r^jLü 

ίπαδέτι κεβακίιτ, ^-»jb- σ&ταρε- 

-ερεστί. ü [σιταρε-περίστ. 

Άοτρολάτρης, h o-^.jb- 'Αστρολογία = 208 = *Αόύγκριτοζ ΆΟτρολογία, ή ^yf. y> Γλρ t 
νόυδζόύρ., Jaj Lp ΐ'λμι ρερ.λ. 
'Αστρολογικός, ή, όν, ^^' 

νόυδζόυ[Λΐ, J*j ρειΑί'. 

ΆΟτρολόγος, ό ί^ Λ [/.ουνεδζ- 
δζψ, JUj ρε|Λ(λάλ. 

Άοτρο^ιαντεία, <Sf^\ zâ\$ 
κεχανέτι πιλ-κεβκέπ. 

Άατρομάνεης,ό *jfj3\> jaIS' 
κνζχίνι πιλ-κεβκέπ. 

ΆΟτρόμετρον, το (»^ώ ^-U• 
μηκγ,ιάσι νόυδζόύ|Λ. , 

"Αθτρον 3 το ν Ιδε 'Αστήρ. 

ΆΟτρονομία, ή ojîa ip Γχ^λι. 
χιγέτ, jj*. f_^* U> Γλμ,ι νόυδζόύρι 
χακηκή. 

'Αστρονομικός, w, όν, juîa, 
Υίγετί ^£ νόυ^ζου[/.ί. « — α εργα- 
λεία a,j^j Cj'İ'Î αλί άτι ρεσαδιγέ. 
« — ıtival•, £j ζήδζ. «— r) παρα- ju> . ρεσα '-> t tö. τήρηβις jW>jl ίρσάο, 
$ — öç (έπρ.) vİjsa ^ fyf u> 
^«da-.|j ιλ{ώ νόυδζόύ{λ βέ /&γέτ 
βασιτασι ίλέ. 

'Αστρονόμος, ό ^ Λ (λουνεδζ- 
δζψ..§ jU>j ρεσσάδ. [ραυνός. 

'Αστροπελέκι, το "Ιδε Κε- 

" Αστρωτος, ov, ju***^^ δό- 
σέν[Αε[Λΐς, J^sj** J* y^tpt [χεωρούς. 

"ΑΟτν, το »jAi πελδέ, ^$£. όέχρ, 
«C.U [Λεδινέ, ^Γ^, [Λερκεζ. 

ΆΟτνγείτων, ο ν, ^*β κότ- 
σου, çjjfe καρίπ. 

Άστυκλινική, ή «ΐΛ^.^- σε- ριριγιάτ, ^TUfe^l jj* τεδαβιχανέ. «μ<# 
9-ήμάτα —ής * jyvl crJjJ δου• 
ρουσι σεριριγέ. 

'Αστυνομία, ή «ui.,^ ζαπτιγέ 
•UijU> ζαπιτά, ^Jj» πολίς. «^.<îfc 
καβτικη — -Ολρ- <kıU» ζαπιτάί 
άδλιγε. « ό διευ&υντης της — α< 
iS^-i* -^«Lu^» ζαπτιγέ [/,ουδιρι. «^ 
υπουργός της —ag ^Jîç ^J 
ζαπτιγέ ναζιρί. «το κατάστημα νήΐ 
— aç a ; jL^ vjIj πάπ ζαπτιγέ, A.k*i 
J^jS ζαπτιγέ κοναγή, v5 -. j |j\ 0=4 
ζαπτιγέ ΐδκρεσί. 

'Αστυνομικός, ή, όν, 4,«U*,a 
y^jj» ζαπτιγεγέ (Αενσούπ. «ο£ — QÎ 
■υπάλληλοι, ^JjyX> AkU ζαπιτά 
[Αεε•{λουρλερι ; ^Ja^ ı^jj*L» [νεεμου| 
οι'νι ζαπτινέ. « — -η ποινή ÂlUL» 
* ^, Λθ[ΛουααελέΪ τεκδιριγέ. «οί — οΐ 
κανονισμοί -U*.^ oUlüî νιζαι/,άτ^ 
ζαπτιγέ. « υ^ό — ην επιτήρηβιν 
txz£ ς /jlLî ^i»^» ζαπτιγέ ναζαρετί 
ταχτινδά. 

Άατυνόμος, b J^U» ζαπίτ| 
^^«U»^ ζαπτιγέ [λουδιρί. 

Ά<ίτν<ίία 9 ή (I)v1.îUp ίνανέτ. 

Ά^νγγνωοτος,ον, jli^l ^Ά 
άφβ όλουν[Λάζ, y-j J,fe j\'>p| ίτΐτ 
ζάρ καπιλ ίτ[λέζ,^| •» [Λουρ.τεννΙ 
ούλ-αφβ. 

Ά(Ιυγκέρασ:ος, ο ν, J»jl* ^J 
γάϊρι μαχλούτ. 

Άιίνγκριτος, ov, Jlî-. ^ π| 
[Λεσάλ, jjti^TCİ νεζήρ, Jilf ^γάϊρΙ Άονγχώνεντος = 209 = Άόνμφωνος ιουρ,ασίλ, Jj^»>p γάϊρι [Αουαδδίλ. 

Ι — ίτωζ (έπρ.) ^-U ^; πίλα κι- 

■ιάς. « ίίναί — ίτωξ ωραιότερος 

iccl μεγαλείτερξ τον . . ^-U^ ,jx y» 
>j£\ 3 ο~*-\ φιλανδάν πίλα κιγιάς 

:χσέν βέ έκπέρδιρ. 

'Αϋυγ^ώνεντος,ον^^Λΐ^ί 

•.κρησδηρήλ^αρις. 
Ασιτγχώοητος,ον, -jU l jl _μο 

^,U^\ άφβ όλουψάζ- όλουψαμης, 

La*»jw> γάϊρι ρα'φούββ, jiJl »2Χ 

ιουρ,τενν ι ούλ - άφβ . 
'AtivSodicı, ή vl^U» [Αουαορι- 
ετ, Uts-l ίστισνά. 
ΆΟνδοτος, ( ov, JU» [Αουάφ. 
Άουζενκτος, ον, £_/>» jj* 
άϊρι |Αουτεζεββίδζ. 
Άονζήτητος, ov, <us\jw % 

τίλα ρι,ουδαψαά . 

. ΆΟνλία, ή cJj~a* jjL-^^*r 

:εαρρουζδάν [Αεσουνιγέτ. 
Άονλλάβιότος, ον, 3^^ 
^ζαλαν^άζ., 

Άο*νλλόγιό*τος ,ον ,yr 3 * δόυ- 
'όυν[Αεζ, >«Λϋ^-51•[λθυλαχαζ<χ(7ηζ. 
"Αονλον, το J^ ,3>-«uJL,^ ση- 
ηναδζάκ μαχάλ, 1^* (Αελδζά, 31»* 
:εάζ, i)U [Αελάζ, »b πενάχ, ^U. 
U'-l δζάΐ ΐστινάο. « τό — των 
ένων και τό καταφνγιον των 
',τωχών \Js ^li* 3 \Js> 'Λ» [Αελάζι 
ουρεπά βέ ρελδζάϊ φουκαρά. « ό 
αταφενγων εις — j£l•» ρ,ουλ- 
•εδζή. Άονμβίβαοτος, ov, jU-j^l 
ούγιουσρί,άζ^ jU-'Vjji ουζλαά^άζ, j.» 
^y3V}'^^ γάϊρι καπΓλι ψ.τι- 
ζάδζ βέ τεβαφούκ,ι_β11^ (Αούχαλί®. 

Άονμβούλεντος, ον, «ι^~* 
_y\ J^â ναστιχάτ καπούλ ίτ^έζ. 

Άοι/μμετρία, ή jJ>-*lVl έν- 
δα{Λσηζληκ, ^jtj* f^ άδέρ,ι [Αου- 
βαζανέ-, «_^»V (»jlp άδέ[Αΐ τενασούπ, 
4^1l»j»jlp άοέ[Λΐ [Λουκαγεσέ. 

Άόύιιμετρος, ov, >»*U'l έν- 
δαρ.σήζ, «_~»b» j*£ γάϊρι [Αουνασίπ, 
OJl_p jvp γάϊρι [7θυτεβαζίν ; j«J_y» tf 
νά [Αεβζούν. § .ϋζ> ^λρ γάϊρι [Αουν- 
τεζάμ. «<5χήμα — οι/ j 3 jja tf J£i 
σέκλι νά [Αεβζούν. «άναβτημ,α — of 
jjjj*t Jâ κάδδι νά [;εβζούν.«<£(Η<9•- 
fiog — Cr^r* JJlP άδέδι [Αουτεπαίν. 
§ — ως (επρ.) 03* ^». *&« β^ ν > 
4^1μ j *jlj* ^j # πίλα {Αουβαζενέ 
βέ j /ουκαγεσε. [λεσ[Αεζ. 

Άονμ^ιικτος,ον, y^j πιρ- 

Άονμπαθής,ές, ^U^rl άδζη- 
ρ-άζ, >-:âii. σεοακατ-σηζ^ >-s_; 
ρηκκατ-σήζ• 

Άον^ιπλήρωτος, ov, ,»lc\ 
j^U^l tT|jr ά|Λ όλούνυα^Αης, j/* >ρ 
γάϊρι ΐΑουκε[Α[Αελ, uUT\ έκσίκ. 

Άαύμ^ορος, ον, >-•-£& φαϊ- 
δεσίζ, 4ΐΙ•" ναφιλέ, eJj^-ı πι^ουδέ. 

ΆΟν^ι^ωνία,ή jJj-uiliTl ΐττι- 
φακσηζλήκ, ^U'I^jp άδέριι ΐττι- 
φάκ, CJsIj* (»jp άοέ^Αΐ [Αουβαφακάτ. 

Άουμφωνος, ov, >JU"l ίτ- 

14 Άοννάθροιοτος = 210 = Άόφάλεια τιφακσηζ, Jjia» >ρ γαΐρι μουττε- 
φίκ, Jt£* jJ> γάΐρι [λουττεχίο, 
uJJL^ (Λουχαλιφ. 

τοπλάψαριης, jU^^İ» τοπλαψάζ. 
Άονναίρετος, ον, ( Γρρ.. ) 
jfjü» /» γάϊρι [Λουδγά[λ. g — έτωξ 
(έπρ.) λ>->-α\«^1 ίδγα|Λσίζδζε. 

Άοννακτος, ov, j**\j&)* 
δεβσιρίλρε^ις, jî-»U^\ «χ?• δζέ[Λ* 
όλούψαρης. 

Άό"νναρτηό*ία, ή -kU'jl ^ 
άοέρ.ι ίρτιπάτ. 
ΆόΊτνάρτητος, ov, >-^Ja)\j 
ραπιτασήζ, !>^^>ρ γάΐρι [/.αζ- 
πούτ. • «λόγοι — οι j^a Λ£ κε- 
λιάρ,ι ρόυτλάκ. § — oç(ewp.) % 
J»U'j\ πίλα ίρτιπάτ. 

Άοννδετος, ον, ^>^«>» jj> 
γάϊρι (/.ουστεβί, -ky >(/ ^ j\i> γάΐρι {Αέρ- 
■πούτ, J»^a* >i> γάϊρι [λαζιτούτ. 

ΆόΊτνειδηιίία, ή jJ>uj\ji>.j 
βιδζδανσηζλήκ,^^^^ ζαρ,ηρσηζ- 
λήκ, ^jLalf-u» άδέ(/ι ίνσάφ, νΐΛ5 
«c»j κηλλέτι ζίμ'{λε. 

Άοννείδητος,ον, >^U;| ίν- 
σαφσήζ, j^JİJı^j βιδζδανσήζ, j*ju a 
ζα[Ληρσήζ, Ό»ά1| JİI καλήλ-ούζ- 
ζΐ[Λ(λέ.§ — ^τω? (έπρ.^-ϋ: 1 . πίλ- 
(Λεγερεκ. § 4>'l<Lai»>P γάϊρι {Αουνσι- 
φανέ. 

Άό*υνεο*ία, ή j-1>Jiîp άκηλ- 
σηζληκ, vlil?~ χαμακάτ. 
ΆόΊ/νετος, ov, >Ji<> άκηλ- σήζ, jj^T άχ(χάκ. § — ως (έπρ. 
λ>->-1ϊρ άκηλσήζδζε. 

ΆόΊτνήθης, ες, i\z* jû> γάΐρι. 
ρου'τάδ, .jUl £jU. χαρίδζ ούλ- 
άδέ, ,jU)\ Jjli. χαρήκ ούλ-άδέ. 

Άοννήθκίτος, ov, (JuU^T 
άλήσ{Λ0£(Α7ΐς. $ J** 1 -'** >£ γάϊρι {/.ου- 
στεα^έλ. [[Λουοεκκέπ.ΐ 

, Αό*ιτνθετος,ον, ( _Γ^. /νέγάίρι! 
Άοννίακτος,ον, (Γρρ,.) J"U*v 
*> y£ Jıp|y [Λουγαϊρι καβαίδι ναγ- 
βιγέ, >J»U"j\ ίρτιπατσηζ. 

Άουνταξία,ή (Γρ{Α.) J"U* ^fj 
*y£ ±Α$ τερκίπι [Λουγαιρι καβα'ίδι 
ναχβιγέ, JsLTjlfjiP άδέ^ι ίρτιπάτ. 

'AdtfciTiiTOç, ov,^iCjvp γάϊρι^ 
σαπίτ, -iü^» >* γάΐρι μουντεζάα, 
^jsljy• jvp γάΐρι [Αουβαφίκ. ğ α—>,Γ; 
c £*Uj\ τεβσιγέ ολ|/.αρης. 

Άονοτόλως, (Έπρ.^^ϋΙΓ^ι 
οΰτάν(Λακσηζην, U«,J πι χαγ,ιά. 
"Αιίφακτος,ον, j^jlc^ πο- 
γαζλάν^αμης, julc^l £i ζέπχ ό- 
λούψα^ης,ζ -jiju» jji> γάΐρι ρ,εζπούχ. 
Άό*φάλεια,ή ^ΐΓτεε(Αΐν, ^Lj»!îj 
τεεμινάτ. § (Πολ. ) ^Ul άσα'ίς. 
§ (Έρπ.) «üi^y^M. σιγουρίτα. « — 
%•αλα<5<5ΐα Aİs^y^ gjî παχρι σι- 
γουρίτα. « — χερΰαία «ϋ»^.*-. &, 
περρι σιγουρίτα. « — της ζοαϋξζ»ν>• 
^•■Kİrjyu^ χαγ^άτ σΐγουρίτασΐ.« — • 
κατά της πνρκαϊας ^^jji^ ^ ^>. 
χαρηκ σιγουοίτασι. « ή δημ,όύιος 
— ^j£ (j^j^"^ άσα'ίσι oÛjaoujai. 'Ασφαλής 21 σφαλής,ές, ^\ έρ,ίν, ^b» 
Γεερμίν, [jyy* μεβσουκ. « — 
^ 3j*>» *~* αενπέ'ϊ μεβσούκ. 
1ψαλε6τε()0ζ u| έσλείλ. « — 
>0£ dpo^ıog u-| ^^ ταρήκι 
{Α. § — »S ( έπρ. ) Jj4İ^I ^\ 
όλαράκ, Lv»\ έρ,ίνεν. 
σφαλίζω, .1 j^tf τεεμιν ίτ. 
^I-jaIu [Λουτεερρίν-έμιν κηλ- 
. § .1 <U»jy«.*- σιγουρίτα ίτ. 
λσ. ) — ο /aîh .^\ ^α\ âjAiv 6λ. 
l/c^lT τεερ.ινάτ άλ[λάκ.$4ΐ^»*-» 
I σιγουρίτα όλουνμάκ. § (μ τ χ•) 
αλίθμάνοξ jur β\ ^UîjjA^ σιγου- 
; ολουνυους. «ήβφαλίΘμένα έμ- 
Βνματα J|y>\ jLJ^I <tjj»^ σι- 
ιίτα ολουνάν έμβάλ. 
σφαλιστής, ο ( Έρ,ζ. ) 
tjyu* σιγουρίταδζη. 
σφαλιστικός, ή, όν, 
; jiv- σιγουρίταλη. « — όν κα- 
ΐ?μα ( Έμπ. ) {S —Mjfsi*}*jy>~ 
υριτα σιρκετι ίόαρεσι, 4İ»jji«-» 
\sA σιγουρίτα άοζεντασι. « — η 
jîcc £j5> <U» jji-v- σιγουρίτα σιρ- 
(j^j-.^'Ujl'Usjji^atyo'jptTa κομ- 
ασι.« — όν ύνμΰόλαίον <& jy>^ 
y σιγουρίτα πολιτσαση. 
ιίφάλιστρον, το ( Έρ,π. ) 
<Jj•^ <Uij_yL-. σιγουρίτα ούδζ- 
■πε^ελί. 

ίφαλτοποίησις, ή C^Jb 
Ίτ, jJJ τακγίρ, .^Ul-l ίσ- 
3έ. 1 = "Ασχετος 

Άσφαλτοποι(έω)ώ, .\ j^u 

τακγΐρ ίτ. .UjUı -Ι ίστικαοέ • ίτ. 

"Ασφαλτος, b j\jlJ κατράν, 
jfe καρ, j^Jl^is κάφρ ούλ-γνκχουδ, 
«ίΛΙλ-Λ άσφάλτ. 

Άοφαλτ(όω)ώ, jy^lâ 4<l jfe 
κάρ ίλέ καπλαμάκ. 

Άσφαλτώδης,ε< , ^6 καρί. 

"Ασφιγκτος, ov, ^ÜV 9 ση- 
κήλραρης, ^^> πός, uli^f κεβσεκ. 

Άσφόγγιστος, ov, ju^r" 
σιλενρεμις. 

Άσφόδελος, ό (Βτ.) j^^n». 
J"^\ τσιρις ότου, 3^./, περβάκ. 

'Ασφράγιστος, ov, <ji*Aelj$* 
μόυχόυρλέψεμις, ^^ ^ ν * μερ- 
χουρ, j»jist jjt. γάϊρι [Λαχτούμ. 

'Ασφυκτικός, ιι, όν, ^\cy 
πογάν, ^μ•£ μουχαννίκ. 

Άσφνκτι(άω)ώ, jdaL• ^«i/ 
.^1 νεφεσι ρουνκατι όλ. ^y πο- 
γουλμάκ, Λ ^b^ -Ι ίχτινάκ ίτ. $ ό 
ασφυκτιών ^^"πογουλμούς, ^'^ 
μαχ\ουκ, ^idl JaiL• μουνκατι ούν- 
νέφς. 

Άσφνζία, ή 4 e j> πογουλαά, 
( _ r a•- plJai'l ίνκιτά'ϊ τενεφφούς, 
,3t£>-l ίντινάκ. 

"Ασχετος, öv, j^Za js> γάϊρι 
μουτεαλλήκ, yj-.j« jvp γάϊρι ι/,εν- 
σούπ^ J^y^ >έ γάϊρι μερπουτ, ji» 
^^.b» γάϊρι |Λουνα<τίπ. ^ _ r^»l> 
jlJL^\ ^«"^.9^-e μουνασιπετι-άλνκκασι 
όλμαγιαν. § (J^İU ^ γάϊρι αεε σι Άο^ημάτιΟτος = 212 = 

λούφ.$ — £Τ(»5(έπρ.) C-..J % πίλα 
νισπέτ,-• <>->-^«.Ua (Αουνασιπετ-σίζ- 
δζε, 4»\ ^ΐ ο,γμ» <?άρφι ναζάρ ίλέ. 

Άοχι^ιάτιοτος, ov, J$Lia»>P 
γάίρι ^.ουτεσεκκίλ. 

'Ad^nçıia, ή afcğy*. τσιρκιν- 
λίκ, j-ü:* CaI^T κεραχετι μανζάρ, 
*i s κίπχ. $ OpUİ σεναάτ. 

Άο^ινμίζω, UU^jduT^ τσιρ- 
κινλενδιρρ,έκ, .1 ρ?* τακπιχ ίτ. 
$ dU*~'^»- τσιρκινλεν(Λεκ, .\ ^" 
τεκαππούχ ίτ. 

.\ πι έδεπανέ χαρεκέτ ίτ. § ı£lj>-t 
.\ OpUİ ίοζράϊ άεναάτ ίτ. 

"Adjçn^ıoç, ov, jSj>- τσιρκίν, 
^üAl 4ıjf κεριχ ουλ-μανζάρ, *"Uİ λ 
πέδδ ληκά. %> ρ: 9 καπηχ, Us φενά, 
λ πέδδ. 

'Ad^nçıodvvn, ή diî>w)j| έδεπ- 
σιζλίκ, OpUİ. σεναάτ. 

Άο^ήμων, ό J££ ^ πι σέκλ. 
§ 0:Οΐ" τσιρκίν, gv καπήχ. § >-> j\ 
έδεπσίζ.§ — όνω£(έπρ.)3^|^1•Λ4οΙ 
έδεπέ {Αουγαϊρ όλαράκ. 

"Αόχιοτος, ov, J^U^t για- 
ρήλμα^ης, j^^'j-, γιρτήλμαρι,ης. 

'AdjC ^** » "*L eri* ^»> oJjİ^a 
ίΑεσγουλιγέτ, JUM ίσγάλ, Jpy 
τεβεγ-γουλ. 

"ΑΟχολος, ov, Jj*£a ρεσγουλ. 

Ά<ΐ^ολ(έω)ώ, .1 JUtl ί-τγάλ 
ίτ. $ (πθ.) — ονμαι .$\ J^ii* ρ>εσ- 
γούλ όλ. .1 JU:£l ίστιγάλ ίτ. "Ατακτος 
Άοώματος,ον 9 >,ϋ^ δζε > jU-T^p γάίρι δζισ|Αα\ 
■~w£ γάίρι αουδζεσσέ|/ . ğ (ούσ. 
— ov CJlt-T ç*s> ώδέ|Λΐ δζι 

νιγέτ. 

•* jlV τεπζίρ ίτ. § .\ OaU- ^^j 
ίδζράϊ σεφαχάτ ίτ. .^\ <J~ σεοί 
όλ. .| νΐ,^ΐΡ jJî^p ις ου ίσρέτ h 

Άοωτία, ή Jl^l ίσράφ, J 
πέζρ. § (ηθ.) CaIL» σεφαχάτ, Jl 
.1 j^ 8 5 φισκ ου φουδζούρ, ic *„ 
Oip Ίς ού ίσρέτ, ^"U^ χαρά 
πατλήκ, JİÎ-Lp αίγιασληκ. 

"Ασωτος, ov, J^^» μουσρί<| 
4^-. σεψίχ. § ^li φασίκ, ^>-li «ρ 
δζηρ. gj-U άϊγιάς ; J\l>. χάρο 
πατή, ueb» [Αουτλίφ. «ό — νϋ 
(Εύαγγ.) lJî* jJ^ βελέδι μ,ουτλύ) 
§ — câraîc ( έπρ. ) 4»i*r~l ίσράφλι 
4.'!*.,^» [λουσριφανέ. 

Άιΐω^ρόνιοτος, ο ν, Jjlî 
■τΊ*α\ νά καπι'λι ίσλάχ. 

Άταβίίίμός, ό ( Φσλ. ) o r t 
j\jl_>-\ [λουσαπεχέτ έδζδάδ. $ (.4 
Ίστ.) J^Vl J\ £^>-j ρουδζού' i/ 
έλ-κσλ. 

'Axttio3acfxoç,ov, jlc^i• γ^ί 
κηάρ.άζ 7 \>- t* να σεζά. 

"Ατακτος, ov, ^j>\ü^'\ ίντ 
ζα{/.σήζ, >w»Üü νιζα|λσήζ, -Jtkri-• j 
γάϊρι {λουντεζά^Α, ^Γ^ jjp γάϊ 
^ουρεττέπ. § jU^\ J^j\ ούσ» 
ολ{Ααγ,ιαν 7 >J^Jujl ούϊγουνσουΐ Άποκτ(άο>)ώ = 21 

tfi)\ J^Jjfe 4*jfe κάρρα καρη- 
ηκ όλάν, £^ i ^ry, χέρδζ ου 
Ιρδζ. « — διαγωγή j\^\: cXj>. 
αρεκέτι νά χερ,βάρ, « — α <5τρα- 
ΐνμ&τα «u^ >έ jTL-p άσακίρι 
άϊρι [Λουντεζα^έ, 3^ ^ πάση 
'όζουκ. « — βφνγμός ( Ι ) ^** 
ts* jjp νέπζι γάϊρι [Λουντεζάυ . 

— άχτωξ (έπρ.) ^^lü^'t ίντι- 
α|/.σι'ζ'οζε, 4_>->«i^Ju^ ούΐγουν- 
ούζδζε. 

Άτακτ(έω)ώ,^^ .jujT^jüy 
îp -λσούξ χαρεκετδέ πουλουνι/άκ, 
Ι ^Ι^ -TpUjI ίταατ-σηζλήκ ίτ. J« 3 l 
>*l*j/.jl ούσλού οΰτουρρ.α[Λΐκκ. 
Αταξία, ή ^ Ιϋ£ϊ fjıe άδερ ίν- 
ιζαμ, ^â^jlâ καοησηκλήκ. § >j^ 
1-ρΙΜ άδέρ.ι ίταάτ. g t$jljrf* t» νά 

[λβαρή. g jL-s οεσάδ, y^Lâ/l ίν- 
.ιλάπ. 

Άτάρακτος, ον και — χος 9 
►ν, v_iil| jiJ** j& γάϊρι [ΛουτυεΊνν 
ύλ-κάλπ, jfL•. σακίν, £>~* [λου- 
'τεριχ, ıj^Ja-a/» >ρ γάΐρι [Αουζτερ- 
ίπ. ğ — αχο*?(έπρ.) ν \^ίΑ*\ % 
tık» ΐζτιράπ,4»>1^1>-1 ^ Mj\ άρά{Λ 
ιύ ίστιραγάτ ίλέ. 

'Αταραξία, ή j^j j>-»»• χο , ->- 
ουρι δερούν, jUî*M ίτ^χινάν, 0».lj 
»αχάτ, f\J\ άρά[Λ. 

Άταρί^εντος,ον, j^U^l j^" 
Γεπ^ιρ 6λούν[/.αρ!.ης. 
i "Αταφος, ov, jjî-va jvp γάΐρι 
Λεδφούν. 3 == 'Ατελής 

"Ατε, (Έπρ.) I a j ζίρα, JLi_j>- 
τσουνκι. § jf κιπί, ^> ρ,ισιλλού. 

Άτεί^ιοτος, ον, >.4*1ΐ κ<κ- 
λεσήζ, J^* - * >έ γάϊρι [Λουσταγκέρ.. 

Άτέκηαρτος, ov, ^# j tfs 
Jıts jip ζάνν ού ταχρ,ινι γάΐρι κα- 
πίλ, jU'^t ^ϋΤγκιουριάν όλουνρ!.άζ, 
Jji-j• >e γάϊρι {λουστεδίλλ. 

Άτεκνία, ή JUM f-ip άδε^,ι 
ίτφάλ, j^l ^11 κηλλετι έβλάδ, 

io ουκ^Λ. 

"Ατεκνοο, ov, jUji ısjâ^j^• 
τσοδζουκλαρη ολ[λαγιαν^^ν\ fj•**• 
[7,α'δού{Λ ούλ-έβλάδ, -2ρ άκή[Λ. 

'Ατέλεια, ή ,^lc \>* νά τερζ^-η, 
^λμ νακσή, Oj-'Lîi' νοκσανιγετ. 
§ (Δκτ.) COU» [Λουαφιγέτ. 

Ατελείωτος, ov, <>»U^ fisi 
ίτ(Αά[Α όλούνρίρις, J^* >ρ γάίρι 
|Λουκεμρ.έλ. § _ybi πιτμέζ, jUj» ,»1>- 
χητά|Λ πουλμάζ. § Ο^-Μ «/j^ σ0 " 
νου ολρκγνκν, 4. l^ (j πι νιχαγε. 

Άτελεο^όρητος,ον, ^ÎUu 
ρ.ουτεακίς ? »^c ,3 πι σευ,ερέ^ J^U 3 
πι joccîfk, j** jTW φαϊδεσίζ. 

'Ατελεύτητος, ov, jUj^ ^j^» 
σονού ολρ,αγιαν, 4<l^ j ^ >ι vt X a T^• 
g ^λΙ επεδί. § — ^rcag ( έπρ. ) 
\j,ja [λουέππεδεν. 

'Ατελής, ες, jU^I (»ΙΓ τά{Λ[Λ ολ- 
ρ'.αγιαν, lXS\ έκσίκ, J>* >έ γάϊρι 
[Λθυκε|ψελ, ^SL* νακίς, ^ J'j,-» 
σονού γιόκ, f[d\ ,3 πι ένδζά^λ, ,j 
jU πι παγιάν ? J* j^i> γάϊρι ρ.ου- 'Ατελών ιό*τος =21 

τερ,ρ,Ιρ.. $(Ακτ.) JU» [λουάφ. § — 
«g ( έπρ. ) ^j4j\ (»Is ΙΓ να τερά|/ 
όλαράκ, 4»1 ό^** i jî-^ κουσούο 
βέ νοκσάν ιλέ. 

Άτελώνΐίίτος, ov, ^jûjf 
Jîa\Ajj γκιουρ.ρούκ,ι ρεσ|Αΐ βιρίλ- 

Άτενιις, ες, CıC σαπίτ, >ό 
Jys> νάϊρι (Αουτεχαρρίκ, Jj-=û* >έ 
γάϊρι ρ,ουτεχαββίλ. § — ω<? (έπρ.) 
4İ.âj δηκκάτλε, 4^ Α^ τεκαγ- 
γκιύδ ιλέ. 

'Ατενίζω, jj_& i_»jÇj ^)^^=> 
γκιόζλερι δικνϊύπ πακ[Αάκ, .1 sJû 
τεκαγ-γτρυδ ίτ. 

Άτενιό*μός,ό ±£> τεκαγ-γιούδ. 

'Ατέρμων, όνος, ό ffci- <j ^ι 
χητά[7, ^Uı'l j πι ένδ£άρ ν ^l^jj^j, 
πι ^άδδ ου νι^αγέ, «-.\^ βασί*. 

Άτερπής, ες, cff ^y- χ°άά 
γκίτρεγεν, ^jj ρεδί. 

Άτεχνία, ή cU&»aJ;>. £*u* σε- 
ναάτ πίλ[Αε[Λεκλικ, ,1,^^ ,».χράδέ[Αΐ 
ρ,εχαρέτ. 

"Ατε^νος, ov, jJh. vl*^ σε- 
ναάτ πίλ[Αεγεν, JaL δζανίλ. $ju> 
ρ^* νάϊρι |λασνού' ijU σαδέ. § li 
καπά. 

'Ατημέλητος, ov, J**• [Αουχ- 
[λέλ, ^.jj** [/.ετρούκι. 

Άτίθαό*ος, ov, ^tuju» γάΐρι 
[Αουτεενίς, ^ώ^ βαχσί. 

'Ατιμάζω, .\ j^& db> χετκι 
ηρζ ίτ. •\ JUilj ^^αΙι' ναΐΑουσου πάϊ 4 = 'Ατιμωτικός {λάλ ίτ. .\ J-j.JjT j ,/*-«£ ταχ> 

τερζιλ ίτ. .1 JJj," τεζλιλ ίτ. 

Άτιμαο*μός,ο jo^f. Cka> 

^"pCj o-J* 1 • J^l ίχλάλι vo 

ρζίλ, τε j*â^ ταχκηρ. g L 

τεζλίλ. [yjr\Xkı ve 

Άτιμαοτής, b ^-jA 
'Ατίμητος, ov, jU^l 

κηϊυ,ετι o) [Λαγιαν, l^. <j πι 
l$w'\jf γκιράν παχά,,ι^ιΐ ζι κγ 

'Ατιμία, ή jjî^^-jaIT v'c 
σουζλούκ, CİliJ ρεζαλέτ, 
^ σε'ίν. 

"Ατιμος, ον, >^-^\; να 
σούζ, >*jW άρσήζ, >-jj\ έ< 
^1* φαχίς, jji "\ \_pj φουχς -S 
JJj ζελιλ, <£\y*j ρουσβάϊ, 
ρεζίλ, y£ μουχακκάρ. « — λ&) 
λλ>-1• J\yl άκβάλι φαχησέ. « — 
πράξεις 4\ύ\ j^ zJ€y- 3 J 1 *»' 9 
βέ χαρεκιάτι πι έδεπανέ. ^ — < 
(έπρ.) *"%i^ ρεζιλανε, AjI j^ 
έδεπανέ. [άδέ^ι (Αουδζαζί 

Άτιμωρηοία, η Zj\j\*r ( 

'Ατιμώρητος, ov, >Jj,lf μ( 
δζαζατ-σήζ, J-*±*jf ^yr ^^ 
σινι γκιόρρ.ε[Αΐς, Ü^ >ρ γά 
|Αουικχέζ ? ^SUa jJ> γάϊρι ρουακά 
§ — τϊ (έπρ.) jj^l Oljl*?• >ι %ί 
[ΑΟυδζαζάτ όλαράκ. 

Άτίμωόις, ή j^J! τεσχ τε ρζίλ. 'Ατιμωτικός, ή, όν, ^jŞ 

τε5 χ ι Ρ^ JiV" τερζιλί. Μτλάζιον = 21 

Άτλάζιον, το υ Λ±>\ άτλάς. 

'Ατλαντικός, ό ( Ωκεανός ) 
(Γγρ.) ^%>\ isu^ j£ ^άχρι ( ΛΟυ Χ* τ 
άτλαση . 

"Ατλας, ό ^^i»»^ JİSÜI «?- 
κιάλ χαριταση. § (Γγρ.) ^"^Μ 
άτλάς. $ (Ανατ.) J^l 4iu> ^»ys 
φικράϊ ούνκιγέΐ ούλιά. 

Άτμάκατος, η (Ντκ.) J3 >\ 9 
^•ϋΐχ-» βαπόρ σανδάλ^αση, dU-^f 
jj><j καουτσούκ βαπορ, ^,^* [/.ους. 
ί Άτμάμαξα, ή ^*\j\ jy\ 3 βα-, 
πορ άραπαστ), ^-*ΐϊ*β£ λοκομοτίο. 
^"Ατμητος, ον, <>»4-* κεσί'λ- 
|Αε(Λίς, ρ jiıi» >ρ γάϊρ& {λακτού'. ' 
' Άτμίζω, ^jy^ πουχουρλαμάκ, 
.tjw» j τεπχιρ ίτ. [τεπεχχουρ: 

"ΑτμιοΊς, ή ^" τεπχίρ, ^" 

Άτμιομός,ό ο!>^ ; τεπχιράτ. 

Άτμοειδής, ες, jl^ a.İ σε- 
πίχι πόυχάρ. 

Άτμοκίν»ιτον, το (^Γ ^Ufe 
πόυχάργκεμισί, ^«ujL» j^lj βαπορ 
σεοινεσί, jyl^ βαπόρ: « — og μη- 
χανή ^a^UjU* πόυχάρ μάκινασι. 

Άτμόλοντρον,τό j\j*\ -»Ust-l 
ίστιχ|/ά|η πίλ πόυχάρ. 

Άτμόμετρον, το (Φσ.) ^U. 
jU& ρ.ηκγιάσ& πόυχάρ. 

'Ατμομηχανή, ή ^-a^TU jIa 
πόυχάρ μάκινασι. 

Άτμόμνλος, ό ^JTj j£~\ α- 
τές δεγιρμανί, ^J^ jy \ 3 βαπορ 
οεγιρμανί. 5 = Άτομιομός 

Άτμοπλοϊκός,ή, όν, ^^ 

βαπορί.« — ή εταιρία { β»^1»β^\ 3 
βαπορ κομπάν^αση. 

5 Ατμόπλοιον,τό jy \ 3 βαπόρ, 
^£~£ Jİ2Ö πόυχάρ γκεμισί. 

'Ατμός, ό_^έ^ πουγού, ξ -y πουν, 
jliş πόυχάρ πλ. J&\ έπχούρ. 

Άτμόοφαιρα,ή .kj* ^Ι^α χα- 
βάϊ [Λουχήτ, Ija ^ δζέββ& χαβά. 

'Ατμοσφαιρικός, ή, όν, y>. 
^ja οζέββί χαβαί. 

Άτμοό*φαιρολογία, ή £.α* 
Ija j>- [/επχάσι δζέββι χαβά. 

"Ατοκος, ον, >ώ?1• φαΐζσήζ. 
§ — £<κ(έπρ.) ^1»% πίλα φαίζ, 
«c£.jT% πίλα γκιουζεστε. 

'Ατολμία, ν) jL•**•! (»jlp άδέμ& 
ίδζτισάρ, ^Jji χάβφ. 

"Ατολμος, ov, İ-^Lİ δζε- 
σαρετ-σίζ, j>»^• J& γάϊρι δζεσούρ, 
jkjj-i κορκάκ, ^-». δζεπίν, t_aîL 
χαίφ. 

'Ατομικός, ή, όν, Jli ζατί, 
^e-aiî" σαχσή. «ύΛο&έβεις — «İ ^| 
«u-ai^-4j"|j ούμούρι ζατίγέ-σαχσιγε. 
« — « δικαιώματα A^akf ^β*" X ου " 
κούκι σαχσιγέ. « — ή ωφέλεια c^j&» 
«uli ίλενφαάτι ζατιγέ. ğ — öç 
(έπρ.) •1>\Ά\ πίζ-ζάτ, İli ζάτεν, 
Lair σάχσεν, .jAİrk πισ-σάχς. 

Άτομικότης,ή ^J"li ζατιγέτ, 
^■ν^•^* σαχσιγετ. 

Άτομιό*μός, ο ( Φλσ. ) utl• 
Oy*j SlfT V^fj-™ 1 δζουζούΐ φερ- »ΑτομιοτΗς =. 216 = 

οιγιούν. [φερδιγ,ιρύν. 

Άτοη6θ*τής, ό (Φλσ.) Jx>*J» 
"Ατοηον, το oli ζάτ, ^λ^ σαχς, ^ΐ κισι, ^ω νεψερ, «u*ç* 
κψσε, jy φέρδ. «κατ' άχομον \j>\j\ 
έφράδεν. § (Φσ•) •_>■> £ ε ρρέ> j,^ 
jy άζουζουί φέρδ, &y£Vİ jy>- δζου- 
ζούΐ λά 'γετεδζεζζά. 

'Ατονία, ή jl^-f^â κουββετ- 
σηζλήκ, , t-e»^ ζά'φ. g jj» φου- 
τουρ. $ ^*^U.j ρεχαβέτ. § (Ι) ja^ 
βεχν, J)Uf κελάλ. 

"Ατονος, όν, jw"y κουββετ- 
σήζ, cJuı»^ ζοαφ, (.jli- πιτάπ, ^.α^ 
βεχίν. § (Γρ[Λ•) >-<Ό*" χ^ρεκεσίζ. 

Άτον(έω)ώ, jjl•*^" ζαιφλα- 
f /,άκ, .^| ^a-j βεχιν όλ. .j\ cjL•^ ζα'ιφ 
όλ. .1 J3Lr ,_~-Γ κεσχι κελάλ ίτ. 

'Ατόπημα, το ^«Λ πέ'ς. 

Άτοπία, ή ^>Jy γιολσουζ- 
λουκ, jjlj^JjAijl ούί'γουνσουζλουκ, ta» (»jiP άδέ[λΐ [Λουνασεπετ, ^j> 
άπές, <1*«Ια~ σεκαρ,ετ, _ j\j^ \! J6 
\y* \ί κΐάρι να χερ-,βάρ-νά σεζά. 

"Ατοπος, ov, ^Jy_ γιολσούζ, 
>-ijii^l ούί'γουνσούζ ; >«Λ,^9^ γιακη- 
σηκσήζ, ^b» >ρ γάϊρι μουνασίπ, 
»1.^ άπες, jlj** Ι•* νά χε^βάρ, \y* \i 
νά σεζά, λ»*}| Ιί νά λαϊκ, U^ Ιί νά 
περτσά, l^j Ι* νά ρεβά. $ — όπως 
(έπρ. ) ^j^r^li» ρ,ουνασιπετ-σίζδζε. 

Άτόρνει/τος, όν, -.»Λάβ**- 
,>■ τσηκρηκδά-τσαρχδά ο^^' L&ij •Ju>- ίσλεν[Λε(Λΐς. Άτονγητος 

Άτρακτοειδης,ές, J£ü| J^ 

(Αηγζελι ούσ-σέκλ. [ρ,-ηγζέ^ 

"Ατρακτος, η csM ίγκ,ι, J•^ 
Άτρακτνλλίς, ή (Βτ.) ^,β 

jÇj πεγιάζ δικέν. 
'Ατραπός, ή Jy_ jb δάρ γιόλ, 

J^^ ταρήκ. 
Άτραναάτιοτος, ov, jjp 

rsjr γάίρι [λεόζρουχ. 
Άτρεηία, ή ^UTjl fJu* άδέ(ώ 

ίρτιάς, ajd σουκτρυνέτ, vLc 

ραχάτ. 
"Ατρεπτος, ov, y^j δεγ 

μέζ, J_>sî* >ρ γάίρι ρουτεχαββί* 

- ι» • ' 

k_^w σκινιτ. 

Άτριβής, ό j^kü^.I ίσλένρ 
[ης. § ^λ*? άδζερ. 

"Ατριχος, ov, >JJ κηλσή 
y*> $ τουίσουζ. 

'Ατρόμητος, ον, και "Ατρ 
ηος, ov, jüjf κορκμάζ, Jj^| 
δζουραατλή, j>-^- δζεσούρ, j, 
παχαδιρ, ^^ δζερη. 

Άτροπί^η, η (Χη^• ) 0: ; 
λεφαχίν, & )J\ άτροχίν. 

"Ατροπος, ov, Jj^ A >ο γ 
ο-ουτεχαββίλ, ^λΙ επεδί. 

»Ατροφία, ή (Ι) ^ ζ 
(Αουρ. ατιάύχω — ν .\ y^ τεζ 
[Λούρ ίτ. 

'Ατροφικός, ή, όν,^Ι^ζα 

Άτρο^(έω)ώ, .\ yr^ τεζ 
ρ!.ούρ ίτ. • 

Άτρνγητος, ον, (_^**Λ Άτρνπητος =21 

δεβσιρ£λ|Λε|Λΐς, <Jj-iai> yj> γάϊρι 
[λακτουφ. 

Άτρνπητος, ov, ^aa^j δε- 
λίνμερις, cj^-İa ^λρ γάϊρι μεσκουπ. 

"Ατρντος, ο ν, j>S ^ πι φου- 
τουρ. «μετά πόνων άχρντων c^-'j 
4. 1 tj^Sk ζαχρέτι κεσιρέ ίλέ. 

"Ατοωτος,ον, x_5jr J^ γάϊρι 
[Λεδζρούχ. § Jıt» ju» ^=>- δζερχι 
γάϊρι καπίλ. 

. Άτταγήν, ηνος, ό (Ζλγ. ) 
^jâ J^. τσιλ κουσού, r IjJ δουρ- 
ραόζ. 

Άττακενς, ό(Ζλγ.) jjlı j_yOU 
σαλαγούν ττιζληγή. 

'Αττικκίμός, ό (Μτφ.) cJ>\Jü 
jU ζεραφετι λισάν,•!*-.'^- σελασέτ. 

'Ατύπωτος, ov, £^Λ*»>έ γάϊρι 
ρ.ατπού\ 

Άτν^ημα, το UJ καζά, α^α\λ 
δαχιγιέ πλ. ^aIj-j δεβαχή, α^λ» 
f /,ουσιπ-ε πλ, ı_^La* ρεσαϊπ, £*'»\ 
άφέτ πλ. *ΐ,\»Τ άφάτ, cf^s <ρελα- 
κέτ, jjT κεδέρ, % πελά, ^»Ο νικ- 
πέτ, j\,i\ έδπάρ. 

Άτν^ής, b j^lj^ παχτ-σιζ 
όλάν, >*JU» ταλισίζ, _^ju ρουδπίρ, 
çjjG• ρενκιουπ, ^1^3 ζαβαλλή, 
•jU*: πιτσαρέ, u Li~ σεφίλ, jj-a-A* 
ρ,αγδούρ. ^ — e&c (â7cp.)ljUJ κα- 
ζάρα,Ι^Ι έζ καζά, «llk^Uaâ'iH ,_^>. 
*y» γάσπ έλ - ίκτιζάϊ ταλίϊ σουρ. 

Ατυχία, ή ^b* λ πέδ παχ- 
τλήκ ; dü^lU? ταλισιζλίκ, »İU» .^S 7 = Ανθέντιις 

καρά ταλί. § ν!~£ί νικπέτ, jtjjl 
έδπάρ, Cİjte φελακέτ. 

"Ατν^ος, ο "Ιδε 'Ατυχής. 

Ανγερινός, ό ( Άστρ. ) çV*> 
iSjjbi σαπάχ γιλδιζί, j^^ ^ 
νέδζ[Α ούσ-σαχάρ, ^j^. ı$J^ ρουσ- 
τερι γιλδιζί, j^\ «jfjjf κεβκέπ 
ούλ-φέδζρ,ο^Α^ ζόυχρέ, juaI' ναχώ. 

Ανγή ,ή ,3^ σεφάκ ,^\aj\c \ ζ- U» 
σαπάχ άγαρρ.ασή, ^*? φέδζρ. 

Αννόν, το Atj^. γ^ουρουρτά. 

Ανγοτάρα^ο ν,τό ^«U^y. jJ ι. 
παλή κ γ ίο υ ρ. ου ρ τασή . ' 

Ανγονίίτος,ο ^^^Ταγουστος. 

Ανδή, ή α — . σές, νΐ»^ σάβτ. 
§ ç»y κελιά{Λ. 

Ανθάδεια, ή j^>«JuU> σαϊγη- 
σηζλήκ, ^jU-lsjf κιόυσταχλήκ. 

Ανθάδης, ες, j^-JuU» σαϊγη- 
σήζ, r\'S κιόυστάχ.^ — ώ?(έπρ.) 
4.'U.bjT κ,ιόυσταχανέ. 

Ανθαδιάζω, .1 jU-bjT κιόυ- 
σταχλήκ ίτ. § .\ jL.1 -&ΙΜ ίταλέϊ 
λισάν ίτ. 

Ανθαιρείίία,ή (J^ "όρφ, J^â 
οουζουλί. 

Ανβαίρετος, ov, j^ 'όρφί, 
Jj^aj φουζουλί. « — πραξίζ• ilmU* 
Ajc, αουαρελέϊ 'όρφιγη. § — ε- 
rcoc (έπρ.) Ιί^Ρ ν όρφεν, ^(^j οου- 
ζούλεν. 

Ανθεντενω, .$\ ^juâl έφενδι 
όλ. $ .j\ ^iji' νουοουζή 6λ. 

Ανθέντης, ό &χλ\ έφενδι. Αύβ εντια Ανθεντία, ή tyja\ έψένδιλικ. 
§ ijâî νουψούζ. 
Ανθεντνκός, ή» όν 9 i3/j* 

μεβσούν, ^^ σαχήχ, J-^— ■ Ι έσασ- 
λή, J^l άσλή, jÇ«a [Αουτεπερ. 
$ — <Sç (έπρ.) \$yy> [λεβσούκεν. 

Ανθεντικότης,ή C«Syj* (/.εβ- 
σουκιγέτ, Οί? σηχχάτ, ^* 5 ^ > • Χ, α ~ 
κηκάτ. 

Αυθημερόν, (Έπρ.) . α;/' $1 
Ό γ'ΐΜουν^ε, »VjT ^ πιρ γκιόυνδε, 
f_jJl kl>İJ ζάτ ούλ-γέβ[/.. 

Ανθις, (Έπρ.) λΙ γίνε, jlj.O 
τέκραρ, Lu\ εϊζαν, j\J^ #6- 
τεκράρ. 

Αυθόρμητος, ov, 4^-^j ο*-*• 
ύ"^ χουσνι ριζασι ίλέ όλάν, ^jU^ -Γ 
ίχτιγιαρί, <u.i\> πι-νέψσιγι. § (ούσ.) 
ru — ov U'j^-*. χουσνι ριζά, jL>-\ 
ίχτιγιάρ. § — jjrcag (^πρ.) ο*" 9 " 
4Λ jU>-\ j U»j χούσνι ριζά βέ ίχτι- 
γταρ ίλέ, 4Ci\j\ ίραδετι ίλέ. 

Αυθύπαρκτος, ov, <u»x. <rfe 
και [λ πι-νέφσ^ι, <£\1ύ\> Îfe κάϊμ 
πιζ-ζάτιχι. 

Ανθυπαρξία, ή <*— i- c^'lâ 
καΐρ,ιγέτ πι-νίφσιχι. 

Ανθνπότακτος, ον, «ui, .λ* 
■ταπί πι-νέοσιχι. 

At /Θωρεί η — ρί, (Έπρ.) 3 \ 
vjpL- ο σαάτ, ,_**» jj δέρ άκάπ. 

Αιν.αία, ή »ij περδέ. 

Ανλακίζω, ύΐΐ^-^χ^- J$•^ 
^-Τ δζεδβέλ-χενδέκ-έβλέκ άτσ|λάκ. 218 = "Ανλος 

Ανλαξ, ό uüjl έβλέκ, jjj \ 
ταρλά γι,αρηγή, Jj^>- δζεδβι 
OL•! καννάα, jJk>- χενδέκ. 

Ανλαρχειον, το ^^u* ,£ 
^/απέϊν £Λουσιριγετ£. [[Λουόι 

Ανλάρ^ης,ό ı$jO» j^U Ρ• α 

Ανλή, ή J^L χαβλή. § (Δκ 
tSİv^ σεράϊ. « — τοϋ βαβιλ 
<j\s" j\*$°~ χόυκιόυρδάρ σερ 
^ç-oJ'Ij jIj^ χόυκιόυ^δάρ δαϊρεσ 

Αίτληό*ις, ή (Μουσ.) aIU. J 
τσαλίλά . 

At /λητηρ και Ανλητής. 
bjî νεϊζέν. 

Ανλίζοηατ, J<*:î" vj^ Τ κι 
ρούπ τσηκρ,άκ. § •$\ ^j? καποΛ 
σου 6λ. .j\ &J*• (/.αχρεδζι όλ 
«πό-θ-£ΐ/ αΰλ^βταί ή οέκώκ αύ'τ?? 
j*J&J* 4,' ^ff*$Â <j:j*- '-i}\ £ πο 
έβιν ρ,αχρεδζι καπουσού νέ τα 
ραφδάνδιρ ; 

Ανλικός, ή, όν, j*h.\* \) 
πεϊνδζί, fX νεδι'[Λ. § (πλ.) οί αΰ 
λ^κο^ jyU* jjj^l A*ai• χαδερέΐ 
ένδερούνι χου^αγιούν. 

χΊ^λόγι/ρο , b J^U χαβλή. 
δ C-w>- τσίτ. f καπουσού^ 

Ανλόθνρα, ^jjS J^U χαβλή 

Αν3»οποιός, ό ^sfc» νεϊδζή. 

ΑνλάΓ, ο ( Μουσ. ) Ά)*}* δου- 
δούκ, j νέ t . 

"Af3»oç,ov,jı Lc^-j-p γάΐρι δζισ- 
|Aavi )C £.)U><> γάϊρι μαδδί,^^*» [Λα'π 
νεβί, J^ifA jû> γάϊρι χεΐγρυλανί. α Άνλότης 

Άνλότης, ή ^U-f ^ άδέ[Λΐ 
δζ^ανιγέτ, ^jU j»jip άδέ^/,ι μαδ- 
διγέτ, ν1•>^* (Αα'νεβιγέτ. 

ΑιΚλ(έω)ώ, ,31u. Jjjjj δουδούκ 
τσαλμάκ, jlU jf νει τσαλρ,άκ. 

Ανλωδός, ό Jjjjjcj^U ,/y 
jSÎL. τόυρκι τσαγηρούπ δουδούκ 
τσαλάν. 

Avvuvıdjıoç, ό (Ι) jji, UH 
ίστψνά πιλ.γέδ. 

Αι/ξάνω,^^"/ άρτηρι/,άκ,ιϋς^- 
πόυγιόιιΐμεκ, j^lcj..». τσογαλατ- 
{;άκ, .; juy τεζγΐδ ίτ•. .I^^i-jûy 
τεβφιρ-τεκσιρ ίτ. $ (άμτ. αύτπΟ.) 
,3_cj\ άρτρ,ακ, tlA*^, χόυγΐουίΛ-'κ^ 
jKej». τσογαλ(Αάκ, . UljT- j£Jrj\y 
τεβαφούρ - τεκεσσούρ - τεζαγ- γιούδ 
ίτ. .j\ -üy*- jIj^ - jjyl έοζούν- 
ρ.ου'ζδάδ-{Λουτεζα£δ όλ. Jl^ J^l^l 
έοζα'ις πουλρ.άκ.§ jlj» Ιτ^^νέσβ 
ού νο'ψ,ά πουλ[λάκ. ^^^ J^JJl-J *" 
τερακκη-'ιζδιγ,ιάδ πουλίλάκ. Ş-»^)U 
^_.i'j\ ^» ίλ,ιαβέ-ζάμμ όλουν|/.άκ. 
«ηνζησεν ό μισ&ός τον ^u> <u£,Ua 
^jlJjI {λκασηνά ζά(Λ[/ όλουνδου. 

[Αεσαριφατιρ,Ι άρτηρ^άκ. 

Ανξηοις, ή 4_*>"jî άρτηρ^ά, 
J^y τεζγίδ, jLjjl ίζδιγιάδ, jCjC" 
τεκσιρ, j^y" τεβψίρ. § j.y τεζαγ - 
γιουδ, JlC" τεκεσσούρ, y\y rt^oc- 
?°fy• § JJ" τεραχκη. ğ^> ζάμμ, 
»^Ίρ\ ίλιαβε.^έπί υδάτων.) jUa.s 
φεΐζάν, ^«u-U, J: νέχρ τκάιχασή. 219 = Ανοτηρότης gj (επί τψ,ων) »ı,UJ *Jiy τερακκήΐ 
ψιγιάτ.^ (έπι φυτών) U ^j^J νέσβ ού 
νου{λά.§ (Γρμ.) »Z\'j ζαϊδέ. «βνλλα- 
βικι) — ,.λ Ι^^Ι^χεδζάΐ ζοαδε. «χρο- 
νίκη — ,x\j*Sj>. χαρεκεϊ ζαϊδε. 

Ανξομείωίίις, ή JL-j^J* ^ j-^y 
τεζγΐδ βέ τενζΓλ, JyT^ λ^* τεζαγ- 
γιρύδ" ού τενεζζούλ. « — των πα- 
λιρροιών j^jjy- δζέζρ ού μέδδ. 

Αυξόμετρον, το ( Φσ. ) ^-U. 
fU.- 3 '! [Αΐκγνέσι ίνζιχά^. 

Άϋττνία,ή^^.^ 5 1 ούϊκουσουζ- 
λουκ, ^ vlJi κηλλέτι νέβ{Λ, ^-» : 
σεχέρ. 

"Αΐ/πνος, ον» >->^ 5 | ούϊκου- 
σούζ, j\ Jt ^ σεχράν. 

Αΐ/ρα, ή L-» Λ πάδι σαπά, -ΓΙ. 
ρ!.ελτε[Α ; ^.J νεσ([Α. 

Ανρινός,ή,όν, J^^lı γιαρηνκί. 

AırpıoVs^/jlj γ,ΐάρην, < j y φερδά. 
«τήν — ıs»\*j φερδασί. « ϋήμερον 
— ύΐ£ ÜJ^Ji * ^ γ*ΑΟύν γιάρην. 

Ανοτηρό,ς, ά, όν, ^ jû σεδίδ, 
Zjj~ σερτ, ^^L£=> κεσκιν, a_jT\ 
έκίδ, jij» {Λουεκκίό. « — cci δια- 
ταγαϊ t ^j^Z,-,xJf\ ^\ 5 \ έβα^ίρι 
έκιδέ -σεδιδέ. § — ώ^ (έπρ.)ΪΛθί. 
σεδιδεν, IjlT\ έκίδεν, İJ^L" τεέκι- 
δεν, IjlTjj• μουέκκιδεν. « iforayo- 
ρίΰ^ταί — ώ§ jM>y£ Uju. σεδίοεν 
[Λε{/.νού'δουρ. 

ΑνίΙ^ηρόττις, η vty"j£ σιδδε- 
τλικ, ύψ".η- σερτλικ, cy^Cjf κεσκιν- 
λίκ ? οαΐ. σιδδετ. Αυτ αδελφή 

Αΰταδέλφη, ή ^U'J» yŞ j$\ 
*όζ κήζ καρηνδάς, ^y^ <^->-1 ουχτ 
λί-έπεβέϊν. 

Αύτάδελφος, ό JMVy J5 \ Λ όζ 
καρηνδάς,,^^ £-1 evy λΐ-έπεβέιν. 

Αίττανδρος, ον, 4-;*U'l έν- 
SajAi ίλέ. « το πλοίον άπωλέβ&η 
— ov ^aJjl ι3^ 4ΜλΛ ^ γκε(Λΐ 
ένδα(λΙ ίλέ γάρκ όλουνδού. 

Αυταπάρνηοις, ή jlj&'lJâ <ρε- 
οακνζρλήκ, ^»j» ^Ι-μ οεδάϊ νέ'^ς. 

Αύταρέό*κεια,7) g^ j^i. χοδ- 
ττινλικ, j*.^ jy^- χοο-πεοεστί, j_^i- 
ι5^Λ χο^-περβερί, <£Χ.~>, i^- χόο- 

Αΰτάρεοκος,ον, ^ j^i- χοδ- 
πιν, ıl~»_7 j_j>- χοσ-τυερεστ, x„j j^i- 
yob -πεσενδ, ^^ j^-i- χοο-περβέρ. 

Αυτάρκεια, ή OpU5 καναάτ. 

Αυτάρκης, ες, «fe κανί". 

Αΰταρκ(έω)ώ, .1 Cel:S κα- 
ναάτ ίτ. .^1 ^;δ κανί όλ. 

Αυτενέργεια, ή «u^l, cXj>.joc- 
ρεκέτ πι-νέφσι /u 

ΑύτεξούοΊος, ov, *^L• /İ* 
κα'ψ, πι-νε^σιχι, Jfcw» (λουστεκηλλ, 
«u'u Jp J^-İV έλ [λουστεβ};! αλιά 
νεφσιχΐ; § (ούσ.) τό — ov CjjIjI 
ίραδετ, jUi\ ίχτιγιάρ. 

Αντεξονοιότης,η^Ι^-Ίίστι- 
κλαλιγετ, jl-si-t ίχτιγιάρ. (ρεσεν. 

Αυτεπαγγέλτως, (Έπρ.) t-\> 

Αυΐεπαινουμαι, j^asT {$χ£ 
.1 *-ju» κενδΐ κενδινι [Λεδ^ ÎT, = 220 = Αυτοδικαίως 

Αύτεπιό*τατ ( έω ) ώ, jjlJJ 

.1 vlıjUai πιζ-ζάτ ναζαρέτ ίτ. 

Αύτηκοος, ov, «u/k •*1» σα- 
υλ' πι-νέφσι/ι. αμάρτυί? — \ι jubli 
,Ρ σαχιτ πισ-σέρΛ 

Αυτίκα, (Έπρ.) v_J-p jj δέρ 
άκάπ, jUjj 6έρ χαλ. 

Αυτίον, το ^Ίβ κουλάκ, ^jf 
γ κι ους, jjI ουζ,ν. 

Αυτοβιογραφία,•/)^^ σφετ. 

Αΰτογνωμοό*ύνη, ή ^ j^- 
-/05-γ.νχ.γλ, jUp ηνάο. 

Αύτογνώμων, b fi iy- χοδ- 
κιάρ, ^jUpI ήναδδζή, Χ•* ρυαν 
vuL § — όνως (έπρ.) Λ /jb* ci-^ 
κενδΐ ίραδεαι ίλε, ÛJ^fi iSj^t"^ 
ίγτιγιαρ! ολαρακ. 

Αυτογραφία, ή ζ -L-Ii-l Jyl 
ούσούλί ίστινσάχ, £-LJz-.\ ίστινσαχ 

Αυτόγραφος, ov,,j-.>i»i- χάττι 
δεστί. § (ούσ.) τό — ov C~«* L•* 
■/άχτι δέστ, ^y**- <•!•' vajAİî [Λαχ- 
σούς. « τό — ον της Α. Μ. τον 
Σουλτάνου 0^.^* ***• ν«(Αεΐ χου- 
υ,αγ,ιουν. 

Αύτόδτιλος, ον, 4— .«> jlslî.» 
άσκταρ ΰι-νέφσιχι. 

Αυτοδημιούργητος, ον, 
4-βΐ, ,3^ [Λαχλούκ πι-νέφσιχι. 

Αυτοδίδακτος, ον, 4 — fc, ^ 
{^.ουαλλερ. πι-νεφσιχι. 

Αυτοδικαίως, (Έπρ.) ^ πι 
-/άκκ, Α_α^ ^U^-l ίστιχκάκ πι- 
νέφσιχι. Αυτοδικία == 22 

Αυτοδικία,ο (Ν|Λ.) J^ "όρφ, 
4ıyj>- i)uU» [Λθυα[Αελέϊ δζεπριγέ. 

Αύτοδικ(έω)ώ, (Νμ. ) Jj-^j 
• .1 <4»L» ©ουζουλι [Αουαρί,ελέ ir. <&>!*• 
^y •J'Ui^ {Λουαρ,ελέϊ 'όρφιγεδέ 
πουλούν^ άκ. 

Αυτοδιοίκηοις, ή 4&~α *jIj\ 
ίδαρέϊ ρ,ουστεκηλλέ. 

Αυτοδιοικούμαι, ej lj| }£-• 
^ί'^Ι {Λουστεκηλλεν ίδαρέ ολουν[/.άκ. 

Αυτοδύναμος, ον, Α~ώ ^jI* 
καδίρ πι-νέφσιχι. 

Αΰτοθελής, ές, ^1>•1 ΐχτι- 
γιαρί. § — »c (έπρ•) jl»>•^» πιλ- 
^*Χ τι Τ^Ρί ^>^ "εάβ'εν, 4» i £>k 
τάβ' ίλέ. 

Αύτόθεν, ('Ewp.)jj|jj|opaSav. 

Αυτόθι, (Έχρ.) *|jjl δραγια, 
•jIj^I όραδα. 

Αυτοκέφαλος, ov, s**y- 
χοδ-σέρ, JâL-A ρουστεκήλλ, juw» 
(λουστεπέδδ. 

Αυτοκινηό"ία, ή - *j\jl cXy 
*j\~£-\ χαρεκέτι ίραδιγέ- ΐχτιγιζ- 
ριγέ. 

Αυτοκίνητος, ov, a.~m,Ûj£ a 
μουτεχαρρικ πι-νέφσιχι. 

Αυτόκλητος, ον, <-.«*. jpju 
μεδούββ πι-νεφσιχι, >J_^j δα- 
βετ-σίζ. [ψπερατοριτσε. 

Αυτοκράτειρα, ή ^j^>\j^.\ 

Αυτοκρατορία, ή jljjMjjal 
ί^περατορλουκ,^^^Απαδισαχλήκ, 
C;lJu σαλτανάτ. «ή ό&ω μανική 1 = Αυτοηολ(έω)ώ 

— *~- vl^iJu» σαλτανάτι σενιγέ, 
AjJle** cfiilr μεταλίκι όσιχανιγέ, ılJjj 
Όιρ δεβλετι άλιγέ. 

Αυτοκραΐορικός, ή, όν, 
t$jjMjuil ί[λπερ<ζτορι, 4ı*ULijlı πκ- 
δισαχανέ, jfcli. χακανή, 4.*UUı aoc- 
χανέ, «fc'&'jL» (/.ουλόυκ,ιοονέ.« — ή <ΐια- 
raj>77 .^ % Λ \^\ ίραδέϊ σενιγέ. «ή Α. 

— Μ. δ Σουλτάνος cjle-^jî» ι!•13 
jbLij\> ZjJo»- ζάτι σεβκετ-ρ,εάπι 

χαζρέτι παδισαχί. 

Αυτοκράτωρ, ό j^Mjj*il ψ.πε- 
ρατόρ, oLijl» πκδιόάχ, jfeli. χακάν, 
j\jjf*- χόυκ^όυ^λδάρ . (παρ' *Οθο>[Λ.) 
jUJl- σουλτάν.αό — τήξ Ρωββίας 
^jU -u-^, Ρουσιγια τσαρή. 

Αυτοκτονία, ή jl^M ίντιχάρ. 

Αυτοκτόνος,ο^^ [Λουντεχχίρ. 

Αυτοκτον(έω)ώ, .1 jl*H ίν- 
τιχάρ ίτ. 

Αύτολεξεί, * (Έπρ.) λχ^ο aİÎ 
κελε^έ πε-κελευέ, (J^ *Jj*~ χάρφ 
πε-χάρφ. 

Αυτόματος, ov, λ«αΙ ÛjÂ* 
{Λουτεχαρρικ πι-νεφσιχι. $ (ούσ.) 
τό — ov ^-.i., cJÎj*. χα,ρεκέτ πι- 
νεφσιχί. ğ ^j^ άριζι, jli'l ΐττι- 
φακή. § — άτω g ( έπρ . ) cXj>. α>-} j 
λ-αΙ περ βέδζχι χαρεκέτ πι-νέφ- 
σιγι. § lâUTl ίττιφάκεν, U»jW ά- 
ρίζεν. 

Αύτόηολος,ον, ^j\^ φιραρί, 
( | r 2».fe κατσκην. [ίτ. 

Αυτοηολ(έϋ>)α>, 4'jly φιράρ Αντονομία 
Αντονομ&α, ή .jW ,u* μουχ- μουχταριγετι ιοαρε, 
ταριγέτ. 

Αυτόνομος, ov, >*• μουχ- 
τάρ, Jfc— » μουστεκήλλ. «.επαρχία 

— .jfcj£ νίΛΐΛ άγιαλέτι μουχταρέ. 
Αντονομονμαι, tJ \i\ ~}δϊ~λ 

λ^^Ι μουστέκηλλεν ΐδαρέ όλουνμάκ. 

Αντο•πάθεια, ή -c-Av ,^-Λ-*»! 
Ίγσκς πι-νε<ρσιχι. 

Αντοπαθής, ες, (Γρμ.) ρνμα 

âc vl^p^^* eK 9 9''^' μουταβαάτ. 

«i αντωνυμία — C^^İL* jfar° ζκ- 
μίρι μουταβκατ. 

Αντοπλαό*τία, ή (Χργ•) ç^" 
yafi τασνι ι ouÇ.b• 

Ανϊοπροαίρετος,ον, ^^-\ 
ιχτιγνχρι. § — ετωξ (έπρ.) jLa^l» 
πιλ-ίχτιγτάρ, W^t τάβ'εν. 

Αντοπροοώπως, ( Έπρ. ) 
Cj\$\ πιζ-ζάτ, <ujV πι-νέφσιχι. 

ΑντοΛΧης, ό λαΙλ» μουσαχίό. 

Αντός, ή, ό, (Άντ.) j> πού, 
«İ σου, $\ ο, ^-1 Γσπου. «ή Αύτοϋ 
Μεγαλει,ότης ^J-CULi Cj^o*. ο 13 
ζάτι χαζρέτι σαχανελερί. «ή Αύτοϋ 
Αυτοκρατορική Μεγαλειότης Cj\* 
ı^J-Cfc'ji* ıli^k»- ζάτι χαζρέτι μου- 
λουκιανελερί. ğ ^χί' κενδί. «^ώ 

— çx£ κενδίμ. « (ffc — έΧχΧ 
κενδίν. « — ό fâıog ^.χ^Γκενδισί. 

§ ι$^ ^ tv '> jr^ τ ?)πκή. § j^fe 
γιάληνηζ, «^IJİI; πιζ-ζάτ. «αύταΐξ 
λέζεσιν <«&>. «ϋί κελεμέ πε-κελεμέ. = 222 == Αντόφωρος 

Lojli* «.είναι τό αύτο ^χ^.^Ι» τηπκή- 
άΐνίδιρ. «αύτόβε »Aj^\ όραδα. 

ΑυτοΛνοτατος, ον, ^.λ-:/ 
jA_Lji.sM «u-»y ^.Jui' κενδι κενδινι 
τεβσιγέ ίτμις - ίδέν. 

Αντοο^εδιάζω, \ 3 j,>- aaIjuİ!» 
cUÜi^— j£ πιλ-πεδαχέ σοζ βέ για 
σαρ σοϊλεμέκ, .Ιο^ώΙ ίφτιλτάτ ίτ. 

Αντοοχεδίαοιια, το <uUJl ıT^İ" J** 5 Jj_- πιλ-πεδαχέ σοζ 
βέ για σιϊρ σοϊλεΐς, Jlfjl ίρτι- 
δζάλ, Zj~$a\ ίοτιλνζτ. 

Αντοό^εδιαίίτής, b J-?v 
μουρτεδζίλ, d&» μουφτελίτ. 

Αυτοό^έδιος,ον, »ju» μουπδέ. 
$ — i'cag (έπρ.) 4a1jJL πιλ-πεδαχέ, 
%£jl ίρτιδζάλεν-, ~%Â '^ μουρτέ- 
δζιλεν, ola Ι ίοτιλάτεν. « ό όμι- 
λών — icag Jf ^ μουρτεδζίλ. « ό- 
μιλώ — ίως .\ JLf^t ίρτιδζαλ ίτ. 

Αντοτέ^ εια, ή vl^»lc τεμαμι- 
μιγέτ, ν1•ΛΛ Λ μουκε[;μελιγέτ. 

Αυτοτελής, ες, ^ ΙΓ τά(λ[Α, i lf* 
ρ.ουκε(Λ[Αελ, 3^" μουτλάκ. § — fâg 
(ίπρ.) UL« τεμαμεν. 

Αντονργός, ό Jâ:^• JpI» φαίλι 
j /ουστεκήλλ, ^iU J-pU φαιλι [Λου- 
πασίρ . 

Ανχο^νής 9 έζ 9( ^ :: ί> ταπιι, -ui, 
πι-νέφσιχι. § — ως (έπρ.) L»J» 
τάπ'αν. 

Αντό^ωρος, ον, j^ -λ» [Λεσ- 
χούό. « έπ' αυτοφώρω \*^ϊλ μεσ- 
χούδεν. « ϋγχλημα έπ' αυτοφώρω Αντόχειρ 

j,,.,.*.. f^T δζούρμι [Αεσχου 
i βυλλαμδάνω im 7 αυτοφώρω 
ταγφιλ ίτ. >1*-»>j3 Ijj^a 223 = »Αφανίζω ύδ. \ αεσχούδεν δέρ δέστ ίτ. [χιρ• 

Αντόχειρ,ό και η _^> {/.ουντεχ- 
Αντοχειρία, ή jU't ίντιχάρ. 
Αντοχειριάζομαι, .ϊ jUH ϊν- 

πχάρ ίτ. 

Αύτοχθονία,ή C^Ul άσλιγετ. 

Αντόχθων, b J a γερλί, J_aI 

j^»| έ'χλι άσλη πλ. <cU\ *JU» έχα- 

|u'î άσλιγέ, "Δ^>\ ^SL•. σεκενέΐ άσλιγέ. 

ot αυτόχΟΌνδ? ι% Αμερικής 
ç-aJl^I^C- dlli^T ά{/.έρικανιν σε- 
ιενέϊ άσλιγεσι. 

Αυτόχρημα, ( Έπρ. ) j_^u-> 
«σπιτουν, ^J» τηπκή, ^U. χα- 
uÇj jU> σ^φή, tjW άοιγεν, "^«s 
)f λεν, üsâ». χακήκατεν, Ulc τερ,ά- 
uv, %£" κιάμιλεν. «είναι — £ωον 
V%Jf- λ İ^-o* 5 ^ .χαλις-σαφη 
tip χαΐβάνδιρ. 

Αντοι^ία, ή 4_^Lw» (λουαγενέ. 
j (Ι) ^ Λ ^ φέτχι [Λίγέτ. § (Ν(Λ.) 

λώΓ κέσφ. 

Ανχήν, ό ^^ πογ^ούν, gj> 

υνκ, jbjf γκερδάν. 

Αυχμηρός, ά, όν, ^ κου- 

ού, j^t γνζπίς. 

Ανχμός, b C-.J- γεπουσέτ. 

Άφαγία,ή dl^^ti. γέ{Αερ.εζλικ, 

(Tİf-ie άδέ^,ι εκιλ. 
Άφαίμαξις, ή (I)-uTjfe κάν 

:λ[λά, juaâ φέσδ. Άφηιμά<ΐό*ω, jjlî jlâ κάν αλ- 
α,άκ, Λ juaj φέσδ ίτ. 

ΆφαίρεοΊς, ή JjyT τενζίλ, 
*- i τάρχ. "ή ^ρα|ί§ ttjs άφαι- 
ρέβεως^^^ άμέλι τάρχ.§ (Γρ[Λ.) 
Ja». χίζφ. § (Φλγ.) j*C τενκίρ. 
'Αφαιρετέος, α, ον, (ΜΘ[λ.) 
κ-* r^J** {Λατρούχουν κνχου, 
4ju τ- jjja• {λατρούχουν (λίνχ. 

'Αφαιρέτης, ο (ΜΘ[λ.) ^^ 
{ΐατρούχ. 

'Αφαιρετική, ή (πτώσις) (Γρ{Λ.) 
j£t> Jj»*• {Αεφούλουν ανχου. 

Άφαιρ(έω)ώ, .\ Jiy,* τενζιλ 
ίτ. § (ΜΘ{λ.) .\ ^^ τ ^ρχ ' ιΓ •§ 
(Γρ{Λ.) .1 J.İ». "χιζφ ίτ. § .1 Ju- 
σέλπ ίτ. .1 j\y| ίφράζ ίτ. «- — χα 
δικαιώματα τίνος .\ İIL-1 jj£y=- 
χουκουκδάν ίσκάτ ίτ. « — τα χρή- 
ματα τίνος jlL τσαλρ.άκ, Λ cJ^> 
σιρκάτ ίτ. «.αφαιρουμένων των εξό- 
δων Jjydlj vlilijLe* {/.εσαριοάτ πιτ- 
τενζίλ, iJjLoa jJ> j\ εζ γάϊρι {Λε- 
σαρίφ. § (ρτχ.) αφηρημένος, η, ον, 
j^k/> {/ουγλάκ,^* {/.ουδζερρέδ. 

'Αφάνεια, ή (Ν{λ.) C^j^fi γαί- 
πουπέτ. 

'Αφανής, ες, yjf γκιόρόυν- 
[λέζ, λλ ΐ ν.ά πεδίδ, jj$£a >ρ γά- 
ϊρι [χεάχούδ, ^J\c γκΐπ, (*jixi {λεκ- 
τούρ.. § J^f {Λεδζχούλ. § — ως 
(έπρ.) Li^ χκφίγεν. 

Αφανίζω, Λ j,a Ι* j ÎJ\c γαίπ 
βέ να πεδιδ ίτ. .\ ^y Ύ'ο^ ίτ. Άφανιοηος = 224 'Αφετηρία . \ *y V - A\j\ - ^ [λάχβ - ίζαλέ - να 
πούδ ίτ. Λ »-Α»" ^ ΙάΙ ίφνά βέ τελέφ 
ίτ. Λ S 3 *"** (Αουζ[Ααχγ)λλ ί•τ.§ ({*σ. 
η τγΘ.) — ομαι ^ 3 \ ^ μάχβ 6- 
λουνράχ, .jl J*^ μουζμαχηλλ 
6λ. § (ρτχ•) ήψανιβμένος -wî# 
tfi 3 \ jLitfj. χαράπ-περισάν δλάν, 
Js^*• μουζμαχηλλ. 

Αφανισμός, b ıjl" τελέφ, UM 
ίφνά, 3* μ*χβ, ^3* ίζαλέ, ^α/Ι 
ίνχιδάμ, J**^ ίζμιχλάλ. 

Άφανιό*τής,ό ^^μουχαρρίπ. 

Άφανιό*τικός, ή, όν, £>£ 
J^U?^! παισι ίζμιχλάλ. 

Άφανόπτερα, τα (Ζλγ.) ZlâZ- 
r\iL\ χαφίφετ ούλ-δζενάχ. 

"Απαντος, ον, λλ Ι" να χε- 
δίδ, fc_j'\c γαιπ. 

Άφαρηάκωτος,ον, J^^^'j 
ζεχιρλένμε|/ ις, { 3 *~* yj> γάί'ρι 
μεσμούμ. 

Άφαρπάζω, jlT !^>- δζέπρεν 
άλμάκ, .| ,_^αΡ γάσπ ίτ. 

Άφαόία,•/) (Ι) jjki c^jk*• μ α '- 
δουμιγέτι νούτκ. 

"Αβατος, ov, t-eı^-jU- - t^A-»^ 
jU*^l βάσφ-πεγιάν-τα'ριφ όλουνμάζ. 

Άφεγγής, ες, jUjljbU* ζι_ 
γνζδάρ ολμαγιαν, |^ μουζλήμ. 

Άφεδρευω, cUP <dy 3^ ί ^- 
λιάκ γιολουνά γκιτμέκ, .1 J_P 
άμέλ ίτ. 

Άφεδρών, ό Ojjf γκιότ, ^j 
δουπούρ, j*â> μακάδ. Άφειδης, ες, <J-rw» μουσρίφ^ 

İ>_jJl- πιδιρίγ, J^l^- δζουβανμέρδ, 
'srr δζουμέρδ, ^ii- σαχήϊ. § — 
ώ?(έπρ.) 4>"jUî- σεχαβέτλε,*!^^ 
δζουμερδανέ, J^> J^» πολ πόλ^ 
i3j<ur^-l έσιργκέμεγερεκ, «»^λ πι- 
διρίγ. 

'Αφέλεια, ή ^^jJüU σαφδε 
ρουνλήκ, iİUJj.jL σαδεδιλίκ, ^^ί 
χουλούς, vli*L> πεσατετ. 

'Αφελής, ες-, ■ o^asU σαφδε- 
ρουν, JjoU» σαφδίλ, ^_Λά) t ,jW> σαφγ 
ούλ-καλπ, iw πεσιτ, Jj.^L» σα• 
δεοίλ. § — ώς (επρ•) a>-»jÎ^. σ«• 
όέοζε, c-ÜSî % ττίλα τεκελλού\ 
4.'^j*jL- σα^εδίλανε. 

Άφελκνω και Άφέλκωι 
•\ »_i>- δζέλπ ίτ. 

'Αφερέγγυος, ov, jc** js 
γάϊρι μουτεπέρ. 

Άφερεγγνότης, ή jLa>» ^ 
άδέμι ίτιπάρ. 

Άφέρπω, diy AjaSjj* σουρ 
τουνεγερέκ γκιτμέκ. [γιάνια- 

Άφέοιμος, ov, >»ρ jtU d« 

"ΑφεΟις, ή yp αφβ. g (Νμ. -χρέους C^i ^j i-T τεπριγέϊ ζιμ ρ,ετ. § (Έκκλ.) — αμαρτιών £* 
ü\jti> 3 ραχμέτ βέ γαφράν, ώ^| 
μαγ<ριρέτ.$(Στρ.) J|xx-.| ίσ-Τιπδάλ 
'Αφετηρία, ή *|ju* (Λεπδε, αι,λλ 
νοκτά. « έκ πρώτης αφ ετ η^1κ{ 
jj^l J^l έββέλι έμιρδέν, ^\jl.: 
ja,'j_^.J» ίπτιδάϊ ζουχουρουνδάν. 


"Αφενκτος 

"Αφενκτος, ov, jjU*• ρυτ- 
kax, α V λά πούδδ, ^\ ε'κζψ, 
Sj3^ ζαρουρή, ,_* =~\j βαδζίπ, 
s *:â* (Αουκτεζή. § — ojç (έπρ.) 
iâUu• ρ,ούτλακα, ,jj4İjV λ ^ β ^\ 
ίλζέ[Λ βέ λά πούδδ όλαράκ, ojJL yb 
£ερ χαλδέ, <uu]| ελπεττε, JU ^Κ - J* 
χλιά κνίύλλι χάλ, JL "W; πεχέρ,ε 
/άλ, «ujI jjljl J«a> j* χέρ νάσηλ 
ίλούρ ίσε, JL ,^Ι; πιει χάλιν. 

Αφέψημα, το (Φρ|/..) rjJ*» 
λατπούχ, *^ τάπχ. 

'Αφή, ή ^«^ «û^t τουτρ,ά χησ- 
:ή, (jJ. λέ|/,ς. α ή α'ίβ&ηΰις της 
χφης <κ«*"ί \£ κουββέϊ λα^ισέ. 

'Αφήγημα, το Ol^, ριβαγέτ, 
■ ££. χικικγέ, «wS κησσά. 

Άφήγηο*ις, ή *J£İ- _j Ji* νάκλ 
)ύ χικνζγέ, C*A 3 j ριβαγέτ. 

'Αφηγητής, ό J'L χακί, tfi fc, 
>αβί ; J51Î νακήλ. 

Άφηγ(έο)οϋματ, -_4,feS-_,_U; 

Ι <^.ıljj νάκλ-χικταγέ-ριβαγετ ίτ. 

Άφίίλιξ, ό και ή ^-s σαγήο. 

Άφήλτον, το ( Άστρ. ) ^ 3 \ 

μχ^\ άβδζ οΰσ-σευς. 

'Αφηνιάζω, j«&\ı «ti" γκερ 
:άκ(Αα[/ακ,• ^jT άζ(λάκ, .^1 Cû*^ 
:ζγην όλ. [άζγηνλήκ. 

Άφηνίαοις,ή α*'/\ άζμά,^τ^^ 

"Αφθαι, χ\ (Ι) ^λ^λ- İİjjj 
ιουδάκ σίβιλδζεσί, ^i κουλά'. 

'Αφθαρσία, ή ^jUılJ^ πο- 

,ουλ^α^αζληκ, U> ς±» άδέμιι φενά. = 225 = Άφιερ(όω)ώ 

" Αφθαρτος, ov, jUjy ποζουλ- 

μάζ, Jü Ι* να <pavi ; J|^V λά γεζάλ. 

"Αφθογγος, ον, >«^-» σεσ- 
σίζ, >lı>-aJl f jJ«* {/.α'δού(Α ούσ-σάβτ. 
§ ,£fl έπκέμ. 

'Αφθόνητος,ον, iy~£-f.» γά- 
ϊοι ααχσούδ. § ju-L. i•' νάχασίό. 

Άφθονία,ή ^y πολλούκ, c^ 
περεκέτ, js»i ©είζ, <l^>\i φεΐγ,ια- 
ζετ. g Ji, jijf κεσρέτ, Oyj βεορέτ, 
j,'^s| έφζουνί. «&> αφθονία Jy Jy 
πόλ πολ, »jj^\ ^Ιί^Λ-'Γ κεσρέτ ούζρέ. 

"Αφθονος, ov, J^ πόλ, J^Î^ 
περεκετλή, ^J φεϊζί, 0Λ>^ ^φ- 
ζουν, J$.>^ [Λεπζούλ, >ΐ_ί κεσι'ρ, 
J\ 3 βαφίρ. ğ — djc (έπρ.) Jj» Jj, 
πολ πολ, *j'j}\ Cj}£ κεσρέτ ούζρέ. 

Άφθον(έω)ώ, . 3 \ jü^ı πολ- 
λουκ όλ. . 3 \ o\s\J>"j^ (Αεπζούρ- 
φεραβάν όλ. .1 r 1^;\ ίπτιχάδζ ίτ. 
.j\ «jkiUj^ πολλουκδά όλ. ^jU- 
.^1 »jJU- ο;ααδέτι χαλδέ όλ. 

"Αφθορος, ov, jUjy ποζουλ- 
jxa'^, jLs Jile Λ* να καπίλι ωεσάδ. 

Άφίδρωοις, ή *XJ τερλε^έ, 
^j%> τεαρρουκ, *.-" j τερεσβουχ. 

Άφιερ(όω)ώ καΐ — ^ώνω, 
.\ cÜj βάκο ίτ. .\ t-ii/ τεβκΐφ 
ίτ. .1 J»*~.r τεσπίλ ίτ. <ui| J^^, j 
Λ ^jÇ cpl σεπιλ ίλλάχ τεπερρού* 
ίτ. .\ l^j φεδά ίτ. § .1 ^ü τακδη[Λ 
ίτ. ^ .1 ,j^u-a=i= _j ^u»- χάσρ ου ταχ_- 
σις ίτ. § (πθ•) — οϋμ,αι λ$ 3 \ <Jâ 3 
βάκο όλουνρ,άκ. ^ .\ Ky τεβεκ- 

15 'Αφιέρωμα = 226 = Άφιλοτιμία 1 κ,ιούλ ίτ. . . 3 \ -c-Jj διλπεσιέ όλ. 

'Αφιέρωμα, το tjisj βάκφ, 
<Jji^» ρεβκουφ. 

Άφιέρωοις,ή *_İ5j βάκψ, uiiy 
τεβκι'ψ.^ J-fJ τεσπι'λ. ğ j*^* τα Χ _ 
σίς, fJuu τακδή|Λ, ^ορ- χάσρ. 

Άφιερωτήριον, το a_*Ua?5 
βακφνοφ,έ, jur"- «uaSj βακφιγέ χοδζ- 
δζετί. 

Άφιερωτής,ό <^~\\ t-eâj βάκφ 
ίδιδζί, c_i5\j βακιφ. [βακψί. 

'Αφιερωτικός, ή, όν, ğ 3 

Άφίημι, και Άφίνω, ğaj 
χρακρκκ, .1 lîjT τέρκ ίτ. §^cl άτ- 
^άκ. § (JK>^ τσηκαρριάκ, .Irl^l 
ίχράδζ ίτ. dUjj^JU» σαλη βιρ|/.εκ Λ 
uU^yjS κόϊ βιρμέκ, .l<d,A ταχλιγέ 
ίτ. § ,| »JL-eLji ^/ουσαηδέ ίτ. jj\ 
Ü*jj ίζιν βιρμέκ. § .1 yi» ά<ρβ ίτ. 
§ dl»^.C/lO»j \jŞ τεπριγέϊ ζΐ|ψέτ 
ίτδιρρ,έκ. § C\JÇ j\) βάζ γκετσ^ιέκ, 
.1 Cj>\j φεραγάτ ίτ. § (πθ.) £?\j 
πρακηλ[Λκκ, J^jl ^j!" ^έρκ όλουν- 
ρ.άκ, .jliljjı* μετρούκ όλ. «ό άφεϊς 
ûjÇ ταρίκ. 

Άφικν(έο)οΐ?μαι, dUiJİ γε- 
τισ^εκ, • jlj'-'l.j βασήλ όλ. cA*>\ja 
Λ [Λουβασελέτ ίτ. .\ Jh»j> , s jj\y 
τεβαρρούο βέ . αεβασσούλ ίτ. 

Άφ&λάνθρωπος, ον, >«^-^ 

(λερχα[Αετ-σήζ, Jjü* ^ γάΐρι μουσ- 

φήκ. [γάΐρι (/ουτεσαλήχ. 

Άφιλίωτος, ov, ^L»a» jji> 

Άφιλόδοξος, ov, 3 j\£. ja £jjf£> [Λουχακκήρι σαν ου σόχρέτ 
Άφιλοκαλία, ή -^J» ,>»*• 
^^-IkUjl χούσνι ταπιάτ ολ[Λα[λα 
κληκ, vlTi^' j»ap άδέμι νεζακέτ 
Άφιλόκαλος, ov, J^J». ,>•> 
jUl_jl χούσνι ταπιατι δλ(Λαγιαν" 
>-iT|j,• νεζακετ-σιζ, vlTl^' ^juj 
αα'δούυι νεζακέτ. 

'Α^ιλοκέρδεια,ή j-ja^^ c-«a. 
j^ [Λενφαάτι σαχσιγεδέν τεδζερ; 
ρούδ, $^~û>J?. γαρασηζλήκ. 

Άφιλοκερδής, ές, Jğ 
Jİj\ πι κ,ιάρ όλάν, >-^ρ γαροεζ 
ση ζ. § — ώ£ (έπρ.) jfc* j πι κτάρ 
4,"U»i. <j Λ' γαραζανέ. 

Άφιλονείκητος, ον, κ« 
— vikoç, ov, jUjl ^* ρ *> νεζα• 
δζή δλ[;αγνκν. 

Άφιλοξενία, ή û^^-U 
υφ(]λαν-περβερσιζλίκ. 

'Αφιλόξενος, ov, j Xj JQ 
jU^\ |Αΐχ(λαν-πέρβέρ ολμαγ^ικν. § 
(ούσ.)^δ — ov Cüy.j2j^\j(4* [AtyjAavr 
περβερσιζλίκ. 

ν Αφιλος, ov, >.^^j δ 
σούζ 7 vl—jj ^ ^^ οοστ. 

Άφιλοοτοργία, ή 
άδέ[Λΐ όεφκκάτ. 

Άφιλόοτοργος, ον, > 
σεφακατ-σηζ. § — ω? (έπρ.) 
OSii jip jj iv γχίρι σεφακάτ. 

? Αφιλοτιμία, ή ^y^^.y,^ ν» 
ρουσσουζλούκ, »1^^- |»αρ άδέ^ι ναι; 
σιγέτ, Ol'j δεναγέτ. οστ- ά - Αφιλότιμος 

αφιλότιμος* ov, >-,-^Λ' 

χουσσουζ, -^-r*" χ°"σ ι γ ετ -σ'ζ> 
δενί, A,U^y φουρουρ,αγέ. 

4.φίνω, "Ιδε Άψίημι. 

|>ιξις, ή İ3J5 βουρούδ, J^j 

;<7ουλ, vlJu»|_y» [/.ουοασελέτ, Jjly 

ΐκρρουδ, fjjdî κουδού[Λ ; Ju»t άριέδ. 

κϊά τήν — ίν του »χλ^3 β ου ~ 

<δηνδά. 

Ιφιόνιον, το j^iT άφιόν. 

Αφίπταμαι, . 3 \ j\ 3j ^ 3 , jijjt 

ίράν βέ περβάζ όλ. 

4.φίοτημι, .1 •*■»■?} Sij'^ τε ?~ 
βέ τεπγΐό ίτ. $ .1 «^» ρ.έν' ίτ. 

([/σ.) .ji »Jkâlj^l ούζακδ.ά όλ. 

ZÂj\â» {λουφαρενέτ ίτ. δ .1 4_Λ*£»-| 

,τινάπ ίτ. .1 ^-U* τεχαση ίτ. 

ΙΑφλεκτος, ov, JUU Ύχκνμάζ, 

Ρ**\ Jıfe>p γάΐρι καπίλι ίχτιράκ. 

4φλόγιο*τος, ον, >->ρ.1 ίλ- 

^απ-σήζ. 

4φνω, ( Έπρ. ) tJ j Jj: πιρδέν 

>=, ^ jj δέρ άκάπ 7 JU jj δέρ 

λ > Jr^T «νσηζην. 

k. φοβία, ή ^l^-yj^â κορκουσουζ- 

;(ju τεχαββουο, Oj^ δζελαδετ. 
4φο6ος, ov, >*jâjy κορκου- 
ίζ, <J 3 £* j\e γάΐρι [Λουτε/αββίφ, 
U. L* v« χαιψ. g — ως (έπρ.) 
»fc^ κόρκ[Λακσηζην, jy. ^, 
\oc χάβο. 

4φοδευτήριον,το Jy Jll ά- 
α γιολού, Laf [Λερ,σά, j;!" κενέφ. 227 = 'Αφορμή 

'Αφοδεύω, CXâf A^y ,3li άγιάκ 
γιολουνά γκιτρεκ, .1 J? άμέλ ίτ. 

Άφομοι(όω)ώ, dlc^C πενζετ- 
{λέκ, ,| λ^λΓ τεσπίχ ίτ. .\ Jj& 
τεγ,σίλ ίτ. 

Άφομοίωμα, το jjlL» vlıjj-' 
σουρετι [/.ουταπήκ, Cjjj** ^ άϊνΐ 
σουρέτ. 

Άφομοίωο*ις, ή <^ τεσπίχ, 
C^-L•* [λουσαπεχετ, 4»*^ (Αουρ,ασελέ. 

'Αφοπλίζω, .1 çOL. Λ'^-Ι άχζι 
σιλάχ ίτ. .1 ^OL, jy τέρ.κι σιλάχ 
ίτ. § (Ντκ.) .1 \Xâ ταχλιγέ ίτ. 

'Αφοπλισμός, ό ζ^Χ- iij." τερκι 
σιλάχ, ^3ΐ-.Α^ΐάχζισιλάχ.§(Ντκ.) 
λΛ^& ταχλιγέ. 

'Αφόρετος, ov, jx\f γκιίλ- 
[Λερ.ις, J**^ jjp γάΐρι p.ouc7Toc'p.eX. 

"Αφόρητος, ov, ^^7 τσεκιλ- 
[λέζ,, J^ >ρ γάΐρι {Λουτεχαρ,ρ.ίλ. 

Άφορία, ή Jİ^J κησηρλήκ, 
jip ουκρ. 

'Αφορίζω, (Έκκλ.) ^ΊΓ,^Ϊ 
άφοροζλα|λάκ, ,\ jjjj»] ά'ροροζ ίτ. 
£*β}\ £^Λ λα'νέτ 6κου[/.άκ.δ(^τν.) 
αφορισμένος J^yî άφοροζλού, 
jj*U ρι,ελΌύν. 

Άφορκίμός,ό (Έκκλ.) j^âî 
άφορόζ, Cul λα*νέτ..§ ( Φλσ. ) 
JLılJ^- νόυκρ.ιν,ιάτ. « ο i — ol t ov 
'Ιπποκράτους MjV Jjiıj φουδουλι 
Πικράτ. [άφοροζλού. 

'Αφοριστικός, ή, όν, J^^yT 

'Αφορμή, ή ^- σεπέπ, ^->-jv» *Αφορμά(ω)ώ == 228 'Αφροδιο*ιακος αουδζίπ, -i—j βεσιλέ, 4»'^. πεχανέ^ 
cAp ήλλέτ. α δίδω — ν .\ J.JU» 
τα'λιλ ίτ. [ρεκέτ ίτ. 

, Α^ορ^ι(άω)ώ, .1 cfj*. χα- 

9 Αφορολόγητος, ov, jL«* 
μ,ουάφ, Ιϊϊώ» ^λ-λ&" τεκελλουψδέν 
μ,ουστεσνά. 

"Αφορος, ov, j*J κησήρ, ^îp 
άκή[Α ; jüp άκήρ. 

Άφορ(άω)ώ, t\*jji o^j^ ου ~ 
ζακδάν γκιόρρ.έκ. § -J'Ij-îJCjU-^jLu 
.1 ms-\j-x\c-j\xı» [Αουτεαλλήκ-χα- 
κηνδά- δα Λ ιρ-[Λουτεδα'ΐρ -άΐδ - ραδζι' 
ίτ. .^1 jUı" τεαλλουκή όλ. Λ t yXü 
τεαλλούκ ίτ. « τοϋτο άφορα έμε 
ji*>-\j ^[ y που πανά ραδζίδιρ. 
«κα&'δβον άφορα τό δείνα πράγμα 
<^£ *jt flb φιλάν σεγέ γκελίνδζε. 

Άφοό*ι(ό<ο)ώ, και — ώνω, 
.\ (j^iaî τακδις ίτ. $ ((^σ•) 4=5 1 .λ-* 
jc^l JJ σαδακάτλε τεσλΐ[Λ όλουν- 
[/.άκ, .jj "U-Jj διλ-πεστέ όλ. .^\\λ> 
φεδάόλ.«φιλθ5 άφωύιωμένοξ C*~$i 
^jU» δόστι σαδήκ. 

ΆφοοιωοΊς,•/) JL-sIju-» σαδακάτ, 
Jl-î τεσλίμ, O-c*** 7 τεσλιυιγέτ, 
^Jjl^İJij φεδακιαρλήκ, Ijl.3 φεδά, 
Ci^*p ούπουδιγέτ, jLö>\ ίνκιγ,ιάδ, 
^^Μ ίχλάς. « — τω Θεώ Jsy τε- 
βεκκιούλ. «εκφράζω τήν — ν μου 
.1 jLi'l _jCij_j.p l/V* ^Ρ'* 1 ούπουδι- 
γέτ βέ ίνκιγιάδ ίτ. 

'Αφότου η Άφ» δτον,(Έπρ,) 
j^\j δένπερου, J λι (εν τέλει των ρη|λάτ6>ν). « — 6ag έγνώριβα 
j^'j^u•-* U» σιζι τανιδιγψ.δάνπεροι 
J<tv*lİ9 ^^ σιζι τανιγιαλί. « #t 
p}v£g εΐναί — ήλ&ε g\ jj\ J^ 
j\y γκελελι ίκι αϊ βάρ. 

Άφόν η Άφ' ον, ( Έπρ. 
J^IjU [Λαδαμκι, »Jİyali δένσονρ< 
« — ήλΟ"£ν, £^ώ πρέπει να φνγ 
A*jŞ ^ ^jJS" j\ JU\jU [λάδαμκι 
γκελδι πέν γκιδ[Λελίψ.. « — εφά\ 
καϊ ε%ιε »jf^aUÎj^l ^y* γεγιοί 
ίτσδικδένσονρα. ^ j δε. « — 
φϋ~αύε e aiJy J>*^.9 βουσούλ που! 
δουκδά, »iÇjJi γκελδικδέ. 

"Απρακτος, ov, «U^H 4,\ j\ 3 
Jua\£ 3 \ διβάρ ίλέ ίχατέ όλούνρ,α|/,7) 

,Γ Αφρα.ό"τος,ον, ^İj δίναμε 
(_i y Jjfe _/£ γάϊρι καπιλι τα'ρί 

Άκρατος, n, ov, Jf ύ^ 
^\^>y κιοπόύκ κιπι γιουμουσα 

'Αερίζω, ö&&y£ κιόπόυκλ* 
ρ.έκ. Λ Λ^'τεζεππούδ ίτ. 

"A^pıdy.a, το <s^jT κ^όπό 
κλεν(Λε ; j,y τεζεππούδ, j\.jl ίζπά 

Άφρόγαλα, το Jlc 5 καφά 

Ά^ροοίόΗα, τα (πάθη) ( 
^ JJJ φρενκι ηλλετί, ^"y| ' 
δάϊ ίφρενδζί. 

Ά^ροδιοιΛζω, .\ jl.^İ. ^Ij 
ίδζράι σεχβέτ ίτ. 

'Αφροδισιακός, ή, όν, £Μ 
yfi\ όεχβέτ-ένγκίζ, .1 *^_μ• [λο 
καββίϊ πάχ. Άφροδιοιογηαφία = 229 = »Αχαρακτήριστος ΑφροδισΊογραφία, ή *α\ά\> 

:χνα^έ. 

Αφροδίο*ιος ,ον ,^/^σεχβετί. 

Αφροδίτη, ή ( Άστρ. ) »jtj 

ΧΡ έ • 

Αφροντις,ό και η y»£\c γαϊ- 

σίζ,^Ι^ λά οΰπαλί, >*jui καΐδ- 
ιζ, >-.|â*l ίχτψαμσίζ. 
Άφροντιο*ία, ή dJ>^U γαϊ- 
σιζλίκ, d!>*juJ καϊδσιζλίκ, *α^ 
ί*1 άδέ{η ίχτΐ[Λά|Λ. 
Αφροντι<3τ(έω)ώ, .^1 >-ju5 
'.ϊδσιζ όλ. ılU^JM (.U A | ίχτΐ[Αά|Α 
[/.ε[Λεκ. 

'Αφρός, ό ^j»i^ κΐόχόύκ, v_if 
φ, ojij ραγβέ. 

Αφροό*ννη, ή jJ^JSp άκηλ- 
}ζλήκ, ^*Ϊ.(.λρ άδεμι σουούρ, «Iil?~ 
φακάτ. [γάϊρι [Λαχρούς. 

Αφρονρητος, ov, ^ 5 j^ Jf 
Αφρώδης, ες, J 5 ^/ κ •Ι ό " 
ιυκλου ; ^jpj ραγβή. 
Αφρων, ό >İİp άκηλσηζ,^Τ 
ράκ, j\ji; ναδάν, «ui»*- σεφίχ, 
y πουδαλά. 

Αφι/ής, ες, jLJL^İ J'i ζεκί 
ρ.αγιαν, t jJasl > " να ψετήν. 
Αφι/ια, ή jj^j (»jlp άδέ[Μ ζε- 
κβετ, oıUaj ^λρ άδε^Λΐ φετανέτ, 
jLâ γαπαβέτ. 

Αφνκτος,ον,^^τύ' ζαρουρή, 
ί* (Λουπρέ|Α. [γάϊρι μαχπους. 

Άφι/λάκιοτος, ov, ^-j;* >» 
( Αφύλακτος, ov, >J»L^-\ ίχτιγνζτ-σήζ, U^jJp γάϊρι (/.αχ- 
©ούζ. [δού[Λ ουλ-έβράκ. 

"Αφνλλος,ον,^.? ^ν^ >Λ Ρ- α '" 

Άφνπνίζω, 3Λλ λ '•^ ούγιαν- 
δηρ[Λάκ^ .\ϋ\ΖΛ ίκάζ ίτ. § ( πθ. ) 
— ομαι . 3 \ «u^-Üi*:* - |Λ9υτεγεκ- 
κηζ -u ουτενεππιχ όλ. 

Άφύπνιοις, ή και — τόμος, 
b A*^Vt 3 l ούγιανδηρ[λά ? oU-'l dv- 
τιπάχ. [ταπί*. 

Άφνοικος, ov, gj* jf γάϊρι 

Άφντει/τος, ov, ^/»a^j δι- 
κίλ^ις, ^jj+Jf γάϊρι (>αγρους. 

'Αφωνία, ή dl>-— « σεσσιζλίκ, 
ij^ll (»Jip άδέρ,ι ούσ-σάβτ, ıl^.l 
έπκε[Αΐγετ. 

"Αφωνος, ον, > — - σεσσίζ, 
>*U,^ σεδασήζ, >Jj διλσίζ, ^Γΐ 
έπκέ(Λ, ^J~\ άχρές. § (Γρρ•) >-\j^ 
σεδασηζ. . [ϊρι [λουτενεββίρ. 

Άφώτιοτος, ov, j^ıa» >ρ γά- 

"Αχ!(Έπ ? .) !.Τ αχ! ΐ.ΐ^βάχ! 

'Αχαλίνωτος, ov, v^fjj 
όιζγκινσίζ, k^JjfejiP• γάϊρι κα- 
πίλι ζάπτ^ jtO- σερκές. «— — wr- 
ftoç jjj?- χαρούν. 

'Αφανής, ες, ^^Γγκενίς, ^ 
βασί', j^j^ jîö γάϊρι (Λαχδούδ, ^ 
jU ^ ji» πι χάδδ ου παγιάν, _ρ^ 
βαφίρ. « — &άλα<30α αΛ^. j ^t^j 
δεργ^άΐ πι νιχαγέ. « — âg πέλαγοξ 
4,[^ j, **υΑ$ Λλ• λουδζδζέϊ βασιάΐ 
πι νιχαγέ. 

Ά^αρακτήοιοτος,ον,>«0--» Άχάρακτος = 230 = 

(Λεσλεκσίζ.§ j~zL•? δζεπιλιγετ-σίζ. 

Άχάρακτος, ov, JjS^ jf 
γάϊρι (Ααχκΐούκ^. 

Άχαράκωτος, ov, J^^jf? 
τ'σιζκιλέν^ερ,ις." 

"Αχαρις, b και ή >joUJ λε- 
ταφετ-σίζ, ^^- Ιί- να χος, >JJJ 
λεζζετ-σιζ. § jjC μουκεδδέρ, f y 4 * 
[χαγυ.ουρ.. § (ούσ.) τό a-gapt ^ 
Ca\Jö j .I-slk) ά^Ι[Λΐ λεταφέτ βέ 
ζεραφέτ. 

Άχαριο*τία, ή dljjSLil" ναν- 
κιόρλόυκ, ,^-ί" jfe^Jl ίνκνζρι νι'[λέτ. 

Άχάριο*τος, ο ν, j^Jul* ναν- 
κιόρ, C*a*' j Jfc κιαφιρι νι'[Λετ. §-j— 
ως (έπρ•) αΓ| jj^ilT νανκιορανέ. 

'Αχάτης, ^Όρκτ)^ Us jJp άκήκ 
τασή, li'Ui J^p άκηκ t γιαρ,ανί. 

"Αχειρ,ο καιή >J| έλσίζ, ^λ_«/» 
jJ\ [;,α'όού[Λ ούλ-γέδ. 

'Αχειραγώγητος, ov, ^ % j 
j\^ 3 \-j^aW s \ τερπιγέ όλούν|λα|/.ης- 
ολουνρ.άζ. 

'Αχειροποίητος, ov, ^J Jl 
jî.*Ütl> ελ ίλέ γΐαπήλρ.α|Αης. 

'Αχειροτόνητος, ov, CJ^> 
JL/»IU Jjia j^'U.^ σιφφάτι ρουχα- 
νιγεγι χένουζ αλ{Ααρ!.ης. 

"Αχβοααι, .^ ^ 5 ^y 4 * j/ay- 
ρ.ουρ'. βέ [Λουκεδδέρ όλ. 

"Αχθος, το iîj; γιόυκ, J-J>*Î 
άγηρλήκ, J* παρ, J?~ χάρ-λ. « — 
άρούρης ,_Ls φεσλ. 

Άχθοφορικός, ή» όν, JI?- Άχρεϊόιίτοαος 

χαα.|λαλή. «δικαιώματα — jc«<J 

χαρ.ρ.αλιγέ, ^1^. χαρ.ρ.αλλήκ.1 

'Αχθοφόρος, b Jl*. χαρ,ρΛ 

»Αχιβάδα, ή (Ζλγ. ) ^.Μ 

άσηβάδες. 

'Αχίλλειος, ο(τένων) (Άνα 
J^T J) βετέρι άσήλ. 

'Αχινός, b (Ζλγ.) *kJTİ 
οενις κεστανε. ' 

Άχλάς, άδος, ή ( Βτ. )§ 
^rlcT ^jjajT δάγ άρρ,ουδή άγαδί 

Άχλνς,νος, ή ( _ r > r σίς,Μ 
δου^χάν. $ Ο^ ζουλρέτ. 

"Αχνη, ή £^ πουγ. 

'Αχνίζω, duy τόυτρέκ, £Ϊ 
J^jU^a. δουρ,άν τσηκαρρ,άκ.^ (ρ§ 
ÜajjZj τουτδόυρρ,έκ. 

"Αχνιοαα,το<ύ}Γ τόυτρ.ε, <*>>.-. 
τουτδόυρρ,έ. 

'Αχνός, b £• ^ πουγ,^Ι^ποΛ 

"Αχνονς, ονν, >^li. χ«€β 

Άχνώδης, ες, jr/ του•™ 

"Αχολος, ov, >-j^1 όδβ 
*Ί J-aJ\ /»jJ*a ρ,α'όούρ. ούσ-σαφρβ 

'Αχόρταότος, ov, Jlc^j 1 
[λάζ. § ((Ατφ.) Jj/fcÎ άτς 
λόύ, ^.^>- χ α ρ ι 'ζ? Cif"* Ρ•εν^ 

"Αχραντος, ov, ıJl• πά> 

Άχοεία<ΐτος, ov, y^y) 
ζου[Λσουζ. [λεν 

Άχρειενω, dl^>u.o\ έ? 

Άχρεϊος, α, ov, j^ 
σηζ, >«>j| έδεπσίζ, t ^>-l» cpc Άχρειόοτοαος, ov, Ά^ρειότης ==i 23 

J^Î πις άγηζ^η, £ 3 j£ ^^ ά- 
γηζη ποζούκ, jL^ ju πέδ-ζεπάν. 

Άχρειότης, ή jJ>.> άρστιζ- 
λήκ,νΛ!>«ο.ί| έοεπσιζλίκ,ιΐ^ -fcj βεκα- 
χάτ, ^.i. χούπς, «^ J*» φΓλι σενι". 

Ά^ρεώιίτητον,τό (Ν(α.) *ιί| Λ 
ıl*j περαέτι ζιρι^ετ. 

Ά^ρηματία, ή jJ^e^Jj παρα- 
σηζλήκ, Jjljjâjâ κοκοζλούκ, j-JiC 
τένκ-δεστί, ^JUİiUa* [Αουζαϊκάϊ 
ΐλαλιγέ. 

Άχρηοίμεντος, ον, >-*^ 
λουζουρ,σουζ^ ^sL" ναφιλέ. 

Ά^ρηό*τία, ή JU"=-\ fjte άδέρ 
ίστψάλ, j^Jaı ΐτουτλάν. 

ν Α^ρηοτος, ον, >»»λΙ* φαϊ- 
δεσίζ, y~*)J λουζουμσούζ, J*"--* ^ώ 
γάϊρι [/.ουστα'ρ,έλ; JM πατήλ, Jtk» 
πατάλ^ jjaIJ, ζαχήκ. 

"Αχρι,(Έ π ρ.)"Ιδε ΜΙχρι,Έως. 

"Α^ριοτος, ov, j*\$ 3 \ ^λ 
τεδχιν όλούν[λα|Λης. 

Άχρονολόγητος,ον, >-^>" 
ταριχσίζ, £jj*>e γάϊρι [Λουβερράχ. 

"Αχρονς, ουν, ;,Χ^ ρενκσίζ, 
j_jil| {}**» [;α'δού[Α ούλ-λέβν. 

Άχρωματικός,ή,όν, (Φσ.) 
ό^Η Jj^ (Λουζίλ ούλ-λέβν. « — 
κύκλος aj**, JJ κάτρι σα'φά, OJ'Ij 
A-5iiu δοςϊρέϊ [/,ουνακεσσε. 

Άχρωματιομός, ό (Φσ•) *4|J\ 
jj) ίζαλεϊ λέβν^ j_y) ç»|j*j| ίνιδάρ 
λέβν. 

Ά^ρω^ιάτκίτος,ον, yJ^kj» 1 = 'Aıjretrohç 

πογιαλάν[λα•7ης, jjL» ^u> γάϊρι 
[7θυλεββέν. 

"Αχρωμος, ο ν, ^Jwj ρενκσιζ. 

'Ajçrptvoç, ov, JıU"" σοψαν- 
λή, ^ τιπνί. 

"Α^νρον, το jlr" σοφ.άν, .β" 
κιάχ, Jtf τίπν." 

Ά^νροπωλεΐον, τό ^L"' 
,3 6* j σα[Λανδζη δου κι <κ νή . 

Ά^νροπώλης, ό j£\*" οα- 
ρκνδζή, jU" τιππάν. 

Ά^νρο<ΐτρω^ινή,ή ^Jâ»^! 
οτ (Αΐνδερί, jjtu ρ,ινδέρ. 

Ά^νρών, ό jpiU"* σαρκνλήκ, 
λ;λ» [;ετπινε. 

Ά^ώνεντος, ov, j^U^ji ^ 

χάζ^. όλουψοφ,ης, fj-^i»' ■>* γάϊρι 

[/.αχζούμ, £jT ν ^ χκζ^ γκιούδζ, 

^4İ\ ^Jai πετί ούλ-χάζμ.. § (Φσ•) 

t_<\.ju» >ρ γάϊρι [Λουζάπ. 

"Αχωρ, b (Ι) ^>.j]_^ σολουδζέ, 
^Jyj 4ie- σα'φέϊ ρετπέ. 

'Α^ώρκίτος, ov, jU%^T άϊ- 
ρηλά{λαζ, ıSj^ 2 * ./* γάϊρι ρ,ουτε- 
φαρρήκ, j^U» >ό γάϊρι ριουφαρήκ, 
J^ıi^» j\i> γάϊρι [Λουνφασήλ. 

"AıJra.vo**coç, ov, ^-y* jjp γά- 
ϊρι μελρ,ούς. [{Λεζυούυ. 

"Ανεκτός, ov, fj*j* j& γάϊρι 

Άι^ενδής, ες, και "Αι[τεν- 
dxoç, ov, tjUjl yi|^ κνζζιπ ολ- 
ρ,αγίαν, ^ίίΛβ,σαδήκ, ^^ σαχήχ, 
^2>. χακηκή. g — câc (έπρ.) aTi.jIS' Ι,* 
νακήκατεν^ νά κιαζιπανέ. <».0^Λ». Άι|τηλ.άφητος = 232 = "Αωτος 1^^ σαχήχεν, J\J\ j φι-λ-βακή'. 

Άιίτηλάφητος, ov, ji*4JU\ ^ 
λέ[/.ς ίδιλ[Αε{Αΐς. 

"Αψητος, ov, J>*«rZ πί<7|Λε- 
[Λίς, UL». τσι'γ, λ^& Ι* νά πουχτέ. 

Άι^ηφηό*ΐα,ή jjJ^^iU σαϊκη- 
σηζλήκ, jU-kjT κιόυσταχλήκ. 

ΆιΙτήφιοτος,ον, >*~iU> σαϊ- 

ρέϊ βιρίλρ.ε[Λΐς. 

Άι|τηφ(έω)ώ, j^UU σάιρ,α- 
ρ,ακ, .1 ^jJifc^T κνίυσταχληκ ίτ. 
.\ j\i^\ j j^i^ ταχκήρ βέ ίστινκάρ 
ίτ. « — τα χρήματα . .| ^\^\ 
ΐσράφ ίτ. 

Άι]τιδοειδής, ες, J<i κουπ- 
ττελή, ^•Γκερ.ερλή. 

Άι|τίδω(ΐις 9 η ( Άρχτ. ) *ΛαΛ 
κουππελερε." 

'Αψιδωτός, ή, όν, J^J κουιτ- 
πελή, ,_JL» (Λουκεππέπ. 

Άι{τικάρδιος, ov, j\Ai διλ- 
δάρ, LiCJj διλ-κιουσά. 

Άι|τικορία, ή <J^\ ufS; τσχ ~ 
πούκ πηκρ,ε, ^\^Ζ\ ^yc? ρεϊρούν 
ιίτιχασή. 

Άι|τίκορος,ον, üV. ö>.V τσα " 
πούκ πηκέν, ^^γ*"^! ^" τιζ ούσανι- 
δζή, Jl^Ü j>c* ρεΐρ,ούν ίστιχαλή. 

'Αψιμαχία, ή ^AjU- J^.y 
καραγόλ ρουχαρεπεσί, A*jLa* ρ.ου- 
σαδερ,έ. [σαδερέ ίτ. 

Άι|τιμα^(έω)ώ, .1 ^jUa ρ.ου- 

'^ινθίνιι, ή (Φρ{Α.) ıŞğjC^İ πελιν ρουχού,^Λί^^οΛί». χαρι'ζι πελ 
Άι^ί-νθιον, το και "Αι|τινθ 

ή (Βτ.) ,3jl ^1> πελιν ίτου, 
έψσέντ. [πελιν σαοαπ 

Ά^ινθίτης, ο (οίνος) jj^-i 

f AıJrıç, ή (Άρχτ.) <i κουππέ, 
JU» τάκ. « — θριαμβευτική JJ» 
^at τάκι ζεοέρ. 

f Aıjri£0&oç,ov, ζ.^ α;λ>- χα- 
διδ ούλ-ρ,ιζάδζ. - [ρ.εζρ.ούρ.. 

"Αλογος, ov, fj*Â* s? γάϊρι 

Ά^οφτιτί, (Έπρ.)^^ πίλα 
βελβελέ, ^^U• - σαρ.ατασήζ. 

'Αι|τυχαγώγητος, ov, .k-iŞ 
jU 5 l νεόήτ ολρ,αγταν. 

'Ατυχία, ή cM^jf^ γιουρεχ| 
σιζλίκ. J^-^U- δζανσηζλήκ. 

"Aıîrır^oç, ov, y-U δζανσήζ, 
TiJ* (*3• Λ " Λ ρ.α'δούρ. ούλ-ρουχ, juU 
δζαρ,ίδ. § >-Ό^ γιουρεκσίζ, ıjîli. 
χοαφ. 

"Αωρος, ov, y£\s β<ζκη•τ| 
ση ζ, Js? J . Ι* νά περ.εχάλ.§ fU. χάρ, 
jİaUjI ολρ,αρ,ης. «καρποί — ot fU. 
)»y* χάρ ρεϊβαλάρ. § — ώρως 
(έπρ.) J^| jx»j βακτινδάν έββελ, 
J$l j^-b» »li^ βάκτι ρ.ουνασιπ- 
δέν έββέλ. 

"Αωτον, το »ju^T γκουζιδέ, ι 5 \μ 
νεκαβετ, aJîs νουχπέ. « τό άκρον 
— T9?g τιμιότητος ^^ 3 ^ ί> 
νουχπεί άρ ού ναρ,ούς. 

"Αωτος, ο ν, ^Ji'tfy κουλακ -Ş 
σ^ζί g-*^^ fi•**• [^'δούΐΛ ούλ-ούζούνΐ Β = 233 = Βαθμοθεόία Β, 6, το \Zj βίτα. «bj» χ~\) 
jfe^.l Cl~^^j t^LâJ\ ıjy O^J^ *î*"" 

B',6', (•Αρθμ.) £\ίκί. §>Ç»' 

ίκινδζί. 
y B, ,6, (Άρθ{/.) dL Jj\ ίκιπίν. 

§ 15 5 ? -• ı&l ικι ^ΐνίνδζΐ. 

. Βαβαί, (Έπρ.) ! ğl^ βάϊ ! 

Βάβαξ, ό jLi& (Λίκσάρ, jlTJ* 
σερσάρ. 

Βαβυλωνία, ή (Μτφ.)^^!^. 
καρησηκλήκ, jjf \Λ Ι•Τ ανά παπά. 
γκ,ιόυνού. 

Βάβω, ή *1 έπε, ΙίΤ d^- που-, 
γιόυκ άνά. 

Βαγένι, το και Βαγοίνιον, 
το ,yvjâ φουτσού, Ji^lj βαρήλ. 

Βαγόνιον, το (σιδηροδρόμου) 
j^pİj βαγόν. 

Βάδην, (Έπρ.) J.\y m J.\y_ για- 
βάς γιαβάς, «c^a\ as«aÎ άχεστέ 
άχεστέ. ğ jU η jU Υ^αγ^άν. 

Βαδίζω, ΰΐ^^γνϊρόυμέκ, .\ ι5 ώ* 
(Αεσγΐ ίτ. .\ CJÎj-ş ji« σε'ιρ ου χαρε- 
κετ ίτ. . 3 \ U\ }J ρεβανέ όλ. .\ jbj 
ριφτάρ ίτ. .\ djL -σόυλούκ ίτ. û\!U 
.^1 σαλικ όλ. ö&? γκιτ[Λεκ. « — 
βραδέως,ύπερηφάνως *\j}J*-JAy 
Λ <s îa γιαβάς-μαγρουρανέ [Λεσνι, ίτ. 
« — £«£ τά fyvıj, tpv προγόνων .| Ua\ «CjTi JjUM jlT άπα βέ έδζ- 
δαδιν έσιρινέ ίκτιφά ίτ. 
Βάδιόις, ή και Βάδχο*μα, τό 

ριφτάρ, cXj?- χαρεκέτ. « — βράδυ 

üHi'JJIÎ. -S*"* ά Ϊ^Ρ γΐόρόυγιόύς. « £- 
πκϊΐΤθΰόΌ) το — .1 «ώ» J»*^ τα'- 
δζίλι (Λεσγι ίτ. « άναβτέλλω τό — 
Λ ^Λλ^ΙΓ τεεχήρι (λέσγι ίτ. «τον 
ανεγνώρισα από το — τον j >_s 
j»jJljl ^ιΛ-ϊ^" JJU^j^j^ φ^ανι γιόυρόυ- 
γιόυσόυνδέν τασχις έΐλεδίι/.. 

Βάζω, 'Ίδε Βάλλω. 

Βαθαίνω, Ίδε Βαθύνω. 

Βαθέως, (Έπρ.) vj^Mû^j•» ^ε- 
ριν όλαράκ, ^jj J»jj δεριν δερίν, 
UjP ά|Λΐκεν. $ »jUl^^s φέβκ ούλ- 
(0ε. « — βνγχεχινημένος »jU^jjs 
,3j4İj\ ^Ua φέβκ ούλ-άδέ μουτεεσ- 
σιρ όλαράκ. 

Βαθμηδόν, (Έπρ.) Ujü τε- 
-δρίδζεν, £.jjd| Je άλ-έτ-τεδρίδζ, 
g-.jjdlı πιτ-τεδρίδζ, j jj j πέϊ- 
δέρ-πέϊ, yj\ yf\ άζάρ άζάρ.. 

Βαθμιαίος, α, ο ν, ,j*j£ 
τεδριδζί. 

Βαθηίς, ή jj-Ul» πασαμάκ, Λ*αΙ 
καδεμέ. « α£ βα&μίδες τοϋ Σχο- 
λείου ^42* *_λ-9 σινίφ ταχτασή. 

Βαθιιοθεοία,ή και Βαθμό- Βαθμολογία == 234 

Οέτηόις, ή ~Ju <\>-ji \>-ji δερε- 
δζέ δερεδζέ τακσή[Λ. 

Βαθμολογία, η <J^î τασνίο. 

Βαθμολογ ( έω ) ώ, Λ <_a~^J 
τασνίο ίτ. 

Βαθμός, ό ı^ii-» σινίο, *>.jj δε- 
ρεδζέ, «u^ μερτεπέ. § (Πολ.) \Zj 
ρόυτπε, 4.1. παγέ. § (**$•) ^-j•» 
δερεδζέ. « κατά τον βα&μόν των 
»jjT a.\.J\Zj ρουτπελερινέ γκιόρέ, 
<>^'.J<ıJîj ρόυτπελερίνδζε, ft^y J* 
άλ^ά |Αερατίπιχψ . « άπενεμή&η 
αντω ό πολιτικός 6α&μ6ς υπαλ- 
λήλου Αον βα&μοϋ Λης τάξεως 

3 ^y ^^-fj J$l «-β^ ıii' V-> *^ 
jj-ilj^- i;\~>-\ ψιλανά ρουτπέϊ ούλ,ικ 
σινίοι έββέλ ρουτπεσΐ τεβδζίχ βέ 
ίχσάν πουγιόυρόυλ[ΛΟι'σδουο. « — * 
δικαιοδοσίας jl^-%^ <-*tj* δερε- 
δζέϊ αελαχινέτ. « — έκκληβιαύτικός 
,3U^j *j^j ρόυτπέϊ ρουχανί. α — 
στρατιωτικός ^jCp ijj ρόυτπέί 
άσκ,ερί. « συγγενής τρίτον βα&- 
μοϋ ^jjft'eJ^jyj^jfe-^l ουτσουνδζού 
όερεοζεδέ άκραπά. «£ί'<? τον εύχα- 
τον βα&μόν .j^j J^ σ ον δερε- 
δζέ. 

Βαθόμετρον, τό (Ντκ.) ^U» 
j^' [Αηκγικς ούλ-ουρ.κ. 

Βάθος, το και Βαθύτης, ή 

v^jj δερινλικ,^ρ ουμκ. $ ,_jj δίπ, 
«cT κνίύνχ, jjpyaÇp. « ttyoç κα£ 
— ^ β £^1 ίρτ'ιφά' βέ ουρ,κ. 
«£ΐ£ τό — της θαλάσσης «fcjdvjfj Βαθύνω 

δενιζιν διπινέ, »jtjj ^y* γάβρι δ 
γιαδά. α πλάτος, μήκος καϊ - 

οιψκ. ακατά — lic*> [ίουτεάμ^ι 
κεν, AİrJjf γκιουζέλδζε. «γνωρί§ 
τϊ κατά — d%. <ıXjji j£ j πΐρ i 
γκιουζέλδζε πιλ[λεκ. « Πετάξω 
κατά — .\ £JÂ 3 j^" τα'ρ,ίκ 
ταχκήκ ίτ.«^κ βά&ους καρδίας 
jU^Jj έζ δίλ οΰ δζάν. [δερ 

Βαθονλός,ό J^>-* κοβούκ, ^^ 

Βαθούλωμα, το ,jJ^y κ 
βουκλούκ, ^-..jj δερινλίκ. 

Βαθονλώνω, ^jj*»• τσό< 
κουρλατράκ, cUs^j δερινλεηλέϊ 
§ (αύτχ.)^!^^». τσουκουρλκν^ά) 
oU* ; .jj διρινλενρ.έκ. 

Βάθρον, το ^Ij/jl ότουρά) 
aâi'ü πάνκα^ Ι jû-s> σανδαλιγιέ.^^ 
έσάς, Jc τερ,έλ, jL•* πουνγνχδ. «J 
jSaö'pcJî/jjJüc τερ,ελδεν LUI έσάσεν 

Βαθνγένειος, ό και-πώγωνί 
ό J)U-=> jj3j^ ούζούν σακαλλή. 

Βαθύνοια, ή ^Ι-,Ιιί.^ϋύ δακτ» 
κε-σηνασλήκ, OiULJ φετανετ, O^lsf 
ζεκ^χβέτ, 

Βαθννονς, ονν, ^Ui. 4.5-Jj 
δακηκε-σηνάς,,/Μ εζν.νί,^\ έοτεν. 

Βάθννοις, ή j^•" τα'ρ,ίκ, £ί$ 
τεα'ρ.{λούκ. 

Βαθύνω, dLî^jj δερινλετρεχ^ 
Λ j^*" τα'ρκ ίτ. $ (πθ. η p.crJ 
OU^.jj δερινλενρ,έκ, Λ ^ τεα'ρί 
{Αούκ ίτ. $ .1 •Λ-ώΓΐ ίκτινάχ ί« Βαθνπλοντος = 235 = Βαλαν(η)οφόρος « δεν έβάθννεν εις το νόημα 
,£.&\•ΐ£ίΊ ^^«λ (Λα'νασινι ίκτινάχ 
|ΐλέυιε~οι. 

Βαθύπλουτος, ov, c^j 3y? 
τσοκ ζενγκίν, ^?\ αγνά. 

Βαθύς, εϊα, ν, <j.j* δερίν, j^p 
ά[λ(κ, juî καΤρ.|({Ατφ.) ^ke άζή^• 
$ (επί χρω[Α.) y^i κουγιρύ. «βιγη 
βαθεΐα ~&* *1»jC σουκιούτι άζημ. 

« νπνος — j f j»y νέβμι ά(/ίκ. 

«γνώσεις βαθεϊαι a&j- o^jlu* ρα'- 
λουριάτι άιιικέ. «προσφέρω τα βα- 
θύτατα σέβη μου ^4_ώΙ» iM^l 
.1 ^ .χ_λ7 ίχτιραρ,άτι οαικαρ,η τακ- 
olfjt ίτ. α όρθρου βα&έος ^jJb-L-» di 
πέκ σαπάχλαΐν, ^*.*-Μ J*> άλ-εσ- 
σαχάρ. «χρώμα — i; dijyji κου- 
γιού ρένκ. [δάρ. 

Βαθι /ÖKioç, ov, j|j4,L- σαγε- 

Βαθντης, ή "Ιδε Βάθος. 

Βαθνφωνος, ov, J^ ^fe 
καλίν σεσλή. 

Βαθυχρονς, ouv, J&j 9 J 
κουγτού ρενκλί. 

Βαίνω, "Ιδε Βαδίζω. 

Βάϊον,το (Βτ.) J-l^t- JU U^i- 
χουρμά δαλή-γιαπραγή, JÜ ύΛ έ 
γουσνι ναγήλ. 

Βαϊοφόρος, ή (Έκκλ.) ή JKv. ριακη των Βαΐων ■ „JU* JUP ηδι σεανιν. 

Βακκαλάος, ό (Ζλγ.) tf^j* 
jJl ρ.ουρουνα παληγή. 

Βάκκαρις, ή (Βτ.) ^ παχάρ. Βακτηρία, η dUjfj δεϊνέκ, 
jjî -Λ παστούν, _ja\j παχού, L*p 
άσά. « στηρίζομαι επί της — Cag 
Λ felTl.^Ui» 4^ρ άσαγιά δαγ,ιαν- 
[/.άκ-ίττικίά ίτ. 

Βακτηρίδιον, το (Ι) ^Jöl• 
πακτιρί, y .?_/»-* (^ικροπ. 

Βακτηριολογία, ή (Ι) έ+& 
tSjii» [Αεπχάσι πακτιρί, ısjjl>-j^ 
πακτιριγτ,ολοζί. 

Βακτηριολόγος, 0(1)^3^^.-.^*• 

İt*» πακτιριγιολοζί [Λουαλλιμί. 

Βαλανάγρα, ή (Έργ.) ylâ 
^■iajjm. καπού σουρμεσί. 

Βαλανειον, το ^ χαμμάμ. 

Βαλανενς, ό ^U- χα^α^δζή. 

Βαλαν&τις, ή (Ι) a«İ>. yipi 
ίλτιχάπι χασαφέ. [λουτι. 

Βαλανοειδής, ες, ^1»^ πε- 

Βαλανοτίοό*θϊτις, ή (Ι) v l r "Jl 
λΑρ ίλτιχάπι γουλφέ. 

Βαλανορραγία, και — νόρ» 
ροια, η (Ι) *ü>- jX~ σιλάν 
χασαφέ. 

Βάλανος, ή (Βτ.) ^Λ J»>Ok 
παλαμούτ άγαδζή, ^^Τ J»jL_<u. : * 
|λΐσέ-πελούτ άγαδζή. § (ό καρπός) 
Js_y»% παλαμούτ, J?jlı πελούτ, juL 
πελίδ, αλ^> [ησέ. § (Άνατ) jfj 
^1 ζεκέρ πασή, α,λλ». χασαφέ. « — 
r/jg θύρας ^4*^- ^>& καπού σουρ- 
υεσι. [έγκελι πελούτ. 

Βαλαν(η)ο^άγος, ό Js^L JS^ı 

Βαλαν(η)οφόρο?,ον, (Βτ). Βαλάντιον J»^L J*L χα^Λίλι πελούτ, *^?_>k 
πελουτιγέ. 

Βαλάντιον, το \j£ κισέ. 

Βαλαντιοτόμος, b ^/ξ^* û!» 

γ^άν κεσιδζί. [λουτί. 

Βϋλανώδης, ες, ^j^, πε- 

Βαλανών, b ( Βτ. ) ^hyfy 
παλα^/ουτλούκ. 

Βαλ,ανωτός, ή, όν, (Βτ.) 
İîjL <u»t σεπίχι πελούτ. 

Βαλανο*τιον, το ( Βτ. ) jU 
iSj^ γλ^πάν ναρί. 

Βαλβίς, ή dL*\ έσίκ, 4. ? :ρ άτε- 
πί. § Jj\ έββελ, *IjûI ίπτιδά. § 
^L-l εσάς, Je τερ.έλ. 

Βαλεοιανή, ή (Φρμ.) JV ^iT 
κεδί ότου, e ^ll 2-i~i>- χασισέτ 
ούλ-χιρρέ. [ρακσί. 

Ιίαλλίίίαός, ό ^^ ^1^ βαλς 

Βάλλω, jj£Î άτ^άκ, .| ^ ρερ,ι 
ίτ. $ J*j^\ βουρμάκ. $ j^y κομ,άκ, 
.\«^βαζ' ίτ.« — /U'd-ovgjjiÎ ^U, 
τ ας άτα,άκ. « — rofy? κύβους j\j 
^\ ζάρ άτρ.άκ. « — £&? raijtv 
.1 rJa^" ^ «— ^/ τερτιπ βέ τανζη|/. 
ίτ. α — στοίχημα ^β ^ πάχς 
κομάκ.α — τίνα νάκάμγ] TidU-jci 
ιτδιρ[λέκ, ,^^-λΛ γΐαπδηρ[Λακ. « — 
τό φόρεμα .\ ( _ Γ ): τελεππους ίτ. 
« — d -εμέλων j*y J« τε^έλ κο- 
[λάκ, .1 cj-ju-U τεεσίς ίτ. « — βονλ- 
λαν .\ j^ ^ *λ£, ταχτη[Λ βέ τε^χιρ 
ίτ. « — σκάνδαλα .\ -ν,ύ ^UJi ίλ- 

κάΐ φιτνέ ίτ. ,j| jyiljl <u» <ριτνε 236 == Βαμβακε(ιι)οος 

ένγκιζ όλ. « βάλλ' ig κόρακας »İj 
J$l δέψ' δλ. 

Βαλλωτη,ή(Βτ.) ^α*^ λ »J 
καρά γέρ πράσαση, j^~\ j^-ly 
φερασιγι,ουνι έσβέδ. 

Βαλόαμίνη, ή (Βτ.) j&ş \>. 
χιννά τσιτσεγί, aJ>1» φαγιγέ. , 

Βαλύαμτκός, ή, όν, J&A, 
πελεσενκλί ί( ^*Λ πελσε|/.ι. [χουν. 

Βαλοαμίτης,^Βτ.^^-^ταρ- 

Βαλοαμόδενδρον, το και 
Βάλόαμος, ή (Βτ.) ^\ό\ UU-A 
πελεσένκ άγαδζή, -Jlj ^*ί* σεδζίρι 
'ττελσε[Λ. 

Βαλό*αμοετδη, τα (Βτ.) -ÎL-aâ 
<u«^ ! . φασιλεϊ πελσε[Λΐγέ. 

Βάλύαμον, το ( Βτ. ) ΟχΛ 
πελεσένκ, -JL πελσέ(Λ. 

Βαλοάμω μα, τό «uLJL παλ- 
σα|λέ, kj^ τεχνίτ, j^ J " τεπχι'ρ. 

Βαλίίαμών, ό ( Βτ. ) jL•*-^ 
πελσερ,ιστάν. 

Βαλοαμώνω, .1 aAJI παλ- 
σα^έ ίτ. .1 L•.^ τεχνιτ ίτ. .1 j&>' 
τεπχΐρ ίτ. [βάζ'. 

ΒάλίΗμον, τό a*jI κο[Λα, -^»^ 

Βάλτος, ό S&&. πατακλήκ, 
^ (jV_y-» σουλάκ γέρ, ■ ο^ [Λεζρά, 
,3^ πατάκ, (3bj*- τσοράκ. 

Βαλτώδης,ες, Jib πατακλή. 

Βαμοακε(η)ρός,ά,όν, Jâ^ 
παρ,πουκλου, Jl^c παρ,ουκλού, ^^ 
πενπεβί, ( iki κουτνι. « ύφασμα 
— ον i£j 3j?\ πα[Λπούκ πεζί. Βαμβάκια =237 

Βαμβάκια, ή (Βτ.) ,j;\c\ 3j?»V 
παππού*/. άγαοζή, ^kS j.** - σεδζίρι 
κουτν. 

Βαμβακόνημα, το Jİ-J ύχ»\ 
πα{λπούκ ίπλιγί. 

Βαμβακόπετρα, ή ^U» ύ?*\ 
πα[/Άούκ τάση.. 

Βαμβακοπνρςτις, ή ^^i, ^kS 
κουτούν παρουτ. 

Βαμβακόσπορος,ό ^^^j^ 
παρ,πούκ τοχου^ού. 

Βάμβαξ,ό (Βτ.)^ :Λ Ιπαρπουκ, 
,3^παμου/ ? jkâ κουτν, aJu πενπέ. 
« — Ινδικός ^χΑ jkü κούτνι χιν^ί. 

Βαμβοΐ? η Βαμβοιτοα,ή (Βτ.) 
^(S χα χίνδι χαμισί, ^ΐ jljl>A 
χεζαράν άγαδζή. 

Βάμμα, το ^ ρένκ, jjl λεβν. 
§ (Φρ(Α.) λ^» σηπγ πλ. ^1<-» ση- 
πάγ και iU*-» σηπγάτ. 

Βανάνα, ή (Βτ.) ' jy , 
f^\ σεμέρ ούτ-τέλχ. 

Βανανέα, ή ( Βτ. ) ^UT j,^ 
[Αούζ άγαδζή,, J^> τελχ. 

Βάνανοος, ov, ^f%\ ίσδζή, 
-4? ά{7ελέ, jV_jt jjlİU-»! έσναφδάν 
όλάν. § ( μτο. ) UJ καπά, vl^j-i 
χοργ^ατ, ^Τ άλτσάκ, JİS κα- 
λήν, jj δενί, jlijlı ' παρπάρ. g — 
ανΘως (έπρ.) ^Tjj^jrl.» καπά πιρ 
σουρέτλε, αΑ^ χοργιάτδζε, jljl 
<:-.<». παρπάρδζεσινε. 

Βανανοονογία, ή ο*^ LJ 
καπά σεναάτ. ρύζ, _^ Βαρβαρικός 

Βανδαλισμός, ό -JUl^av- 
οαλισρ., $ΛΛ παρπαρλήκ. 

Βανίλλη,ή (Βτ.) Q-"^ βανίλια. 

Βαπτίζω, J*jtfl; πατηρ[/.άκ. 
§ (Έκκλ.) .\ ^\ 3 βαφτιζ ίτ. 
§ (π9. [Λσ. ) .j| ^şMj βαφτιζ όλ. 

Βάπτιο*μα,τό και ΒάπτισΊς, 
ή (Έκκλ.) ya\ 3 βαφτίζ. «ή τελετή 
τ ή 5 — 6εως ^^ _^-\ ^\ 5 β α( ρ τ \ζ 

άϊνι-ρεσ[/ι. 
Βα«τιό*τήριον, το jfe ^ώ^ 

βαφτιζ καπί. 
Βα«τιο*τ»Ις, ό ( Έκκλ. ) ^£\ Λ 

jaI βαφτιζ 'ώέν, jl«<** {/.ουα{ψίδ. 
ΒαπτϊΟτικός, ή, όν, νδΐ^ 

^j^l βαφτιζ έβλιαδή. « το — bv 
(έ'γγραφον) a^Vj^Ij βαφτιζνα[./.έ, 
^»j^'^'j^i βαφτιζ τεζκερεσί,.^»»!* 
ıSshîY* βαφτιζ ΐ'λρ'.ού χαπερί. 

Βάπτω, &>\^ πογιαρι,άκ, .1 «^ 
ση.πγ ίτ.. .1 J^" τελβιν ίτ. ğ 
^jcljj» πογτατ|Λακ. § ( x ^.) ı5*ky 
πογιαν[Αάκ. § ( [^τχ. ) βεΰαμμένος 
jiçt^ πογιαν|Λής, £>;-»* [Λεσπούγ, 
jjl» [Λουλεββέν, AL«£lij ρενκιστέ. 

Βάραθρον, το «U»^ βαρτά* 
fjy-j\ ούτσουρόυμ, •*Χ λου^ζε, 
,χ> 3 βεχδέ. 

Βαρβαρίζω, .1 4*1•* J> j\j\ 
παρπάρ κιπι [Λουα[Λελέ ίτ. § (Γλσ.) 
dİA^j-^^ γαλάτ σοϊλε[/.έκ. 

Βαρβαρικός, ή, όν, <*•*>? J*j* 
τϊαρπάρδζεσινε. § — ώς (έπρ.) 
**?ΑΑ παρπάρδζε, a»Iİ καπάδζε. Βαρβαρτόμδς = 238 = Βαρο(ν)ο*τόααχος Βαρβαρισμός, ό (Γλσ.) <l*\Jt 
jLJ γαραπέτι λισάν, λ^»-^ -^il 
JU^l έλφάζι βαχσιγε ίστιμαλί, 
Up γαλάτ, ^ ^4^* ^Αρ γαλάτι (λεσχουρ . 

Βάρβαρος, ov, Jtji παρπάρ, 
^as-j βοεχσνι , £)\ πεδεβί. § ^lU^ 
ζαλφ.,^.•^.^ μερχαμετ-σίζ,^-^'Ι-Ι 
ίνσανιγετ-σίζ. § U> καπά, Jj δενί. 
« — α ε&η \^ 3 JU {Λΐλέλι βαχσιγέ. 

Βαρβαρότης, ή j}j\>j\ παρ- 
παολήκ, ^~£»•3 βαχσιλίκ, vl^ia-^ 
βαχσιγέτ, Ο^λ πεδεβιγέτ. § cJ^• 
ζουλίλέτ. ^ ^jlli καπαλήκ, C-ıl'j 
δεναγέ -c. 

Βαρβαρόφρων, ό λ^λ^ jfe3 

-s-U» έφκιάρι βαχσιγέ σαχηπή, 
jfels'îll ,5~*-j βαχση ούλ-έφκιάρ. 

Βαρβάτος, n, ov, c-jxT 
τενδρούστ. « — ον αλογον ^«Λ άϊ- 
γηρ, JiÎ φέχλ. 

Βάρβιτος, η (Μουσ.) ύβΗ λα- 
ουτα, jy> ουο. 

Βαρέλιον, το J>^j βαρηλ. 

Βαρελοποιεΐον και — πω- 
λείο ν, το jV•» ^4*0^ βαρηλδζη 
δδυκιανή . 

Βαρελοποιός,ό και-πώλης, 
ό ^4*^.5 βαρηλδζή. 

Βαρετός, ή, όν, ^j^'U'jl 
ούσανδηρηδζη, ^*? Λ f /ουαδζδζίζ. 

Βαρέως, ( Έπρ. ) >ρΤ άγήρ, 
α>->ρΤ άγηρδζε, jljf γκιράν. « — 
άο&ενεΐ jMi^İ- ^jf\ άγήρδζε χα- 
στάδιρ. Βάριο ν, το (Χημ.) fj£^ πάρι- 
γΐου(Λ. [φόρο;. 

Βάρις, ή (Ντκ.) "Ιδε Κανονιο- | 

Βαροαετρικός, ή, όν,(Φσ.) 
tiVi* α - ^ 2 * Ρ^γ^σι χαβα'ι. 

Βαρόμετρον, το ( Φσ. ) ^IL• 
\ja μηκγ^άσι χαβά, I^U jl^» [Αΐζάν 
ούλ-χαβά. 

Βάρος, το καΐ Βαρντης, ή 
i$jjA άγηρλήκ, ζλΐυ σικλετ, cllü* 
σεκαλετ.§ J 3İ γιούκ,^ πάρ.^(Έ^π) 
yL^»- χισάπ, y_^_«^ {Ααχσρύπ. 
§ (ήθ.) »^JuaJ τασδή', ^.s?" τα'- 
δζίζ. § ( νλγ. ) &ljf\ άγ'ηρλήκ, 
<5>ρί άγηρή.§ ([>.τψ.) c^jS κεσρέτ. 
« dt'doj — εις τίνα . | ^^ ' 5 ^ j^r • , ^, 
-πιρινι τασδη' βέ τα'δζΐζ ίτ. «c, , 
,.^Ι j\> πιρινέ πάρ όλ. « dfi/ ^jw_ 
ΌΊ;μ,ώ νά Gccg δώύω — • ^*> ^^, 
Cji-je-'l ^-^1 σιζι τα'δζιζ ίτμέκ 
ίστέμεγ,ιορουα. α τούτο -fra μείντ] 
είς — (?«<? jJkS^4İfe <c L•» iJ^^ πού 
σιζίν χισαπινά καλαδζάκδιρ. « ^ιή 
^6g — βας Or-^- » >^"J^ γκιουδζε- 
νιζέ yy.hyiGiv. «αλλήλων τά βάρη 
βαστάζετε (Γρφ. ^».^ jf\ ^_>^ ^ Λ 
jSCÜU» πι ρ ι πιρινιζιν άγηρληκλαρινι 
τάσηνηζ. «το — της άποδέίζεοζ 
(Ν{/.) Ça&'s.fS'j τερδζίχι πεΐνάτ. 

Βαροοκότ6ΐον,το(Φσ. )«— .^â— j^\. 
παροσκοπ,ΐχ^ ^Ι^α d^^li* {Ληκ- 
γ^άσι σικλέτι χαβάϊ α,ουχήτ. 

Βαρο(ν)οτόμαχος, ον, ^^ 


^/ χαζρ.Ι γκιόυδζ, ^' ^fe. π ε- Βαρονλκος = 239 = 

τι ουλ-χάζ|Α. [ζαργάτ. 

Βαρονλκός, b £kj\jy t πο- 

Βαρνακονω, öi~t\ js>\ άγηρ 
ίσιτμέκ. 

Βαρναλγής, ες, x»jjj δέρδ- 
t /ένδ, yjkiu» [Λουζτερρεπ. 

Βαρναυλος,ο (Μουσ.) &V νάϊ 
η J νέϊ. 

Βαρνγλωοοία, ή (Ι) cAâ? 
jLJ σικλέτι λισάν. 

Βαρνδιον, το (Άρχτ. ) ^1<"* 
k£"5j\J (Jt-vj'jjıap τεραζουσή. 

Βαρνεγκεφαλία, ή (Ι) vI-a^ 
πελαχέτ. 

Βαριτηκοΐα, ή (Ι) jJj^T ^y 
κουλάκ άγηρληγή, »χ-" cJ*-' ζά'φι 
σερ*. 

Βαρυθυμία, ή { e γ <*(/.(/., ο^>- 
χούζν, jiT κεδέρ. 

Βαρνθυμ(έω)ώ, -fj&^üsy* 
.j\ jjS* [Λαχζούν-[Λαγ|Λθύ[Λ-[Λουκεδ- 
δέρ 6λ. . 3 \ c-^«s» [Λουτεγαζζιπ δλ. 

Βαρνκάρδιος, ο ν, jU'l jf 
γκιραν-δζάν, u!l> χαίφ. 

Βαρι/κέφαλος, ov, JUS ^Jfe 
καλή ν καφαλή. 

Βαρνκτνπος,ον, jUTjlj\ xiı 
πουλένδ άβάζ-ένδάζ. 

Βαρυλόγος, ov, Jjj- J&~\ 
άγηρ σοζλού. 

Βαρύνους, ονν, 'Ά^\ J^i? 
σακήλ ούλ- ίδράκ, ^a)l . jL πετι 
ούλ-φέχμ. 

Bapvvtiıç, ή fi-JUa; τασδή, ^λ* Baptrç 

τα'δζίζ, J* πάρ. [αδζδζΓζ. 

Βαριτντικός,η,όν, ^*f* μου- 
Βαρννω, JjVİj^î άγηρλαράκ, 
(j^jjJ^j^î άγηρλασδηρμάκ, ,\ J.Jİ," 
τεσκήλ . ιτ. ğ ^•j'.i ^-^"ί άγηρ- 
ληκ - βιρμέκ, ^U_yj «I-ii* σικλέτ 
βφρ,έκ. ğ ,| «j^; j ^• αα'δζΐζ 
βέ τασδή' ίτ. .^ ji, παρ όλ.§ "(ρ,σ.) 
— ομαι^^^\ άγηρλασ(λάκ, JS&" 
Λ τεσακούλ ίτ. § J^Ujt ουσαν- 
[λάκ, ^;'. πηκ|Λακ. «ό ^λυκ^ων 
olı/og οΰ βαρύνει την κεφαλήν 

jUjjl τα γ λη σαραπ πάς άγηρ η ση 
βιρ[χέζ-πασά βουρρ-άζ. «έ6αρύν&ην 
%λεον ςχ U»j\_j»jiv J^jl άρτήκ 
πηκδη[/. - ούσανδήυ.. « ή ά<5&ένειά 
τον έδάρννε ^jtHjJ>'\ £<£*>■ χα- 
σταληγη άγηρλασδή. «ή πλά&τιγζ 
βαρύνει έπϊ Πάτερα a ji J? JH^JİJ 
jjli >ρΤ τεραζού ίκΐ ταράωδά 
άγηρ γκελήρ. 

Bcıpvocf^ııa, ή yy" j^T άγηρ 
κοκου. [άγηρ κοκουλού. 

Βαρνοομος, ov, Jyy jvp"i 

Βαρνπενθιις, ες, ^jJcu v£L-jU 
γάγετ [λατε[/.λή. 

Βαρνπονς, ονν, ^Μ jkı 
πετι ούλ-χαρεκέ. 

Βαρύς, εεα, ν, jJA άγηρ., U L« 
σακήλ, jijT γκιράν. § Jji^ βα- 
καρλή, jjxe ^>-Ιμ» σαχηπι τερκίν. 
g jilT κεσκίν, ^Ji2. σεδιδ, ,^^ν. 
σέρτ. « — ^ φορτίον oy jf\ άγηρ Βαούτης 

γ^όύκ, j\J^j\ πάρι γκιράν.« — άηρ 
\ybjj>\ άγήρ γχ&ά. «πληρώνω — ν 
ενοίκων Ü* j9 \ji ^j>--j^\ άγήρ- 
τσόκ κιρά βιρρέκ. « — οίνος Cj s* 
*-Λ-τ>- σερ τ σαράπ. « ό κέφαλος 
είναι — jjdîUjl» jJl JUT κεφάλ 
παληγή δοκανακλίδιρ. « — ανθ^ω- 
Jtoç (»jT jipT άγηρ άδάρ., joî J~£lfi 
τε[Λκινλη άδά(λ. « όλα τα βαρέα 
βώμ,ατα τείνουύι προς τα κάτω 

δζού[/,λε έδζσάρ,ι σεκιλέ δζανίπί 
σεοιλέ [Λοαλδιρ. «κάμνω, βαβτω το 
— •\ J*y τεβεκκούρ ίτ. $?£>£J<J>\ 
άγηρηνη δοκουνρ,άκ. « τόνος — 
(Μουσ.) Ajî Zjy* σάβτι σεκιλέ. 
«ή βαρεία (Γρ|/.) LJ, παρίγρ:, 
&jZ*Çj>. χαρεκέϊ σεκιλέ, ı3j~=> d.'l^ 

κελιρ,ανιν σον χεδζασινά β «ζ' ίδι- 
λάν αού ( Λ ) ίσαρετιν ία j/i. 

Bıpircnç, ή J^lj^Î άγηρληκ, 
Cii* σηκλέτ.| ^».jj δερεδζέ.§ »1.^1 
έχε[ψιγέτ.§^ βακάρ,,-,ρ τερ,κίν. 
« τό κέντρον της βαρύτητος Χ. 
Ζλω μερκέζι σηκλέτ. « αναλόγως 
της βαρύτητος της πληγής του 
•jj* 4:"u**l 4>ν•> CL-Bjt γικρκσινιν 
δερεδζέΐ έχεμιχιγετινέ γκιόρέ. α ή 
ύπόδεβις αντη έχει πολλην βα- 
ρύτητα jX J K ^ Ckjif y πού 
κεΐφιγετίν έχεμμ,ιγετι τσόκδουρ, y 
jAtr* vlolî νΐ,^ο που κείοιγέτ γάγετ 
ρουχψ,διρ. = 240 = Βασανίζω 

Βαρύτιμος, ov, c^ii ζι-κηϊ 
ρέτ, Ι^Μ^ γκιραν-παχά 

Βαρντονος, ον, (Μουσ.) ^, 
J_u-» άγηρ σεσλή, ύ>^ παριτό 
»jj, ,^ πες περδέ. g ( Γρ(λ. ) -STjj 
J*Li* χαρεκέϊ σεκιλελή, J^>U (* 
mJÎ_U a JÎ 3 \ J^U (") άλικ^ 
χαρΑλ όλάν χεδζά- κελεμέ 

Βαρυνπνος, ov, J^l j^ 
άγηρ ούγν/ουλού, ν_*\^- jljT γκιράι 
χάπ. 

Βαρνφωνία, ή ^— o.^--,>JI 
καλην-σέρτ σές. § &" »!,>&* ήσρέτί 
τεκελλιού(λ. 

Βαρνφωνος, ov, jl,^-_^Jİ5 
J^m- καλην-σέρτ σεσλή, \jus jdl 
τούνδ-σεδά. 

Bapv^eııuovîa, ή ^J ^fS 
κεσκιν κής, ki vl»J& σιδδέτι σιτάβ 

Β:ιο*ανίζω, .1 *jf τεδζριπίΐ 
ίτ. $ .1 «ν^-Ί ίσκενδζέ ίτ. Cjj^l 
dUj.^ εζιγέτ βιρμέκ, .1 *_»\Λ*1 ίζάπ. 
ίτ. .\ y^f Τίκ'δζιζ ίτ. § (μσ.) ^-jil 
cU^*- εζιγέτ τσεκρ,έκ, öS^ Czfi- ρ.ι-^ χνετ τσεκρ,εκ, >-**— ^λλ* j 
ζαχυέτ βέ (Λεσακάτ τσεκρ,έκ, .\ ^1*7 
τεαζζούπ ίτ. «παραλυτικός αεινώς 
βαύανιζόμενος (Γρφ.) vloil mU-.j^ 
Ç5j£ j. üM •J^'f ζεγτ,αδεσι ίλέ 
εζιγέτ τσεκρ,εκδέ όλάν πιρ κιουτ- 
ρούΐλ. «άκριδης καΐ βεδαβανΐ6μένη 
έρευνα 4.'li5jo% s t»j$- Cj\j£ τε- 
χαρριγ,ιάτι μουδζερρεπέ βέ [λο -j- 
δακηκανέ. Badavıcfyöç =ı 241 === 

Badavı<içıoç,b και — vıdj-ia, 

το * j τεδζριπέ. ^ «lu M έζιγέτ, 
y\âp άζάπ, ^j*r τα'ζίπ, y-i»? 
τεαζζούπ. [κενδζε. 

Badavıdxtıpıov, το 4.^^l ΐσ- 

Βαοανκίτής,ό yâ»» |;ουαζζίπ. 

Βα€*ανίτιπ;,ό (λίθος) (Όρκτ.) 
Kİİ\y παζάλτ. 

Badavoç, ή (λίθος) ^t\h Öt*• 
ρ-εχένκ τασή. § ( [/.τφ. ) 4,^ τε- 
δζριπέ, jl^*| ψτιχάν. § (Ποιν.) 
*db$-2'\ ισκενδζε.^ (Το βάσανον) ^ό| 
έζιγέτ, <_<1Ιρ άζάπ, CdjîP ούκου- 
πέτ. § (^θ•) ΑΙ έλέ[Α, jJiT κεδέρ, 
jjj δέρδ, £j ρενδζ, C-;£ (;ιχνετ. 
«Tîjg μοίρας δεν 'μπορώ τα βά- 
(fccva να 'πώ' γιατί το νά το 
'Λώ είν' βάβανο κι' αυτό. « i, »r 

; jAI α5λ> ^ e-UjTi τα'ρϊφ ίδέ[Λεμ 
τσεκδιγίρ. άλα|Λΐ φελεκδέν — £ίρα 
κι άνιν ζικρίδε πιρ πασκά έλε[/.διρ. 

Βαϋΐζω, j^a^S ^l-l εσάς κοράκ, 

.Jjj-ju-U τεεσίς ίτ. .1 jL-| ίσνάδ ίτ. 
§ (Ρ• σ •) &J* 9 υ"^ ^σάς τ ο υτ Ρ•άκ, 
.1 ^α-ΙΓ τεεσσούς ίτ. ^-ί'^Ι ^U-l 
Ισνάδ όλουνυ,άκ, . 5 l u — J.* [/.ουεσσές 
ίΧ. .| il.^1 ^Ul εσάς ΐτχάζ ίτ. 
ποϋ βαβίζετε την άγωγήν <5ας ; 
-fL.jf.j^S jL-\ 414,'^^Tljpj δαβανιζι 
νεγέ ίσνάδ ίδίγιορσουνουζ; «το ^υ- 
'ΐτημα τοϋτο βασίζεται hıtl εύβτα- 
$ών γεγονότων tJ ju> J|^* J^>\ ^ 
; χιΙλ\ (_^λ*•1» •■A'-jjjl ^ου ούσουλ Βαύτλεύω 

{Λεβακίϊ μουκερρερέ ούζερινδέ τεε- 
σις ίδιλμισδιρ. 

Βασιλεία, ή «JUJju σαλαανάτ, 
^jUtSol παδησαχληκ (ρόνον παρ' 
οθοψ,.) ^«Jly κηραλιγιέτ, ^jlju^*- 
χόυκρυ^δαρη (παρά ξένοις) « Βπϊ 
της βασιλείας του Σουλτάνου Μαχ- 
μούτ τον Βον (j'C ,j\i. jt> jÜJL• ,x";kL. jUj, dL^^3>- σουλτάν Μαχ- 
ρ,ούδ χάν σανι χαζιρετλερινιν ζε- 
[λάνι σαλτανατηνδά. 

Βικίίλειον, το o»jC χόυκιόυ- 
μέτ, vl«Jly κηραλιγιέτ, cJ^j δε- 
βλέτ. α το — τον Βελγίου \jl^\ 
^ 5 i πελδζικα δεβλετί. g ,^j 
ζου^ρέ. « το — των ζώων 'cJ£\ : ±.J*. 
ı£"s*j Χ^^βανάτ ζου^,ρεσί.«το; τρία 
— α της φύβεως «dtfjJU* μ,εβαλ- 
λιόι σελεσε. 

Βαϋίλενμα, το ν Ιδε Δυσις. 

Βασιλεύς, ό cty. ρελίκ, jU&- 
χόυκιόυ^δάρ jU*.lf τατσδάρ, jfel>- 
χουνγκιάρ, jt^-İ. σεχριγ,ΐάρ.^ (παρ' 
όθω[Λ.)^ϋί1-σουλτάν.^(παρά ΙΙεοσ.) 
»Iİ, σάχ. §(παρ' Εύρωπ.) Ji^â κη- 
ράλ. § ( επί ζατρικίου ) »LÎ- σάγ. 
«ό — της 'Ιταλίας J|y U £j 'Ιτα- 
λία κηραλή. « ό — της Περβίάς 
^Ιί. jfc^sf άδζε[λΐστάν σάχη. «ή 
άνάρργ\6ΐξ του — έως jy U* ^, JU. 
δζουλουσι χου^αγ^ούν. 

Βαοιλενω,.Ι vl^ai-'^^l ίδζράϊ 
σαλτανάτ ίτ. .\ ^jIjl^^"- JİaLî.j^ 
παδησαχληκ-χόυκ^όυρ,δαρληκ ίτ. 

16 Βαόιλτκος = 242 = Badıç ö<-»jy» C : k l... σαλτανάτ σουρριέκ, 
^c^ »JûJly CJÂ τάχτι κηραλιγιετδέ 
πουλουν{λάκ, .^|cJaL.j C*£L,jjû CJ& 
τάχτ-νισίνι νόυχιόύαετ βέ σαλτα- 
νάτ όλ. ^jj •-»»jUr*' f'j* [Αεβκήϊ 
χόυκιόυρ,δαρηδέ πουλουνρ,άκ, ^Ij^-l 
\ cJly ίδζράϊ κηραληγιέτ ίτ. J|J> 
3 \ κηράλ όλ. g (μτφ.) 5 C- &\^\ 
\ jji) ίδζράϊ χόυκ[Λ ου νουφούζ ίτ. 
3 \ \*ji£*- ν;όυκιόυ|Αφερ[/ά όλ.«εβα- 
σίλευσεν έπϊ 40 ετη ^l^-l -U- ^y 
jXirl C-üJu κηρκ σενέ ίδζράϊ σαλ- 
τανάτ ίταίσδιρ. «έδασίλευεν άκρα 
ησυχία ^J Uy£*• jtıL-l J£ κε- 
φάλι άσαις χόυκ^όυρ,φερρ,ιζ ίόί. «ή 
/3α0^λεΰον<?α (Κων)πολίς) ^.sl»-. jj 
δέρι σααδέτ, vluJaLJl jb δάρ ούσ- 
£3&τανάτ ? «Üp jj δερι άλιγέ, ^1 
Cjfe πάΐ τάχτ, Jj^'l'-Î ίστανπολ, 
αΓ il— \ άσιτανέ. $ ( κν •) 'Ι^ ε Λύω. 
Btıdı3.iKOç, il, όν, 4,*ULi όα- 
νανέ, 4,'ULS.jI• πα^ιόαχανέ, ^^L» 
ρ,όυλόυκνκνέ, jlj***" χόυκίοιψ,ρανί, 

tS^b^ άε ΧΡ ι Ϊ^Ρ^> iîjI•^*" X ου " 
κιόυρ,δαρή, JllJu» σουλτανή, J^ 
κηραλη, 4-ai- /ασά, i/ ^c άμίρ, 
jj)U* χουραγιούν. «ό — vautfraO•- 
μοξ Ci/A \c ^L»jT τερσανεϊ άρρέ. 
«zb —bv άνάκζορον jyU* (^l^ 
σεράι χου[λαγιούν ? jl^v» jIju***- χόυ- 
κιόυα-δάρ σεράι, «ή — ή <?τοά cAÎ-jlT 
^U* κιόσκι ^ουιχαγιούν. «τό — όι> 
ζυτίογραψεΐον #(/> W λ• iu» [Αατπουά'ϊ 
άρ.ιρέ. «ο£ βασιλικοί (Πολ.) oJl^ ı^l-û^ κηραλιγετ ταραφδαρή 
«ή — ί? φλεζ/; (Ι) jJLâ \jj 3 βερί, 
πασηλήκ, ^U** Jj5 κόλ ταραρή 
«ό_ (Βτ.) ν Ιδε "Ωκιΐλον. § —ώς 
(έπρ.) 4.'ULi σαχανέ, A.'li'jl» ρ,όυ 
λόυκιανέ, ^Ί^\« άριρανέ, 4ı'ULi 
παδισαχανέ. 

Βαοιλινδα,ή (παιδιά) Jyj\ <$ 
πεϊ όγιουνού. 

Badı3.iç, ή και Badi3»ıdda 
ή 4SÛu [Λελεκέ, jUJu- σουλτά 
4f'l^ κηραλίτσα. «ή — των μέ 
λισσων jj gj\ άρή πεγί. 

Badı3.tdKoç,o (Ζλγ.) ^y 
τσαλη κουσού. 

Βαϋτλθ{ΐήτω^ 9 ή j\lL• , 
βαλιδέ σουλτάν, ,^** ^^ J^ 
ράλ βαλιδεσί. 

Βα^ιλόπαις, b και ή e j(^A 
σάχζαδε, ^}Χ£- ^\J κηράλ ρ. 
δούλου. 

Bttdıuoç, ov, Jie τερ,ελλ 
J-L-I έσασλή, J^l άσλή. 
σκ-/ήχ, ^â^ [Λουχακκάκ, C-iU |Λ 
πέτ. g jj* ρ.ετίν, &■ ρ.ουχ 
j\^l παϊδάρ. § ( Ν[Λ ) J-L-l ε 
λή, i ; î* (Λουσπέτ, £i£ (Λουχακκά 

Βα(ΐΐ{ΐότης,ή C---L-1 έσασιγέ^. 

Badıç, ή Jî τερέλ, ^L-l εσάς, 
,_U»\ ασλ, jL- πόυνγνάδ, j,*U ρου- 
πανί. § (Άρχτ.) ^\ άγιάκ, οΑρΪ 

καϊδέ, ^^-j^ κ 2 0υ Ρ σι '• § oC ρ ουΧ> 
πλ. J£j\ έρκ^άν, χ:-^. [Λουστεννιδ. 
ğ (ΜΘ(Λ.) ^ (Λερκέζ. ğ (Φσ. κ« Βαό*καίνω = 243 = Βανκολίζω 

« — με τα όνο χέρια &ji>&\ J\ JJ\ 
ίχΐ έλι ίλέ τουτρ.άκ.«βάο•τα καλά, 
σφιγκτά ζ^£> <£j» - J>) έγΐ - καββί 
τούτ. «βαστά μίαν ώραν δρόμον 
jjyj. Jy_ c^pU χ πιρ σαάτ γιολ 
σουρέρ. 

Βάτενμα, το χαι Βάτενοις, 
αλ^^ τσι<ρτλεσρ.έ, *1**ΐ£• ρ,ουδζα- 
ρ,αάτ, jU- σιφάδ. 

Βατεύω, jj-î-T 4, t 5' İJ .-* δισιγέ ^~ 
ρ.άκ, .V jU~ σιφάδ ίτ. Q (Μσ.) — 
ομαι dU*^ τσιφτλεσρ,έκ, Λ J^*»lf 
ρουδζαρ,αάτ ίτ. ^c -Ί ά<τηνρ.άκ. $ 
βάλλω να βατεν&ώσι ή βι,δάζω 
J*j.-&T άσδηρρ,άκ. 

Βατίο*ΐα, ή «u-Jlı πατίστα. 

Βάτον, το ( Βτ. ) jl'jTj» πο- 
γιουρτλεν. 

Βάτος, ή (Βτ.) ^\ε.\ $f^ wö- 
γιόυρτλέν άγαδζή, jjJLp ^" σεδζίρι 
ούλέϊκ. 

Βατράχιον,το (Βτ.) j:^- jjfjj 
δουκτόύν τσιΐίσεγί, <aij ρεπιά. 

Βάτραχος, ό (Ζλγ.)**^ κουρ- 
παγά, ρ jui^ δηφδά πλί Ρ• jU•^ δα- 
φαδί'. [σαγσαγά. 

Βατταρτύμός, ο ( Γλσ. ) asoî 

Βαττολογία, ή ( Φλσ. ) j^.0 
τεκερρουρ, jljO τεκράρ. 

Βαττολογ(έω)<δ, j^- ijr _ .jj^ 
^\cj>~ πιχουδέ γερέ σοζ τσογα- 
λ<κτρ.άκ. 

Βατώδης,ες, jUL τσαληλήκ. Χηρ.) ,j-L-\ εσάς. § (Μετρ.) ^Jj 
βέζν. g (Μουσ:) J^\ ούσουλ. «ή 
χαλη πίστις είναι ή — τον έμπορίον 
jJu-L-\ tiLjU 1 " ^\ «l~>t έρ,νιγέτ ep.pt 
τιδζαοετιν έσασίδιρ. « ή — τον 
σνστήματος τούτον ,^-L.l Jilj-»1 ji 
πού ούσουλούν έσασή. «επί ττ? βάσει 
L πινάεν, U^l ΐτιπάεν,^.* ρ,επνί, 
Ϊχ^-λ ρουστέννιδεν. « &tt τ/} βάσει 
των προσαγβϊέντων έγγραφων 
\xı~* <ûl j5 l j% m *_\ Jl^l ίπράζ ίδιλέν 
έβρακά ρ,ουστέννώ'εν, b J e »j^y» Jbi* 
έβράκι ρ,ουπρεζεγέ τϊινάεν. 

Βαό*καίνω, dUjjLİj ^üî-jjjf 
γκκ>ζ-ναζάρ δεϊδιρρ.εκ. $ .1 ju*. 
χασέδ ίτ.§ (ρτφ.) .\J^\ ίζλάλ ίτ. 

Βαϋκανΐα, ή aÎj ^ϋί-^,^γκιοζ- 
ναζάρ δεψ.ε,^θΙ-»Ι ίσαπέτι ât ν. 
§ χ*- "/ασέδ. § J)U»l ίζλάλ. 

Βαοκάνιον, το aİ-• νουσχά, 
Jîl?» χαρ,οαλ, λ^«Γ τα'οίζ. 

Βάοκανος, ov, o^jîj ^: - jjT 
γκιοζ-ναζάρ δεϊδιρέν. ^ (ρ,τφ. ) 

Βα<ίταγερός, ό JJl'tU» δα- 
γιανακλη. 

Βαστάζω, cAr£^> γιόυκλενρ,έκ, 
Λ J^ τεχαρ.ρ.ούλ ίτ. .\ Jv?.| ίχ- 
(Λ«λ ίτ. $ jJLT άλράκ. 

Βαότακτός, ή, όν, J?- J.İS 
κκπΓλι χάρλ, Ji* Jıli καπιλι νάκλ. 

Βαό*τώ 9 Jc>i» τουτράκ. § ^Lt» 
δαγνκνράκ, dA»j^u. σουρρ,έκ. ^ di^- 
τσεκρ,έκ, Λ J^î τεχαρ.ρ.ούλ ίτ. Βαυκαλίζω, Λ νινί ιτ. Βανκάλιο*ηα 

ğ ^yj xl y $1 ούγιουλανδη ρ|&άκ . « — 
τίνα με χενας ελπίδας 4t\j ^j/>l* 
^j-dy^^ij &\ μεευουλάτι πκ- 
τηλε ίλέ πιρινι ούγιουλανδηρ[λάκ. 

Βανκάλιό*αα, το ** Λ *1\}\ ού- 
γιαλανδηρ^ά. 

Β%νκα2«ις, ή *Λα£, σισέ. 

Βαφεϊον, το viVj^ly. πογια- 
δζη δ Ουκρανή. 

Βαοενς, ό ^^ πογιαδζή, 
^•L-9 σαππάγ. 

Ιϊαοή, ή t_j) πογ2ά, «.<-» σήπγ. 
§ dlj ρένκ, jjl λέβν. 

Βασικός, ή, όν, j/U^ σαπ- 
παγή. § ή — κή (τέχνη) vAl-^ty πο- 
γ^κδζιλίκ, «U>l<-> σηπαγάτ. 

Baoto, &\.£ πογνκτρ,,άκ, •1 λ^- 9 
σηπγ ίτ. uU^j iiLj ρένκ βιρρέκ, 
.\ ι>>-^ : τελβίν ίτ. ğ ( πΟ. )' — 
Oftai^tljj» πογιανρ,άκ. [σήπγ. 

Βάσιμος, ov, i-^ Jıfe καπίλι 

Βάύις, ή καί Βάσιμο ν, το 
ΑλΙ^ πογιαμά, ^L^, πογ_ιαλαρά ? 
4•^ σηπγά, j^jl" τελβίν, j^lr τε- 
λεββούν. 

Βδέλλα, ή ( Ζλγ. ) d^L, σόυ- 
λόυκ,^ΐρ άλέκ. 

Βδελλίζω, J/îj.juîjI• JjL. σόυ- 
λόύκ γνζπησδηρ[/.άκ. 

Βδέλνγαα, το , 3 jZ ρε/.ρούχ, 
.jC"^ [Αουστεκρέχ, J*; πίς, ^^ 
[Αουρδάρ. « το — r.'/g έρημώύεως 

( ^Ρ?• ) (^-"^ij^ "-χΙ/- Χ α Ρ αι ^~ 
γέτι [Αδκρουχεσί. = 244 = Βέβαιος 

Βδελνγμία, ή και Βδελν- 

γαός, ο <ϋ^\ ίγκρινρέ, »\J*\ ίκ- 
ράχ, ^ώ* νεορέτ. 
Βδελυκτός, ή, όν, »^£ 

{Λεκρούχ, j^ü» {/.ενοούο, 
Βδελνοΐα καί Βδελνοότης, 

ή •|^Γ\ ίκράχ, ^£7 νεορετ. 
Βδελυρός, ά, όν, »jj£» μεκ- 

ρουχ, jjü> {Λενοούρ. § <_f»-l• οχγίς. 
g — taç ( επρ. ) lj_ji> [λενφουρεν. 

Bö£2»vööouu ι και — ττοματ, 
CUijfl ίγκρινρέκ, _ ,\JjL*\^ oljfl 
. \ jcî _ Zjyi ικράχ-ίστικράν-νεφρέτ 
-τενεφφούρ ίτ. 

Βέβαιος, α, ο ν, C -Λ* σαπίτ, 
jU|j παϊδάρ, ^5 καββη. $ J}» 
πελλί, jlSÜl άσικίάρ, ^.λ πεδι/ί, 
cUjT γκερτσέκ. § ^ σαχηχ, ji* 
ρ,ου^ακκάκ. $ vUU [Λουσπέτ, ,3^^* 
[Λεβσούκ, Ju* [Αουσελλε|/ , J-r L• |;ου- 
καοοέρ. « ούδεν βεδαιότερον τον 
θανάτου Ι' 3 jj* jj Cjy» Jji^ 
jjiy ^i- j, iJjCi* χουλούλι ρ.έβτ 
καδάρ ^ουκαρρέρ βέ νά αεσκιο 
πιρ σεΐ γιόκδουρ. «είμαι — U^ 
ofe γίκκήνεν πιλ[Λεκ. « «^ftat — 
ört τοΰτο otftcog ε%£ί ^.jJii &f J, 
ajL• \xJu πού ποϊλέ όλδουγού γν* 
κήνεν %Olçi]x. «.εϊμαι — περί παν- 
τΟ£ 6, τ i 6οϊ λέγω U*i 4^İjlL^-. 
j j j^ Α >* 5 σ '^ε σοΐλεδιγψ,έ γιακ 
νεν βουκουοού[7 βάρδιρ. ^ — ως 
(ζπρ .) ϊν^Ζ σουπγιςίζ , λ:.Ι\ Ιλπετε^ 


Βεβαιότης == 245 = Βέλτιστος χακήκατεν, r*\J\ j ©ί-λ-βακή. 

Βεβαιότης,ή oU* σεπάτ, ^jjJ 
σουπουτ. ^ C.jj»1 έ[Ανιγέτ. $ «Ι-ϋ>- 
χακη κάτ . ğ j^* τ επεγ-γ ι ουν . $ (Ν[Α . ) 
j^i γιακήν. « ή υπόνοια âhv κα- 
ταστρέψει τήν — τητα jju ^\ύ& 
jUj\ Jî\J σέκ,ι ίλέ γιακην ζα'ιλ 
δλμάζ. «το γνωρίζω μετά — τητος 
»L• LSjiy» [Αεβσούκεν πιλιρΐ[Α. 

Βεβαι(όω)ώ,καιΒεβα.ιώνω, 
.1 ^«/ΐ_ϊ τεερ,ίν ίτ. ^Λ 9 ^"j ^»Λ* 
σαπιτ βέ [Αο^/κέρ. κηλμάκ, -Λ-Χ\ϊ 
,\ jul" τεεκιδ-τεεγιο ίτ. g.\jjx^r 
τασδικ ίτ. ^»^α'Μ ίνανδηρμάκ. 
§([Ασ. ) — ονμαι . 3 \ Jfc-jfelİl 
άσικιάρι-πελλι δλ. Ük\ $£■ τεχακ- 
κούκ ίϊλεμέκ. « ή εΐδηβις έβεβαι- 

γαπέρ τεχακκούκ ίτ|Αΐσδιρ - δερε- 
δζεΐ σουπουτά βαριχησδηρ. « εί>£- 
βαιώ&ην ört <fr« sA-ihj ανριον 
(Α\ j>- [lyjA^L-^ ^/^Λγνζρηνγκε- 
λεόζεγινι [Αεβσούκεν χαιτέρ άλδήυ.. 
*6ag βεβαιώ οτι &άβ&ξ πληρώβω 
αυριανή ^jTojJof.^ ^λ 
γίάρην παρανηζή βιρεδζεγψ.Ι τεε- 
[Aiv iblpıjA. « <?<&? βεβαιώ \sJja 
(»j_jJijj-. μεβσούκεν σοϊλιγ,ιορουυ.. 

Βεβαίωοις, ή^Ι^Ι ίσπάτ,^ /u 
τεείΑ-'ν, jub τεεγίδ, Jt-i"U τεεκίδ, 
| J>.juJ τασδήκ. 

Βεβαιωτικός, ή, όν, J-«"U*I 
ίσπατλή, J-İjuJ τασδηκλή, aJ» 
[Αουεγ-γιδ. Βέ&ηλος,ον,(Έκκλ.) ^Jiça- 
σίκ, iib Ιι' νά πάκ,ι. 

Βεβηλ(όω)ώ, .1 ^Ά" τεδνίς 
ίτ. λ^ 3 üb Ι" νά πάκι, κηλ[>άκ. 

ΒεβήλωΟις, 7) υ-^Ά" τεδνίς. 

13ε2 άζω, UU4* [Αελε[Αέκ. 

Βέλαο*ηα, το <u4* [Αελε[Αε. 

Βελοθήκη,ή <jk ,3^1 ο* καπή. 

Βελόνη, ή <5οΙ ίγνε, , Λ \ ίιτρέ, 
i)jj*~ σου£έν. «cforo ράμμα ως — 
(πρ[Α.) »Jj- Îi^jy* σουζενδέν σουζε, 
-κ£ί\ jJ4^i\ ίν^ζεδέν ίνδζέ. « — 
μαγνητική ^-c-Gl J^y J~J>US* 
[Αίκνατησλή πουσουλα ίγνεσί. 

Βελονιά, η iS ^a3,j^> <c5ol ίγνέ 
σοκ[Αεσί. [ρεβή. 

Βελονοειδής, ες, g^jS ίπ- 

Βελονοθήκη, ή dı!<5ol ίγνε- 
λίκ, jIjîj.1 ίπρεδάν, jU'J,^- σου- 
ζενδάν. [νεδζιλίκ. 

Βελονοποι'ία, ή J^.c^ ίγ- 

Βελονοποιος και — πώλης, 
δ ς^τΛί^Ι ίγνεδζί, jM άππάρ. 

Βελονωτός, ή, όν, J«cC| 
ίγνελή. 

Βελοποιΐα,ή jl~s?jl δκδζηλήκ. 

Βελοποιός, ό ^^1 δκδζή. 

Βέλος, τδ ^ 3 \ οχ, ^ τίρ, ^, 
GÎ-f]},, J-' νέπλ^ d.'jk^ /αδένκ. « ό 
ρίπτων τό — jU'î ^" τιρ-ένδάζ. 

Βελονδον, τδ -UJıi c-l^l ίπέκ κατή φ 
Βέλ- 

λεν ; ( j^>-| άχσέν Βέλτκίτος, n, ον, *.^Ί ;σ- 


Βελτι(όω)ώ == 246 = Βηματισμός 
Βελτι(όω)ώ και — ώνω, Βερνίκωμα, το <J^i J3 βερνι- Οί)?.\ έγιλετμέκ, .\ ζ%*\ ίσλάχ ίτ. 
Λ 4,U»t ίταχέ ίτ. § (μσ. αύτπθ.) 
dlc^l έγιλεσμέκ, Λ ζΟ^ ν-— Γ 
κέσπι ίσλάχ ίτ. αή υγεία τον α- 
ö&tvovg ήμερα τη ήμερα βελτιοϋ- 
χαι ji t &r^S *f O^f J^• ώ^"-* 1 
ναστκνήν χαλή γκιόυνδέν γκιόυνέ 
έγι7νε<τμεκδέοιρ. 

Βελτίων, ο και ή j_\ Uj δαχά 
έγί, <Μ έσλέχ. 

Βελτίωύις, ή ζΧ*>\ ίσλάχ, 
^U^UI ίσλαχάτ. «επέφερε σπου- 
δαίας βελτιώβεις εις rbv δικαστι- 
κον κλάδον CjLyL«=>\ J£ <u>-4Jjl_p 
j-u^-aM άδλιγέδζε κιόυλλι ίσλα- 
χάτ ίτδιρμίσδιρ. « βελτιώσεις ol- 
κονομικαϊ και ναντικάί viıl».>L-»\ 
&,j£ 5 a_JU ίσλαχάτ ι μαλιγ,ιέ βέ 
παχριγιέ. 

Βελτιωτικός, ή, όν, jU_* 
jtf^ rOU>l μεδάρι ίσλάχ όλάν. 

Βενζίνη, ή (Χημ.) ^-j 5 βεν- 
ζίν, ι>.>, πενζίν. 

Βενζόη, ή (Χη[Λ.) ^jL δζαβη, 
χΛ~ρ άσιλπένδ. 

Βενζοϊκόν, το (οξύ) (Χημ.) 

ι^Λ" &*^" Χ ^ 1 ^ 1 δζαβή. « — όν 
άλας 0>^U δζαβιγέτ. [δζαβι. 

Βεζοΐνη,η (Χημ.) g^Ja» ήτρι 

Βεντοίτζα, ή "Ιδε Σικύα. 

Βέργα, ή ^Jt*• τσιπούκ. 

Βεονίκιον, το j>_-'j.? βερνίκ, 
tf>)j ρουγέν, 2U δζιλά. m κλεμέ, «d}>. δζιλαλαρά. 

Βερνικώνω, CU^ - j-pjj - >-» 
ılUjj-. σήρ-ρουγέν-βερνικ σουρμεκ,Ι 
ul.j.^'îU. δζιλά βιρμέκ. 

Βεονκοκκέα, ή ( Βτ. ) -^Jl• 
g-\c\ JUj3 καϊσι-ζερδαλή άγαδζή^ 

Βερυκοκκον, το ( Βτ. ) JUjl 
ζερδαλή, ^-a>.Ğ και ση. 

Βήμα, το jUjj ριφτάρ. g ^Λ 
άδήμ, .jk-i χατβε, (»jlJ καδέ|Λ 
$ (Μετρικ.) ,^ϋ- χατβέ. g (Ρτρ3 
^^-jT κνΐυρσί, jç* μινπερ.§ (μτφ$ 
J\ έσέρ πλ. jC| άσάρ. g ( Έκκλ.3 
t->l^ μιχράπ. «χ/λία βήματα πο^, 
οϋσιν εν μίλλιον jj.jki• oU J^• i 
jaTjIp πιρ μιλ πιν χατβεδέν ίπ* 
ρετδιρ. « (JvfA'&cjz/ &r2 τοϋ βήι 
τοξ ομίλησε προς τον λαόν <■ 

^jJLjl ^lai i\j\ l)U»>" 4.JUI *_>j 

κ^όυρσιγέ τσικούπ έχαλιγιέ χιτάι 
ίράδι νούτκ έιλεδι. « — προς 
•>k^ ojLi- χατβέ πέ χ«τβέ 3 
λγ-λ\ άχεστέ άχεστέ. « ίέκολοι 
τα βήματα τίνος Lââl α^ ,*| Û& 
,\ πιρινιν έσερινέ ίκτιφά ίτ. « ι 
ιερόν — ^-jûi ν^ μιχοάπι μο' 
καδδές. 

Βηματίζω, ^1*>.Α άδημλ( 
μάκ. g &+»£ γ^όυρόυμέκ, Λ^ 
μέσγι ίτ. 

Βηματισμός, ό a*^.jT άδ^ 
λαμά. $ J^^f γκιδίς, j^^^yit 
ρόυγιούς, ^Ιά^ ριφτάρ. ΒΗξ = t 

Βήζ, ^ >w« ό il^j^Tjl 'όκσόυ- 
ρόυκ, JU-. σουάλ. 
Βίίξις, ή και Βήξιμον, το 

**jy£)\ 'οκσόυρμέ, iî^jjTjl 'όκσόυ- 
ρόύκ, JU- σουάλ. «βηζΐξ τραχεία, 
χακοή&ης xjj> JU-. σουάλ ι άνήδ. 

Βήρυλλος, ο ( Όρκτ. ) j>i^ 
πιλούρ. 

Βήτα, το b 5 βίτα »J.^ — ί«τ) 

(^ ^>- ϊί*^• ,j Vj-> 

Βή^ιον, το (Βτ.) jflJ» „^j δεβέ 
ταπανι, JU-Jl λλιΛ». χασιτέτ ούσ- 
σουάλ. 
Βή^ω, ö^ajjS^ 'όκσόυρ^έκ, 
.; JU- σουαλ ίτ. 

Βία, ή oy κουββέτ, OjJuS κου- 
Μ τ • § J3J ζόρ 7 ^ δζέπρ, j^" 
ταζγίκ, ^Ja" τεγαλλούπ. § 4•*^ ά- 
δζελέ, νΐ^ρ^^ σουράτ, yUÎ. σιτάπ. 
'§ (Ν[Α. ) .IjTl ίκράχ. « $ίά tîJç 
Ι /3/aç î^u. δζέπρεν, 4-J j_jj ζο? ΐλέ, 
i Ij^J κάχρεν, 4»J 4/j*>- * jî κουββέϊ 
δζεποίγέ ίλε.«^ βία, μΐ βίαν, με 
μεγάλην βίαν &\ 4-*f άδζελέ ίλέ, 
^IJp άλ-έλ-άδζελέ, jy&\ J* άλ- 
έλ-οουρ, \ro m j* atpi'ocv, $.■%? άδζέ- 
λετεν. «υποχωρώ εις την βίαν,^ 
£? $\ Jui δζεπρέ τεσλΙ[Λ όλουνμάκ. 
« άντιτάττω βίαν εις τήν βίαν 
Ι &\İa 4• \ jf? »f?? δζεπρέ δζέπρ 
ίλέ (λουκαπελέ ίτ.« άι/τικρουω Τΐ)ν 
|3ίαν dta της /Si'ag -ir" 4»J./^ c^r 
οζεπρι δζέπρ ίλέ δέφ' ίτ. ^>- o^u>- 
,\ 4>ά\Λρ <&Λ δζεπρέ δζέπρ ίλέ ρ,ου- 7 = Βίαιος 

δαφαά ίτ. « — ψυχολογική (Ν(λ.) 
^^ jtö ,\jfl ίκράχι γάιρι [Λουλ- 
δζή. α — - ύωματικη (Ν[Α. ) ^4*•^* 
ίκράγι {λουλ^ζή. 
Βιάζω, .1 jU-\ ίδζπάρ ίτ. ^j^j 
ζορλαμάκ, ^^jıiJL-» σηκησ&ηρ^άκ, 
Λ ^yJai ταζγικ ίτ. .\ ^ δζέπρ ίτ. 
§ ,•\ JUfH ίστι'δζάλ ίτ. g ( πθ. )* 
— ομαί , 3 \ jyjş. {Λεδζπούρόλ.§((Ασ.) 
Λ 4*? άδζελέ ίτ. Λ J : *? r τα'δζίλ 
ίτ. « — κόρ^ν .1 \j>.\ ^β, J*s ί^ 
δζέπρεν φΓλι σενΓ ίδζοά ίτ. db». 

Λ ^»^ 3 ό"^ Χ^ τκ ^ρζ ου ν(Ζ ~ 
[;.ούς ίτ. « — τον εαυτόν μου ux.f 
frjjJLL••** κενοινί σηκησδηρ^άκ. 
« — ομαι να υπάγω κάπου tJ , 
.\ JUi^l 4*j.f πΐρ γερέ γκιδ|Λεγέ 
ίστι'δζάλ ίτ. « μη βιάζεσαι j^ 
4.C-I άδζελέ ΐτ^ε. § (^/,•) βεδια- 
Ο μένος jjj^ [Λεδζπούρ^ ^Ja^a/. ^ουζ- 
τάρρ, ^jSjL•^ ίζτιραρή. « — μένη 
έννοια ^% Λ ^\^ί^\ ίζτιραρη υα'- 
νά, tSJ3-r''° <S^** [Λα'νάϊ ζαρουρή. 
« — μένη μετάφραοΊς ^j\ Λ^\ -ter -" 
τερδζου[Λεϊ ίζτιραρή. 

Βιαιοπραγία, η j^ aİaU• 
(Λουα^ελεϊ δζεπριγέ, ajuI. £j*}a\*a 
[Αουα[Αελάτι σεδιδέ^ j^~ δζέπρ. 

Βίαιος, α, ον, ^^>- δζεπρέ 
gjy£- [χεδζπουρη. § ο^ν. σέρτ, 
λ^- σεδίδ. « — θάνατος UJ Ja.1 
έδζέλι καζά. « — α κννηβιξ c£j>. 
e A,jki- χαρεκέτι σεδιδέ. « είναι — 
άν&ρωποξ ^>'\ ^ ^ \^\ λ jiİ σε\1δ Bıaduöç = 248 = Βιβλιοπωλείο ν ούλ-μιζάδζ πιρ άδάμδιρ. \ — ως 
(έπρ.) &\ j)j ζορ ίλέ, \^ δζέπ- 
ρεν, \j$ κάχρεν. 

Bıaduoç, ό j^ cb»> χέτκι 
ηρζ, ρώ jUs ^l^t [j*. δζέπρεν 
ιοζραι οι λι σενι . 

Βιαϋτής, ό jU. δζεππάρ. 

Βιαό*τικός,ή,όν, J4^* άδζε- 
λελή, u U-\c άδζίλ, J^*"* μουστα- 
δζίλ. «είμαι — jl_j *4s? άδζελέμ 
βάρ. « βιαβτικα (έπρ.) &\ J^f 
άδζελέ ίλέ, <£%Jc άδζίλανέ, Jo 
4*?Μ άλ-έλ-άδζελέ. 

Βιβλεαπόριον, το jjU 4_>Ιι_Γ 
κιτάπ τιδζαρετή. [δζήκ. 

Βιβλιάριον, το ^ .Ljf κιταπ- 

Βιβλικός, ή, όν, ( Έκκλ. ) 
λΙ•;* ^ ν1»_^>» A-uL» t-jUJ» κιτάπι μου- 
καδεσέ μενσούπ βέ μουτεαλλήκ. 

Βιβλιογραφία, ή Jl^»-I vli^*» 
(-»bjT μκ'ριφετι ά^βάλι κιτάπ, 
jl ijjiw- πιπλιγιογραφί. 

Βιβλιογράφος, ό J\i *>yS Jt 
l)\j\ 4*JÜj>» πιρ κιταπά δα'ϊρ μου- 
ταλιαά γν*ζάν, ıJ^>^ πιπλι- 
γκ>γράφ. 

Βιβλιοδετεεον, το jVj jJ^ 
μουδζελλιδ δουκιανή. [λίδ. 

Βιβλιοδέτης, ό :λέ- μουδζελ- 

Βιβλιοδετική, ύ, cİdjJtf μαυ- 

δζελλιδλίκ. 

Βιβλιοθηκάριος, ό <C\j& 
7 .... */ 

ı£jy*\* κιρυτουπχανε μεεμουρου, 

VjAjTiili. χαφίζι κνίυτόύπ, ( > 1 fc-^' ^i, κιταπδζη πασή, jjLI' κιταπί 
«ό — Trçg ^4. Μ. τον Σουλτάνα 
iSAjt" Zjj*"- *J^kJf κιταπίΐ χα^ 
ρέτι σεχριγιαρί. 

Βιβλιοθήκη, ή t-i-Ol jIj δ| 
ούλ-κιόυτόύπ, ^'ύ*^ κιουτόυπχαν 
«δημο&ία — ^»e £li:~* κιρυτόυί 
χανέϊ ούμουμή. 

Βιβλιοκάτϊηλος, ό jl^S ^ 
κιτάπ καβάφη. [λικάί 

Βιβλιοκρισία, ή ^uinT τβ| 

Βιβλιοαανής, ό <s ~&\ l/ * «j| 

κιτάπ μερακλησή. 
Βιβλιοηανία, ή Jt^ <_A 

κιτάπ μερακή. 

Βιβλίον, το ι_Λ_χί κιτάπ 
^rS κνϊυτούπ. $ (Έμπ.) j&* τι 
τέρ πλ. jTlij τεφατίρ. $ ( Δκι 
Jsî* σεδζίλ, CjΕ-^ 1 σεδζιλάτ. « 
εμπορικά, βιβλία a>j\£ ,"Uj τεί 
δίρι τουδζκριγιε. ατά — ατών γι 
νήβεων, των γάμων και των 
νάτων ^LJj 3 ^.U/S 9 ζ>\*± 
&)}ο3 μεβλουδάτ βέ μενκιουχά' 
βεοιγιάτ τεοτερλερί. «τα έμπορ] 
βιβλία δέον να ώβινέπικεκνρωι 
παρά τοϋ εμπορικού επιμελητής 

jJlj»^1 τεφατίρι τουδζαριγενιν 
δζαρέτ όδασινδάν μουσαδδάκ 
μασι έλζέμδιρ. • 

Ιΐιβλιοπωλεΐον, το j,Vj 
κιταπδζή δουκιανή, ^Vj tiU* 
χάφ δουκιανή. Βιβλιοπώλης = 249 = Βιοταξία Βιβλιοπώλης, ό ^L^ κιταπ- 

δζή, JU* σαχχάο. [περέστ. 

Βιβλιόφιλος, όο-»^ ıLtf' κιταπ- 

Βιβλιοφύλαξ, ό «_jüûl tMi. 
χαφιζ ούλ-κνΐυτούπ. 

Βίβλος, ή v_,UT κιτάπ.§ (Θρσ.) 
ή ££{>« — (j—**• ν^' κιτι *πι [Λου- 
καδδές. 

Βί5α, ή U$ βίδα. 

Βιογραφία, η JU. <-*?J τερ- 
δζουρ,έϊ χάλ, ιΐ,>-σιρέτ. 

Βιογραφικός, ή, όν, Zf-J 

^\j4İL τερδζοιψέΐ χαλέ δαίρ^^ -J' 

τερδζουρ,εβή. « — όν Θνγγραμμα 

" jA-s.fjlj*! ^rfiy τεραδζουρ.ι άχβάλ 

κιτάπι, j^Ui'c/jv-. σιρέτ κιταπί. 

Βιογράφος, ό ^^ Jl^i ^y 
τερδζουμεϊ άχβάλ μουχαρριρί. 

Βιοδνναηική, ή ( Φ. Ί στ . ) 
«u"L>- 4.İÇ «lıt^Jü ναζαριγ,ιάτι άαε- 
λιγέΐ χαν^ατιγε. 

Βιολέττα, ή (Βτ.) "Ιδε "Ιον. 

Βιολί ο ν, το ^Γχεμάν. 

Βιολογία, ή ^U\ ^&/> ^ ε £_ 
χάς ούλ-χαγιάτ, jl^L. ^ ^ ε π- 
χάσι δζαβιδάν. 

Βιολόγος, ό ^ ^Ul ^* 
[Λεπχάς ούλ-χαγιάτ άΐψ.ί, j^li- 
Χ α ΥΙ ατ 'γ^ούν. 

Βιομηχανία, ή Ccb^ σαναάτ, 
Ρ-^ Χ"ΐρ?ετ. 

Βιομηχανικός, ή, όν, ^U 
σα ναι. 

Βιομήχανος•, ό _^*1^ Jm εχλι σαναάτ-χηρφέτ, J£a^> 
σαναατκιάρ . 

Βιονοηία, ή vjU-\ o^'ly ^ι* 
υ,επνάσι καβανιν ουλ-χαγιάτ. 

Βιοπόνος, ό ^^il ίσδζή, &■ 
ά[λελέ., «;U> σανή. 

Βιοποριστικός, ή, όν, j^ 
σανα'ί. α — όν επάγγελμα ο«^> 
σαναάτ πλ. ^Ι^ σαναή*. 

Βίος, b OL», χαγίάτ, dl^j διρ- 
λίκ, tiV^'J ζενδεκιανί. § ^? "όμρ. 
§ »l»y κούτ, ^-^ο jl-u ρ.εδάρι τεαγ- 
γιούς.^ J^-j» [Αεσλεκ,^Ι^^ ταρηκάτ. 
§ JL. χάλ πλ. Jl_^-i άχβάλ. §. JU 
[λάλ πλ. Jl^»l έ^βάλ, djj σερβέτ, 
JU j\xi\ Ίκτιδάρι [Λαλή. « ( i £%Q Î 
τέλονξχον βίον j^\ ^\ άχηρ οΰλ- 
ν ό[λρ.«(5'ίΰ' βίον t Cj9 »1.JU• ^.ουδδέτι 
'ό(λρόυνοέ 7 «u?Jj| »^"U- χαγιατδά 
όλόουκδζε, «<Μ *1»1^ Juâ καιδι χα- 
γνκτ ίλέ, 4Γ&^ JI Γλ,ια βεφάτιχι, 
\χ\ επεδεν, Ιλ_^» (Λουέππεδεν. «$ίά 
βίου δεύμά ûjji U_y» (λουέππεδεν 
κιόυρέκ.«ό πολιτικός — --.U. jj^l» 
ταρήκι σιγ,ιασί. «ό μοναχικός — 
Aj-'Laj CJu jh ταρηκάτι ρουχπανιγε. 
«ό — των Άγιων fljT^U^ ο>- 
σιρέτι έβλιγιάΐ κερά[Λ. «ό ανΌ'ρώ- 
πινος — jU"5İl Je Λ ορ.ρ ούλ-ίνσάν. 
«ό μετά χαντα — jtljjL «1.L•»- χα- 
γιάτι δζαβδανί, ^-U vl»U»• χαγιάτι 
επεοι. 

Βιοταξία, η ( Φ. Ίστ. ) t : 1ij 

aJ'Ij»- ρεβαπίτι χαγτατιγέ. Βέΰεκτος 

Βΐϋεκτος, ov, <^Χ κεπίσε. 

α — ν £τος *^S L•* σενεϊ κεπισέ, 
jL-*f JU σάλι κεπισε. 

Βιοηονθίον,το (Χημ.) Cjj»y? 
πιζμούτ. 

Βιτριόλιον,τό(Χημ.)ζ_\3 ζάδζ. 

Βι(όω)ώ, ^Ι^γιασαμάκ, j\y\ 
.\ Je ίμράρι "όμρ ίτ. 

Βιώίίιηος,ον, vlıL»- ^ιβκαύίλι 
γαγιάτ. «τό τέκνον το ^*ή γεννη- 
&£ν — ov aZi'at ανίκανο ν του κλη- 
ρονομείν ^,,χ \^->jy J«k O^f\ ■»/ W" 
χάγεν τεβελλούδ ιτμεγεν τή<ρλ τε- 
βερρούς ίδεμεζ. 

Βιωοίξΐότϊΐς, ή jjl» «iJkfe κα- 
πιλιγέτι χαγιάτ. 

Bitotîıç, ή Λ»1ώ -^ιχσαμά, jİjUj 
γιασαις, ^ρ "όμρ. 

Βιωτικός, ή, όν, J"u>- χα- 
γ,ΐατή. ğ gj&J δόυνγεβή. « — α \ 
μέριμνκι A-v^Jj %>Α> γαΐλέϊ δόυν- 
γεβιγέ. ( <ρ!δ ούλ-"όμρ . 

Βιωφελης, ες, y^\ +jü μου- 

Βλαβερός, ά, όν, j^ ζα- 
ραρλή, j^u. μουζίρρ, ^^ ■— rj-* 
μουδζίπι ζαράρ, J3 \ Jîj ζιγιάν-ά- 
βέρ, jlp4j ζιγικνκιάρ. g — # c 
(έπρ.) 4ι'|^λ» μουζιρρανέ. 

γ^άν,νΐ»^*• μαζαρράτ, ^Li χασάρ, 
jl^M ίζράρ, Λ</ ώΓταζρήρ, ^ργάδρ. = 250 = Βλαύτάνω 

λαλήκ, JLJI?- χαμακάτ, »l»jl* γ 
παβέτ. 
Βλάξ,ό κα! ή ^\ άχμάκ, VI 

πουδαλά, ^^-ρ γαπή, 4•* έπλέ 
uUa γεπεννεκ. «προσποιούμαι τ 
βλάκα .\ ^y\d τεχα{Αθύκ ίτ. [ζίρ 
Βλαπτικός, ή, όν, ^λ• μ 
Βλάπτω, CAjSrj-jtf+jkj*^ 
Λ j^-lt^a* ζαράρ - ίζράρ^-ταζρί 
ίράσι μαζαράτ -vahp ÎT.oU^yi' 
μαζαράτ γκετόυρμέκ, .^| j^* £Jş 
πάϊσι ζαράρ ίτ. uUj.jCMjU.^^'L)^,^ 
ζαράρ ού ζιγιανά δουτσάρ ίτδιρμέκ^ 
§ J^jA» δοκανμάκ, ı^Uj^rf JU- /α- 
λέλ γκετουρμέκ, Λ j^° <^->\j\ ίράά$ αραο ου Ρ α ί ζιγκέν. 
Βλακ(ε)ΐα, ή J-Mbj» πουδα- ζαράρ ίτ. $ ( πθ. ) — ομ&ι Jv 3 
uUjjf jt.3 ^ ζαράρού ζιγιάν γκιόί 
μεκ, .\ j^al τεζαρρούρ ίτ.. $ jM 
•Jİ J^-i J Α3 ζ α ράρ οΰ ζιγιανά δου* 
τσάρ όλ. .^\ Jv ^»^ı-ej.jj^w»- e j,jjLe 
χασαρδιδέ - ζαραρδιδέ - μουτεζαρρίρ 
όλ. ( $-*\^}\ »js^* ζαραρά όγρβ 
μάκ. « προΰπα&εΐ πάντοτε να μϊ 
βλάψΐ] jje^'j.i j\jCa\ £ Le*"|j δάϊμΐ 
πενΐ ίζράρ καϊδ'.νόάδφ. « τοοίΗ 
βλάπτει καιρίως τα δικαιώματα 
μου jjcf JU- 4Üyî>. j» πού χουκου- 
κουμά χαλιλ γκετηρίρ. 

Βλαίίτάνω, *^>Xâ φιλιζλεμέκ", 
ö*jy 'j Li φιλιζ σουρμέκ,ο^'. πιτ- 
μέκ, dUiicî - τσιμλεσμέκ, oUj^JIj 
δάλ σουρμεκ, .\sliUl ίνπάτ ίτ. ^ 
Λ U j νέσβ ου νουμά ίτ. .\ JLb'I 
ίντάς ίτ. Βλα<*τάριον === 251 — Βλέπω Βλαα"τάριον,το (Βτ.) yij .jf 
Γαζέ φιλιζ, jIjlî φιδάν, JL^ νιχάλ. Βλάοτηηα, το ( Βτ. ) 4_*y^>." ησκ-άλούδ. « — νπερήφανον ^, δζουρσου|λέ. 

Βλάοτηοις,ή «ύ*°^- τσψλενι/έ, 
^.b'l ίντάς, ^L'l ίνπάτ, »iJi? τε- 
νεππουτ. 

Βλαστητικός, ή, όν, *1οΪ* να- 
πιτ, C•-:* (Λουνπίτ. 

Βλαπτικός, ή, όν, ^τ^. jao-jv- 
τίς.«ή — η δύνκμις α^'ιλ \β κουβ- 
βέϊ μουντισε. 

Βλα(ίτολογ(έω)ώ ,^Ο'»^ j\jâ 
φιδάν τοπλα^άκ. 

-Βλαοτός, ό ( Βτ. ) ^ŞJ φιλίζ, 
^Ijî φιδάν, Lk- σιτά, r-y ?^ΡΖ• 
§ Jj_«a* [Λαχσουλ. | ( (χτρ. ) j^jl 
έβλάδ. 

Βλαότοφόρος,ον, (Bt.)J*U 
*+yj>• y<x.\Likı δζουρσουρ.ε. 

Βλασφημία, ή ,jl jljyjT κΐόυορ- 
Άαζλήκ, ^a.f κνίύφρ. 

Βλάσφημος, ο ν, jlj^Jf κνίυφρ- 
πάζ, yA\ jS κιούίρρ-ά[/.ίζ. «Aoyot 
— yjk"\ jS> -tLaJ\ έλφάζι κτόύρρ- 
άυίζ. 

Βλα<ίί|>ηη(έω)ώ, .Ι^,Γκιού'ρρ 
ίτ. • Ijljl^i' κιουΏρ-παζλήκ ίτ. 

Βλά»|τιηον, το j^\ ίζράρ, j^aS 
ταζρήρ. 

Βλέηπα, το jij\, πακης, ^üi 
ναζάρ πλ. jüil ένζάρ,ο^ vv/.vky , 
»jlai ναζαρέ. « — ήίύ ^^ \j£ να- 
ζαρέΐ σιρίν. «— φιλόβτοργον Jiî y^t vlJj -ναζάρι ρηκκάτ-ά^ίζ. «■ — 
« — έρωτικόν j^H £u> J£ ναζάρι **\ <lıj-£ ναζαρι νεχοετ-έσερ, β-Γ Ιϋ 
*bij*• να ζ α ρεΐ (Ααγρουρανε. « — 
δει,λον *£\ çJU?" j,îİ ναζάρι χε- 
δζαλέτ - άλούδ . « — άπείλψικόν 
U j. jyT ^Jü ναζάρι τεχδιδ - νο'ψ.ά. 
«ρίπτω — .\ Jaî r J» τάργι ναζάρ 
ίτ. jsT JjT γκρζ άτ{/.άκ. «βτρέφω 
το — προ^ τ t ÂJ U\ -^k; cJke •Ji.'jjjt 
.1 ^İî ούζερινδέ άτφι ναζάρ-ίυ.αλέϊ 
ναζάο ίτ. « άποβτρέψω το — ,J^^> 
Λ jL•) σάρφι ναζάρ ίτ. «περιφέρω 
το — παι/ταχου .IJLijl^l «ύ^.^Α 
χέρ ταραφά ί[*ράρι ναζάρ ίτ. 

Βλέννα, ή (Ανατ.) Jj*- σόυ- 
(7 0υκ, Jsl^ {Αουχάτ. 

Βλενναδετ&τις,ή(Ι) **j>• y V-dl 
<ü»l* ίλτιχάπι δ ζ ε ρέπε t [Αουχατιγέ. 

Βλεννορραγία,ή (Ι) jlîy^ J> 
πέλ σογουκλουγού, Jy ^/*- /. ου Ρ~ 
κάτι πέβλ, ^kL'it O^r— σι ^^ νι 
(λουχατή . 

Βλενν-'ρραγίκός,ή,όν, (Ι) 
,Jy <ΖΛ j*. γουρκάτι πεβλή. 

Βλεννο^ρινία,ή (Ι) ^j, ζου- 
κιά^Λ. 

Βλενν^^ροια,ή I)jA5y^JıjL-.\ 
έσκί πέλ σογουκλουγου, JoSfi- J%~* 
y*^ σιλάνι (Λουχατήΐ (Αουζ(λίν. 

Βλεννώδης, ες, ^^ (Αουχατι. 

Βλέπω, ύλΛ^^Γγκιόρ^ ίκ,^Ιπακ- 
[^άκ, .l^iii ναζάρ ίτ. .I.jlaUujaou- Βλεφαρίζω = 252 = 

σαχεδέ ίτ. .\ Cj }j ρουΐγετ ίτ. 4»\μ 
Λ [Αουαγενέ Ιτ. « — κατά Λρό^ω- 
λοι/.\ ,^αΙαλ 3 j $j ρού-πε-ρού [χουσα- 
χεδέ [τ . jjİîaî. jy γιουζουνά πακρ,άκ. 
« ή ο/κ/α αυττ^ βλέπει προς τήν 
&άλα66αν jij\ 3 Sj& *y£i '^)\ y Boh βιν δί που εοιν οενιςε ναζαρετι βαρδιρ, 
jjj^ü fjfi )\> y πού εβ δενιζέ να- 
ζηρδιρ. « δεν — ώΙ»4*^_)|Γ γκιόρ^ε- 
ΐλεκ. «κάμνω τινά να ıdrj ,JAjjâ\> 
πακδηρμιάκ. ανά ιδώ (<ρρσ.) ciyL,^ 
δό'-σουνεψ.. α να 6ε ιδώ (φρσ.) f»j£ 
&-" Υ κ 1όρεΐ[/. σανά. 

Βλεφαρίζω, .1 jU>| ^ul ίχ- 
τιλάδζ έδζοάν ίτ. [χουτπί. 

Βλεφαρικός, ή, όν, j-»-a 

Βλεφαρίς, η ( Ανατ.) OL- Ji 
κερπίκ, <_jaa χούδπ πλ. «_>\.λ| ây- 
τάπ, »j* ρουζέ πλ. οΌ» {Α0'->ζ- 
γκτάν. 

Βλεφαρ&τις, ή (Ι) uL^ULI jjjf 
^Λ-χ^ΐ" γκ^όζ καπακλαρηνήν σισ- 
{λεσί, ^>- yL^dl ίλτιχάπι δζεφν. 

Βλεφαρόγκωο*ις, ή ( Ι ) f J9 
ό^\ βερεμι έδζφάν. 

Βλεφαροπλα<ίτικι\, ή (Ι) 
jLi^-liu^ai' τασνήϊ έδζφάν. 

Βλεφαροπληγία,(Ι)ή jL/M ^ 
φέλδζι έδζφάν. 

Βλεφπρόπτωιίις, ή (Ι) λ\χ^>\ 
jU>-\ ίνσιδάδι έδζφάν. 

Βλέφαρον, τύ Jlî jf γκν>ζ 
καπκγή, ^ά». δζέφν πλ. jU>-l έδζ- 
φάν, (jy> πίλκ. «το άνω — Ί&\ ^Α>- δζεφνι άλιος. « Τ( > κάτω — Ji^,\ 
δζέφνι έσφέλ. 

Βλέι^ις,ή ^^/"γκιόρόύς, »λαΙ 
μουσαγεδέ, J& ναζάρ, *-U» [λοι| 
γενέ.^ CsJ νιγέτ, ^ls^.M έφκιάρ.£ 

Βλϊΐιια, το juî άτίς, ^ ρε^ί 
CaU'I ένδάχτ. 

Βλη^άζω και Βλη^ώηα 
OU4* (λελε(λεκ. . 

Βλη^ηθμός,ό α*<&* [Λελε^έ.^ 

Βλήχων, ή ( Βτ. ) £*β κ(^ 
τούνδζ, jy^lj γιαρπούζ. 

Βλίτο ν, το (Βτ.) J^ >-! &Μ 
ότου, j^L» σίλκ. 

Βλοοι/ρός, ά, όν, J^ ; a y4 
πετλή, iJUja χεβελνάκι. «βλέμβ 
— όν^^,Λ^ΐϋ ναζάρι χεϊπετβι^ 
§ — rik (έπρ.) 4»1^α χεϊπέτ ίλϊί 

Βλοο*νρότης, ή C*~a χείπέΜ 
^»jû. σιδδετ. 

Βλνζω, j^İJ^is's ον)κηοδα|Α«ι| 
δ ( |7.τβ. και άμτβ. ) .1 jUeJ tpfif 
ζαν ιτ. 

Βλωηός, ό <*>^ λοκμά. 

Βογγώ, ( και άπ' αύτοΰ ) 5 '|H| 
Γογγύζω, Στενάζω. 

Βόειος, ov, jij?-* αηγηρδάί 
tfjb πακαρη. «κρέας — ov J\ j^l}. 
σηγηρ έτι. 

Βοή, ή J^sjjf γκνϊυρουλτάΐ 
«u^iU χαϊκηρμά, ^jJıi^a- τσηγι 
δη, 4&* σαϊχά, U* νεδά, »γι να'{ 
jly φεργιάδ, ΛΓίί-'ααματά.α^ί^άί 

— β λ JÛ. Χα' σαιχάϊ σεδιδέ. « Βοήθεια = 253 = Βόθοιον ομερα Uy Ολα.» L•.^^ σαίγάΐ 
/<5έτ-©εο[λά. « — τών ώτων ^Ί^ϊ 
»«u»%- κουλάκ τσινλεριεσί, jj|,jul» 
ivtvt ούζούν. 

ΐοήθεια,ή *jjl» γιαρδή[Λ, *\Μ 
δάδ, j^p αβν, jju» {λεδέδ, u^ 
'jçplr, JJ^U* μουαβενέτ. g 4,'Wl 
νιε πλ. ώΙ'\βΙ ίανάτ. g (Στρ.) 
u»l ί[Λδάδ.«'9*ε/α — &J» jy> άβνι 
ρί. « άν&ρώπινος — α,^& ίί\β| ία- 
i πέσε ριγέ. «χρηματική — J^ 
k2ı ίανέϊ νακδιγέ.α'ύπ'ά^ω, τρ^χω 
îdg — ν Ti^og ^jlj .jİjuI ί|/.δαδά 
ρρ,άκ, .\ ı_>Uİ j ^.p^ 4 j|jw»l ip.- 
:δά σουρά'τ βέ σ&τάπ ίτ. «ζητώ 
ν Λ ^U:-.|_ j|juc-|,4»*U"-»İ ίστιανέ 
στιρδάδ- ίττιναπέ ίτ. «αποποι- 
$%αι την — ν τινόξ .\ ^ ^jIjuI 
δαδί δερίγ ίτ. «πέμπω — ν δια 
χλάββης ö*jx £ jU»\ ί^£ πάχρεν 
δάδ γκιόνδερρ.έκ. « retVc) χείφα 
»ήθει'α? ;\ £\c\ 3 z*js£ ^j^ -u 
:δδι έγνκδήϊ νουσρέτ βέ ίανέ ίτ. 
Βοήθημα, το 4>'\c\ ίανέ. «βυ- 
'λεξαν καΙ διένειμον αρκετά βο- 
ϊήματα εις τους πτωχούς 3 \j£» 

ij»jjC-\ njy φουκαρά βέ ρ,ουχτα- 
,ιν ιτσουν επειόζε ιανατ οζερ. 
ούπ τεβζη' ίτδιρρ,ιβλέρ. 
ΒοηθήοΊηος, ov, *\j*\ j\AJ> 
■κγΐάνι ίρ,δάδ, <£\c\ J^*"* ρ,ουστα- 
χκκι ίανέ. 
Βοηθητικός, ή, όν, ^jIjuM ίρ.δαδή, JsU=-l ίχτιγνκτή. α — α 
μέ&α 4ij|ju»|JÎU^ βεσαιλι ίρ.δαδιγέ. 
g — ûjç (έπρ.) U»Ur*-\ ίχτιγιάτεν. 

Βοηθός, όν, ^n-J» γιαρδηρ.- 
δζη, j«w> ρ.ουιν, 0^^-" Λ [Αουαβίν, 
^jjjü» {Λεδεδ-ρές,^ία* ρ,εδεδ-κιάρ, 
.^Ιί νασήρ, j^ü νεσήρ, j*d»j δεστ- 
γκφ^ j_jt γιαβέρ. «ό — τών πτωχών 
\y» j*»a {Λου'ίνι φουκαρά, g (Πολ.) 
j^U» ρ,ουαβίν, jU'-j» [λουστεσάρ, 
^yX> ρ,ουλαζίρ,. « ό — διοικητού 
ji'jlv» J\j βαλή (Λουαβινι. « — γραμ- 
ματέως ^/J^L• «_JV "κιατιπ ρου- 
λαζιρ,ι. 

Βοηθ(έω)ώ, - jIju•!-^ j^L -aîWi.< 
dU^j ίανέ-γιαρδηρ- ίμδάδ .βιρρ,έκ, 
dU<îX ojIjlj»! ίρί)αδά γετισρ^έκ, 
•^ ıJ ?* τα'βΐν ίτ. « — τινά εις 
τας άνάγκας τον »x: J3 ^,cJ 3 d£% 
CX*r z '. «cj\ju»1 φιλανίν βάκτι ζαρου- 
ρετινδέ ί^δαδινάγετισίΛέκ.ααν βοψ- 
ϋ•ή<3β ή τύχη \^\ J3 \ 3 \ jfc-llfc τα- 
λΓ γ^άρ όλούρ ίσέ, jjIjIjlpLa <1^ 
\*Α ιτάχτ [Λουσαΐδ όλούρ ίσε. «βοη- 
d -ήτε αλλήλους jx\ Uâ| j^^jjlı 
γιαρδηρ.λασρ.άκ ίκτνζά ίδέρ^ U J&-\ 
jju»^l\ tlAi-l jjU" άχάδι χα τεαβούν 
ίτρ,έκ έλζέρ.διρ. 

Βοηλάτης, ό ^Ic^j*-» σηγηρ- 
τ[λάτζ. [σινχί. 

Βοθοιακός, ή, όν, (Ι) J&? 

Βόθριον, το ^jjî;»- (jîoJ δις 
τσηκουρή, ^^-»»^ ^/jj δίς γ,ιουβεσί. 
§ (Ι) Vy ^U -Γΐΐνπιάδζι,καρνιγέ. Βοθροειδης = 254 = Βορβορ(όω)ώ Βοθροειδής, ές, (Ι) »j*>- <ϊ* 
âtrciyı χαφιρέ. 

Βόθρος, ο jyâ^ τσηκούρ, »j.*- 
χουφρέ, ^^α χεβκέ, ^U* [Λεγάκι. 
« — ευρύς «du^ *»>»>• χουφρει 
άρηζέ. « — βα&νς 4ÂS \j*~ χου- 
φρέϊ άυηκέ. 

Βολάζω, ^«ί,/Ι ιλ^ 'jf* Ξέ- 
νιζε πάλη κ άγή άτμάκ. 

Βολβός, ό (Βτ.) jfc^ Ü?y 
τσιτσέκ σογανή. § (Ι) 4^»; πεσελέ. 
«5 — του οφθαλμού ^λ». iifc» χα- 
νέϊ τσέσ[; . « — ραχητικός İL»» 
aİ'L•- πεσελεϊ σισαιγέ. 

Βολβώδης, ες, J-a> πεσελή. 

Βολή, ή /Τ άττ)(Λ, *i\ άτρ,ά, 
^^ ρειχί, C— U'l ένδάχτ. | J>» 
(Λενζιλ. « — λί&ων 4x\ ^.It τάς 
άτΐλά. α — κανονίου ,Κ^» ^^J» τοπ 
(λενζιλι. 

•Βολτ, το oy»j£ κουρσούν. 

Βολιδοό*κόπηό*ις, ή PİyH 
ΐστΐ[/.ζάδζ. 

Βολ\δοό*κοπ(έω)ώ, .\£\y*"l 
ίστψ.ζάδζ ίτ. 

Βολίζω, ( Ντκ. ) jiT j»xM 
ίσκανδιλ άτμάκ. [δίλ. 

Βολίς, η (Ντκ.) JjXâ-1 ίσκαν- 

Βόλος,ό 4İİ άτ(Λά. § £Τ κγ. 

Βολταϊκή,ή (στήλη) (Φσ.) J- 
J"UJj3 πι '^ι βολτα'ί. 

Βολταΐομός, ό(Φσ.) j^jkGl 
J'UsJjj ίλεκτρίκι βολται. 

Βόμβα, ή (Στρ.) .^χουρπαρά. Βοιιβάρδα, ή (Ντκ.) aJ»jÜj 

πορ,πάρτα. 
Βομβαρδίζω, (Στρ.) Jc^^jî 

τοπά τουτμάκ. 

Βόμβος, ό gdys βηζηλδή. Ι 

Βομβνκιον, το (Ζλγ.),3*§ 
ίβ»»^β πκίλπούκ κοζασή. 

Βομβνλιός,ό(Ζλγ.)^^\ Jl jl 
γΐζπάν πάλ άρησή. 

Βό Μ βνξ,ό(Ζλγ.) JL•^ Μ 
ίπέκ ποδζεγί, jâ\ jjj δούδ ού> 
κάζζ. 

Βομβ(έω)ώ, 3*^>.3 β^ζ^λδβ 
[λάκ, .1 ^.J» τηνιν ίτ. 

Βόναο*ό*ος, ό (Ζλγ.) J^/jJ 
JjTjl χουρκ^ουτσλού όκιόύζ, ^ 
ι5•>^α πακάρι χεβδί. 

Βορά, ή £ γέ[Λ, α-χ*^ τα'^ 
«το Λτώμά του έγένετο — των λχ 
κων jjLil^î ytfi α** 1 » ^-4^ λασε( 
τα'[Λεΐ ζινάπ όλ{Λουσδουρ. 

Βόραξ, και Βοράκτον, τ 
(Χημ.) j^; τενκΐάρ. 

Βόρβορος, ό jyjA* τσα[Λ0^ 
Jp-^ βαχάλ πλ. JUjI έβχάλ. 

Βορβοροφάγος, ή (ριχανγ 
(Ντκ.) j\^ ταράκ. 

Βορβορνγμός,ό(Ι) ^jj*! 
καρην γουρουλτησή, Ι» Ι ^ly καρβ 
κι'ρι άμα', ^*J κάπς. 

Βορβϊ»ρ(όω)ώ, ^jyL. τυα 
μουρλατ^λάκ, Λ <^ τελτιχ {- 
g ((;σ. και πΟ. ) .^l ^^Ju. } jIj^ 
(Λουρδάρ βέ [λουλεββές όλ. Βορβορώδης = 255 = 

Βορβορώδης, ες, Jjj*V τσα- 
ιουρλού, 'J\&-j βαχαλνάκι, J'UK' 

ιουλνάκι, jjJT J£ κιόυλ-άλουό. « — 
idoç iiUL-\j^^t ταρίκι βαχαλνάκι. 

Βόρειος, α, ον, και -ρεινός, 
ri, όν, JLs- άΐ|Ααλί. « al — αι 
1&ραι aJ L-uSU [λε|/αλίκι σΐ[/.αλιγιέ. 
xcr£ — at <h>î/afi£tg4j U-* J^j δουβέλι 
τιραλιγιέ. « το — ον <7ε'λα£ ^5-^ 
I^J^J γκιοκ κηζηλδησή, JU~ jk 
ρέδζρί σιραλή. .« — άνεμος JU- Λ 
Λάδι σψάλ. § — a/ç ( έπρ. ) "İU-" 
ίψ,άλεν. 

Βορειοανατολικός, ή, όν, 
j^i JL- σψ,άλι σαρκή. 

Βορειοδυτικός, ti, όν, JU^ 
j,Je. (JtjAalt γαρπή. 

Βορικόν,το (οξύ) (Χη[Α.) Ja»\*- 
j^> χαμίζι πόρ. 

1 Βόριον, το (Χ'Λ(^.) jy πόρ. 
j Βορρ(έα)ας, ό ^3^ J,^ 
ποΐράζ ρουζγκνχρη, tfjfojj JU 2 • 
άψάλ ρουζγκνχρή, JU- j\, πάδι <κ- 
(/.άλ. § (Γεωγρ.) JU^- σΐ[λάλ. «ή 
οικία αντη είναι εκτεθειμένη εις 
τον βορράν ^j^üi 4l£ ^L- Jy* y 
πού f /ενζιλδζανιπι σιγαλέ ναζήρδίρ. 
«ή χώρα αντη προς βορράν βνν- 
ορενεται με τον δείνα ποταμόν 
jî J% ( .jo$». JU^ ) 'tir 1 c£lk j» 
jjjjj^ ^J πού [Λεριλεκέτ σψάλεν 
(σιρ.α.λ δζιχετινδέ) οιλάν νϊγο ίλέ 

[ΐαχδούδδουρ. 
Βοο'κή, ή £%)\ ότλάκ, ^^ Βοτανιο*της 

τσαΐρλή κ , ^ U. τσάΐ'ρ . 

BodKnua, το j\^>- jl»X"_jl ότ- 
λαγιάν χαΐβάν. $ (πλ.) τα βοβχή- 
ματα ^ΛΊ^>- χαΐβανάτ, «jI^j δε- 
βάπ, jljJs ταβάρ. 

BodKtıdıç, ή 4*^1 ότλαμά, 

ı#j Ρ άϊ • 
Βοόκοποϋλα,ή ^J J\j>- τσο- 

πάν κηζή, ^IjJl <^~ πιντ ούρ-ραή. 

Βοσκός, ό j^^~i: 3 \ ότλαδηδζή, 
J\>y- τσοπάν, ^lj ραή. 

Βόο*κω, ^"Χ^\ ότλατμάκ, .1 j>^ 
ράϊ ίτ. $ (|Ατβ.) ,3*%"^ ότλαμ,άκ. 
« — πρόβατα JjOfcjl &JİJ? κου- 
γιουνλαρή ότλαράκ, .1 (»Up| , /j ράϊ 
ίγνά{Λ ίτ. 

Βόοπορος, ό j\cy πογάζ. «ό 
Θρακικός — {£'J^y J^'K-l '<> τ(χν - 
πολ πογαζή. 

Βόοτρνξ η Βόοτρνχος, ό 
^j περτσέ(Α, »JÜ3 ζόύλφ, a *î" ^ζάδ. 
ğ — χίΐ^όν (έπρ. ) <£■)&£ πουκλού[Α- 
δζε^ 4^"j^ ςλτΤΛ-^ κηβηρδζηκ 
σουρετι ίλέ. 

Βοατρν^ίζω κσΐ ΒοΟτρν- 
•£ ( όω ) ώ, ^«jr,^ κηβηρτ^άκ, 
Λ χ>?" τα'δζιδ ίτ. [δζάδ. 

Βοο*τρν2ζώδης, ες, *έ- (Αου- 

Βοτανικός, ή, όν, JU νε- 
πατί. « — κήπος {S ^^\ İ ü"Û νε- 
πατάτ παγτσεσί. «ή. — κή (ούσ.) 
OCU' Lp ιλ{Λΐ νεπατάτ. [γιουν. 

Βοτανιοτής, ό j^"U' νεπατι- Βοτανολογία == 256 Βουλιτ βοτανολογία, ή d*U" Ζ^>* 
[Αεπχάσι νεπατάτ. 

Βοτανολόγος, ό ^-ζ* ^f U \» 
ιλ(λΐ νεπατάτ μουντεσσιπί. 

Βοτανολογ (έω)ώ, ιΐΛ U" 
^^y» νεπατάτ τοπλα|λάκ. 

Βότανον, το και Βοτάνη, ή 
( Βτ. ) Zj$\ δτ, <_τ*£>- χασίς, ο^' 
νεπάι . 

Βοτρυ(όο)οί/£ΐαν, ^jU^JİU 
σαλκη|Α τσηκαρ^.άκ. 

Βότονς, b JİU> σαλκή{Α ? jjS:p 
ούνκούδ πλ. juiLi* ενακίδ, 4_ij_i- 
χουσέ. 

Βονβαίνω, ^^,^^σουσδουρ- 
ράκ, .1 cJ&~\ ίσκιάτ ίτ. 

Βούβαλος, ό (Ζλγ.) «λ,'Ι» yav- 
"**> urJ^V δζαΐΑούς, t£f»** y* σου 
σηγηρή. 

Βουβών, ο (Ι) J^-jUi• χηγίαρ- 
δζήκ, J^->- χηρδζήλ. 

Βονβονοκήλη,ή (Ι) J^-jt^ ,jâ 
φήτκι νηγιαρδζηλή. • 

Βονγλωο*οΌν, το Jo j**-» ση- 
γηρ διλί, ^y jLJ λισάνι σόυβέρ. 

Βοΐ/ζω, cA»ijLjjj!r γκνΐυρόυλδε- 
(Λεκ, &\Ajj βηζηλδα|λάκ. 

Βουκάρδιος, ον, ( Όρκτ. ) 
•JJ/? φιρουζέ. 

Βονκεντρον, το .jjujfjl όγεν- 
δερέ, ^j^j δουρτί. 

Βουκέφαλος, ό (Ζλγ.)^*!^! 
έπ-ούρ-ρές. 

Βουκόληαα, το και Βονκό- ληό*&ς, ή ( Μτ<ρ. ) JL«i>l ίγφά)1 

Βουκολία, ή O^tj ραΐγέτ| 
3^1;^>- τσοπανλήκ. 

Βοι/κολικός,ή,όν, ,j\j ραήΙ 

Βονκόλιον, το ^j^- σουρούΐ 
ilk τακίμ. 

Βουκόλος, ό ζ^Ι*^*- 9 σηγηρ'» 
[λάδζ, Jlij>• jî*-' σηγηρ τσοπαν« 

Βοι/κολ(έω)ώ, Jc^jl δτλατ| 
(λάκ. § (ρ τ 9•) •' J^ ΐγφάλ h| 

Βονλενμα,τδ^^.)^^ καράρΐ 
4j>\ij\y καραρνα(Λε «tu — του ά& 
νακοίτον .β***!• jl ,5 £&'*** [λουστεί! 
τικ καραρναυεσή. « το — τοϋ 
Σνμδονλείον των Πλημμελειοοίΐ 
%ων ^,κ^Ιλα \J^\C^^a χιγέτι ίτ| 
y αρ. ιγ ε [Λαζπατασή . 

Βονλεντήριον, το (Πολ. ) yi 
jl*jj*» πάπ [λα'πουσάν^.^ j\f^*| 
(λα'πουσάν δαϊρεσί. 

Βονλεντικός, ή, όν, vliJ 
j\i 4»Τ_^ χιγέτι ρ,α'πουσανά öaiûj 
jij\ jJ"W 4ι*ΙΓ^-^«λ [Αα'πουσανά άϊο 
όλάν. « — όρκος ^. jf j.«v. (Aa'l 
πουσάν γε[Λΐνί.. 

Βονλεντής, ό <İJjf* [/.α'πουβ 

Βονλενω, UU^C^*' νασιχάΊ 
βιρ(Αέκ. § .1 j/lr^jC* τεφεκκιούΐ 
βέ τεεα,υούλ ΐτ.«τά β^βουλευμενβ 
vjijy* ρ,ουκαρρεράτ. 

Βουλή, η «j\j\ ίραδέ. § »^j^i 
[λουσαβερέ. § j\jl καράρ. $ (Πολ Λ 
jir^•* iULa χ^γέτι {/.α'πουσάν. «^ 
βονλη των λόρδων (έν Αγγλία) Βούλημα 

Lâ Jj^j-J λορδλάρ κάμ,αραση. 
,λαί μεν βονλαϊ αν&ρώπων ,αλ- 
δε Θεός κελεύει a\jx\ >λ" j»jT 
,jju άδάρ. τεδπιρ 1οέρ_, άλλάχ 
:διρ ίδερ. 

ονληιια, το <o\jt ίραδέ. 
ουληοίις, ή ıib»l ίστέκΐ, 3 jj\ 
ού, .j\j\ ΐραδέ, jL^Î ΐχτιγιάρ. 
ονλητικός, ή, όν, tSj\r**l 
ιγνκρή . « ή — η δνναμις \jj 
„>Λ κουββέΐ ίχτιγιαριγέ. 
9νλη^ό^ο~ς 9 ov, ^»U» ^Ij 
σαχηπή. § jU^*" χόυκιόυ^,δάρ. 
ονλιμία, ή και Βοιτλα^ιία- 
*, ή <_JS3l£»>- δζού'ι ούλ-κέλπ. 

υϊοΆ-κελπε [/.ουπτελά όλ. 
ονί^λα, ή ^» {Λόυχόυρ. 
ονΛλοκέ^τ, το ^/^ ^.α ριόυ- 
ρ αουριού. 
ονλλώνω 9 liUj^ [Λόυχόυρλε- 

ουλο^ιαι, dle*"l η ΰΧ»<-\ ίσ- 
Ικ, J»^ πουγιουρμάκ, .1 j^ 
ου ίτ. .1 j\^* ρ,ουράδ ΐτ. 
9νλώ, "Ιδε Βυθίζω, Κρη[χνίζοι. 
οννενρον» το ^\J κηρπάτς. 
Ιαννήοίος,α,ον, Jölls δαγλή. 
ουνιά, ή (^--i^ c^V-jj*-» ση- 
-ίνέκ φησκησή. 

ουνίας, ό ( Βτ. ) φ_μ> *\ 
ρ τι-υρπου. 

αννόν, το ?_U» δάγ., U U. δζε- 
,•. $ u τεπέ. 257 = Βοντνροπωτλεΐον 

Bot /νώδης, ες, J*U» δαγλή, jLl»£U» δαγιστάν. 

Βονρδονλας,ο ζ>\β κηρπάτς. 

Βοίφκα, ή jjaU J_y^> σουλού 
τσα[λουρ. [σήρ ότου. 

Βοΐφλον,τό (Βτ.) J 3 \ j**>. χα- 

Boirç, ό (Ζλγ.) jjTjl 'όκιόύζ,. 
j^> σηγήρ, ji; πακάρ, _j|^ κιάβ. 
§ ( θλ. ) ή — dM ίνέκ, ο^λ; πα- 
καοέ. « βονς έπϊ γλώββης βέδηκε 
(πρμ.) 4$jIU J\. j.^ j <û>Î άγ- 
ζηνά πιο παρ^.άκ πάλ τσαλδή. 

Βονίίτά«ίιον, το ^U* Jjfjl 
'όκιόύζ δαμή, ^jj*^ -£*"* σ'Ογήρ 
άχουρου. 

Βονοτροφηδόν, (Έπρ.)^ορί-» 
J^\ ,yj\, <*U* j-dj*" i 4j^» σαγ- 
δάν σολά βέ σολδάν σανά γνκζ- 
[λάκ ούσουλου. 

Βοντηγ^χα, το «UU» δαλρκ, 
^y» γάβς. 

Βοντηκτής, ό £~U» δαλγήδζ, 
^^ γαββάς. 

Βουτνρικός, ή, όν, ^λ3 
ζουπδί. § (Χημ.) — δν όξν ja«U. 
■Ό χα[7.ίζι ζούπδ. 

Βοντνροηοιιειον- το β Γ 
^4,'U^l τερέ γιαγχανεσί. 

Βοντνρον, τό (/Ι» 0j T τερέ 
γταγή, ^L »jL- σαδέ γιαγή, λ 3 
ζούπδ, ( ^c - ©έ{λέν. 

Βουτνοοπωλεϊον, τό .J" 

^IS'j ^s. p li τερέ γ^αγδζή δουκτ,ανή. 

17 fmıir^. •_τ-* π?.ιι.1ν. α— VCîîTOV e Jt" 

j^u »j, ταςέ τερέ γ,ιαγή. Botr τυροπώλης =258 == Βραδύνω Βοντυροπώλης, b jf\> m »J 
τερέ γιαγδζή, J-sj \j ζούπδ- 

φουρούς. 
Βουτνρώδης,ες, ^λ j ζουπδί. 
Βουτυρώνω, dl»j^- j-\ »J 

τερέ γιαγή σουρ^έκ, ^a^UIj Υ2 α Υ~ 
λα^χκ. 

Βουτώ, ^»j.jJU» δαλδηρρ,άκ, 
&^?\> πατηρμάκ, Jjâj*'» σοκ^άκ. 
$ (ά[χτ.) ^LU» δαλρι,άκ, ^\. πατ- 
ρ.άκ, .1 (j-Ja•)" τεγαττούς ίτ. 3^*-* 
.^ ρουσταγράκ 6λ. 

Βραβεΐον, το j>.\ έ'δζρ, olife* 
[^ουκταφάτ. $ Jj^j* όνδούλ, j^**. 
παχσίς. « ή δίανομ,η των — ων 
,1»1»&λ jüjy" τεβζίϊ ^ουκιαψάτ. « — 
καλής αγωγής J^a <t- J" ^>- χου- 
σνι τερπιγέ ^ουχνχ,^χτί. 

Βράβευοις, ή «u^ ^1»&* [/.ου- 
κιαφάτ βιρ^έ. 

Βραβευτής, b j&i ρουκιαψή• 

Βραβεύω, dA*^ J^İSİ (λουκτα- 
φάτ βιρ^έκ, .\ jjlils^ ^Lkel ίτάΐ 
υουκ;ΐαψάτ ίτ. .| ıiıli|£i ıjjy" τεβζίϊ 
ρουν^αφάτ ί τ • 

Βράβυλον, το ( Βτ. ) JUjj 
ζερδαλή. [ζερδαλή άγαδζή. 

Βράβυλος,ή (Βτ.)^ϊ £\ajj 

Βράγ^ια, τα «u* ^ γαλσαμέ. 

Βραγχνι(άω)ώ και Βραγχ- 
νιάζω, ,j\ ay>#. ι _ 5 — • σεσί πο- 
γούκ 6λ. jjl*^ 9 κησλα^άκ. 

Βραγχνός,ή,,όν, και Βραγ- 
2ζνώδης,ες, j_>p>» ,^ -ju- σεσί πο- γουκ,^^Λ*9 -^^%>_^ι» ,_5-α«• σεσι 
γούν-κησήκ. 

Βράγχος, το και Βραγχ\ 
di ς, η jlsy^j» ο-" σ ^ πογου> 
γού, jAi-MaJ cr - σές κησηκλ 

Βραδέως, ( Έπρ. ) j&\ ί 
u^Jİ Υ-Ι^άς, g γκέτς, α^λ\ 
στί, LLi πετίεν, ^LkJl πιλ-πετ 
Βράδυ, το "Ιδε Εσπέρας. 
Βραδυάζω, jHii-l άχσα 
{λάκ, .j\ {[sJ-\ άχσά[Λ όλ. 
Βραδυβάηων, b και ή 
£ J~\ πετι ούλ-χαρεκέ. 
ΒραδύγλωοΌ*ος, ον, 
İS3\ πετι ούτ-τεκελλού(Λ. 
Βραδυγνώαων,ον, ıljJl 
πετι ούδ-οέρκ. 

Βραδυκίνητος,ον, £ J~\ 
πετι ούλ-χαρεκέ. 
Βραδυλογία, ή J£ cîltj 
ταέτί τεκελλού|Λ. 

Βραδυηαθής, ες, ^Δ\ 
πετι ούτ-τεαλλ^ουρι. 
Βραδύνοια, ή Jdî c-'U* 
ταέτι τεοεκκ,ιούρ. 

Βραδυνός, ή, όν, J^Li^-l 
σα[;,κί. «το — όν j^j j»Lî>-l άχ( 
ούστού. 
Βραδύνους, ouv, 4jjJl 
πετι ούδ-δέρκ. 
Βραδννω, <^UCf γκετσικ^. 
•\ (i-ijT τεραχη ίτ. .\ «Us-T τεπ2 
ίτ. dU^\ έγλεψέκ, •\ jji-l" τεε^ Βραδνονρία = 259 
τ. .1 <_iSy τεβεκκούψ ίτ. lifel νΐΧ* -îljal Ιίϋ Lkı λέκς έΐλεμέκ. «έβραδννον να Λεμ- 
^catft βοη&ειαν 3 J-\J aJL»j\ j|jw| 
} ij&je\ -üa^ ίμοάδ ίρσαλινά αερά- 
τη βέ τεπτιγέ ΐτμισλέρδιρ. « Λη- 
>αννε %αϊ μη βράδυνες να ελϋης 
\s&\ Jj». j cS jU* χέμαν γκίτ βέ 
Γσοκ έγλέν[Λε. 

Βραδνονρία, ή (Ι) J^J* 
τεδαετι τεπεββούλ. 

ΒραδνπειΚα, ή (Ι) ^λ 
τεταέτι χάζμ. 

Βραδνπλοΐα, ή (Ντκ.) 
y\L•, jLm πεταετι σε'ι'ρι σεωαϊν. 

Βραδνπλ>ο(έω)ώ, (Ντκ.)^^ 
1 cXj- ^Ijî γ,ΐαβάς γ,ιαβάς χ<κρε- 

ετ ιτ. 

Βραδνπνοια, ή (Ι) ^iî cJ\L• 
ΐειαετι τενεφωους. 

Βραδνπορία, ή ^α cîUaı πε- 
:αέτι [Λεσγι. 

!ι Βραδνπόρος, ον, και Βρα- 
|»ι/πους, ονν, j$^A.| jj* πετι 
ιύλ-χαρεκέ. 

Βραδνς, εΐα, ν, jjpT άγήρ, 
^k> πετί. § ( ρτψ. ) JJ τενπέλ. 

— περί την εκφρα&ιν Λ\1\\ »k 
;ετι ούλ- κελιάμ. « — #£ρ£ τό 
ξ>άφ£α> İSJl ^t, πετί ούλ-καλε'μ. 

— ΛίρΙ τή?/ κίνησίν £ ' J*\ ^ 
;ετΙ ούλ-χαρεκέ. 

Βραδυτης, ή ^>*Τ άγηρληκ,, 
|LiU>» πεταέτ, «jl" τεεννι, <j-ljT τε- 
|αχή, (Jüa^-aT άχεστελίκ. Βραχύβιος 

Βράζω, Ö^j&f πισιρμεκ, J^t-i 
καϊνατμάκ, .1 j^° τ ^πχ ίτ.§ ( άμτ. 
αύτπθ.) ^aLuî καΐναμάκ, .| jLİp 
γαλεγιάν ίτ. 

Βρακί ο ν, το jjk τον, J 3 L• £ Ι 
ΐτς τονού, ^IjlLi σαλβάρ, jjle^'l• 
πανδελόν. 

Βρακοζώνα,ή jjâ>. 5 \ ούτσκούρ . 

Βρακοπόδια, τα <^Uw~ d-'ji» 
τονούν παδζακλαρή . 

Βραό*ις, η και Βραό*μός, ο 
4aLI καϊναμά, jUp γαλεγιάν. 

Βραοτός, ti, όν, ^Li καϊ- 
ναμής, j^rsi πισμίς, £j^• ματ- 
πουχ, ΑΪα πουχτέ. α κάύτανα — α 
^bu-T 3^ καϊνάκ κεστανέ. β το 
βρακών (χρέας) ^\ «uÜL χασλαμά 
έ ' τ > criir* σόυγιούς. 

Βραχέως, ('Eırp.)-jT ίζ, λ>.<-5 
κησσάδζε, ^^aif- ^ουχτασάρδζε, 
jU^lj πίλ- ίχτισάρ, )taf μουδζέ- 
[Λελεν^ jt-ar^-'Ü JjjJ» Jp αλιά ταρηκ 
ούλ-Ίχτισάρ. 

Βραχιόνιον και — λιον, το 
ıSj4^ πιλεζίκ^ Χ'^ ^αζου-πένδ. 

Βραχιόνιος, ον, ( Ι ) ^Juap 
άδουδη. 

Βοαχίων, b (Ανατ.) Jy κόλ ; 
j3^j παζού, JüaP άδούδ. 

Βράχος, ό U καγιά, ,Je αχγ- 
ρά, πλ• jy& %\ J& σουχούρ. 
Βραχνβιος,ον, και — ζωος, 
ov, y^\ JAâ καλιλ ούλ- ν ό[Λρ, ^Ρ 
«uJ '<ψρού κησσά. Βρα^νβιότης — 260 = Βρέμω Βραχυβιότης, ή j? o^LJ κα- 
σαρέτι ν όμρ. 
Βρα^υκατάληκτος, ον, 

(Γρμ.) jtfjl v_Aşi>- ^U^ J^> σον 
χεδζασή χαφηφ όλάν. 

Βρα^νκέφαλος,ον, ^'ijl ^j-as 
κασηρ ούρ-ρεες. 

Βρα^νλογία, ή jU\ ίδζάζ, 
jLa>-\ ίχτισάρ. « — καϊ μακρηγο- 
ρία ^_>\&\ 3 j,U\ ίδζάζ βέ ίτνάπ. 
«εν βρα%νλογία^\^\ 3 βΙ\-γχαΎ\1, 
<-2ί!ΐ έλ-κησσά. 

Βρα^νλόγος, ov, y-y* μου- 
δζίζ, jV^l Ji>- jî «ζ σοΐλέρ όλάν, 
g — Adyo>ç και — λογικώς (έπρ.) 
4^ji» jtfM ίδζάζ ταρηκι ίλέ, l^vai*- 
μουχτάσαρεν, *\^-j/> μουδζιζανέ. 

Βρα2ζΐ;λογ(έω)ώ,^4- - .>"' jnMfc 

μουχτασάρ σοΐλεμέκ. 

Βρα^νν6>, £$4«23 κησσαλατ- 
^άκ, .1 ^uaî κάσρ ίτ. .1 jLari-l ίχ- 
τισάρ ίτ. ,\ JJıi" τακλιλ ίτ. 

Βρα^νονρος, ό και ή (Ζλγ.) 
,_;jj| >λ9 κασηρ ούζ-ζενεπ. 

Βρα^νπαράληκτος, ον, 
(Γρμ.)ι_λβ»- J--!*? J'.jJjI dlU^iJj^ 
j^j\ σον χεδζανιν έββελινδεκι χε- 
δζασή χαφηφ ολάν. 

Βρα^νπνοια, ή (Ι) ^îJ OjUS 
κασαρέτι τενεψφους. 

Βραχύπνονς, ονν, (Ι) juJ 
u Jcn\ κασήρ ούτ-τενεφφούς. 

Βραχνπορος, ov, ^ ^Χ 
•Jİ$\ κετσιδι δάρ όλάν. Βρα^νς» εια, ν, «u»; κησσ< 
juJ κασηρ, el"J" κνίυτάχ, _, 
(/ουχτασάρ. « — το άνάοτημα 
Ji_j» κησσά ποιλου, «ulâll /.«J κ< 
σηρ ούλ-καμέ. «iv βραχεί cJj 
,x.£\ άζ βακήτ ίτσινδέ. «δια β(. 
χέων 4>.«uJ κησσάδζε, K^^Jfi- μου 
τασάρδζε. g ( Γρμ. ) «-e-a>. χαφη< 

Βραχυό*κελής, ες, ^Ul >* 
κασηρ ούσ-σάκ. 

Βρα^ντης, ή jl-uJ κησσαλή,ί 
Cjj^â κασηρετ, CijLal κασαρέι 
jla^\ ίχτισάρ. « ή — . rov β/α 
^jLaâ il^P viıJu» μουδδέτι 'όμρόί 
κασαρετί. « ή — του χρόνο 
cJj vlı^LJ κασαρέτι βάκτ. 

Βραχντρά^ηλοΓ, ον, 
^y.y. κγ )σσά πογιουνλού, j^Jl γ, 
κασηρ ούλ-ουνκ. 

Βρα^νϋπνος, ov, ^\ J; 
καλίλ ούν-νέβ[7. 

Βραχιίφνλλος,ον, ^|^| J, 
καλιλ ουλ-έβράκ. 

Βρα^νφωνία, ή z,y* CjjÜ 
κασαρέτι σαβτ, CJ^ ν!οί>• χη< 
φέτι σάβτ. 

Βραχνχρόνιος,ον, cijll J 
καλιλ ούλ-βάκτ, Cİ^» μουβακκάι 

Βρέγμα, το (Ανατ.) ^ ^ 
καμμεϊ ρεες. 

Βρεκτός, ή, όν, ^^1 ή< 
λανμής, JjL» μεπλουλ. 

Βρέμω, Λ JÎ.U'jl ίρτιάς ί 
Λ jU= A χεΐδζάν ίτ. Βρένθος = 261 = Βροντώδης Βρένθος, το jf κίχρ, jÇî 
τεκεππούρ, z,j£ ναχβέτ. 
Βρενθνοηαι, .1 jfls τεκεπ- 
Λουρ ίτ. .jt jsj* [/.αγρού ρ 6λ. j*f 
\ Ο^' j κίχρ ου ναχβέτ ίτ. 
Βρέξις, ή και Βρέξιμον, το 
**"λ*»Λ ησλατρ,ά. 

Βρεφικός, ή, όν, &\ 3 J»^ 
τσοδζούκ βαρή, JaU τηψλή. «ή 

■ή ηλικία ^^y- τσοδζουκλούκ, 

iJyi» τουφουλιγέτ. § — ώς (έπρ.) 

Χ Λ>-_^- τσοδζούκ κιπί. 

ΒρεφοκοπεΙον, το ;ΐ^ΐΑΜέτ- 

©αλχανέ. [ρεπτπΕ έταάλ. 

Βρεφοκόμος, ό JUM *j^ [*ου- 

Βρε&οκομ(έω)ώ, .\ JUM Cj" 

τερπιγέϊ έτφάλ ίτ. 

Βρεφοκτονία, ή J» Jj^j»- τσο- 
δζούκ κατλή, Jâ JUM έτψάλ κατ- 
λη ; Jit Ja κάτλι τήφλ. 

Βρεφοκτόνος,ό jrfe j^*- τσο- 
δζούκ κατιλί, JUM Jjfe κατίλι έτ- 
ιράλ. 

Βοέ^ος, το ^>>- τσοδζούκ, 
jik τήολ πλ. JUb\ έτφάλ. § (επί 
ζώων) ^ 3 \> γνχ.£ξ>Ύ).<α6ρεφιό&εν και 
δρεφό&εν (έπρ.) ^. jjcJyk του- 
ΰου)αγ;ιετοέν-περου. 

Βρεχο), &%*Λ ήσλατ^άκ, .1 Μ 
ίσκά ίτ.• ? .\ JJu τεπλίλ ίτ., ^^j^» 
σουλατ^άκ. § (τρπρ.) βρέχει J3 £\> m 
Jft γιαγρ,ούρ γνχγρ,άκ. 

Βρίθω, j^r* - ^j*-• ~ £& " J^ 

jl ρ ερ.λού-τολου-^ ουσταγράκ-^ εσ- γουν όλ. .^\ Jy. πολ ολ. ajj 3 \ <!»}& 
. 3 \ κεσρέτ ούζρέ όλ. 

Βρίκιον, το (Ντκ.) ^Ş g mJ \> 
ίπρικ •γκερ.ισι. 

Βρογ^ία, ή (αρτηρία) (Ι) jtj*. 
α~λ5)1 σεριγ,ιάν-ούλ-κασαπέ. 

Βρογχιακός, ή, όν, και 
Βρόγ^ιος, α, ov, (Ι) ^J κα- 
σαπή. 

Βρόγ^ζία,τά (I)a?J| vl»Ual κασα- 
πάτ ούρ-ριέ. 

Βρογ^ϊτις, ή (Ι) oL-J vV-^l 
ίλτιχάπι κασαπάτ. 

Βρογχοκήλη, ή (Ι) J:p fjj 
βερέ[Λΐ ούνκ. 

Βρογ^οπνενηονία,ή (Ι) ι_>ΐρΐ 
4ij 4^α9 ίλτιχάπι κασαπάϊ ρ ιέ. 

B P°Y2C ooooltt ' ^ (!) ^' üV 

σιλάνι κασαπή. 

Βρόγχος, ό (Ι) a?j ıi,Lûl κα- 

σαπάτι ριί. [γκεριπάν. 

Βρογ^ωτήρ, ό asL γιακά, jUjf 

Βροντή, ή <£&j£ γκιόυρόυλ- 
δόύ, ^Jlj^T iJjjT γκιόκ γκιουρλε- 
[/.εσή, jlpj ρά δ. 

Βροντόφωνος, ον 9 jUt ^_y-> 
^a-U» σάβτι τηνάν σαχηπή, JtPj 
jU*\ ρά'δ-ένδάζ. 

Βροντ(άω)ώ, ^jjf γκιόυρ- 
λεμέκ, •\ <£&j£ γκιόυρόυλδόυ ίτ. 
dUjjT JjT γκιόκ γκιόυρλερ,εκ, .İJPj 
ρά'δ ίτ., .\ ^-l^jl ίρτιδζάς ίτ. λρ^ 
, 3 \ j\jî\ ρά'δ-ένδάζ όλ. 

Βρονχώδης,ες,^^ γκιόυρ- Βροτολοιγος = 262 = Βρομίζω ένδάζ. 
Βροτολοιγός, ό jLil ό\^ 

μουχλικι ίνσάν. 

Βροτός, ό $\j ζαιλ. § (σνθ.) 
jL-ii ίνσάν,^Τ άδά[Λ.§ (πλ.) ο£ βρο- 
τοϊ _s& £j νέβι πεσέρ. 

Βροί/βα, ή (Βτ.) uAlj γεμλίχ. 

Βροννίά,ή (Βτ.) «^1 j^U. πε- 
γιάζ άσ[λά. 

Βρομερός, ά, όν, J^t. γαγ- 
[Αουρλού, ^latf• |xo'jjj.Tip. «καιρός — 
Ι>» JjjH γιαγμουρλοϊ» χαβά, ^\j& 

Aj; γαβάϊ ρ,ουμτίρ. « — α ημέρα 
üf Ğ>j£ γ*αγρυρλου γκιόύν, rji 

Jü: γέβμ μουμτιρ. 

Βροχή, ή j>H γνχγμούρ, jljl 
παράν, ıl^-j ραχμέτ, ,Ι^ρ γαίς, 
Ja* ^ατάρ. 

Βρόχινος, n, ov, Jj>f L γ^αγ- 
(Αουρλού. «νδωρ — ov j^y* j^\ 
γιαγμούρ σουγ^ού, j\j\ «J\ άπι πα- 
ράν, ^k» U ρ.άΐ [Αατάρ, 

Βροχόμετρον, ^(Φσ.)^^• 
^Jail [Αηκγιάς ούλ-ματάρ. 

Βρόχος, buAlil ίλρέκι,.^Χ'κεμένδ. 

Βρι/γμός, b &*** τασοήκ. «ο 
— των οδόντων {S ^ m ij^ <_£ο δις 
κηδζηρδησή, JİL.1 ^α^ τασφήκι 
έ«7νάν. . 

Βρνζα, ή ( Βτ. ) "Ιδε Σιχαλις. 

Βρνκόλακκας, b ^jU. τσαδτ), 
(j^jy^ χ°Ρ τ λάκ, ^-^U'tee^ καρα- 
χάνδζαλα;. Βρνκολακκίζω,^^^- χθ| 
τλακλαμάκ. 

Βρνολογία,ή (Βτ.) ^ί.^ 
[χεπχάς ούλ-ούσνέ. 

Βρνον,το (Βτ.) j^»y_ γιοσού 
α&\ ούσνέ. 

Βρνό*ικός,ή,όν, jj«u^- τσε 
υεδέν. « — όν νερόν j,j*> 
τσεσμέ σουγιού. 

Bpuöıç, ή «u^ τσεσμέ, 
πινάρ, j\P αΐν. 

Βρνχηθμός, b *"^/ γκιο 
(ΑΟυρδεν[χέ. [[Αουρδεν|λέ 

Βρνχίάο^μαι,ύΙ^^^Γγκίό 

Βριίχω, ,\ j-â-ai" τασφηκ ίτ. « 
τους οδόντας .\ jU-l £Ju£ τασφί 
έσναν ίτ. 

Βρύω, .1 jU i; l j jljjs αεβρ< 
βέ ίναιδζάρ ίτ. § .^1 jj*^* f^fyoi 
όλ. α ελχεβι βρύων JU^U^I r^ 
δζουρούχ ίλέ {/.αλαμάλ. 

Βρνωνΐα, ή (Βτ.) |>ili φασ 
ρά. « — λευκή l^li £\ άκ φασιρ 
^^ jUa~£. άειτάν σαλγαμή, jjj 
λ<^Ί άκ άσρά. 

Βρώμα, το (»U» ταάμ, dip γε| 
[/.εκ. § (κν.) jly j^ πίς κοκοι 
^έ*ί τεαφφούν. 

Βρωμερός,ά,όν, jU^ μου, 
όάρ, ,^αλι [χουτεαφφίν, 4.^Γκερί' 
^λ^. πι'ς, Jl Ι»* νά πάκι. 

Βρώμη, ή (Βτ.) jVj* γιουλά^ 
ı_aU άλέο. 

Βρωμίζω, ,β,β υ ^ πις κο 


Βρώμιο ν = 263 = 

} UÜ* - ^ πισλε|Αεκ, dU^.C| ^ 
ούν ΐτδιρ^εκ, frjy ποζμάκ, 
jy~ τσουρουτ^εκ. $ (ά[Λτ. αύ- 

) ti^jj' ποζουλμάκ, ^»jjj^• 
υρουρ,εκ, •| ,ji*>" τεαοφούν ίτ. 
ρώμιον,το (Χη[Λ.) j. i)A πρό(Α. 
ρωμιός, ov, jâjS κόκκους, 
α ριουτε«<ρφίν. 
ρωμολόγος, ov, J^j» ^ 

πογάζ. 

οωμ ( άω ) ώ, jâj5 .^î-te 
ά-άγηρ κοκρ,άκ. 
οώοις,ή ώΐτ γερέκ, JTl εκιλ. 
p<odi|ioç, OV, jj~- γεϊνούρ, 
Jıfe καπιλιέ'κιλ, JjTl» [χεεκιούλ. 
ρωτός,ή,όν, J^f 1»[;εεκ£0υλ. 
νας η Βρνας,ο (Ζλγ.)^^ 
κός. 

υδρα,ή (Ζλγ.) j^V ^Ικουνδούζ. 
νζαίνω, ^j^l έ^ζερμέκ, 

»;1 ίρζά ίτ. g ( ά[λτ. ) Ck\ έμ- 

, d*^» έμ,ζεμέκ. 
υζί, το (Άνατ.)'Ίδε Μαστός. 
υθίζω, t3*>"l» Άατηρμάκ, 
r _jJ'U» ταλδηρ^άκ, .Ι^--^ 7 ταγρς 
({λτφ.) tiUjjj&J jU^j δουτσάρ 
ιρμέκ. § ((χσ. οώτπθ.) — Oft«£ 

πατρ.άκ, jjlU» δαλυ,άκ. $(ριτφ.) 

jL^j δουτσάρ b~k. } . 3 \ ^j*-»* 

σταγράκ όλ. <ιεϊναι Λολϋ βε- 
ϊιβμένοζ jMjb U, 3^- τσοκ ταλ- 
διρ. «έδν&ίβ&η είς την &άλα6- 
'> ı5-^j\ ^Jf- tyf* δενιζέ γάρκ 

υνδού. Βώδι 

Bt/Oıdjıoç, ό αλ^λ'Ι πατδηρ{Λά, 
^«^ ταγ^ίς,^^ γάρκ, ^ίίπατ^ά, 
AİU» δαλ[λά, Ji^iz-I ίστιγράκ. ο <_Λ J δί- επ > -r• 9 κα Ρ> Βυθός, 

jj* γάβρ. 

Βΐτθος, το (Ι) Jjb»)U> ταλγην- 
λήκ, ^U» νουάς. 

Bvpdcı, ή {jJiA [Αεσίν,^^γκιο'ν, 
<4~jf κιόσελέ, jU*-• - όαχτιγ^άν. 

Βνροενς, b £j,j δεππάγ. . 

Btrpdıvoç, n, ov, Jtju (/.ε- 
σενλι. [παγχανέ. 

Βιτρο*οδει[Γειον, toa'U^Lj δεπ- 

BvpdoÖ^ıînndıç, ή ç&j δε- 
[δεππαγη. ατ. παγ 

Βνρό*οδει|Γΐκός, ή, όν, ^\λ 

Βνρο*(όω)ώ, &jua _ 41 4-jf 
j*^fe κνϊσελέ ίλέ - ρ,εσίν ίλέ κα- 
πλα[/.άκ. 

Bvddıvea, ή (Βτ.) ^\e\ *& 3 
βισνέ άγαδζή. 

Bvddıvov, το (Βτ.)*^ βισνέ. 

Birddıvoç, n, ov, »j^Cj *£_j 
βισνέ ρενκινδέ, ' J3 f κιουβέζ. 

Bvddoöojx(€co)<*>, &^β jLJ 
φεσάδ κουρράκ, .| jLi «>:^u" τασνίΐ 
φεσάδ ίτ. 

Βντίνη, ή ^-^»-^9 ljj*^U» σαλα- 
[Λούρα φουτσου'σού. 

Βνω, ^^ τηκ[Λάκ, ^UJ» ıoc- 
κααάκ ; ^U καπα|χάκ, .1 ju σέδδ ίτ. 

Βωβός, ή, όν, Χ\ έπκε|>, 
>1j διλσίζ. [Βοΰς. 

Βώδι, το (και άπ' αύτοΰ) ιδε Βωλοκόπος = 264 = Γαζία Βωλοκόπος, ο (Γργ.) *U 

τσάπα. 

Βώλος, ό cÜjT κεσέκ. 

Βο^ιιολονία, ή jUa χεζεγιάν, 
eJ t γιαβε, 9 jjâ> χερζέ. 

Βωηο^ό^ος, ό j£j1.âa χεζε- 
γιαν-γκιού, jT.jyb χερζε-γκιρύ. Βωηολο^(έω)ώ, dt»4j- 
χεζεγ,ιάν σοϊλερίκ. 

Βωηός, b f.1» μεζπάχ. § •' 
ίπαδετκιάχ. 

Βωταλίς, ή (Ζλγ.) ^β 
γκιδζέ κουάου. 

Βώτρνς,ή (Ζλγ.) »^jT γκ^( -*-ΐ-~3£• ^, » Γ, γ, L»W γάμα. « UW » _^~Ί) 
j$*- 3 \ CL•*^ ı$Ul J_^ jÜj\ «y"" 

Γ", γ', ( Άρθμ. ) jf 3 1 ουτς. ğ 
,y^î"j\ ούτσουνδζού. 

,Γ, ,γ, ( Άρθμ. ) Ο- £,l ουτ ? 
πίν. $ ί/?"•>• Fil ουτ ζ πινίνδζή. 

Γα6άθα 9 ή 4.My καβάτα, ^ 
κά'π. 

Γαβαθίζω, . 3 \ j^ A f /εϊχορ όλ. 

Γαγάτης, ό (Όρκτ.) l^f ej S 
καρά κεχριπά. 

Γαγγλιιτις, η (Ι) >&> ^Ipl 
ίλτι^άπι ούκδέ. 

Γαγγλιοειδής, ες, και — 
ώδης, ες, (Ανατ.) ^jûp ούκ- 
δεβή. 

ΓαγγΧιόαορφος,ον^Άνατ.) 
J^dî ^jâp ουκδτ) ούσ-σεκλ. 

Γάγγλιον, το ( 'Ανατ. ) Jİo 
ούκδέ πλ. ,χαρ ούκάδ. « — « V£v~ ρικά a^^apjlİo ούκάδι ασαπιγέ.α 
λεμφικά Α^\αύ j&> ούκάδι λ tvcpc 
α — α καρδιακά <Jâ Safi ου 
καλπιγέ. 

Γάγγραινα, η (Ι) ojcfi 
γρέν. « — ξηρά ^l jj&> 
γρένι γιαπίς. « — νγρά ^J»jl 
γανγρένι ρετιπ. 

Γαγγοαινιάζωκαΐ Γαγγρι 
ν(όο)οΰαατ, (Ι) CXAjx\iycfi γ< 
γρενλενδιρμέκ, .jl ^^λ^γανγρέβ 

Γαγγραινικός, ή, όν, ( 
J^p γανγρενή. 

Γαγγραινώδης,ες, (Ι) J»j 
γανγρενλή. 

Γαγγραίνωαα,το και — ν< 
ölç, ή λ^ ; ^ρ γανγρενλενρέ. 

Γάζα, ή ( Γρφ. ) *«y- χα! 

Γαζέλα, ή (Ζλγ.) j\s>- δζιρ< 
J\j> γαζάλ. [τσε 

Γαζία, ή Jf^• jçs> άνπέρ τ 


Γαζόηετρον 

Γαζόηετρον, το (Χημ.) ^U» 
j\c (ληκγΐάσι γάζ. ;§ (Β(χχ.) j\e 
Jİ» γάζτσακή, j}+jj\c γαζομέτρο. 

Γαζοφνλάκιον, το j^jj^-» JU 
μάλ σανδουγου, <^y- χαζινέ. 

Γαζοφύλαξ, ό jU<^y- χ<*ζι- 
νεδάρ. 

Γαία, ή "Ιδε Γη. «yatav £χοί 
έλαφράν ( φρσ. ) JU" <ώΐ Ο?^, ρα- 
νί|/.ετ-ούλ-λαχου τεάλ,ια. 

Γαιάνθοαξ,ό(Όρκτ.)^^Γοα«Λ 
[Λα'δέν κνψ,όυρόύ, <£j^jy\) βοεπορ 
κιόμόυρόυ. 

Γάιδαρος, ό(κα1τ' απ" αύτοΰ) 
Γδε ν Ονος «τον πταίει ό — κα^£ρ- 
νει τό σαμάρι (πρ[Α.) (jrjT 4il 
f^&j^Y ^ ε Τ^ γκτ,ουδζού γετμέζ 
σείλερινι δόγέρ.Λμε^άλωο^ ό — κα£ 
κοντινέ τό σαμάρι (πρ[Λ.) ^j^ 02.\ 
iS-d ¥*•$ j*" έσέκ πόυγιόυδόύ σεμέρ 
κ,ιουτσουλδού.«οΓτ^ φωνή και ό — 
(πρμ.) .χ£Λ JL ^U^- ±iT ^C/ 
κνϊπεγΐ αν τσομαγή γνχνι παιπνδά. 

Γαϊδονράκανθα» ή (Βτν.) 
j^Cjj »jj δεβέ δεγινί. 

Γαϊδονρόι|ταρον, το (Ζλγ.) 

vJU *^j^* μουρούνα παληγή. 

Γαιοκτήτης και — κτήαων, 
ό ^»-U l5 ^lj\ άραζή σκχιπί, ^.»-U 
ι> Λ 3 σαχίπι ζεμίν. 

Γαιώδης, ες, j*j\ άρζή. 

Γάλα, το j^-. σούδ, JJ λεπέν, 
πλ. ^Ιΐέλπάν, ^ σίρ. α — νωιών 
iy. ,j\T «ή rpogjog αντη âhv έχει 265 === Γαλακτοπότιις 

— jjâj» (^-»>- *tL»lTl *y y πού σούδ άνασενίν σουδού γνίκδουρ. 

Γαλάζιος, α, ov, JU iy> σούδ 
μαι, jU \J.cri } jjÇT άπ-γκιούν. 

Γαλαθηνός, ή, όν, j*l <ν:με- 
|;έ έμίν, »^>j ρεδή. 

Γαλακταγωγός, όν, (Ι) J--* 
tjJ μεσίλι λεπέν. 

Γαλακτΐζω, . 3 \ ^U ^Γ jj~ 
σούδ κιπι πεγιάζ 6λ. 

Γαλακτικός, ή, όν και Γα- 
λάκτινος, ov, Jjj~ σουδλού, 
^J λεπενί. « — bv όξν(Χη{Λ.) ^L 
<j\l χαμίζι λεπέν. 

Γαλακτίτης, ό (Όρκτ.) jj- 
^U» σούδ τάση. 

Γαλακτογόνος,ον, ( Ι ) jj£ 
< _>Aİ\ (λουκεββέν ουλ-λεπέν. 

Γαλακτόδενδρον, το (Βτ.) 
g;\c\ iy* σούδ άγαδζή. 

Γαλακτοδόχος,ο καί-χεϊον, 
το y£i>iy σούδ καπή, jU j£> άιρδάν. 

Γαλακτοειδιις, ες, ^ j^- 
σούδ κιπί, jJ V 1 *- * 6 *fy l λεπέν. 

Γαλακτόαετρον, το ( Φσ. ) 
$ ^-Li» μηκγνζσι λεπέν. 

Γαλακτοπαραγωγός, όν, 
(Ι) (>ΐ >^λ (λουκσίρι λεπέν, d^\y> 
(/.ουζγίδι λεπέν. , [σουδδζού. 

Γαλακτοτϊοιός, όν, <jr-5^- 

Γαλακτοποό*ία, ή <*^l j^- 
σούδ ίτσρ-έ, $ *_>^σουρπι λεπεν. 

Γαλακτοπότης, ό ^>af\ *y 
σούδ ίτσιδζή,ό^^υ>σ«ρ(πι λεπέν. 


Γαλακτοπωλεΐον = 266 = Γαλ6ανοό*κό«ιον 

λενρέ, t>dr τελεππούν. $ (Ι) j\y>'\ Γαλακτοπωλεΐον, το ^tjj-» 
j,Vj σουδδζού δουκιανη. 

Γαλατοπώλης,ό ^jj-. σουδ- 
δζού. 

Γαλακτόρροια, ή (Ι) j^L- 
<jtî σιλάνι λεπέν. 

Γαλακτοό"άκ2ζαρον,το (X(i . ) 
tjtlıll JL•. σόυκιέο ούλ-λεπέν. 

Γαλακτοό*κόπιον, το (Φρ[Λ.) 
^vJj λεπέν-πέΐν, ^ >£< σίρ^πέϊν. 

Γαλακτοτροφία, ή 4»1 ■»>- 
4*"'. σούδ ίλέ πεσλε[;.έ. § (Ι) &$\χ 
(jült τεδαβη πιλ-λεπεν. 

Γαλακτοτροφ(έω)ώ, 4,1 jj-, 
dU<4~> σούδ ίλέ πεσλερ:.έκ. $ ( Ι ) 
Λ <j&\ <£j\£ τεδαβη πιλ-λεπέν ίτ. 

Γαλακτ(όο)οΐ?ααι, dL^j^- 
σουδλενίΛεκ, .1 ι>ΐΓ τελεππούν ίτ. 

Γαλακτον^ία, ή **j^\ ερζερ- 
{Λε, U»j\ ίρζά. 

Γαλακτον2ζ(έω)ώ, dU J(/ ^\ έ[λ- 
ζερμέκ, .|^U»j| ίρζά ίτ. 

Γαλακτοφάγος,ον, (I)qtl Ji\ 
έγκίλι λεπέν, j\ji. jii σιρ-χάρ. 

Γαλακτοφόρος, ov, (I)J*L 
ıjd χαμίλι λεπέν, ^ λεπενί. « — 
Qa αγγεία Jj J_*L «^ρ^Ι έβιγέί 
χαρ,ίλι λεπέν, 4jJ ^jU^ [λεδζαοιι 
λεπενιγ^έ. 

Γαλακτόχρονς, ο και ή *y» 
J&j σούδ ρενκλή,ιΐΐ^ j& σίρ-ρένκ, 
(•!• >£. σιρ-φά|Λ. 

Γαλακτώδης,ες, ^1 λεπενί. 

Γαλάκτωό*τς, ή <>>.$* j*. σουδ- <jd ίνφιράζι λεπέν. 

Γαλανοααάτης, ό και ή J^U 
Jjjf {λ α ι γκ,ΐόζλόύ. [μαι. 

Γαλανός,ή,όν,^Ι» [*αβι, JU 

Γαλαξίας, ό ( Άστρ. ) jL^ 
cS-i^jî σα^λάν όγρησή, jb^" κεχ- 
κεάάν, »j£- [/.εδζερρέ. 

Γαλατερός,ή,όν, Jjj*> σου- 
δλού. g ( πλ. ) τα γαλατερα ^IJJ 
λεπενιγ,ιάτ. 

Γαλ6ο.νίζω, ( Φσ. ) .1 {χ\β> 
γαλβανιζ;;. ίτ. .1 j^lii τεγελβάν ίτ. 

Γαλβανικός, ιι, όν, ( Φσ. ) 
J\^fi γαλβανή. « — κα φαινόμενα 
<ıj\^fi r^Lp άλιαΐμι γαλβανιγέ. 

Γαλ6ανιο*αός, ό (Φσ.)»ΐ*-\)1ρ 
γαλβανιγέτ, <uyJ|jİ0 γαλβανιζ^έ. 

Γαλβανογραφία,ή (Φσ.)ΰΑ*- 
ıl^-'tjUl• χάκκι πιλ-γαλβανιγετ. 

ΓαλβανοκανΟτική,ή (Χργ.) 
j'ljU'^' κάϊ γαλβανί. 

Γαλ6ανοΜαγνητιό*ΗΟς, ό 
(Φσ.) vl—JsL•*» C-Jljl* γαλβανι- 
γέτι ρ,ικνατισιγετ. 

Γαλβανόαετρον, το ( Φσ. ) 
jIjJp ,j-^ [Ληκγιάσι γαλβανι, 
^J^yijU γαλβανομέτρο. 

Γάλβανον, το (Φσ.) ^J κα- 
σνή, Jljl* γαλβάν. 

Γαλβανοπλαοτική, ή (Φσ.) 
j*\jIp <j^c τε^βιγέΐ γαλβανί. 

ΓαλβανοΟκόπιον, το (Φσ.) 
C2i <S\J>^ γαλβανι-πέΐν. Γαλέντοα = 267 = 

Γαλέντό*α, ή ğJl* ναλην. 
Γαλεοβότανον, το (Βτ.) ^jf 
(3*j\ κεδί ότου. 
Γαλέος, ό (Ζλγ.) ^Jl &f κιό- 

πέκ παληγή. 

Γαλέρα, ή (Ντκ.) 4-ρ,.»!• κα- 
δηργά, IJfc καλέρα. 

Γαλ(έα)ίί, ή (Ζλγ.) ^jf κεδί, 
jji-. σιννέβρ, »yt χιρρε,^^γκιουρ- 
Κ «άγνώμων cog ή — (πρμ.) ιί^ 
jjCil»' ,jf κεδί κιπι νανκιόρ. 

Γαλήνη, ή câ fi* σουκιουνέτ, 
jljt άρά|Α, C^jj ραχάτ. § (Ντκ.) 
jlilç* λΐ(Λανλήκ ; jii U^ jj- σούδ λι- 
μανλήκ.^ (επί άτμοσφ.) jAi^T Ija 
χαβά άτσηκληγή, Ija d»_^ σαιρ- 
βετι χαβά. § (ήθ•) .-iâ jlAcM ίτ- 
(ηνάνι κάλπ, JI £j^j φιράγι πάλ, 
ö&Uj πεσασέτ. 

Γαληνι(άω)ώ, Je^U>-j Ρ α Χ ατ ~ 
λανμάκ, .\ jCj τεσεκκιούν ίτ. 
Λ ^\Ά^\ ίτμινάν ίτ. 

Γαληνός, ή, όν, jTL- σακίν, 
C*>-\j ραχάτ. 

Γαληνότης, ή ( Τίτλ. ) ζ>\* 
ıliU-^.life ζάτι νεδζαπετ-σιμάτ. 

Γαληνότατος, η,ον, (Τίτλ.) 
jlû U* jldjj δεβλετλου νεδζαπετλού. 

Γάλιον, το ( Βτ. ) J 3 \ \Ά>£Α* 
δαμιζλΐκ ότου. [καλιγτόν. 

Γαλιόνιον, το (Ντκ.) jjjfe 

Γαλιόττα,τι (Ntx.)4*jjC τσεκ- διρρέ. [γαλό> 

Γαλλόνιον, "-ο (μετρον) ^jîW Γάμος 

Γαλόνιον, το (Στρ.) jjl\e γα- 

λον, ^^ni <-"j ρόυτπέ σιριτί. 
Γαλον^ία, η ^U»ji ίρζά\ 
Γαλονχ ( έω ) ώ, ;\ *Ujl ίρ- 

ζά ίτ. 

Γαμβρός, ό J^jf γκιόυβει, 
o - .V p ^ρούς. c< — ^ Ο'νγατρί jUU 
δα[λάδ.« — άί* άδελφβ *,ΐα\ ένιστέ. 

Γαμετή, ή a»-jCju λ^ -jJ ζεβ- 
δζέϊ (Λενκιουχε. 

Γαμήλιος, ov, crfelî νικιαχή, 
^e-j^ αρουση. « — ήμερα <ü'j\ 
^f έβλενρ,έ γκνίυνόύ, J,f -r^Li 
νικιάχ γκιόυνόύ. « — vvl•, ,jl»j 
^^ίφ ζιφάφ γκιδζεσί. '« — πομπή 
^,ΊΛ jb'j ζιφάφ άλα'ί, ^Η\ ^ 
γκελ ιν άλαι. « — εορτή jjfjj δόυ- 
γιόύν, ıjij, Xc*j βελψέϊ ζιφάφ. 
α — αυτοκρατορική εορτή jy 
jylt* σούρι χουριαγίούν. 

Γαμικός,ή, όν, <j-l$l» νικια- 
χή, j; 3 j ζεβδζή. « — α ϋύμφωνα 
(Ν[Λ.) 4.».|£j tyt» 3 J»v* σουρούτ 
βέ ούχούδι ν&κνχχιγε. « — δε&μόζ 
<^~)j \Sis> ούκδέϊ ζεβδζιγέ. 

Γάμμα, το (Γρμ.) UW γάμα. 

(es** 1 ^-^ J&& oJ Vi-» ^3j^*-rîS) 
Γάμος, ό *£ _j\ έβλεν^έ, J-aLT 

τεε ΧΧ°^ί ζ.λ> τεζεββούδζ, ^ijJJl 
ίζδιβάδζ, ^IsC νικιάχ, *Λ b» (Λου- 
νακεχά. § (Νρ..) r-fei νικιάχ. «ή 
τελ£Τΐ) τοί) 7ά/Αου(κν.χαρά.) JjTjj 
δόυγίόύν^ jj« σούρ, 4-c*^ βελιρέ, 
^ > οΰρς. ατό μνβτήρων τον — Γάμπια = 268 = Γαρδενία °ν ^fö jA άΐνι νικιάχ. «τό βνμ- 
πόβιον τον —ου ^ } βελιμέ.<φ 
λικία — ου £.Ü& S \ έβλενμέκ σιννί, 
£_.jk ,>» σιννι πουλούγ. « κόρ^ g/g 
γάμου ήλικίαν yj ^ γκελινλικ 
κήζ, 4jJL παλιγά. «προβκαλοϋμοα 
slg τόν — ^^^^Λϋ,^^^βε- 
λψ,έ δζε|Λαετινέ δαβέτ όλουνμάκ. 
« — παράνομος £ 3 ^&α j± ^, yi- 
κΐάχι γάϊρι [χεσρού', fl^ £& vt- 

x A*3C l X°W• « — **υρος jLl, c & 
νικιάχι πατίλ. « — πολιτικός pUjJl 
<j\~jj jJ> έζδιβάδζι γάϊρι ρουχανί. 
« — μοογωνψικος && jJT^j. 
(Λοργονιτίκ νικιαχί, ^Λ £jj J Jl £- 
διβά^ζι άδή. 

Γάμπια,ή (Ντκ.) ^3^ o\c γά- 
πια γελκενί. 

Γαμψός, ή, ov, ^jO έγρί, 
t i^s* [Λουνναννί. 

Γαμι|τότης, ή c^jft έγριλίκ, 
lyi'l ίνχινά, ^lf_y ίβιδζάδζ. 

Γαμ^ώννξ,ό και ή Jil^J^*. 
τσενγκέλ τηρνακλή. 

Γαμ ( έω ) ώ, ύΙ_έ^\ έβλενμέκ, 
.1 £.j>-Ja)J τεεχχούλ-τεζεββούδζ 
ίτ. g Λ J^lf - £jjT τεζβίδζ-τεεχιλ 
ίτ. ğ ( κν •) ^l£r - ' σικίλέκ, .1 Cj«*U• 
ρουδζα[χαάτ ίτ. . U^>.| «Jİ. J»9 φίλι 
σενι ίδζρά ίτ. 

Γανάδα, η (χαλκωράτων) JJl 
^1. πακήρ πασή, jKij ζενκιάρ. 

§ (του στόματος) ^y »Afej διλιν 
πούρου. Γανιάζω, . 3 \ j* jy JL^ 
δίλ πόυρόύς {Λουρις 6λ. « έγάνιαί 
τυ ύτόμα μου (ή γλώ<ΐβα μον)να 
λαλώ L p^e £ '^.. ?}j£y 4<4»j*- *&>$•" 
σοϊλεγέ σοϊλεγέ τουκ^ουρούρ. πε! 
κλεσ^ις. 

Γαν(όω)ώ και — ώνω, ^& 
dükjy καλάϊ σουρρέκ, ,5*^.^9 κοί § 
λαϊλαρχκ. 

Γάνωμα, το και Γάνωοις, * 
Αλ%^Ι καλαϊ>α[λά. 

Γανωτής, ό j?%J καλαϊδζήΐ 
^oVoj ρασσάς. [λαϊλαν[/.ής,Ι 

Γανωτός, ή, όν, jîi%3li κα! 

Γάρ,(Σνδ.)\^3ζίρα,^^τσούνκι1 

Γαοάτον,το(Ζλγ.) kS^^Sj^' 
jj\; τοζλού ΐσκόυ[/.ρόύ πάλη γη . 

Γαργαλιχθρα, ή »jl^ γουδδέΐ 
« — τον λαιμον <j£î ,xJ> γουδδέΐ 
νεκφιγέ, &-&•Α παδε^δζίκ, »jjM 

λεβζέ- 

Γαργαλίζω, J^•^ 9 κηδζη- 
κλα[λάκ. § ( ρ-σ. ) — o^cu j_i}lifc 9 
κηδζηκλανμάκ. 

Γαργαλίίίμός, ο «u^Lâsfc 9 κη* 
δζηκλαμά, 4i}âsfc 3 κηδζηκλανρά. 

Γαργάρα, ή και Γαργαρι- 
Ο\ιό$ 9 Ό (Ι) .» γαργάρα, <*c^• 
[Αεζ[Λεζέ. [λεχάτ. 

Γαργαρεών, ό ( 'Ανατ. ) ol$J 

Γαργαλίζω, Ι .»_ο^* 
[ΐεζρεζέ-γαργάρα ίτ. 

Γαρδενία, η ( Βτ. ) U\jjk 
J^• γαρδένια τσιτσεγί. Ταρχς = 269 = 

Ι Γαρίς, ή κν. Γαρίδα (Ζλγ. ) 
iiil 4İS τεκέ παληγγ). 
Γάοον, το και Γάρος, ό 
çm\jj-*%^<> J«Jl πάλη κ σαλαρού- 
ραση. 

Γαρνφαλέα, η ( Βτ. ) u U»y 
:j^- καρενοιλ τσιτσεγί. 
ί Γαρνφαλον, το ( Βτ. ) J-iy 
ίκαρενφίλ. 

\ Γαοτερόποδα,το^Ζλγ.)^)^^, 
'jlJl ρ.ερδζούλ ούλ-πάτν. 
Γαοτιίρ, ή ^6 καρήν, jl» 
κίτν, iC£ σικεμ. g »α*- ρ,ι'δε. 
Γάϋτοα, ή ^^ σακση. 
Γαοτραλγία,ή (1)^-^*1^ «jlm 
α ι 'δε σανδζησνι, ο-χ*• 11 έλερ,ι ρ,ι'δέ. 
Γαοτρικός,ή,όν, ısjj*• [λι*- 
δεβη, ^α*. ρι'δί.« — ΐΤυρ£τό$ ^Ιρ» 
*juw χουρ.αάϊ[Λΐ'διγέ.« — όν νγρόν 
U,j«a \jLafi άσαρέϊ ρ,ι'διγέ. 
Γαοτριιιαργία, ή $j\iy m υ% 
πις πογαζλήκ, ^j^jl ούπουρλούκ, 
>-r i σερέ. 

Ι Γαοτριμαργος, ο ν, >y ^ 
ΐεις πογάζ, jyj\ ούπούρ. 
Γαοτρϊτις, ή (Ι) .j** ujlpl ΐλ- 
πγάπι ρ,ι'δε. 

Γαοτροεντερϊτις, ή (Ι) ν 1^\ 

l**l j eJiM ίλτιχάπι {Αΐ'όέ βέ έρ,ά'. 

Γαατροκήλη, ή ( Ι ) »α•* gs 

3ΐτκι ρ ι όε. 

Γαστρολογία, ή (Ι) jLİ\S& 

*6«χάς ούλ-πάτν. 

Γαστρομνκητες, ot ( Ζλγ. ) Γειτνιάζω 

^-.4^1 4jlLj jjLi οουτουρι πατνιγέ 
καπιλεσί. [ούλ-πάτν. 

Γάοτρων, ό jkii ~üp άζήρ. 

Γάττα, ί) ν Ιδε Γαλή. «σαν ττ)ν 
— 6τό φλεμόνι (πρρ..) t£j£>- kS•^ 
Ji Ji\ κεδί δζιγερί πακάρ κιπί. 
«άχάρ«7τ<>5 βαν την — (πρ{ζ.)^ΛΓ 
jjCil" ^Γ κεδι κιπι νανκιόρ. 

Γανγίζω, "Ιδε Ύλακτω. 

Γανρίαμα, το J3 J* $ jf κιπρ 
ού γουρούρ, £j^& ναχβέτ. 

Γανρι ( άω ) ώ, .1 _,^ρ j j*f 
κιπρ ού γουρουρ ίτ. 

Γανρος, n, ον, jjji* ρ,αγ- 
ρούρ, y^lii ρ,ουτεκεππιρ. 

Γγαστρώνω, (και τ* απ' αύτοΰ) 
*Ιόε Έγγαστρώνω. 

Γδέονω, (και τ' απ' αύτοΰ) 
"Ιδε Έκδέρω. [Έκδύω. 

Γδύνω, (και τ' απ' αύτοΰ) ν Ιδε 

Γέ, (Σνδ.) 3 βέ, ^δαχή,Ι^ 
χάτα. [ρ,εσρουρεν. 

Γεγηθότως, ( Έπρ. ) \ j9 ^a 

Γεγωνώς, νια, ός, jJİ> που- 
λένδ, % παλιά, ^~£j» γιουκσέκ. 
«γεγωννία τη φωνή J•! 4 jljl 
άβάζι πουλένδ ίλέ, |^>- δζέχρεν. 

Γέεννα, ή ^ δζεχενέ{Λ. 

Γεεοον και Γείοωιια, το 

(' Α ΡΖ τ 3»3> περβάζ. 

Γειοωόις, ή (Άρχτ.) a*^j| Jj; 
πεοβαζλαρά. 

Γειτνιάζω και Γειτονενω, Γειτνίαοις = 270 = Γελ(άω)& χουδούδ - χε|λδζιβάρ - κο^σού - γνκ- 
κήν όλ. Λ Z,j)\£-^jiü τεκαρρούπ 
- αουδζαβερέτ ίτ. «τά γειτνιάζοντα 
κράτη »jjUf* dllf μεταλίκι ρ.ου- 
τεδζαβιρέ. 
Γειτνίαό*ις, ή και Γειτόνεν- 
μα, το J^kJu γιακηνλήκ, ^^β 
κομσουλούκ, yjlj^- δζεβαρίπ, j|j>- 
δζιβάρ, Vj* τεκαρρούπ, ^*İjV 
δζαριγέτ, y^5 κούρπ, C~// κουρ- 
πιγέτ, <l>j3^r [λουδζαβερέτ. 

Γειτονία, ή ν Ιδε Γειτνίασις. 
g )^β κο|Λσουλάρ ? j\j*>- δζιράν, 
JWy** χε(ΐ-δζιβαράν. § 4* \lcc- 
χαλέ. 

Γειτονικός,ή,όν, ısjlj>- δζι- 
βαρί, ^i γιακήν, j^U»* [/.ουτεδζα- 
βίρ, vj\j>- δζεβαρίπ. § ,3^%» (λου- 
λασήκ, J -ώ» [Λουττασήλ. 

Γείτων, b και ή y^y κότσου, 
J3 \fi- (Λουδζαβίρ, ^U δζάρ, jljf** 
χε[λ-δζιβάρ, c-jy καρίπ, i)**?* 
χε[Λ-χουδούδ. 

Γελαό*ΐνος, b ^jf γκιολόυ- 
δζόύ, dU-U* ζαχήκ,^Λ πασίμ. «ot 
— οι οδόντες AıJslİ jU-\ έσνάνι 
κάτι α. 

Γέλασα, το «û\jJ"\ άλδατ[χά ? 
JUi>\ ίγφάλ. 

Γελαό*τΐίς, b --1 ιτασίμ. § (επί 
κακοΰ) ιζ>&» [λουστεχζή. 

Γελαοτικός, ή, όν, ,>».U 
ζαχηκη. § (ούσ.) τό — 6ν aCu» *._><! 
κουββέι ζαχηκέ. Γελαό*τός, ή, όν, Jjîf γκιό 
λερ, $&$ γκιόυλεγκέν. 

Γελέκιον, το t^ γελέκ. 

Γελοιογραφία, ή και Γε 
λοιογράφημα, το ^-^ 
χίδζβ ρεσ[λί, tSjt"*** f-j Ρ ε ^| 
[Λουστεχζή. 

Γελοιογραφικός, ή, ό 
J^«l έγλενδζελή, *'|yü* [λουσι 
τεχζανέ, ^j».* χιδζβή. « — η έφ 
μερΙς^Α!^*^^ έγλενδζέ γαζέτασι 

Γελοιογράφος, b gys&A fL 
ρεσάμι [λουστεχζά, Jjjjj** fUj pe 
σάμι χιδζβιγνάτ. 

Γελοίος, α,ον, και Γελοιώ 
δης, ες, ^V_jl &*.<ϋ^Γ γκνίυλενε 
δζέκ όλάν, dU'* 2 * (Αουζχίκ, *_a^ το 
χάφ, 1>ώ| jkU ίστιχζά, *' 
υ,ουστεχζανέ. «είναι γελοΐον j±u 
τοχάφδηρ. «γίνομαι γελοίος , ϋ* 
..$1 μασχαρά όλ. «το γύριβε £ig t 
^δλοΪΌν <£*jy *A»js?* μασχαρ 
ληγά τσεβιρδί.^ — ως (έπρ.) ^'_>Γ 
^_^ ^ γκιουλένδζ πιρ σουρέτζεί 
α,'|^:Λλ [Λουστεχζανέ. 

Γελ(άω)ώ, ulijf γκ^όυλ^εκΐ 
.Ι uU-* ζιχκ Ίτ. .| oJlJ^• χανδέ ίτ^ 
>β\ i)\x*~ χα^δάν όλ. « κάμω τίνα 
να γελάβΐ] dUjjJjT γκ;ιόυλδόυρρ.έκ| 
§ (κν. ί%\ κακοΰ) j^eİjJl άλδατράκ. 
.Ι JLic| ίγφάλ ίτ. g (wö.) J-iUt 
άλδαν^άκ, l 3-«'jl JLie\ ίγφάλ ό| 
λουν[Αακ. «τόν έγελοϋβε με τόοψ 
μερον και με το αύριον ^Jıofy 

Γέλως = 271 = Γενε'θλιον ^λΙ ji\M 4Λ πού γκιούν γκέρην 
ίλέ άλδαδιρ ίδί. α πρόβειε μη öh 
γελάβτ} ^UIjJI ^, 4J £** δηκκάτ 
Ιΐλέ σενΐ άλδάτ[χασιν. 

Γέλως, ό jüjT γκίόυλίς, 4jf 
γκιόυλμέ, ıiW• ζ^ιχκ, ,xj£. χανδέ. 
«κ«/ώ τόν γέλωτα ι^Λ^γκιόυλ- 
δόυρρ,εκ. « — αββεβτος \.îf καν- 
■καχά. α — ΐΤίκξ)ύ§ xi. ^ j ζεχφ- 
χάνδ. «αγαπώ πολύ τους γέλωτας 
•jl ο^4 jT γκρυλεγκέν όλ.« — σαρ- 
&6î/iOç ^^-| dls^ ζίχκι ίχτίλα- 
δζή. ν. μετά γέλωτος 'S^f γκίόυ- 
λερέκ, iJjAİlji ζεβκλενερέκ. 

Γελωτοποιΐα, ή ^Jc-y* σοϊ- 
ταρηλήκ, dljjtâ. [Λουκαλλιδλίκ. 
Γελωτοποιός, ό ^jb^-» σοϊ- 
ταρή, jj&» μ,ου-καλλίδ. 

Γελωτοποι(έω)ώ, iiUjJjf 
γκιόυλδόυρ^εκ, .| J&jfcj-» σοΐτα- 
||ηλήκ ίτ. dU^j-J'UJJ λατκρελέρ 
σοΪλερ.έκ. 

Γεμάτος, η, ov, yj L• δολού, 
jlc μερ,λου. ğ jtc^- σισράν. 

Γεμίζω, Jj^-Oji» δολδουρρ,άκ, 
• 1 1•| ί(Λλά ίτ. g ( ά(Λτ. αύτπθ. ) 
Jl> δολ|/άκ, .| >a»ı ιμτιλά (τ. 

ΓέμιόΊς, ή ^| ίμχά. «ή — 

της σελήνης J5U χ αάλ. 

Γέμιομα, το «α> δολμά, 3U» 

ψλκ. g 4j^. χουρουλε. 

^Γεμιοτός, il, όν, jl> δόλου, 

jk [Αε[Αλού, ^ πουρ, ;,_ρ~* μεσχουν. 

Γε'αω, .^ ^Ι_μ. δολού όλ. _ , ■J* J^-OJ 3 ^ πούρ-{λεσχούν-|λεμλού 
όλ. «ό λ*μήν ej/£^e πλοίων jU-1 
t$-U jk 4„l ^U*. λ^άν σεψαΐν ίλέ 
(Αεμλού ίδί. 

Γενάτος,η,ον, JiUV σακαλλή. 

Γενεά, ή ^^ ^İ, J_j νέσλ, 
^ νεσεπ, 4Χ- σελαλέ, 4-1* σελ- 
σελέ, J* πάτν, JÎ αλ. « από γε- 
νεάς εις γεναάν Jj j^ %j νε ' σ _ 
λεν πάδε νέσλ. « ή — τοϋ Νώε 
■ζ_$ CjjCa>• JLil ίνσάλι χαζρετι 
Νούχ. «ή iveoz&ea — U; ^Ll 
έπνάϊ ζεμάν, ^>L [Αουτεεχηρήν; 
«<fofd του ieivoff βασιλέως μέχρι 
τοϋ δεΙνος βασιλέως αριθμούνται 
οκτώ γενεαί ^U-L j% jjubU-l j% 
jjjlj jjiıı jC jjâ φιλάν παδισαχδάν 
φιλάν πκδισκχά καδάρ σεκίζ πάτν 
βάρδφ. 

Γενεαλογία, ή ^ νεσέπ, 

-U>-| ÎUu σελσελεϊ έδζδάδ. ğ ι* 

yUVl ιλ|Α ούλ-ένσάπ. 

Γενεαλογικός, ή, όν, ^j 

νεσεπί Λ J«i νεσλη. § ^z>*Li VI Ιρ 

Λρ ούλ-ένσαπά (Αουτεαλλήκ. « 

πίνα% tJ ^ σεδζφε. 

Γενεαλόγος, ό iS- a. v Li Vl u» 
ΐλ(Λ ουλ-ενσαπ (Λουντεσιπί. 

Γενεθλιακός, ή, όν, ^jjJ^ 
(Λεβλουδή. 

Γενε'θλιος,α, ον, ^^, |/ε- 

βλουδη. « — τόπος ^^ ^ 5-Λ ^ εσ _ 
κατ ούρ-ρεές. α τά γενέ&λια ** 
Ζ»Ί 3 γέβ(Λί βελαδέτ, jjj^ {Λεβλούδ." Γενειάς = 272 = 

Γενειάς,ή Jtf^ σακάλ, <Χ λιχ- 

γέ, ^ ρίς. 

Γενεό*ιονργία, ή j_U χάλκ. 

ΓενεοΊονργός,όν,<^^.χαλίκ. 

ΓένεοΛς, ή asIjIj γνζρατμά, jU- 
χάλκ, ^jC" τεκβιν. § İj^_j βελα- 
δέτ. § \js* [Λουπτεδά, ν.**- σεπέπ. 

Γενετή, ή 4£^i> δογμά, ,_ρ.ρ^» 
δογούς, jjy τεβελλούδ. « τυφλός 
έκ γενετής j$ \Λ$> ύ ΛΊ άναδάν 
δογρ.ά κιό'ρ. 

Γενετής, ό ji\ 3 βαλίδ. α ή γε- 
νέτειρα ,jl\ 3 βαλιδε. 

Γενετήό*ιος, α, ον, Λ^μου- 
βελλίδ. « — όρμη »jjj> \β κουβ- 
βέΐ |/.ουβελλιδέ. 

Γενητός, ή, όν, α1_^ ρ.ουτε- 
βελλίδ, ı3ji^• [Λαχλουκ. 

Γενίκενοις, ή ^ τα'υψ.. Γενικεύω, dAlil gP-^jr ου- 
[Λου^η-τα'ρ.7)[Λ έΐλερ,έκ. 
Γενικός, η, όν, f\e αμμ., ^^ρ 

ού(λουυή ? J£ κιόυλλί, ^1»» μ.ουτ- 
λάκ. « — Λωικητής J^ βαλή/ 
« — γραμματεύς *_JİS' J^ı πάς κ^α- 
τίπ, cJ 1 !^ ^ν« σερ κνκτίπ. « — ττρό- 
ξεζ /og ^^β J|^>. δζενεράλ κόν- 
σολος, ıjj? jX : ^- σεχπενδερι ού- 
[λουμή. <ί.αί — αϊ άρχαί <u*^? ^^.\ 
άχκιάμι ού|Αου[Αΐγέ. « — κανών 
J6 *Ί)Λρ& καΐδέϊ κιόυλλί. § (Γρρ..) 
ή γενική Οιρ ,jUaA μουζάφουν ίλέΐχ. 
g — ως ( έπρ. ) »jjjl C~aj£- ούμου- 
[j ιγέτ ούζρέ, £&>*ί\ J* άλ-έλ-ίτλάκ, Γέννημα 

(*>**^ J* άλ-έλ-ού{λου{λ, Ujf ουμ,ου- 
{Αεν, IJS" κιόύλλιγεν. 

Γενικότης,ή C-j»jP ούμ.ο<ψ.ιγέτ. 

Γέννα, ή <f^i» δογμά, jjy τε- 
βελλούδ. § (Ι) J*. «^j βάζι χά[λλ. 

Γεννάδας,ό s^Â νεδζίπ, «J^l 
έσρέψ. 

Γενναιοκάρδιος, ον, και 
-καοδος, n, ov, jjii διλαβέρ. 

Γενναίος, α, ov, j^>- δζε- 
σούρ, jjL^. πκχαδήρ, «^.-* σεδζί', 
j^ [χέρδ, Ο-ζ γιγίτ. ğ (ήθ.) ^jf 
κερί[Λ, ylı^'U άλιδζενάπ, tlu* ^)ιρ 
^U» ούλιούββί χη|Λ|λέτ σαχηπή, 
j^^ δζου|χέρδ, J*? σεχι. $ — atog 
(έπρ.) £\jy»>- δζεσουρανέ, 4ÎljjLf. 
παχαδηρανέ, 4>'|j^.> δίλαβερανέ. 
$ (ηθ.) ^'Uijf κερψανέ. 

Γενναιότης, ή o^U». δζεσα- 
ρέτ, C^Uf σεδζαάτ, ^^ (Λερδί, 
cJL-ı πεσαλέτ, \tySZ γιγιτλίκ. 
§ (ήθ.) fjT κερΙ[Λ, ν^- ^ ου- 
λιουββι δζενάπ,^^^ [Λερδί, Cjfis? 
σεχαβετ, djj^_y>. δζουρερδλ,ίκ. 

Γενναιο^ροοννη, ή »1^* J& 
ούλιούββι χη[χρέτ, JLi^Uî" σεχαβέτ. 

Γενναιόφρων,ον, j^Vj διλα- 
βέρ, j»j!Ci μουκερρέ|Α. 

Γέννηηα,το jJj βελέδ, ^«ιπου- 
σέρ. § (Γργ.) J>-»^ (λαχσούλ πλ. 
cAy*?- υ.(ζχσουλάτ.§ τα: γεννήματα 
(Έ(χπ.) ν1»1*_>^»- χουπουπάτ. α έμπο- 
ρος γεννημάτων tSj^^ijf X ου " 

πουπάτ ταδζφί. 1 Γέννηόις == 273 

Γέννηό*ις, τι ^^^> δογουρ^ά, 
i, ıiy» δογουρούς, jjy τεβλιδ, 
ί.^ιλάδ. «ή — to.v Ί. Χριβτοϋ 
L* αιλάδ. «το μητρωον των — ων 
jii vjbjlj* [χεβλουδάτ τεατερί. 
5 τόπο? t>5s — £ω? ^'tji hL•* χςγ,χτ ούρ-ρεές, ^Jaj βατάν. 
Γεννητικός, ή, όν, ~*,*+j>£> 
İ-» δογουρ|*αγά σαλίχ, ,jL o^ji» 
ιγουρά χιλέν, ^^jk οογουρου- 
^ού. « ή — η δνναμις ,Λ^ %β 
ϋυββέϊ μουβϊΛΛίδε. «τα — ά μόρια 
-UT Ο^ίΤ άλιάτι τενασούλ. 
Γεννητός, ή, όν, jJ^ü» [Αου- 
•βελλίδ, (j^ ^α/λούκ. «Jrâi/ τό 
ΐννητόν χαϊ φ&αρτόν ifâ .jUj 
>ljl ^J,Us ^ Ûİ1U ofejiît δουνγιαδά 
αοέϊ ρα-/λουκάτ χ κλικ βέ φενα- 
;ζιρ όλουρ. 

Γεννήτωρ, b jJ^ βαλίδ U 
*χά, _,α, πεδερ.«)7 yfvı/rçTOta ,jj^ 
ολιδέ, jjU [Λαδέρ. «ot j^ı/z/ijroo£g 
.jJ^ βαλιδέϊν. 

Γενν(άω)ώ, ^J^j^ δογουρ- 
ίκ, Λ ^ çj> 3 βάζι χάίλλ ίτ. 
(χθ.) — ώμαι ^ £* δογράκ, J/ 

τεβελλουδ ίτ. cAP *U\> δουν- 
οεγτ,ά γκελ[λεκ. $ ( έχι ανδρών ) 

jjy τεβλιδ ίτ. «<5 Αβραάμ έ- 
\ννη&ε τον Ίβαάκ ^\ ^\j\ 
-Jil juiy Ίχραχψ Ίσχακί τεβλιδ 
\ε"δί." 

^ένος, το g^ σόι, U L; νέσλ, 
J νεσέχ. $ (Γρ|Λ.) Ci-f κειφιγέτ, Γεροντικός 

Ο.,..;•»• δζινσιγετ. ğ £y νεβ', ^ι^ 
δζίνς. « — άρύενικόν (Γρ|Λ.) jfi. 
[Λουζεκκερ. « — &ηλνκόν (Γρ[Λ.) 
J^j^» (Αουεννες. « — ονδέτερον 
(Γρ[Λ.) ( _ r :•»- ^j χι δζίνς. «τό άν- 
d -ρώπινον — ^ ^y νεβι.χεσέρ, 
Cj^niı χεσεριγέτ, j»jS ^ £»» νέβι χενι 
άδά[Α. «&> γένει AyJ\ Jp άλ-ελ- 
ου{λού(Α, ^J.i'îH Jp άλ-έλ-άγλέχ, 
lıjLjTl Ι'κσεριγεν. «εν γένει ειπείν 
(»^î'a^^İ. χουλατάϊ κελ,ιάρ 1 ., J-ai-ij 
β-ελ-χασήλ. 

Γεραίρω, ^»^^ ıliiife^ [χουκ,ικ- 
φάτ βιρ|λέκ. § .1 ^Wj 3 ^*j=- 
/ο^ρ{Λετ βέ ριαγέτ ίτ. ~ü«; ^ JJyn 
.1 τεδζλίλ βέ τα'ζηρ. ίτ. ^ jây 
Λ f\j>-\ τεβκηρ βέ ίχτιρά|Α ίτ. 

Γεράνιον, το ( Βτ. ) ^\)\ ij\ 
ίχρέτ ούρ-ραη. 

Γερανός, ή (Ζλγ.) ^.t? ^' j3 h 
τούρνκ κονσου. ^ .jl« μακαρά. 
^ (Ύδραυλ.) ^^.jj^ ^-> σου δζεν- 
όερεσί. 

Γεραρός, ά, όν, ^ ρυχ- 
τερρέα, ^'û»^ /ουρ^ετλού. 

Tipaç, το »1•^ (Λουκιαφάτ, 

jm ΐδζρ. 

Γερνώ, j^Vjl^l ίχτίγιαρλα- 
ϋ.άκ. "Ιδε και' Γηράσκω. 

Γέρνω, uU^ 1 έγιλτμεκ. g (ά|Λτ.) 
cU^\ έγιλυέκ. "Ιδε καΐ Κλίνω. 

Γέροντας, ό j[s^-\ ΐχτιγιάρ. 

Γερον-.ικός, ή, όν, α»Ι^Ι>-Ι ί^πγτ,χρληγά δα'ίρ, σεϊχί. 1! Γερόντιον === 274 = Γεωγραφικός 

«ή — η ήλο«α JÎ^UM ί/τιγιαρ- ζεββουκ ΐτ. g uUl γε[λέκ.§ (|TCÇ 
ληκ, *— >-_>^*" j- σιννι σειχουχετ. 
§ — ^ c ( ^ π Ρ• ) s£ j\r*-\ 'Χ. τι γΐάρ 

4.Μ ^ 7CtpOCV£. '-* Λ 4ι^ώ τεόζριπέ ΐτ. 

Γέφνρα, ή. tS^i^ κιόπρόυ, | 

δζέσρ. « — κρεμαστή <&jf $ 

Γερόντιον, το ^^£ΐ|^γκετσκίν. άσ^ά κιόπρόυ, jjl** ^-^ δζέσρι fi 

<κλλάκ. « — φνβιχη ^Λ, j^. % 
σρι τάπα. 

Γεφνροποιΐα, ή u^^j^ χ 
πρόυδζόυλόύκ. 

Γεφνροποιός,ό^Ι- ι$^>Γ > 
πρόυ γιαχάν, ^jf κιόχρόυδζ 

Γεφι/ρ(όω)ώ,κκ! -ώνω 91 $ 
ι5?!ϊ ~ j5*Ji* κ,ιόχρόύ κουρμάκ-γ^ 
{/.άκ, .1 _^ ^Lül ίνσάϊ δζέσρ 

Γεφνρω<ΐις, ή ^-κ^^ J 
κιόχρόυ κουρρ,εσί, ^lül ^ jf κ 
χρού ίνόασί. 

Γεωγνωο"ία,η ^Ά C-s^w |χ 
ριοέτ ού7,-κρζ. 

Γεωγονία,ή j^l ^fs τε* 
βούν ούλ-αρζ, ^j^l JuJy τεβ 
λούδ ούλ-αρζ. 

Γεωγραφία, ή <J>\Je.j*. io.| 
δζογράφκκ, ^^^r δζογρ'ΐα 
« — φυσική j^.J» ii^j^. δζογ ( 
οιάϊ ταχιι. « — μα&ημαΐ 

tS^^.j *?\J*y? δζογραφιάΐ pt^ 
ζή. « — εμπορική ^{< L*\\ 
δζογοαφιάΐ τουδζαρή. « — άοΊ 
νομική ^ja ^je-y? δζογρβ 
/ιγετί. « — αρχαία ^sj> <£\•> 
δζογραφιάΐ άτήκ. α — vsc 
λο>. <j\Je-j>. δζογραφιάΐ δζε? 
Γεωγραφικός, ή, όν, j\ Γερρς, ή, όν, "Ιδε Δυνατός, 
Ισχυρός, Υγιής. 

Γερονοία, ή K pAfi- yU- σενάτο 
ρ,εδζλισί, jUc\ ^Jtf (Λεδζλι'σι άγτάν, 
jLpI <Ι~Σλ χιγέτι άγΐάν. 

Γερουσιαστής, ό jü>l ^-U 
jc-UipI {Αεδζλίσι άγΐάν άζασή, 
jjTU- σενατορ. 

Γέρων, ό jl>-l ΐχτιγιάρ, A»-y 
{Α κοδζα άδάμ., | ^* |ΑΟυσίνν, '<?" 
σε'ίχ, ^ χίρ. « οι γέροντες «u>-y 
JLÎ.I κοδζά χασηλάρ, .j_*.j-jLe\ 
cOf άγ,ιάν - βουδζούχι [Λε{λλεκετ ; 
Ujj ρουεσά. « — ύεβάβμιοξ ?}£-~< 
χίρι |7ουχτερρέ{Λ, yj> £r σείχι 
άζήζ. 

Γεΐίηα, το cUei γεμέκ, ,»L»i> τα'- 
ά[Α. g sIİL^ ζιγιαφέτ. 

Γευματίζω, .1 (»Ut τα'άρ ίτ. 

Γεί?(ΐις,ή ^JJ λεζζετ,^Μ». τσα- 
avnjAİU» δατρ.ά.^(Άνθρ.)4.έ11»δατ{Αά 
(3_ji ζεβκ, 4i?|j "İjS κουββεϊ ζαικά. 

Γενοτικός,ή,όν, j^j ζεβκή, 
^îü ζαικ. 

Γεν<ίτό%, ή,' όν, j^-"U» δατι- 
λουρ, ^jj," Jıls καχιλι τεζεββούκ. 

Γεύω,^^Λ'ΙΙ» δατδηρ{λάκ, ^^αΓ 
»İUj^jûI τεζεββούκ ίτδιρρέκ.^ (\ι.α.) 
,—ομαι iiU, δατ{λάκ, .1 ^^λ" τε- Γεωγράφος 

ζογραφί. « — ά κλίματα Α&\ 
i\ Jf,y- άκαλίρ δζογραφιγέ. « — η 
ieig ji^i^ r*y, [Αεβκιι δζογρα- 
,ί. « — ή εταιρία j-ju*" V^y^ 
ξογράφια δζεαιετι. « — χάρτης 
«»Alvf- tJ&Jîy? δζογράφια χά- 
ιτασι, thy- χάριτα. 
Γεωγράφος, ο j^l^;»^ δζο- 
ραωιγτούν. 

Γεωδαισία, ή ^Mjl 4-L»* ^ 
ivvf [λεσαχάΐ άραζί, ^ ^\j\ r~£ 
ακσι'μι άραζί ©εννι. 
Γεωδαιτικός, ή, όν, £»-L•* J> 
\ca α, >\j\ φέννι [λεσαχάΐ άραζιγέ 
ουτεαλληκ. 

Γεώδης, ες, J9\^>k τοπρακλή, 
k»jl άρζή. 

Γεωκεντρικός,ή,όν,(Αστρ.) 
|/jC* μ-ερκέζι κ^όυρρί, jT^I ο* 
,^Ι [λίν έλ-υ.ερκέζ ούλ-"ρζ. 
Γεωλογία, η j^j^l i* ^^ οΰλ- 
>ζ, J»yi\ Ζ>\λ*1> )? ί'λμι ταπακάτ 
λ-άρζ. 

Γεωλογικός, ή, όν, elit jtP 
m> a^>jH\ Γλ(Αΐ ταπακάτ ούλ-άρζά 
ιυτεαλληκ, ^jt άρζή. « — %άρ- 
Ιξ Ό^\ <L>j>• χαριτάϊ άρζιγέ. j — ή εταιρία -^ SJ*J ϊΐ Ιλ-άρζ δζερ,ιετί 

Γεωλόγος, b ^1* ^j'Ül iUJ* u> 
ut ταπακάτ ούλ-άρζ [λουντεσιπί, 
ihîijl άρζιγιρύν. 
^εώλοφος, b <uT τεπ^. 
^εωμαντεία, ή j*j^ jW τε- 275 = ΓεωργήόΊΜος 

φά'λ πίλ-άρζ, u Uj ^s φεννι ρέμλ. 

Γεωμέτρης, b ^λ* «u-jl^a ip 
ι λ α ι χενδεσέ [/.ουντεσιπί, j^^-a^b 
χενδεσιγιούν, ^χ^•* [λουχενδίς. 

Γεωμετρία, ή λ-χα u* Γλρ 
νενδεσέ,<-..ΐι_^> χενδεσέ.«ατΤ£ΐρο<ΐΐο- 
^etyog — 11ρ L»x& χενδεσέι ούλιά. 
«.Στοιχειώδης — *jip -νχ* χενδε- 
σεϊ άδιγέ. « αναλυτική — <*juuk 
<ul». χενδεσέι χαλινέ. « περιγρα- 
φική — * ; Ό ί-ΧΑ Ύενδεσίϊ ρεσιχι- 
γέ. « νεωτέρα — ,α,^ λ~χα χεν- 
δεσεν δζεδιδέ. 

Γεωμετρικός, ή, όν, ^χα 
χενδεσί. « — χάρτης «u -χ* «Α«.~ 
χαριτάϊ χενδεσιγε. « — καυχήματα 
ί^λ-λ J&Lİ-l έσκιάλ χενδεσιγέ. 
§ — Γΰ^(έπρ,) Λ-»αγ.Ι1» πίλ-χενδεσε. 

Γεώμηλον, το ( Βτ. ) ^Λ\ j 
γέρ έλ[Λασή. 

Γεωηόριον, το jU? τιρ.άρ. 

Γεωμόρος, ο ι ^,Ιο ; τΐ[Ααρδζή. 

Γεωπονία, ή k%£*î* τσιφτδζι- 
λίκ, Op1j3 ^9 φέννι ζιραάτ, oLb^'s 
Λ -Pjj ©Ivvt ά|χελιγΐάτι ζεραϊγέ. 

Γεωπονικός, ή, όν, «CL^• 
<~»j~.î* τσί'ρτδζιλιγέ [/ενσούπ. 
ιρ ϊλ[Λ Γεωπόνος, b ^£"Γ τσιφτδζή, 

0μ ζ*0' : , ζ}^ £ ε ΡΡ ά '• 
Γεώραμα, το (Γεωγρ.) AJa» >- -u-f χάριτάΐ ρ.ουδζεσσε[Αε. 
Γεώργηαα, το ^^>αεζρά'. 
ΓεωργήοΊμος, ov, j^ijjjife 

καπίλι ζιραάτ. Γεωργία = 276 

Γεωργία, η «4^- Ι έκινδζιλίκ, 
^p\jj ζιραάτ ,CJ\ j- χηρασέτ, C^'te 
φελαχάτ. 

Γεωργικός, ή, όν, j-jj ζε- 

ρί, ^ φελχί. « — ή τράπεζα 

-«αλΙ C*î\j'j ζιοαάτ πάνκασι. « — 

κά εργαλεία «ueljj ο^ίΤ άλ,ιάτι ζι- 

paîyi. 

Γεωργός, ό '.^Η" τσιφτδζή, 
^j3 ζερρ<* 7^"• £İrj ζουρρά, ^_» 
φελάχ, ^j ρενδζιπέρ, C^\j3 J*l 
έ'χλι ζιραάτ. 

, Γεωργ ( έω ) ώ, ClCl έκ^ΐλέκ, 
iİUjj*» σουρρ.έκ,^|^>._ Co^lj - C^ijj 
.\ ζιραάτ-ψελαχάτ-χηρασέτ ίτ. 

Γεωρν^ία, ή ^β\ J>. χάφρ 
ούλ-άρζ. [φίρ ούλ-άρζ. 

Γεωρν^ος,ό και ή ji.jVl^L χα- 

Γεωο*τατιοτική, ή vi>;j,lj* ^ 
Joji\ φεννι ρουβαζενέτ ούλ-άρζ. 

Γεωφαγία, ή j,ji\ J£\ Ι'κιλ 
ούλ-άρζ. 

Ttij ή Λ γέρ, (j^i^ τοπράκ, 
(_»\J* τόυράπ, liU. χάκι.. § (Γεωγρ.) ^»jl άρζ ?υ ^\ *.jf κιόυρρέϊ άρζ.§ ,^i 
καρά, ^ πέρρ. § U'^j όουνγιά, lW 
άλέ(χ. § (Ν(Λ.) ^\^1 άραζή.«ή — 
νφάβματος ^j ζε[ην. «κατά γη ν 
καΐ κατά %•άλαββαν \j£ 3 \j π|ρ- 
ρεν βέ πάχρεν. « yatat δημόβιαι 
£ J£ ^>\j\ άραζίΐ |λε[Λ>ουκέ, j^tjt 
4»>• άραζίΐ ιηριγε. «γαΐαι άφιερω- 
μέναι asjîj* ^»\j\ άραζίϊ μεβκου- 
οί.«γαΐαι έγκαταλελειμμέναι £*>\j\ Γηράό*κω 

£ $y» άραζίϊ {χετρουκέ. «γαϊαι 
κραί c^y g a \j\ άραζίϊ [λέβτ. 
κψιαία £\^£> \f*\ ιταγτσέ 
πραγή. *επε&ε καταγ^ ^ιϊ 3 λ , 
γερέ δόυσδόύ. «κ^νω yip κα£ φ 
λαβΰαν &J& J& .J a isj£/ γ*1 
κλερή γερλερέ καρηίδηρ^άκ. 

Γιιγενιις, ες, ^J jy jj& 
άρζδάν τεβελλούδ ίτ[λίς, J^, γερλ: 

Γηθοοννη, ή j^^^. σουρούο. 

Γηθόόννος, ov, Ji-r ^. Μ 
ρούρ. ğ — ΰνω? (έπρ.) \ j3j ~a ρ 
ρούρεν. 

Γήινος, η, ον, ^,1 άρζ• 
J^" τόυραπί, J'L χακί, gy* $* δου 
γεβί. « ^ — ί? βφαίρα \,j\ \ 
κιόυροέι άοζ. 

~ Γι ι ^ 

Γήλοφος, ο ΛλΓ τεπέ. 
Γηονχος, ο ν, ^\ c^U β 

χίπι άρζ. 
Γήπεδον, το <^>^ άρσά. 
Γηραιός καΐ Γηραλέος, 

j\.-^-\ ίχτιγιάρ, ( ^» ρ,ουσίνν, ,- π 
^- «ειχ. 

Tnpavdıç, ή ^j^r"^ 'Χ τΓ Ηΐ 
λήκ, 4^VjLs^l ΐχτιγιαρλαΐλά. 

ΓΛρας, το JİjL^-I ^X Tt Tİ°Î 
λήκ, 3^y κοδζαληκ, ^^,, m ι 
Oi-j*-*' σεϊχουχέτ. 

Γηράσκω, (Ά(Ατ.) ^rfjgl 
ίχτιγιαρλανρ,άκ, t y» , Î'^>-j9 κοδζβ 
ρ.άκ, Λ CJ-J&" νΐ— Γ κέσπι σεί 
χέτ ίτ. Λ sC^" τεσεγ-γιουχ 1 
(ρτβ.) Ji'İjU^l ΐχτιγιαρλΐ Γηρατεϊον =27 

ft4»y κοδζαλατμάκ. «6 γηράύας, 
γεγηραχώς juA^i^ -β κοδζαλα- 
ης } '*r^> [Αουτεσεγ-γιχ. «έγήραβεν 

ΐβαουριγετδέ κοδζαλαδή. 

Γηρατεϊον, το Jpjlf^-l ίχτι- 

ιαρλήκ. 

Γηροκομείο ν, το ^Uil jU 

ko ούλ - (/.εσαιχ, *li.jL;sM ^Χ τι ~ 

ιαρχανέ. 

ΓηροκοΜος, ό ^-^b ->\r*"\ 

τιγιάρ πακηδζησή. 

Γηροκοα(έω)ώ, .jûJjUM^jT^ 

İl» πιρ άδα[Λ7) ίχτιγίαρληκδά πα- 

|ιάκ. 

Γητειά, ή j*r σίχρ. 

Γητεύω, .1 j>t" σιχρ ίτ. 

Pıyavcıacoç, α, ον, και — 

"ΐος,α,ον, ^ cS[ γιγιτ κιπί, 

^ άρταλή. « — 0^ άνάοτημα 
'^ 0>& κα|Λετ άρταλή. 
ΓΊγανϊΐυ'ηός, ό sL.AL•^ άρτα- 

ετ. 

ιγαντολογία, ή JM^ ^α λ 
πχάσι άρατήλ. 

"ιγαντοηαχία, ή ^*;1* ^ 
3 (λουχαρεπεσι. 

'Ίγαντόό'ωηος, ον, ό^-έ-β 
δζαρ.άν, Jj^-jlljl»^ άρταλή ούλ- 

»δζουδ . 

ιγανϊώδης,ες, JI»^ άρταλή. 

ίγαοτον,τό (Βτ.)^^^;^ 
ζού;χ τσεκιρδεγί. 

Ηγας, ό y* δίβ, »ΐΧ γιγιτ, J$ 7 === Γίγνοηαι 

κεφάτε ρ, JJ»^ άρτάλ, fjT jUry 
κοδζαμάν άδάυ.. 

Γιγγίβερις,ή (Βτ.) J^j ζεν- 
δζιπίλ, J^-^'j ζενδζιφίλ. 

Γιγγλι/ηοειδής,ές, (Ανατ.) 

iSh ρ ε *£''• 

Γίγγλνιιος, ό (Ανατ.) J_*ai* 
ıijj [λεφσήλι ρεζί. 

Γίγνοηαι και Γίνομαι, jiy, 
όλ^άκ, ^'^1 όλουν|χάκ,, .y\*&\j βα- 
κή' όλ. § ^y ξ_?3 βουκού* πουλ- 
[χάκ, ıil» «sjlj βουκουά' γκελίλέκ. 
§ •IjjfJ' ζουχουρ ίτ. .jlJ^L χά- 
ση λ όλ. ıiX(ö 4_^λ>- γουσουλά γκελ- 
(Λεκ. $ ^jl l/j*l ίδζρά όλουνρ,άκ. 
§ (3^ ■'J-T'J βυυδζούδ πουλ^άκ, 
tiL*° »-»j-^.? βουδζου^έ γκελμεκ. 
§ ('Ap6[A.)..j\ fJl, παλιγόλ.«τό γε- 
γονός, τό γιγνόμενον cJ*£) βου- 
κουάτ. « πώ§ eyw>£ τούτο ; J^î y 
^jjjl πού- νάσηλ όλδού ; « χι &α 

γίνω £-^Α)\ * Α^- Yjzty' νε °^ α ~ 
δζάκ. « τοϋτο γίνεται άντϊ πολ- 
λών εξόδων tj^y^^-^^c^r.JjK^Ay 
jj>}\ πού [λεσαρίοι δζεσΐ[/.έ ίλέ χου- 
σούλ-πεζιρ ολούρ. « iccv γίνη ει- 
ρήνη... »ijjL•; jjjJ^I ^Ιλλ (λουσα- 
λαγά όλδουγού τακδιρδέ. « δ γέ- 
γονε, γέγονε ^ 3 \ jjÇ j£ γκετσέν 
γκετ<τ(/.ις όλά, ^α"- j^A ΐς πιτδί, 
^4 <^α1>9 ^4^1 ιί^3^ ό^δού 6)>α- 
δζάκ κηρηλδή νεδζάκ. « γε νηϋ"ήτω 
τό θέλημα του Θεον jy»jja\ άλ- 
λάχ βιρσούν, ^Life* κτ,άσκι. « εάν Γιγνώό*κω = 278 = Γλαφνρος ψ>ε δυνατόν να γίντ\ *~Aj\ 9 J&\ 
Ifjuvzvt βάρ ίσε, ^\ Jj: ρου[λκιν 
ίσε. «ας γίντ] ο, τι γίνη α^\^ 3 \ + 
JyJ $\ νε όλουρ ίσε όλσουν, «^»-^α 
jljtjl; χέρ τσί πάδ-α-πάδ. « δ μή 
γένοιτο ! ^^»J^yf 4&\ άλλάχ γκιό- 
στερρ,εσιν, JU^iU* (λαάζ αλλα- 
χου τεάλλια, oJjC; <Ju»- χουδά νί 
κερδε. « έγιναν πολλαί μεταβολαι 
jX£İy ξ_ι*3 F^-V ι3^-^ π ^κ τ σοκ 
τεπδιλάτ -βουκου' πουλ|Λθύσδουρ. 
« dt;o καί dı5o γίνονται τέββαρα 
ja.1 ^»jj Jj \ Jj\ ίκι ίκι δόρτ ίδέρ. 
« εγινεν υπουργός της Λικαιοού- 
νηΓ^χ.\ 3 \ {j^j ^ά-^Λ^^^Κ aJap 
άδλιγέ ναζηρη όλδού-νάσπ ού τα'γϊν 
όλουνδού. «τά γινόμενα ουκ απο- 
γίνονται jj» #J U. «Up-4İj\ όλαδζαγά 
τσαοέ Ύνο'/..«δεν μοϊ γίνεται αυτό 
τό φόρεμα yo^\^j]\ y που έλπισε 
πανά γκελ|Αε£. 

Γιγνώοκω και Γινώό*κω, 
uUf. πιλμ,έκ, .jî J'Ujİm.vJjIj βα- 
κιφ - {λα'λ^ουματι όλ* $ J^'U» τα- 
νημάκ, .i ^aJ^ τασχίς ίτ. § ^»^jT^ 
άνλα{ζ.άκ. α άραγε γινώβκεις α άνα- 
γινώβκεις; oL^j^T ^^^».»jâ^ 
οκουδουγούν σεΐ άδζαπα άνλάρρη- 
σην; «yvâih εαυτόν J^ jjxjf κεν- 
δινί πίλ, jU \j*y*- χόδρα πιδάν. 
«εγνωσμένος ^y\, A ρα'λίουρ, u* 
[ΛουσελλέΐΛ. « ή έγνωβμένη ί\μών 
φιλοπατρία u* ^ ^1»* ύ\λ,^\ ? J^U 
^^ jci»^ j^l ζάτι βαλαλερινιν ρ.α'- λιουρ βέ μουσελλέρ. όλάν βάτα» 
πεοβερί. 

Γλάνις, ο και ή (Ζλγ. ) ^ 
jJl σούρ. παληγή. 

Γλάρος, ο (Ζλγ.) ^^i Jj 
{Ααρτη κουσου.. 

Γλάότρα, ή ^^^ σακσ "^• 

Γλανκινος, n, ov, ^^-r 
υάΐιησί, 4<\λ υ,αιόζε. 

Γλανκοειδής, ες, Jl> μ* 

Γλανκονίτης, ό (Όρκτ.) J 
jjieA ^iUT {/.αι τεπασιρ ρ.α όενι.> 

Γλανκός, ή, όν, «jU μ« 
iS^jy^i λαδζουβερδι, jCa>-\ χ 
δάρ. 

Γλανκότης, ή Jij JU ι μ 
ρενκί, C*> m s^\ άχδαριγετ, j^W 
σινδζαπί. 

Γλανκόφθαλμος, ov, J 
J^jS' «^αι γκιόζλόύ. 

Γλανκό^ρονς, ονν, Λ 
^ 3 \ ,xSjj ^j3^İ (Ααι-λαδβ 
βερδι οενκινδέ όλάν. 

Γλαύκωμα, τό (Ι) a^SjÜ» γ 
λάβκορ.α, asjJ *U δάϊ ζερκά. 

Γλανξ, ή (Ζλγ.) jıyıji παϊκί 
j.y πού[Λ, ^y Λ^* γκιδζέ κοΛΙ 
« γλαύκας εις 'Λ&ήνας φίά 
jjjjf y° »jZ* δενιζέ σου γκ, 
τουρουρ. 

Γλαφνρία και Γλα^υρ! 
της, ή CâUJ λεταφετ, v2~p% jal• 
λαγάτ . 

Γλαφνρός, ά, όν, »j ; JJ Ş 

Γλείφω — 2 

φ, «iı πελι'γ. § — ώς (έπρ. ) 
jjb πελιγανέ. 

Γ"λείφω, ^Vl» γνζλα^άκ, ^J- 
λάχς ίτ. 

^λεί^ιμον, το λ*"^ γιαλαριά, 
ι "İt γιαλαΐς, ^-i- λάχς. 
^λειτκόμετρον, το JZ. jj-İâ» 
-"ρ,ηκγνζσι σουκιέρι χά|Αρ. 
""λεΐτκος, το β ^ν£. βιρε. 
^,ήνη,ή JU» J,jT γκιόζ πεπεγί, 
;«». χαδεκά. § (Ανατ.) .jUp Jj>- 
εβοι ουννάπ. 

''ληνοειδής, ες. ( 'Ανατ. ) 
^'ούνναπί. « — κοίλότ^ί ıJ^- 
ι^δζέβοι ούνναπί. [κουν. 

'λή^ων, ό (Βτ.) j^iJâl ίφλισ- 
ι'λίο^ρο^, α, ον, υ*-^- χα- 
l•» J^* πεχήλ. § /vös φακή ρ. 
{'λιο^οότης, ^ , -^" Χ ησσ ^ τ ^ 

Ιπουχούλ. 
'λοιός,ό aJTjI 'όκσέ, vl^j^J λου- 
μδζετ.-δ £Lj» πιτλίκ. 

Ι'λοιώδης, 8Ç,J^jTj\ 'οκσελή, 
j^i λουζουδζή. § ^»^ πίς jU^ 
-ιρδάρ. 

(λουταιος, α, ον, (Ανατ.) 
-J\ ίλγεβί. « — ot μνς ζ*%λ& 
}\ άζαλάτι ίλγεβιγέ. 
λοι/τός, ό ("Ανατ.) jLj καϊ- 

Ιν <J| ίλγέ. 
λυκαίνω, j^j&3LL"U> τα- 
Ιολ'κσδηρ^άκ, J*^* XX" U» τατλη- 
|»δηρ{λάκ. g ( πθ. και ά|/τβ. ) 
İOUjU» τατληλασ^λάκ. .j\ κΛΑ 79 =έ= Γλνκος 

τε/λιγέ όλ. $ (ρ.τφ.) ^bU δαδαν- 
ριάκ, Λ CJjC j vl-£iXi» ^_^Γ κέσπι 
|Αθυλαΐ{Αετ βέ σουκκ>υνέτ ίτ. 

Γλυκάνιοον, το και -vıdoş, 
ό (Βτ.) Jj^a'T άνισόν. 

Γλνκανό*ις, ή καΐ Γλίίκα- 
ό*|χός, ^Ju£ τεχλιγέ. 

Γλυκαντικός, ή, όν, ı_ikL» 
[Αουλεττιφ. 

Γλνκεοός, ή, όν, JUJ» τα- 
τλή, ji». χουλούββ. 

Γλνκερίνη, ή (Φρμ. ) ^,^-Λρ 
γλισερίν, ^ £>• χουλουββίν. 

Γλνκίζω, . 5 \ J»"U» ^jIj δαδή 
τατλή όλ. .jlj^^^/^ σιριν-γκιου- 
βάρ όλ. 

Γλνκόγλ6>ό*ό*ος,ον, jLj jrU» 
τατλή οιλλί, j\;3 ^j^ σιρίν-ζεπάν, 
jUj J'-A-' όιριν-8ιχάν. 

Γλυκοκολόκννθος, ό (Βτ.) 
(jli Ju πάλ καχάκ. 

Γλνκοκνττάζω, jâl jrUsra 
τλή χακ^άκ, ^1• 4^1 JA* j£i να-' 
ζάρι ήσκ ίλέ χακρ,άκ. 

Γλνκολέαονον,το (Βτ.) jrll, 
j^«J τατλή λψ-ον. 

Γλνκομτλώ, ώΐ»^^ J>"U>jrü» 
τατλή τατλή σοΐλεριέκ. 

Γλνκόξννο ς,ον,^^^εϊχός. 

Γλνκορρήμων, ο και ή ^jC 
j\»3 σιριν-ζεχάν. 

Γλνκός, ή, όν, "Ίδε Γλν- 
κνς. « tb γλνκον JTIJ» τατλή, 
<U,Ci σεκερλε{;έ, l^L. χελβά. Γλνκόό*ταμος == 280 = Γ3.ώό*ό*α Γλυκόό*το|ΐος, ov, jUj,^^ 
άιριν-διχάν. 

Γ^.υκοοιλώ, ıtls^ljrU» jrlt» τα- 
τλη τατλή 'οπ|Αεκ. 

Γλνκ άφωνος, ov, j\^ ^ji> 
çtpıv -άβάζ. [κά<ρως. 

Γλνικο^άραγμα, το ν Ιδε Λυ- 

Γλυ κ ο^ζ α ο ά ζω , ,y^\ 43^^ί, 
σεοακ σόκαεγέ πασλα(/άκ. 

Γλυκνλόγος, ό j\>jjj£ σιριν- 
ζεπάν. 

Γλνκυμετρον,το (Φσ.) ^-Ua 
jC. [Ληκγνζσι σουκιερ. 

Γλνκνροιζα, ή (Βτ.) JjfjL. 
(uav κ^όκίόυ. 

Γλιτκνς, εϊα, ν, jrlk τατλή, 
^U- χουλούββ, çjjtp o&jzy^jji* σιρίν. 
ğ jrjj λε'ζζετλή, â. JJ λεζίζ, J^y. 
^ος, v-aJj λατίο, ,_J» τίπ. α/λυ- 
κέα νδατα α,αρ »La ρεγ^άχι άζπέ. 
« — l• μειδίαμα \j~ 3 %- ^\Γ τεπεσ- 
σουρΜ χαλαβετ-νου[Λα\ 

Γλι5κνό*£ΐα, το jrlJ» τατλή, 
AljCi. σεκερλε[/.έ, J».^ ρετσέλ. 

Γλνκντης, ή jU^-l» τατλη- 
λήκ, Zjj%- χαλαβέτ, Oj^Öp άζου- 
πέτ. § .jjJ λεζζέτ, C4UJ λεταφέτ, 
c^l ^w σιρινλίκ. $ ^ί'^ (Λθυλαϊρ.έτ, 
i_ekl λουτο. [âıplv -άβάζ. 

Γλυκνφωνος, ov, j\ 3 \ ^y jğ* 

Γλνπτης, ό &*ε„$\ όψαδζή, 
Η• 1 * να Χλ άτ • § ^> καζηδζή, jlÂ" 
νακκάρ. « — βφραγίδων ı)£L χακ- 
κιάκΐ. Γλνπτικός, ή, όν, ^" 

τί, ^^ νακρί. «ή — η (τέϊ 
^~»-αλ-_3\ οψ,αδζηλήκ, vloi js οέ• 
νάχτ, ^5/ ^9 ©έννι νάκρ, CU. 
φέννι χάκκ,ι. 

Γλνπτός,ή,όν, jl^ όγιοι 
(/ους, jjj^* [λενχούτ. § j^tsŞi 
ζηλ[λής , ıJjS^ (λαχκιούκϊ, j^iu (*ι 
κούρ. [σε^Ιζ© 

Γλυο*τρίδα, ή (Βτ) ^1 ^, 

Γλνοτρώ, (και τ' άπ' αύτ< 
"Ιδε 'Ολισθαίνω. 

Γλντώνω, (και τ" άπ' α» 
ν ΐδε Λυτρώνω, Σ ώζω,'ΑπαλλάΑ 

Γλνφίς, ή J»\}& καλε[/τΐΜ 
Γλνφός, ή, ov, &\ άδζ 

jp σούρ, ^" τέλχ. 

Γλνφω, ^γ 3 \ όψ,άκ, .is 
νάχτ ίτ. $ .1 ^L* νάκρ ίτ. 

Γλώό*ο*α, ή Jo δίλ, jLJ Η 
πλ. AlJl έλσινέ, jlj ζεπάν. « 
Λξ)ωτότυΛο^ J*>1 jLJ λισάνι άσ) 
jL«ü\ fi ουρψ. ούλ-λισάν. « — ν» 
ι!*** jLJ λισάνι (Λίγ-γέτ, >έ ^ 
J*ni«* λισάνι γάιρι [Λουστα*(ΐ' 
« — ζώβα ί) κα^ω^^Α^μδα/^Λ 
J*»^w» λισάνι (λουστα'(χέλ.«ή 2bı 
κ^κή — £j jLJ λισάνι το» 
JU* jU λισάνι όσ[Λ<κνή. «; 
6ΜΎ} — ^J» jLJ λισάνι φαρσί 
Άνατολικαϊ γλω6βαι> aJ^İ, 
έλσινέϊ σαρκιγε. «ή yAöde 
καλά dâv £%el καϊ κόκκα} 
κίζει ?) γλω66α μαλακή 6νί Γλωόόαλγία ξ= 281 Γνηοιότης 'jj *\j}\ οιλιν κε{λΐγ! γιο κ νερεγε 
τσεβιρίρσαν οραγια δόνέρ, JJ^ 9 Jj j 
jxS1X διλ κιλιδζδάν κεσκίνδιρ. 
«μάλιαβεν ή ^Αώο'ο'ά μου(©ρσ. ) «jJtj 
<$->£ ı£j>* διλΐ{λδέ τουΐ πιτδή, Aj 
*j^ j <£y» (επανέ|λ [/ούΐ πέρ άβερδ. 
§ (Ζλγ.) jjl, Jjj δίλ παληγή. 

Γλωο*ο*αλγία, ή $j^jL ^^ 
πος πογαζλήκ, ^^ ύ!ύ ζεπάν- 
διραζί. § (Ι) ,jLJ ί\ έλέρα λισάν. 

ΓλώοΌ*αλγος, ό ji$j> ^y πος 
, ' πογάζ, jlj^J jl»j ζεπάν-διράζ. 

Γ3.ωο*οα3•γ(έω)ώ, J^j^y^y 
Λ πος πογαζληκ ίτ. ._jV jU>a [Αΐκ- 
σάρ όλ. 

Γλωοοάνθραξ, (Ι) U \yir 
οζε[/ρέΐ λισάν. 

Γλωοοάριον,το cU^İj διλδζίκ. 

Γλωοοας,ό jl^jjlj ζεπάν-δι- 
I ράζ, j-üjT κιρυστάγ. 

Γλωιίοίς ή και Γλωττίς, ή 
&Μλ . διλδζίκ, ^uJ λουσέιν. 

Γλωο\*ικός,ή,όν,,3\_-1λισανί. 

Γλωοόϊτις, ή (Ι) -.U V V=M 
ίλτιχάπι λισάν. 

Χλωο*ο*ογραφία, ή jU »_*-->/ 
τεβσηφι λισάν. 

Γλωο*ο*οδέτης, ο ( Ι ) ^L-adl 
OLJ .ίλτισάκι λισάν, jLJ jJlp ά- 
λήκι λισάν. 

ΓλωοοΌδιδάό*καλος, ό jU 

^İM λισάν [Λουαλλιμί. 
Γλωοοοκ/ιΛη, ή (Χργ.) ρ PBSİ jÛ τεχεδζδζου{Λΐ λισάν, jU fjj 
βερέ|Αΐ λισάν. 

ΓλωοΝίολογία, ή jUll vl^* 
[Λεπχάς ούλ-λισάν. 

Γλωοοολογικός, ή, όν, 
ı^Uİ λισανί. [νιγ,ιουν. 

Γ3.ωο*ίίολόγος, üjc^-J λισα- 

ΓλωοοΌ^ιαθής, ες, ^U-.'cJl 
έλσινε-σινάς. [/άζι λισάν. 

Γλωο*οοτο£ΐία, ή (I)jLj£ai- 

Γναθικός,ή,όν* (Ανατ.) jLs 
φεκκί. 

Γνάθο γ, ή (Ανατ.) 4jlC τσε- 
γν|, cAj φέκκ, o\S£j ζεναχδάν, 59 
φφψ.) £j ζενάχ. 

Γνά^πτω, .Ι^^-α^ι ταχνιγέ- 
τακβις ίτ. [πώζή δο'-ικκνκνή. 

Γναφεεον, το JVj j&t j*. τσιρ- 

Γναφενς, ό ^>j^- τσιρπιδζή, 
jLai κασσάρ. 

Γναφεντικη, ή (τέχνη)•^*^^». 
τσιρπιδζιλίκ, ej La9 κησαρε. 

Γναφενω, uU^*» τσιρπ[/.έκ. 

Γνήοιος,α,ον, ζ_5^&» μεσρού'. 
§ ([Λ.τφ.) j^J» ταπι'ί, ^1 άσλή. 

£^ σαχήχ, İ-.S». χακηκή. « — οι/ 
εγγραφον J^lJLu -σενέδι άσλή. α — α 
ywij Λ>.^ί(» A>.jj ζεβδζέϊ [Λενκτ,ουχέ, 
^Α»- χαλιλέ. « — νίόζ• »jI^J^ χα- 
λαλζαδέ. 

Γνηό\ιότης,7) νΙ^ρ^^Λ» |Λεσρουΐ- 
γετ. ^ ^•;^\ άσληγέτ, CSJ>- να- 
κηκάτ. Γνόφος — 282 = 

Γνόφος, ό C& ζουλ(λέτ. 
Γνωματεύω, Ο. jjj\j ρέϊ βιρ- 
|Λ=κ, .1 g\j jU πεγιάνι ρέί ίτ. 
Γνώμη, ή J\j ρέί πλ. Ι,ί άρά, 

jSo φίκρ πλ. jt&t έοκιάρ, 4_Jü*. 
[Αουταλιαά.^ jly καράρ, ~C /όυκρ., 
^e - »' τασρ.ΐ(Λ^ ί-^^ jj — =- /ο•;σνι ριζά. 
$ *1jmJ» rrâmyıİT, c.J νιγέτ, Α^ 
ρ,ουραδ, j^-ai» {/,ακσοΜο, juaâ κάσδ. 
^ .j|jl ipade^C-^a^-j ρου•/σκτ.§ jUip\ 
ίτικάδ. «αυτή «ίνα t ή — μου^ΟΙ 
jjy έ©κνζρψ πούδουρ.βί'πίμί'ί'ω f/ç 
τήν — ν μον .\ ^^,\ a*J£İ\ iq- 
κ.ιαρψ.ά ίσράρ ίτ.«ή — oag sıvat 
όρ&οτάτη - ,Λς 5: '- Λ d. -J^\j ρεϊνιζ πέκ 
[ΛουστακηΐΛ^τιρ. α εναντίον της — î^ç 
μου £j<&3\ J'Ua^t.Ij ρεΐ{λέ ρ.ο-γαΐ'ρ 
όλαράκ. «μεταβάλλω — VjtelMJjJuT 
.1 τεπδίλι έφκ^άρ ίτ. « κα^ά τήν 
— ν fi0V4*.»i'lj ρεψ,δζε, 4£: πένοζε. 
«δίάω την — ν μου .l^'lj jL πε- 
γιάνι ρέί ίτ. « μία γνώμη \j\ £\£\ 
4Λ ίττιφάκι άρά ίλέ, ^^""^ < " Γι ^~ 
ίττι<ράκ,ΙίΑ2» [Λουττέφικεν, \λα α [Λου- 
τέχχηδεν. «είμαι της αυτής — rçç 
. jl jKi< -α χέ(Λ έφκιάρ όλ. «τοΰτο 
το έκαμε με τήν — ν μον ^^<Jy 
&λ>\>&\ j»U>j πουνού χούσνι ριζάρ. 
ίλέ γνκπδή. « — βτα&ερα '4,"*C\ZJ 
νιγέτι σαπιτά,**^ £~» νιγέτι οζα- 
ζψ.έ. « ή κοίνή — V>^ ->^ '?" 
κνάρι ούι;ου[7ΐγέ. ««χ«ί καλην — ην 
j»j\j Jj•^ ^-»• /ούσνι τατΐίγετι 
βάρδιρ. Γνωρίζω 

Γνωμικός, ή, όν, ^^Ci 

κρί. § ( ούσ. ) τδ — όν j\f J_, 
κάβλι κιπάρ, Cjijf*• χόυκ|Αΐγιάτ, 
JIM έ{Λσάλ." [ρεΐναιαέ.: 

Γνωμοδότηοις,ή^^ρέϊ,Α*^^ 

Γνωμοδοτ(έω)ώ, Λ J\j jU 
πεγιάνι ρέϊ ίτ. ci•^.^ ^\j ρέϊ βιρμ,έκ. 

Γνωμών, ό (Άιττρ.) ^^c <k-«» 
J^ πεσιτάΐ σέμ,σι υιλί, .jUop ηζα- 

δέ, ^ϊ^ 4k ι πεσιτά υιρκαυί. $ 

( Τεχν. ) ^Ja^» |λΐοτάρ, J$J^• δζεδ- 
βέλ. § ( ήθ. ) JliM Îijc vo'jjao'jvIî 
ίμ/τισάλ, O^y» ήπρέτ. 

Γνωρίζω, cilt. πιλμεκ, ^c*lJ» 
τανηρ,ά/., .j\ tiîl^ βακηφ όλ. *_üi^ 
.^1 •IS'T-jb^-- βακηφ-χαπερδάρ- 
άγκιάχ όλ. . 5 \ Ui\ j J^U άριφ βέ 
άσινά ολ. .^\ j^i^- ^^-(jUjlu* 
ρ κ'λτ,ουρ.ατι-χαττερί-βουκου φού όλ. 
.^1 -^iy^ βουκουφ|λένδ όλ. δ ıV.^" 
.1 j^.*- τεφρικ-τεμ,γιζ ίτ. § (ρ.τβ.) α. &« Λ3 -Τ" Ζ απε Ρ P*PÎ* ex * ^ 
άνλατμ,άκ, .1 _,U-( ίχπάρ ίτ. ^jlu* 

( 3t s [/.α'λιού(Λ κηλ[τ.άκ. «κάμω τινά 

νά γνωρίαη ^j-Juy U» τανηδηρρ.άκ, 

dU^jl- πιλδιρρέκ. « το — καλώο 

jjjr^U» ^Γ ,/^Γγκερεγί κιπί μ,αλιου- 

[/.ούρ.δουρ. «μ« έγνώριβεν άπό την 

φωνήν ΐ) άπό τό βάΐι6μα^χΓ~~£ 

^juyU» jju»jU9j |j π ε νι σεσψ.δέν για 

ρίφταρΐ[λδάν τανιδι. «yvcapt^^ Τον 

κΰρίον σ'ίΐΐ'α ; jT-öjl•* 4^J^\ j^î 

jju»j\j οιλάν i'UvU ίλέ μ,α'ριφενιζ 

βάραιδιρ ; «γνωρίζει όλον τον χό- Γνωριμία = 283 

βμον jjjlj jJl£l 4^—4-β=Τ δζουμλεσΐ 
ίλέ ά<τηναλτ>γη βάρδιρ. « δ κΰων 
γνωρίζει τόν κνριόν τον ^-j oâi d. jf 
vjfclis κιοπεκ έφέν^ισινί τανίγιορ. 
«ft£ γνωρίζετε ; 'jL*jyL• £ πενΐ 
πιλίγνορ|/,θΜ<7ουνουζ ; « — -το σφάλ- 
μα μον {jjSf <Jjj~°* κουσουρουμού 
πιλίγιορουμ. « — χάο"' .\ J&S 
τεσεκκν>υρ ίτ. . 5 \ JL£+ μουτεσεκ- 
κ:ρ όλ. .^«JljfLiâsr/clp oûv-vta[X. δλ. 

Γνωριμία, η «İUS'aL πιλδικλίκ, 
^İU1\ άσιναλήκ, 4JjL» [Aa'pi9İ,vlddl 
ούλοέτ. 

Γνώριιιος, ov, ı3-v-JL^ π&λδίκ, 
l£l aöiva„J^^«A ρα'ρουο, f^L» μα'- 
λιουα. « ό aVfrocojroç ovroç είναι 
— ölag: jJu»j\^ jTkâjU• 4•1(*•>ί y πού 
άδάμ ίλέ [Λίκ'ριφενΙζ βάρ^ηδιρ ; 
« dâv εχω ούδένα — ον ένταν&α 
j-ûy ("Uur *V^ » J ljJİ πούραδα 
Λ«λοιγΐ[Α κί|Λσε|Λ γιόκδουρ. 

Γνώρισμα, το «Ρ. πιΚρέ, α*^Π 
άνλααά, 4jç^ li» τ&νημά.^ aSjUo*}Lp 
άλνκμέτι φαρικά. 

ΓνώοΊς,ή jjiJu πιλις, j^fiav- 
λα'ις, Ju'Uj τανίς ? Ci^*» [Λα'ριφέτ. 
§ i* l 'ty> ό^^* r t pyav, j& χουνερ, 
oUjL. υα'λ2ου[λάτ. ğ J_5p ακλ, 
Oljj bıpayİT^jCaı χασηρέτ. § α£ 
γνώσει oU^Ju* (Αα'λιου|*άτ, j*i 
χζπέρ, tJjS^ βουκούο. « $£ν £%εί 
yvâtfiv το#... jjây^gj». jjt,j»wouv- 
οάν χαπερι γιόκδουρ. « έχει πολ- 
λής γνώσεις ^χ.&\ ,jt*f oUjU Γογγνζω 

ρ.α*>.ΐου{Λάτι κεσιρέ έσχαπινδάνδιρ. 
« ό @£0ç να τοίξ δώστ] γνώοΊν ! 
( ^*.^jJîp4»1 άλλάχ άκηλ βιρσίν. 
« εν γνώσει ûj^ πίλε ρ εκ. 

Γνώστης, b ΙΖ\ J6 κιάρ-άσινά, 
J^ij JaI έ'χλι βουκούφ. 

Γνωστικός, ή, όν, ,^|5-ο ά- 
κηλλή, J-^Jj•» διραγετλή, χ• »J- 
χιρέδ-|λένδ. «ή — t) δνναμις ί) το 
γνωστικυν 4,yJs \yJs κουββεΐ τερ.- γιζιγέ. 

Γνωατοποίηοις,ή γ*, χαπερ, 
jU-\ t /ττάρ, Ι,ΙΙ ίνχά, U>M ίνπά, jUÎ-l 
ίσά'ρ, jU πεγιάν, jUol ίλνάν. 

Γνωοτοποι ( έω ) ώ, cLU^oL 
πιλδιρμεκ, &*jj jf* /^απέρ βιρ- 
[λεκ, .1 jU_ t^'l- jUÎ.\_U'1-jV"' 
ί^πάρ-ίνπά-ισά'ρ-ίνχκ-πεγιάν ίτ. 
§ .1 ^| ίλιάν ίτ. ğ,(N(A. ) "U-j 
• Ι j&M-jLi-l ρέσρ-εν ίνπάρ-ίλ^άν ίτ. 

Γνωστός, ή, όν, JL πελλι, 

jjoc'pouo, jjtîA ^εσχούρ, jj^ f;oc'- 
νούδ. «τό ονομά τον μοϊ είναι — όν 

βέ {Αα'ρουφού[Αδουρ. «ώ§ γνωστόν 
^Γ Vj_jJj\ (»jln* [;.α'λιού|/. όλδουγού 
κιπί. [λάν παληγή. 

Γόγγρος,ό (Ζλγ.) jsJl, j^_ yt- 
Γογγύζω, UU^.V ίνλερεκ, j »Ϊ 
Λ •jj,*•! αχ ου άνην ίτ. g J*^^•^» 
{ληρ^ηρλαμάκ, J-IJJ^ ρ,ιρηλδα- 
(λάκ 7 ^-«"^.λ»- χηρλ«σ[Λακ. § ^Ι^ϋ. 
.1 όικιαγέτ ίτ. .\ j:«ii τεσεκκι ίτ. Γογγύλη = 284 = 

Γογγύλη και Γογγυλίς, ή 

(Βτ.) ^JU σαλγάμ, ^U σαλδζέμ, 
C-iJ λίοτ. 

Γογγνλοειδης, ες, ^JL^i 

J^l σκλδζεμί ούσ-σέκλ, J^Jı -*) 

λιφτι ούσ-σέκλ. 

,'ί Γόγγνοις, ή κ *ί Γογγι/- 

<*UOÇ, ό cs-a&I ίνιλδί, Ui οιγάν, 

ού άνήν, 4V 3 •ΐ ■«/ οΰ νκ/έ. ğ 

tiA^ μιρηλδή, tfjLjji χηρηλδή. 

Γογγνοτύς, ό /4 i; ναλεγκί^: 

Γοερός, ά, όν, j^&j ίνελι- 

σλη,^Λ κεδερλή,^ χ«£( ν - rj > 

σεδάΓ χαζίν. ğ __ö c ( έπρ. ) ft£ 
χαζίνεν, Ujc** ^γρ-.ουμεν. 

Γόης, ό (^jj•' πογ^ουδζου, jU- 
σε Χλ ά Ρ> jŞ^f σηχηρπάζ, ^ -f 
ν•/ΐό'ζ παΐδζι'. § Js^ χηλε^άρ , 
^^a* Uy τόυρρεχάτ-φόυρους. 

Γοητεία, ή. jUy^ πόγιουδζου- 
λουκ, jJjL^şr' σηχηρπαζλήκ, ^*-~ 
ıi>-sl σηχρ έφσουνή. ğ J-İJİT4-». 
χηλεκ^ρλήκ, ,$1 J14-- χηλεπαζλήκ. 

Γοητευτικός, ή, όν, ^^r 
σηχηρκιάρ. g ς jj διλ-ρουπά Γοητεύω, . ι ^~ σ ^χρ { τ . ^" 
.1 τεσ /lp ,ίτ. .^1 ^^ σηχηρπάζ 
ολ. ^jîj] Jjm^\ εφσούν όκουαάκ. 
Ι ^UUlj.C^- χηλέβέ [Λέκρ fti 
άλδαη,,άκ. §(έπίκαλοΰ) .1 ,^Γ 
τεφτιν ίτ. jfe»<«2.| ^ j^ μεφτο'υν 
£«ε άσουφτέ κηλίλάκ. Γονενς 

Γολε'τα, ή (Ντκ.) cJ> γολ|| 
4>*jıL.| ο υ σκ ο υ να. 
Γόμος, ό j£\ Aiji, δολμά ίτσί 

Γομφιάζω, ._,1 Χ- λ ^^ τα- 
ζρισέ ρουπτελά όλ. 
ΓομφίαόΊς, ή καΐ Γομφι 

<*ΜΟς, ό (Ι) ^-u-fc jlo δις 

ρ.ασρ.ασή, ^-i^* ταζρίς. 
Γόαφιος,όδους, ό (Ανατ.) 3 j 

^io άζού'δισί, ^-U^l έζράς. 
Γόηφος, ό^^τσιβί^ ^καζήκ. 
Γοα&(όω)ώ, &»&j~^ τσιβιλε 
ρέκ. ^^ijîâ καζηκλαράκ. 

Γόηφο>ηα, το και Γόιι&ω- 
οΊς, ή (Ανατ.) ;/^ u Ui* ρεο- 
σήλι ρ.εργκιούζ. 

Γονάγοα, ή (Ι) «£, J*»^' νι 
κρίσι ρουκπέ. 

Γοναλγία, ή Ι) αΓ, 1| έλερ.ι 
ρουκπέ, \fj İ£j ρεσιγέϊ ρουκπέ 

Γονατίζω, ώ^Γ^- j^j δίζ τσόκ- 
ρέκ. [τσόκρ.έ 

Γονάτκΐηα, το 4Î^- yi δίζ' 

Γονατιστός, ή, όν, λ1:-.^|^^ 

διζ ούστουνέ τσόκυόύς, yij 

»i'j ζανού-ζεδέ. 

Γονατόδε<ί^ιος,ό dj^j διζλίκ 

Γόνατον, το "Ιδε Γόνυ. 

Γόνδολα, ή ( Ντκ. ) jsx^ 
γονδόλ. 

Γονενς, ό U παπά, jx πεδε'ρ, 
jJ| 5 βαλίδ. g (πλ.) οί yovfig^jJu 
βαλιδεϊν, ırOj Γονιηοποίηοις = 285 = Γουναροπώλης Γονιηοποίηο*ις, η U L•^ τε- 
νασσούλ. $ r-üll ίλκάχ. 
Γονιμοποιός, όν, j^J*^ 9 

δογουρουδζού, jj^» ρ,ουβελλίδ-. ^ 
j\Ay**£- [Λαχσουλδάρ, vl.lv» {Αουνπιτ. 

Γονιηοποι ( έω ) ώ, Λ l L*£ 
τεχασσούλ ίτ. $ .\ ζ- W Ι ίλ- 
κάχ ίτ. 

Γόνιμος, ov, ^ıjf-y^ δογου- 
ρουδζού, jjlj βελούδ. $ jIjJj-i^ 
[Αα^σουλόάο, C*ı» ιιουνπιτ, j\je^~* 
[Χ,εϊβαδάρ, _yj• ρ.ουί^ίρ. «ι/ου? — 
jjJ 5 ,jaJ ζ^/νι βελούδ. 

Γονιηότης, ή ^Ull ίλκάχ, "»y 
4-»U κουββέϊ χαση/έ, *ΙΛ" *.y κουβ- 
βεϊ ναπιτε, ^JnAya.f- [/.αχσουλ- 
χδαρληκ, ύψ::* [Λουνπιτλίκ. 

Γονοκήλτι, ή (Ι) ^ J'tJ' τε- 
ρακκιούμι ρένιγι,. 

Γονόρροια,ή (Ι) oy^y χο υ ρ- 
κάΐ χέβλ, ,ί-Ι'Ι* jX~ σιλάν |λου- 
χατη. 

Γόνος, ό jIj βελέδ. § J>û£ jj Jy 
JÂ το JW> (Ααχσουλ. β ._.-; νεσεπ. 
λίό, Α£ τεβε7.λού6. $ 
jj, πέζρ. 

Γόνν, το jo δίζ, Α.Γ, ρουκπε, 
tkj ζανού. « — μ& — yij j, ytj, 
ζανού πέρ ζανού, »yi yi διζ διζέ. 
Τοννπεΐύς, ες και — κλί- 
νες, ες, j£~j>. διζ τσόκρύς, j\j 
»jj ςανου-ςεοε. g - — oc (επρ. J j,j 
$j& y διζ τσόκερέκ. 

ΓοννπέτησΊς και — κλκίία, ή Jül.jj yij ζανού-ζεδελικ, <Cf^». ^j 
διζ τσόκρ,έ, JL^T, ρεκιάτ. 

Γονυπετ(έω)ώ, ύΐί}». j,j διζ 
τ<70κ[Λεκ. 

Γόος, b jü&t ίνιλίς, ^."\ 3 ,\ 
αχ ου άνίν, jL^ φεργ^χδ. 

Γοργοκάηηλος, ή ( Ζλγ. ) 
»^j j^P χεδζιν δεβέ. 

Γοργός,ή,όν, £y\~ τσαπούκ, 
jh~ χ ίζ> £>* σερί% JUJ οιάλ, »j^- 
Λ_^-1 σερί' ούλ-χαρεκέ. Ş — âc 
(έπρ.)'υο^ σερίεν, &&^+ σουράτλε. 

Γοργό της, ή (3^_yU τσαπουκ- 
λουκ, JIjaT τιζλίκ, Cp^*« σουρά'τ. 

Γοργώνα, ή (Μθλ.) ^İS jjU 
τσάρου καρή. 

Γονβίδι, το 1 (Ζλγ.) jJL U 
>αγ,ιά πάλη γ ή. 

Γουδί, το j\jU χαβάν. 

Γουδοχέρι, το J\ jl^U χα- 
βάν έλί. 

Γούηενα, ή (Ντκ.) jU% πα- 
λαρ,άρ, L»y* νούα,ενα. 

Γούνα, ή $j$ κνΐύρκ. 

Γουναρική,ή και Γονναρο- 
ουνη,ή Ί^£• jjS κιίυρκδζόυλόύκ, 
&*° t5^->>-^ κ^όυρκδζόύ σαναατη. 

Γονναρικόν, το iJjjT ^όυρκ. 
« τα γουναρικά Jfi j£ κΐόυρκλέο, 
,^fb» 1İ j »C κνίύρκ ρ.εται. 

Χ/ 

'-δζόύ δ( 

Γονναροπώλης, ό και Γού- 
ναρης, ό ^jjT κ,ι,ουρκδζόυ. Γονναροπωλειον, το ^j^ 

jVj κιόυρκδζόύ δουκκιανή. Γοννωμα = 286 = 

Γούνωμα, τοΛ^Ι* ûjf κϊόύρκ 

κκπλ«{ΐά. [καπλοφ,άκ. 

Γοννώνω, Jh»%İS ^jjT κϊόύρκ 

Γονργονρητόν, το (iL'jLS 

^AaIjJjj^p καρνην γουρουλδαρ,ασί, 

,j» J καρκαρά. 

Γουργοι/ρίζω, J^Ujjjp j^ 
καρίν γουρουλδαράκ, .\ »J>J* καρ- 
κκρά ίτ. 
Γουολωαα, το aîJU πιλερτ[/.έ. 
Γονρλώνω,ώΙβ^ ^J'jjiyMÖ- 
ζλερινι πιλερτμέκ. 
Γούρνα, ή \»'j_>î κούρνα. 
Γονροννι,το (Ζλγ.) J^^t το- 
[Λούζ, jj^sfc χινζίρ. 

Γονροννόι|ταρον, το (Ζλγ.) 
jjl, Jja^J» δο|Λθυζ παληγη. 

Γοιτίίτέριι, ή (Ζλγ.) Α&Γ^Γκερ- 
τενκελέ, ^--» ζέππ. 

Γοιτφάρι, το (Ζλγ.) jJl» yjl 
λόυφέρ παληγη. 

Γραία, ή &β jUM ίχτιγιάρ 
καρή, gjû a»-j9 κοδζά καρή, jj^ 
jçtp -ζέν. 

Γραϊ'διον, το jjU τσαδου, 
•jye? άδζουζέ. 

Γράμμα, το (Γρρ.) ui> χ*ρφ 
πλ. J^ χουρου?, tf jfe γικζή. 
$ ν^^• [/εκτούπ, «ul* νοψέ ?ν 1•\ Λ ^ 
ταχριράτ, Aii σουκκά, <5J νερ,ικά. 
$(πλ.) τά γράμματα ^ο ούλκπρ., 
<t τυ Α είναι τό πρώτοι/ — tj/ç 
αλφαβήτου jJ^^-jf.j^Z Li) Ι j^ cil t 
έλιφχαρφι έλιφπανιν πφινδζη χ<κρ- Γραμματείτς 

«κατά — 4χ& λ^ κελεμέ t SKötp 

κελερε,Ι^Ι^-χαρφίεν,ϋΐΙιΙϋΛΐ λάφζε 
πέ-λάφζ 7 *:J.k j J* τη πκ•/] τηπκην 
« δ£ν πρέπει να τό έκλάβΐ} τις κα^ 
τα — y\ Uö\ Ü* j9 L•»* <J&. <α% & 
πουνά κελερ,έ πέ κελεαέ [λαανά βι 
μ,έκ ίκτιζά ίτ^λέζ. «εΐναι αν&ρι 
πος των γραμμάτων 3 ,»^1ρ 
jxS»j\»a έρπάπι ουλιούρ. βέ p.a'ptç 
οένοιρ, (»jT i_j_jI έδιπ άδάιχ. « — . 
εύχαριστήριον αΛ'^£1γ τεσεκκιόυρ 
ναρ>.ε. « — συγχαρητήριον -uU^T 
τεπρικναα.έ. « — συστατικον κ^> j 
«ul* ταβσιγεναρέ. « — συλλυπητή• 
ριον \*\»'4>y>~> τα'ζιγεναρ».!. 

Γραμμάριον, το ^U*l -α 
διρχέ^ι άσαρή, a^j jö γένι διό-, 

Γραμματεία, ή jLn ^χ_£ ^εκ; 
τουποζουλουκ, ,jyJ* ρεκτουπί. ' 
4ij^lâ καντσιλαριγια. 

Γραμματεύς, ό j£/-JZ ρεκ- 
τουπδζού, ^iV κνκτίπ. « — το 
δικαστηρίου ğ% *p- ρ,εχκερ,έ κια• 
τιπί. «ό πρώτος — ^ ^ ^άς 

ΎΛχτιπ, ^j)g j„. σ έρ κικτιπ. 

Προξενείου j% ^^β κονσ^λάτι 
κιατιπί, jV'fe καντσιλαρ, ^}yJy 
ısS^fb κόνσολος καντσιλαρι. « 

τοΰ npaiTod/K^ov^^^CJU 

πε^αέτ ρ,εχκέρ,εσι κικτιπι. 

Πρεσβείας jÇ ^u~ σεφ^ρέτ κια- 

TtTÎi. « — Tife 'Επικρατείας u^ 

ναζήρ ; Lib ^tL # ναζηρ πασά. « 


Γραμματικός = 28 

Συμβουλίου ^ ^\έ- {χεδζλις 
κιατιπί. 
Γραμματικός,ή,όν, (Φλγ.) 

£s* σαρφι. $ (Φλσ.) O}Âj«a σαροι- 

Ja\ εχλι σάρο. υουντεσιπι, (J-r*» 
g- b — (Νλγ•.) v--»"^ κιατίπ, jej* 
γιαζηδζη. «ή — Α ('Φλγ.) <J^<» ^ 
?λ ( αι σάρφ, j^ σάρφ. « — -tf ανα- 
λυτική Λ^ -tJ (Jj--» σάροι τατπηκή. 
«ot — ο£ κανόι /ec <vJv~» -λ*1_>» κα_ 
€α'ιδι σαροιγε. « — οΐ tvjtoî jlj^l 
'AÂj** έβζάνι σκη^ιγί. « *& ^ραμ- 
ματικά (ραθήαατα) «jU'->\ έδεπι- 
γιάτ, ΛλοΙ fjU ούλιούμι έδεπιγέ. 
Γραμμάτιον, το ü.£yS* (Λεκ- 
^ΪΓουπδζίκ, »jT -αΓ τεζκερέ. $ (Έρ-π.) 
£,jû-. σενέδ, ^ju- J^j δε'ΐν σενεδί, 
J,y? ταχβίλ, tiLi τεμεσσούκ. « — 
.sfe ό^αταρήν jıL» j^* »^\ έ[Λρέ 
.(ΛΟυχαρρέρ σενέδ, ^aL- ^1 εαρ σε- 
νεδί, ^Jıl-. y**jj\ άλόρδινο σενεδί. 
« εις τον κομιβτήν jjf- <*Λλ\>. ναΐλίλινά {Λουχαρρέρ σενεδ, Λ ,^\ . Jy άτσηκ πόνο. « — εις κατοικίαν 
^jJu- »£li»k\ ίκα^ετκτ,άχ σενεδί.« — 
τραπεζίτ^κόν ^jjL- 4i; \« πάνκα σε- 
νεδί, J>y^ **Ί• πάνκα ταχβιλί, 
^»*rfc λΑΛ πάνκα καψ.εσι. « — 
άπλοΰν oL.\gjW άδή σενέδ. « — 
λαχείου ıL _^'L πιάνκο πιλετι. 
Γραμματισμένος, n, ον, 
^yjl όκουμούς, jü|j Ja\ έ'χλι δα- 
νι'ς, j^ ίλιμδάρ. 7 == Γραμμή 

Γραμματοδιδαο•καλεΐον, 

το ^Ijuil ^S* ^εκτέπι ίπτιδαί. 
Γραμματοδιδάσκαλος, b 

^>* jIjJÖ^ ^.jl-C [Αεκτέπι ίπτιδαί 
ρ-ουαλλψί. 
Γραμματοθήκη, η yj^-£» 

jjljj^ μεκτούπ ^ζουζδανί, j\.>A*l» 
ναρ.ε^άν. 
Γραμματοκιβώτιον,το yj^ 

^Jî^S 4,l~y 1) ρεκτούπ για πόστα 
κουτουσου. 

Γρημματοκομιστή«, h^»fS^ 
jjjS ρ.εκτούπ γκετουρέν, ^.j A_*f 
ναι/,,έ-ρες, ^U σαι, xJ& κασίό. 

Γραμματολογία, ή J\ ^^ Α 
νΐ,ΐΐΐΐ* [/,επχάς ούτ-τεαλιοάτ. 

Γραμμ.ιτόσημον,το Jy ^j• 
πόστα πουλού, Jj> πουλ. 

Γραμμή, ή J^ δζιζγί, -k=»- 
χάττ πλ. _kjLi- χουτουτ,^^ για- 
ζη, ^Ja«. σάτρ. $ ^j διζί, .^^ί» ση- 
ρά, j^9- τσιρπί.^ (Γγρ.) j >^*" σινορ, 
jk_>. ^άδδ πλ. j^o». χουδούό. « — 
a i- χάττι ρουστα- κή[Λ. « r- fl καμπύλη ı^ii- χάττι υ,ουν^ανί. « — tta-frerog jjf isi- χάττι 
άμ,ούδ. « — - 3T«^a/lZ»jAoc ^j^ J^* 
χάττι [Λουτεβαζη. « — Μεσημβρινή 
j\fd\ «_Αώϊ.1»=»- Υ^ττι νίσφ ούν-νιχάρ. 
« — Ίβημερι,νη \y^.\ iai. νάττι ΐστι- 
βά, JUîpI iv*- χάττι ίτιδάλ. « — 

opıÇoVmoc ^ ^ «iil- 1 * ■!**- Ζ,^ ττ » 
ρ.ουτεσαβτ) πιλ-ού'^ουκ. « — όρο9•£- 
πκ») J^liLi. χάττι φασίλ, j^j^Jai 


Γραμμικός 

χάττι χουδούδ, Jua- ^ σέρρ χάδ. 
«ύτρατός της — ης gjZL* ι_ό-» σειφ 
άσκερή.«7Γλο?θΐ> της-- ης^^ί». _*/*• 
χάρπ σεοινεσί. «O'arcj £tç τήν — ν 
CX»yi διζρ-έκ^ .1 (Jui-ai τασφιφ ίτ. 

Γραηηικός,η,όν,^^ χαττί. 

Γραμαογράφος, ό ( Έργ. ) 
Jj.v»- δζεδβέλ. 

•Γρανίτης, ο ( Όρκτ. ) j'U^ 
σουμακι, ^-Ι^ γρανίτ. 

Γραπτός, ή, όν, J&ji για- 
ζηλρις, J-; ^ ρυχαρρέρ. § (ούδ.) 
ro — όν (κν.) jJ κάδρ, UJ καζά 
^α".Γ τακδίρ, JU» ταλί', «Ι^πάχτ, 
vlwt- 9 κτ)σ[Λετ. «^το — όν μου "*»* 
&*\ 4j,y κισ[Αετίρ!, ποΐλέ ΐτδί. 

Γράοτις, ή κν. Γραοίδι, το 
(Βτ.) J 9 \ JV τσαΐρ ότου, J^\ ,ji 
ταζέ ότου, j ,\S κιάχι τέρ. 

Γραϋς, ή ^jk jüi-l ίχτιγιάρ 
καρή. 

Γραφεϊον, το (ό τόπος) îiteşjfc 
γιαζηχανέ, Lji καλέρι, <J»^l όδά. 
g ^-^U ^3^ Y^C^l [Λάσαση. « — 
όΊκτ^όρου ^-4»m Cj^ )3 \ άβοκάτ 
όδασή, ^4'Uşjjlj j-Tj ^ysj δαβά βε- 
κιλι γιαζηχανεσι. « — - δικαστηρίου 
J» *£*■ ^ε/κε[/έ καλεμί, ^-tjl lâ 
καλέρ. όδασή. « — Προξενείου j^Lsife 
^<U?j\ καντσιλάρ οδασή ? JPy'İ^p 
κονσολάτο καλείλί. «έμπορικόν — 
j!-.J,LiA jLf τουδζάρ ραγαζασή, 
.l£LTjU" τιδζαρετκιά)τ . « — 'Υπουρ- 
γείου ıj καλέ[Λ πλ. (*"λ-9\ άκλά|Λ. = 288 έ= Γράφω 

« δξο^α γραφείου -K^-^y «JjU* 
[χεσαριφ κηρτασιγέ. Γραφενς, ό ^>. γικζηδζή, 

, .TlS' κιατίπ, i-» 1 ^ [λουστενσίχ. 

§ (σνθ.) ja :; * (Λουπεγ-γίζ. 

Γραφή,ή 4'Α yi K< &, ki- χάττ, 
iLükjT κιταπετ.^ (κν.) ν^-^* Κ* 656 " 
τούπ.«ή '.Αγία — ^jîa^zS κιτάπι 
[Λουκαδδές. «ή Παλαιά — *1»jj>" τε- 
βράτ. « η" Νέα — <Ju^i J^'l iv-* 
δζίλι σερίφ. « Ιερογλυφική — Ü 
^ν^*» χάττι |Λΐσηρή, ^-ı'A «JiA^jva Ι 
χιρογλιφ γιαζησή. 

Γραφιδοκάλαηος, ή lâ κα- 
λέ^, ColiTi καλέμι κιταπέ'τ. 

Γραφικός,™, όν, ^- χαττί. 

« — όν λά&ος jf.». σεχ€, ^jf— û 

καλέ [/. σεχβή. 

Γραφίς, ή is καλέ|Λ. 

Γραφίτης, ό (Όρκτ.) j^>y 

<J-Ua15 κορσούν καλέ|Α {/.α'δενί. 

Γραφόηετρον, το ( Μθμ. ) 
L H.y•^ ά^ρε-νουβίς, jj+^Je• γρ^~ 
ωο^έτρο. 

Γράφω,^;!. γιαζ|7.άκ, Λ ^*->*» 
.1 Ί[Λλά-ταχριρ ίτ. g (πθ. )jJL> > 
γιαζγ)λ|Λάκ. « — βτίχους .leJulii Ίχ^ : 
νάζμεν τεελιο ιτ. « τφ £γραψα 
dlg ?) τρϊς ^ 3 :& -ν*» 3 χϊ<^ι ^ 3 \ JA 
(»jjAjT ίκι ουτς δεοά κεν^ου(7'ινέ 
[Λεκτούπ γκιόνδερδ((Λ. αγράφει ά- 
διακόπως ^.j,XhJ XJ <£ ASŞi λά- 
γένκατι' ταγριρ ΐτμεκδέδιρ. «πώς^ 
γράφετε την δείνα λέ£ΰν^^<£ J% λ 


Γράι|τιηον == 289 ΓναναόΊάρ^ης χσιλ ίμλά ίδίγιορσουνουζ ; « — 
λαφνρώς s jj k>\ ^^ j j~>- 
%\ χουσν ου λεταφετ ίλέ ταχ- 
Μβϊ ί(Αλά ίτ. « δ γέγρατζται 
έγραπται ^jl-İjjIj JX-> m jk Υλ χ ^~ 
άν γίαζηλδή. « — «fe ™ κα- 
άβτιχον . \ jul - ,3^jt »JAİj τεφτερέ 
ιαζμάκ - καΐδ ίτ.. « γράφομαι 
τρατιώτης ^JLjl; ^Ο» ασκέ ρ γ,ια- 
/)λ[Αάκ. « έγράφη jXiXj\i για- 
/ΐλρίσδηρ, j£. juI καώ σουδ. 
Γρά^ιμον, το ^31» γιαζή, Ü αττ. Γρήγορος, ov, £j}s Τσαπούκ, 
j, τις, ^.^- σερί . 
Γρίπος, ό (Ντκ.) £Ϊ αγ. 
Γρίππη, ή (Ι) <üi/w» Âlj,' νεζ- 
εΐ {λουστεβαλιγέ, «-^,> γριπ. 
Γριππώδης, ες, ( Ι ..) J-^i 
ριπλή. [[Λουα|Λ[Λά. 

Γρίπος, ό υΛ* Jll<£.l έσκιαλλή 
»Γριφώδης, ες, ^ λεγαζή, 
<** [Λουα[Α(λή . 

ι Γρονθοκόπησα, το ^vj» 
ίιόυμοόύκ. 

Γρονθοκοπ(έω)ώ, ,3*^149^^ 
ιόυμρόύκλε βουρμάκ, ^^h^y 
ιόυρ-ρόυκλαμάκ. 

Γρόνθος, b jv^ γιόυμρόύκ, 
~« [/.ουστ, λ"λ* μούστε. 
ΙΓροΟπος, ο y^ γρούπ. 

**οϋτε — ^^ 4- c 1 *Χ πιλέ τσηκάρμαδη, tfjJfe ^j*» <?ο υ ? 
καλδή. 

Γρνζω, ^rİjjL•^» [Ληρηλδανμάκ. 

Γρυλίζω και Γρνλλίζω, 

JcIjJlji jji. χηρηλδανμάκ, J«Uk;A* 
(Ληρηλδανρκκ, &Ujj?- χουρ,ουρ- 
οαν|λάκ, ^έ"^^ σηζλανμάκ. 

ΓρνΧιοιιος καΐ Γρνλλιόμός, 
ό tfJ^.j^- χηρηλδή. 

Γρίπος κα!Γρί?λλος,ό(Ζλγ.) 
jyjvk όορ,ουζ. 

Γρννα, ή tfJiİj^i. χηρηλδή, 
^jJüj^ σηζηλδτ). 

Γρννιάζω, ^^ χηρλαμάκ, 
^^j*" 9 σηζλαμάκ. 

Γρννιάρης, ό j*»-jli. χαρτσίν. 

Γρνπός, ή, όν, J^y ^\ 
έγρι πουρουνου. 

Γρνπότης, ή v^jTi έγριλίκ, 
■κ l^yl ίβιδζάδζ, bil ίνχινά. 

Γρνι|τ, ή (Ζλγ.) ^ϊ .^ καρά 
κους, ylie ούκάπ. 

Γνηνάζω, liU^jül «uU yjlf 
τεδζαρούπι ττεδενιγέ ίτδφμεκ.,νΐ.-.^ΐί' 
oUj.jüil ^.JT Ojl^- ρ-ου^αρεσέτ- 
[/.εχαρέτι κέσπ ίτδιρμέκ. ğ ^J^jjîJT 
άλησδηρμάκ^,οΙί^Ι 'όγρετμέκ, Ju>" 
'' *?J 3 τα'λΙ[Λ βέ τερ,πιγέ ίτ. 
§ (πθ.) .\ ^.'λ <-jj\4 τεδζαρούπι 
πεδενιγέ ίτ. ^ ~J U τσαλησμάκ, 
^VT άλησμάκ, .\ ί«Γ τεαλλούμ ίτ. 

Γνηναοιάρ^ζης, ό &\ιΑ <^S» 
(£j±* μεκτέπι \b<xb\ μουδιρί, ^zS* 
<£ - jLA-ua-j [Λεκτέπι ρουσδιγέ μουδιρί. 

19 Γνμναο*ιαο^ία 

Γνμναοιαρ^ία, ή ^jIjlpI ^Χ 
^ λ α• ρεκτέπι ίδαδι [Λουδιριγετί, 
jı^ju 4>j£*j ^jıSJ> οεκτεπι ρου?- 
οιγε [ΑουοιριγετΓ. 

Γυμνάοιον, το ^jI-apI cJü£ 
[Λεκτεπι ί&αδί, 4ıj£j ν_:ϋ£ [Λεκτέπι 
ρουάδιγε. § -ı'L^-L•*^- δζιι/.νοε*ττικ- 
χανέ, ı5 -4.'U*^* ; ' ααι'λ vj^? τεδζα- 
ρούπι πεδενιγέ τα'λιριχανεσί. 

Γνμναοις, ή <u_u ı->jlf τεδζα- 
ρουπι πεδενιγέ. ^ *jt?\ άλησαά, 
Λλ^χ^Τ άληάδνιρμά, ^Λ'ΐ». τσα- 
λησρ.ά^ Juî τα 'λ ψ,. 

Γνηναομα, το <u~M άλησ^ά, 
Aj τα'λί[Λ. § (Δδκ.) j^yc τεμρίν, 
^j δέρς. [δζιραστικχανέ. 

Γνμναοτήριον, το ^U-'r-tcr 

Γνμναοτής, ό J"*dl;-U5• δζι- 
αναστίκ [Λουαλλψι. 

Γνμναοτικός, ή, όν, yj^-if 

dei,j vj^-j-» α^'λ τεδζαρουπι πε- 
δενιγεγέ μενσούπ βέ [λουτεαλλήκ. «ή 
— κή («jrvrç) jjti- -U" jj οέννι τα'- 
λψ.ι πεδέν, ^ dU*U<r δζιαναστίκ 
φεννί,Λ^Λ*!-^^ ριγνκζέτι πεδενιγέ, 
jxjUjI ίδ|Λάνι πεδέν, CU-Lç^ δζι- 
[Αναστίκ, jJL-Ucij• ζψναστήκ. 

Γνμνητενω,.^Ι-ΰΑΛ^Γό^• τοΓ71_ 

πλάκ γκεζ[/έκ-όλ. 
Γυμνικός, ή, όν, *^U ^ 

^jl»:* φεννι [Λουααραγικ {/.ουτεαλλήκ. 
'( ή τέχνη των γυμνικών ^ jkljV 
Λεχλιβανληκ οεννί, <PjLa*^ οέννι 
μ,ουσαοαά. = 290 == Γνναικόοονλος 

Γνανόκαρπος, ον,^ ( Βτ. ) &)c σεμέρι άρή, ^, ^έ σε;/ 
[Αουαρρά. 

Γνμνόπονς, ό καΐ ή jlt | 
γιαλην άγιάκ,^Ι^ΐΑ^ πουρεχνέ-π 

Γι/μνός,ή,όν, ^3U τσηπλα 
jL^p όύργιάν, ^t γιαλήν, λ_* 
πόυρεχνέ, ^ άρή. § j^î 
τ ση κ. « — οι/ ξΐφο£ ^ jX 
τηγιρηλ^ης κηλήδζ, JjL* <Ju- σε 
[χεσλουλ. 

Γνμνότης, ή ^jll^U- τσηπλο 
λήκ, ^JL γιαληνλήκ, Cj^U ά 
Τ^ τ > J ^ 1 " τεδζερρούδ. § jiiî 
άτσηκλήκ. 

Γνμν(όω)ώ καΐ Γυμνώνω 
tf.y αοψάχ, Λ xjd τεδζριδ \Λ 
..} 4.^Γ τκ'ριέ ίτ. 

Γύμνωοις, ή ^y» σοψά, λ ,\ 
τεδζρίό, 4>j^ τα'ριέ. 

Γυναικάδελφος, ό ,_yls καί< 
§ ή — η y->i\ παλδιζ. 

Γυναικαρέό*κεια, ή ..Cjup ^ 
jL^^I καρηλάρ ήνδηνδέ ίστινσ® 

Γΐ'ναικάοεοκος, ov, Jı^ 
j-^*"* •λ'χ* καρηλάρ ίνδινδέ [j.o'jt 
τεχσεν. 

Γυναικείος, α, ον, λ^^,6 χο 
ρήδζε,^^ά νισβι. «ro — oî/ φΰλο 
L«i Ai?U» ταΐφέΐ νισά. 

Γνναικίζω, .1 A*\** Jf &J* ** 
ρη κιπί ρι,ουαίΛελέ ΐτ. 

Γνναικόδονλος, ov, jj 
v£ «Jy κκδην χοληση. Γνναικοειδης 29 i = Γν^ωόις ;νναικοειδής, ές 9 και — ώ- 

^νναικοκρατία, ή dİL•.: \â?U* 
«Uj^-. ^ ταϊφέΐ νισανιν χόύκ|Α 
υρ[Αεσί. [περέστ. 

^νναικολάτρπς,Ό vl—^jTj ζεν- 
^νναικολογία, ή (Ι) 41«Μ ^ Λ 
Ücyac ούλ-καπαλέ. [πίλ. 

Γυναικολόγος, ό ( Ι ) J.JS κα- 
Γνναικομανής,ές, ^.b ^6 
:ρή δελισί. 

Γνναικομανία, ή jU'Ijij ^te 
ρή διβανελιγί, j\^> J^jfe κάδη ν 
ρακή. 

Γυναικόπαιδα, τα jVjIjçJ^,\ 
βάδζ ου έβλάδ JÜ\j JaI ε'χλ ού 
'ΐάλ, jVj! ^ J^- άγιάλ ού έβλάδ, 
^-? ^ jlj-J νισβάν ού σηπγνάν. 
Γυναικοφίλης, ό L*i ,_^ μου- 
ibfct νισά, »jU'J ζενπαρέ. 
Γυναικών, ό και Γνναικωνί- 
M>s ό ^»J\i 0*-~yC a pty δαιρεσί, 

ρ. σεπιοτάν, ,»y. χαρέ(Α. 
Γύναιο ν, το J^'i-jlâ καδηνδζήκ. 
Γυνανδρία,ή (Βτ.) ^LaPİ j-*^ 
•fcT τιλασούκι άζάϊ τενασούλ. 
!Vvn, ή tfjb καρή, jofe κα- 
• ν > jj C^ v j ^— > νισά, Ojjp άβράτ. 

*^j ζεβόζέ, <u-j£i» [Αενκιόυχε, 
^ χαλιλέ. 

νρενω, JaIjT άραμάκ, j* y jıi.lj\ 
ασδηρμάκ, Λ ^^ τεχαρρή ίτ. 
CL*Ai-\ ίστερίέκ. « yv^sua τήν 
υλ2«ν βου £\> ν ^1 ίσινέ πάκ. Γυρίζθ>, ^-Λ^^^>. τσεβιρ[Λεκ, 
dU^V^j δόνδόυρ^έκ. $ (ά[Ατ.) tİU^j 
δόνρέκ. § .1 slijy» άβδέτ ίτ. <αέγύ• 
ριβεν όλον τον κόβμον J5 i ^L'j 
t^Jül δουνγιαγι δέβρ ΐτδί. « — %\ 
sn' ονόματι τινός .\ JU^'İ λ^Ι' να- 
ρί,ινά ίντικάλ ίτ. « — βννκλλαγμα- 
τικην έ%' ονόματι τινός jA_#^y 
.\ }j&- ai«W di' TU πόλιτσαϊ φιλανίν 
ναρ,ινά δζίρο ίτ. ^ (επί όδο'υ) ^JjU» 
σαπράκ. 

Γύρΐό"|ΐ.α,το 4i^j δονριέ, *+jy?~ 
τσεβιρ^έ. § <_£*>*.?■> tsjf γκερί δό- 
νόύς, Ojj* άβδετ, Cju>-j ριδζαάτ. 
§ (Γργ.) 4.L ^HV ίκινδζι τσάπα. 

Γυριό*τός, ή, όν, o^j^-- τσε- 
βιριλμίς, j.i.'iijla δολασήκ, «^jdu 
[Αουλτεβί. $ ^jTl έγρί, J^<^1 
έγιλ[λίς. 

Γύρος, ό Λέ^ί δόψέ, ajtr'Hjl» δο- 
λα<Τ(Αά, jjj δέβρ. § .J\j δαίρέ. 
§ j\ij• περβάζ, ^Ι^κενάρ.^(Έ(Απ.) 
jjj». δζίρο, «ü|_y>- χαβαλέ. 

Γνρ -coçj ή, όν, ^jTl έγρί. 

Γνρτ(όίι>)ώ, cUs^jTl έγριλετμέκ. 

Γνι^, ό (Ζλγ.) U ^ ^ κ παπά. 

Γύψινος, η, ov, jJ-f^T άλ 
τσηδάν, J^T άλτσηλή. 

Γύι^ος,ό^ΙΙ» ^"ί άλτσή ταάή. 

Γνι^(0£α)ώ, ^^f^T άλτση- 
λατ|Αάκ, ^"Vl^.- 9 σιβαλατ^άκ. 

Γν^ώδης,ες, J^T άλτσηλή. 

TvıJroiCfıç, ή «û^^T άλτση- 
λαταά. Γνψωτης = 292 = 

Γνι[τωτής, ό ^>^\ άλτσηδζή. 

Γωνία, -/] &f χχά&ί, o^-y 
πουδζάκ. g ( Μθμ. ) «,£ ζαβιγέ. 
« — οξεία dJ L \ 5 \j ζχξιγέϊ χαδδε. 
« — <>ί>#>ί «*&*Λ) ζαβιγεϊ χ.αψ.Ι. 
« — αμβλεία <*.jza *>$\j ζαβιγέΐ 
αουνόεβιοζέ." g 3^i- δοζά& g 3^i* 
^Sj9 όοζάκ χουρουσου. Aaıuovıov 

Γωνιαίος, α, ov, J^jT 
σελή . 

Γωνιώδης, ες, J*£.jf κΐόάί 
ı^jlj ζαβιγεβί. 

Γωνιωαετρία, ή (ΜΘ(λ.) L 
A>j\j {Λουκαγεσέϊ ζαβιγέ. 

Γωνιώαετοον, το (ΜΘ(α.) ( 
*j\j ρ^κγ^άσι ζαβιγέ. -*»- 


Δ, δ, Uİj δέλτα, 4*e-* «Uljn^l) 
j^-^^j tHı ; *jj ^Ull J^» jÜ^l 

Δ', δ', (Άρθμ.)^., δόρτ -ğ^V 
δορτουνδζού. 
,Δ, b, ('ApO(r.)dU OjJ δορτ πίν. 

Δά,(Μόρ. έ{Α<ραντ) Ιγιά,Λ&Ι ιστέ. 
« τοϋτο δα είναι όπου θυμώνει 
κανείς L ^^J fc-y ajÎvcİI... ιστέ άδάμ 
πουνά κηζάο Υΐά. α tfg £<Vc« — 4 
<~Α νέ ίσε. « καλά — Ι ,j\ έγι 
για. «vat — κκΐ <fî; ..u-. fjT άδάα 
σένδε. 

Λάγκαιια, το και -dua, το 
•uj^ul ήσηρ(ίά, 4^•.^ δισλε^έ. 

Δαγκαματιά , ή t yjfe>\ ήσν,ρήκ, 

Δαγκανιάρης, ο και -ρικος, Δαγκάνω, ^jl^\ τ,σηρρ 
cAI^îj δισλεμ,εκ, .1 ^Ι^ρΙ-^λρ ί 
ίζάζ ΐτ. 

Δαδίον,το ,j\>. τσιρά, ^, 
ττ»7- τσιρεσί. 

Aa5o(?^oç,oj\j4ki'• {/.ασα'λα 

Ααδονν(έω)ώ, και Δ χδο 
ρ(έω)ώ, .jl j\j«(ki* [Λασα'λαδ 
6λ. g .1 ,yT τενβιρ ΐτ. 

Acınuoduvn, η J* ί'λ[Λ, ,ίΛ 
υ.α'λιουίΛατ. g ^l»j^ [λε^αρέτ.ϊ 

Δαύτων, όνος, b 1L• αλί 
g ytU>a'/jp. 

Δαιμονίζω, ^kj^-J j>£ μ w 
νουν ΐτδιρρέκ, j-i^jJu- τσηλάν 
ρ,άκ, ^j^ j y κουδουρτ|Λακ.$ (π' 
— o/ucu .^\ '^jyf- αεδζνουν όλ. t 
Λ τεδζεννούν ΐτ. J*^j_>* κουόρΐ 
j /,άκ, . $\ ^i^** 1 &9Ρ ιτ °^• 

Δαιαόνιον, το ^ δζίννΛ Δαιμονόπληκτος 

ρή. § ^'.j** Ϊ9? ι ' τ • § AU'Ij»j δι- 
νελίκ, û\}Jj δελιλίκ, -jl^ ρ,εράκ. 
[έπι κάλου) »1— 1^ οερασετ,^^ 
κιαβε'τ, jİj^* χε^'ά-δ. « το — ν 
û Ζωκράτον? ^jl^yc* ıljl^L. Σο- 
αδιν χεαζαδη. « τον επιαβε το 
ψ-όν τον ^ x "jL• Jl*'\j m » διβα- 
λιγι τουτδού. «£χ£ί το — ov JI . 
i- μεοακτ r iâ:. 

jSi» * 'ι 

ιαιιιονιόπληκτος, ov,* iki 
•l^jl σεΐτανά όγρκατ,ς. 
^αιιιονιοπληξία, ή 4.'Lk>-i 
>\jî}\ σειτανά όγραϊς. 
kaıyovıoç, α, ον, (Μτφρ. ) 
ΟΠ^ράλή οϋλ αλιά. 
kaı χιονισμένος, n, ov, jj:f 
οζνούν, 4\yj διβανέ, Jj δίλη, 
Uj^jJU- τσηλδηρ|Λής^ J^jjjy κου- 
λούς, ^/l* [Αε'ρούζ. 
|Μΐιμονιώδης, ες, j'lki σεϊ- 
w.ı. § -^-^-^ yzolb, jjfZ> [Λουτε- 

ββίθ. 
ι 

4βιμονολατρεία, ή c^ 2 -,/ i*•* 
^ερεττλίκ, ^U-^. jlki σείτάν- 
ρεστλίκ. [νουν. 

kaıuovoP.nîfcnç, ό j^ ρ,εδζ- 
κιιιιονοιιανία, ή JlkJ^UU 
νιγιάΐ σεϊτανί. 

ιαιμονόοπερμα,το j^-» jiki. 
'«ν σουγιου. 

ίιιων, ο και ή j>. δζίνν, j»j 
3, «jlki σείτάν, jjiAıl ίπλίς. 

ίίτννιών, ό J^Uty*. σοφρα- 
ς, ^îL* [Αουσαφίο. 293 === Δακρνω 

Δακε'θνμος, ov, jfeUj διλ- 

σικιαο, jyJj όιλ-σουζ. 

Δάκνω, J*/«a)l ησηρ{Αάκ^1^ρ1 
.1 ίζοζ ιτ. 

Δάκρν και Δάκρνον, το jjT 
t5^t Y*i£'£ Τ£*Η; £■> δέ•Α* πλ. 
£j*.j δουι/.ου', ύ&| εσκι, Oi^ <τι- 
ρίσκι. § 4*Uj δα^λά, ,^μ»| κατρά. 

Δακρναδενϊτις, ή (Ι) ν ^"]| 
*-**j »ορ • ίλτιχάινί γουοδεϊ δευ,ιγε. 

Δακρναιμορραγία, ή (Ι) jy 
^Λ i5j^ ν ^9 |*εοζ«ρΚ δερ,ιγέ. 

Δακρύζω, dLT}j ^t ;/* γχιό'ζ 
γιαση δόκίΑεκ, .\ jL.j δερ,εάν ίτ. 

Δακρνόεις, εοοα, εν, ^Όλ 
άγλαγιδζή, ,/!{ πακί, jLik öi\ 
εσκι-έοσάν, jl : Ci| έσκι-πάρ, jtjjT 
γκιργιάν, jj^\ έσκι-ρίζ. 

Δακρνοκνοτΐτις, ή ( Ι ) ypl 
<Umj «L..T ίλτι^άπι κισέι δευ.ιγέ*. 

Δακρυολιβίαοις, ή (Ι) vl*a^" 

«*j τεχασσούτι δεριΓ. 

Δακρνόλιθος, ό (Ι) <u«jüu% 
χασάτι δε[Αΐγέ. 

Δακρί'ολΐνιι,ή (Ι) ^λμ δεμειν. 

Δακρύρροια, ή ( Ι ) «.j j}„~ 

ι ' Si'"• 
σιλανι οερ. . 

Δακρΐ'ρρο(έω)ώ και Δακρν- 
2ζέω, OT,.» ^il; 3/ Υ κ 2ΰ'ζ γ^ση 
δοκ{Αέκ, .^1'jl.Cl ^ jljjT -yk^a;v 
βέ έσκ^-πάρ ολ. .\ ^Γ πουκ,ιά ίτ. 
.j\ yj&\ έ^κ^-ριζ όλ. 

Δάκρνομα, το jU*j δε[Αεάν. 

Δακρνο>, oUTJj ^Ι• jjT γκιό'ζ Δακτνλήθοα =294 Δάκτνλος γ,ιασή δόκρέκ, \y1fi\ άγλα^άκ, |£ί 
Λ πουκιά ίτ. .\ jUaj δε[Λεάν ίτ. 
.jl j m £î\ έσκ;-ριζ όλ. § (επί δέν- 
δρων) J<OILU> δα[/.λαι>άκ, .\ j^jû 
τεκαττούρ ίτ. [σόύκ^. 

Δακτνλήθρα, ή iJ^jfy γιόυκ- 

Δακτνλίδτον 9 το 'Jjjy yipv- 
ζόυκ, ^-"VîU- ^}jy γιόυζούκ χαλ- 
κασή . 

Δακτνλτδωτός, ή, όν, ι$.>&>- 
χαλκαβή . 

Δακτνλικός, ή, όν, ( Πσ. ) 

jji ^J^T* j•*^ vJLia- ^j| j J^i* -^ 

πιρ σεκίλ βέ ίκι χαφίφ χεδζαδάν 
ίπαρέτ βέζν. 
Δακτνλιογ^α/φία, ή. û 3 jy 

γτ,όυζόύκ τασλαρη ούζερινδέ ίδζρά 
ίδιλέν χακνκκιλικ φεννί. 

ΔακτνΧιοθήκη, ή ^-^j» ^jjy 
γνΐυζόύκ κουτουσού, jİJ&tCil εν- 
γκ,ιουστδάν. 

ΔακτνΧιόπετρα, ή ^U» J^^ 
γιόζόύκ,ι τάση. 

Δακτνλτος, ό 'Ίδε Δακτυλί- 
διον. $ (Άνθρ.) j«jw αακά'δ. 

Δακτνλιονργός,ό ^)jy m ΥΧ™- 
ζουκδζόύ. [ούζου^Λού. 

Δακτνλίς,ή ,^j3jI <5*^ παρρ,άκ 

Δακτνλϊτις, ο (Βτ.) J^\ î^y 
γιόυζόύκ ότου. § (Ι) •.*»! <->lpl ίλ- 
τιγάπι ούσπού'. 

Δακτί'λιώτης, ό j^jl Λ. χα- 
τέρ. παρρ.αγή, ^^»1 πινσίρ. 


Δακτνλογραφία,ή Jj\j.\ i 
^s διλσίζ ίσαρετί φεννί. 
Δακτνλόδεικτος, ον 9 ^ 

^εσχ.ούρ. 
Δακτνλοδετκτ ( έω ) ώ , j 

cX»J\-»jT 4^1 παρρ,άκ ίλέ γκίόΛ 
[Αεκ, .1 jlülı ijLil ίσαρετι π 
πενάν ίτ. § (πθ. ) .^| ^UJl 
ρουσάρουν πιλ-πενάν όλ. 

Δακτνλοδειξία, ή jUt «i 
ίσαρετι πιλ-πενάν. 

Δακτνλοετδής, ές 9 ^ 
ούσπουβη. 

Δάκτνλος,ό j*jl. παρμάκ, 
ούσπου πλ. *>U>1 άσαπί, C^Ci 
γκιουστ, *ΊΙ πενανέ πλ. jL πενι 
«ό μέγας — η άντίχειρ J^jl•! 
πάς παρράκ, ^\ ίπχά^λ. «ύ & 
r£ ρος — η λιχανός η δείκτης CA 
j*->\ σεχαδέτ παρ|λαγή, 4.L-* <w 
παπέ. «ό τρίτος — η μέβος i 
j.jL όρτά παρμάχ, j*jl• ο^| 
ζουν παρρι,άκ. « ό τέταρτος Μ 
δακτυλιώτης η παράμεβος Μ 
ö*j\ γ^όυζόύκ^ παρμάκ,.,^ πινο 
«ό πέμπτος — ί) μικρός rj ώτί: 
&J* *>-sv σερτσέ παρρ,άκ, ^ 
χινσίο. «το άκρον του —ου 
έναελέ. α μετρώ αιά των — ων j 
ji^U» 4J»I παρρ,άκ ίλέ σαΐρκκ.» 
πτομαί τίνος ακροίς — otc J 
j*^xl^l» «u>-^l παρρ.άκ ούδζουνβ 
κανδηρ^άκ. ğ ( Πσ. ) JA } J-* 
^»ω ^^t* JjU^ tj~ö>. πΐρ σεκιλ Δαλτονιΰμος = 295 — Δανειστής ά χαφιο /εδζαδάν ίπαρέτ τεφαα- 

ί. % (ΜΘ[Α.) JajIj παρρ.άκ, ,^\ 

ύσπου. «İ2 δάκτυλοι κάμουν ενα 

όδα jx_\ ,»03 j, j*jjı jol j^İ ov 
κι «αρμάκ πιρ καδέ|/ ίδερ. 

ΔολτονιΟΗος, ό (Ι) c^Jj JJlp 
r |jl| γαλάτι ρουΐγέτι έλβάν,^Λ,*_^Ιί 
ίαλτονισρ!,. 

Δαμάζω, .1^ κάχρ ίτ. .1 .k^ 
[άπτ ίτ. jji; 9 flj ράρ. κηλ^άκ. § 
ρτο.) uJJ? «Uu* Υοίλεπέ γκελμέκ. 
— τα πά&η, τήν όργήν Ja\^\ 
'j$ «uIp 4.^ad jijjû. ^ έγράζ β.έ σιδ- 
ΐέτι γαζπέ γκλεπέ γκελμέκ. 

Δάμαλις, ή (Ζλγ.) £ 3 * δόυγε, 
%\ ίνέκ, »yu πακαρά. 

Δαιιαλίο. ή (Ι) ^"ί 'άση, "OjU 

^i ρ.κδδέΐ πακαριγέ,^Ι^ βαδζίνα. 

Δαιιιαν'νκίμός, j> (Ι) <u}l£.î άσ- 
\.αρ.ά, !Sj^ fi τελκίνι δζουδερί. 

Δάμαλος, ό (Ζλγ.)^ πουγά, 
Κ-^ακάρ . 

Δάμαόις, ή και — ^-d^ıoç, ό 
^ κάχρ, k^» ζάπτ. 

Δαμαοκηνέα, ή ( Βτ. ) d^l 
jrWl έρίκ άγκδζή; ^^1 j^ ίε- 
ίζί^ι ίδζδζάς. 

Δαμάοκιινον, το ( Βτ. ) d.j\ '/ . -Ul ίδζδζάς. -ι â/»^-l ^( Δαμαϋτής, ό jV-i καχχάρ. 
Δα•μα<ίτς,ή,όν 9 ^^βΑ(;ακχούρ. 

Δανειακός, ή, όν καί Δανει- 
κός, ή, όν, #(/ ρ άριγετ, jUl».* 
Αουστεάρ. $ — ως (έπο.) U> ,5 κάο- ζεν, tv^p άρίγετεν, ijUU* [Λουσ- 
τεάρεν. 

Δανείζω» &*jj £j->jl 'όδόύνδζ 
βιρρ.έκ, &»j3 U»y κάρζεν βφ^έκ, 
Λ ja\j\-*U\ ίδανέ-ίκράζ ίτ. $ (επί 
πραγ[Α.) Λ »jWl ίαρέ ίτ. g ( π9. ) 
j -ΙΪ £'jjj\ 'όδόύνδζ άλ[λάκ, U^i 
jjU κάρζεν άλρ.άκ, .\ ^\^:~,\ ίσ- 
τικράζ ίτ. .1 4ι'|α"-.| ίστιδκνέ ίτ. 
Λ »j\*"~.\ ίστιαρέ ίτ. «ό δανείξων 
jt>jÂ* [/.ουκρίζ. « ό δανειζόμενος 
jt>JL~» ^ουστ(κκράζ^Ιβ"-.Λ|Λουίττεάρ. 
«τό δκνειξόμενον jejjîA αακρούζ. 

Δάνειον,το £ 3 * 3 \ 'όδόύνδζ, j*j 
κάρζ, ^|y:-l ίστικράζ, ja\J\ ίκ- 
ράζ, Cj^ άριγετ, J-j δε'ίν. «τό -U- 
του έξηβφαλίβ&η δι' έγγυήβεως 

οαλέτ ίλέ τεε[Λΐν ίδιλ^ίσδιρ. « — 
εντοκον j>\j>\ &\ Ja'b φα'Ι'ζ ίλέ 
ίκράζ. ,« — έπϊ ένεχύρω j^J J^ 
ρεγινλΐ κάρζ. 

Δάνειομα,το και Δανεισμός, 
ό Jt>\j>\ ίκράζ, ja\Jc~\ ίστικράζ, 
£\Α ίδανε, £\χ^\ ίττιδανέ. 

Δανειστής, ο jajiA [Λουκρίζ, 
^\j δα'ιν, Ji>-4\ άλαδζακλή, «-jU^I 
^yiiA έσ/άπι ματλουπ.β^χυρο'β- 
χο? — £^ ρουρτεχίν. « προνο- 
μιούχος — ^>Jj Jj^J• ί^τιγιαζλτι 
δαιν. « ή oftag των — ων cjL^I 

--λ -U yjlıia» εσχάπι [Λατλούπ (Α«- 
σασι. « ενωβις των — ών ûj.Xh>-&\ 
JLu'l άλαδζακληλαρην ίττιοακή. Δανειστικός =296 

«ενυπόθηκος — &β j^ ρεχινλή 
δα'ιν. «βυνεδιδάβ&η μετά των — ων 
του ^Λ 3 \ £** &\ ^JSi^İ άλαδζα- 
κληλαρή ίλέ σούλχ όλδου. 

Δανειστικός, ή, όν, ^>j 
>αρζή, ^>\βΑ ίστικραζή. 

λαπάνη, ή και -μα, το -ç_j- 
-/άρόζ, ^j-a* [λασράφ πλ. (JjL•* 
[ΐεσαρίφ-, tjj.rua* ρ.ασρούφ.«ττά — ή- 
ματα ^UjLia [Λειταριφάτ, j^Li^ 
σαρφιγ^άτ. «ή διχαβτική — (JjL•* 
a^U• ρεσαρίφι ρ.ουχ(κκερ.έ. 

Δαπανηρός, ά, όν, ^j-r^tj^ 

jsi^\ τσοκ σάρφ ίδιδζί, Ss~* ^ ου ~ 

σρίφ. § JLf- παχαλή• « — «C (έπρ.) 

4»\ O^ıJjLai• ρ εσαρίοι κιόυλλιγέ ίλέ. 

Δαπάνηοις,ή Jl^l ίσράφ. 

Δαπανητής, ό ,3.^-* μουσρίφ. 

Δαπαν(άω)ώ, Λ <Js**-j^J- 
χάρδζ-σάρ© ίτ.§ .1 ^\^.\ ίσράφ'ίτ. 
$ .\ J5U>\j«_;"2ll;i ίτλάφ βέ ίχλάκ ίτ. 
«■έδαπάνηβεν απαβαν την περιον- 
ğîccv τον εΐξ τό χαρτοπαίγνιον 
ς5^,\ «J^"l j ,J\s~\ »β £ } J σερβε- 
τινι κουρ,αρά ίσράφ βέ ίτλάφέϊλεδί. 

Δάπεδον, το ^ γέρ, ^J ζερ,ίν, 
***£.)* δουσερ,έ. 

Δαρμένος, η, ov, jux^^ δο- 
γ,ιόυλρόυς, w* 2 * ραδρούπ. 

Δαρμός, ό και ΔάροΊμον, το 
j£)i δογιόυς, y^ δάρπ. 

Δάς, ή <^« ρ,ασαλά. 

Δασάρχης, ό ^'âa jU^l όρρ,άν 
ρ ουοεττισί. Δασύς 

Δασμολόγια, ή »j»j J^" τ 
σιλ ρούσο υρ. ğ ^^^ ^-^t τ 
ρουσούρ,. 

Δασμολόγιο ν, το ^-^,^" 
ρουσού|Α τα'ριφασί. 

ΔαΟμολόγος, ό ^ j5 - * 
^j^jUl^sİ ρουσούρ. - βιργκίού 
σηλδαρή. 

Δαο*μολογ(έα>)ώ, Açyj U L 
ταχσίλι ρουσουρ. ίτ. ğ J^^-£ 
.1 (»J-.J τάρχ-ταχσιλι ρούσους 

Δασμός, ο -^ ρίσρ. πλ. ,» 
ρουσουρ, y^jj βιργκ^ού, ^Li 
τεκλιφάτ. 

ΔαΟονομεϊον, το -^»jU j 
^l 9 όρρ.άν δαϊρεσΐ - καλερ,ί. 

ΔαΟονομικός, ή, όν, JU; 
oppavt. «τ? . — η (έπι,βτήμη) jU 
j9 όρρ,άν φεννί. 

Δαοονόμος,ο ^j y.U-^ysi. jU 
όρρ,άν ρ.ουφεττισΙ-ρ,εερ.ουρού 

Δάϋος, το jUj^l όρρ,άν, jlU 
όρρανλήκ. 

ΔαΟο>νλαξ, b ^f^.^j^ 
ρ,άν πεκτσισί, &3j£ κούρου ^ζρί 

ΔαΟνθριξ, ό καΐ ή J->-U» .ί- 
ση κ σαδζλή. 

Δαο*ννω, .i lJjlC" τεκσΐφ HÎ" 
§(π0.) — o/tat .\cJiJo τεκεσσοίι 
ίτ. § (Γρρ..) 4 |^ 5 J^lll ( f ) ifa 
ρετι βάζ* ίτ. 

Λασνπώγων, ωνος, ό j^ 
JJli-» σηκ σακαλλή. 

Δασύς, εϊα, ν, j^ σηκ, J^i 


ΔαύύοΊαος =297 Δει κεσίφ. § jLî κηλλή, jjy" τόυιλόύ. 
jâ κατή, ^Ιί καλήν,.^^ σέρτ, 
üJ* γαλίζ. § (Γρρ.) ή — εΐα L-.U 
δασίγια, ^<"Ί dCjtî.\ ( f ) ίσαρετίν 
ισ|λί, αΛμ σεκλιγέ. g — a>c (έπο.) 
£> σήκ, λ^^ σέρτδζε, α.^ σε- 
κίλδζε. 

Δαόνόκτος, ον, * Ul Jjlf κε- 
σιρ ούσ-σαγέ. [κεσαωέτ. 

Δαοντης,ή j^jl^ σηκλήκ, ^sUf 

Δαΰύ^νλλος, ον, jl^Vl cJJLf 
κεσι<ρ ούλ-έβράκ. 

Aadvötüvoç, ov, J^- ^Jfc κα- 
λήν σεσλή, i^Jl u Lö; σεκιλ ούσ- 
σάβτ. 

Δαοώδης,ες,^Ι.^ όρμανλήκ. 

Δανκος, ό (Βτ.) ^ ^ χέβδζ, 
»U χαβουδζ, ^ δζεζε'ρ. 

Δανλός, ό JL./" κιόσκιόύ. g 
({Ατφ.) 4•^* [Λασαλά. 

Δαφνέλαιον, το ^L *άι δεονέ 
■κγή. 

Δάφνη, ή (Βτ.) &\ϊ\ *$* δε- 
φνέ άγαδζή, ^UM ^ σεδζέρ ούλ- 
νάρ, > γάρ. 

Δαφνηφόρος,ον, > J*L χα- 
|ηλι γάρ. g ,J\£ γαλίπ. 

Δα£νηφορ(ε'ω)ώ, .j» ^ja^sj 
δεφνεδάρ 6λ.§(μτβ.) ._,| c^jâJt-JfL* 
?ναϊλ [Αεζφεριγέτ όλ. .^| ,_J\i γα- 
ίλιπ όλ. 

\ Δαφνοειδής,ές, και -ώδης, 
£Ç» ι5^ γ*ρί• « r0 — k ( Βτ. ) 
JJÎ.j't> [λεζαριγίούν. Δαφνοκέραοος, ό (Βτ.)^Αΐ» 

&\α\ ταφλάν άγαδζή. 

Δαφνών , ό c'IÜ<ij δεφνελίκ,^.^-.^ 
γαριστάν. 

Δαι|τΐλεια, "h vl>$Lii" σεχαβέτ, 
fjf κερέρ., ull.j^clj>. δζουβαψερδλίκ. 
g (έπι πραγμ.) ^^ πολλούκ,»ι,^Γ 
κ€σρέτ^»ίί^ iâ^9 φ ει ζ ου περεκετ. 

Δουλεύομαι, «^Jj; π °λ όλ. 
§ *^*Λί «Jy ^y ^^ ^^ βιρμεκ. 

Δαι[τιλής, ες, Jj» πόλ, ^»1^ βα- 
φίρ. § (έπ' άνθρωπ.) j^j»- δζου- 
[Λερδ, ^i- σεχί, ^jf κερί[λ. g — ώ£ 
(έπρ.) Jy Jy_ πόλ πόλ, ,&Ι <!>}£ 
κεσρέτ ίλέ. g ^Icjf κεριμανε. 

Δέ, (Σνδ.) 3 βε, J-j δαχή, <~Α 
ίσε. g (έν συνθέσει)».} δέ. «οΐχαδε 
Λ 3 5 \ έβδέ.«<ϊτ; μ£ν έδίδαΘκες γράμ- 
ματα, εγώ âb έφοίτων ^λ»!^»^- 

χόδζαληκ ίδέρ ΐδινιζ ιτέν δαχή αέκ- 
τεπέ γκιδίγνορ ίδίμ. 

Δέοοτκα, ^-»^ κορκράκ. 

Δέηοις,ή Uj ριδζά, jU νιγιάζ, 
j»LjÂ-.\ ίστιρχά|Λ, ^^u" τεζαρρού. 
g(Έκκλ.) Wj δοά, JU να[χάζ. 

Δει, (άχρσ. του Δέω) jOi ^3^ 
λαζ•[Λ γκελίρ, jj,\ Liıâl ίκτιζά ίδέρ, 
j\^ t^rl^-l ΐχτιγιαδζή βάρ. « o"f i di) 
χρημάτων ^yi #J \, ,^ΐ, πκρά παρά 
λαζψ.. «πολλού ye κα2 — ^j*. Uj 
δαχά τσόκ. « το δέον, τά δέοντα 
j% {'β λαζΐ[Α γκελέν, ^οΆλ μουκ- 
τεζά, j^lyUl ίδζάπ ίδεν.«όλί^οι», Δείγμα • 

μικρόν δεΐν ^jülâ j\ ^ζ καλδή• 
μάλλον τον δέοντος »jlj jjA_*yi 
λαζιριεδέν ζιγιαδέ. «&> <?£θΐ/τ&ιΐ.; 5 
eja-lu βάκτι ^ουνασιπετδε. «εν οΰ 
δέοννι t ij j{^j\ fji λαζιμ ολ[/.α- 
διγι γερδέ, #J1 y~*3'J λουζουμ- 
σούζ γερέ. 

Δείγμα, το dL"j$l 'όρνέκ, 4,'^_έ 
vo'j|i,ouv£,jj]|j^,_ys ^όστοαλττκ.^^^Ρ 
ίπρέτ, JLiul îjATt&aJu3 Οί-Ί ίσχάτ. 
§ jr*\ (σερ πλ. ^,1*1 άτάρ. « — φιλίας 
CçJt *1»U*I ίσπάτι ρ,ου^αππετ. « — 
πίβτεως και ειλικρίνειας cJU^ ,*1 
^jli-j έσέρ σατακάτ βε χουλούς. 
« — Ικανότητος oİaIj^İLJ ώΙί| 
ίσπάτι λιγιακάτ βε έχλιγέτ. « — 
προ&νμίας c~*~ J\ έσέρι χαμ,ιγετ. 

Δείκνι /uı, και Δεικνύω, 
cieJk-jT γκιόστερ^ε/, .1 *\j\ ίραγέ 
Ίτ. .1 j\j\ ίχράζ ίτ. .1 J^M\ ίζ- 
χάρ ίτ.^ (πθ.) uUj^f γκιορόυν(/.έκ, 
.Ij^J» ζουχοι/ρ ίτ.« — ΰω διάτων 
δακτύλων dü>j~.jÎ4>\ &j\ παρμάκ 
ίλέ γκιόστερρ,έκ. « — rtfi την ό- 
^ ν •ϊ ı^i^* *>.\j\ ίραγεϊ ταρήκ ίτ. 
« — φαιδρον πρόσωπον g}jj\&\ 
Λ ıl£Ut ιζχάρι ρούϊ πεσαάέτ ίτ. 
« — θάρρος ,\ Cj/f j\j\ ίπράζι 
γαΐρέτ ίτ. 

Δείκτης, ό ^^-^Γγκίόστεριδζί, 
JJj δελίλ.^ό — (Ιίάκτυλο?) vjjl^i 
^.jL σεχαδέτ τταρμαγή. « — ωρο- 
λογίου <~>jifi άκρεπ. 

Δεικτικός, η, όν, ^λΙ o)Vj ==. 598 = Δεινοπάθεια .Λ — δελαλέτ ΐδεν, Jb δάλ.§ (Ρρ[Λ.) 
αντωνυμία o^li.1 ^-| Γσ|Μ ΐβαρετ. 

Δείλαιος, α, ον, jfcjji *ορ- 
κάκ. § jj^l άλτσάκ, j,\» δενι. 

Δειλαιότης, ή jlîfejy κορκακ- 
ληκ. ğ J^f^ άλτσακληκ, c'tfj 
οεναετ. 

Δείλη, ή sZJj £ γκέτς βακ 
« — πρωία J_,\ jjdu_^| όϊλεν 
έββέλ. « — μεσημβρία, JxjL 
>3>y^ όΐλενοέν-σονρα. « — o$fl 
jj-^l (»UH άκόά[Λ οστού. 

Δειλία, ή y-îj^ κορκοϋ, Jj 
χάβο, «I-iU- δζεπανετ, ^-lyo 
ράς. § £&ySjf γιόυρεκσιζλίκ, 
cJL> άδέυ,ι πεσαλέτΐ 

Δειλινός, ή, όν, Sî^Sa ΐκ 
δικί. α το — ov ^â 3 gxj.£\ ϊκινδι 
βακτι. [χν?Λ 

Δειλίαο*ις, ή jy. χάβο, ^1^ 

Δειλι(άω)ώ, και -λιάζω, 
^ji κορκ|λάκ, .1 jy. χάβφ ί•^ 
•^ CarT δζεπιν όλ. dU«uH OjL* 
όζεσαρέτ ιτ^εμεκ. 

Δειλοκάοδιος, ο ν, και -ıjrv- 
^ζος,ον,^,ΑίΙΙ^^ δζεπιν ούλ-κάλ* 

Δειλός, ή, όν, $*jj* χορχάκ 
^ : >. οζεπι'ν, ,j"\j*> j πούρ--/ηρά§ } 
>JjL•»- δζεσαρετ-σίζ.^ — ώ<(έπρ.^ 
öJ^j)* κορκαράκ li^»- χάβοεν. 

Δείνα, ό, ή, το J% φιλάν. ac 
— ανθ•ρωπ;ο5 ^î j^j οιλάν άδά|*. 

Δεινοπάθεια,• ή λ& j^j δέρο 
άζηι^, ^>\jL^\ ίζτιράπ. Δεινοπαθ(έω)ώ = 299 ■= 

Δεχνοπαθ(έω)ώ, ^SOû* »Ju lâ 
, 3 \ <^>jL^ı* - φενά χαλδέ [ΐιγνετ- 

κές-[λουζτερρίπ όλ. 

Δεινός, ή, όν, JUaj δεχεστ- 
λη, iJÜja χαβελνάκι. § Ιώ φενά, 
Jjf κιότόύ. $ Cjs* σέρτ, α. αϊ. σε- 
$ιδ. ğ iJ^ πόυγιόύκ, ^üp άζτ)[/., 
,jU)| ς}_^3 φέβκ ουλ-άδέ.$ ^» {λου- 
»ί|ψ • « — άν έγκλημα ϋρ ,^δζούρ- 

αουχαόεπεΐ -σεδιδέ. «τα δεινά cS% 
φελακέτ, }L πελά πλ. Aİı πελιγέ, 
CîT άφέτ πλ. ,1,1*1 άφάα. α δεινά 
πάΰχω ^^ .jJL Lş φενά χαλδέ 
πουλουν^.άκ. « — τοί»ί,• Zoyo-ug ,^' 5 
φεσήχ, iJu πελίγ. «-; — Jtfpt rt j^U 
ραχίρ, ο«τ«,λ [λουστειδ, ^ili. χαζήκ. 
g — ως (έπο.) »JL te φενά' χαλδέ, 
j^». ıil πέκ τσοκ, Lji καβίγεν, 
•jU)| j^s φέβκ ούλ-αδέ. 

Δετνότης, η jjjiî, σιδδέτ, ^>β 
«ουββέτ. $ İijV-* w εχαρέτ, Cil^i- 
■χαζακάτ. « — περί τους λόγους 
jI^-Lai φεσαχέτ, C*pX πελαγέτ, 
^U OsUal λεταοέτι λισάν. 
Δειν(όω)ώ, .1 J>lyl ίφράτ.ίτ. 
>ÎJ «UİU (Λουπαλαγά ίτ. § (πθ.)^^Γ 
: •1 Jlıj£ κέσπι σιδδέτ ίτ. jjij> JU. ^ 
Ι σουϊ χάλ πουλ{λάκ, 'jp'îlb φενα- 
λασ^άκ. « εδεινώ&η ή %•έ<3ις τον 
Ι l^VUs JL χάλι φεναλασ^ής. 
Δείνωοις,ή i*|yl ίφράτ.$4*^1$ 
φεναλασμά. 
Δεϊξις, ή και Δείξιμον, το Δεκαετιι^ις 

^-jÎ γκ^όστεραέ, 4,^1 ίραγέ, j\j\ 
ίπράζ, ^1^>Ί ίζχάρ. 

Δειπνίζω, &*j) ^JÎ-^» ζιγ^α- 
φέτ βιρρ,έκ. 

Δεϊπνον,το καιΔειπνος,ό^υ^ΐ 
^Ui> άχσά[Λ ταα[Λη. § (»Ut ταά|Λ, 
CiU-i» ζιγ^αφέτ. «προοχαλώ εις — 
Λ ■!>}** aoU» ζιγ,ιαφετέ δαβέτ ίτ. 
«.κροοφέρω — ^*j3 C->1«^» ^tyjıoc- 
φέτ βιρ^,έκ. [φέρ τασή. 

Δειπνο^όρος, b ^U?^. σε- 

Δειπν(έω)ώ, ώΐ* jaU» fLail 
«χσά|Α ταα(Αΐνι γεαέκ, .1 iS î^ τε- 
ασση ίτ. [καση. 

Δειοάς* ή ^^j\ ξ_^> δάγ άρ- 

Δει«3ιΓ»αιαονία, ή Jtl. j*âza\ 
ίτν /Âhı πατήλ, t_,^«r τεατσούπ. 

Δετ<^τ5αί|ΐ(ι>ν 9 b ^-a^u {Λου- 
τεασσήπ. 

Δέκα, οι, αί, τά j^| ov, >tP ά- 
σέρ, ,j δέχ. 

Δεκάγραμμον, το (Μ6(α.) j_jk 
(3^^ ον Υρ α (Αλήκ, (»l^fej δεκαγρά^Λ. 

Δεκάγωνον,το (ΜΘ[λ.) ",^αρ ji 
^_%^^1 ζού άσερέτ ούλ-άζλχ', ^£»λ 
[Λουαόσέρ. 

Δεκαδικός, ή, όν, ( Μ6(λ. ) 
^jLapI άσαρί.« — ή άρί&μησίς ı\j» 
^jLapI ^sj" j τεαδάδ βέ τερκίυι ά- 
σαρή. « — bv ύνβτημα <h,j\j^\ Jj^\ 
οΰσουλι άσαριγέ. « — bv κλάΰμα 
^jLîü»! jS κεσρι άσαρή. 

Δεκαετημτς, ή Jo* dl-Cu- ^\ 
ρν σενελικ ΐΛουδδετί, Δεκαετής = 300 = Δεκάφνλλος Δεκαετής, ές, .jü-L j 3 \ ov 
γιασηνδά. 

Δεκαετία, ή Jjm <- j^\ Όν σενέ 

^ουδδετί. [[χέκ. 

Δεκάζω, &a j3 <1»j^j ρισβέτ βιρ- 

Δεκάκις,(Έπρ.^ *f ^ 3 \ Όν κερέ, 

a»9j j^i ov δε'^ά. 

Δεκάλιτρον, το £Jl>J jj\ ov 
λιτραλήκ, dL£ σενίκ. 

Δεκάλογος, Ό (Βτ.^^ΐ^ΐλρ 
άσαργ) οΰλ-γουσούς. 

Δεκάλογος, ό (Γρφ.) Λ ^ζ& ^lUj 
βασαγνάϊ άσερε. 

Δεκάαερον, το ^i^-f j 3 \ ov 
γκιουνλόύκ. 

Δεκάαετρον, το ( Μθμ. ) ^\ 
Jİp^jİ Όν ζερα'λήκ, j^fej δεκάρ,ετρο. 

Δεκάαηνος, ov, jjjj j 5 \ ov 
άιλήκ. [πάση. 

Δεκανενς, ό (Στρ.) ^ ^\ Όν. 

Δεκανίκχον, το utfj δεϊνέκ. 

Δεκάπηχνς, Ό Jj/^I j 3 \ ov 
άρσουνλού. 

Δεκαπλαοιάζω, .l^fe j 3 \ Όν 
κατ ίτ. .1 ju«T τασιρ ίτ. 3 (πβ.) 
• ^ld»t»jjl Όν κατ ολ. 

Δεκαπλάότος,ον καί-πλοΟς, 
oûv και -οίων, c*fe j^l ov κάτ. 

Δεκάποιτς, ονν, Jîbl ^ 3 \ ο ν ά- 
γιακλή, J»-J| ^Li* άσαρή ούλ- 
ρίδζλ. 
ΡΔεκάριον, το ^^ όνλουκ. 

Δέκαρχος, ό ( Στρ. ) $\ j S \ 
ov πασή. Δεκάς, ή ( Άρθυ . ) jjii jl Όνλουκ 
^Αρ άσερ πλ. θ\>&* άσεράτ. 

Δεκάόκαλμος, b ( Ντκ. ) j 
Λ)& 4ia>- Όν τσκρτέ κα'ίκ. 

Δεκαοαός, b Cjy-j ρισ•βέτ. 

Δεκάοτι^ος, ov, ^.s* j^\ W 
πεϊτλή. [σόυτουνλού 

Δεκάο*τνλος, ov, Jiyu. j^l ο 

Δεκαο*ύλλαβος, ον, ( Γρμ. 
JU* ^\ ον χεδζαλή, U-Pl ^jb 
άσαρή ούλ-χεδζά. [σεκλή 

Δεκάο^ηαος, ov, j£~ j.jl δ; 

Δεκατεΐα,ή -τενοις,ή -τι 
οαός,ό και -dua, το ju*7 τα'σίρ 

Δεκατενοιαος,ον, >&«Γ J>İS κά 
πίλι τα'σίρ. 

Δεκατεντιίς,Ό και -τιοτής,^ 
(βτ^Λ.? ούσουρδζού, jLüp άσσάρ, ^yİ 
[Λουλτεζί^.. 

Δεκατενω,και -τίζω, jU 
ουσρ άλ|/άκ, .1 >2*Γ τα'σίρ ΐτ. 

Δεκάτη, ή $»Χ)\ όνδαλήκ, 
ουσρ πλ. jlip\ άσάρ. « ο£ &ri rtifl 
— ης υπάλληλοι^ J jja\a j\Jifi\ άσάρ 
|Αεε[λουρλαρή. 

ΔεκατηΜοριον,το j** 3 \ όνδ& 
πίρ, JieVjl Όνδαλήκ, ^Λρ ουσρ. , 

Δέκατος, n, ov, j4 j j\ Όνουν* 
δζού, ^\c άσήρ, ^j δέχου^. «r<î 
— ov s&p ουσρ. 

Δεκατώνης, ό f^L. (;ουλτεζφ., 
,j:s£s> ούσουρδζού. 

Δεκάφνλλος, ον,(Βτ.) ^jL&p 
οΐώ^ΐ άσαρι• ούλ βαρηκάτ. 


Δεκά^ορδος = 301 = Δενδρολίβανος 

Δεκά^ορδος, ον, (Μουσ.) j 5 l 

% ov τελλή. .• 

Δεκέμβριος, ό J^l jyfc* κνζ- 

γουνι έββέλ. [κιου^ρου. Δεκοκτονρα, ή (Ζλγ.) j^yS 

Δεκτός, rı, όν, J^L» [Λακπούλ. 

ğ (έπι συναλλ.) άεκτη ^ y h> [λακ- 

πουλδουρ. 

Δελεάζω, cUl*•'. γε^λε^έκ. $ ^Jb- 
Λ JLip\ 5 δζέλπ ού ίγοάλ Ίτ. 

Δέλεαρ, το ^ γέμ. $ ^ χηλέ, 
4—u».» οεσισε. 

Δελέαο*μα, το aW γερΛεμέ, 
^Iji• 5 δουζάκ, Α~α-ο οεσισε. 

Δελεαστικός, ή, όν, Ja-a-o 
δέσισελή, jA.Jb- δζεζπελή, (jîCJj 
διλ-κές. 

Δέλετρον, το ^jUî >»^ χηρ- 
στιζ φαναρή. 

Δέλτα, το 1:1 j δέλτα 
(^-ι ^^ ^ν du^ Ι (Γλγ.) Ajli ζαλιγέ. « τό — τοτ) Νείλου 
^»aJU vAU>* Νιλιν ζαλιγεσί. 

Δελτάριον και Δελτίον, το 
aSjj βαρακά. « — ταχνδρομικόν 
&***JJ V^ Λ*"^ άτσηκ [λουχαπερέ 
βαρακαση, JU*»j> vl»jl* κάρτ ποσταλ. 

Δελτοειδής, ες, (Ι) <Ju δα- 
λιγέ, JU δαλί. « — μϋς aj|j ÂL»p 
άζαλέϊ δαλιγέ. 

Δέλτος, η a>-j! λεβχά. $ j*s.» 
Γ*φτέρ. jjj cjhjT κιτάπ. 

Δέλοαξ, ό και ή (Ζλγ.) ^j ^•» 
')?£> γκένδζ δισι δθ(Λθύζ. Δελφίν, ό (Ζλγ.) ^λ\ ^y yvj- 
νόύςχαληγνι,Ο:^•» δελψίν.$(Άστρ.) 
t>^ J Fj: ^ουρδζι δελοι'ν. 

Δέμα, το £_!< πάγ, jü> πένδ, 
^jU» σαργή. ğ -ζΛ\* πακέτ, d^%j 
δε|χέτ. § ( Έμπ. ) ιϋ,\> δένκ, LK 
πάλια. « d&ca — α κ«ΐτνοί) j^l 
j\i.j dj'j όν δένκ δουχάν. «20 — α 
βάμβακος uj?\ ^\> jjZ γιρμι πά- 
λ,ια παμπούκ. 

Δέμας, το jj>-^ βουδζούδ. 

Δεματιάζω, Λ <!** δεμέτ ΐτ. 

Δεμάτιον, τό C*j δεμέτ, Cl*>.> 
δεμετζίκ, cJl» χακετ. 

Δέν, (Μόρ. άρνητ.) ^χ Υ^κ, 
Jij οεγίλ, (» η Α* |λέ, U (Λα (έν το?ς 
ρήμασι) « — τρώγω dLr η dUAr, 
γέμε^εκ. « — πίνω dUA**M ι'τσμε- 
(Λεκ. « — κάμνω Jjelrlj γιάπμα- 
μακ. « — αμφιβάλλω J-1 γ£, όόυπ- 
χέ ίτ|λέ(/, j-^jİ f\;*» όόυπχέμ 
γιόκδουρ. 

Δενδοΐον, και — ύλλιον, τό 
(Βτ.) ^Wt άγαδζδζήκ. 

Δενδρόϊα, ή (Βτ.) ^y^ σεχ- 
πόϊ. [©ιδανληκ. 

Δενδροκομεϊον,τό (Βτ.) jiilja 

Δενδροκομία, ή ^u-ı *g" j» 
φέννι τερπιγέϊ άσδζάρ, jU*| Ji 
©έννι άσδζάρ. 

Δενδροκόμος, ό ^f\ji φιδαν- 
δζη, j^^ 1 ! παγτσεβάν. 

Δενδρυλίβανος,ο (Βτ.) χΧ»# 
άσιλπένδ. Αενδροιιαλά^η = 302 = 

Αενοροιιαλάχη, ή ( Βτ. ) J> 
J.f£ Jb^ γκιόυλ χατ^η τσιτσεγί. 

Δένδρον, το ç\c'\ άγάδζ, yf 
σεδζέρ πλ. jUM έάδζάρ, oi-jj δι - 
pay τ. α — γενεαλογικού «ul'-djL» 
σελσελε-ναριέ, *j*£» σεδζεοέ. « — 
της ζωής j^U. ",^*- σεδζερέΐ χα- 
γιάτ. « — της γνώβεως -^ \jfr_ 
σεδζερέϊ τερ,γίζ. « — όπωροφόρον 
Jp jsir σεδζέρ ι [/.ουσρρ. « — &καρ- 
πον J* jj> jsr σεδζέρί γαΐρι μουσ- 
μίρ. «φυτεύω — α .1 jUr-1 ^^ 
γάρσι έσδζάρ ίτ. Cl£li -ζ\^"\ άγάδζ 
(Ηκρ.έκ, .1 <j-ı ^λ>" ταγρίς ίτ. 

Δενδροοτοι^ία,ή ,^^ίάγαδζ- 
ληκ, jl*~l j>i»- σουτουρι έάδζάρ. 

Αενοροτόμος, ό &* r\c~\ 
άγάδζ κεσιδζή. Δένδρο 5ντεί α, ή <&j ^\cT 
άγάδζ δπψ,έ, ^ γάρς, j^jjf 
ταγρίς. 

Αενδρ(όο)ώμαι, .1 _^" τε- 
σεδζδζούρ ίτ. 

Αενδρών, ό JjU^T άγαδζληκ. 

Αένω, J*^ παγλαρ,άκ, «Jaij 
.\ jui „jiSp ράπτ-άκδ-πένδ ίτ. « — 
βιβλία £$&>. δζιλδλετρκ, .1 julf 
τεδζλΐδ ίτ. « — πληγην y ^ ej t 
,3*jU» &\ γίαρΛγι πέζ ίλέ σκρ^άκ. 
« — με αλνβεις λ χ*} aJ J^\j^~'j 
ςενο,'.ρ ιλε καιό ου πενό ιτ. α->υ 
.1 δε[Λΐρπέν^ ίτ. $ ((χτχ.) δεμένος 
Jit παγλή, -ky^ μερπούτ, .»JL. 
|Αουκαγ-γέδ. Αέρας 

Δεξαμενή, ή £jU σαρνήδζ^ 
1 V σ0£ χρ2νδζ,^^ χαβουζ, ** >Μ Υ ' 

χαζινε. 
Δεξιός, ά, όν, £_U τάγ, ^ 

γερ,ίν, C~- lj ράστ. «τό — όν μέρος 
^Ja ^U» σάγ ταράφ. «ό βραχίων 
Jy ^U σάγ κόλ. «ή — α χεϊρ ^U 
J\ σάγ ελ, C~»\j C-o δέστι ράστϊ 
«έκ — ας, έπι — α,, προς τα — άΐ 
δε^ιό&εν jxi J»pU» σάγ ταραφδάν. 
«ό ®εος να τα φέρη δεξιά z~*\jaV 
{j^mjçS άΧΚχγ ράστ γκιετιρσίνβ 
§ ([Λτορ.) y>U ^αχίρ, -ul~* [χου•*. 
στάίδ, ^^ / α ζ"/) κ • § — ^ (έπρ.Λ 
*\jtt>\* [Ascyıpscve. 

Δεξιότης, η OjL^. [χεχαρέτΛ 
^LilÜ χαζακάτ. 

Δεξι(όο)οΰμαι, .1 J^-J j-*£ 
νουσνι κκπουλ ίτ. .1 j^T-Jl»lâXJ 
ρουλακάτ-τελακη ίτ. 

Δεξίωιίις, ή J^S ^->- χούσνβ 
κκπούλ,ν1»1^\ ^fljTl ίκράρ. ου ίλτΛ 
φάτ, J^" τελακή, Cj'^% [ΛουλακάιΛ 

Δέομαι,. ^l^Uiâl-^^ λουζουρβ 
ίκτιζαση όλ. ^(Έκκλ.) Λ V* δσά 
ίτ.$ .»Uj ριδζά ίτ. .\ fL>-l ίστιΛ 
χά[Λ ίτ. .tjU νιγιάζ Ιτ. 

Δεόντως, (Έπρ.) ,y J3 \ <>■) j>İ 
λαϊκή βέδζχ οΰζρέ, j^J£ κεραγέΛ 
παγη . 

Δέος,το jîj^S κορκού, J^- χάβο. J 

Δέρας, το ^jj δερί. « τό χρν- 
ΰόμαλλον — ^ji ^U j/J Ι άλτοΰν 
γ^απκγη δερί. Δέρμα = 303 

Δέρμα* το ^jj δερί, αϊ», δζι'λ-δ, κομακ 
:U~*» ποστ, Ji-j» ποστεκί.«το ά?£- 
ΐρώηινον — jLit jJL>- δζίλδι ίν- 

•νέκ δερισί, jl*^j βιδέλο. 

Δερμάτινος, η,ον,^.Αΐ^δζίλδη. 

Δερματϊτις, ή (Ι) j!>- ylp\ ,ίλ- 
πχάπι δζίλδ. 

Δερματοειδής,ές,<^.λ1>-δζιλδή. 

Δερματολογία» ή ν^Τυ*^ J^ 
'λμι έμράζι δζιλδιγέ. 

Δερματονργία,ή^-έ^δεπαγέτ. 

Δερματονργός,ό £lj δεππάγ. 

Δέρω, $ i -y > σοϊμάκ, .|^5\άκ- 
ϊάρ ίτ. Λ j^JJ τακσιρ ίτ. § ( κν •) 
bepvîo CU^j δοΐγμεκ, ^Ji' βουρ- 
•Λακ, .Ιι-»^ δάρπ ίτ. 

Δέόις, και ΔέοΊρον, το «u^Ui, 
παγλαρκ, jû_p άκδ, jl^ πενδ, is ^ 
:άπτ. « το — 6ίμον\τοϋ βιβλίου 
B&f τεδζλίδ. « τά δεσίματα ç-i 
ιτάγ, ,/jU» σαργη, χ, πενδ. 

Δεόμά, τά (Νμ.) r i3jjT κΝόυρεκ, 
<*1, πράνκα. « βάλλω εις τά — 
ι•1 x-j^t ; τιμουρπένδ ίτ. £ jjÎ-\<âi\j 
3*y πράνκαγία-κΐόυρεγέ κο|λάκ. 
» χατεδικάύ&η εΐξ δεκαπενταετή 
R^jkâljl (»j^ £ jf κ^ ja jj\ ov 
&ές σενε κ_ΐό*υρεγέ [/ανκΐούμ 6λ- 
λούσδουο. « πρόσκαιρα — îrli^j» 
îJjjT μουβάκκατεν κιόυρέκ. «Ιβόΰια 
γ— ÛjŞ\xyk μουεππεδεν κιάυρέκ. 

Δέ\ίμενο*ις,ήχ, ^.^καΐδ ού πενδ. 
\ Δεομενω, J*y *f4'j ζενδζιρέ Δέοποινα 

jvsijjj δέρ ζενδζίρ ίτ. 
. Ι χ- 5 -*J καϊδ ού πενδ ίτ . δ ( μτφρ . ) 
Λ^λ μεν* ίτ. .\1^> ξαπτ ίτ. 

Δέομη, ή c.aj δεμετ, cJı, πακέτ. 

Δέομιος, α, ov, JaI παγλή, 
^jy^ τφουρπένδ, «u-j jyij ζεν- 
δζιρ-πεστέ. 

Δεομίς,ή ci'j. πακέτ, ,_,^1» τοπ, 
«c-j δέστε, «fua — χάρτου *->jh, 
js>\> πΐρ τοττ κιαγάτ.. 

Δεομός, ό > (, πάγ, aMj ραπιτά 
πλ. Jaljj ρεβαπιτ, αϊ πένδ, aJ 
καΎό. § (»jvj j δόυγκιόύΐΛ, β α£ρ ούκ- 
δέ. § (Ι) ±>\; ριπάτ πλ. «Uatjl έρ- 
πιτά. § (Ν|λ.) τα δεβμά djjj" κιου- 
ρεκ. «Γόρό'ίο? — JTUty ρτΛαΐρ 
ούκδέϊ μουρτενΐ ούλ-ίνχιλάλ. « — 
συγγενείας CAJİL•^ ραπιτάϊ κα- 
ραπέτ. « — φίλιας 5 c,f- XLAj 
vlıjj* ράπιτάϊ μουχαππέτ βέ μου- 
βεδδέτ. 

Δεορο^νλαξ, ό ^Jt* 4.*Ur^ 
χαπισχανέ μουδιρί. 

Δεόμωτιίριον, το ^U*^ χα- 
πισχανέ. 

Δεο'ρώτης, ό — ώτις, ή J»y£ 
μαχπούς. 

Δεοπόζϋ>, .\c*jC j ^\ εμρ ού 
χόυκιόυμέτ ίτ. ,\ £L /όύκμ ίτ. 
.1 C*jC ι^ί^Ι ίδζράί χόυκιουμέτ 
ίτ. .1 ijİJİ ^ k^ ζάιττ ού ΐδαρέ 
ίτ. .^i Uji'Uy φερμανφερμά όλ. 

Δέοποινα, ή ^-^ί /^• χανούμ 
έφένδι, aCİU μαλικέ, ^\jU ραδά|;. Δεο*ποό"ννη 304 Δέχομαι 


>εν, 4,1 ^C Δεο"ποο*ύνη, ή ^J rt. χανού(Λ 
κήζ, JjUjU μ.αδ|λαζέλ. 

Δεϋ*π οτεί α, ή jC χόύκ|Λ, »L-»^Ğ- 
χόυκίόυμέτ, J^" ^ J^i? ζάπτ ου 
τεσαρρούφ. 

Δεοπότης, ο j£wı ^*ΐ ά[λίρι 
μουστακήλλ, jjİL» Α» χ<**ί[*•& [λουτ- 
λάκ, j^ 'όρφί. $ _«»-1~» σαχίπ. $ 
(Έκκλ.)^χ$1 -kjç-o δεσποτ âoevSt. 

Δεοποτικός,ή,όν, αΓΙ^Τ ά[Αΐ- 
ρανέ, Jl^^" χόυκΐόυ[Λρανί. α τό 
— όν (Έκκλ.) ^ş-tfji ^ κ» Λ δεσ- 
ποτ κιουρσισί. § — ως (επρ.) *MjU*- 
δζεππαρανέ, 1•^ "ό| 
χόύκρ. ΐλέ. 

Δεο*ποτιο*αός, ό Αχΐ*\ J_y-»i 
ούσούλι ίστιπδάυ. 

Δετός, ή, όν, και — τικός, 
ή, όν, JpI παγλή, J*^ ρ,ερ- 
πουτ. ğ ^Lj ραπτί. « τα δετικά 
( βιβλίου ) \jŞf Cjj^S ούδζρέτι 
τεδζλιδιγε. 

Δεύτε, (Έπρ.) ^λΙα χάϊδι. 

Δεντερεϊα, τα α-'ΙΓ a»-jj δερε- 
οζέϊ σανιγέ,4^'£Ϊ Γ Γ / .[/.ερτεπέϊ σανιγέ. 

Δεντερενω,ώΐί ' ίκιλεμέκ, ji^j 
.1 τεκράρ ΐτ. g . 3 \ .jolT -L>-jj δε- 
ρεδζέι σανιγεδέ 6λ. .^1 ^"Hl ΐκιν- 
δζι ολ. « ό ^£ΐ»τδ()£υωΐ/ των Πα- 
τριαρχείων ^yJii j*£.\ ΐκινδζι 
διάκος. 

Δεντέριον, το (Ι) <r* (λεσφέ. 

Δεντερογααία,ή jJT^Ijj[)1 ΐζ- 
τιβάδζι σανί. Δεντερόλεπτον, το λ-.*ΙΓ σανι 
πλ. J\y σεβανί. 

Δεντεροπάθεια, ή ( Ι ) ^i t 
<JlT έ|/.ράζι ταλιγέ. 

Δεντεροπαθητικός, ή, όν 
(Ι) tfyK j>\y\ έρ,ράζι ταλγεβ- 

Δεύτερος, α, ον, ^\\ ίκι 
δζί, JlT σανί. α έκ δευτέρου Ι» 
.j-u'lT δεφάϊ σανιγεδέ, jljO τεκράρ 
«ή —α (ήρ,έρα) ^j\ j\'j\ παζχ 
ίρτεσί, -^.jj δουσενπίχ.« — ον α 
&ρον ,jU j&{\ ΐκινδζι μαδέ, jû 
JC πένδι σανί. «to — ον βραβείου 
Otlsî• •■'^j-» ^ -Ι ΐκινδζι δερεδζεί 
(Λουκιαφάτ. « ή — α τάξ^ (σχί 
λείου) ,3*ί t_i>» σινίφι σανί. «το — ο 
πάτωμα ζΛ j&'.\ ΐκινδζι κάτ 
« — γάμος -^\ 3 ij\ j&.\ ίκινδζΙ 
ΐζδιβάδζ. «ή — α παρουβία C-*U 
,j f κηγικ^/τ γκιόυνού, fiili fj 
γέβ[Αΐ ούλ-κηγ^ά^λ, j\yil (»y_ γε°(Α| 
οΰλ-[χ.ιζάν. «d£vc£()Oi/ (έπρ. ) UJ 
σάνιγεν. [λέδι σανί) 

Δεντερότοκος, ov, j'CjJj ββ4 

Δεντερ ( όω ) ώ, και -ώνω. 
ûAl^i^ ίκιλευεκ, Λ j\Jj τεκράρ ΐτ.- 

Δεντέρωιια, το και -o*ıç, i 
<Jtfl\ ίκιλε(Αε, jjj τεκρίρ, j>j0 
τεκράρ. * 

Δέχομαι, Λ Jj-5 καπούλ ίτ. «-»i 
βυναλλαγματικην .IJ^Jj**^ ^πόλι- 
τσαγι καπούλ ΐτ. «• — ftÛGıv άημί^ 
0ÎCCV .\ J^J Cjj^U (λεεμουριγέτ κβ^ι 
πούλ ΐτ. «ot πολέμιοι έδέχ&ηβαιι Δη ν άναχωχήν^ά^ jU^I Ud${j£j 
AılJjS δουσ[Λαν τεκλιφ όλουνάν 
υταοεκεγί καπούλ ειλεοί. 
kn 9 (Μόρ. βεβαιωτ.) 2ü». χα- 
κατεν, &-£ γκερτσέκ. 
ιηθεν, (Έπρ.) t^T γκνόύγια, 
iU» σάνκι. 

δηκτικός, ή 9 όν 9 ^^,) ήση- 
δζή, 1 ^Cj κεσκίν, j,ju£. σεδίδ. 
Jİtjy» δοκανακλή, l^OL- δζαν- 
ιουζά, jijTjj διλ-αζάρ. 
ιηλα5ή 9 ' Έπρ.) ^ι» γιάνι, ύΙο 
,jly δΐ(χέκ ολούρκι. 
ηλητήριον 9 το ybj ζέχρ, -- 
»ρ πλ. fj**" σουρ.ουρ.. 
ηλη τήριος, ον 9 και -οιώ- 

«•* [λεσ(Αθύ[; . 

ηλητηρτάζω? ^ y»j ζεχιρ- 
1*[*έκ, .\ ^.λ- 7 τεσΐΛΐ[Λ ίτ. § (πθ.) 
jjftj ζενιρλενυ-έκ, .1 j?» τεσερ.- 
|>ft Ίτ. 

αλονότι, ( Έπρ. ) ^ γιάνι. 

ηλοποτησΊς. ή jU πεγιάν, 

Λ ίσά'ρ, jU-l ί/πάρ, U*\ Ίνπά. 

ι^ΙρΙ ίλιάν. § (έγγραφος) AaL'^UI 

ev - ναμέ, A*t,'U πεγνκν - ναμέ, 

,U\ ίχπαρ-ναρ. 

αλοπον(έω)ώ 9 -jUiLjL 
1*1 πεγιάν-ίσά'ρ-ίχπάρ ίτ. u'l 
νπά Ίτ. g .\ ζ/}#\ ίλνκν Ίτ. 
ίΐλοποιητνκός, ύ 9 όν 9 JU 
ιανί, <^U-\ Ίχπαρή. § ^^α [Λου- 
!-γίν, ^«Λλ [Λουσί'ρ. = 305 = Δημαρχιακός 

Δηλος 9 ** 9 ον 9 JL πελλί, jLo άγιάν, ^aUî ζαχίρ, jfeüi άσικιάρ, 
jIS'jj όερκτάρ, jVj^ju πεδιδάρ, (.jU. 
{/.α'λΐού|Λ. «TfdO'fv <ΐ^λον_ iL ^jja,* 
j»jL»* νεδέν πελλι-[Αα*λιού{Λ. «είναι 
δήλον οτι £ 'jiJGj* - jfeül άσικιάρ- 
δερκιάρδιρκι. «%αϊ τνφλψ δήλον jujÎ 
J£-Z-\ ^f γκ^ουνές κιπι άσικιάρ. 
Δηλ(όω)ώ 9 &*χ•&? πιλδιρ(Λεκ, 
• i jU πεγιάν ίτ. § .1 cJ^j δελα- 
λέτ Ίτ. .^| «Üpj δψ,έκ 6λ. «τι δή- 
λοι τοντο ; jjJj\ dlc j 4.* y πού νέ 
δΐ|./.εκ ολούγ^ορ ; «τί δηλοΐ ή φρά- 
βις αντη ; jiü," ^L••* dL'.jlp ^ πού 
ίπαρενίν [Ααανασι νεδιο ; 

Δήλωιΐις, ή jL. πεγιάν, ^Uil 
ίσά'ρ. « — προφορική ~ Jû τακ- 
ρίρ. « — έγγραφος «uL'U πεγνχ.ν- 
ναρέ. 

Δημαγωγία,η J^-»i JU\ d*^" 
ταχρίκι εν/αλι ούσουλού. 

Δημαγωγός, ό JU ûjf- αηυ- 
χαρρίκι zyocki. 

Δημαγωγ(έω)ω 9 .\ dL^j^Jui 
έχαλιγι ταχρικ Ίτ. 

Δηιιαιοεοία, ή J*Çs& î l 4»al* πε- 
λεδιγέ Ίντιχαπατί. 

Δημαο^ειον 9 το ^-oJ^Ij 4ı_jıl 
πελεδιγέ δαϊρεσί. 

Δηπαο^ια 9 ή AıjL• V,bl ίδαρεϊ 
πελεδιγέ. 

Δηηαοχιακός 9 ύ 9 όν 9 ,£•& 
πελεδί. « — ιατρός ^Ja 4>jd> πελε- 
διγέ ταπιπί. « — πάρεδρος 4-jAı 

20 kst Δήμαρχος 

U»p\ ^Δί?• πελεδιγέ αεόζλισΐ 
άζαττ). [διγέ ρεΐσί. 

Δήμαρχος, b ^Jj *j1 πελε- 
Δημεγεοεόία, ή Α%^-\ J_JU\ 
λϊ-\ ^yiT έχαλιγι ίχτιλαλέ τεσβικ 
ίτμΙ: 
Δημεγέρτης, ό 4İ)bM JjJM 
^λΙ J^y^" έχαλιγι ίχτιλαλέ τεσ- 
βικ ίδιδζί, jL-9 Ja| εχλι ψεσάδ. 
Δημεγερτικός, ή, όν, Αώ 
ySCjl φιτνέ-ένγκίζ, jujL» {/.ουφσίδ. 
ΔημεύόΊμος,ον, J^*-* a.jjL•* 
αουσαδερεγέ αουσταχχάκ, »^jLk» Jıfe 
καπίλι [Λουσαδερέ. 

Δήμενό*ις, ή »jjL•* αουσαδερέ, 
L•^ ζάπτ. [δερέ-ζάπτ ίτ. 

Δημεύω, Λ İ^-.jjLu» υουσα- 
Δημηγορία, ή ^k jI^J Ίράδι 
νούτκ, ^jbjûJai νουτκ-περδαζή. 
Δημηγόρος, ό jx\ ^ü *\j\ 
ίράδι νούτκ ίδέν, Jljyvİki νουτκ- 
περδάζ. 
Δημηγορ(ε'ω)ώ, .1 ji»i i\j\ 
ίράδι νούτκ ίτ. 
Δήμιος, ό *%~ δζελλάδ. 
Δημιούργημα, το ^^ μαχ- 
λουκ πλ. Jj&jIİ* ρ-αχλουκάτ. § (κν.) 
£.W τ <* ι ράγ, ,.j£ πενδέ, «Jr• 1 . πισ- 
λειλέ. 

Δημιουργία, ή jüujjt γιαρα- 
ον)λής, JÜ χάλκ, Çili- χηλκάτ, 
o^jiO τεκβίν, ^J>\ άφερινίς. «η 
— του κόσμου ΐ\* ^ili χηλκάτι 
αλέα. = 306 = Δημοκρατ(έο)ούμα 

Δημιουργικός, ή, όν, 

χαληκή. 

Δημιουργός, b ^.»Uk Tİ 
δηδζή, ^^i. χ<*λήκ, J2U- χαλΛ 
eJC» ,»Τ άφερινενδέ. «ό — toû χ 
ο~μον lk jjlL χαλήκι άλέυ,^,λΐΒ 
l\c άφερινενδέΐ αλέα, ,£»- *->^- ot 
νάπι χάκκ, ^Ι παρή. 

Δημιονργ(έω)ώ, j£\>. yj 
ραταάκ, .\ J^»- - <_£* j^ άφεριν 
χάλκ ίτ. 

Δημογεροντία, ή ^^Jaf- 9 

ίχτιγιάρ αεδζλισί, ^«Uj^I \j 

χόρα όοαση. 

Δημογέρων,ό ^UaPİ ^j-ifjl 

ΐχτιγιαρ αεδζλισί άζαση. 

Δημοδι5άό*καλος, b ^_-J 

^.^s-l^i. (jljül αεκτέπι ίπτκ 

χόδζαση. [γωγ 

Δημοκοπ(έω)ώ, "Ιδε Δ« 

Δημοκρατία, ή (Πολ.) «1ο« 

δζουυ χουριγέτ, j_jfci" δζουαβ 

Δημοκρατικός »ή, όν, <£■ 

δζουαχουρί, ^jU^ ^.jj^ οΜ 

χουριγέτ ταραφδαρή. « πολίτέν 

— όν Coj^fcT J_y-»l ούσούλι δζΐ 

χουριγέτ. « - — όν κράτος Çfl 

*>jjçî? χουκνϊυαέτι δζοιψχουρί 1 

Δημοκράτης , ό o^jj&f: δζο 

χουριγιουν, g^Mj* ^.jje-^ δζο' 

χουριγέτ ταραφδαρή. 

Δημοκρατ(έο)οΟμαι, C*jj 
,}Γβ\ »j\*\ &} δζουαχουριγετ 
ίδαρέ ολουναάκ. Δηηοπραοία = 307 = Δημώδης Ιημοποαΰία, ή •\\^ μουζα- 
δέ, »\^ [/.εζάδ. 
Δημοποάτης, ό &^\* •*)s> 

:>υζαγεδέ ρεε^ουρού, JVj δελλάλ. 
Δημοπρατ ( έω )ώ , 4,ίΛ .^ 

»j\L>. (χουζαγεδεγέ τσηκαρμάκ, 
çi-9 «jjI^ [Λεζαδδά σατράκ. »λΙ^ 
«,ουζαγεδέ ίτ. 

Ιημος, ό -Ua-l* ναχιγε. g JU\ 
'αλί. 

&ημοό*ΐεν(ης, ή ,j^pî . ίλιάν, 
>Li\ ίσαά. « — βιβλίων ^& νέσρ, 
k τάπ', jLiÂı'l ΐντι?άρ. « — £9017- 
sgiâoç ^^α 3 *Α* d**js> γ<*ζέ- 
χνιν τάπ' ού νεσρί. « — αποφάσεως 
*ΐμ.) ^ £$« τεφχίμι καράρ. 
Ιημοϋτενο) , . \ j%>\ - apLî-1 _ ^ 
%u\u.- ισαά- ιλιαν ίτ. g ( βιβλ. ) 
jL&ITI-^ü νέσρ-ίντισάρ ίτ.^(Ν[Λ•) 
^4^" T £wV' ' τ • <( ■— " νόμ,ον j 
J)*\ 3 s& \jsTj Jyfe πιρ κανόνι 
σ[*εν νεσρ ου ιλιαν ιτ. 
λημοό*ιογραφία, ή J^"*^* 
ί«ζέταδζηληκ, J^jj*- *^ γαζέτα 
ιυχαρριρλιγί, vl»\c_j ; k» ρ,ατπουάτ. 
Ιημοοιογρά&ος, ό ^^Γ^ γα- 
ταδζη, ^j^ <\> γαζέτα (λου- 
«ρριρί, ^ [χουχαρρίρ. 
ΧημόοΊος, α, ον, ^>Ρ ού- 
)U(aÎ ; f\s ά^,ψ.. «τό — ον (»>Ρ ού- 
)u(x, ^lı' <*W ά[Λ[7.έϊ νάς, JUl έχα- 
ί). « %h — ov (Λκτ.) ^>» [Λίρί, 
- πεϊλίκ. «ή — α γννή -u.il» φα- 
σε, \şf~)j ρουσπου. «το — ov dt- χαιον α**}? JjS» χουκούκι ούιχου- 
[Λίγε. «τά — α πράγματα cJ »j ,«*l 
ούριουρι (>εβλέτ. « «£ — at γαΐαι 
*>» ^Mjl άραζίϊ (Λίριγέ. « ό — 
δρόμος ç\t £j* ταρήκι ay μ. «rö 
— ονταμεΐον cJ 3 * k.y- χαζινέΐ 
δεβλετ. «rö — ον συμφέρον ."-nav 
4j»W {λενφαάτι a[j([jl. «ή — α ασφά- 
λεια ,jj? cri^—i άσαισι ού[/.ου[λή. 
«at — at πρόσοδοι α,^ z>\ij\ 3 βα- 
ριδάτι [Λίριγε. «ή — α έκπαίδευσις 
<u»j? <JjU» [^α'ριφι oûyo'jjjuvl. « — 
υπάλληλος gjy,'^ cJ 3 * δεβλέτι ρ.εε- 
[Λουρού. « — α υπηρεσία c^jyX, 
{χεεμουριγετ. «το — Ον χρέ^ς jyj 
■^»^? οουγίούνι ού[;ου[7ΐγέ. g — <?ίο; 
και — σίως ( έπρ. ) Up αλενεν, 
^Ul Jp άλ-έλ-νάς. 

Δη^ιοίίΐότης, ή «I^JLp άλενιγετ, 
^"%»\ ίλανιγέτ. 

Δπμοτελής,ές, 4^"ijta* dLJ Ut 
j^L^Tl^l έχαλινιν μ,εσαρκρατι ίλέ 
ίδζρά ίόιλέν. 

Δημότης 9 b jjclJ U! ^J> - ^>.C 
ναχιγέ-καριγέ έχαλισινδέν.«ο£ —at 
\y fr JU\ έχαλίϊ κουρρά. 

Δημοτικός? ή? όν 9 ^jl-L χε- 
λεδί. « το — όν ( εγγραφον ) ^yû 
^•jTJvT νουφούς τεζκερεσί, ji-'j^j 
δΐ[Λοτικό. « οί — οϊ φόροι *jJb 
ıS)$j3 ^ελεδιγε βιργκιουλ&ρή. 

Δηηοτικότης,ή (\yS\ ^ %yr yJo 
νουφούς πε'ιν ούλ-άβά^. 

Δημώδης, ες, j\)-* άβα^ή ; Ληιιωφελης = 308 = <1ιά di- /αλκή. « — γλώββα ,jLl fly» 
άβά{; λισανί. 

Λημωφε^ύς, ες, {\yl\ ju-a» 
[λουφιδ ούλ-άβάρ . 

Αηνάριον, το jLj δινάρ. 

Λίίξις, ν) &*τ*Α ήσηρήκ- 

Αήποτε 9 (Έπρ.) j^Jjl 4->l jjî^l 
όλούρ ίσε όλσούν. « δ&εν — ji»J 
Jj-J^l <~Α jjJjl νέρεδεν όλούρ ίσε 
όλσούν. «όπως — -u, »bj^ ^jy>^ 
jj~ij\ νέ σουρέτλε όλούρ ίσε όλ- 
σούν, A~ıl JL 4.* ^λ χέρ νέ χάλ ίσε, 
«uMj-ai ^ χέρ νάσιλ ίσε. 

Διιπον, (Μόρ. βεβαιωτ.) SiJi 
χακηκατεν, >*Vr" σόυπχεσίζ. 

Αη(όω)ώ, Λ <~»\y~ ^yf- ν.Λΐϊ ι " 
κούπ ρ.άχβ ου χαράπ ίτ. 

Δήωοις,ή ^y^ τεχρίπ,νΐν -ly- 
χ«ραπιγέτ,«_»\^^_^[χάχβ ου χαράπ. 

Διά, (Πρθ.) Α', μετά γεν. 1) 
τοπικως : jj δεν. « — ξηράς j*,J 
καραδάν, \j περρεν. « — &αλά66ης 
jjyTİ» δενιζδέν, |^£ πάχρεν. $ 2) 
χρονικώς : CJ^ βάκτ, jU) ζεμάν. 
«.— .vvxtoc •χώ j Λΐ&Γ γκιδζέ βακ- 
τινδά, qJ«^» γκιδζελεϊν. « — βίου 

,^Uj ji-^i^ ^^*"j: ^ρ Χ α Τ^ τ όλ- 
δογού ζερ,ανδά. « ât 5 όλης του της 

ζοαής *xjr j£> αιτούν 'ομρόυνδέ. 
α — παντός λ ΪΙ J λί-έλ-έπέδ.§ 3) 
τροπικώς : &\ ίλέ, Ι πά, 4—<tu»l.j 
βασιτασί ίλέ, 4λ^*« μ,α'ριφετι ίλέ. 
« — τον δεινός 4~-.4k.j dt% φιλα- 
νιν βασιτασί ίλέ. «<V εξόδων του j^bjLaA ^χϊ κενδι {ΛεσαριφατΙ ίλδ| 
« — ττ /g /Mac 4.J j»:» δζέπρ ίλέ, îjej 
δζέπρεν. α — αυτοκρατορικού dw\ 
τάγματος juL. *»i\j\ Ι πα ίραδέΐ Μ 
νιγέ. «ήλΟ^ — του ταχυδρομεί 
^jJS" 4» Ι Ό- j» πόστα ίλέγκελδή.α; 
ω<7τ<» (ΐί ' ό^ιολό^ον . s \ .^yy x~. \ 
σενέδπορ^ζούμ όλ.$ ([Λετά του 
aj j } \ ούζρέ, ^jf\ ίτσούν, bjûic^ 
[/.νινδέ. «μετέβη — να βυνάξη 
ματα jXiif tJ j } \ Ösr\ J*-»^ »j\ πο 
ταχσιλ ίτ^έκ ούζρέ γκιτρ.ίσ< 
Β'.) [Λετ* αίτ. 1) αιτιολογικά 
öyf\ ίτσούν, jJ^j δολαι, JJ-l 
έ'δζλι, <£\j περάϊ. «(5Ίο;τί; * .jj 
νίτσουν ; « δι' άλλαγην αέρος 
\j& J» JuT περάϊ τεπδίλι χαβά. 
νπό&εβιν cJ*^\ J-^-t J λι-εδζ3 
μασλαχάτ. «dta τούτο j^-^lv 
πουνούν ίτσούν. « — χάριν y^li., 
περάϊ χατηρ. $ 2) ορκον : jj 
ίτσούν, 4ι γέ. « δι' αγάπην 
Θεού 4&£j> 4»1 άλλάχ ήσκινά, 
»j>f^ j*" άλλάχ χακκη ίτσούν. §1 
σκοπόν : « ο/κ/α dt' ένοίκιον α,\ 
^ViiU-^»^ $ κιραγιά βιριλεδζέκ χο 
^^1\^Γ κιραληκ Ι'β. «τρίλλύ^ 
δέβιμον 4\f 3 (jjjOU^İ»!; παγλανι 
λαδζάκ διβανε. g Γ'.) εν συνθ^ 
ση|Λ. 1) το μ ίσον : jx**\j\ 
σινδάν, jjcl^I ίτσινδέν. «δια-βαίί 

Λ •>ts'o x £\'- i j.ji **ρ γερίν&| 

δέν {Λουρούρ ίτ. ^ 2) χωρ« 
^»ji" τεφρικ. «^ί.-αίξ)ώ.| /; ^ 1 Α"^ i» Διαβάζω 

Είρρικ βέ τακσί[Α ίτ. § 3) διαφω- 
!αν: ıüJ U=- [Λουχαλεφέτ. « δια-φωνώ 
)\ ^\)\^^ [Αουχαλιο ούλ-ρέϊ όλ. 

4) αμοιβαιότητα : cTjli* μου- 
χρεκέτ. «δία-γωνίζομαί &\ )£α 

CâjL»a διγκερλέρ ίλέ μουσαπα- 
&τ ιτ.§ 5) ύπεροχήν : £yâ τεοεβ- 
αυκ. «δια-πρέπω . s \ j^* ύ^\ 
ιτ-τεοεββούκ μουστεχιρ όλ. § 6) 
λοκλη ο ίαν : .iJufc κιαμ ιλ ιγ έτ . « tfta - 
&είρω .l4\j\j »-& ^İS' κιάμιλεν 
ε"λέφ βέ ίζαλέ ίτ. 
Αιαβάζω, ν Ιδε Άναγινώσκω. 
Διαβαίνω, liLf γκετσμέκ, J5(/ , 

j_jjP j [λ ου ρ ου ρ ου ούπουρ ίτ. 

Ιιαβάλλω, .1 fi .? J- * ο** 7 ^ 
ι ζέ(ΐ[Λ ίτ. Λ l^Ujtv- πουχτάν- 
»τιρά ίτ. 

Ιιάβαοις, ή Jiı/t , ρυρούρ, ^^1 
ράρ, JJ-P ούπούρ. § (τό (Αέρος) 
% γκετοίδ, y [Λε^έρ, ^λ»λ μα'πέρ. 
Ιιαβατήοιον, τό ,^-ojf j." j^ 
Ιίυρούρ τεζκερεσί, ^$~»JÎJ* J>> 
,αλτεζκερεσί, Ja^^—U πασαπόρτ. 
ααβάτης, ό js£~ γκετσιδζί, 
^ γιολδζού, _y\c άπίρ, jU μάρρ. 
διαβατικός, ή, όν, jÇ γκε- 
%> ι$;»^ îf ραρή, j\&»j ρ«χ- 
ιουζάρ. « — ά πτηνά J£>js y-f 
•ίουτσέρ κουσλάρ. 
^άβατος, ή, όν, jj^» J>fe 
πιλι [λουρούρ. 

ααβεβαι(όω)ώ, και Διαβε- 
ιιώνω, Λ ^Λ" τεεμιν ίτ.^ΰ^ = 309 == Διαβι(όω)ώ 

*l\*&f» [Αεβσούκεν σοιλεμέκ, J^Juıi 
Λ τασδηκ ίτ. 

Διαβεβαίωοις, ή j^V τεεμίν, 
J»A-ei" τασδηκ. 

Διαβεβαιωτικός, ή, ov, ^Iju 
Jİj\ JıJuJ-^L" μεδάρι τεΐμιν- 
τασδηκ όλάν. 

Διάβηηα,τό jt»j ριφτάρ.§ J^tf 
τεσεππούς. «κάμνω τα αναγκαία 
— τα παρά τινι .1 Ul ^^ji Zt^iS 
τεόεππουσάτι λαζιμεγι ίφά' ίτ. 

Διαβήτης, ό (ΜΘ(Α.) J£j περ- 
γκιάρ, J>j, περγκέλ, ^^»β κού- 
πας, «αναλογικός — ,jj^j .— »b" τε- 
νασσούπ περγκνκρή. « avayoyitJg 
— iîjO jLa>-l ίχτισάρι περγκια- 
ρή• § (Ι) jk» α-^ ^ διγνκπίτις η- 
λετί. « — £ακχοφώ<% jLo β^ 
σουκιέρ ήλλετί. 

Διαβητό^ιετρον, τό (Ι) ,^-Lâ• 
( _ r Ja c -tj [Αηκγιάσι διγιαπίτις. 

Διαβιβάζω, »İUjAjf γκνίνδερ- 
ρ,Ικ, .\ JUjI- JL-j\ ίρσάλ-ίσάλ ίτ. 
ğ .\ JuT τεπλιγ ίτ. « — διαταγην 
.\ ^\ ;Ju τεπλιγι ε(Λρ ίτ. « — τη- 
λεγράφημα .| jUT-cUj^jT J\j*1" 
τελεγράφ γκιόνδερμέκ - κιουσάδ ίτ. 

ί1ιαβίβα<3ις, ή J^-jî ίρσάλ, 
JUaj\ ίσάλ, iJu" τεπλίγ. 

Δια6ι(όω)ώ» ^^» γΐασα(Αάκ, 
.1 ji j\^\ ί[χράρι Λ ό[Αρ ίτ. « — 
μεταζν των άγριων ,x,*Lt <ui>-^ Jîls 
AaLAi καπαιλι βαχσιγέ . {Αεγιανινδά 
γιασαΐλάκ. Διαβίωο*ις == 3 Διαβίωοις, ή je J^ ίρ,ράρι 

ojxp. 

Διαβλέπω, Λ .juhLi* J&i δηκ- 
κάτλε {Λουσαχεδέ ίτ. 

Διαβόητος, ov, .^ώ* (χεσ/ουρ. 
§ l\c ^l>-j ρουσβάΐ άλέ|Α. 

Διαβολεμένος, η, ov, jlkt 
j»jT σεϊτάν άδοψ.. 

Διαβολενς, ό ^}λ» |λουφτερή. 

Διαβολή, ή \β\ ίφτιρά, jl^. 
πουχτάν, ^ γά^ζ. 

Διαβολιά, ή JİjÜ^λ σεϊτανλήκ. 

Διαβολικός, ή, όν, Jlk£ σεϊ- 
τανί. « — αϊ jrpağftg <u*lkl£• JUsj 
ίψά'λι σεϊτανιγέ. 

Διαβολίζω,^^. j^J κη.ζδηρ|χάκ, 
• Ι \χ\ ίζά ίτ. § ( π θ•) (3*>^ κηζρκκ. 

Διάβολος, b jlksi. σεϊτάν, ^-ΛιΙ 
ίπλίς. «£%ω τον — ν μέβα μου ^Χ 
,$\ JUs πέκ φιάλ όλ. JaUjjI» C»-Ij 
ραχάτ δούρ(Λαρακ. αβτέλνω βτόν 
διάδολον ,\ jj ^"•α>- χιδδέτλε ρέδδ 
ίτ. «dtaöoAf! ^ βάϊ ! ^l•^• «ώ\ 
&*j) άλλάχ δζεζασινί βιρσίν,^Ι*? 
άδζα'ίπ. «Tt διάβολο έκάματε ! ** 
^λ! JaU- νέ χάλτ ίδινίζ.α'Γοΰ — ου 
αν&ρωκος >ί\ jlksi. σεϊτάν άδά(Λ. 
«πήγαινε <5rbv — ν CJToî^• δζε- 
χενε(/.έ γκίτ, J^l «jj δέφ' ολ. 

Διαβονκολ(έω)ώ, χ*\ ν^ 
^Ιαΐϊ 4•! κιαζιπ ούμΐδ ίλέ άλδατ- 
ρ,άκ, .\ JUp\ ίγφάλ ίτ. 

Διαβονλενομαι, .1 JC» τε- 
φεκκιουρ ίτ. 10 = Διαγραφή 

Διαβονλιον, το .jfil» [λουξ 

κερέ. 

Διαβο(άω)ώ, .1 LAM ΑΛ 
φεργ,ιάδ ίλέ ίφσά ίτ. 

Διάβροχος, ov, J^L» cJc 
γετ {/.επλουλ. [λεν ήσλατ|χά) 

Διαβρέχω, £*Χ*Α "λ»Ι^ κιά|/ 

Διάβρωοις, ή JfeC^I ίτικιάΐ 

Διαβρωτικός, ή, όν, J£ 
(Αουτεκκίλ. | βε 

Διαγγελενς 9 ο (Πολ.) J5 \ yjs 

Διαγγέλλω, 4Λ ^oy^*• jy 
.\ iu.LT_jU>.| (Λεε^λούρι ραχσούς ίΐ 
ίχπάρ-τεπλιγ ίτ. 

Διάγγελμα, το (Πολ.) »j\J ipe 
δε, jU^J φερ(χάν ? 4*1•'^*1 έ[λΐρνα|Α< 

Διαγελ(άω)ώ, .1 \y^t\ ίστιχζ 
ίτ. $ .1 .-*" τεπεσσούρι ίτ. 

Διαγιγνώοκω και Διαγινώ 
οκω, .1 iJ aJ^ τί άγ\ς ίτ. 

Διάγνωοις, ή ^α^" τεσχί 

«ή των άβ&ενειών jo\y\ u a# 

τεσχίσι έ^χράζ. 

Διαγνωοτικός, ή, όν, ^^J* 
τεσχισί. < ^ό 1 — ov tfjg άβ&ενφ 
^\^\ ^f^ τεσχίσι έρ,ράζ. « — 
βημεΐα <uaJi*' clOU» άλ^αμά 
τεσχισιγέ. 

Διάγραμμα, το (Μθρι.) JH 
δζεδβέλ, -j ρέσ(Λ. 

Διαγραμμιομός, ό (Παίγνιο 
ıjj}\ a^Ij δάμα όγιουνού. 

Διαγραφή, ή ^J τερσί|χ. J 


Διαγράφο) == 31 

Ιιαγράφω, .| ~*J τερσφι ίτ, 
ύΛ»^>. τσιζμέκ. « διεγράψηβαν 
')0 Χέζεις jX^*• $ Ju\ ίκί κε- 
.|Λέ τσιζιλρις. 

Διάγω, &*j£ J? Λ <ψρ γκετ<>ουρ- 
•κ, .1 vli^ jl^i έ|Λράρι βάκτ ίτ. 
**îu£ γκετσινρ,έκ. « — βίον αίύχρόν 
^h j^l 4Μ CjL•^ φουχσιγ,ιάτ 
ε ίρ,ράρι βάκτ ίτ. 
Διαγωγή, ή ,ι^. _, ^ τάβρ 
i χαρεκέτ, J|^| άχβάλ, «uy τερ- 
ιγέ. «χαΑι) — Jf^j ^ χ ^ σνι 
Χ,βάλ. «κακή — Jı^t j^ σο & 
χβαλ, j^U-l j^. σούΐ άχλάκ. 
Διαγώγιον, το (τέλος) α.^,^\ 
ιραριγέ, \j3^ (Αουρουριγέ. 
Διαγωνίζομαι, . | ^iLı - cJkj 
Εκαπέτ-|Λουσαπακάτ ίτ. g ,5<»VU. 
ίσαπκλαράκ, .1 j^». } ^ σ άϊ ου 
£έχδ ίτ. 
Διαγώνιος, ον, (ΜΘ(λ.) tf-r tS 

}ουτρή. «το — οι> JJ κούτρ. 2 

»C (έπο.) \Jâ κούτρεν. 
Διαγωνισμός, ό vl^iL* (Λου- 
απακάτ, vUûfej ρεκαπετ. 
Διαδέχομαι, . 3 \dM. χαλέφόλ. 

Ι uÜ*** - ! ίστιχλάω ίτ. g . ^ , 5 U^ 

:εακούπ ίτ. § (Ν[Λ.) . _>| ^^ β α - 
<ις όλ. .1 ^Ijji-l ίστιβράς b.JL^iy 
Ι τεβαρρούς ίτ. «ή νιξ και ή ήμέ- 
α διαδέχονται άλλήλας Jl£ } JJ 
-*Λ v_iU; «Cj, ^ λεΐλ ού νιχάρ πιρ 
πρινέ τεακούπ ίδέρ. «ό δείνα διε- 
ΐεχ&η τον δείνα είς την γραμμα- 1 === Διαδικασία 

τείαν j^Ueî-l j**i j^j 'J&'Jj& .ur ^.λΜ κιταπέτ [Λεεριουριγετινδέ φι- 
λάν φιλανι ίσαιχλάφ έΐλεδή. «τα 
τί'κνα διαδέχονται τόν πατέρα 

jjül έβλάδ κενοί πεδερλερινέ βαοίς 
όλούρ-ίστιβράς ίδερ. 

Διάδημα, το ^Ιί" τάδζ πλ. £? 
τίδζ, JJi| ίκλιλ πλ. JJfc'I έκια- 
λίλ. «τό βαβιλικόν — ^jİji^*• ρ- 1" 
τάδζι χόυκιόυ(Αδαρή, ^\ έφσέρ. 

Διαδηματοφόοος, ov, j\**£ 
ταδζδάρ. 

Διαδίδωμι και Διαδίδω, 
*-K/j «41 jjJl έλδέν έλέ βιρμέκ. 
§ .1 4,pIİ| ->& νέσρ-ίσαά ίτ. .1 j\aüî\ 
ίντισάρ ίτ.$ (πθ.) .^| >$£* {/.ουντεσιρ 
όλ. J-iy jLiÂı'l ίντισάρ πουλ[λάκ, 
&J £_$?" ΟΌ υ γΛθ υ ' πουλρκκ. «διαδί- 
δεται οτι jjJLj δινιλι'γ,ιορ, jjjTlyu 
ριουτεβατίρδιρ. « διεδό&η φήμη 
ανά την τίόλιν j-j>Ş- , »ju^I _„i, 

ίτσινδέ πιρ χαπέρ-πιρ χαβαδις νέσρ 
όλουνδού-σουγιού' πουλδου. 

Διαδικασία, ή ( Ν[λ. ) «cTLî* 
ριουχακε^έ.ακατο: r^ı/ — .j^jTI^^L*! 
έσνάϊ [Λουχακε|Αεδέ. «δημούία — 
j^ufiXX'\A [Λουχακε{Λεϊ άλενιγέ. «ή 
δημοβιότης της — juded^ru f*ou- 
χακε[/.ενιν άλενιγετί. « — έγγραφος 
<fC\f- ^jjil Jbi' έβράκ ούζερινέ 
(Λθυχακε[Λε, \jj£ <C\A |χουχακε{λέΐ 
ταχρηριγέ. Διάδικος =312 Διάδικος,ό και ή (Ν[α.) O-uiJl» 
^, ταραφεΐνδέν πιρί, ~α>- yot- 
σή[Λ, >-»li** [Λουτεχα«πή[Α, J^jÇj 
δίγκερ ταράο. « ο£ — ot ^aJo τα- 
ραφέΐν, ^τ°\£* ρ,ουτεχασιμέϊν. 

Διαδόοιιιος, ov, jUa>'\ JılS κα- 
πίλι ίντισάρ. $ (Ι) Cj^j- Jsjs κα- 
πιλι σιραγετ, ^U σαρή. 

ΔιάδοοΊς, ή ^£> ^εσρ, jLiX'l ίν- 
τισάρ. $ (Ι) C^l^v σιραγέτ. 

Διαδοχή, ή ^JU" τεακούπ, Jiy 
τεβαλλή. § Câ%- χηλαφέτ, iJ^-l 
ίστιχλάφ. § (Ν[λ.) ^Ijj βερασέτ, 
ÛJI Γρς, «L,l>. ριράς. α ^e — ^C J-* 
Jtyl\ άλ-έτ-τεβαλλή. § ( Nj/ . ) \jj\ 
Γοσεν. 

Διαδοχικός, ή, όν, ^JUa» 
αουτεακήπ, J^^ [/.ουτεβαλλί. 
§ (Νμ.) Jj\ ίρσί. £ — ög (έπρ.) 
JlyJl Jp άλ-ετ-τεβαλλή, L»Ua» ρ,ου- 
τεάκιπεν. § (Ν[λ.) Ujl ί'ρσεν, ^^• 
CJj\jı\ χάσπ έλ-βερισετ. 

Διάδοχος, b cJLi χαλέφ πλ. 
,j3U-l άχλνζφ. « — θρόνου Jyj>*Jj 
βελίϊ άχδ. § ( Ν(Λ. ) .1^ βαρίς, 

jj*»j*• ΡΡ ασ χόρ. 

Διαδραματίζω, JaL^I όΐναμάκ. 
§ (ρ-τφ.) öi\ foyÂv., dU^l έϊλεμέκ, 

Διάδοομος,ό .νΧγκετσίδ, j«a 
[λα'πέρ. $(σνθ.) j^j διβάν, jjL>- 
ναγιάτ. 

Διαζενγνναι, και -υω, jj^J 
άΐρμάκ. § (επί συζύγιον)^^^» πο- 
σαμάκ, -l^yilaî τατληκ ίτ. Διάθεο"ις 

Διαζευκτικός, ή, όν, Â\ 

άϊριδζί. ğ ( Γρμ. ) ι5Λ jJ" τερδ$ 
Διάζενξις, ή <υ> Λ Ι άΐρ|Αά.§Λ 

ταλάκ, jiy τατλίκ. «άγωγηπε 
— εως ^tjPj^Jkr τατλικ δαβ• 

Διαζνγιον, το aaUS^LI» ταλ# 
ναρ,έ, j^»- ^^11» ταλάκ χοδζδζει 

Διάζωμα, το J> πέλ, Jlc^teı 
στεμάλ. § ( μτο. ) 3^*^ κρυσ» 
§ (Άρχτ.) jJ«U? jljjj," νερδι«< 
σαχανληγή . 

Διαζώνννμι και Διαζωννυα 
^cLi-jî κουσατμάκ. 

Διαζωοτήο,ό (Άνατ.)^*»! ^ 
ο yâ ov ίκινδζι φηκρά. 

Διαθέοιαος, ov, J^ ρ* 
ζούλ, j^l »J*~f\ άτσηκδά όλά 
Jİ 3 \ Λ\ έλδε όλάν, ^L• γ ο 
«χρήματα — α e*j>-y Ά L» [*επα3 
μεβδζουδέ, ^"\ ^o»U χαζιρ άκι 
tL»Uj>-.y» μεβδζουδάτ. α — ■υπάΛ 
λο<? _,j*\• J^y/> (λα'ζούλ [λεερ< 

Διαθεοιμότης, ή (Δκτ.) .j 
Al^ άτσηκδά ολμά, C^^y* 
ζουλιγέτ. «a|irafio;ttxog iv 
iuU» j^\ »aâ^Î άτσηκδά όλάν 
πίτ. «/uff'O'og — tî^rog ^U* vlJ : 
ρα'ζουλιγέτ μαασή. 

Διαθέομανοις, η •λ^ «1»1 
^αραρέτι σεδώέ. § (^ >σ •) j'j** 
İj^ ίστΐ(λράρι χαραρέτ. 

Διάθεοις, ή «-^"y τερτιπ, ^ϊ 
τανζήμ. § JU χάλ πλ. J\^>-l &y 

βάλ, »1»^^ σουρέτ. § gy- χουί Διαθέτης = 313 = 

«J» τάπ', O-jul» ταπιγετ. gj Ο;-* νι- 
γέτ, juJ κάσδ, ju>£a μακσάδ. $ J£jf 
γκιόνόύλ, cAl-l ίστέκ, ^*j ραγ- 
πέτ. $ J -λ ρειλ, jU"-| ίστιδάδ. 
§ (Νμ.) vl^^j βασιγέτ. ğ (Γρμ.) 
J«j *Ί^ πινάϊ φί'λ. ^ cjjf κεΐψ, η\^ 
μιζάδζ. § ( Ι ) o-^V διγ^ατες, jLİ 
λ«λ# ψεσάδι πουνιγέ. «<5 καιρός έχει 
-r-ıv nçbg την βροχήν •jjflj'd.'ljA 
\j*jh J^* χαβανιν γιαγμουρά μεϊλΐ 
βάρδιρ. «έχεί πολλην — îî/ a'g τ« 
γράμματα jjjl^ ^jIjc-I d. «u ^U J^" 
ταχσίλι ούλι,ουμέ πέκ ίστιδαδι βάο- 
pp. «dsV έχ© — w 3y. ^f κεί- 
<ρίμ γιοκ, . 3 \ £|^,| J^"* [ΛουνχαρΙφ 
ούλ-μιζάδζ όλ. , 3 \ yjŞ κεϊφσιζ 
όλ. «είμαι εις την — ιν σας «j£^»l 
{j^z* έμρινιζέ μουνταζίριμ. «είναι 
şlg *k v —ί>ν του να ^jlİ»^ au\j 
ρεϊνέ μενούτδουρ. « κακαί — εις 
^^vliU νιγιάτι καπηχε. «ayaOOrl 
——εις Ai»*. CjU* νιγνζτι χουσνέ,^ 

χουσνι τεβεδζδζουχάτ. «£#« καλά^ 
- — £tg υπέρ υμών ,^«>. oJl_&~ i3>« 

j\j J V^~y σιζιν χακκηνδά χούσνι 
τεβεδζδζουχατι βάρδιρ. 

Διαθέτης, b (Νμ.) ^j* μουσί. 
«ή — rig <-*>j* μουσιγε. 

Διαθέτω, "Ιδε Διατίθηια, 

Διαθήκη, τ)(Νμ.) ζ~** 3 βασι- 
γέτ. § (τ δ εγγραφον της — ης) 
κ»\^= 3 βασιγετ- ναμέ, jue?- »i^j 
βασιγέτ χοδζδζετί. « — μυστική Διαιοετέος 

»jy^A e**** $ βασιγετι μεστουρε.α — 
προφορική 4~aU£v2w*»j βασιγετι σε- 
φαχιγέ. « — ^ό^ραφο$ 4J>-o ii- 
aaUi^j lMj^ χάττι οεστι ίλέ για- 
ζηλμής βασιγετ-ναμέ. « επίσημος, 
αν&εντικη — ^O^^'-^i βασιγετ- 
ναμει ρεσμί. « at περί — ων δια- 
φοραί εκδικάζονται ενώπιον των 
εκκλησιαστικών δικαστηρίων^ lü.* j 

j J-a9 oJ^'U-^J Ο"' ^ )\j— ej {£»*-£>• 

jj&$\ ^i3j βασιγετ-ναμέ χακκιν- 
δακί (ίαβαλάρ μεδζαλίσι οουγανι- 
γεδέ οάσλ ου ρουΐγέτ όλουνούρ. «ό 
εκτελεστής — ης jj/U ^JuiJ' Ο^^ 
βασιγέτ τενφιζινέ μεεμούρ. «ή Πα- 
λαιά — £~& Sf.fi ^χδι ατή κ, >lt\jy 
τεβράτ. «ή Νέα — ^jl_>- Sf.fi αχδι 
δζεδίδ, t-i^î- J-^*\ ίνδζίλι σερίφ. 

Διάθλαίίις, ή (Φσ•) U» £Ü»«l 
ίνκιτάϊ ζιγίά. 
Διαθρνλ(έω)ώ, apIî.Ij^-jTîjT 
.\ τεβατούρ-νέσρ ου 'σαά ίτ. § (πθ.) 
L^y Ρ _^£»σουγΐθύ* πούλμαν ,._j\ J"i^ 
μουτεβατήρ ολ. 

Διαΐ|θέοιηος, ον, ^-ϊί" Jıfe κα- 
πίλι τακσί}/, ^j;* 1 " Jıfe καπίλι τε- 
δζαζζή, Cx-' J-jfe καπίλι κησμέτ. 
Διαίρε<ίις, ή ^J^ly. πόλμεκλίκ, 
4j>J\ άίρμά^ fja τακσίμ. § (Μθμ.) 
„5Γ τακσίμ. « — αλγεβρική ~>£ 
gjv- τακσίμι οζεπρι. 
Διαιρετέος, α, ov, ^-Ül^jV 
λαζιμ ούτ-τακσι'μ. § (Μθμ.),»^.!» 
μακσουμ. Διαιρέτης = 3 

Διαιρέτης, o (Μθμ.) ^-fc κασιμ^ 
λΛρ (»>«e* [Λακσ•ου[Λουν άλεΐχ. «κοί- 
vö<? — iljki* ^-lâ κασίμι [λουστερρέκ. 

Διαιρετικότης,ή ~iÂL,i)te κα- 
πίλιγετι τακσιΐλ. 

Διαιρετός, ή, όν, fLi'l Jjö 
καπιλι Ενκησά{Α, ^^" Jılâ καπίλι 
τεδζαζζή.«τό — 6ν της ϋληςέΧ»*\* 
,/Ι^/υΙ^Ιβ^αδδενιν καπίλι Ινκησαΐλί. 

Διαιρ(έω)ώ, oUy πόλ[λέκ, ,^νΤ 
άϊρρ,άκ, •| ^-λ - ^4 τεδζαζζή-τα- 
κσ![Α ίτ. i\frjy τεβζί' ίτ. § (πβ.) 
^^1 -.«ϊΓ τακσίρ. όλουνρ,άκ, --.«;* 
.j| {Αουνκασΐ(Λ όλ. « »} ό&ωμανιχη 
αυτοκρατορία διαιρείται εις πολ- 
λας νομαρχίας di 4,'Uli. -L^yt Jjlr 
jA**•*- 9 «Ctfj 3^ μεταλίκι ρ.αχρου- 
σεϊ σαχανέ πέκ_ τσόκ βιλαγετέ 
[Αουνκασί{λδιρ. 

Δίαιτα, ή ju^ ^\ έ'ρρι τεαγ- 
γιους.^ιΐ)^^ περχΓζ, «u^. χιμγέ. 

Διαιτητής, b (Νμ.) j£- γοίχέμ, 
&■ μουχεκκέμ, >*e μουρειζ. «ή εκ- 
&ε6ΐς τον — οϋ ^jy\j 5&• χ<*κέ|Α 
ραπορτου. « ό διοριβμος του — ου 
Χ£ ταχκίρ,. 

Διαιτητικός, ή, όν, iSj^j 
περχιζί, ^j^ χψ.γεβί. «>? — ^ ^ 
4*?-. φέννι χψγέ, >w- Jy*\ οφσουλ'. 

απόφαβις Jf>~ '^jJf*• χακεμλεριν 
χόυκμί,Α^^* 4j J5 βαρακάι ^ακεμιγέ. 
« — όζ> &κα<?τ:ΐ?ρίθΐ/ λ.^*• c~îa /t- 
γετι χακεριγέ, JL^- χακερ,λερ. 1 4 = Διάκειηαι 

Διαιτησία, ή (Ν|α.) J5? ταχκί| 
Διαιτ(άω)ώ, .1^-λ^ περχιζ ί 

$ (μσ. ) — ώμαι Λ jlj*î τεαγ-γιο 
ίτ. gj .Isl^M ίκαμέτ ίτ. «Οίλψίτ 
διαιτώνται έν τοις ορεβι J\J, 
Jj^jTeJ^U» άσκιγίαλάρ δαγλα 
δα γκεζίγ^ορλαρ. « oî Ιχ&ϋς δια, 
τώνται έν τω νδατι j^^J » j y> 
Jjx\ παληκλάρ σουδά τεαγ-γιο 
'ώερλέρ. 

Διαιωνίζω, .1 <o»U\ ίδαρ,έ ίτ 
/fi? /|j -j, ^» -\\> πακη - ρουεππέ 
δαΐρ. κηλμ-χκ, .\ U/l ίπκά ίτ. 

Διακαής, ές, £Λ γ v /Μά, ıJU 
άτεσνάκι_. $ λ ot σεδι'δ. « — £jJÂ 
i)U^"l ^^γαϊρέτι άτεόνάκΐ.^ — d 
(έπρ.) 4>J ijjl ^»aî. σιδδέτι άρζ( 
ίλέ, ! j. jlİ. σεδίδεν. 

Διακαίω, .1 ^\^\ %Κ ν^άμ 
λεν ίχράκ ίτ. § ([λσ.) .1 ^Ij^l ^ 
τιράκ ίτ. « — ομ.αί vnb του ΐίό> 
, 3 \ j£ s'jjı άρζουκές όλ. 

Διακατέχω, (Ν^λ. ) .1 jJl 
βάζ' ούλ-γέδ ίτ. . 3 \ jJ| ^j ζ-η 
γέδ όλ. 

Διακατοχή, ή (Nja.) J^jlJI 
ζ-ηλ-γεδλίκ. « ά^ω^ Λ6ρ^ 
^-\y>j 4*-l-*-* /î* (λένΊ [λουδαχ 
δαβασί. 

Διακάτοχος, ov, (N(x.)jJ1^5 
ζ-ηλ-γέδ, _ι J Ν %Α>\ 3 βαζί ούλ-γέο. 

Διάκειται, i }-^y .jlJL j, πίρ 
χαλδέ πουλουνρ,άκ, ^^J-J^ όλ{/.άχ, 
jt^ ( πουλουνρ,άκ. « — κακώ^ Λρόξ Διακεκανμένος =31 

τίνα .jl^JuL'^s φιλανίν δουά[Λανι 
όλ. « — φιλικώς ί) οίκείφς τινι 
.jl J-jJ dt% φιλανιν δοστού 6λ. 
«πώς διάκειται (κατά το φρόνημα) 
jj.jjfelîl 4*'νέ έψκιαρδάδιρ. 
ί Διακεκανηένος, η, ον 9ι 3>•- 
[Λουχτερρίκ, jL χάρρ. «— rç ζώνη 
(Γγρ.) .jL «Lâk* [Λίντακάΐ χαρρέ. 

Διακεκριμένος, η, ov, jU«r 
άουι/τάζ, J-îl» φα'ίκ, jl^b*- σερ 
έφράζ, jjf^• (Λεσχουρ.^ — ω?(έπρ.) 
aJ-j"\ άιρήδζε, ıSjJı ıSj"\ άΐρή "**■" 
py), |j^i> [Λουνφέρριδεν. 

Διακελεύοιιαι, .1 <^ 3 ^\ \jS\ 
εκιδεν ε[Λρ ου τενπιχ ίτ. 
^Διάκενος, ov, Jj>-\ έδζβέφ, 
Rg πός. «τα — α &) Λ Jj^Î-J^j» 
πος-άτσήκ γερλερί. 

Διακένωο*ις, ή 4*1^ -^^ ταχ- 
λιγέϊ κιαρλέ. 

Διακήρνξις, ή ji*\ ίλιάν. 
ğ ( το εγγραφον ) a*L"}U\ ίλίαν- 
,να[λέ. « — jro/lfftoı/ y^» j3U| ίλνζνι 
χάρπ. 

ΔικηονόΌ*ω και — ττω, .1 jl<M 
ίλιάν ίτ. 

Διακι νδν νε νω , 4,jJ>te•- * αΟ,,Γ 
Β ->Wi J - töM-^lo* τεχλικεγέ - 
[Λουχαταρεγέ σαλ[Λακ - Ίλκά - δου- 
τσάρ όλ. § ( [Λτβ. ) α β ^ t* _ * αΟ^ 
CU^j£1 jUjj 1» lill-^jâ τεχλικεγέ 
τ [Λουχαταρεγέ ■ κο[Λακ - ίλκά γ^ά 
όουτσάρ ίτδιρ[Λεκ. « — την ζφήν, 
χην νπόληψιν <w Jalİ£ ^-jaIî / ^V 5 = Διακόπτω 

^*»jr^M jVi J δζάν ου ναμουσού 
[Λουχαταρεγέ δουτσάρ ίτδιρμεκ. 

ΔιακλάδωοΊς, ή *.■£. σουουπέ, 
Jy κόλ. 

Διακοιν ( όω ) ω, - jLkil - ;Χ-" 
.1 ja^fi. τεπλιγ-ίχτάρ-αρζ ίτ. 

Διακοίνωο*ις, ή jlk^ı ίχτάρ, 
jti| ίχπάρ, jL, j ^/»^ &ρζ ού 
πεγ,ιάν, oUjİm [Λα'λιουμάγ.^Πολ. ) 
jj£ τακρίρ, vLU-l- τεπλιγάτ, υ 11»=Μ 
<*1•' ίχταρ-να[χέ, *by νότα. <şsjtt- 
όημοι — εις -k^Tj £,\iS-f τεπλι- 
γάτι ρεσ[Λΐγέ. 

Διακομιδή, ή Ji? νάκλ. 

Διακονία, ή >^aj^ χηδ[/.έτ. ğ 
(Έκκλ.) j^JL-jâto διάκοσλουκ. 

Διάκονος, ό J£jaj^~ χηδρετ- 
κνάρ. § (Έκκλ.) ^-^Ijj διάκο'ς. 

Διακον(έω)ώ, .1 C*jlİ χηδ[Λετ 
ίτ. § (Έκκλ.) •Π^\ ^Us^^yl».» 
διάκος βεζαϊφι ίδζρά ίτ. 

Διακοπή, ή *U κατ', g JJa* 
τα'τίλ. «ή — των όχέβεων .LÎ 
Cj\^h> κάτι [Λουνασε;:άτ. « — μα- 
θημάτων JJa»)" τα'τίλ. « ήμέραι 
— ών «dlJaıu" Λ\ έγιά[Λΐ τα'τιλιγέ. 

Διακόπτω, UU-^ κεσμέκ, .\ »ki 
κατ* ίτ. $ .1 JJa»<" τα'τίλ ίτ. « — 
χας -6%έβεις Λ JL.U-U *kl κάτι 
[Λουνασεπάτ ίτ. «τά 6%ολεϊα διέκο- 
ψαν τα μα&ήματά τ av Jj»; J^-^